Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Všímavost v psychoterapii:Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuJAN BENDA4. Mezinárodní psychoterapeutické sympóziumBrno...
OBSAH1. Všímavost v psychoterapii - kontext2. Aktuální otázky a témata• Definování všímavosti• Měření všímavosti• Mechaniz...
1. Všímavost v psychoterapii - kontext• Původně buddhistický termín• V Buddhově učení slovo všímavost (sati)označuje klíčo...
1. Všímavost v psychoterapii - kontext• Zpočátku se většina výzkumů týkajících sevšímavosti soustředila na prokazování úči...
2. Aktuální otázky a témata
Definování všímavosti• zatím neexistuje všeobecně přijímaná definicevšímavosti, všímavost je chápána různě jako:1. stav vě...
Definování všímavosti• „uvědomování si přítomných proţitků spostojem přijetí“ (Germer, Siegel, & Fulton,2005) - elementárn...
Rozvoj všímavosti1. Všímavé zaznamenáníjednotlivého fenoménu(zvědomění, přijetí, proţití, srov.bare attention, awareness)2...
Definování všímavosti• Mikulas (2011) upozorňuje, ţe současnédefinice všímavosti pouţívané v Západnípsychologii jsou ve sk...
Definování všímavosti• v psychoterapii dochází obvykle k všímavémuzvědomění (mindful awareness) jednotlivýchfenoménů, niko...
Měření všímavosti• Existuje řada sebeposuzujících dotazníkůměřících všímavost (česky např. Ţitník, 2010)• Grossman (2008) ...
Experiencing Scale(Klein et al., 1969)úroveň obsah forma1 Vnější události Neosobní, s odstupem2 Vnější události, intelektu...
Client Emotional Productivity Scale – Revised(Auszra, Herrmann, Greenberg, 2010)• Škála odlišuje emoční procesy napomáhají...
Měření všímavosti: Alternativy?• Hodnocení všímavostiklienta v konkrétníchokamţicích v průběhuterapie školenýmiposuzovatel...
Mechanizmy všímavosti• Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétnípsychopatologické symptomy a umoţňuje psychickézdraví (...
Mechanizmy všímavosti• Coffey, Hartman, Fredrickson (2010) popisují 3mechanizmy:1. zvýšení regulace emocí - schopnost být ...
Leslie S. Greenberg
Všímavost – obecný faktor?Integrativní potenciál všímavosti - nové obecně platné vysvětlenímechanizmů psychoterapeutické z...
Mechanizmy všímavosti!!!• V psychoterapii není nutné zvyšovat schopnostvšímavosti jako takovou• Stačí umoţnit klientovi vš...
Osobní a transpersonální vývojvšímavost -> vhled -> transformace mysliVyžádejte si disertaci Jacka Englerav pdf na psychot...
Osobní a transpersonální vývojSATIVÝVOJ OSOBNOSTI(Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)TRANSPERSONÁLNÍDIMENZERobertoAs...
Osobní a transpersonální vývojSATIBuddhaBódhisattvaArahant-> SOUCIT (karuná)-> LASKAVOST (mettá)MAHÁJÁNA, VADŽRAJÁNA->MIND...
všímavostmeditacevšímavostipsychoterapeuti klienti ???
Návrat ke kořenům• Všímavost i meditace všímavosti byla vpsychoterapii vytrţena z původního kontextubez hlubšího pochopení...
Návrat ke kořenům• V posledních 3-4 letech přibývá publikací, kterése vracejí k původnímu know-how Buddhovynauky a upozorň...
Návrat ke kořenům-> časopis Contemporary Buddhism: SpecialIssue on Mindfulness (Volume 12, Issue 1, 2011).Vyţádejte si pdf...
Návrat ke kořenům• Všímavost byla dosud mnohdy zkoumána např.na subjektech, které meditovaly několik týdnů 8minut denně…• ...
Návrat ke kořenům• Gisela Full et al. (2013) zkoumala v Barmě změny vevnímání u 18 subjektů (1 Čech :-), které dosáhlynejm...
3. Směr budoucího výzkumu?Bylo by uţitečné zkoumat:• rozdíly mezi meditací a psychoterapií• limity a úskalí vyuţívání medi...
3. Směr budoucího výzkumu?Bylo by uţitečné zkoumat:• pokročilejší úrovně rozvinuté všímavosti,meditační vhledy a osobnostn...
SHRNUTÍ1. Všímavost v psychoterapii - kontext2. Aktuální otázky• Definování všímavosti• Měření všímavosti• Mechanizmy vším...
Všímavost v psychoterapiiDISKUSEwww.jan-benda.com
Literatura• AUSZRA, L., HERRMANN, GREENBERG, L. The Client Emotional ProductivityScale – Revised. Nepublikovaný manuál, 20...
Literatura• GROSSMAN, P., VAN DAM, N. T. Mindfulness, by another name…: Trials andtribulations of Sati in Western psycholo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu

1,670 views

Published on

Všímavost (mindfulness) neboli schopnost uvědomovat si, co se odehrává v naší mysli a v těle v přítomném okamžiku, budí ve světě psychoterapie stále větší zájem. Ukazuje se totiž, že nejde jen o novou módní psychoterapeutickou "techniku" převzatou z tradičního Buddhistického meditačního tréninku, ale spíše o nově definovaný obecný faktor psychoterapeutické změny, který možná pomůže objasnit mechanismus psychoterapeutické změny napříč jednotlivými směry. Zatímco v letech 2000-2010 se většina výzkumů týkajících se všímavosti soustředila především na prokazování účinnosti na všímavosti založených přístupů u různých klinických diagnóz (deprese, úzkostné stavy, závislosti, poruchy příjmu potravy, hraniční poruchy osobnosti, psychózy, aj.), případně u specifických skupin (např. onkologičtí pacienti, sportovci, vězni, děti, aj.), v poslední době lze v odborných diskusích pozorovat především zvýšený zájem o obecnější otázky týkající se všímavosti a současně i jakýsi návrat ke kořenům a snahu o celkově hlubší a širší pochopení postupů tradovaných v původním Buddhově učení. Diskutována jsou především témata: 1) co přesně je všímavost; 2) k čemu rozvíjení všímavosti vede; 3) jaké jsou možnosti měření všímavosti; 4) jakou roli hraje všímavost v mechanismu psychoterapeutické změny; 5) jakými různými způsoby lze všímavost rozvíjet, atd. Příspěvek uvedená témata krátce představí. Nastíní dále, co je třeba aktuálně zkoumat a jak by výsledky takových budoucích výzkumů mohly být prospěšné psychoterapeutům v oblasti teorie i praxe.

Mindfulness in psychotherapy: Current issues and future research directions

There is a growing interest in mindfulness in the world of psychotherapy. It becomes apparent that it is not a mere fashionable psychotherapeutic "technique". Rather it seems to be newly defined common factor of psychotherapeutic change which may help to clarify the mechanism of psychotherapeutic change across particular approaches. Whereas during the 2000-2010 decade most of the research concerning mindfulness had focused primarily on evaluation of the effect of mindfulness-based approaches to various clinical diagnoses or to specific groups, recently the professional discussions have been showing primarily a growing interest in more general questions concerning mindfulness and also some return to the roots and an effort for broader and deeper understanding of the procedures handed down by the teachings of the Buddha. The following topics are mainly discussed: 1) what exactly is mindfulness; 2) what does the cultivation of mindfulness lead to; 3) possibilities of the measurement of mindfulness; 4) role of mindfulness in the mechanism of psychotherapeutic change; 5) what are the various ways of cultivating mindfulness etc. The paper will briefly present these topics.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu

 1. 1. Všímavost v psychoterapii:Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuJAN BENDA4. Mezinárodní psychoterapeutické sympóziumBrno, 23.-25.5 2013
 2. 2. OBSAH1. Všímavost v psychoterapii - kontext2. Aktuální otázky a témata• Definování všímavosti• Měření všímavosti• Mechanizmy všímavosti – obecný faktor?• Osobní a transpersonální vývoj• Návrat ke kořenům3. Směr budoucího výzkumu?
 3. 3. 1. Všímavost v psychoterapii - kontext• Původně buddhistický termín• V Buddhově učení slovo všímavost (sati)označuje klíčovou schopnost, jejíţ rozvíjení 1)vede k postupnému porozumění tomu, jakfunguje lidská mysl a 2) spolu s dalšími faktoryumoţňuje dosáhnout „probuzení“ a osvoboditse tak od veškerých strastí pozemského ţivota• V posledních 20 letech začaly být všímavost ameditace všímavosti a vhledu vyuţívány řadounových psychoterapeutických přístupů nejen vrámci KBT (viz Benda, 2007).
 4. 4. 1. Všímavost v psychoterapii - kontext• Zpočátku se většina výzkumů týkajících sevšímavosti soustředila na prokazování účinnostijednotlivých přístupů• Poslední 3-4 roky se zájem odborníkůsoustřeďuje stále více také na obecnější otázkytýkající se všímavosti
 5. 5. 2. Aktuální otázky a témata
 6. 6. Definování všímavosti• zatím neexistuje všeobecně přijímaná definicevšímavosti, všímavost je chápána různě jako:1. stav vědomí2. proces (nekonceptuálního fenomenologickéhopozorování)3. rys osobnosti4. schopnost (odpovídá abhidhammě)• k opravdovému pochopení všímavosti je třebapřímá osobní zkušenost s rozvíjenímvšímavosti v intenzivní meditaci !!!
 7. 7. Definování všímavosti• „uvědomování si přítomných proţitků spostojem přijetí“ (Germer, Siegel, & Fulton,2005) - elementární úroveň všímavosti• „průběţné sledování tří charakteristikmeditačního předmětu (pomíjivosti,neuspokojivosti a nepřítomnosti trvalého Já),které probíhá okamţik za okamţikem“(Grabovac, Lau, Willet, 2011) – plně rozvinutávšímavost
 8. 8. Rozvoj všímavosti1. Všímavé zaznamenáníjednotlivého fenoménu(zvědomění, přijetí, proţití, srov.bare attention, awareness)2. Všímavé zaznamenáníopakujícího se vzorce (scénáře)3. Rozvinutí kontinuální všímavosti– vhledy do univerzálníchcharakteristik fenoménů vědomí(zpravidla při dlouhodobéintenzivní meditaci 10-20hod.denně)PSYCHOTERAPIE----------------DHAMMA
 9. 9. Definování všímavosti• Mikulas (2011) upozorňuje, ţe současnédefinice všímavosti pouţívané v Západnípsychologii jsou ve skutečnosti definicemi praxesoustředění (prostá pozornost) + mnohépřínosy připisované všímavosti vznikají veskutečnosti díky rozvinutí schopnostisoustředění (schopnost soustředění se rozvíjíparalelně s rozvíjením všímavosti, srov. téţGrabovac, Lau, Willett, 2011)• Uvědomění – obsah (pozornost)• Všimnutí – proces!!! (všímavost)
 10. 10. Definování všímavosti• v psychoterapii dochází obvykle k všímavémuzvědomění (mindful awareness) jednotlivýchfenoménů, nikoli však k rozvinutí kontinuálnívšímavosti• všímavé uvědomění v terapii přináší „malý“(psychoterapeutický) vhled + korektivnízkušenost, nikoli však transpersonální vhled,který by vedl k radikální transformaci osobnosti• bylo by řešením definování více stupňůrozvoje všímavosti?
 11. 11. Měření všímavosti• Existuje řada sebeposuzujících dotazníkůměřících všímavost (česky např. Ţitník, 2010)• Grossman (2008) zpochybňuje validituexistujících dotazníků• Ve 3 škálách dotazníku KIMS (z celkových 4)skórovali američtí studenti výš neţ thajštíbuddhističtí mniši (Christopher et al., 2009)• Studenti pravidelně nestřídmě holdujícíalkoholu skórovali v dotazníku FMI významněvýš neţ dlouhodobě meditující (Grossman, VanDam, 2011)
 12. 12. Experiencing Scale(Klein et al., 1969)úroveň obsah forma1 Vnější události Neosobní, s odstupem2 Vnější události, intelektuální sebepopisOsobnější,zainteresovaná3Osobní reakce na vnější události,omezený sebepopisReaktivní, emocionální4 Popis pocitů a osobních záţitkůSebepopisná,asociativní5Problémy se objevují v osobnímproţíváníZkoumající, elaborující,hypotetizující6 Proţívaný význam (felt sense) pocitů Soustředěná na „to“7Série vzájemně spojených proţívanýchvýznamůVyvíjející se
 13. 13. Client Emotional Productivity Scale – Revised(Auszra, Herrmann, Greenberg, 2010)• Škála odlišuje emoční procesy napomáhajícíterapeutické změně od procesů, které změněbrání nebo jsou nepodstatné• Má tři dimenze: emoční aktivace, emoční typ azpůsob zpracování• Emoce je povaţována za produktivní, je-liproţívána tady a teď, je tzv. „primární“ (srov. vabhidhammě pojem vedaná), a klient jí vědomězpracovává (7 kritérií – Attending/Not attending,Symbolization/Not symbolized, Congruence/Incongruence,Acceptance/Not accepted, Regulation/Overwhelming,Agency/Victimized, Differentiation/Stuck)
 14. 14. Měření všímavosti: Alternativy?• Hodnocení všímavostiklienta v konkrétníchokamţicích v průběhuterapie školenýmiposuzovateli?• Rozhovor sexpertem?• Posouzeníkonkrétních důsledkůvšímavosti (výkonovétesty)?• Neurovědeckémetody?
 15. 15. Mechanizmy všímavosti• Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétnípsychopatologické symptomy a umoţňuje psychickézdraví (jakými způsoby mění proţívání klienta aumoţňuje dovednější zvládání ţivotních situací)?
 16. 16. Mechanizmy všímavosti• Coffey, Hartman, Fredrickson (2010) popisují 3mechanizmy:1. zvýšení regulace emocí - schopnost být v kontaktu s tím, co jeproţíváno bez automatického reagování (srov. téţ např. Chambers,Gullone, Allen, 2009, Chiesa, Serretti, Jakobsen, 2013)2. snížení psychické ruminace (nutkavé negativistickémyšlení) – schopnost odlišit smyslovou realitu od virtuální realitymyšlenek, představ3. snížení lpění - schopnost přijmout vnější i vnitřní skutečnosti, kterénemohu ovlivnit (srov. téţ Grabovac, Lau, Willett, 2011)
 17. 17. Leslie S. Greenberg
 18. 18. Všímavost – obecný faktor?Integrativní potenciál všímavosti - nové obecně platné vysvětlenímechanizmů psychoterapeutické změny?
 19. 19. Mechanizmy všímavosti!!!• V psychoterapii není nutné zvyšovat schopnostvšímavosti jako takovou• Stačí umoţnit klientovi všímavé uvědomění (apřijetí) konkrétního fenoménu nebo několikaklíčových fenoménů, které do té dobyzpůsobovaly neţádoucí proţívání a/nebochování – zpravidla v rámci stále se opakujícíhoscénáře (přerušení vedaná-tanhá, srov. Hájek,Benda, 2008).
 20. 20. Osobní a transpersonální vývojvšímavost -> vhled -> transformace mysliVyžádejte si disertaci Jacka Englerav pdf na psychoterapeut@gmail.com•DISERTACE:•Zkoumal v Indii10 subjektů,které dosáhly nejméně prvníhostupně osvícení (sotapatti).•Popsal mj. jednotlivá stádiatrvalé transformce osobnostimeditujícíchJack Engler
 21. 21. Osobní a transpersonální vývojSATIVÝVOJ OSOBNOSTI(Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)TRANSPERSONÁLNÍDIMENZERobertoAssagioliKenWilber
 22. 22. Osobní a transpersonální vývojSATIBuddhaBódhisattvaArahant-> SOUCIT (karuná)-> LASKAVOST (mettá)MAHÁJÁNA, VADŽRAJÁNA->MINDFULNESS(vipassana)THÉRAVÁDA obvyklécílepsychoterapie
 23. 23. všímavostmeditacevšímavostipsychoterapeuti klienti ???
 24. 24. Návrat ke kořenům• Všímavost i meditace všímavosti byla vpsychoterapii vytrţena z původního kontextubez hlubšího pochopení provázanostivšímavosti s dalšími elementy, které původníbuddhistická cesta k překonání strastiobsahuje, mj.:• Etický trénink (síla sikkhá) + trénink solidarity (brahmavihára)• Trénink moudrosti (paňňá-sikkhá), včetně např.tréninku postupů tzv. moudrého uváţení (jónisó-manasikára),jasného uvědomění (sampadžaňňa), atd.
 25. 25. Návrat ke kořenům• V posledních 3-4 letech přibývá publikací, kterése vracejí k původnímu know-how Buddhovynauky a upozorňují na další aspekty relevantnípro psychoterapii, ale i obecné pochopenímechanizmů všímavosti v širším kontextu• Meditace (ani všímavost) není všelék, prodovedné zvládání ţivota nestačí „jen“ meditovat
 26. 26. Návrat ke kořenům-> časopis Contemporary Buddhism: SpecialIssue on Mindfulness (Volume 12, Issue 1, 2011).Vyţádejte si pdf na psychoterapeut@gmail.com
 27. 27. Návrat ke kořenům• Všímavost byla dosud mnohdy zkoumána např.na subjektech, které meditovaly několik týdnů 8minut denně…• Cennější mohou být studie subjektů srozsáhlejší praxí (10.000 hodin a více), resp. spraxí tzv. intenzivní meditace (tzn. několiktýdnů-měsíců meditace á 12-18hod. denně)
 28. 28. Návrat ke kořenům• Gisela Full et al. (2013) zkoumala v Barmě změny vevnímání u 18 subjektů (1 Čech :-), které dosáhlynejméně prvního stupně osvícení (sotapatti).Konstatovala 4 kategorie změn:1. kvalita vnímání – jasné uvědomování vnímaného +odlišný postoj k vnímanému2. subjekty souběţně s vnímáním sledují, jak je vnímáníovlivňováno momentálními vlivy na straně vnímajícíhosubjektu3. změny v chápání a ne/odlišování subjektu a objektu4. nekonceptuální vnímání – subjekt i objekty jsouvnímány jako proud neustálých změn• Jaký dopad mají tyto změny na prožívání subjektů,jejich chování, kvalitu života a jak se projevují přizvládání životních situací?
 29. 29. 3. Směr budoucího výzkumu?Bylo by uţitečné zkoumat:• rozdíly mezi meditací a psychoterapií• limity a úskalí vyuţívání meditace vpsychoterapii• moţnosti nemeditativního rozvíjení všímavostiv psychoterapii (Frýba, 2008)• alternativní moţnosti měření všímavosti – např.hodnocení experty či školenými posuzovateli(videozáznam terapie a/nebo rozhovor)• moţnosti vyuţití všímavosti v dalších oblastechaplikované psychologie – koučování, osobnírozvoj, leadership, pozitivní psychologie
 30. 30. 3. Směr budoucího výzkumu?Bylo by uţitečné zkoumat:• pokročilejší úrovně rozvinuté všímavosti,meditační vhledy a osobnostní změny ujednotlivých stupňů osvícení (viz Engler, 1983)• transpersonální dimenzi rozvoje všímavosti• mozkovou aktivitu a změny při pokročilémeditaci (aktuálně viz např. čas. Social Cognitive & AffectiveNeuroscience - Special Issue on MindfulnessNeuroscience, 2013, roč. 8, číslo 1)• kontext všímavosti v původním Buddhově učenía další související elementy – vhled, moudréuváţení, etika, rozvíjení laskavosti, soucitu, aj.
 31. 31. SHRNUTÍ1. Všímavost v psychoterapii - kontext2. Aktuální otázky• Definování všímavosti• Měření všímavosti• Mechanizmy všímavosti – obecný faktor?• Osobní vs. transpersonální vývoj• Návrat ke kořenům?3. Směr budoucího výzkumu?
 32. 32. Všímavost v psychoterapiiDISKUSEwww.jan-benda.com
 33. 33. Literatura• AUSZRA, L., HERRMANN, GREENBERG, L. The Client Emotional ProductivityScale – Revised. Nepublikovaný manuál, 2010.• BENDA, J. Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi.Československápsychologie, 2007, roč. 51, č. 2, s. 129-140.• COFFEY, K. A., HARTMAN, M. FREDRICKSON, B. L. Deconstructing mindfulnessand constructing mental health: Understanding mindfulness and its mechanisms ofaction. Mindfulness. 2010, roč. 1, č. 4, s. 235-253.• ENGLER, J.: Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations Modelof Therapeutic-Developmental Change (Dissertation). Chicago: University ofChicago, 1983.• FRÝBA, M. Psychologie zvládání ţivota. Boskovice: Albert, 2008.• FULL, G. E., WALACH, H., TRAUTWEIN, M. Meditation-Induced Changes inPerception: An Interview Study with Expert Meditators (Sotapannas) in Burma.Mindfulness. 2013, roč. 4, č. 1, s. 55-63.• GERMER,C., SIEGEL,R., & FULTON, P. (Eds.) Mindfulness and psychotherapy.NewYork: Guilford Press, 2005.• GRABOVAC, A. D., LAU, M. A., WILLETT, B. R. Mechanisms of mindfulness: ABuddhist psychological model. Mindfulness. 2011, roč. 2, č. 3. s. 154-166.• GROSSMAN, P. On measuring mindfulness in psychosomatic and psychologicalresearch. Journal of Psychosomatic Research. 2008, roč. 64, č. 4, s. 405-408.
 34. 34. Literatura• GROSSMAN, P., VAN DAM, N. T. Mindfulness, by another name…: Trials andtribulations of Sati in Western psychology and Science. Contemporary Buddhism,2011, roč. 12, č. 1, 219–239.• HÁJEK, K.; BENDA, J.. Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludnéhokruhu neurózy. Psychoterapie, 2008, roč. 2, č. 3-4, s. 151-160.• CHAMBERS, R., GULLONE, E., ALLEN, N. B. Mindful emotion regulation: Anintegrative review. Clinical Psychology Review. 2009, roč. 29, č. 6, s. 560-572.• CHIESA, A., SERRETTI, A., JAKOBSEN, J. Ch. Mindfulness: Top–down or bottom–up emotion regulation strategy?. Clinical Psychology Review. 2013, roč. 33, č. 1, s.82-96.• CHRISTOPHER, M. S., CHRISTOPHER, V. CHAROENSUKC, S. Assessing‘‘Western’’ Mindfulness Among Thai Theravada Buddhist Monks. Mental Health,Religion & Culture, 2009, roč. 12, č. 3, s. 303–314.• KLEIN, M. H.; MATHIEU, P. L.; GENDLIN, E. T.; KIESLER, D. J. (1969). TheExperiencing Scale: Volume I. and II. Madison: Wisconsin Psychiatric Institute,1969.• MIKULAS, W. Mindfulness: Significant Common Confusions. Mindfulness 2011, roč.2, č. 1, s. 1-7.• ŢITNÍK, J. Všímavost a klinické přístupy zaloţené na jejím rozvíjení. Diplomovápráce, Praha: Univerzita Karlova, 2010.

×