SlideShare a Scribd company logo
Emoční vřelost rodičů,
soucit se sebou
a některé typické transdiagnostické
symptomy
JAN BENDA, ŠÁRKA FALTOVÁ, ELIŠKA DVORSKÁ
24. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČMPS
19. - 21. 5. 2017, VERNÍŘOVICE
1
Východiska
2
Transdiagnostické symptomy
 Obecně častá komorbidita duševních poruch naznačuje možnou
přítomnost skrytých transdiagnostických faktorů, jež se navenek mohou
manifestovat různě.
 Typické symptomy vyskytující se napříč diagnózami:
 Potíže v regulaci emocí (viz např. Gratz, Roemer, 2004; srov. Greenberg, 2015)
 Pocity méněcennosti, nedostačivosti (=stud), strach z odmítnutí či zavržení
druhými, osamělost, omnipotentní vina (Bradshaw, 2005; Breggin, 2014; Röhr,
2013; Tangney, 2003)
3
John BRADSHAW Peter R. BREGGINHeinz-Peter RÖHR June P. TANGNEY
4
Christopher K. GERMER Kristin NEFFTim DESMOND Paul GILBERT
5
vřelost rodičů v dětství schopnost soucítit se sebou schopnost regulace emocí
sebedůvěra
(duševní zdraví)
6
odmítání rodičů v dětství přísnost, přehnaná sebekritičnost
(automatický odmítavý postoj k některým prožitkům)
(různéduševníporuchy)
7
potíževregulaciemocí,ostýchavost,stud
Metoda
8
Výběr respondentů
 Tři nezávislá online dotazníková
šetření propagovaná prostřednictvím
sítě Facebook.
9
Použité nástroje
Proměnná Dotazník Položek Příklad položky
Péče rodičů v
dětství
PBI
(Parker, Tupling, Brown,
1979; Čikošová, Preiss,
2011)
50 „Byla ke mně něžná.“
Pocity vřelosti a
bezpečí
prožívané v
dětství
EMWSS-CZ
(Richter, Gilbert, McEwan,
2009; Dvorská, 2018?)
21 „Cítil/a jsem, že mě druzí
mají rádi takového/takovou,
jaký/á jsem.“
Emoční vřelost
rodičů v dětství
s-EMBU
(Arrindell et al., 1999;
Fryštacká, 2014)
23 „Mezi mnou a mými rodiči
jsem cítil/a něhu a vřelost.“
10
Použité nástroje
Proměnná Dotazník Položek Příklad položky
Soucit se sebou SCS-CZ
(Neff, 2003; Benda,
Reichová, 2016)
20 „Když prožívám nějaké
trápení, jsem k sobě
laskavý/á.“
Ostýchavost RCBS
(Cheek, Melchior, 1985;
Stržínková, 2015)
20 „Cítím se napjatý, když jsem
s lidmi, které dobře neznám.“
Internalizovaný
stud
ISS
(Cook, 2001; Hamrová,
2016)
24 „Mám pocit, že nikdy nejsem
dost dobrý/á.”
Potíže v regulaci
emocí
DERS-SF-CZ
(Kaufman et al., 2015;
Benda, 2017)
18 „Mám problém porozumět
tomu, co cítím.”
11
Výsledky
12
Soubory 1, 2, 3
 Soubor 1: N1=263 (76% ženy, 24% muži, věk 18-68, M=32 let)
 Soubor 2: N2=305 (66% ženy, 34% muži, věk 18-69, M=32 let)
 Soubor 3: N3=447 (68% ženy, 32% muži, věk 18-77, M=39 let)
13
-0,43*
-0,31*
-0,22*
N3=440
N1=263
N2=305
14Korelace
PBI-c
EMWSS
s-
EMBU-
ew
RCBS
ISS
DERS-SF
*p<0,01
SCS
PBI-c RCBS
ISS
DERS-SF
s-
EMBU-
ew
EMWSS
0,29*
0,30*
-0,44*
-0,72*
N3=440
N1=263
N2=305
15Korelace
-0,79*0,38*
*p<0,01
Regresní analýza
soucit se
sebou
ostýchavost
 Soucit se sebou byl v našem
vzorku (N1=263) statisticky
signifikantním prediktorem
ostýchavosti (F(1,
261)=64,193, p<0,001).
 Model vysvětluje přibližně
19,7% rozptylu výsledné
proměnné (R2=0,197)
 Beta=-0,444 (p<0,001).
16
Regresní analýza
soucit se
sebou
internal. stud
 Soucit se sebou byl v našem
vzorku (N2=305) statisticky
signifikantním prediktorem
iternalizovaného studu (F(1,
303)= 502,756, p<0,001).
 Model vysvětluje přibližně
62,4% rozptylu výsledné
proměnné (R2=0,624)
 Beta=-0,790 (p<0,001).
17
Regresní analýza
soucit se
sebou
regulace
emocí
 Soucit se sebou byl v našem
vzorku (N3=440) statisticky
signifikantním prediktorem
potíží v regulaci emocí (F(1,
438)=458,116, p<0,001).
 Model vysvětluje přibližně
51,1% rozptylu výsledné
proměnné (R2=0,511)
 Beta=-0,715 (p<0,001).
18
Rozdíly podle pohlaví
19
-0,59*/-0,38*
-0,39*/-0,28*
-0,22*/-0,22*
N3=141/299
N1=64/199
N2=103/202
20Korelace – M/Ž
PBI-c
EMWSS
s-
EMBU-
ew
RCBS
ISS
DERS-SF
*p<0,01
SCS
PBI-c RCBS
ISS
DERS-SF
s-
EMBU-
ew
EMWSS
0,30*/0,28*
0,38*/0,26*
-0,40*/-0,46*
-0,72*/-0,72*
N3=141/299
N1=64/199
N2=103/202
21Korelace – M/Ž
-0,80*/-0,78*0,64*/0,25*
*p<0,01
Mediační analýza – soubor 2, ženy
soucit se sebou
X - vřelost a
bezpečí v dět.
Y - internalizovaný
stud
e1
e2
N2ž=202
-0,19* (-0,38*)
Soucit se sebou byl sign. mediátorem efektu X na Y (B=-0,187, BCa CI 95% [-0,285; -0,080]).
Nepřímý efekt soucitu se sebou tvořil 49% celkového efektu X na Y - PM= 0,49.
0,18* -1,06*
*p<0,001
Mediační analýza – soubor 2, muži
soucit se sebou
X - vřelost a
bezpečí v dět.
Y - internalizovaný
stud
e1
e2
N2m=103
-0,10 (-0,47*)
Soucit se sebou byl sign. mediátorem efektu X na Y (B=-0,455, BCa CI 95% [-0,567; -0,358]).
Nepřímý efekt soucitu se sebou tvořil 78% celkového efektu X na Y - PM= 0,78.
0,38* -0,97*
*p<0,001
Závěry
24
 Tři nezávislá šetření potvrdila souvislost mezi emoční vřelostí
rodičů v dětství a soucitem se sebou v dospělosti. Korelace
však byly nižší, než jsme očekávali. Na rozvinutí soucitu se
sebou se tedy možná kromě zážitků v dětství poměrně
významně podílejí i další vlivy.
 Je zajímavé, že korelace emoční vřelosti rodičů a proměnných
soucit se sebou, internalizovaný stud a potíže v regulaci emocí
byly v šetření 2 a 3 výraznější u mužů než u žen (srov. např.
Harlow, Harlow, Hansen, 1963).
 Soucit se sebou v každém případě zřejmě významně eliminuje
některé typické transdiagnostické symptomy, konkrétně
ostýchavost, internalizovaný stud a potíže v regulaci emocí.
25
Připravujeme výzkum:
 „Význam soucitu se sebou v udržování duševního
zdraví a v etiologii úzkostných a depresivních
poruch“ (grant č. 44317 GA UK)
 Cíl: Porovnat míru prožívaného studu a míru
soucítění se sebou u vzorku pacientů s
úzkostnými poruchami, u vzorku pacientů s
depresivními poruchami a u kontrolního vzorku
„zdravých dospělých“.
26
Diskuse
Prezentace ke stažení:
slideshare.net/janbenda1
Kontakt:
psychoterapeut@gmail.com
27
Literatura
28
 Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann,
M., ... & Kállai, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its
appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy.
Personality and Individual Differences, 27(4), 613-628.
 Benda, J. (2017). Krátká forma Škály potíží v regulaci emocí: Pilotní studie
české verze. E-psychologie, 11(1), 1-15.
 Benda, J. (2018?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování
duševního zdraví a osobní pohody. Disertační práce. Praha: FF UK v Praze.
 Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze
Self-Compassion Scale (SCS-CZ). Československá psychologie, 60(2), 120-
136.
 Bradshaw, J. (2005). Healing the shame that binds you. Deerfield Beach:
Health Communications.
 Breggin, P. R. (2014). Guilt, shame, and anxiety: Understanding and
overcoming negative emotions. New York: Prometheus Books.
29
 Cook, D. R. (2001). Internalized shame scale: Technical manual. North
Towanda: Multi-Health Systems.
 Čikošová, E., & Preiss, M. (2011). Parental Bonding Instrument. Otrokovice:
Propsyco.
 Desmond, T. (2016). Self-compassion in psychotherapy: Mindfulness-based
practices for healing and transformation. New York: W. W. Norton &
Company.
 Dvorská, E. (2018?). Rané vzpomínky na vřelost a bezpečí, soucit se sebou a
tendence k prožívání studu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci.
 Faltová, Š. (2016). Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu.
Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.
 Fryštacká, K. (2014). Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy.
Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
30
 Germer, C. K. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself
from destructive thoughts and emotions. New York: Guilford Press.
 Gilbert, P. (2010). The compassionate mind: A new approach to life's
challenges. Oakland: New Harbinger Publications.
 Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion
regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial
validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of
Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54.
 Greenberg, L. S. (2015). Emotion-Focused Therapy: Coaching clients to
work through their feelings. Washington: American Psychological
Association.
 Hamrová, K. (2016). Sebepřijetí jako jeden z hlavních činitelů osobní
pohody. Diplomová práce. Praha: FF UK v Praze.
31
 Harlow, H. F., Harlow, M. K., & Hansen, E. W. (1963). The maternal
affectional system of rhesus monkeys. In H. Rheingold (ed.) Maternal
behavior in mammals, New York: John Wiley and Sons, 254-281.
 Cheek, J.M., & Melchior, L.A. (1985). Measuring the Three Components of
Shyness. In M.H. Davis & S.L. Franzoi (Co-chairs), Emotion, Personality, and
Personal Well-Being II. Symposium conducted at the annual convention of
the American Psychological Association, Los Angeles.
 Kaufman, E. A., Xia, M., Fosco, G., Yaptangco, M., Skidmore, C. R., & Crowell,
S. E. (2015). The Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS-
SF): Validation and Replication in Adolescent and Adult Samples. Journal of
Psychopathology and Behavioral Assessment, 1-13.
 Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure
self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.
 Neff, K. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to
yourself. New York: Harper Collins.
32
 Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding
instrument. British Journal of Medical Psychology, 52(1), 1-10.
 Richter, A., Gilbert, P., & McEwan, K. (2009). Development of an early
memories of warmth and safeness scale and its relationship to
psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and
Practice, 82(2), 171-184.
 Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní
vnitřní programy a jejich překonávání. Praha: Portál.
 Stržínková, K. (2015). Sociální úzkostnost mladých dospělých a její
souvislost s vnímanou partnerskou spokojeností jejich rodičů. Diplomová
práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). Shame and guilt. New York: Guilford
Press.
33

More Related Content

What's hot

стресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэстресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэ
Askhar Sharip
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newnytt103103
 
1504 06-goalsetting
1504 06-goalsetting1504 06-goalsetting
1504 06-goalsetting
dadalaolang
 
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
 "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
ilker KALDI
 
Emocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencijaEmocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencija
Una Sabljakovic
 
Biodescodificacion biopsicologica
Biodescodificacion biopsicologica Biodescodificacion biopsicologica
Biodescodificacion biopsicologica
bernal27
 
Mente humana y los procesos psicologicos
Mente humana y los procesos psicologicosMente humana y los procesos psicologicos
Mente humana y los procesos psicologicos
Euler Ruiz
 
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana BlečićNLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana BlečićNLP Centar Beograd
 
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At WorkMindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
Shalini Bahl
 
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болохХөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
Arsenic Halcyon
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16bulgaaubuns
 
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & EaseMindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
Shalini Bahl
 
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhDBuddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
Rick Hanson
 
397 havsralt
397 havsralt397 havsralt
397 havsralt
Tumuruu Shiileg
 
Importance of MINDFULNESS in daily life
Importance of MINDFULNESS in daily lifeImportance of MINDFULNESS in daily life
Importance of MINDFULNESS in daily life
Roshan Lobo
 
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-HypnosisA Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
Igor Ledochowski
 

What's hot (18)

стресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэстресс гэж юу вэ
стресс гэж юу вэ
 
Respiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, newRespiratory failure, 2014, new
Respiratory failure, 2014, new
 
1504 06-goalsetting
1504 06-goalsetting1504 06-goalsetting
1504 06-goalsetting
 
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
 "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri "Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
"Ruhumuzdan Hayatımıza Yansıyanlar" İletişimin Psikolojik Temelleri
 
Emocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencijaEmocionalna inteligencija
Emocionalna inteligencija
 
Biodescodificacion biopsicologica
Biodescodificacion biopsicologica Biodescodificacion biopsicologica
Biodescodificacion biopsicologica
 
Mente humana y los procesos psicologicos
Mente humana y los procesos psicologicosMente humana y los procesos psicologicos
Mente humana y los procesos psicologicos
 
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana BlečićNLP Prezentacija - Ivana Blečić
NLP Prezentacija - Ivana Blečić
 
стресс менежмент
стресс менежментстресс менежмент
стресс менежмент
 
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At WorkMindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
Mindfulness: An Antidote To Autopilot At Work
 
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болохХөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
Хөнгөвчилөх эмчилгээний өвчтөн хоолонд дургуй болох
 
Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16Medreliin emgeg 16
Medreliin emgeg 16
 
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & EaseMindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
Mindfulness at Work: Navigating Multitasking With Focus & Ease
 
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhDBuddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
Buddha's Brain: The Practical Neuroscience of Inner Peace - Rick Hanson, PhD
 
Zaah hicheel
Zaah hicheelZaah hicheel
Zaah hicheel
 
397 havsralt
397 havsralt397 havsralt
397 havsralt
 
Importance of MINDFULNESS in daily life
Importance of MINDFULNESS in daily lifeImportance of MINDFULNESS in daily life
Importance of MINDFULNESS in daily life
 
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-HypnosisA Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
A Step-by-Step Guide To Lucid Dreaming Using Self-Hypnosis
 

Similar to Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Jan Benda
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Jan Benda
 
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapiiLaskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
Jan Benda
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolsophiarae
 
KPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práceKPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná prácetatatana
 
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1Lucie Chludilová
 
Cyril Höschl: Vrozené x naučené
Cyril Höschl: Vrozené x naučenéCyril Höschl: Vrozené x naučené
Cyril Höschl: Vrozené x naučené
TEDxPrague
 

Similar to Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy (12)

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
 
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapiiLaskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukol
 
KPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práceKPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práce
 
ůKol+13
ůKol+13ůKol+13
ůKol+13
 
Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13
 
Závěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpi
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
 
Cyril Höschl: Vrozené x naučené
Cyril Höschl: Vrozené x naučenéCyril Höschl: Vrozené x naučené
Cyril Höschl: Vrozené x naučené
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 

More from Jan Benda

Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Jan Benda
 
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší mociNeadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
Jan Benda
 
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapieVšímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Jan Benda
 
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapiiVyužívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
Jan Benda
 
Akceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postojeAkceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postoje
Jan Benda
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Jan Benda
 
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Jan Benda
 
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassionChildhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Jan Benda
 
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Jan Benda
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Jan Benda
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
Jan Benda
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Jan Benda
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Jan Benda
 

More from Jan Benda (13)

Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
 
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší mociNeadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
Neadekvátní vina, syndrom pomocníka a limity naší moci
 
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapieVšímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
 
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapiiVyužívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
Využívání všímavosti a soucitu se sebou v psychoterapii
 
Akceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postojeAkceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postoje
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
 
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
 
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassionChildhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
 
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
 

Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy

 • 1. Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy JAN BENDA, ŠÁRKA FALTOVÁ, ELIŠKA DVORSKÁ 24. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČMPS 19. - 21. 5. 2017, VERNÍŘOVICE 1
 • 3. Transdiagnostické symptomy  Obecně častá komorbidita duševních poruch naznačuje možnou přítomnost skrytých transdiagnostických faktorů, jež se navenek mohou manifestovat různě.  Typické symptomy vyskytující se napříč diagnózami:  Potíže v regulaci emocí (viz např. Gratz, Roemer, 2004; srov. Greenberg, 2015)  Pocity méněcennosti, nedostačivosti (=stud), strach z odmítnutí či zavržení druhými, osamělost, omnipotentní vina (Bradshaw, 2005; Breggin, 2014; Röhr, 2013; Tangney, 2003) 3
 • 4. John BRADSHAW Peter R. BREGGINHeinz-Peter RÖHR June P. TANGNEY 4
 • 5. Christopher K. GERMER Kristin NEFFTim DESMOND Paul GILBERT 5
 • 6. vřelost rodičů v dětství schopnost soucítit se sebou schopnost regulace emocí sebedůvěra (duševní zdraví) 6
 • 7. odmítání rodičů v dětství přísnost, přehnaná sebekritičnost (automatický odmítavý postoj k některým prožitkům) (různéduševníporuchy) 7 potíževregulaciemocí,ostýchavost,stud
 • 9. Výběr respondentů  Tři nezávislá online dotazníková šetření propagovaná prostřednictvím sítě Facebook. 9
 • 10. Použité nástroje Proměnná Dotazník Položek Příklad položky Péče rodičů v dětství PBI (Parker, Tupling, Brown, 1979; Čikošová, Preiss, 2011) 50 „Byla ke mně něžná.“ Pocity vřelosti a bezpečí prožívané v dětství EMWSS-CZ (Richter, Gilbert, McEwan, 2009; Dvorská, 2018?) 21 „Cítil/a jsem, že mě druzí mají rádi takového/takovou, jaký/á jsem.“ Emoční vřelost rodičů v dětství s-EMBU (Arrindell et al., 1999; Fryštacká, 2014) 23 „Mezi mnou a mými rodiči jsem cítil/a něhu a vřelost.“ 10
 • 11. Použité nástroje Proměnná Dotazník Položek Příklad položky Soucit se sebou SCS-CZ (Neff, 2003; Benda, Reichová, 2016) 20 „Když prožívám nějaké trápení, jsem k sobě laskavý/á.“ Ostýchavost RCBS (Cheek, Melchior, 1985; Stržínková, 2015) 20 „Cítím se napjatý, když jsem s lidmi, které dobře neznám.“ Internalizovaný stud ISS (Cook, 2001; Hamrová, 2016) 24 „Mám pocit, že nikdy nejsem dost dobrý/á.” Potíže v regulaci emocí DERS-SF-CZ (Kaufman et al., 2015; Benda, 2017) 18 „Mám problém porozumět tomu, co cítím.” 11
 • 13. Soubory 1, 2, 3  Soubor 1: N1=263 (76% ženy, 24% muži, věk 18-68, M=32 let)  Soubor 2: N2=305 (66% ženy, 34% muži, věk 18-69, M=32 let)  Soubor 3: N3=447 (68% ženy, 32% muži, věk 18-77, M=39 let) 13
 • 16. Regresní analýza soucit se sebou ostýchavost  Soucit se sebou byl v našem vzorku (N1=263) statisticky signifikantním prediktorem ostýchavosti (F(1, 261)=64,193, p<0,001).  Model vysvětluje přibližně 19,7% rozptylu výsledné proměnné (R2=0,197)  Beta=-0,444 (p<0,001). 16
 • 17. Regresní analýza soucit se sebou internal. stud  Soucit se sebou byl v našem vzorku (N2=305) statisticky signifikantním prediktorem iternalizovaného studu (F(1, 303)= 502,756, p<0,001).  Model vysvětluje přibližně 62,4% rozptylu výsledné proměnné (R2=0,624)  Beta=-0,790 (p<0,001). 17
 • 18. Regresní analýza soucit se sebou regulace emocí  Soucit se sebou byl v našem vzorku (N3=440) statisticky signifikantním prediktorem potíží v regulaci emocí (F(1, 438)=458,116, p<0,001).  Model vysvětluje přibližně 51,1% rozptylu výsledné proměnné (R2=0,511)  Beta=-0,715 (p<0,001). 18
 • 22. Mediační analýza – soubor 2, ženy soucit se sebou X - vřelost a bezpečí v dět. Y - internalizovaný stud e1 e2 N2ž=202 -0,19* (-0,38*) Soucit se sebou byl sign. mediátorem efektu X na Y (B=-0,187, BCa CI 95% [-0,285; -0,080]). Nepřímý efekt soucitu se sebou tvořil 49% celkového efektu X na Y - PM= 0,49. 0,18* -1,06* *p<0,001
 • 23. Mediační analýza – soubor 2, muži soucit se sebou X - vřelost a bezpečí v dět. Y - internalizovaný stud e1 e2 N2m=103 -0,10 (-0,47*) Soucit se sebou byl sign. mediátorem efektu X na Y (B=-0,455, BCa CI 95% [-0,567; -0,358]). Nepřímý efekt soucitu se sebou tvořil 78% celkového efektu X na Y - PM= 0,78. 0,38* -0,97* *p<0,001
 • 25.  Tři nezávislá šetření potvrdila souvislost mezi emoční vřelostí rodičů v dětství a soucitem se sebou v dospělosti. Korelace však byly nižší, než jsme očekávali. Na rozvinutí soucitu se sebou se tedy možná kromě zážitků v dětství poměrně významně podílejí i další vlivy.  Je zajímavé, že korelace emoční vřelosti rodičů a proměnných soucit se sebou, internalizovaný stud a potíže v regulaci emocí byly v šetření 2 a 3 výraznější u mužů než u žen (srov. např. Harlow, Harlow, Hansen, 1963).  Soucit se sebou v každém případě zřejmě významně eliminuje některé typické transdiagnostické symptomy, konkrétně ostýchavost, internalizovaný stud a potíže v regulaci emocí. 25
 • 26. Připravujeme výzkum:  „Význam soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v etiologii úzkostných a depresivních poruch“ (grant č. 44317 GA UK)  Cíl: Porovnat míru prožívaného studu a míru soucítění se sebou u vzorku pacientů s úzkostnými poruchami, u vzorku pacientů s depresivními poruchami a u kontrolního vzorku „zdravých dospělých“. 26
 • 29.  Arrindell, W. A., Sanavio, E., Aguilar, G., Sica, C., Hatzichristou, C., Eisemann, M., ... & Kállai, J. (1999). The development of a short form of the EMBU: Its appraisal with students in Greece, Guatemala, Hungary and Italy. Personality and Individual Differences, 27(4), 613-628.  Benda, J. (2017). Krátká forma Škály potíží v regulaci emocí: Pilotní studie české verze. E-psychologie, 11(1), 1-15.  Benda, J. (2018?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a osobní pohody. Disertační práce. Praha: FF UK v Praze.  Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-CZ). Československá psychologie, 60(2), 120- 136.  Bradshaw, J. (2005). Healing the shame that binds you. Deerfield Beach: Health Communications.  Breggin, P. R. (2014). Guilt, shame, and anxiety: Understanding and overcoming negative emotions. New York: Prometheus Books. 29
 • 30.  Cook, D. R. (2001). Internalized shame scale: Technical manual. North Towanda: Multi-Health Systems.  Čikošová, E., & Preiss, M. (2011). Parental Bonding Instrument. Otrokovice: Propsyco.  Desmond, T. (2016). Self-compassion in psychotherapy: Mindfulness-based practices for healing and transformation. New York: W. W. Norton & Company.  Dvorská, E. (2018?). Rané vzpomínky na vřelost a bezpečí, soucit se sebou a tendence k prožívání studu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  Faltová, Š. (2016). Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.  Fryštacká, K. (2014). Souvislost regulace emocí s onemocněním štítné žlázy. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 30
 • 31.  Germer, C. K. (2009). The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions. New York: Guilford Press.  Gilbert, P. (2010). The compassionate mind: A new approach to life's challenges. Oakland: New Harbinger Publications.  Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54.  Greenberg, L. S. (2015). Emotion-Focused Therapy: Coaching clients to work through their feelings. Washington: American Psychological Association.  Hamrová, K. (2016). Sebepřijetí jako jeden z hlavních činitelů osobní pohody. Diplomová práce. Praha: FF UK v Praze. 31
 • 32.  Harlow, H. F., Harlow, M. K., & Hansen, E. W. (1963). The maternal affectional system of rhesus monkeys. In H. Rheingold (ed.) Maternal behavior in mammals, New York: John Wiley and Sons, 254-281.  Cheek, J.M., & Melchior, L.A. (1985). Measuring the Three Components of Shyness. In M.H. Davis & S.L. Franzoi (Co-chairs), Emotion, Personality, and Personal Well-Being II. Symposium conducted at the annual convention of the American Psychological Association, Los Angeles.  Kaufman, E. A., Xia, M., Fosco, G., Yaptangco, M., Skidmore, C. R., & Crowell, S. E. (2015). The Difficulties in Emotion Regulation Scale Short Form (DERS- SF): Validation and Replication in Adolescent and Adult Samples. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 1-13.  Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.  Neff, K. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to yourself. New York: Harper Collins. 32
 • 33.  Parker, G., Tupling, H., & Brown, L. B. (1979). A parental bonding instrument. British Journal of Medical Psychology, 52(1), 1-10.  Richter, A., Gilbert, P., & McEwan, K. (2009). Development of an early memories of warmth and safeness scale and its relationship to psychopathology. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 82(2), 171-184.  Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání. Praha: Portál.  Stržínková, K. (2015). Sociální úzkostnost mladých dospělých a její souvislost s vnímanou partnerskou spokojeností jejich rodičů. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  Tangney, J. P., & Dearing, R. L. (2003). Shame and guilt. New York: Guilford Press. 33

Editor's Notes

 1. Preview z připravované prezentace o emoční vřelosti rodičů, soucitu se sebou a zvnitřněných pocitech studu...
 2. Preview z připravované prezentace o emoční vřelosti rodičů, soucitu se sebou a zvnitřněných pocitech studu...