SlideShare a Scribd company logo
Edgars Mežvēvers
Kompetenču centra vecākais pasniedzējs
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas
apkopei un modernizācijai
2
Likumdošana dzīvojamo māju pārvaldīšanā
◼ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
◼ Ministru kabineta noteikumi Nr.907
«Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu,
tehnisko apkopi un kārtējo remontu»
◼ Ministru kabineta noteikumi Nr.906
«Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi»
◼ LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas,
būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā
apskate un tehniskā apkope»
3
LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju,
iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope
Ievērojot šo standartu dzīvojamo māju teritorijas, būves
pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālās apskates un
tehnisko apkopju izpildē, tiek izpildītas 2010.gada 28.septembra
Ministru kabineta noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas
apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” II.daļā “Dzīvojamās
mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskās apkopes intervāli un
apsekošana” noteiktās prasības
4
LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju,
iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope
◼ Pielikumi ar tabulu sagatavēm un norādītām veicamajām apsekošanas darbībām. Piemēram:
◼ C pielikums
(informatīvs)
Dzīvojamās mājas vizuālās apskates AKTS
Iekārtas un inženiertīkli
◼ D pielikums
(informatīvs)
Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai
Būves pamatkonstrukcijas
◼ E pielikums
(informatīvs)
Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai
Teritorija
5
LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju,
iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope
Nr.p.k.
Apsekojamais objekts
(dzīvojamā māja vai
tās daļa, iekārtas vai
elementa nosaukums,
inženiertīklu veids)
Vizuālā stāvokļa apraksts / Veicamās darbības
1 Inženiertīklu ievadu
hermētiskums
Labs – Vizuāli nav redzamu bojājumu, ūdens noplūdes pazīmes gar
ievadiem ēkas iekšpusē nav redzamas. Nav plaisas. Hermētiskums
nodrošināts.
Apmierinošs – Vizuāli nav redzamu bojājumu, minimālas ūdens
noplūdes pazīmes gar ievadiem ēkas iekšpusē nav redzamas. Bojāts,
novecojis hermetizācijas materiāls.
Neapmierinošs – Vizuāli redzamas ūdens noplūdes pazīmes gar
ievadiem ēkas iekšpusē. / Jāatjauno ievadu hermētiskums.
Avārijas – Vizuāli redzamas ūdens noplūdes pazīmes gar ievadiem
ēkas iekšpusē, ūdens noplūdes rezultātā ieskalota grunts ēkas
iekšpusē vai ēkas ārpusē, pie ievada redzams grunts iesēdums. Bojāts
hermētiskuma materiāls, konstatētas plaisas. / Nekavējoties jāveic
ievadu hermētiskuma atjaunošana.
•F pielikums
(informatīvs)
Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai
Iekārtas un inženiertīkli
Inženiertīklu ievadu hermētiskuma un citu iekārtu, elementu pārbaude
6
LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju,
iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope
4 Sadale pagrabā Labs – Vizuāli bojājumi nav redzami.
Apmierinošs - Nelieli izolācijas vizuāli defekti.
Neapmierinošs – Vizuāli izolācijas bojājumi; uz tērauda
caurules redzama korozija (korozija atslāņojas no caurules,
korozijas vietas izskatās, kā nelīdzens padziļinājums caurulē
vai rūsas slānis ap cauruli); redzamas ūdens notecējumu
pēdas. / Jāveic bojāto posmu nomaiņa.
Avārijas – Vizuāli redzama ūdens noplūde vai mitrums. /
Nekavējoties jāveic noplūdes novēršana.
5 Noslēgierīces
(stāvvadu u.c.
sadales
noslēgventiļi)
pagrabā
Labs – Vizuāli bojājumi nav redzami.
Apmierinošs – Vizuāli redzama iekārtu elementu korozija, bet
noplūdes no savienojumiem nav konstatētas.
Neapmierinošs – Vizuāli redzamas ūdens notecējumu pēdas,
noslēgventiļu rokturi trūkst vai ir bojāti. / Jāveic
noslēgarmatūras darbības pārbaude un remonts.
Avārijas – Vizuāli redzams mitrums uz noslēgventiļiem vai to
savienojumu vietās. / Jāveic noslēgventiļu remonts vai
nomaiņa.
Mājas
apsekošana
Apsekot namu, aizpildīt dzīvojamās
mājas apsekošanas reģistrācijas
žurnālu
Apsekošanas reģistrācijas žurnāla
ieraksti jāievada BIS sistēmā
Apsekošanas fiksētie trūkumi palīdz
veikt savlaicīgu veicamo darbu un
nepieciešamā finansējuma plānošanu
8
Apsekošana
◼ Pamatu, ēkas cokola, pārsegumu apsekošana
◼ Drenāžas darbības pārbaude- pagrabs sauss, drenāžas perimetru kontroles
aku pārbaude, iztīrīšana, nepieciešamības gadījumā drenāžas izskalošana
◼ Drenāžas remonts pēc nepieciešamības, bet jāseko līdzi, lai jebkuru
rakšanas darbu laikā, bojātā drenāža tiek saremontēta
◼ Mitrums, stāvošs ūdens pagrabā uz grīdas apliecina, ka drenāžas tīkls
nedarbojas vai darbojas slikti
◼ Mitrs pagrabs veicina palielinātus siltumzudumus ēkai, jo mitrums piesaista
salīdzinoši lielu enerģijas apjomu
Piemēram: lai uzsildītu vienu vienību ūdens, jāizlieto 1 vienība enerģijas, bet lai
to pašu ūdens daudzumu iztvaicētu, vajag ~ 5,5 vienības enerģijas
9
Inženiertīklu apsekošana
◼ Veikt ēkas inženiertīklu secīgu apsekošanu, ja iespējams pārbaudot to
funkcionalitāti
◼ Apkures sistēmas guļvadu, stāvvadu noslēdzošās, balansēšanas un drenāžas
noslēgarmatūras stāvokli, darbību
◼ Karstā un aukstā ūdens cauruļvadu noslēgarmatūras stāvokli, darbību
◼ Siltumizolācijas stāvokli cauruļvadiem, bojāto izolāciju nomainīt vai salabot
◼ Ieteicams izmantot siltumizolāciju, kura temperatūras ietekmē nesarūk un nav
ugunsbīstamas
◼ Ja izolāciju bojā dzīvnieki, paredzēt uzstādīt PVC aizsargslāni vai citu līdzīgu, izturīgu
materiālu
◼ Kanalizācijas tīkla apsekošana, revīzijas lūku pārbaude, lai ir piekļuve, lai ir atveramas. Pie
mājas esošo kanalizācijas pieņemšanas aku apzināšana, pārliecināties, ka tās ir atrodamas,
nav ielauztas, netiek pieskalotas ar gruntsūdeņiem
◼ Lietus ūdens novades sistēmas apsekošana, pārbaude, pārliecināties, ka lietus ūdens netek
atpakaļ caur/gar pamatiem atpakaļ ēkā
10
Ventilācija
◼ Pārbaudīt ventilācijas kanālu tīrību, sevišķi pēc jumtu remontiem
◼ Ja nenokontrolē jumtu remontētāju darbu izpildi, tad var piedzīvot situācijas,
kad daļa būvatkritumu ir nevis nolaisti no jumta lejā, bet ir sabērti ventilācijas
šahtās
◼ Pārbaudīt ventilācijas šahtu tehnisko stāvokli:
◼ Ir šahtu noslēgjumti
◼ Šahtas tiek regulāri iztīrītas
◼ Šahtas nav saplaisājušas, kanāli nav aizbrukuši
◼ Ja ir centralizētā jeb vienota gaisa kondicionēšanas sistēma ēkai, ēkas daļām,
tad veic visas sistēmas apsekošanu, veic gaisa ventmašīnas apsekošanu.
Ventiekārtu apkopes jāveic regulāri, vēlams, ka to veic pilnvarota un apmācīta
persona
11
Apkures sistēma
◼ Vasaras periodā jāpaveic obligātie nepieciešamie remonti, kuri konstatēti, veicot
apsekošanu:
◼ Uzstāda balansierus, pēc nepieciešamības. Nepieciešamība ir uzstādīt tajos stāvvados, kuri cirkulē
pārāk labi- salīdzinoši maza dT
◼ nomaina bojātos ventiļus
◼ Veic saskaņotās sildķermeņu nomaiņas, kurām ir izstrādāts un saskaņots projekts par
sildķermeņu nomaiņu
◼ Projektu izstrādājis sertificēts būvspeciālists
◼ Projekts saskaņots ar apsaimniekotāju
◼ Apsaimniekotājam ir jāsniedz pilnvērtīga informācija dzīvokļa īpašniekam, projektētājam-
tehniskie noteikumi, kuriem jāietver sekojoša informācija:
◼ Ēkas apkures sistēmas temperatūras grafiks
◼ Apkures sistēmas veids
◼ Darba spiediens
◼ Cita noderīga un būtiska informācija
12
Ieteikumi, lai pārbūves apkures sistēmā būtu
veiksmīgas
◼ Jābūt izpratnei kāda ir ēkas apkures sistēma:
◼ 2-cauruļu
◼ 1-cauruļu
◼ Augšējā vai apakšējā sadale
◼ Sevišķa uzmanība jāpievērš 1-cauruļu apkures sistēmai, ar apakšējo
sadali. Tās nav vienkārši pārbūvējamas un jāņem vērā, ka ir jābūt
atšķirīgiem slēgumiem uz padeves un atgaitas cauruļvada
◼ Jāizmanto viencauruļu sistēmām paredzēto termoregulējošo armatūru
- tā ir ar zemāku pretestību un lielāku caurplūdi
13
Termoregulējošie ventiļi
◼ Viencauruļu sistēmai
◼ 2-ceļu, 3-ceļu
◼ Palielināta caurplūde (≥2 m3/h)
◼ Taisnie, leņķiskie, aksiālie
14
Termoregulējošie ventiļi
Speciālie termoregulatori
◼ ar apakšējo pievadu
◼ dizaina
Ierobežojumi uz kopējo
stāvvada jaudu
½- līdz 9 kW
¾ -līdz 12 kW
Speciāla fasondaļa, lai novērstu dabisko cirkulāciju
radiatoros. Uzstāda atpakaļgaitā, būtiski sistēmās ar
alokatoru uzskaiti
15
Radiatoru slēgumu ieteikumi pārbūvēs
Klasiskais viencauruļu sistēmas veids ēkās līdz
5 stāviem, ar apakšējo sadali
Ieteicamais slēgumu veids uz padeves cauruļvada,
Attēla kreisajā pusē padeves cauruļvads
Stāvvada dT/n, katram atsevišķam radiatoram
temperatūras starpība ir neliela ~50C
Neder radiatoru izvēles princips pēc 2-cauruļu
temperatūru grafikiem
Ja viencauruļu sistēmās ar apakšējo sadali,
neveic pārbūvi atbilstoši rekomendācijām, tad
uz padeves stāvvada radiatori silda slikti
16
Radiatoru slēgumu ieteikumi pārbūvēs
• Apvads ir par vienu diametra izmēru mazāks nekā stāvvada
diametrs
• Jāpārliecinās, ka stāvvada caurplūde ir vismaz 50-60% no
visas stāvvada caurplūdes
17
Iespēja veikt temperatūras
regulēšanu telpā
Divcauruļu
siltumapgādes sistēma
Viencaurules
siltumapgādes sistēma
18
Karstā ūdens sistēma
◼ Karstā ūdens apgādes sistēmas primārais uzdevums ir nodrošināt
karstā ūdens piegādi dzīvokļiem
◼ Karstā ūdens cirkulācija, nav apkure, tās uzdevums ir nodrošināt, ka
klientam ūdens saņemšanas laiks būs salīdzinoši īss- ~ 20 sekundes
pēc pilnīgas karstā ūdens krāna atvēršanas
◼ Veicināt vannas istabas ventilācijas darbību, jo mitrs un silts gaiss ir
vieglāks un ir vieglāk novadāms no telpas
◼ Atbilstoši LBN 221-15 «Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija»,
patērētājam karsto ūdeni jāsaņem no padeves vada
19
ISM gadskārtējā pārbaude un nodošana
◼ Attiecās uz RĪGAS SILTUMS klientiem, pārējiem rekomendējoši
◼ Sagatavot ISM pārbaudei (lai veiksmīgi uzsāktu apkures sezonu) atbildīgi -
manometri, ievadventiļi, regulatori, savienojumi
◼ Ja veiktas iekārtu nomaiņas un tās ir atšķirīgas no sākotnēji uzstādītām, jābūt
sertificēta projektētāja akceptam, ka analogā atbilst iepriekšējam modelim pēc
tehniskajiem rādītājiem
◼ (Pirms apkures sezonas ēkas individuālā siltummezgla primāro pusi pārbauda un
pieņem AS RĪGAS SILTUMS inspektors. Sekundāro vai mājas pusi pārbauda
paši apsaimniekotāji
◼ ISM nodošana jaunajai sezonai ir obligāta. Pirmās 2x, pārbaude ir bezmaksas,
pēc tam katra nākamā par maksu - 56,71 EUR (ar PVN)
20
ISM gadskārtējā pārbaude un nodošana
◼ Kam jāpievērš uzmanība, lai ēkas individuālais siltummezgls (ISM) izturētu
pārbaudi ar 1. reizi?
◼ Veiciet sākotnējo pārbaudi un novērsiet visus redzamos savienojumu vietu neblīvumus:
◼ Saskrūves savienojumi pie siltummaiņa, SSR (spiediena starpības regulators), regulatoru
vārstiem
◼ Ievada un atgaitas pieslēguma ventiļu (Nr.1 un Nr.2) hermētiskumu. Tiem jāiztur spiediena
pārbaude. Ja nav hermētiski, tad jāorganizē ventiļu nomaiņa - pārmetināšana
◼ Primārās puses manometri, manometru ventiļiem ir jābūt bez noplūdēm
◼ Gružu filtrs ir bez noplūdēm
◼ Siltummaiņu pārbaude uz hermētiskumu
◼ Ja nomainītās iekārtas atšķiras no sākotnēji uzstādītajām, tad ir nepieciešami attiecīgi
apstiprinājumi no ražotāja vai tā pārstāvja, ka jaunās iekārtas tehniskie parametri ir identiski
21
Ventilācija
◼ Ēkas ar kvalitatīvu ventilācijas sistēmu
◼ Telpas vēdināt, atverot plaši logu uz 5 -10 minūtēm
◼ Skolās, bērnudārzos seko līdzi telpu mikroklimatam, kontrolējot CO2
koncentrāciju telpā. Ja sasniedz 1000 ppm vienības un vairāk, tad
telpu jāvēdina
◼ Ieteicams pielietot gaisa rekuperācijas iekārtas. Ar telpas izplūstošo
gaisu uzsilda ieplūstošo, svaigo gaisu
◼ Kvalitatīva ventilācijas sistēma ļauj ietaupīt siltumenerģiju līdz 30%
22
Siltumenerģija
◼ Siltumenerģiju lietot telpas komforta uzturēšanai. Telpas nepārsildīt,
temperatūru telpās neregulēt ar «atvērtā loga» metodi
◼ Vēlamā telpas temperatūra komforta sajūtai - 20-21 0C
◼ Iesakām izmantot termogalvas (termostati) ar «atvērtā loga» funkciju
Visas elektroniskās termogalvas ir ar šādu iespēju
◼ Attālināti vadāmās termogalvas
◼ Ar Bluetooth
◼ Caur Wi-Fi
23
Kā mēs varam enerģiju lietot taupīgi
◼ Jebkura ierīce, kurai deg jebkāda gaismiņa «gaidīšanas» režīmā,
patērē elektroenerģiju 2 - 6 W
◼ Piemērs: Viena ierīce ar gaidīšanas režīma diodi 5 W. Diennaktī tā patērēs-
0,120kWh, mēnesī-3,6kWh, gadā - ~43 kWh
◼ Lai uzsildītu 1m3 ūdens vajag enerģiju ~55 kWh
◼ Izejot no telpas izslēdzam gaismu. Tagad daudz pielieto risinājumus,
kad ar sensoru palīdzību nosaka cilvēka klātbūtni, ja cilvēka nav,
gaisma un iekārtas izslēdzas
◼ Līdzīgi risinājumi tiek izmantoti ventilācijas un apkures sistēmu
vadībā, kas samazina līdz 5% nelietderīgu enerģijas izmantošanu
24
Automātiskās mērierīču nolasīšanas
sistēmas priekšrocības
25
Paldies par uzmanību!
Izmantosim siltumu racionāli!
www.rs.lv

More Related Content

Similar to Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.

Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Elektrumlv
 
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas. Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Elektrumlv
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze JelgavāEnergoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā. Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžāKļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanasSiltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumiKā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai. (20)

Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācijaApmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
Apmestas fasādes - energoefektīva plānošana un realizācija
 
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
Kā pareizi “ieziemot” daudzdzīvokļu ēku
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdasSiltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas
 
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas. Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
Kļūdas apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas.
 
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
Kvalitatīvas ēku siltināšanas pamatnosacījumi, biežāk pieļautās kļūdas proces...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Tehniskās dokume...
 
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā? Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
Kā atjaunot siltumapgādes sistēmu ēkā?
 
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze JelgavāEnergoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
Energoefektivitātes pasākumu pieredze Jelgavā
 
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā. Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
Labā prakse un tipiskākās kļūdas elektroinstalācijā plānošanā un ekspluatācijā.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts.
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta sagatavošanas ...
 
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
8 padomi dzīvei renovētā mājoklī
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžāKļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
Kļūdas siltumapgādes sistēmas montāžā
 
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanasSiltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
Siltumapgādes sistēmas renovācija - pēc atjaunošanas
 
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumiKā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
Kā dzīvot renovētā mājā? Īsi ieteikumi
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.

 • 1. Edgars Mežvēvers Kompetenču centra vecākais pasniedzējs Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai
 • 2. 2 Likumdošana dzīvojamo māju pārvaldīšanā ◼ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums ◼ Ministru kabineta noteikumi Nr.907 «Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu» ◼ Ministru kabineta noteikumi Nr.906 «Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi» ◼ LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope»
 • 3. 3 LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope Ievērojot šo standartu dzīvojamo māju teritorijas, būves pamatkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālās apskates un tehnisko apkopju izpildē, tiek izpildītas 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” II.daļā “Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu tehniskās apkopes intervāli un apsekošana” noteiktās prasības
 • 4. 4 LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope ◼ Pielikumi ar tabulu sagatavēm un norādītām veicamajām apsekošanas darbībām. Piemēram: ◼ C pielikums (informatīvs) Dzīvojamās mājas vizuālās apskates AKTS Iekārtas un inženiertīkli ◼ D pielikums (informatīvs) Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai Būves pamatkonstrukcijas ◼ E pielikums (informatīvs) Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai Teritorija
 • 5. 5 LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope Nr.p.k. Apsekojamais objekts (dzīvojamā māja vai tās daļa, iekārtas vai elementa nosaukums, inženiertīklu veids) Vizuālā stāvokļa apraksts / Veicamās darbības 1 Inženiertīklu ievadu hermētiskums Labs – Vizuāli nav redzamu bojājumu, ūdens noplūdes pazīmes gar ievadiem ēkas iekšpusē nav redzamas. Nav plaisas. Hermētiskums nodrošināts. Apmierinošs – Vizuāli nav redzamu bojājumu, minimālas ūdens noplūdes pazīmes gar ievadiem ēkas iekšpusē nav redzamas. Bojāts, novecojis hermetizācijas materiāls. Neapmierinošs – Vizuāli redzamas ūdens noplūdes pazīmes gar ievadiem ēkas iekšpusē. / Jāatjauno ievadu hermētiskums. Avārijas – Vizuāli redzamas ūdens noplūdes pazīmes gar ievadiem ēkas iekšpusē, ūdens noplūdes rezultātā ieskalota grunts ēkas iekšpusē vai ēkas ārpusē, pie ievada redzams grunts iesēdums. Bojāts hermētiskuma materiāls, konstatētas plaisas. / Nekavējoties jāveic ievadu hermētiskuma atjaunošana. •F pielikums (informatīvs) Kritēriji vizuālās apskates stāvokļa noteikšanai Iekārtas un inženiertīkli Inženiertīklu ievadu hermētiskuma un citu iekārtu, elementu pārbaude
 • 6. 6 LVS 1077:2023 «Dzīvojamo māju teritorijas, būvkonstrukciju, iekārtu un inženiertīklu vizuālā apskate un tehniskā apkope 4 Sadale pagrabā Labs – Vizuāli bojājumi nav redzami. Apmierinošs - Nelieli izolācijas vizuāli defekti. Neapmierinošs – Vizuāli izolācijas bojājumi; uz tērauda caurules redzama korozija (korozija atslāņojas no caurules, korozijas vietas izskatās, kā nelīdzens padziļinājums caurulē vai rūsas slānis ap cauruli); redzamas ūdens notecējumu pēdas. / Jāveic bojāto posmu nomaiņa. Avārijas – Vizuāli redzama ūdens noplūde vai mitrums. / Nekavējoties jāveic noplūdes novēršana. 5 Noslēgierīces (stāvvadu u.c. sadales noslēgventiļi) pagrabā Labs – Vizuāli bojājumi nav redzami. Apmierinošs – Vizuāli redzama iekārtu elementu korozija, bet noplūdes no savienojumiem nav konstatētas. Neapmierinošs – Vizuāli redzamas ūdens notecējumu pēdas, noslēgventiļu rokturi trūkst vai ir bojāti. / Jāveic noslēgarmatūras darbības pārbaude un remonts. Avārijas – Vizuāli redzams mitrums uz noslēgventiļiem vai to savienojumu vietās. / Jāveic noslēgventiļu remonts vai nomaiņa.
 • 7. Mājas apsekošana Apsekot namu, aizpildīt dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnālu Apsekošanas reģistrācijas žurnāla ieraksti jāievada BIS sistēmā Apsekošanas fiksētie trūkumi palīdz veikt savlaicīgu veicamo darbu un nepieciešamā finansējuma plānošanu
 • 8. 8 Apsekošana ◼ Pamatu, ēkas cokola, pārsegumu apsekošana ◼ Drenāžas darbības pārbaude- pagrabs sauss, drenāžas perimetru kontroles aku pārbaude, iztīrīšana, nepieciešamības gadījumā drenāžas izskalošana ◼ Drenāžas remonts pēc nepieciešamības, bet jāseko līdzi, lai jebkuru rakšanas darbu laikā, bojātā drenāža tiek saremontēta ◼ Mitrums, stāvošs ūdens pagrabā uz grīdas apliecina, ka drenāžas tīkls nedarbojas vai darbojas slikti ◼ Mitrs pagrabs veicina palielinātus siltumzudumus ēkai, jo mitrums piesaista salīdzinoši lielu enerģijas apjomu Piemēram: lai uzsildītu vienu vienību ūdens, jāizlieto 1 vienība enerģijas, bet lai to pašu ūdens daudzumu iztvaicētu, vajag ~ 5,5 vienības enerģijas
 • 9. 9 Inženiertīklu apsekošana ◼ Veikt ēkas inženiertīklu secīgu apsekošanu, ja iespējams pārbaudot to funkcionalitāti ◼ Apkures sistēmas guļvadu, stāvvadu noslēdzošās, balansēšanas un drenāžas noslēgarmatūras stāvokli, darbību ◼ Karstā un aukstā ūdens cauruļvadu noslēgarmatūras stāvokli, darbību ◼ Siltumizolācijas stāvokli cauruļvadiem, bojāto izolāciju nomainīt vai salabot ◼ Ieteicams izmantot siltumizolāciju, kura temperatūras ietekmē nesarūk un nav ugunsbīstamas ◼ Ja izolāciju bojā dzīvnieki, paredzēt uzstādīt PVC aizsargslāni vai citu līdzīgu, izturīgu materiālu ◼ Kanalizācijas tīkla apsekošana, revīzijas lūku pārbaude, lai ir piekļuve, lai ir atveramas. Pie mājas esošo kanalizācijas pieņemšanas aku apzināšana, pārliecināties, ka tās ir atrodamas, nav ielauztas, netiek pieskalotas ar gruntsūdeņiem ◼ Lietus ūdens novades sistēmas apsekošana, pārbaude, pārliecināties, ka lietus ūdens netek atpakaļ caur/gar pamatiem atpakaļ ēkā
 • 10. 10 Ventilācija ◼ Pārbaudīt ventilācijas kanālu tīrību, sevišķi pēc jumtu remontiem ◼ Ja nenokontrolē jumtu remontētāju darbu izpildi, tad var piedzīvot situācijas, kad daļa būvatkritumu ir nevis nolaisti no jumta lejā, bet ir sabērti ventilācijas šahtās ◼ Pārbaudīt ventilācijas šahtu tehnisko stāvokli: ◼ Ir šahtu noslēgjumti ◼ Šahtas tiek regulāri iztīrītas ◼ Šahtas nav saplaisājušas, kanāli nav aizbrukuši ◼ Ja ir centralizētā jeb vienota gaisa kondicionēšanas sistēma ēkai, ēkas daļām, tad veic visas sistēmas apsekošanu, veic gaisa ventmašīnas apsekošanu. Ventiekārtu apkopes jāveic regulāri, vēlams, ka to veic pilnvarota un apmācīta persona
 • 11. 11 Apkures sistēma ◼ Vasaras periodā jāpaveic obligātie nepieciešamie remonti, kuri konstatēti, veicot apsekošanu: ◼ Uzstāda balansierus, pēc nepieciešamības. Nepieciešamība ir uzstādīt tajos stāvvados, kuri cirkulē pārāk labi- salīdzinoši maza dT ◼ nomaina bojātos ventiļus ◼ Veic saskaņotās sildķermeņu nomaiņas, kurām ir izstrādāts un saskaņots projekts par sildķermeņu nomaiņu ◼ Projektu izstrādājis sertificēts būvspeciālists ◼ Projekts saskaņots ar apsaimniekotāju ◼ Apsaimniekotājam ir jāsniedz pilnvērtīga informācija dzīvokļa īpašniekam, projektētājam- tehniskie noteikumi, kuriem jāietver sekojoša informācija: ◼ Ēkas apkures sistēmas temperatūras grafiks ◼ Apkures sistēmas veids ◼ Darba spiediens ◼ Cita noderīga un būtiska informācija
 • 12. 12 Ieteikumi, lai pārbūves apkures sistēmā būtu veiksmīgas ◼ Jābūt izpratnei kāda ir ēkas apkures sistēma: ◼ 2-cauruļu ◼ 1-cauruļu ◼ Augšējā vai apakšējā sadale ◼ Sevišķa uzmanība jāpievērš 1-cauruļu apkures sistēmai, ar apakšējo sadali. Tās nav vienkārši pārbūvējamas un jāņem vērā, ka ir jābūt atšķirīgiem slēgumiem uz padeves un atgaitas cauruļvada ◼ Jāizmanto viencauruļu sistēmām paredzēto termoregulējošo armatūru - tā ir ar zemāku pretestību un lielāku caurplūdi
 • 13. 13 Termoregulējošie ventiļi ◼ Viencauruļu sistēmai ◼ 2-ceļu, 3-ceļu ◼ Palielināta caurplūde (≥2 m3/h) ◼ Taisnie, leņķiskie, aksiālie
 • 14. 14 Termoregulējošie ventiļi Speciālie termoregulatori ◼ ar apakšējo pievadu ◼ dizaina Ierobežojumi uz kopējo stāvvada jaudu ½- līdz 9 kW ¾ -līdz 12 kW Speciāla fasondaļa, lai novērstu dabisko cirkulāciju radiatoros. Uzstāda atpakaļgaitā, būtiski sistēmās ar alokatoru uzskaiti
 • 15. 15 Radiatoru slēgumu ieteikumi pārbūvēs Klasiskais viencauruļu sistēmas veids ēkās līdz 5 stāviem, ar apakšējo sadali Ieteicamais slēgumu veids uz padeves cauruļvada, Attēla kreisajā pusē padeves cauruļvads Stāvvada dT/n, katram atsevišķam radiatoram temperatūras starpība ir neliela ~50C Neder radiatoru izvēles princips pēc 2-cauruļu temperatūru grafikiem Ja viencauruļu sistēmās ar apakšējo sadali, neveic pārbūvi atbilstoši rekomendācijām, tad uz padeves stāvvada radiatori silda slikti
 • 16. 16 Radiatoru slēgumu ieteikumi pārbūvēs • Apvads ir par vienu diametra izmēru mazāks nekā stāvvada diametrs • Jāpārliecinās, ka stāvvada caurplūde ir vismaz 50-60% no visas stāvvada caurplūdes
 • 17. 17 Iespēja veikt temperatūras regulēšanu telpā Divcauruļu siltumapgādes sistēma Viencaurules siltumapgādes sistēma
 • 18. 18 Karstā ūdens sistēma ◼ Karstā ūdens apgādes sistēmas primārais uzdevums ir nodrošināt karstā ūdens piegādi dzīvokļiem ◼ Karstā ūdens cirkulācija, nav apkure, tās uzdevums ir nodrošināt, ka klientam ūdens saņemšanas laiks būs salīdzinoši īss- ~ 20 sekundes pēc pilnīgas karstā ūdens krāna atvēršanas ◼ Veicināt vannas istabas ventilācijas darbību, jo mitrs un silts gaiss ir vieglāks un ir vieglāk novadāms no telpas ◼ Atbilstoši LBN 221-15 «Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija», patērētājam karsto ūdeni jāsaņem no padeves vada
 • 19. 19 ISM gadskārtējā pārbaude un nodošana ◼ Attiecās uz RĪGAS SILTUMS klientiem, pārējiem rekomendējoši ◼ Sagatavot ISM pārbaudei (lai veiksmīgi uzsāktu apkures sezonu) atbildīgi - manometri, ievadventiļi, regulatori, savienojumi ◼ Ja veiktas iekārtu nomaiņas un tās ir atšķirīgas no sākotnēji uzstādītām, jābūt sertificēta projektētāja akceptam, ka analogā atbilst iepriekšējam modelim pēc tehniskajiem rādītājiem ◼ (Pirms apkures sezonas ēkas individuālā siltummezgla primāro pusi pārbauda un pieņem AS RĪGAS SILTUMS inspektors. Sekundāro vai mājas pusi pārbauda paši apsaimniekotāji ◼ ISM nodošana jaunajai sezonai ir obligāta. Pirmās 2x, pārbaude ir bezmaksas, pēc tam katra nākamā par maksu - 56,71 EUR (ar PVN)
 • 20. 20 ISM gadskārtējā pārbaude un nodošana ◼ Kam jāpievērš uzmanība, lai ēkas individuālais siltummezgls (ISM) izturētu pārbaudi ar 1. reizi? ◼ Veiciet sākotnējo pārbaudi un novērsiet visus redzamos savienojumu vietu neblīvumus: ◼ Saskrūves savienojumi pie siltummaiņa, SSR (spiediena starpības regulators), regulatoru vārstiem ◼ Ievada un atgaitas pieslēguma ventiļu (Nr.1 un Nr.2) hermētiskumu. Tiem jāiztur spiediena pārbaude. Ja nav hermētiski, tad jāorganizē ventiļu nomaiņa - pārmetināšana ◼ Primārās puses manometri, manometru ventiļiem ir jābūt bez noplūdēm ◼ Gružu filtrs ir bez noplūdēm ◼ Siltummaiņu pārbaude uz hermētiskumu ◼ Ja nomainītās iekārtas atšķiras no sākotnēji uzstādītajām, tad ir nepieciešami attiecīgi apstiprinājumi no ražotāja vai tā pārstāvja, ka jaunās iekārtas tehniskie parametri ir identiski
 • 21. 21 Ventilācija ◼ Ēkas ar kvalitatīvu ventilācijas sistēmu ◼ Telpas vēdināt, atverot plaši logu uz 5 -10 minūtēm ◼ Skolās, bērnudārzos seko līdzi telpu mikroklimatam, kontrolējot CO2 koncentrāciju telpā. Ja sasniedz 1000 ppm vienības un vairāk, tad telpu jāvēdina ◼ Ieteicams pielietot gaisa rekuperācijas iekārtas. Ar telpas izplūstošo gaisu uzsilda ieplūstošo, svaigo gaisu ◼ Kvalitatīva ventilācijas sistēma ļauj ietaupīt siltumenerģiju līdz 30%
 • 22. 22 Siltumenerģija ◼ Siltumenerģiju lietot telpas komforta uzturēšanai. Telpas nepārsildīt, temperatūru telpās neregulēt ar «atvērtā loga» metodi ◼ Vēlamā telpas temperatūra komforta sajūtai - 20-21 0C ◼ Iesakām izmantot termogalvas (termostati) ar «atvērtā loga» funkciju Visas elektroniskās termogalvas ir ar šādu iespēju ◼ Attālināti vadāmās termogalvas ◼ Ar Bluetooth ◼ Caur Wi-Fi
 • 23. 23 Kā mēs varam enerģiju lietot taupīgi ◼ Jebkura ierīce, kurai deg jebkāda gaismiņa «gaidīšanas» režīmā, patērē elektroenerģiju 2 - 6 W ◼ Piemērs: Viena ierīce ar gaidīšanas režīma diodi 5 W. Diennaktī tā patērēs- 0,120kWh, mēnesī-3,6kWh, gadā - ~43 kWh ◼ Lai uzsildītu 1m3 ūdens vajag enerģiju ~55 kWh ◼ Izejot no telpas izslēdzam gaismu. Tagad daudz pielieto risinājumus, kad ar sensoru palīdzību nosaka cilvēka klātbūtni, ja cilvēka nav, gaisma un iekārtas izslēdzas ◼ Līdzīgi risinājumi tiek izmantoti ventilācijas un apkures sistēmu vadībā, kas samazina līdz 5% nelietderīgu enerģijas izmantošanu
 • 25. 25 Paldies par uzmanību! Izmantosim siltumu racionāli! www.rs.lv