SlideShare a Scribd company logo
dmeprogramma@altum.lv
67774035
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU
REALIZĀCIJA AR APVIENOTO
PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS
LĪGUMU
10 soļi no idejas līdz saņemtam atbalstam
PROGRAMMAS NOSACĪJUMI
Projekta mērķis - sasniegt ne mazāk kā 30% primārās enerģijas ietaupījumu
Kopējais atbalsta apjoms 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām
kapitāla atlaides veidā, kas tiek izmaksāta pēc projekta īstenošanas un
mērķu sasniegšanas
Un uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5 000 EUR ir jāsasniedz primārās
enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā
PVN nav attiecināmā izmaksa
Izmaksas, kas pārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus
(projekta vadības izmaksu ierobežojumu 3%, citu pasākumu
ierobežojumu 20%) netiek attiecinātas
Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 49%,
bet ne vairāk kā 10 000 EUR
Termiņš projektu īstenošanai – 31.03.2026.
Finansējums 57 milj. EUR (atbalsts ~140 daudzdzīvokļu mājām)
PROGRAMMAS NOSACĪJUMI
Ja māja atrodas NATURA 2000 teritorijā – jānodrošina atbilstība
Valsts vides dienesta prasībām
Projektu vadītājs - juridiska persona, kura nodrošina projekta vadību, tai skaitā
komunikāciju ar Altum, pilnvaroto personu un pakalpojumu sniedzējiem
Māju pārstāv pilnvarotā persona - juridiska persona, kuru pilnvarojuši dzīvokļu
īpašnieki
Mājas parādsaistību apjoms, kas saistīts ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par
10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā
Atbilstība de minimis prasībām gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki dzīvokli
izmanto saimnieciskajā darbībā
Ja vienā adresē ir vairākas mājas, pieteikums ir jāraksta par katru māju atsevišķi
Māja ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un ir vismaz trīs (3) dzīvojamo telpu grupas
Finansētāji: Swedbank, SEB un Citadele. Ja ir saņemts viens
atteikums, tad finansētājs var būt Altum
1. SOLIS - VIENOŠANĀS PAR DALĪBU
PROGRAMMĀ
Dzīvokļu īpašnieku apspriede (kopsapulce vai aptauja), kurā vienojas par :
dalību programmā
pilnvarojumu (pilnvarotā persona) – organizējot lēmumu aptaujas/sapulces veidā, īstenot
projektā plānotās darbības un atlasīt komersantu, kas veiks projekta tehniskās dokumentācijas
sagatavošanu, autoruzraudzību un būvdarbus, un kā arī atlasīt pārējos pakalpojumu sniedzējus
(projekta vadītājs, būvuzraugs u.c.);
pilnvarojumu noslēgt projekta īstenošanas līgumus, pieteikties kapitāla atlaidei un tehniskās
dokumentācijas sagatavošanas izmaksu grantam Altum;
pilnvarojumu dzīvokļu īpašnieku vārdā pieteikties finansējuma saņemšanai pie finansētāja
1. SOLIS - VIENOŠANĀS PAR DALĪBU
PROGRAMMĀ
Lēmuma pieņemšanas organizēšanai un dokumentācijas aizpildīšanai izmanto Altum Vadlīnijas
dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanai un dokumentācijas sagatavošanai. Pārliecinās par to,
lai dzīvokļu īpašnieku lēmumi un cita, ar dalību programmā saistītā dokumentācija, būtu
aizpildīta korekti un tajā netrūktu būtiska informācija
Izmanto iespēju organizēt kopsapulci un lēmuma pieņemšanu Būvniecības informācijas sistēmā
(BIS). Pamācība pieejama:
https://www.altum.lv/wp-content/uploads/2023/08/kopsapulce.pdf
Dzīvokļa īpašnieku lēmumu paraugi: Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju
energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties =>1.Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā:
https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026?tab=2
2. SOLIS – PIEGĀDĀTĀJU ATLASE
Kādu procedūru izvēlēties?
Biedrības, privātie apsaimniekotāji u.c privāto tiesību juridiskās
personas visu līgumu (tai skaitā būvdarbu līguma) noslēgšanai
veic vienkāršoto piegādātāju atlasi tirgus izpētes veidā
Pašvaldību kapitālsabiedrības u.c. Publisko iepirkumu likuma
subjekti līgumu noslēgšanai piemēro MK 28.02.2017. noteikumos
Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās
piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”
noteikto iepirkumu veikšanas kārtību
2. SOLIS - TIRGUS IZPĒTES NORISE
Iepirkuma
priekšmeta
apraksts
Potenciālo
piegādātāju
izpēte
Uzaicinājumu
nosūtīšana ar
e-pastu
Piedāvājumu
izvērtēšana
3 K un 2F
pasākumi
Lēmums
2. SOLIS - PIEGĀDĀTĀJU ATLASE (MKN NR.104)
Piegādes, pakalpojumi < 70 000
EUR
Būvdarbi < 170 000 EUR
•Tirgus izpēte
+
•jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;
•jāveic izdevumu efektivitātes
izvērtēšana
Piegādes, pakalpojumi > 70 000
EUR
Būvdarbi >170 000 EUR
•MK noteikumos Nr. 104 noteiktā
procedūra
+
•jāievēro interešu konflikta
novēršanas noteikumi;
•jāveic izdevumu efektivitātes
izvērtēšana
2. SOLIS- PIEGĀDĀTĀJU ATLASES NORISE
Tirgus cenas
priekšizpēte
Iepirkuma
priekšmeta
apraksts
Paziņojuma
publikācija
IUB
Piedāvājumu
izvērtēšana
Sarunas
3 K un 2F
pasākumi
Lēmums
Paziņojuma
publikācija
IUB
ALTUM IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJIEM
Altum vērtēs, vai piegādātāju atlasē nav konstatējamas interešu
konflikta, krāpšanas un korupcijas pazīmes (3K):
vai pilnvarotā persona nav saistīta ar izvēlēto pretendentu, ir
parakstījusi apliecinājumus par interešu konflikta neesamību
vai izvēlētā piedāvājuma cena atbilst tirgus cenai - tirgus izpētē ir
saņemti un salīdzināti vismaz divi neatkarīgi piedāvājumi
vai aptaujātie/ piedāvājumu iesniegušie uzņēmumi faktiski
darbojas iepirkuma priekšmeta jomā un nav savstarpēji saistīti
vai netiek pieļauta īpaša labvēlība attiecībā uz izvēlēto
piegādātāju
2. SOLIS - BIEŽĀKIE SKAIDROJUMI
• Piegādātāju atlase ir jāveic un līgums ar izvēlēto piegādātāju par tehniskās
dokumentācijas izstrādi un būvdarbu veikšanu jānoslēdz pirms pieteikuma
iesniegšanas Altum par kapitāla atlaides rezervēšanu, jo pieteikumam kapitāla
atlaides rezervēšanai ir jāpievieno tehniskā dokumentācija (būvprojekts vai
paskaidrojuma raksts), kā arī jāiesniedz tāme, kas sagatavota saskaņā ar Altum
vadlīnijām tāmju sagatavošanai
• Piegādātāju atlases dokumentācijā ir jāparedz, ka piedāvājuma cena
iesniedzama atsevišķi par tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un
būvdarbiem
• Piedāvāto cenu par būvdarbiem pēc projekta izstrādes nevar palielināt, izņemot
gadījumus, ja tas tieši paredzēts piegādātāju atlases dokumentācijā;
• Altum iesniedzamā piegādātāju atlases norises dokumentācija ir uzskaitīta Altum
mājas lapā publicētajos ieteikumos piegādātāju atlases veikšanai;
• Ja pilnvarotā persona nodrošinās arī projekta vadības pakalpojumus, tirgus izpēte
par šo pakalpojumu nav jāveic
3.SOLIS - TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS
IZSTRĀDE (1)
✓ Tehniskā dokumentācija tiek izstrādāta atbilstoši obligāti nepieciešamās tehniskās
dokumentācijas sarakstam dalībai programmā (mans.altum.lv)
✓ Aizpildi tāmes un izpilžu veidni, saskaņā ar ALTUM vadlīnijām tāmju sagatavošanai
✓ Pārliecinies, ka ir sagatavota visa pieteikuma iesniegšanai Altum nepieciešamā
dokumentācija
✓ Pārliecinies, ka neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā projekta dokumentācijas
novērtējumā norādītā informācija atbilst ēkas energosertifikāta pielikumā norādītajiem
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, risinājumiem projekta tehniskajā
dokumentācijā un tāmē (kontroltāme)
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (2)
✓ BIS reģistrēts Ēkas energosertifikāts, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem ēku jomā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina
metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” vai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas
energoefektivitātes aprēķina metode” un kuram ir pievienots “Ēkas energosertifikāta
pārrēķins“ atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā.
✓ Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu
pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222
“Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
1.pielikumam.
✓ BIS reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts, kas izstrādāts atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku
energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (3)
✓ Pārkaršanas risku izvērtējums - neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu
pārkaršanas risku izvērtējumu, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures
klasi
✓ Būvspeciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums,
• kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana"
vai
• būvspeciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts līdz 2021. gada 14.jūnijam
saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana".
✓ Arhitektūras daļas projekta dokumentācija - būvvaldē akceptēta
• būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas ēku
atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem
vai
• ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (4)
✓ Inženiertīklu daļas projekta dokumentācija (ja attiecināms) - būvvaldē akceptēta:
• apliecinājuma karte inženierbūvēm, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28.
februārim
vai
• inženierbūvju dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju
būvnoteikumiem», ja attiecināms
✓ Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai
paskaidrojuma rakstā (ēkas fasādes apliecinājuma kartē – ja attiecināms) ietverto risinājumu
atbilstību “Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ietvertajiem
priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Altum
veidlapai
TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (5)
✓ Kontroltāme ar atsevišķi izdalītām attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām
izmaksām atbilstoši Altum Tāmes veidnei un Altum vadlīnijas tāmju sagatavošanai prasībām
✓ Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums - attiecināms,
ja projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un nomaiņa, un
projekts tiek realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre,
Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils). Šo izvērtējumu sagatavo neatkarīgs eksperts ēku
energoefektivitātes jomā vai sertificēts būvspeciālists “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa
kondicionēšanas sistēmu projektēšanā”
✓ Ja ir veikta mājas digitālā uzmērīšana iesniedz līgumu par mājas digitālās uzmērīšanas
dokumentācijas izstrādi un darbu gala P/N aktu
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (6)
✓ Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules
paneļu sistēmu vai vēja ģeneratoru ar jaudu līdz 11,1kW) iegāde un uzstādīšana, iesniedz
informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās
mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez
tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas
iekārtas pieslēgšanai.
Papildus aizpilda aprēķina formu:
Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts un parakstīts ietaupījuma un
pašpatēriņa aprēķins mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģiju uzstādīšanā, kurā ir
aprēķināts, ka tiks ievērots nosacījums, ka vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās
enerģijas tiks izmantots pašpatēriņam gada griezumā.
✓ Informācija par “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa nodrošināšanu projektā
4. SOLIS - PIETEIKUMS KAPITĀLA ATLAIDES
REZERVĒŠANAI
Aprēķini kapitāla atlaidi, piemērojot kalkulatoru
Mans.altum.lv aizpildi un iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai, tai skaitā
aizpildi sadaļu “Informācija par iepirkumu”, pie jautājuma “Vai projektā ir paredzēts slēgt
apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu” atzīmējot “Jā” Pievieno pieteikumam
nepieciešamo informāciju par veiktajām piegādātāju atlasēm
Saņem ALTUM sākotnējo atzinumu par kapitāla atlaides rezervēšanu, kurā iekļauts
piegādātāju atlases izvērtējums
Sākotnējo atzinumu Altum sagatavo 3 mēnešu laikā pēc visu MK 2022.gada 14.jūlija
noteikumu Nr. 460 (64. punkts) minēto pamatojošo dokumentu saņemšanas
Sākotnējais atzinums ir derīgs 9 mēnešus. Ja 9 mēnešu laikā no sākotnējā atzinuma
izsniegšanas starp Altum un pilnvaroto personu netiek noslēgts Atbalsta – kapitāla atlaides
un granta līgums (kredītiestādes aizdevums) vai Aizdevuma līgums ar kapitāla atlaidi un
grantu (Altum aizdevuma gadījumā), sākotnējais atzinums nav derīgs un pieteikšanās
process jāsāk no jauna.
5. SOLIS- AIZDEVUMA PIETEIKUMS KREDĪTIESTĀDEI
Iesniedz aizdevuma pieteikumu kredītiestādē, ar kuru Altum ir noslēgta
vienošanās par garantiju izsniegšanu programmā - SEB banka, Swedbank vai
Citadele banka
Saņem kredītiestādes piedāvājumu projekta attiecināmo un neattiecināmo
izmaksu finansēšanai
Kredītiestādes aizdevuma piešķiršanas gadījumā ar kredītiestādes starpniecību
piesakās ANM DME garantijai iesniedzot kredītiestādē veidlapu ANM DME
apliecinājums garantijai
Altum garantija ir pieejama projekta attiecināmo izmaksu aizdevumam
6. SOLIS- DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS
Sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci Nr.2 un nodrošina balsojumu par izmaksām, aizdevumu,
piegādātājiem, pilnvarojumu dokumentu parakstīšanai
Dzīvokļa īpašnieku lēmumu paraugi:
Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties
=>7.Dzīvokļu īpašnieku balsojums:
https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026?tab=2
Dzīvokļu īpašnieku balsojumiem var izmantot Būvniecības informācijas sistēmu kopsapulces
organizēšanā un lēmumu pieņemšanā
Detalizēta informācija pieejama pamācībā:
Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties
=>7.Dzīvokļu īpašnieku balsojums:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.altum.lv/wp-
content/uploads/2023/08/kopsapulce.pdf
Lēmuma pieņemšanas organizēšanai un dokumentācijas aizpildīšanai izmanto Altum Vadlīnijas dzīvokļu
īpašnieku lēmuma pieņemšanai un dokumentācijas sagatavošanai. Pārliecinās par to, lai dzīvokļu īpašnieku
lēmumi un cita, ar dalību programmā saistītā dokumentācija, būtu aizpildīta korekti un tajā netrūktu būtiska
informācija
7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (1)
ANM DME garantijai piesakās ar kredītiestādes starpniecību, iesniedzot kredītiestādē
veidlapu ANM DME apliecinājums garantijai
Ja kredītiestāde atsaka aizdevuma piešķiršanu vai nesniedz apliecinājumu 20 darba dienu
laikā no aizdevuma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas aizdevuma saņemšanai
- iesniedz aizdevuma pieteikumu Altum
Pirmos piecus gadus garantijas prēmija ir 0% gadā
Garantijas nosacījumi:
• Garantijas prēmija: 0,65% gadā no garantijas saistību atlikuma
• Garantijas termiņš: līdz 20 gadiem
• Garantijas apmērs: līdz 80% no aizdevuma, bet ne vairāk kā EUR 3 000 000 vienai daudzdzīvokļu mājai
7. SOLIS-PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (2)
Iesniedzot Pieteikumu ANM DME atbalsta piešķiršanai, vienlaicīgi tiek iesniegts pieteikums arī
atbalstam tehniskās dokumentācijas izstrādei - grantam.
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49% no projekta tehniskās
dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk
kā 10 000 EUR
Altum aizdevumam piesakās mans.altum.lv, iesniedzot Pieteikumu ANM DME atbalsta piešķiršanai,
pievienojot dokumentus. Izmantojamās veidlapas:
• Veidlapa - dzīvokļu īpašnieku saraksts (uzskaita visus daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
īpašniekus)
• Veidlapa - ANM DME Dzīvokļa īpašnieka apliecinājums (aizpilda dzīvokļa īpašnieki, ja ir
saimnieciskas darbības veicēji)
• Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai no
01.07.2019. (eds.vid.gov.lv)
• Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (3)
iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts,
ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem
(50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100%
balsis)
daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem
(apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo
pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja mājas vēsturiskais parāds pārsniedz
300 Eur, papildus jāsniedz apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas skaidrojums par parāda
rašanos un rīcībām tā dzēšanai
ALTUM aizdevumam var pieteikties, ja:
Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (4)
Altum aizdevuma nosacījumi projekta attiecināmo izmaksu finansēšanai
• Maksimālais aizdevuma apjoms vienam projektam – 3 750 000 EUR
• Procentu likme – fiksētā, 3,9% gadā
• Aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem
• Aizdevuma izsniegšana un noformēšana – bez maksas
• Pamatsummas brīvdienas – līdz 24 mēnešiem
• Aizdevuma izsniegšanas termiņš – 2025.gada 31.decembris
Norāda finansētāju, kas finansēs neattiecināmās izmaksas
Pievieno īpašnieku maksājumu savlaicīgumu pēdējo 12 mēnešu laikā – maksāšanas disciplīnu (aizpildāmā
forma pieejama
Pievieno kredītiestādes atteikumu aizdevuma piešķiršanai
Pieteikumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopsapulces Nr.2 protokolu ar balsojumu par izmaksām,
aizdevumu, piegādātājiem, pilnvarojumu dokumentu parakstīšanai
Ja neattiecināmo izmaksu finansēšanai paredzēts izmantot daudzdzīvokļu māju remonta fonda aizdevumu,
pārliecinās, ka ir iesniegts Pieteikums Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumam (DMR)
AIZDEVUMU VAR SAŅEMT ŠĀDIEM MĒRĶIEM
Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas
telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām,
logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai
nomaiņai
Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
Jaunu apstādījumu izveidei
Projekta vadībai, autoruzraudzībai un
būvuzraudzībai, kā arī tehniskās
dokumentācijas sagatavošanai
Citiem labiekārtošanas darbiem - bērnu rotaļu
laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu,
atkritumu urnu, atkritumu konteineru
novietošanas un sporta laukumu, veļas
žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai
atjaunošanai u.c.
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU REMONTA AIZDEVUMS
Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai
izveidei
Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED
gaismekļus
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
programmas 2022-2026 neattiecināmo
izmaksu, tai sk. PVN finansēšanai
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU REMONTA AIZDEVUMS
8. SOLIS – ALTUM LĒMUMI UN LĪGUMA SLĒGŠANA
Par garantijas piešķiršanu, ja projekta attiecināmās izmaksas finansē kredītiestāde
Par Altum atbalsta piešķiršanu - aizdevuma piešķiršanu, ja projekta attiecināmās izmaksas
finansē Altum
Par DMR aizdevuma piešķiršanu projekta neattiecināmo izmaksu finansēšanai
Par kapitāla atlaides piemērošanu pēc projekta īstenošanas
Lēmums par granta piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei tiek pieņemts vienlaicīgi
ar lēmumu par garantijas piešķiršanu vai Altum aizdevuma piešķiršanu un tiek izmaksāts pēc
atbalsta līguma parakstīšanas starp pilnvaroto personu un Altum
8. SOLIS- LĪGUMA SLĒGŠANA
Pilnvarotā persona noslēdz līgumu par projekta realizāciju un/vai kapitāla atlaides saņemšanu ar
banku vai Altum
Noslēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem
Īsteno projektu
Projekta īstenošanā nodrošina publicitātes prasības, ņemot vērā Altum norādījumus Palīgmateriāls
par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda vizuālās identitātes prasībām daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes projektos
Īstenojot projektu obligāti jānodrošina atbilstoši kvalificēta būvuzrauga piesaiste veicamo
būvdarbu būvuzraudzībai, kā to paredz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie
būvnoteikumi”
9. SOLIS- AIZDEVUMA IZSNIEGŠANA
Pēc līguma noslēgšanas iesniedz mans.altum.lv pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai
projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes kompensēšanai (grantam), ja projektā šāds
izmaksu veids apstiprināts
Lai saņemtu īstenotas projekta daļas apmaksu saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu
līgumiem, mans.altum.lv aizpilda un iesniedz pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai,
pievienojot saistītos dokumentus (līgumi, rēķini, norēķinu dokumenti)
Pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai mans.altum.lv paraksta atbilstoši pārstāvības
tiesībām
Altum izvērtē iesniegto dokumentāciju un veiks projekta attiecināmo izmaksu apmaksu,
naudas līdzekļus pārskaitot uz piegādātāju kontiem
Kredītiestādes aizdevuma gadījumā pakalpojumu sniedzēju rēķinus apmaksās
kredītiestāde saskaņā ar savstarpēji noslēgtā aizdevuma līguma nosacījumiem
10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
Atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem pabeidz projekta īstenošanu
Mans.altum.lv iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides piemērošanai, pievienojot projekta
īstenošanu un pabeigšanu apliecinošos dokumentus, tai skaitā:
attiecināmās izmaksas apliecinošos dokumentus – noslēgtos līgumus (tajos jābūt ievērotam
principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”), pieņemšanas nodošanas aktus, konta pārskatus. Ja
projekts īstenots ar Altum aizdevumu, minētie dokumenti Altum tiek iesniegti kopā ar pieprasījumu
naudas līdzekļu izmaksai un atkārtoti tos iesniegt nav nepieciešams;
dokumentus, kas apliecina dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā;
dokumentus, kas apliecina, ka pēc projekta īstenošanas ir sasniegti projekta mērķi - primārās
enerģijas ietaupījums vismaz 30% apmērā, uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 euro ir
sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā;
pierādījumus (fotofiksācijas), kas apliecina, ka projekta īstenošanā ir ievērotas Atveseļošanās fonda
vizuālās identitātes prasības;
10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA
Pieteikums kapitāla atlaides piemērošanai un pamatojošā dokumentācija jāiesniedz 3
mēnešu laikā pēc projektā paredzēto pasākumu pabeigšanas un dzīvojamās ēkas
nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 31.03.2026.
Altum, 3 mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, pilnvarotajai
personai un kredītiestādei mans.altum.lv nosūta paziņojumu par piemēroto kapitāla
atlaidi
Kapitāla atlaidi piemēro, novirzot to aizdevuma pamatsummas pilnīgai vai daļējai
dzēšanai, kredītiestādes aizdevuma gadījumā - pārskaitot to uz projekta kontu
kredītiestādē, Altum aizdevuma gadījumā - samazinot Altum izsniegtā aizdevuma
pamatsummas atlikumu
Ja līdz brīdim, kad tiek piemērota kapitāla atlaide, aizdevuma pamatsumma ir
atmaksāta tādā apmērā, ka tās atlikums ir mazāks par piemērojamo kapitāla atlaidi,
piemērojamās kapitāla atlaides apmēru samazina līdz faktiskajam aizdevuma
pamatsummas atlikuma apmēram
LAI IZDODAS!

More Related Content

Similar to DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
ALTUM
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
ALTUM
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai 10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
 Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu. (20)

Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumiDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas pamatnosacījumi
 
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
Kas jāņem vērā ieviešot projektu un gatavojot atskaites?
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāes programmas nosacījumi, pieredze un iete...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
Ieteikumi kvalitatīva projekta sagatavošanai
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
 
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai 10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
10 ieteikumi kvalitatīvai un sekmīgai daudzdzīvokļu māju renovācijai
 
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
 Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj... Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
Projekta īstenošanas uzsākšanas soļi. Projekta ieviešanas prasības, finansēj...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.

 • 1. dmeprogramma@altum.lv 67774035 DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES PROJEKTU REALIZĀCIJA AR APVIENOTO PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS LĪGUMU 10 soļi no idejas līdz saņemtam atbalstam
 • 2. PROGRAMMAS NOSACĪJUMI Projekta mērķis - sasniegt ne mazāk kā 30% primārās enerģijas ietaupījumu Kopējais atbalsta apjoms 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām kapitāla atlaides veidā, kas tiek izmaksāta pēc projekta īstenošanas un mērķu sasniegšanas Un uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5 000 EUR ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā PVN nav attiecināmā izmaksa Izmaksas, kas pārsniedz noteiktos izmaksu ierobežojumus (projekta vadības izmaksu ierobežojumu 3%, citu pasākumu ierobežojumu 20%) netiek attiecinātas Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai 49%, bet ne vairāk kā 10 000 EUR Termiņš projektu īstenošanai – 31.03.2026. Finansējums 57 milj. EUR (atbalsts ~140 daudzdzīvokļu mājām)
 • 3. PROGRAMMAS NOSACĪJUMI Ja māja atrodas NATURA 2000 teritorijā – jānodrošina atbilstība Valsts vides dienesta prasībām Projektu vadītājs - juridiska persona, kura nodrošina projekta vadību, tai skaitā komunikāciju ar Altum, pilnvaroto personu un pakalpojumu sniedzējiem Māju pārstāv pilnvarotā persona - juridiska persona, kuru pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki Mājas parādsaistību apjoms, kas saistīts ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā Atbilstība de minimis prasībām gadījumos, kad dzīvokļu īpašnieki dzīvokli izmanto saimnieciskajā darbībā Ja vienā adresē ir vairākas mājas, pieteikums ir jāraksta par katru māju atsevišķi Māja ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un ir vismaz trīs (3) dzīvojamo telpu grupas Finansētāji: Swedbank, SEB un Citadele. Ja ir saņemts viens atteikums, tad finansētājs var būt Altum
 • 4. 1. SOLIS - VIENOŠANĀS PAR DALĪBU PROGRAMMĀ Dzīvokļu īpašnieku apspriede (kopsapulce vai aptauja), kurā vienojas par : dalību programmā pilnvarojumu (pilnvarotā persona) – organizējot lēmumu aptaujas/sapulces veidā, īstenot projektā plānotās darbības un atlasīt komersantu, kas veiks projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, autoruzraudzību un būvdarbus, un kā arī atlasīt pārējos pakalpojumu sniedzējus (projekta vadītājs, būvuzraugs u.c.); pilnvarojumu noslēgt projekta īstenošanas līgumus, pieteikties kapitāla atlaidei un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksu grantam Altum; pilnvarojumu dzīvokļu īpašnieku vārdā pieteikties finansējuma saņemšanai pie finansētāja
 • 5. 1. SOLIS - VIENOŠANĀS PAR DALĪBU PROGRAMMĀ Lēmuma pieņemšanas organizēšanai un dokumentācijas aizpildīšanai izmanto Altum Vadlīnijas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanai un dokumentācijas sagatavošanai. Pārliecinās par to, lai dzīvokļu īpašnieku lēmumi un cita, ar dalību programmā saistītā dokumentācija, būtu aizpildīta korekti un tajā netrūktu būtiska informācija Izmanto iespēju organizēt kopsapulci un lēmuma pieņemšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pamācība pieejama: https://www.altum.lv/wp-content/uploads/2023/08/kopsapulce.pdf Dzīvokļa īpašnieku lēmumu paraugi: Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties =>1.Dzīvokļu īpašnieku vienošanās par dalību programmā: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026?tab=2
 • 6. 2. SOLIS – PIEGĀDĀTĀJU ATLASE Kādu procedūru izvēlēties? Biedrības, privātie apsaimniekotāji u.c privāto tiesību juridiskās personas visu līgumu (tai skaitā būvdarbu līguma) noslēgšanai veic vienkāršoto piegādātāju atlasi tirgus izpētes veidā Pašvaldību kapitālsabiedrības u.c. Publisko iepirkumu likuma subjekti līgumu noslēgšanai piemēro MK 28.02.2017. noteikumos Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteikto iepirkumu veikšanas kārtību
 • 7. 2. SOLIS - TIRGUS IZPĒTES NORISE Iepirkuma priekšmeta apraksts Potenciālo piegādātāju izpēte Uzaicinājumu nosūtīšana ar e-pastu Piedāvājumu izvērtēšana 3 K un 2F pasākumi Lēmums
 • 8. 2. SOLIS - PIEGĀDĀTĀJU ATLASE (MKN NR.104) Piegādes, pakalpojumi < 70 000 EUR Būvdarbi < 170 000 EUR •Tirgus izpēte + •jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; •jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana Piegādes, pakalpojumi > 70 000 EUR Būvdarbi >170 000 EUR •MK noteikumos Nr. 104 noteiktā procedūra + •jāievēro interešu konflikta novēršanas noteikumi; •jāveic izdevumu efektivitātes izvērtēšana
 • 9. 2. SOLIS- PIEGĀDĀTĀJU ATLASES NORISE Tirgus cenas priekšizpēte Iepirkuma priekšmeta apraksts Paziņojuma publikācija IUB Piedāvājumu izvērtēšana Sarunas 3 K un 2F pasākumi Lēmums Paziņojuma publikācija IUB
 • 10. ALTUM IZVĒRTĒJUMS PAR PAKALPOJUMA SNIEDZĒJIEM Altum vērtēs, vai piegādātāju atlasē nav konstatējamas interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas pazīmes (3K): vai pilnvarotā persona nav saistīta ar izvēlēto pretendentu, ir parakstījusi apliecinājumus par interešu konflikta neesamību vai izvēlētā piedāvājuma cena atbilst tirgus cenai - tirgus izpētē ir saņemti un salīdzināti vismaz divi neatkarīgi piedāvājumi vai aptaujātie/ piedāvājumu iesniegušie uzņēmumi faktiski darbojas iepirkuma priekšmeta jomā un nav savstarpēji saistīti vai netiek pieļauta īpaša labvēlība attiecībā uz izvēlēto piegādātāju
 • 11. 2. SOLIS - BIEŽĀKIE SKAIDROJUMI • Piegādātāju atlase ir jāveic un līgums ar izvēlēto piegādātāju par tehniskās dokumentācijas izstrādi un būvdarbu veikšanu jānoslēdz pirms pieteikuma iesniegšanas Altum par kapitāla atlaides rezervēšanu, jo pieteikumam kapitāla atlaides rezervēšanai ir jāpievieno tehniskā dokumentācija (būvprojekts vai paskaidrojuma raksts), kā arī jāiesniedz tāme, kas sagatavota saskaņā ar Altum vadlīnijām tāmju sagatavošanai • Piegādātāju atlases dokumentācijā ir jāparedz, ka piedāvājuma cena iesniedzama atsevišķi par tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem • Piedāvāto cenu par būvdarbiem pēc projekta izstrādes nevar palielināt, izņemot gadījumus, ja tas tieši paredzēts piegādātāju atlases dokumentācijā; • Altum iesniedzamā piegādātāju atlases norises dokumentācija ir uzskaitīta Altum mājas lapā publicētajos ieteikumos piegādātāju atlases veikšanai; • Ja pilnvarotā persona nodrošinās arī projekta vadības pakalpojumus, tirgus izpēte par šo pakalpojumu nav jāveic
 • 12. 3.SOLIS - TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (1) ✓ Tehniskā dokumentācija tiek izstrādāta atbilstoši obligāti nepieciešamās tehniskās dokumentācijas sarakstam dalībai programmā (mans.altum.lv) ✓ Aizpildi tāmes un izpilžu veidni, saskaņā ar ALTUM vadlīnijām tāmju sagatavošanai ✓ Pārliecinies, ka ir sagatavota visa pieteikuma iesniegšanai Altum nepieciešamā dokumentācija ✓ Pārliecinies, ka neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā projekta dokumentācijas novērtējumā norādītā informācija atbilst ēkas energosertifikāta pielikumā norādītajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, risinājumiem projekta tehniskajā dokumentācijā un tāmē (kontroltāme)
 • 13. TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (2) ✓ BIS reģistrēts Ēkas energosertifikāts, kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku jomā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” vai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 348 “Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” un kuram ir pievienots “Ēkas energosertifikāta pārrēķins“ atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ēku energosertifikācijas jomā. ✓ Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam. ✓ BIS reģistrēts Ēkas pagaidu energosertifikāts, kas izstrādāts atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”
 • 14. TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (3) ✓ Pārkaršanas risku izvērtējums - neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārkaršanas risku izvērtējumu, ja pēc atjaunošanas ēkai plānots sasniegt A+, A vai B apkures klasi ✓ Būvspeciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, • kas izstrādāts saskaņā ar spēkā esošo LBN 405-21 "Būvju tehniskā apsekošana" vai • būvspeciālista sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums, kas izstrādāts līdz 2021. gada 14.jūnijam saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana". ✓ Arhitektūras daļas projekta dokumentācija - būvvaldē akceptēta • būvprojekts vai paskaidrojuma raksts un darba organizācijas projekts saskaņā ar II un III grupas ēku atjaunošanas vai vienkāršotās atjaunošanas nosacījumiem atbilstoši ēku būvnoteikumiem vai • ēkas fasādes apliecinājuma karte, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim
 • 15. TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (4) ✓ Inženiertīklu daļas projekta dokumentācija (ja attiecināms) - būvvaldē akceptēta: • apliecinājuma karte inženierbūvēm, kas akceptēta būvvaldē līdz 2022. gada 28. februārim vai • inženierbūvju dokumentāciju saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem», ja attiecināms ✓ Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā novērtējums par ēkas būvprojektā vai paskaidrojuma rakstā (ēkas fasādes apliecinājuma kartē – ja attiecināms) ietverto risinājumu atbilstību “Pārskats par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem" ietvertajiem priekšlikumiem par pasākumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, atbilstoši Altum veidlapai
 • 16. TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (5) ✓ Kontroltāme ar atsevišķi izdalītām attiecināmajām, citu pasākumu un neattiecināmajām izmaksām atbilstoši Altum Tāmes veidnei un Altum vadlīnijas tāmju sagatavošanai prasībām ✓ Siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējums - attiecināms, ja projektā ir plānota siltumenerģijas ražošanas iekārtas iegāde, uzstādīšana un nomaiņa, un projekts tiek realizēts valstspilsētā (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils). Šo izvērtējumu sagatavo neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā vai sertificēts būvspeciālists “Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā” ✓ Ja ir veikta mājas digitālā uzmērīšana iesniedz līgumu par mājas digitālās uzmērīšanas dokumentācijas izstrādi un darbu gala P/N aktu
 • 17. TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDE (6) ✓ Ja projektā ir paredzēta mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu (saules paneļu sistēmu vai vēja ģeneratoru ar jaudu līdz 11,1kW) iegāde un uzstādīšana, iesniedz informatīvu atbildi no elektroenerģijas sadales sistēmas operatora par izvēlētās mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanu esošajam elektrotīklam bez tīkla pārbūves vai izsniegtas tehniskās prasības mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas iekārtas pieslēgšanai. Papildus aizpilda aprēķina formu: Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādāts un parakstīts ietaupījuma un pašpatēriņa aprēķins mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģiju uzstādīšanā, kurā ir aprēķināts, ka tiks ievērots nosacījums, ka vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas tiks izmantots pašpatēriņam gada griezumā. ✓ Informācija par “Nenodarīt būtisku kaitējumu” principa nodrošināšanu projektā
 • 18. 4. SOLIS - PIETEIKUMS KAPITĀLA ATLAIDES REZERVĒŠANAI Aprēķini kapitāla atlaidi, piemērojot kalkulatoru Mans.altum.lv aizpildi un iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai, tai skaitā aizpildi sadaļu “Informācija par iepirkumu”, pie jautājuma “Vai projektā ir paredzēts slēgt apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu” atzīmējot “Jā” Pievieno pieteikumam nepieciešamo informāciju par veiktajām piegādātāju atlasēm Saņem ALTUM sākotnējo atzinumu par kapitāla atlaides rezervēšanu, kurā iekļauts piegādātāju atlases izvērtējums Sākotnējo atzinumu Altum sagatavo 3 mēnešu laikā pēc visu MK 2022.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 460 (64. punkts) minēto pamatojošo dokumentu saņemšanas Sākotnējais atzinums ir derīgs 9 mēnešus. Ja 9 mēnešu laikā no sākotnējā atzinuma izsniegšanas starp Altum un pilnvaroto personu netiek noslēgts Atbalsta – kapitāla atlaides un granta līgums (kredītiestādes aizdevums) vai Aizdevuma līgums ar kapitāla atlaidi un grantu (Altum aizdevuma gadījumā), sākotnējais atzinums nav derīgs un pieteikšanās process jāsāk no jauna.
 • 19. 5. SOLIS- AIZDEVUMA PIETEIKUMS KREDĪTIESTĀDEI Iesniedz aizdevuma pieteikumu kredītiestādē, ar kuru Altum ir noslēgta vienošanās par garantiju izsniegšanu programmā - SEB banka, Swedbank vai Citadele banka Saņem kredītiestādes piedāvājumu projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu finansēšanai Kredītiestādes aizdevuma piešķiršanas gadījumā ar kredītiestādes starpniecību piesakās ANM DME garantijai iesniedzot kredītiestādē veidlapu ANM DME apliecinājums garantijai Altum garantija ir pieejama projekta attiecināmo izmaksu aizdevumam
 • 20. 6. SOLIS- DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU BALSOJUMS Sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulci Nr.2 un nodrošina balsojumu par izmaksām, aizdevumu, piegādātājiem, pilnvarojumu dokumentu parakstīšanai Dzīvokļa īpašnieku lēmumu paraugi: Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties =>7.Dzīvokļu īpašnieku balsojums: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026?tab=2 Dzīvokļu īpašnieku balsojumiem var izmantot Būvniecības informācijas sistēmu kopsapulces organizēšanā un lēmumu pieņemšanā Detalizēta informācija pieejama pamācībā: Altum.lv => Pakalpojumi => Iedzīvotājiem => Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2022-2026=> Kā pieteikties =>7.Dzīvokļu īpašnieku balsojums: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.altum.lv/wp- content/uploads/2023/08/kopsapulce.pdf Lēmuma pieņemšanas organizēšanai un dokumentācijas aizpildīšanai izmanto Altum Vadlīnijas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanai un dokumentācijas sagatavošanai. Pārliecinās par to, lai dzīvokļu īpašnieku lēmumi un cita, ar dalību programmā saistītā dokumentācija, būtu aizpildīta korekti un tajā netrūktu būtiska informācija
 • 21. 7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (1) ANM DME garantijai piesakās ar kredītiestādes starpniecību, iesniedzot kredītiestādē veidlapu ANM DME apliecinājums garantijai Ja kredītiestāde atsaka aizdevuma piešķiršanu vai nesniedz apliecinājumu 20 darba dienu laikā no aizdevuma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas aizdevuma saņemšanai - iesniedz aizdevuma pieteikumu Altum Pirmos piecus gadus garantijas prēmija ir 0% gadā Garantijas nosacījumi: • Garantijas prēmija: 0,65% gadā no garantijas saistību atlikuma • Garantijas termiņš: līdz 20 gadiem • Garantijas apmērs: līdz 80% no aizdevuma, bet ne vairāk kā EUR 3 000 000 vienai daudzdzīvokļu mājai
 • 22. 7. SOLIS-PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (2) Iesniedzot Pieteikumu ANM DME atbalsta piešķiršanai, vienlaicīgi tiek iesniegts pieteikums arī atbalstam tehniskās dokumentācijas izstrādei - grantam. Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49% no projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk kā 10 000 EUR Altum aizdevumam piesakās mans.altum.lv, iesniedzot Pieteikumu ANM DME atbalsta piešķiršanai, pievienojot dokumentus. Izmantojamās veidlapas: • Veidlapa - dzīvokļu īpašnieku saraksts (uzskaita visus daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekus) • Veidlapa - ANM DME Dzīvokļa īpašnieka apliecinājums (aizpilda dzīvokļa īpašnieki, ja ir saimnieciskas darbības veicēji) • Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai no 01.07.2019. (eds.vid.gov.lv) • Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai
 • 23. 7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (3) iedzīvotāji ir nobalsojuši par projekta realizāciju un aizdevuma saņemšanu (lēmums ir pieņemts, ja “par” nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem (50 % +1). Regulējums attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100% balsis) daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja mājas vēsturiskais parāds pārsniedz 300 Eur, papildus jāsniedz apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas skaidrojums par parāda rašanos un rīcībām tā dzēšanai ALTUM aizdevumam var pieteikties, ja: Ir pamatota aizdevuma atmaksāšanas iespēja
 • 24. 7. SOLIS - PIETEIKUMS ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAI (4) Altum aizdevuma nosacījumi projekta attiecināmo izmaksu finansēšanai • Maksimālais aizdevuma apjoms vienam projektam – 3 750 000 EUR • Procentu likme – fiksētā, 3,9% gadā • Aizdevuma termiņš – līdz 20 gadiem • Aizdevuma izsniegšana un noformēšana – bez maksas • Pamatsummas brīvdienas – līdz 24 mēnešiem • Aizdevuma izsniegšanas termiņš – 2025.gada 31.decembris Norāda finansētāju, kas finansēs neattiecināmās izmaksas Pievieno īpašnieku maksājumu savlaicīgumu pēdējo 12 mēnešu laikā – maksāšanas disciplīnu (aizpildāmā forma pieejama Pievieno kredītiestādes atteikumu aizdevuma piešķiršanai Pieteikumam pievieno dzīvokļu īpašnieku kopsapulces Nr.2 protokolu ar balsojumu par izmaksām, aizdevumu, piegādātājiem, pilnvarojumu dokumentu parakstīšanai Ja neattiecināmo izmaksu finansēšanai paredzēts izmantot daudzdzīvokļu māju remonta fonda aizdevumu, pārliecinās, ka ir iesniegts Pieteikums Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumam (DMR)
 • 25. AIZDEVUMU VAR SAŅEMT ŠĀDIEM MĒRĶIEM Norobežojošo konstrukciju un koplietošanas telpu būvdarbiem, piemēram, ārsienām, logu nomaiņai, t.sk., liftu modernizācijai vai nomaiņai Brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai Jaunu apstādījumu izveidei Projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, kā arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanai Citiem labiekārtošanas darbiem - bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai, soliņu, velo novietņu, atkritumu urnu, atkritumu konteineru novietošanas un sporta laukumu, veļas žāvētavu ierīkošanai, pārbūvei vai atjaunošanai u.c. DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU REMONTA AIZDEVUMS Inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei Apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas 2022-2026 neattiecināmo izmaksu, tai sk. PVN finansēšanai
 • 27. 8. SOLIS – ALTUM LĒMUMI UN LĪGUMA SLĒGŠANA Par garantijas piešķiršanu, ja projekta attiecināmās izmaksas finansē kredītiestāde Par Altum atbalsta piešķiršanu - aizdevuma piešķiršanu, ja projekta attiecināmās izmaksas finansē Altum Par DMR aizdevuma piešķiršanu projekta neattiecināmo izmaksu finansēšanai Par kapitāla atlaides piemērošanu pēc projekta īstenošanas Lēmums par granta piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei tiek pieņemts vienlaicīgi ar lēmumu par garantijas piešķiršanu vai Altum aizdevuma piešķiršanu un tiek izmaksāts pēc atbalsta līguma parakstīšanas starp pilnvaroto personu un Altum
 • 28. 8. SOLIS- LĪGUMA SLĒGŠANA Pilnvarotā persona noslēdz līgumu par projekta realizāciju un/vai kapitāla atlaides saņemšanu ar banku vai Altum Noslēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem Īsteno projektu Projekta īstenošanā nodrošina publicitātes prasības, ņemot vērā Altum norādījumus Palīgmateriāls par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda vizuālās identitātes prasībām daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektos Īstenojot projektu obligāti jānodrošina atbilstoši kvalificēta būvuzrauga piesaiste veicamo būvdarbu būvuzraudzībai, kā to paredz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi”
 • 29. 9. SOLIS- AIZDEVUMA IZSNIEGŠANA Pēc līguma noslēgšanas iesniedz mans.altum.lv pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai projekta tehniskās dokumentācijas izstrādes kompensēšanai (grantam), ja projektā šāds izmaksu veids apstiprināts Lai saņemtu īstenotas projekta daļas apmaksu saskaņā ar noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, mans.altum.lv aizpilda un iesniedz pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai, pievienojot saistītos dokumentus (līgumi, rēķini, norēķinu dokumenti) Pieprasījumu naudas līdzekļu izsniegšanai mans.altum.lv paraksta atbilstoši pārstāvības tiesībām Altum izvērtē iesniegto dokumentāciju un veiks projekta attiecināmo izmaksu apmaksu, naudas līdzekļus pārskaitot uz piegādātāju kontiem Kredītiestādes aizdevuma gadījumā pakalpojumu sniedzēju rēķinus apmaksās kredītiestāde saskaņā ar savstarpēji noslēgtā aizdevuma līguma nosacījumiem
 • 30. 10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA Atbilstoši noslēgto līgumu nosacījumiem pabeidz projekta īstenošanu Mans.altum.lv iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides piemērošanai, pievienojot projekta īstenošanu un pabeigšanu apliecinošos dokumentus, tai skaitā: attiecināmās izmaksas apliecinošos dokumentus – noslēgtos līgumus (tajos jābūt ievērotam principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”), pieņemšanas nodošanas aktus, konta pārskatus. Ja projekts īstenots ar Altum aizdevumu, minētie dokumenti Altum tiek iesniegti kopā ar pieprasījumu naudas līdzekļu izmaksai un atkārtoti tos iesniegt nav nepieciešams; dokumentus, kas apliecina dzīvojamās mājas nodošanu ekspluatācijā; dokumentus, kas apliecina, ka pēc projekta īstenošanas ir sasniegti projekta mērķi - primārās enerģijas ietaupījums vismaz 30% apmērā, uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 euro ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā; pierādījumus (fotofiksācijas), kas apliecina, ka projekta īstenošanā ir ievērotas Atveseļošanās fonda vizuālās identitātes prasības;
 • 31. 10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES PIEMĒROŠANA Pieteikums kapitāla atlaides piemērošanai un pamatojošā dokumentācija jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc projektā paredzēto pasākumu pabeigšanas un dzīvojamās ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlāk kā līdz 31.03.2026. Altum, 3 mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas, pilnvarotajai personai un kredītiestādei mans.altum.lv nosūta paziņojumu par piemēroto kapitāla atlaidi Kapitāla atlaidi piemēro, novirzot to aizdevuma pamatsummas pilnīgai vai daļējai dzēšanai, kredītiestādes aizdevuma gadījumā - pārskaitot to uz projekta kontu kredītiestādē, Altum aizdevuma gadījumā - samazinot Altum izsniegtā aizdevuma pamatsummas atlikumu Ja līdz brīdim, kad tiek piemērota kapitāla atlaide, aizdevuma pamatsumma ir atmaksāta tādā apmērā, ka tās atlikums ir mazāks par piemērojamo kapitāla atlaidi, piemērojamās kapitāla atlaides apmēru samazina līdz faktiskajam aizdevuma pamatsummas atlikuma apmēram