SlideShare a Scribd company logo
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju tehniskā apsekošana.
Secinājumi un risinājumi.
Elvijs Kalnkambers
Vecākais referents
Rīgā, 2024. gada 20.maijā
Saturs
• Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas
nodrošināšanas pienākums
• Tehniskā stāvokļa
noteikšana
• Sērijveida ēku izpētes
rezultāti
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
nodrošināšana
❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana,
darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums.
❑ Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, īpašniekam ir
pienākums nodrošināt uzdevuma izpildei nepieciešamo
finansējumu.
❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:
1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
2) citas pārvaldīšanas darbības.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 6.panta pirmā daļa, 10.panta trešā daļa
Dzīvojamās mājas
uzturēšana
(fiziska saglabāšana)
Dzīvojamās mājas, tajā esošo
iekārtu un komunikāciju
apsekošana, tehniskā apkope un
kārtējais remonts
Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumi
Nr.907
«Noteikumi par dzīvojamās
mājas apsekošanu, tehnisko
apkopi, kārtējo remontu»
Tehniskā stāvokļa noteikšana
Vizuālā
apskate
Tehniskā
apsekošana
Tehniskā
izpēte
Pēc vizuālās apskates:
- Ja attiecīgajai būves daļai,
vai
- iebūvētajam
būvizstrādājumam ir pagājis
vidējais kalpošanas ilgums.
X reizes gadā (atkarībā
no elementa)
+
Pēc avārijas situācijām,
ja var radīt
apdraudējumu.
_
Vizuāli neapskata
dzīvojamās mājas
konstrukcijas, kā arī
iekārtu un inženiertīklu
daļas, kurām būves
tehniskā risinājuma dēļ
nevar piekļūt.
Detalizēta un padziļināta
tehniskā apsekošana,
piemēram, atsedzot
būvkonstrukcijas, veicot
urbumus, lai konstatētu vai
precizētu tehnisko
stāvokli, bojājumus un
trūkumus, kā arī to
cēloņus.
Reizi 10 gados.
Ministru kabineta 2021. gada 15.
jūnija noteikumi Nr. 384 «Būvju
tehniskās apsekošanas būvnormatīvs
LBN 405-21»
Secinājumi atbilstoši veiktajām izpētēm
Nepilnīga ēku
pārvaldīšana ēku
ekspluatācijas periodā
– netiek savlaicīgi un
preventīvi organizēta
darbu plānošana un
izpilde attiecībā uz
ēku konstrukciju
atjaunošanu vai
nomaiņu
Klimatiskie
apstākļi, kas
pastiprināti
ietekmē gan
būvniecības laika
neatbilstības, gan
nepienācīgu ēku
uzturēšanu
Būvniecības laika
periodā nekvalitatīvi
ražoti
būvizstrādājumi un
elementi, kā arī
montāžas laikā
pieļautas
neprecizitātes un
kļūdas
Līdz šim veiktajās ēku izpētēs netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par ēku mehāniskās stiprības
un/vai stabilitātes zudumu. Nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Vienlaikus, katrā
no ēku sērijām ir konstatējami kādi defekti vai bojājumi, kuriem pievēršama pastiprināta uzmanība
vai ieteicams novērst tūlītēji.
Vienojošie faktori, kas veicinājuši defektu rašanos ēku sērijās ir:
«Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas
periodā – netiek savlaicīgi un preventīvi organizēta
darbu plānošana»
➢ Savlaicīga situācijas novērtēšana;
➢ Vairumā gadījumu mazs finanšu ieguldījumu apjoms, kas var
sniegt būtisku ietekmi uz ēku ekspluatāciju ilgtermiņā;
➢ Neregulāras vizuālās apskates ietekme.
Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā
Atsevišķu ēku jumta klāja plātņu
tehniskajam stāvoklim konstatētas
negatīvas izmaiņas, kuru dēļ draud
iestāties pēkšņs neprognozējams vai
daļējs darbspējas zudums un atzīts kā
pirmsavārijas
Attiecīgo māju dzīvokļu īpašnieki nav bijuši informēti par
konstatētajiem defektiem.
MK not. Nr.907:
11.3. jumta un jumta pārkares vizuālā apskate divas reizes
gadā:
11.3.1. jumta nesošajām konstrukcijām;
Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā
Uz pagraba sienām mitruma
radīti bojājumi nesakārtotu
ēkas aizsargapmaļu dēļ
Lietus ūdens tiek novadīts gruntī bojājot
aizsargapmales
Ēkas aizsargapmale sabrukusi pa visu ēkas perimetru
Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā
MK not. Nr.907
11.3. jumta un jumta pārkares vizuālā apskate divas
reizes gadā:
11.3.5. ūdensnoteku tīrībai;
11.3.6.ūdensnoteku sistēmai, lai konstatētu, vai nav
radusies sistēmas daļu deformācija, caurrūsējumi,
detaļu neesība, citi bojājumi;
Nosprostotas lietus ūdens teknes
Nokrišņu ūdens
infiltrācijas pazīmes
Zudušas piltuvju aizsargrestes
Atjaunotie balkoni
Atjaunotie balkoni
Atjaunotie balkoni
Atjaunotie balkoni
Apskate 14 atjaunotām ēkām Jelgavā un Ventspilī.
Veiksmīgākie risinājumi, nezinot precīzus pielieto būvizstrādājumu un
materiālu ražotājus, ir sekojoši:
• Balkonu plātnei ir metāla lāsenis, kas nosedz visu plātnes malu un tas
ir nedaudz garāks par plātnes biezumu;
• Balkona margu risinājumi ir ūdeni necaurlaidīgi un to apakšējā mala ir
vienā līmenī ar lāseņa malu un zemāka par balkona plātnes apakšējo
virsmu.
@EM_gov_lv, +371
67013100
pasts@em.gov.l
v
www.em.gov.l
v
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519,
Latvija
/ekonomikasministrij
a
Paldies par uzmanību

More Related Content

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanasViltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
Viltīgais ūdens, pelējums un citas nepatikšanas
 

Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un risinājumi

 • 1. Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un risinājumi. Elvijs Kalnkambers Vecākais referents Rīgā, 2024. gada 20.maijā
 • 2. Saturs • Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšanas pienākums • Tehniskā stāvokļa noteikšana • Sērijveida ēku izpētes rezultāti
 • 3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. ❑ Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, īpašniekam ir pienākums nodrošināt uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver: 1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības; 2) citas pārvaldīšanas darbības. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 6.panta pirmā daļa, 10.panta trešā daļa
 • 4. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
 • 5. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907 «Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu»
 • 6. Tehniskā stāvokļa noteikšana Vizuālā apskate Tehniskā apsekošana Tehniskā izpēte Pēc vizuālās apskates: - Ja attiecīgajai būves daļai, vai - iebūvētajam būvizstrādājumam ir pagājis vidējais kalpošanas ilgums. X reizes gadā (atkarībā no elementa) + Pēc avārijas situācijām, ja var radīt apdraudējumu. _ Vizuāli neapskata dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī iekārtu un inženiertīklu daļas, kurām būves tehniskā risinājuma dēļ nevar piekļūt. Detalizēta un padziļināta tehniskā apsekošana, piemēram, atsedzot būvkonstrukcijas, veicot urbumus, lai konstatētu vai precizētu tehnisko stāvokli, bojājumus un trūkumus, kā arī to cēloņus. Reizi 10 gados. Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 384 «Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21»
 • 7. Secinājumi atbilstoši veiktajām izpētēm Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā – netiek savlaicīgi un preventīvi organizēta darbu plānošana un izpilde attiecībā uz ēku konstrukciju atjaunošanu vai nomaiņu Klimatiskie apstākļi, kas pastiprināti ietekmē gan būvniecības laika neatbilstības, gan nepienācīgu ēku uzturēšanu Būvniecības laika periodā nekvalitatīvi ražoti būvizstrādājumi un elementi, kā arī montāžas laikā pieļautas neprecizitātes un kļūdas Līdz šim veiktajās ēku izpētēs netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par ēku mehāniskās stiprības un/vai stabilitātes zudumu. Nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Vienlaikus, katrā no ēku sērijām ir konstatējami kādi defekti vai bojājumi, kuriem pievēršama pastiprināta uzmanība vai ieteicams novērst tūlītēji. Vienojošie faktori, kas veicinājuši defektu rašanos ēku sērijās ir:
 • 8. «Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā – netiek savlaicīgi un preventīvi organizēta darbu plānošana» ➢ Savlaicīga situācijas novērtēšana; ➢ Vairumā gadījumu mazs finanšu ieguldījumu apjoms, kas var sniegt būtisku ietekmi uz ēku ekspluatāciju ilgtermiņā; ➢ Neregulāras vizuālās apskates ietekme.
 • 9. Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā Atsevišķu ēku jumta klāja plātņu tehniskajam stāvoklim konstatētas negatīvas izmaiņas, kuru dēļ draud iestāties pēkšņs neprognozējams vai daļējs darbspējas zudums un atzīts kā pirmsavārijas Attiecīgo māju dzīvokļu īpašnieki nav bijuši informēti par konstatētajiem defektiem. MK not. Nr.907: 11.3. jumta un jumta pārkares vizuālā apskate divas reizes gadā: 11.3.1. jumta nesošajām konstrukcijām;
 • 10. Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā Uz pagraba sienām mitruma radīti bojājumi nesakārtotu ēkas aizsargapmaļu dēļ Lietus ūdens tiek novadīts gruntī bojājot aizsargapmales Ēkas aizsargapmale sabrukusi pa visu ēkas perimetru
 • 11. Nepilnīga ēku pārvaldīšana ēku ekspluatācijas periodā MK not. Nr.907 11.3. jumta un jumta pārkares vizuālā apskate divas reizes gadā: 11.3.5. ūdensnoteku tīrībai; 11.3.6.ūdensnoteku sistēmai, lai konstatētu, vai nav radusies sistēmas daļu deformācija, caurrūsējumi, detaļu neesība, citi bojājumi; Nosprostotas lietus ūdens teknes Nokrišņu ūdens infiltrācijas pazīmes Zudušas piltuvju aizsargrestes
 • 15. Atjaunotie balkoni Apskate 14 atjaunotām ēkām Jelgavā un Ventspilī. Veiksmīgākie risinājumi, nezinot precīzus pielieto būvizstrādājumu un materiālu ražotājus, ir sekojoši: • Balkonu plātnei ir metāla lāsenis, kas nosedz visu plātnes malu un tas ir nedaudz garāks par plātnes biezumu; • Balkona margu risinājumi ir ūdeni necaurlaidīgi un to apakšējā mala ir vienā līmenī ar lāseņa malu un zemāka par balkona plātnes apakšējo virsmu.
 • 16. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.l v www.em.gov.l v Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrij a Paldies par uzmanību