SlideShare a Scribd company logo
PROJEKTĒ UN BŪVĒ
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu,
izmantojot apvienoto projektēšanas
un būvdarbu līgumu
16.05.2024.
VNĪ PIEREDZE –
PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMI
▪ Kopš 2018. gada
▪ EM mājvieta Brīvības ielā 55, Rīgā
▪ FM mājvieta Smilšu ielā 1, Rīgā
▪ Jaunais Rīgas teātris
▪ Robežu būvniecība
▪ Lielā ģilde Amatu ielā 6, Rīgā
▪ Arhīvu ēkas Skandu ielā, Rīgā
▪ Ēkas Vecrīgā, Daugavpilī, Ventspilī,
Saldū, Jelgavā un Rēzeknē
2
BŪVĒ
VAI
PROJEKTĒ UN BŪVĒ
BŪVDARBU LĪGUMS
Projektēšana
▪ Tehniskā specifikācija
▪ Nolikums
▪ Iepirkums
▪ Projektēšana
Būvdarbi
▪ Tehniskā specifikācija
▪ Nolikums
▪ Iepirkums
▪ Būvdarbi
4
PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMS
Projektēšana un būvdarbi
▪ Tehniskā specifikācija
▪ Nolikums
▪ Iepirkums
▪ Darbi
5
Ieguvumi
▪ laika ekonomija
▪ ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs
par projektu, nevis pasūtītājs
▪ pasūtītājs nav «starpnieks»
starp projektētāju un būvnieku
▪ minimāli iespējami BIA
BŪTISKI APZINĀTIES PROJEKTĒ UN BŪVĒ
Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses:
▪ pārzina jomu
▪ zina līguma nosacījumus
▪ spēj īstenot saraksti ar uzņēmēju
▪ sadarbība ar būvuzraugu
Ģenerāluzņēmējs:
▪ parasti ir būvdarbu veicējs
▪ zina līguma nosacījumus
▪ spēj īstenot saraksti ar pasūtītāju
▪ sadarbība ar apakšuzņēmējiem
6
Projektēšana
Maksā pēc:
1 – būvprojekta
minimālā sastāva
apstiprināšanas
2 – atzīmes par
projektēšanas
nosacījumu izpildes
7
Būvdarbi
Līgumā noteiktā
maksāšanas kārtība,
parasti, % pēc
paveiktiem darbiem
sadarbībā ar
būvuzraugu
Autoruzraudzība
Samaksa % pēc
izbūvētā apjoma
LĪGUMA CENU VEIDO
DARBA UZDEVUMS
UN LĪGUMA PROJEKTS
DARBA UZDEVUMS / TEHNIKSĀ SPECIFIKĀCIJA
Detalizēts apraksts
jeb pasūtītāja prasības
▪ Pozīcijas
▪ Apjomi
▪ Darbu nodevums
projektēšanas stadijā
– tāmes ar augstu
detalizācijas pakāpi
Profesionāļu
iesaiste izstrādē
▪ Detalizēta priekšizpēte
▪ mazāk iespējamu papildu darbu
▪ Datiem izmanto inventarizācijas lietu
9
LĪGUMS
FIDIC – Starptautiskā
inženierkonsultantu federācija
▪ inženieru izstrādāts līgums
▪ pielieto visā pasaulē kopš 1913. gada
▪ samērīga risku un atbildības sadale
▪ noteiktas rīcības konkrētām situācijām
▪ princips «par visu ir padomāts»
▪ iekļaujami precizējumi atbilstoši
LV normatīvu prasībām
▪ Vispārīgie noteikumi, Speciālie noteikumi
▪ Līguma vienošanās
▪ Pielikums
10
PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMA NOSACĪJUMI
▪ Pasūtītāja pienākumi, pārstāvji
▪ Uzņēmēja pienākumi, pārstāvji
▪ Projektēšanas darbu nosacījumi
▪ Pasūtītāja riski
▪ Darbu izpildes laiks
▪ Darbu pieņemšana – nodošana
▪ Defektu pārbaude, novēršana
▪ Izmaiņas un prasījumi
▪ Līguma cena un samaksas kārtība
▪ Saistību pārkāpums
▪ Riski un atbildība
▪ Apdrošināšana un garantijas
▪ Autortiesību objekts
▪ Pasūtītāja norādījumi
▪ Apakšuzņēmēju līgumu slēgšanas nosacījumi
▪ Tiesības izdarīt izmaiņas
▪ Savlaicīgs brīdinājums
▪ Līgumcenas detalizācija
▪ Līgumcenas korekcija/ sadārdzinājums
▪ Līgumsodi
11
NODERĪGI LĪGUMĀ
IEKĻAUT
Caur iepirkuma atklātumu,
nodrošināt piegādātāju brīvu
konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret piegādātājiem,
kā arī pasūtītāja līdzekļu
efektīvu izmantošanu.
Ar līguma nosacījumiem noturēt
samērīgu risku balansu.
Risku sadalījums starp līguma
pusēm, ievērojot Būvniecības likumā
noteikto atbildību būvniecībā,
izvērtējot objekta specifiku un
veikto darbu sarežģītību un apjomu.
13
Pasūtītājs izdara pasūtījumu,
raksturojot nepieciešamo un
sasniedzamo – nodod objektu
uzņēmēja rīcībā – uzņēmējs kā
augsta līmeņa profesionālis īsteno
projektu, uz noteiktu laiku
pārvaldot objektu.
Augstāki riski ir pasūtītājam, jo tas
nodod uzņēmēja rīcībā nekustamo
īpašumu, kurā uzņēmējs veic
darbības, no kurām pasūtītājs
sagaida tikai pozitīvu rezultātu,
bet var iestāties arī uzņēmēja
ietekmētas negatīvas sekas, kas
atspoguļojas kā uzņēmēja risks.
Samērīguma principa kā
konstitucionālā ranga principa
būtība ir – panākt leģitīmo mērķi ar
tādiem līdzekļiem, kas ir
piemērojami un nepieciešami šā
mērķa sasniegšanai.
RISKU SADALĪJUMS
Pasūtītājam
jāsniedz
Uzņēmējam visa
viņa rīcībā esošā
būtiskā
informācija.
Uzņēmējs ir
atbildīgs par šīs
informācijas
interpretāciju.
14
Uzsākot Darbu izpildi,
Uzņēmējam rūpīgi
jāpārbauda Pasūtītāja
prasības, kā arī
Uzņēmējam nodoto
dokumentāciju.
Pasūtītāja norādītajā
periodā, Uzņēmējam
jāziņo par visām
Pasūtītāja prasībās
atklātajām kļūdām
vai citiem defektiem.
Ja Uzņēmējs nav
ievērojis šo termiņu,
iespējamās kļūdas vai
neatbilstības Pasūtītāja
prasībās ir Uzņēmēja
risks cenas un
termiņa ziņā.
UZŅĒMĒJAM IESPĒJA ZIŅOT PAR KĻŪDĀM
KĻŪDAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBĀS
Ja Pasūtītāja norādītajā periodā,
Uzņēmējs ir paziņojis par visām
Pasūtītāja prasībās atklātajām kļūdām
vai citiem defektiem,
tad,
ja Uzņēmējam pirms piedāvājuma
iesniegšanas, pārbaudot Darbu izpildes
vietu un Pasūtītāja prasības, būtu bijis
šīs kļūdas vai defektus jāatklāj, Darbu
izpildes laiks nav jāpagarina un Līguma
cena nav jākoriģē.
Ja Uzņēmējam tiek kavēta Darbu izpilde
un/vai viņam rodas Izmaksas Pasūtītāja
prasībās pieļautas kļūdas rezultātā, un ja
pieredzējis Uzņēmējs, ar pienācīgu rūpību
pārbaudot Pasūtītāja prasības Darbu
iepirkuma procedūras laikā, nebūtu varējis šo
kļūdu atklāt, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu
par termiņa pagarinājumu un izmaiņām
Līguma cenā.
15
Nosacījums par Līguma
summas pietiekamību
iekļauj Uzņēmēja
apliecinājumu, ka
Uzņēmējs apzinās veicamo
darbu apjomu un to
būtību, ka Līguma summa
ietver pilnu samaksu par
līgumā noteikto saistību
pilnīgu izpildi.
Lai izvairītos no situācijām,
kurās uzņēmējs uzskata, ka
kaut ko ir piemirsis vai nav
iedomājies kā pamatoti
nepieciešamu līguma
saistību izpildei.
16
Uzņēmējs ir atbildīgs par
projektu, kuram ir
jāatbilst Līgumā
paredzētam mērķim.
Uzņēmējs ir atbildīgs
par būvdarbiem un to
atbilstību projektam.
Uzņēmējs nodrošina
autoruzraudzību.
UZŅĒMĒJA ATBILDĪBA
17
KOPSAVILKUMS
▪ Līguma formas vienotas visiem projektiem
▪ Izstrādā vienotu TS Vispārīgo daļu, un Speciālā
daļā detalizācija konkrētam objektam (izmanto
arī inventarizācijas lietu)
▪ Vēlami obligāta ir detalizēta priekšizpēte
▪ TS definē sasniedzamos rezultātus, nevis
konkrētus materiālus (lieto «vai ekvivalents»)
▪ Pie būvprojekta minimālā sastāvā prasa
detalizētu tāmi – ekonomisko sadaļu
▪ Kopējās izmaksas detalizēta tāme nemainīs,
tā būs informācija noderīga pašiem un
kontrolējošām institūcijām
▪ Projektu ar pasūtītāju saskaņo
▪ Izmaiņas būvdarbu laikā materiālos skaņo ar
pasūtītāju, parakstot MAF (skata ne tikai
sasniedzamo rezultātu, bet arī ilgmūžību)
▪ Projektam atvēlētā laika ekonomija – nav divu
iepirkuma procedūru, nav starplaiks starp
projektēšanu un būvdarbiem
▪ Cena tiek dota pamatā vadoties
no m2 izmaksām
Reģistrācijas Nr.: 40003294758 • Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
+371 80 002 000 • vni@vni.lv
www.vni.lv
ATVĒRTĪBA SADARBĪBA KOMPETENCE
DROŠĪBA VESELĪBA

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 

Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu

 • 1. PROJEKTĒ UN BŪVĒ Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu 16.05.2024.
 • 2. VNĪ PIEREDZE – PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMI ▪ Kopš 2018. gada ▪ EM mājvieta Brīvības ielā 55, Rīgā ▪ FM mājvieta Smilšu ielā 1, Rīgā ▪ Jaunais Rīgas teātris ▪ Robežu būvniecība ▪ Lielā ģilde Amatu ielā 6, Rīgā ▪ Arhīvu ēkas Skandu ielā, Rīgā ▪ Ēkas Vecrīgā, Daugavpilī, Ventspilī, Saldū, Jelgavā un Rēzeknē 2
 • 4. BŪVDARBU LĪGUMS Projektēšana ▪ Tehniskā specifikācija ▪ Nolikums ▪ Iepirkums ▪ Projektēšana Būvdarbi ▪ Tehniskā specifikācija ▪ Nolikums ▪ Iepirkums ▪ Būvdarbi 4
 • 5. PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMS Projektēšana un būvdarbi ▪ Tehniskā specifikācija ▪ Nolikums ▪ Iepirkums ▪ Darbi 5 Ieguvumi ▪ laika ekonomija ▪ ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par projektu, nevis pasūtītājs ▪ pasūtītājs nav «starpnieks» starp projektētāju un būvnieku ▪ minimāli iespējami BIA
 • 6. BŪTISKI APZINĀTIES PROJEKTĒ UN BŪVĒ Projekta vadītājs no Pasūtītāja puses: ▪ pārzina jomu ▪ zina līguma nosacījumus ▪ spēj īstenot saraksti ar uzņēmēju ▪ sadarbība ar būvuzraugu Ģenerāluzņēmējs: ▪ parasti ir būvdarbu veicējs ▪ zina līguma nosacījumus ▪ spēj īstenot saraksti ar pasūtītāju ▪ sadarbība ar apakšuzņēmējiem 6
 • 7. Projektēšana Maksā pēc: 1 – būvprojekta minimālā sastāva apstiprināšanas 2 – atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildes 7 Būvdarbi Līgumā noteiktā maksāšanas kārtība, parasti, % pēc paveiktiem darbiem sadarbībā ar būvuzraugu Autoruzraudzība Samaksa % pēc izbūvētā apjoma LĪGUMA CENU VEIDO
 • 9. DARBA UZDEVUMS / TEHNIKSĀ SPECIFIKĀCIJA Detalizēts apraksts jeb pasūtītāja prasības ▪ Pozīcijas ▪ Apjomi ▪ Darbu nodevums projektēšanas stadijā – tāmes ar augstu detalizācijas pakāpi Profesionāļu iesaiste izstrādē ▪ Detalizēta priekšizpēte ▪ mazāk iespējamu papildu darbu ▪ Datiem izmanto inventarizācijas lietu 9
 • 10. LĪGUMS FIDIC – Starptautiskā inženierkonsultantu federācija ▪ inženieru izstrādāts līgums ▪ pielieto visā pasaulē kopš 1913. gada ▪ samērīga risku un atbildības sadale ▪ noteiktas rīcības konkrētām situācijām ▪ princips «par visu ir padomāts» ▪ iekļaujami precizējumi atbilstoši LV normatīvu prasībām ▪ Vispārīgie noteikumi, Speciālie noteikumi ▪ Līguma vienošanās ▪ Pielikums 10
 • 11. PROJEKTĒ UN BŪVĒ LĪGUMA NOSACĪJUMI ▪ Pasūtītāja pienākumi, pārstāvji ▪ Uzņēmēja pienākumi, pārstāvji ▪ Projektēšanas darbu nosacījumi ▪ Pasūtītāja riski ▪ Darbu izpildes laiks ▪ Darbu pieņemšana – nodošana ▪ Defektu pārbaude, novēršana ▪ Izmaiņas un prasījumi ▪ Līguma cena un samaksas kārtība ▪ Saistību pārkāpums ▪ Riski un atbildība ▪ Apdrošināšana un garantijas ▪ Autortiesību objekts ▪ Pasūtītāja norādījumi ▪ Apakšuzņēmēju līgumu slēgšanas nosacījumi ▪ Tiesības izdarīt izmaiņas ▪ Savlaicīgs brīdinājums ▪ Līgumcenas detalizācija ▪ Līgumcenas korekcija/ sadārdzinājums ▪ Līgumsodi 11
 • 13. Caur iepirkuma atklātumu, nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret piegādātājiem, kā arī pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu. Ar līguma nosacījumiem noturēt samērīgu risku balansu. Risku sadalījums starp līguma pusēm, ievērojot Būvniecības likumā noteikto atbildību būvniecībā, izvērtējot objekta specifiku un veikto darbu sarežģītību un apjomu. 13 Pasūtītājs izdara pasūtījumu, raksturojot nepieciešamo un sasniedzamo – nodod objektu uzņēmēja rīcībā – uzņēmējs kā augsta līmeņa profesionālis īsteno projektu, uz noteiktu laiku pārvaldot objektu. Augstāki riski ir pasūtītājam, jo tas nodod uzņēmēja rīcībā nekustamo īpašumu, kurā uzņēmējs veic darbības, no kurām pasūtītājs sagaida tikai pozitīvu rezultātu, bet var iestāties arī uzņēmēja ietekmētas negatīvas sekas, kas atspoguļojas kā uzņēmēja risks. Samērīguma principa kā konstitucionālā ranga principa būtība ir – panākt leģitīmo mērķi ar tādiem līdzekļiem, kas ir piemērojami un nepieciešami šā mērķa sasniegšanai. RISKU SADALĪJUMS
 • 14. Pasūtītājam jāsniedz Uzņēmējam visa viņa rīcībā esošā būtiskā informācija. Uzņēmējs ir atbildīgs par šīs informācijas interpretāciju. 14 Uzsākot Darbu izpildi, Uzņēmējam rūpīgi jāpārbauda Pasūtītāja prasības, kā arī Uzņēmējam nodoto dokumentāciju. Pasūtītāja norādītajā periodā, Uzņēmējam jāziņo par visām Pasūtītāja prasībās atklātajām kļūdām vai citiem defektiem. Ja Uzņēmējs nav ievērojis šo termiņu, iespējamās kļūdas vai neatbilstības Pasūtītāja prasībās ir Uzņēmēja risks cenas un termiņa ziņā. UZŅĒMĒJAM IESPĒJA ZIŅOT PAR KĻŪDĀM
 • 15. KĻŪDAS PASŪTĪTĀJA PRASĪBĀS Ja Pasūtītāja norādītajā periodā, Uzņēmējs ir paziņojis par visām Pasūtītāja prasībās atklātajām kļūdām vai citiem defektiem, tad, ja Uzņēmējam pirms piedāvājuma iesniegšanas, pārbaudot Darbu izpildes vietu un Pasūtītāja prasības, būtu bijis šīs kļūdas vai defektus jāatklāj, Darbu izpildes laiks nav jāpagarina un Līguma cena nav jākoriģē. Ja Uzņēmējam tiek kavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas Pasūtītāja prasībās pieļautas kļūdas rezultātā, un ja pieredzējis Uzņēmējs, ar pienācīgu rūpību pārbaudot Pasūtītāja prasības Darbu iepirkuma procedūras laikā, nebūtu varējis šo kļūdu atklāt, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu par termiņa pagarinājumu un izmaiņām Līguma cenā. 15
 • 16. Nosacījums par Līguma summas pietiekamību iekļauj Uzņēmēja apliecinājumu, ka Uzņēmējs apzinās veicamo darbu apjomu un to būtību, ka Līguma summa ietver pilnu samaksu par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi. Lai izvairītos no situācijām, kurās uzņēmējs uzskata, ka kaut ko ir piemirsis vai nav iedomājies kā pamatoti nepieciešamu līguma saistību izpildei. 16 Uzņēmējs ir atbildīgs par projektu, kuram ir jāatbilst Līgumā paredzētam mērķim. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbiem un to atbilstību projektam. Uzņēmējs nodrošina autoruzraudzību. UZŅĒMĒJA ATBILDĪBA
 • 17. 17 KOPSAVILKUMS ▪ Līguma formas vienotas visiem projektiem ▪ Izstrādā vienotu TS Vispārīgo daļu, un Speciālā daļā detalizācija konkrētam objektam (izmanto arī inventarizācijas lietu) ▪ Vēlami obligāta ir detalizēta priekšizpēte ▪ TS definē sasniedzamos rezultātus, nevis konkrētus materiālus (lieto «vai ekvivalents») ▪ Pie būvprojekta minimālā sastāvā prasa detalizētu tāmi – ekonomisko sadaļu ▪ Kopējās izmaksas detalizēta tāme nemainīs, tā būs informācija noderīga pašiem un kontrolējošām institūcijām ▪ Projektu ar pasūtītāju saskaņo ▪ Izmaiņas būvdarbu laikā materiālos skaņo ar pasūtītāju, parakstot MAF (skata ne tikai sasniedzamo rezultātu, bet arī ilgmūžību) ▪ Projektam atvēlētā laika ekonomija – nav divu iepirkuma procedūru, nav starplaiks starp projektēšanu un būvdarbiem ▪ Cena tiek dota pamatā vadoties no m2 izmaksām
 • 18. Reģistrācijas Nr.: 40003294758 • Talejas iela 1, Rīga, LV-1026 +371 80 002 000 • vni@vni.lv www.vni.lv ATVĒRTĪBA SADARBĪBA KOMPETENCE DROŠĪBA VESELĪBA