SlideShare a Scribd company logo
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem
Nr 238 “Ugunsdrošības noteikumi”
I.Jakuševičs
1
MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
MK Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»
Elektroinstalācijas(tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces)
pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:
• sprādzienbīstamavide – reizi divos gados;
• ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.
Elektroinstalācija- zemsprieguma vadu, kabeļu, to stiprināšanas elementu,
balsta, u.c. konstrukciju kopums, kas veido apgaismes tīklu, spēka tīklu, vai
vadības, signalizācijas un relejaizsardzībaselektriskās ķēdes.
Zemspriegums–elektroietaises nominālais spriegums, kas nepārsniedz 1000V
maiņsprieguma, vai 1500V līdzsprieguma.
Ķīmiski agresīva vide –dabīga vai mākslīgi rādīta vide, kura nav neitrāla
attiecībā pret objektiem, kuri atrodas tajā.
2
MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Pārbaudes:
Par elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības,
zemējumietaisespretestības, zemējuma vada nepārtrauktības saites un
zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu
(6. pielikums).
Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā,
elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar
termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām
pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums).
3
Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
(6. Pielikums)
Izolācijas pretestības mērījumus veic, lai pārbaudītu elektroinstalāciju un iekārtu drošību.
Izolācijas pretestība norāda, cik labi izolācijas materiāls spēj pretoties elektrības
plūsmai, un tā tiek mērīta omos (Ω).
4
Cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības mērījumi
(6. Pielikums)
Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījumi ir svarīgs tests elektroinstalācijas drošības
un efektivitātes pārbaudīšanai. Šis mērījums ļauj novērtēt, vai aizsargierīces
(piemēram, automātiskie slēdži vai drošinātāji) strādās pareizi, īssavienojuma
gadījumā.
5
Zemējumietaišu pretestības mērījumi
(6. Pielikums)
Zemējumietaišu pretestības mērījumi ir būtisks aspekts elektrodrošības nodrošināšanā un
zemējumietaišu efektivitātes pārbaudē. Šie mērījumi tiek veikti, lai pārliecinātos, ka
zemējumietaise spēj efektīvi vadīt elektroenerģiju zemē, tādējādi pasargājot cilvēkus
un iekārtas no elektriskās strāvas triecieniem un citām elektroenerģijas radītām
problēmām.
6
Zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestības mērījumi.
(6. Pielikums)
Zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestības mērījumi ir būtiski, lai nodrošinātu
zemēšanas sistēmas efektivitāti un drošību. Šie mērījumi tiek veikti, lai pārliecinātos,
ka zemējuma ceļš ir nepārtraukts un ar pietiekami zemu pretestību, kas nepieciešama
pareizai darbībai.
7
Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude
(6. Pielikums)
Zibens aizsardzības sistēmas pārbaude ir būtisks solis, lai nodrošinātu jūsu ēkas un tās
iedzīvotāju drošību pret zibens radītajiem bojājumiem. Šie mērījumi tiek veikti, lai
pārliecinātos, ka zemējuma ceļš ir nepārtraukts un ar pietiekami zemu pretestību, kas
nepieciešama pareizai darbībai.
8
Vērtēšana
(6. Pielikums)
1. Aktam pievieno:
1.1. darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (elektrospeciālista apliecības kopija par elektrodrošības
grupas piešķiršanu);
1.2. mēraparāta kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikāta kopiju;
1.3. elektroinstalācijas shēmu, kurā norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu
markas un šķērsgriezumi.
2. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 10 Ω.
3. Aizsardzības aparāta nostrādes spējas atbilst īsslēguma strāvai un laikam.
4. Atbildīgās personas nodrošina pārbaudes veikšanu elektroietaišu piederības robežās.
5. Zemējumvadu nepārtrauktības pretestība nedrīkst pārsniegt 0,4 Ω.
6. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības minimālās vērtības:
9
Pārbaude ar termokameru (7. Pielikums)
Kontaktu pārbaude ar termokameru ir tehnoloģija, ko izmanto, lai noteiktu temperatūras
izmaiņas un iespējamās problēmas kontaktsavienojumos un elektriskajās
komponentēs.
10
Vērtēšana
(7. Pielikums)
• Ierakstus veic saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.
• Norāda atbilstību pievienoto elektroiekārtu ekspluatācijai – "atbilst" vai "neatbilst".
• Aktam pievieno mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju un elektroinstalācijas shēmu.
11
Elektroinstalācijas pārbaudes.
Kompetence
12
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 «Ēku
iekšējā elektroinstalācija»
Punkts 7. Elektroietaises projektē, ierīko un pārbauda
atbilstošs būvspeciālists, ja citos normatīvajos aktos nav
noteikts citādi.
Būvspeciālistu sertifikāciju veic:
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija
Latvijas Elektriķu brālība
Elektroinstalācijas pārbaudes.
Kompetence
13
Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas
kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar
termokameru var veikt persona, kura atbilstoši
Ministru kabineta noteikumu Nr.1041
“Noteikumi par obligāti piemērojamo
energostandartu, kas nosaka elektroapgādes
objektu ekspluatācijas organizatoriskās un
tehniskās drošības prasības” prasībām, ir
saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi
attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina
atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai
izsniegta apliecība.
MK noteikumu Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi»
6.pielikuma 1.1. punkts
Paldies par uzmanību!
14

More Related Content

Similar to Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības noteikumi”

OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmasOBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
Elektrumlv
 
Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei
Elektrumlv
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumiControlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Elektrumlv
 
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātesZibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Elektrumlv
 
Sadales sistēmas operatora elektrotīklu
Sadales sistēmas operatora elektrotīkluSadales sistēmas operatora elektrotīklu
Sadales sistēmas operatora elektrotīklu
Elektrumlv
 
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzībaPārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
Elektrumlv
 
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdareUgunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Elektrumlv
 

Similar to Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (10)

OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmasOBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
OBO Bettermann pārspriegumaizsardzības sistēmas
 
Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei Vispārējās prasības elektroapgādei
Vispārējās prasības elektroapgādei
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumiControlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
Controlit - Jumta kvalitātes kontroles risinājumi
 
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
Normatīvā regulējuma prasības publisko ēku apgaismojuma un saistītās elektroi...
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātesZibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
Zibensaizsardzības standartu un zibensaizsardzības sistēmu novitātes
 
Sadales sistēmas operatora elektrotīklu
Sadales sistēmas operatora elektrotīkluSadales sistēmas operatora elektrotīklu
Sadales sistēmas operatora elektrotīklu
 
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzībaPārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
Pārspriegumaizsardzība un zibensaizsardzība
 
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdareUgunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
Ugunsdrošo vārstu pielietojums ventilācijas sistēmās un to aizdare
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 

Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības noteikumi”

 • 1. Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības noteikumi” I.Jakuševičs 1
 • 2. MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" MK Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» Elektroinstalācijas(tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudi veic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir: • sprādzienbīstamavide – reizi divos gados; • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā. Elektroinstalācija- zemsprieguma vadu, kabeļu, to stiprināšanas elementu, balsta, u.c. konstrukciju kopums, kas veido apgaismes tīklu, spēka tīklu, vai vadības, signalizācijas un relejaizsardzībaselektriskās ķēdes. Zemspriegums–elektroietaises nominālais spriegums, kas nepārsniedz 1000V maiņsprieguma, vai 1500V līdzsprieguma. Ķīmiski agresīva vide –dabīga vai mākslīgi rādīta vide, kura nav neitrāla attiecībā pret objektiem, kuri atrodas tajā. 2
 • 3. MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" Pārbaudes: Par elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaisespretestības, zemējuma vada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (6. pielikums). Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitāti (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbauda ar termokameru. Pārbaudi veic kopā ar šo noteikumu 56. punktā minētajām pārbaudēm. Par pārbaudes rezultātiem noformē pārbaudes aktu (7. pielikums). 3
 • 4. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. (6. Pielikums) Izolācijas pretestības mērījumus veic, lai pārbaudītu elektroinstalāciju un iekārtu drošību. Izolācijas pretestība norāda, cik labi izolācijas materiāls spēj pretoties elektrības plūsmai, un tā tiek mērīta omos (Ω). 4
 • 5. Cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības mērījumi (6. Pielikums) Cilpas "fāze-nulle" pilnās pretestības mērījumi ir svarīgs tests elektroinstalācijas drošības un efektivitātes pārbaudīšanai. Šis mērījums ļauj novērtēt, vai aizsargierīces (piemēram, automātiskie slēdži vai drošinātāji) strādās pareizi, īssavienojuma gadījumā. 5
 • 6. Zemējumietaišu pretestības mērījumi (6. Pielikums) Zemējumietaišu pretestības mērījumi ir būtisks aspekts elektrodrošības nodrošināšanā un zemējumietaišu efektivitātes pārbaudē. Šie mērījumi tiek veikti, lai pārliecinātos, ka zemējumietaise spēj efektīvi vadīt elektroenerģiju zemē, tādējādi pasargājot cilvēkus un iekārtas no elektriskās strāvas triecieniem un citām elektroenerģijas radītām problēmām. 6
 • 7. Zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestības mērījumi. (6. Pielikums) Zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestības mērījumi ir būtiski, lai nodrošinātu zemēšanas sistēmas efektivitāti un drošību. Šie mērījumi tiek veikti, lai pārliecinātos, ka zemējuma ceļš ir nepārtraukts un ar pietiekami zemu pretestību, kas nepieciešama pareizai darbībai. 7
 • 8. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude (6. Pielikums) Zibens aizsardzības sistēmas pārbaude ir būtisks solis, lai nodrošinātu jūsu ēkas un tās iedzīvotāju drošību pret zibens radītajiem bojājumiem. Šie mērījumi tiek veikti, lai pārliecinātos, ka zemējuma ceļš ir nepārtraukts un ar pietiekami zemu pretestību, kas nepieciešama pareizai darbībai. 8
 • 9. Vērtēšana (6. Pielikums) 1. Aktam pievieno: 1.1. darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu kopijas (elektrospeciālista apliecības kopija par elektrodrošības grupas piešķiršanu); 1.2. mēraparāta kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikāta kopiju; 1.3. elektroinstalācijas shēmu, kurā norādītas aizsardzības aparātu nominālās vērtības un aizejošo kabeļu vai vadu markas un šķērsgriezumi. 2. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 10 Ω. 3. Aizsardzības aparāta nostrādes spējas atbilst īsslēguma strāvai un laikam. 4. Atbildīgās personas nodrošina pārbaudes veikšanu elektroietaišu piederības robežās. 5. Zemējumvadu nepārtrauktības pretestība nedrīkst pārsniegt 0,4 Ω. 6. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības minimālās vērtības: 9
 • 10. Pārbaude ar termokameru (7. Pielikums) Kontaktu pārbaude ar termokameru ir tehnoloģija, ko izmanto, lai noteiktu temperatūras izmaiņas un iespējamās problēmas kontaktsavienojumos un elektriskajās komponentēs. 10
 • 11. Vērtēšana (7. Pielikums) • Ierakstus veic saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu. • Norāda atbilstību pievienoto elektroiekārtu ekspluatācijai – "atbilst" vai "neatbilst". • Aktam pievieno mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju un elektroinstalācijas shēmu. 11
 • 12. Elektroinstalācijas pārbaudes. Kompetence 12 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 «Ēku iekšējā elektroinstalācija» Punkts 7. Elektroietaises projektē, ierīko un pārbauda atbilstošs būvspeciālists, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Būvspeciālistu sertifikāciju veic: Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija Latvijas Elektriķu brālība
 • 13. Elektroinstalācijas pārbaudes. Kompetence 13 Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām, ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība. MK noteikumu Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» 6.pielikuma 1.1. punkts