SlideShare a Scribd company logo
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts
ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos
normatīvajos aktos
2024
Tomass Lausmā,
e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv
1. VUGD kompetence
2. Statistika
3. Iespējamie ugunsgrēka cēloņi
4. Galvenie tiesību akti
5. Atbildība par ugunsdrošību
8. Ugunsdrošības prasības
2
Saturs
3
VUGD kompetence
ĪSTENOT VALSTS
POLITIKU ŠĀDĀS
DARBĪBAS JOMĀS
CIVILĀ AIZSARDZĪBA UGUNSDZĒSĪBA
VIENOTAIS ĀRKĀRTAS
PALĪDZĪBAS
IZSAUKUMA NUMURS
112
UGUNSDROŠĪBA
VUGD struktūra
4
VUGD teritoriālo struktūrvienību grafisks
attēlojums
5
Kas ir ugunsdrošība?
Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku
mazināšanu.
6
Galvenie tiesību akti
• Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likums
(nosaka atbildību un pienākumus
ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības
uzraudzību un objektu darbības
apturēšanu)
• Ministru kabineta 2016.gada
19.aprīļa noteikumi Nr.238
«Ugunsdrošības noteikumi»
(nosaka prasības fiziskām un juridiskām
personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu
ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas,
neatkarīgi no objekta īpašuma formas un
atrašanās vietas)
Ekspluatējamiem objektiem
Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas
būvnormatīvos piemērām,
Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15
"Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem
Nr.333);
Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15
"Dzīvojamo un publisko ēku apkure
un ventilācija"(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310)
8
Galvenie tiesību akti
Būvniecības likums
(piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju
pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai,
novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un
konservācijai.)
Ministru kabineta 2014.gada
2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku
būvnoteikumi»
(ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā
iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus)
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumi Nr.500 «Vispārīgie
būvnoteikumi»
(būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības
sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz
cilvēku dzīvību, veselību un vidi)
Projektējot un būvējot jaunas būves,
veicot esošo būvju pārbūvi,
atjaunošanu, restaurāciju,
novietošanu un lietošanas veida maiņu
Ugunsgrēku dinamika
9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ugunsgrēki 12175 10311 9288 8714 9135 8988 6970 6717 6777 6401
10
Ugunsgrēki objektos
11
Iespējamie ugunsgrēku
cēloņi daudzdzīvokļu ēkās
12
13
Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un
iekārtas dūmvadu tīra pirms apkures sezonas
sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi
apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā
gada 1. martam)
Akts par veikto apkures ierīces/
iekārtas un dūmvada tīrīšanu
Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts
par pārbaudīto apkures
ierīces/iekārtas tehnisko stāvokli
Aizliegts novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) uz apkures
iekārtas un ierīces.
Degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot un uzglabāt tuvāk par 0,5
m no apkures iekārtas/ierīces.
Kurtuves priekšā degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot tuvāk
par 1,2 m.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 67., 68. un 69.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74. un 75.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu
75.punkts, 8.pielikums
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.4., 89.5. un 89.6.apakšpunkts
Ugunsdrošības prasības
dzīvojamās mājās
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā
stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5
gados
14
Dabiskās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra
ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir
gāzes aparāts (apkures iekārta un ierīce, kurās
par kurināmo izmanto dabasgāzi, dabasgāzes
iekārta ēdiena gatavošanai, dabasgāzes iekārta
ūdens sildīšanai), – ne retāk kā reizi piecos
gados.
Akts par dabiskās ventilācijas
kanālu tīrīšanu
Tehniskā stāvokļa pārbaudes
akts par dabiskās ventilācijas
kanālu tehnisko stāvokli
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74., un 75.punkts, 8.pielikums
Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo
vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus
necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir
atbilstoša normatīvajos aktos par
būvniecību noteiktā ugunsizturības
robeža
Ugunsdrošības prasības
dzīvojamās mājās
15
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 26.4.apakšpunkts
Teritoriju pastāvīgi uztur brīvu no
degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m
platu joslu ap objektu attīra no sausās zāles
un kultūraugu atliekām. Zāles nopļaušana 10
m rādiusā ap ēkām, pasargās īpašumu no
ugunsgrēka, ja degs kūla, sausā zāle vai
atkritumi
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 27.punkts
Novietot balonus ar degtspējīgām vai
oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas
vielas ir aizliegts pagrabos, cokolstāvos,
bēniņos, uz balkoniem un lodžijām.
Daudzdzīvokļu objekta atbildīgajai personai
jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija
koplietošanas telpām un teritorijai, kā arī
jāiepazīstina ar to kopīpašniekus, īrniekus un
nomniekus
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 177. un 186.punkts
Daudzdzīvokļu objekta bēniņus, pagrabu
vai tehnisko telpu noslēdz, lai nepieļautu
nepiederošu personu iekļūšanu.
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 15.punkts
Aizliegts izmantot dūmvadu, mehāniskās
ventilācijas sistēmu un dabiskās
ventilācijas kanālu tam neparedzētiem
nolūkiem (elektroinstalācijas, elektronisko
sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam)
Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.13.apakšpunkts
Ugunsdrošības prasības
dzīvojamās mājās
16
Atbildība
Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu
vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja
tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā)
vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā
par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits
lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.
Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā,
būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas
ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma
ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un
ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir
atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks
(valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts
pārvaldīšanas līgumā.
Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 9.pants un 10.pants
Pienākumi:
1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto
ugunsdrošības prasību ievērošanu;
2) nodrošināt iespēju veikt valsts
ugunsdrošības uzraudzību;
3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem
saistīto informāciju, ja amatpersona ar
speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu
darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar
speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības,
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
amatpersonu norādījumus.
Atbildība
17
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un
uzturēšana!
Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām,
bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda
vienībām.
Avots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants
Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100
euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai
— 10 000 euro.
Avots: Administratīvā procesa likuma 370.pants
Ja ir neskaidrības vai jautājumi,
aicinām sazināties ar VUGD
ugunsdrošības inspektoriem vai
tikties klātienē pieņemšanas laikā
http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts
18
Informatīvie materiāli
19
20
2024
Tomass Lausmā,
e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv

More Related Content

Similar to Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos

Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasībasUgunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkāsUgunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos (7)

Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
 
Ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasībasUgunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasības
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkāsUgunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos

 • 1. Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos normatīvajos aktos 2024 Tomass Lausmā, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv
 • 2. 1. VUGD kompetence 2. Statistika 3. Iespējamie ugunsgrēka cēloņi 4. Galvenie tiesību akti 5. Atbildība par ugunsdrošību 8. Ugunsdrošības prasības 2 Saturs
 • 3. 3 VUGD kompetence ĪSTENOT VALSTS POLITIKU ŠĀDĀS DARBĪBAS JOMĀS CIVILĀ AIZSARDZĪBA UGUNSDZĒSĪBA VIENOTAIS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS 112 UGUNSDROŠĪBA
 • 5. VUGD teritoriālo struktūrvienību grafisks attēlojums 5
 • 6. Kas ir ugunsdrošība? Ugunsdrošība ir atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz ugunsgrēku novēršanu, sekmīgu dzēšanu un to seku mazināšanu. 6
 • 7. Galvenie tiesību akti • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (nosaka atbildību un pienākumus ugunsdrošības jomā, ugunsdrošības uzraudzību un objektu darbības apturēšanu) • Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» (nosaka prasības fiziskām un juridiskām personām, lai novērtu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas, neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas) Ekspluatējamiem objektiem
 • 8. Ugunsdrošības prasības, kas noteiktas būvnormatīvos piemērām, Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333); Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.310) 8 Galvenie tiesību akti Būvniecības likums (piemēro jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai.) Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 «Ēku būvnoteikumi» (ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 «Vispārīgie būvnoteikumi» (būvju iedalījumu grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi) Projektējot un būvējot jaunas būves, veicot esošo būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu
 • 9. Ugunsgrēku dinamika 9 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ugunsgrēki 12175 10311 9288 8714 9135 8988 6970 6717 6777 6401
 • 12. 12
 • 13. 13 Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvadu tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam) Akts par veikto apkures ierīces/ iekārtas un dūmvada tīrīšanu Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par pārbaudīto apkures ierīces/iekārtas tehnisko stāvokli Aizliegts novietot un uzglabāt degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) uz apkures iekārtas un ierīces. Degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot un uzglabāt tuvāk par 0,5 m no apkures iekārtas/ierīces. Kurtuves priekšā degtspējīgas vielas un priekšmetus (tai skaitā kurināmo) aizliegts novietot tuvāk par 1,2 m. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 67., 68. un 69.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74. un 75.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts, 8.pielikums Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.4., 89.5. un 89.6.apakšpunkts Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5 gados
 • 14. 14 Dabiskās ventilācijas kanālus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi 10 gados, bet, ja objektā ir gāzes aparāts (apkures iekārta un ierīce, kurās par kurināmo izmanto dabasgāzi, dabasgāzes iekārta ēdiena gatavošanai, dabasgāzes iekārta ūdens sildīšanai), – ne retāk kā reizi piecos gados. Akts par dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu Tehniskā stāvokļa pārbaudes akts par dabiskās ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli Avots: Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 72.punkts Avots: Ugunsdrošības noteikumu 74., un 75.punkts, 8.pielikums Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
 • 15. 15 Avots: Ugunsdrošības noteikumu 26.4.apakšpunkts Teritoriju pastāvīgi uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m platu joslu ap objektu attīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. Zāles nopļaušana 10 m rādiusā ap ēkām, pasargās īpašumu no ugunsgrēka, ja degs kūla, sausā zāle vai atkritumi Avots: Ugunsdrošības noteikumu 27.punkts Novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas ir aizliegts pagrabos, cokolstāvos, bēniņos, uz balkoniem un lodžijām. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgajai personai jāizstrādā ugunsdrošības instrukcija koplietošanas telpām un teritorijai, kā arī jāiepazīstina ar to kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus Avots: Ugunsdrošības noteikumu 177. un 186.punkts Daudzdzīvokļu objekta bēniņus, pagrabu vai tehnisko telpu noslēdz, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu. Avots: Ugunsdrošības noteikumu 15.punkts Aizliegts izmantot dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabiskās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem nolūkiem (elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam) Avots: Ugunsdrošības noteikumu 89.13.apakšpunkts Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
 • 16. 16 Atbildība Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. Avots: Ugunsdrošības ugunsdzēsības likuma 9.pants un 10.pants Pienākumi: 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu; 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību; 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.
 • 17. Atbildība 17 Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana! Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Avots: Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55.pants Minimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 50 euro, bet juridiskajai personai — 100 euro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 euro, bet juridiskajai personai — 10 000 euro. Avots: Administratīvā procesa likuma 370.pants
 • 18. Ja ir neskaidrības vai jautājumi, aicinām sazināties ar VUGD ugunsdrošības inspektoriem vai tikties klātienē pieņemšanas laikā http://vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts 18