SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
Mājokļu jomas aktualitātes
Mārtiņš Auders, Mājokļu politikas departamenta direktors
Saturs:
• Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (Mazākuma balsojums);
• Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (Reālnastas);
• Dzīvokļu īpašnieku kopības koncepts.
2
Dzīvokļu īpašnieku kopība – saziņa ar pārvaldnieku
(PROJEKTS)
• Likumprojekts «Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā» (Nr. 196/Lp14;
14.03.2024. pieņemts 2. lasījumā Saeimā)
• Jauns dzīvokļu īpašnieku pienākums: iesniegt 10.panta panta ceturtajā daļā
noteiktajā kārtībā un apjomā kontaktinformāciju, kas nepieciešama saziņai
ar pārvaldnieku, kā arī ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu
saistītu uzaicinājumu un paziņojumu saņemšanai.;
• Dzīvokļa īpašnieks norāda Būvniecības informācijas sistēmā vai iesniedz
pārvaldniekam vai personai, kura atbilstoši pārvaldīšanas līguma
noteikumiem kārto mājas lietu, šādu kontaktinformāciju:
1) tālruņa numuru;
2) elektroniskā pasta adresi;
3) korespondences adresi, ja tā atšķiras no dzīvokļa īpašuma adreses
3
Dzīvokļu īpašnieku kopība – saziņa ar pārvaldnieku
(PROJEKTS)
Uzskatāms, ka saziņai ar pārvaldnieku dzīvokļa īpašnieks ir
sasniedzams viņa norādītajā elektroniskā pasta adresē vai
korespondences adresē. Ja dzīvokļa īpašnieks nav norādījis vai
iesniedzis elektroniskā pasta adresi un korespondences adresi, par
adresi saziņai ar pārvaldnieku tiek uzskatīta dzīvokļa īpašuma
adrese.
4
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesā
izmantojamie saziņas līdzekļi(PROJEKTS)
Kopsapulces vai aptaujas organizators vai Būvniecības informācijas
sistēmas pārzinis, ja kopsapulce tiek sasaukta vai aptauja tiek organizēta,
izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, katram
dzīvokļa īpašniekam uzaicinājumu uz kopsapulci vai informāciju par
aptaujas organizēšanu, kā arī informāciju, kas saistīta ar dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu pieņemšanu, nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus
šādā secībā:
1) elektroniskais pasts;
2) oficiālā elektroniskā adrese, ja dzīvokļa īpašnieks tādu ir izveidojis.
5
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesā
izmantojamie saziņas līdzekļi(PROJEKTS)
Kopsapulces organizators uzaicinājumu uz kopsapulci un aptaujas
organizators informāciju par aptaujas organizēšanu, kā arī citu informāciju
saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, dzīvokļa
īpašniekam, kura elektroniskā pasta adrese nav norādīta Būvniecības
informācijas sistēmā un kurš nav aktivizējis oficiālās elektroniskās adreses
kontu, nosūta uz korespondences adresi. Kopsapulces organizators vai
aptaujas organizators informāciju par korespondences adresi iegūst,
izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Ja
korespondences adrese Būvniecības informācijas sistēmā nav norādīta, tad
šā panta daļā norādīto informāciju nosūta uz dzīvokļa īpašuma adresi.
6
Informācijas iegūšana par dzīvokļa īpašnieka deklarēto
dzīvesvietu (PROJEKTS)
Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis, izmantojot tās funkcionalitāti,
nodrošina pārvaldniekam vai dzīvokļa īpašniekam informāciju par ikviena
dzīvokļu īpašnieku kopībā ietilpstošā dzīvokļa īpašnieka deklarētās
dzīvesvietas adresi. Pieprasot informāciju par dzīvokļa īpašnieka deklarētās
dzīvesvietas adresi, pārvaldnieks vai dzīvokļa īpašnieks apliecina, ka iegūtā
informācija tiks izmantota šajā likumā vai normatīvajos aktos par dzīvojamo
māju pārvaldīšanu noteikto tiesību un pienākumu īstenošanai.
7
Informācijas iegūšana par dzīvokļa īpašnieka deklarēto
dzīvesvietu (PROJEKTS)
Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis, izmantojot tās funkcionalitāti,
nodrošina pārvaldniekam vai dzīvokļa īpašniekam informāciju par ikviena
dzīvokļu īpašnieku kopībā ietilpstošā dzīvokļa īpašnieka deklarētās
dzīvesvietas adresi. Pieprasot informāciju par dzīvokļa īpašnieka deklarētās
dzīvesvietas adresi, pārvaldnieks vai dzīvokļa īpašnieks apliecina, ka iegūtā
informācija tiks izmantota šajā likumā vai normatīvajos aktos par dzīvojamo
māju pārvaldīšanu noteikto tiesību un pienākumu īstenošanai.”
8
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana un spēkā
stāšanās (PROJEKTS)
• Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums uzskatāms par pieņemtu ar brīdi,
kad parakstīts kopsapulces vai balsojuma protokols. Protokolu sagatavo un
paraksta, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un ņemot vērā dzīvokļu
īpašnieku kopības noteikto lēmuma pieņemšanas veidu.
• Dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to paziņošanas, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādi.
Dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi ir uzskatāmi par paziņotiem
ar brīdi, kad tie sagatavoti vai pievienoti Būvniecības informācijas sistēmā.
9
Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): izlemjamo
jautājumu loks (PROJEKTS)
Dzīvokļu īpašnieku kopība atkārtotā kopsapulcē vai atkārtotā aptaujā nav
tiesīga pieņemt lēmumus par pārvaldīšanas darbību uzdošanu
pārvaldniekam vai to atsaukšanu, kā arī lēmumus, kuru pieņemšanai
saskaņā ar šā panta nosacījumiem vai dzīvokļu īpašnieku kopības nolemto
nepieciešams lielāks balsu skaits nekā vienkāršs no visiem dzīvokļu
īpašumu īpašniekiem saņemto balsu vairākums.”
10
Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): procedūra
(PROJEKTS)
Atkārtota dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (aptauja) uzskatāma par
lemttiesīgu, ja tā atbilst visiem šādiem noteikumiem:
1) šā likumā kārtībā un termiņā sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce
(aptauja), nav bijusi lemttiesīga dzīvokļu īpašnieku kvoruma trūkuma dēļ,
bet aptaujas gadījumā – dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi
no visiem dzīvokļu īpašumiem, noteiktajā termiņā nav snieguši atbildi;
2) atkārtota kopsapulce (aptauja) sasaukta ne vēlāk kā viena mēneša laikā
pēc sākotnējās kopsapulces (aptaujas);
3) atkārtotas kopsapulces (aptaujas) darba kārtībā ietver tikai tādu
jautājumu, kas atbilst šā likuma 17. panta desmitās daļas noteikumiem un
kas bijis iekļauts sākotnējās kopsapulces (aptaujas) darba kārtībā;
4) atkārtotas kopsapulces dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie
dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu
īpašumiem.
11
Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): nepieciešamais
balsu skaits (PROJEKTS)
• Ja ir sasaukta atkārtota dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši šā
likuma 19. panta 8.1 daļai, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir
uzskatāms par pieņemtu, ja “par” nobalso vairāk nekā puse no atkārtotā
kopsapulcē pārstāvēto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.
• Ja ir organizēta atkārtota aptauja atbilstoši šā likuma 20. panta 2.1 daļai,
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja “par”
nobalso vairāk nekā puse no tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri noteiktajā
termiņā snieguši atbildi.
12
Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): lēmuma spēkā
stāšanās (PROJEKTS)
Atkārtotā kopsapulcē (aptaujā) pieņemts lēmums stājas spēkā
mēnesi pēc tā paziņošanas dienas, ja šajā termiņā dzīvokļu
īpašnieku kopība no jauna sasauktā dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcē vai pieņemot lēmumu aptaujas veidā par attiecīgo
jautājumu nav lēmusi citādi.
13
Likumprojekts «Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā»:
Reālnastas (PROJEKTS)
131.pants. Uz dzīvokļa īpašumu gulošās reālnastas
(1) Uz dzīvokļa īpašnieka pienākumu segt pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par
komunālajiem pakalpojumiem, kā arī segt iemaksas uzkrājumu fondā ir attiecināmi
Civillikuma noteikumi par reālnastām ciktāl šis likums nenosaka citādi.
(2) Reālnasta dzīvokļa īpašumam tiek uzlikta par labu pārvaldniekam (pārvaldīšanas
izdevumi), komunālo pakalpojumu sniedzējam (komunālie pakalpojumi) un dzīvokļu
īpašnieku kopībai (iemaksas uzkrājumu fondā). Pienākumu dot izpildījumu naudā
nenostiprina zemesgrāmatā.
(3) Dzīvokļa īpašuma ieguvējs atbild par parādiem, kas radušies ne agrāk kā trīs gadus
pirms dzīvokļa īpašuma atsavināšanas.
(4) Ja vien dzīvokļa īpašuma ieguvējs un persona, kura atsavinājusi dzīvokļa īpašumu
nav vienojusies citādi, dzīvokļa īpašuma ieguvējs personai, kura atsavinājusi dzīvokļa
īpašumu var prasīt atlīdzināt doto reālnastas izpildījumu.
(5) Dzīvokļa īpašuma ieguvējs var prasīt personai, kura atsavinājusi dzīvokļa īpašumu
uzrādīt paziņojumu par parāda esamību, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanu."
14
Dzīvokļu īpašnieku kopība
• Vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir mistiska?
• Jebkura juridiska persona ir juridiska
fikcija. Tā savu rīcībspēju īsteno ar
pārstāvju (fizisku personu) starpniecību
• Arī kopība kā personu apvienība ir
juridiska fikcija. Arī tā savu rīcībspēju
īsteno ar pārstāvju starpniecību;
• Kopības būtība ir efektīvāk nodrošināt
īpašnieku tiesību un pienākumu
īstenošanu attiecībā uz dzīvojamās mājas
uzturēšanu un uzlabošanu;
• Kopība nav «mistiska», bet gan
«neredzama», jo ir personas, kuras negrib
to redzēt.
15
Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv

More Related Content

What's hot

'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...
 'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings... 'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...
'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...Priya Bardhan Ray
 
Pharmaceutical analysis, tech & implementation
Pharmaceutical analysis, tech & implementationPharmaceutical analysis, tech & implementation
Pharmaceutical analysis, tech & implementationObydulla (Al Mamun)
 
Special separation technique G.C Pdf
Special separation technique G.C PdfSpecial separation technique G.C Pdf
Special separation technique G.C PdfAsraful Islam Rayhan
 
atomic absorption spectroscopy
atomic absorption spectroscopyatomic absorption spectroscopy
atomic absorption spectroscopyJyotiMhoprekar
 
Construction and Working of Double Beam Spectrophotometer
Construction and Working of Double Beam SpectrophotometerConstruction and Working of Double Beam Spectrophotometer
Construction and Working of Double Beam SpectrophotometeriGene Labserve
 
Pharmaceutical chemistry
Pharmaceutical chemistryPharmaceutical chemistry
Pharmaceutical chemistrySamer Housheh
 
Pyrogens test
Pyrogens testPyrogens test
Pyrogens testAhmad Ali
 
Atomic theory 2014
Atomic theory 2014Atomic theory 2014
Atomic theory 2014jbrown9010
 
Atomic absorption spectroscopy
Atomic absorption spectroscopyAtomic absorption spectroscopy
Atomic absorption spectroscopySadiq Rahim
 
Q3D Guideline For Elemental Impurities
Q3D Guideline For Elemental ImpuritiesQ3D Guideline For Elemental Impurities
Q3D Guideline For Elemental ImpuritiesMuhamad Abdalkader
 

What's hot (20)

'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...
 'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings... 'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...
'estimation of quinine sulphate by fluorescence spectroscopy with recordings...
 
Gc mpharm sud
Gc mpharm sudGc mpharm sud
Gc mpharm sud
 
Fluorimetery.
Fluorimetery.Fluorimetery.
Fluorimetery.
 
Detectors in Gas Chromatography
Detectors in Gas ChromatographyDetectors in Gas Chromatography
Detectors in Gas Chromatography
 
Pharmaceutical analysis, tech & implementation
Pharmaceutical analysis, tech & implementationPharmaceutical analysis, tech & implementation
Pharmaceutical analysis, tech & implementation
 
Electrophoresis
ElectrophoresisElectrophoresis
Electrophoresis
 
Special separation technique G.C Pdf
Special separation technique G.C PdfSpecial separation technique G.C Pdf
Special separation technique G.C Pdf
 
Flame photometry
Flame photometryFlame photometry
Flame photometry
 
atomic absorption spectroscopy
atomic absorption spectroscopyatomic absorption spectroscopy
atomic absorption spectroscopy
 
Construction and Working of Double Beam Spectrophotometer
Construction and Working of Double Beam SpectrophotometerConstruction and Working of Double Beam Spectrophotometer
Construction and Working of Double Beam Spectrophotometer
 
Pharmaceutical chemistry
Pharmaceutical chemistryPharmaceutical chemistry
Pharmaceutical chemistry
 
Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC).
Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC).Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC).
Ultra Performance Liquid Chromatography (UPLC).
 
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgūAktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
Aktīvais lietotājs Latvijas elektroenerģijas tirgū
 
Pyrogens test
Pyrogens testPyrogens test
Pyrogens test
 
Thermal analysis
Thermal analysisThermal analysis
Thermal analysis
 
Aula rev
Aula revAula rev
Aula rev
 
Atomic theory 2014
Atomic theory 2014Atomic theory 2014
Atomic theory 2014
 
Atomic absorption spectroscopy
Atomic absorption spectroscopyAtomic absorption spectroscopy
Atomic absorption spectroscopy
 
Q3D Guideline For Elemental Impurities
Q3D Guideline For Elemental ImpuritiesQ3D Guideline For Elemental Impurities
Q3D Guideline For Elemental Impurities
 
Amperometry
AmperometryAmperometry
Amperometry
 

Similar to Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē

Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraDaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasDaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē (16)

Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
 
Jaunais dzīvojamo telpu īres likums
Jaunais dzīvojamo telpu īres likumsJaunais dzīvojamo telpu īres likums
Jaunais dzīvojamo telpu īres likums
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraDaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Lēmumu pieņemšana
Lēmumu pieņemšanaLēmumu pieņemšana
Lēmumu pieņemšana
 
Leumumu pienemsana [compatibility mode]
Leumumu pienemsana [compatibility mode]Leumumu pienemsana [compatibility mode]
Leumumu pienemsana [compatibility mode]
 
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
 
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumāJaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
 
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātesDalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
 
Mājokļu jomas aktualitātes
Mājokļu jomas aktualitātesMājokļu jomas aktualitātes
Mājokļu jomas aktualitātes
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasDaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
 
No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski
No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniskiNo marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski
No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski
 
0lemumi
0lemumi0lemumi
0lemumi
 
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 

Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē

 • 1. Mājokļu jomas aktualitātes Mārtiņš Auders, Mājokļu politikas departamenta direktors
 • 2. Saturs: • Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (Mazākuma balsojums); • Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā (Reālnastas); • Dzīvokļu īpašnieku kopības koncepts. 2
 • 3. Dzīvokļu īpašnieku kopība – saziņa ar pārvaldnieku (PROJEKTS) • Likumprojekts «Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā» (Nr. 196/Lp14; 14.03.2024. pieņemts 2. lasījumā Saeimā) • Jauns dzīvokļu īpašnieku pienākums: iesniegt 10.panta panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā un apjomā kontaktinformāciju, kas nepieciešama saziņai ar pārvaldnieku, kā arī ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu saistītu uzaicinājumu un paziņojumu saņemšanai.; • Dzīvokļa īpašnieks norāda Būvniecības informācijas sistēmā vai iesniedz pārvaldniekam vai personai, kura atbilstoši pārvaldīšanas līguma noteikumiem kārto mājas lietu, šādu kontaktinformāciju: 1) tālruņa numuru; 2) elektroniskā pasta adresi; 3) korespondences adresi, ja tā atšķiras no dzīvokļa īpašuma adreses 3
 • 4. Dzīvokļu īpašnieku kopība – saziņa ar pārvaldnieku (PROJEKTS) Uzskatāms, ka saziņai ar pārvaldnieku dzīvokļa īpašnieks ir sasniedzams viņa norādītajā elektroniskā pasta adresē vai korespondences adresē. Ja dzīvokļa īpašnieks nav norādījis vai iesniedzis elektroniskā pasta adresi un korespondences adresi, par adresi saziņai ar pārvaldnieku tiek uzskatīta dzīvokļa īpašuma adrese. 4
 • 5. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesā izmantojamie saziņas līdzekļi(PROJEKTS) Kopsapulces vai aptaujas organizators vai Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis, ja kopsapulce tiek sasaukta vai aptauja tiek organizēta, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, katram dzīvokļa īpašniekam uzaicinājumu uz kopsapulci vai informāciju par aptaujas organizēšanu, kā arī informāciju, kas saistīta ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, nosūta, izmantojot šādus saziņas līdzekļus šādā secībā: 1) elektroniskais pasts; 2) oficiālā elektroniskā adrese, ja dzīvokļa īpašnieks tādu ir izveidojis. 5
 • 6. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procesā izmantojamie saziņas līdzekļi(PROJEKTS) Kopsapulces organizators uzaicinājumu uz kopsapulci un aptaujas organizators informāciju par aptaujas organizēšanu, kā arī citu informāciju saistībā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, dzīvokļa īpašniekam, kura elektroniskā pasta adrese nav norādīta Būvniecības informācijas sistēmā un kurš nav aktivizējis oficiālās elektroniskās adreses kontu, nosūta uz korespondences adresi. Kopsapulces organizators vai aptaujas organizators informāciju par korespondences adresi iegūst, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti. Ja korespondences adrese Būvniecības informācijas sistēmā nav norādīta, tad šā panta daļā norādīto informāciju nosūta uz dzīvokļa īpašuma adresi. 6
 • 7. Informācijas iegūšana par dzīvokļa īpašnieka deklarēto dzīvesvietu (PROJEKTS) Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis, izmantojot tās funkcionalitāti, nodrošina pārvaldniekam vai dzīvokļa īpašniekam informāciju par ikviena dzīvokļu īpašnieku kopībā ietilpstošā dzīvokļa īpašnieka deklarētās dzīvesvietas adresi. Pieprasot informāciju par dzīvokļa īpašnieka deklarētās dzīvesvietas adresi, pārvaldnieks vai dzīvokļa īpašnieks apliecina, ka iegūtā informācija tiks izmantota šajā likumā vai normatīvajos aktos par dzīvojamo māju pārvaldīšanu noteikto tiesību un pienākumu īstenošanai. 7
 • 8. Informācijas iegūšana par dzīvokļa īpašnieka deklarēto dzīvesvietu (PROJEKTS) Būvniecības informācijas sistēmas pārzinis, izmantojot tās funkcionalitāti, nodrošina pārvaldniekam vai dzīvokļa īpašniekam informāciju par ikviena dzīvokļu īpašnieku kopībā ietilpstošā dzīvokļa īpašnieka deklarētās dzīvesvietas adresi. Pieprasot informāciju par dzīvokļa īpašnieka deklarētās dzīvesvietas adresi, pārvaldnieks vai dzīvokļa īpašnieks apliecina, ka iegūtā informācija tiks izmantota šajā likumā vai normatīvajos aktos par dzīvojamo māju pārvaldīšanu noteikto tiesību un pienākumu īstenošanai.” 8
 • 9. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana un spēkā stāšanās (PROJEKTS) • Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums uzskatāms par pieņemtu ar brīdi, kad parakstīts kopsapulces vai balsojuma protokols. Protokolu sagatavo un paraksta, ievērojot šajā likumā noteikto kārtību un ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopības noteikto lēmuma pieņemšanas veidu. • Dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to paziņošanas, ja dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi citādi. Dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtie lēmumi ir uzskatāmi par paziņotiem ar brīdi, kad tie sagatavoti vai pievienoti Būvniecības informācijas sistēmā. 9
 • 10. Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): izlemjamo jautājumu loks (PROJEKTS) Dzīvokļu īpašnieku kopība atkārtotā kopsapulcē vai atkārtotā aptaujā nav tiesīga pieņemt lēmumus par pārvaldīšanas darbību uzdošanu pārvaldniekam vai to atsaukšanu, kā arī lēmumus, kuru pieņemšanai saskaņā ar šā panta nosacījumiem vai dzīvokļu īpašnieku kopības nolemto nepieciešams lielāks balsu skaits nekā vienkāršs no visiem dzīvokļu īpašumu īpašniekiem saņemto balsu vairākums.” 10
 • 11. Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): procedūra (PROJEKTS) Atkārtota dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (aptauja) uzskatāma par lemttiesīgu, ja tā atbilst visiem šādiem noteikumiem: 1) šā likumā kārtībā un termiņā sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (aptauja), nav bijusi lemttiesīga dzīvokļu īpašnieku kvoruma trūkuma dēļ, bet aptaujas gadījumā – dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem, noteiktajā termiņā nav snieguši atbildi; 2) atkārtota kopsapulce (aptauja) sasaukta ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc sākotnējās kopsapulces (aptaujas); 3) atkārtotas kopsapulces (aptaujas) darba kārtībā ietver tikai tādu jautājumu, kas atbilst šā likuma 17. panta desmitās daļas noteikumiem un kas bijis iekļauts sākotnējās kopsapulces (aptaujas) darba kārtībā; 4) atkārtotas kopsapulces dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem. 11
 • 12. Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): nepieciešamais balsu skaits (PROJEKTS) • Ja ir sasaukta atkārtota dzīvokļu īpašnieku kopsapulce atbilstoši šā likuma 19. panta 8.1 daļai, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja “par” nobalso vairāk nekā puse no atkārtotā kopsapulcē pārstāvēto dzīvokļu īpašumu īpašniekiem. • Ja ir organizēta atkārtota aptauja atbilstoši šā likuma 20. panta 2.1 daļai, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja “par” nobalso vairāk nekā puse no tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri noteiktajā termiņā snieguši atbildi. 12
 • 13. Balsojums atkārtotajā kopsapulcē (aptaujā): lēmuma spēkā stāšanās (PROJEKTS) Atkārtotā kopsapulcē (aptaujā) pieņemts lēmums stājas spēkā mēnesi pēc tā paziņošanas dienas, ja šajā termiņā dzīvokļu īpašnieku kopība no jauna sasauktā dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai pieņemot lēmumu aptaujas veidā par attiecīgo jautājumu nav lēmusi citādi. 13
 • 14. Likumprojekts «Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā»: Reālnastas (PROJEKTS) 131.pants. Uz dzīvokļa īpašumu gulošās reālnastas (1) Uz dzīvokļa īpašnieka pienākumu segt pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī segt iemaksas uzkrājumu fondā ir attiecināmi Civillikuma noteikumi par reālnastām ciktāl šis likums nenosaka citādi. (2) Reālnasta dzīvokļa īpašumam tiek uzlikta par labu pārvaldniekam (pārvaldīšanas izdevumi), komunālo pakalpojumu sniedzējam (komunālie pakalpojumi) un dzīvokļu īpašnieku kopībai (iemaksas uzkrājumu fondā). Pienākumu dot izpildījumu naudā nenostiprina zemesgrāmatā. (3) Dzīvokļa īpašuma ieguvējs atbild par parādiem, kas radušies ne agrāk kā trīs gadus pirms dzīvokļa īpašuma atsavināšanas. (4) Ja vien dzīvokļa īpašuma ieguvējs un persona, kura atsavinājusi dzīvokļa īpašumu nav vienojusies citādi, dzīvokļa īpašuma ieguvējs personai, kura atsavinājusi dzīvokļa īpašumu var prasīt atlīdzināt doto reālnastas izpildījumu. (5) Dzīvokļa īpašuma ieguvējs var prasīt personai, kura atsavinājusi dzīvokļa īpašumu uzrādīt paziņojumu par parāda esamību, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvojamo māju pārvaldīšanu." 14
 • 15. Dzīvokļu īpašnieku kopība • Vai dzīvokļu īpašnieku kopība ir mistiska? • Jebkura juridiska persona ir juridiska fikcija. Tā savu rīcībspēju īsteno ar pārstāvju (fizisku personu) starpniecību • Arī kopība kā personu apvienība ir juridiska fikcija. Arī tā savu rīcībspēju īsteno ar pārstāvju starpniecību; • Kopības būtība ir efektīvāk nodrošināt īpašnieku tiesību un pienākumu īstenošanu attiecībā uz dzīvojamās mājas uzturēšanu un uzlabošanu; • Kopība nav «mistiska», bet gan «neredzama», jo ir personas, kuras negrib to redzēt. 15
 • 16. Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: +371 6 7013 100 Fakss: +371 6 7280 882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājaslapa: www.em.gov.lv