Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu

 1. Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu JAN BENDA 4. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium Brno, 23.-25.5 2013
 2. OBSAH 1. Všímavost v psychoterapii - kontext 2. Aktuální otázky a témata • Definování všímavosti • Měření všímavosti • Mechanizmy všímavosti – obecný faktor? • Osobní a transpersonální vývoj • Návrat ke kořenům 3. Směr budoucího výzkumu?
 3. 1. Všímavost v psychoterapii - kontext • Původně buddhistický termín • V Buddhově učení slovo všímavost (sati) označuje klíčovou schopnost, jejíţ rozvíjení 1) vede k postupnému porozumění tomu, jak funguje lidská mysl a 2) spolu s dalšími faktory umoţňuje dosáhnout „probuzení“ a osvobodit se tak od veškerých strastí pozemského ţivota • V posledních 20 letech začaly být všímavost a meditace všímavosti a vhledu vyuţívány řadou nových psychoterapeutických přístupů nejen v rámci KBT (viz Benda, 2007).
 4. 1. Všímavost v psychoterapii - kontext • Zpočátku se většina výzkumů týkajících se všímavosti soustředila na prokazování účinnosti jednotlivých přístupů • Poslední 3-4 roky se zájem odborníků soustřeďuje stále více také na obecnější otázky týkající se všímavosti
 5. 2. Aktuální otázky a témata
 6. Definování všímavosti • zatím neexistuje všeobecně přijímaná definice všímavosti, všímavost je chápána různě jako: 1. stav vědomí 2. proces (nekonceptuálního fenomenologického pozorování) 3. rys osobnosti 4. schopnost (odpovídá abhidhammě) • k opravdovému pochopení všímavosti je třeba přímá osobní zkušenost s rozvíjením všímavosti v intenzivní meditaci !!!
 7. Definování všímavosti • „uvědomování si přítomných proţitků s postojem přijetí“ (Germer, Siegel, & Fulton, 2005) - elementární úroveň všímavosti • „průběţné sledování tří charakteristik meditačního předmětu (pomíjivosti, neuspokojivosti a nepřítomnosti trvalého Já), které probíhá okamţik za okamţikem“ (Grabovac, Lau, Willet, 2011) – plně rozvinutá všímavost
 8. Rozvoj všímavosti 1. Všímavé zaznamenání jednotlivého fenoménu (zvědomění, přijetí, proţití, srov. bare attention, awareness) 2. Všímavé zaznamenání opakujícího se vzorce (scénáře) 3. Rozvinutí kontinuální všímavosti – vhledy do univerzálních charakteristik fenoménů vědomí (zpravidla při dlouhodobé intenzivní meditaci 10-20hod. denně) PSYCHO TERAPIE ---------------- DHAMMA
 9. Definování všímavosti • Mikulas (2011) upozorňuje, ţe současné definice všímavosti pouţívané v Západní psychologii jsou ve skutečnosti definicemi praxe soustředění (prostá pozornost) + mnohé přínosy připisované všímavosti vznikají ve skutečnosti díky rozvinutí schopnosti soustředění (schopnost soustředění se rozvíjí paralelně s rozvíjením všímavosti, srov. téţ Grabovac, Lau, Willett, 2011) • Uvědomění – obsah (pozornost) • Všimnutí – proces!!! (všímavost)
 10. Definování všímavosti • v psychoterapii dochází obvykle k všímavému zvědomění (mindful awareness) jednotlivých fenoménů, nikoli však k rozvinutí kontinuální všímavosti • všímavé uvědomění v terapii přináší „malý“ (psychoterapeutický) vhled + korektivní zkušenost, nikoli však transpersonální vhled, který by vedl k radikální transformaci osobnosti • bylo by řešením definování více stupňů rozvoje všímavosti?
 11. Měření všímavosti • Existuje řada sebeposuzujících dotazníků měřících všímavost (česky např. Ţitník, 2010) • Grossman (2008) zpochybňuje validitu existujících dotazníků • Ve 3 škálách dotazníku KIMS (z celkových 4) skórovali američtí studenti výš neţ thajští buddhističtí mniši (Christopher et al., 2009) • Studenti pravidelně nestřídmě holdující alkoholu skórovali v dotazníku FMI významně výš neţ dlouhodobě meditující (Grossman, Van Dam, 2011)
 12. Experiencing Scale (Klein et al., 1969) úroveň obsah forma 1 Vnější události Neosobní, s odstupem 2 Vnější události, intelektuální sebepopis Osobnější, zainteresovaná 3 Osobní reakce na vnější události, omezený sebepopis Reaktivní, emocionální 4 Popis pocitů a osobních záţitků Sebepopisná, asociativní 5 Problémy se objevují v osobním proţívání Zkoumající, elaborující, hypotetizující 6 Proţívaný význam (felt sense) pocitů Soustředěná na „to“ 7 Série vzájemně spojených proţívaných významů Vyvíjející se
 13. Client Emotional Productivity Scale – Revised (Auszra, Herrmann, Greenberg, 2010) • Škála odlišuje emoční procesy napomáhající terapeutické změně od procesů, které změně brání nebo jsou nepodstatné • Má tři dimenze: emoční aktivace, emoční typ a způsob zpracování • Emoce je povaţována za produktivní, je-li proţívána tady a teď, je tzv. „primární“ (srov. v abhidhammě pojem vedaná), a klient jí vědomě zpracovává (7 kritérií – Attending/Not attending, Symbolization/Not symbolized, Congruence/Incongruence, Acceptance/Not accepted, Regulation/Overwhelming, Agency/Victimized, Differentiation/Stuck)
 14. Měření všímavosti: Alternativy? • Hodnocení všímavosti klienta v konkrétních okamţicích v průběhu terapie školenými posuzovateli? • Rozhovor s expertem? • Posouzení konkrétních důsledků všímavosti (výkonové testy)? • Neurovědecké metody?
 15. Mechanizmy všímavosti • Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétní psychopatologické symptomy a umoţňuje psychické zdraví (jakými způsoby mění proţívání klienta a umoţňuje dovednější zvládání ţivotních situací)?
 16. Mechanizmy všímavosti • Coffey, Hartman, Fredrickson (2010) popisují 3 mechanizmy: 1. zvýšení regulace emocí - schopnost být v kontaktu s tím, co je proţíváno bez automatického reagování (srov. téţ např. Chambers, Gullone, Allen, 2009, Chiesa, Serretti, Jakobsen, 2013) 2. snížení psychické ruminace (nutkavé negativistické myšlení) – schopnost odlišit smyslovou realitu od virtuální reality myšlenek, představ 3. snížení lpění - schopnost přijmout vnější i vnitřní skutečnosti, které nemohu ovlivnit (srov. téţ Grabovac, Lau, Willett, 2011)
 17. Leslie S. Greenberg
 18. Všímavost – obecný faktor? Integrativní potenciál všímavosti - nové obecně platné vysvětlení mechanizmů psychoterapeutické změny?
 19. Mechanizmy všímavosti !!! • V psychoterapii není nutné zvyšovat schopnost všímavosti jako takovou • Stačí umoţnit klientovi všímavé uvědomění (a přijetí) konkrétního fenoménu nebo několika klíčových fenoménů, které do té doby způsobovaly neţádoucí proţívání a/nebo chování – zpravidla v rámci stále se opakujícího scénáře (přerušení vedaná-tanhá, srov. Hájek, Benda, 2008).
 20. Osobní a transpersonální vývoj všímavost -> vhled -> transformace mysli Vyžádejte si disertaci Jacka Englera v pdf na psychoterapeut@gmail.com •DISERTACE: •Zkoumal v Indii10 subjektů, které dosáhly nejméně prvního stupně osvícení (sotapatti). •Popsal mj. jednotlivá stádia trvalé transformce osobnosti meditujících Jack Engler
 21. Osobní a transpersonální vývoj SATI VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …) TRANSPERSONÁLNÍ DIMENZE Roberto Assagioli Ken Wilber
 22. Osobní a transpersonální vývoj SATI Buddha Bódhisattva Arahant -> SOUCIT (karuná) -> LASKAVOST (mettá) MAHÁJÁNA, VADŽRAJÁNA ->MINDFULNESS (vipassana) THÉRAVÁDA obvyklé cíle psychoterapie
 23. všímavost meditace všímavosti psychoterapeuti   klienti  ???
 24. Návrat ke kořenům • Všímavost i meditace všímavosti byla v psychoterapii vytrţena z původního kontextu bez hlubšího pochopení provázanosti všímavosti s dalšími elementy, které původní buddhistická cesta k překonání strasti obsahuje, mj.: • Etický trénink (síla sikkhá) + trénink solidarity (brahma vihára) • Trénink moudrosti (paňňá-sikkhá), včetně např. tréninku postupů tzv. moudrého uváţení (jónisó-manasikára), jasného uvědomění (sampadžaňňa), atd.
 25. Návrat ke kořenům • V posledních 3-4 letech přibývá publikací, které se vracejí k původnímu know-how Buddhovy nauky a upozorňují na další aspekty relevantní pro psychoterapii, ale i obecné pochopení mechanizmů všímavosti v širším kontextu • Meditace (ani všímavost) není všelék, pro dovedné zvládání ţivota nestačí „jen“ meditovat
 26. Návrat ke kořenům -> časopis Contemporary Buddhism: Special Issue on Mindfulness (Volume 12, Issue 1, 2011). Vyţádejte si pdf na psychoterapeut@gmail.com
 27. Návrat ke kořenům • Všímavost byla dosud mnohdy zkoumána např. na subjektech, které meditovaly několik týdnů 8 minut denně… • Cennější mohou být studie subjektů s rozsáhlejší praxí (10.000 hodin a více), resp. s praxí tzv. intenzivní meditace (tzn. několik týdnů-měsíců meditace á 12-18hod. denně)
 28. Návrat ke kořenům • Gisela Full et al. (2013) zkoumala v Barmě změny ve vnímání u 18 subjektů (1 Čech :-), které dosáhly nejméně prvního stupně osvícení (sotapatti). Konstatovala 4 kategorie změn: 1. kvalita vnímání – jasné uvědomování vnímaného + odlišný postoj k vnímanému 2. subjekty souběţně s vnímáním sledují, jak je vnímání ovlivňováno momentálními vlivy na straně vnímajícího subjektu 3. změny v chápání a ne/odlišování subjektu a objektu 4. nekonceptuální vnímání – subjekt i objekty jsou vnímány jako proud neustálých změn • Jaký dopad mají tyto změny na prožívání subjektů, jejich chování, kvalitu života a jak se projevují při zvládání životních situací?
 29. 3. Směr budoucího výzkumu? Bylo by uţitečné zkoumat: • rozdíly mezi meditací a psychoterapií • limity a úskalí vyuţívání meditace v psychoterapii • moţnosti nemeditativního rozvíjení všímavosti v psychoterapii (Frýba, 2008) • alternativní moţnosti měření všímavosti – např. hodnocení experty či školenými posuzovateli (videozáznam terapie a/nebo rozhovor) • moţnosti vyuţití všímavosti v dalších oblastech aplikované psychologie – koučování, osobní rozvoj, leadership, pozitivní psychologie
 30. 3. Směr budoucího výzkumu? Bylo by uţitečné zkoumat: • pokročilejší úrovně rozvinuté všímavosti, meditační vhledy a osobnostní změny u jednotlivých stupňů osvícení (viz Engler, 1983) • transpersonální dimenzi rozvoje všímavosti • mozkovou aktivitu a změny při pokročilé meditaci (aktuálně viz např. čas. Social Cognitive & Affective Neuroscience - Special Issue on Mindfulness Neuroscience, 2013, roč. 8, číslo 1) • kontext všímavosti v původním Buddhově učení a další související elementy – vhled, moudré uváţení, etika, rozvíjení laskavosti, soucitu, aj.
 31. SHRNUTÍ 1. Všímavost v psychoterapii - kontext 2. Aktuální otázky • Definování všímavosti • Měření všímavosti • Mechanizmy všímavosti – obecný faktor? • Osobní vs. transpersonální vývoj • Návrat ke kořenům? 3. Směr budoucího výzkumu?
 32. Všímavost v psychoterapii DISKUSE www.jan-benda.com
 33. Literatura • AUSZRA, L., HERRMANN, GREENBERG, L. The Client Emotional Productivity Scale – Revised. Nepublikovaný manuál, 2010. • BENDA, J. Všímavost v psychologickém výzkumu a v klinické praxi.Československá psychologie, 2007, roč. 51, č. 2, s. 129-140. • COFFEY, K. A., HARTMAN, M. FREDRICKSON, B. L. Deconstructing mindfulness and constructing mental health: Understanding mindfulness and its mechanisms of action. Mindfulness. 2010, roč. 1, č. 4, s. 235-253. • ENGLER, J.: Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations Model of Therapeutic-Developmental Change (Dissertation). Chicago: University of Chicago, 1983. • FRÝBA, M. Psychologie zvládání ţivota. Boskovice: Albert, 2008. • FULL, G. E., WALACH, H., TRAUTWEIN, M. Meditation-Induced Changes in Perception: An Interview Study with Expert Meditators (Sotapannas) in Burma. Mindfulness. 2013, roč. 4, č. 1, s. 55-63. • GERMER,C., SIEGEL,R., & FULTON, P. (Eds.) Mindfulness and psychotherapy. NewYork: Guilford Press, 2005. • GRABOVAC, A. D., LAU, M. A., WILLETT, B. R. Mechanisms of mindfulness: A Buddhist psychological model. Mindfulness. 2011, roč. 2, č. 3. s. 154-166. • GROSSMAN, P. On measuring mindfulness in psychosomatic and psychological research. Journal of Psychosomatic Research. 2008, roč. 64, č. 4, s. 405-408.
 34. Literatura • GROSSMAN, P., VAN DAM, N. T. Mindfulness, by another name…: Trials and tribulations of Sati in Western psychology and Science. Contemporary Buddhism, 2011, roč. 12, č. 1, 219–239. • HÁJEK, K.; BENDA, J.. Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy. Psychoterapie, 2008, roč. 2, č. 3-4, s. 151-160. • CHAMBERS, R., GULLONE, E., ALLEN, N. B. Mindful emotion regulation: An integrative review. Clinical Psychology Review. 2009, roč. 29, č. 6, s. 560-572. • CHIESA, A., SERRETTI, A., JAKOBSEN, J. Ch. Mindfulness: Top–down or bottom– up emotion regulation strategy?. Clinical Psychology Review. 2013, roč. 33, č. 1, s. 82-96. • CHRISTOPHER, M. S., CHRISTOPHER, V. CHAROENSUKC, S. Assessing ‘‘Western’’ Mindfulness Among Thai Theravada Buddhist Monks. Mental Health, Religion & Culture, 2009, roč. 12, č. 3, s. 303–314. • KLEIN, M. H.; MATHIEU, P. L.; GENDLIN, E. T.; KIESLER, D. J. (1969). The Experiencing Scale: Volume I. and II. Madison: Wisconsin Psychiatric Institute, 1969. • MIKULAS, W. Mindfulness: Significant Common Confusions. Mindfulness 2011, roč. 2, č. 1, s. 1-7. • ŢITNÍK, J. Všímavost a klinické přístupy zaloţené na jejím rozvíjení. Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova, 2010.
Advertisement