Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení

Jan Benda
Jan BendaPartner at ATAP CZ and Psychotherapist in Private Practice
Může
za všechno
Já?
Mindfulness a sebepřesažení
JanBenda-MindfulnessCON2019
Východiska
Jak to, že jeden a tentýž člověk se
stále stejným psychickým
problémem běžně dostává od
různých psychologů či psychiatrů
různé diagnózy?
Jak to, že jeden a tentýž
psychiatrický lék běžně pomáhá
klientům s naprosto různými
psychiatrickými diagnózami?
Jak to, že jeden klient mívá často
několik různých psychiatrických
diagnóz současně? (komorbidita)
Je možné, že se současná
klasifikace duševních poruch opírá
pouze o z hlediska léčby
nepodstatné vnější příznaky těchto
poruch a nechápe jejich skutečné
příčiny?
Co když existuje nějaká dosud
neodhalená univerzální příčina mnoha
různých duševních poruch, nějaký
společný transdiagnostický faktor,
skrytá podstata veškeré
psychopatologie (Carragher et al., 2015; Krueger,
Eaton, 2015; Lahey, 2017)?
Pozorování
Odhalení
Na jeden a tentýž fenomén jsem u klientů s
mnoha různými duševními poruchami
narážel ve své praxi stále znovu a znovu.
Odhalení
Stud (angl. shame) = pocit méněcennosti,
nedostatečnosti, pocit spojený se strachem z
odmítnutí či zavržení (srov. separační
úzkost).
Odhalení
Vznik celé řady navenek pozorovatelných
psychopatologických příznaků je podmíněn
skrytými maladaptivními sebevztažnými
procesy. Tyto procesy probíhají v_myslích
klientů s mnoha různými duševními
poruchami.
Za všechno může
konceptuální
(narativní) Já!
Když uděláme nějakou chybu...
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
Vina +
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
JáVina +
Když uděláme nějakou chybu...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy
s_ostatními!“
Já „Já jsem idiot.
Jsem úplně nemožný,
vadný, méněcenný.
Nemohu se
s druhými vůbec
srovnávat.“
= StudVina +
Když se nám něco podaří...
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
Hrdost +
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
JáHrdost +
Když se nám něco podaří...
„To se podařilo.
Jde mi to. Tuto novou
dovednost mohu tedy
nyní sdílet s_druhými.“
Já
„Já jsem borec.
Jsem lepší než druzí.
Jsem hodnotnější. Ostatní
jsou proti mně nuly.“
= PýchaHrdost +
Stud i pýcha jsou skrytou
příčinou mnoha
psychopatologických
příznaků.
Vznik studu i pýchy
předpokládá víru v_nějaké
víceméně stabilní Já s docela
konkrétními a trvalými
vlastnostmi.
Odhalení
1. Klienti s mnoha různými duševními
poruchami neopodstatněně věří v_existenci
nějakého svého stabilního Já.
Odhalení
2. Mnoho času věnují hodnocení tohoto
domnělého Já (domnívají se, že toto Já má
nějaké víceméně trvalé či neměnné
vlastnosti – srov. Moore et al., 2017).
Odhalení
3. Mnoho času věnují přemýšlení o tom, jak
je globálně vnímají a hodnotí druzí (srov.
Moore et al., 2017).
Odhalení
4. V myšlenkách si tito klienti vytvářejí
nejrůznější „příběhy“ o tomto domnělém Já,
navozují si tak pocity studu a pak se těmto
pocitům brání prostřednictvím nejrůznějších
obranných mechanismů.
Odhalení
5. Tak vzniká celá řada nejrůznějších
příznaků duševních poruch. Tyto druhotné
příznaky však odvádějí pozornost od
maladaptivních pocitů studu, které jsou ve
skutečnosti příčinou oněch druhotných
potíží (srov. Benda, 2019).
1. přijetí
2. odmítnutí
a vztažení k Já
volné plynutí
prožívaný
fenomén*
duševní zdraví
stud
obranné
mechanismy
deprese
poruchy příjmu
potravy
úzkosti
poruchy
osobnosti
závislosti
psycho-
somatika
a další…
soucit se sebou (resp. 4 vznešené postoje)
maladaptivní emoční schémaodpor a ulpívání
* vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada…
Podle Benda, 2019
Úzkostné poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Z čeho mají strach?
• Z odmítnutí, zavržení (srov.
separační, anihilační úzkost),
• z toho, že nebudou pro druhé
přijatelní, „dostatečně dobří“
(= pocit studu, viz Benda,
2019; Lewis, 1988).
Úzkostné poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• vyhýbání se určitým situacím nebo
činnostem, které by mohly vyvolat
pocit studu
• nutkavé katastrofické myšlenky,
představy
• podrážděnost
• nespavost, únava
• atd.
vznikají jako reakce na stud.
Depresivní poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Zacyklené myšlenky
(myšlenkové ruminace)
• jsou spojené s_nemilosrdnou,
nekonstruktivní a
nediferencovanou hyper-
sebekritičností a
sebeobviňováním (navozují tedy
opět pocit studu, viz Benda,
2019).
Depresivní poruchy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• pasivita
• ztráta zájmů
• sociální stažení se
• ztráta libida
• nechutenství
• disociace
• atd.
vznikají jako reakce na stud.
Poruchy osobnosti (např. HPO)
• Nápadné chování spojené s_udržováním
odstupu a vyhýbáním se blízkosti ve
vztazích,
• s vyhýbáním se zodpovědnosti,
• s perfekcionismem, předváděním se,
• s intrikami, pomluvami, agresí atd.
• jen odvádí pozornost od bolestivého
pocitu nedostatečnosti/studu, viz Benda,
2019).
Poruchy osobnosti (např. HPO)
Druhotné příznaky, např.:
• emoční labilita
• impulzivita
• nespolehlivost
• sebestřednost
• nedostatek empatie
• manipulování druhými
• atd.
vznikají jako reakce na stud.
Poruchy příjmu potravy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Neustále se zabývají vlastním vzhledem,
touží po_dokonalé postavě, mají strach
z_nadváhy.
• Jako by jejich lidská hodnota a přijetí
druhými záviselo pouze na tom.
• Konceptuální Já splývá s nedokonalým
tělem (a neustálým hodnocením těla je
opět vytvářen pocit studu, viz Benda,
2019).
Poruchy příjmu potravy
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• hladovění, přejídání, zvracení
• nadměrné tělesné cvičení
• poruchy trávení
• hormonální poruchy
• osteoporóza, bradykardie, kožní
problémy
• atd.
vznikají jako reakce na stud.
Závislosti
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
• Návyková látka nebo aktivita rychle a
bezprostředně navozuje příjemný pocit
uspokojení,
• Nepřináší však naplnění skutečných
potřeb.
• Pouze dočasně přehluší palčivě
nepříjemné pocity odcizenosti, izolace,
resp. studu (viz Benda, 2019).
Závislosti
Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová
Druhotné příznaky, např.:
• nutkavé a nadměrné užívání alkoholu,
nikotinu, marihuany, stimulancií,
opiátů, sedativ nebo jiných drog,
• patologické hráčství, nutkavé
nakupování, závislost na internetu,
práci, pornografii, sexu atd.
vznikají jako reakce na stud.
Stud
= transdiagnostický faktor
přítomný u celé řady
duševních poruch.
Co s tím má
společného všímavost?
A. Vznešené postoje
Všímavost = uvědomování + přijetí
A. Vznešené postoje
eliminují maladaptivní postoje:
• hyperkritičnost, resp. nenávist k sobě samým
• emoční chlad, resp. hrubost, krutost k sobě samým
• cynismus, povýšenost, pohrdání sebou samým
A jsme-li schopni zaujímat
takové postoje ke všemu, co
prožíváme, přestaneme pak
vytvářet a prožívat pocit studu.
A.
5-MeO-DMT vipassana
B.
B.
B.
B.
B. Ne-Já
Ne-Já
(v páli
anattá)
Pokud prokoukneme (vhled), že
žádné stabilní, neměnné Já ve
skutečnosti neexistuje,
přestaneme pak své zkušenosti
vztahovat k_představě takového
Já.
B.
A přestaneme vytvářet a
prožívat i pocit studu.
B.
Mechanismus psychoterapeutické změny
Rozvíjení všímavosti tedy:
1. vede k rozvoji vznešených postojů, které
umožňují nepotlačovat, ale akceptovat
všechny prožívané fenomény
2. umožňuje ověřit si vlastní zkušeností, že
žádné stabilní, neměnné Já neexistuje
Mechanismus psychoterapeutické změny
A protože pak díky všímavosti a vhledu člověk
neprožívá stud,
1. nepotřebuje již k_potlačení studu používat
ani žádné obranné mechanismy.
2. a nevytváří ani žádné další druhotné příznaky
duševních poruch.
Závěry
Aby psychoterapeuti porozuměli 1) etiologii duševních
poruch a 2) mechanismům změny, díky nimž lze
příznaky duševních poruch odstranit a rozvíjet
duševní zdraví a osobní pohodu klientů, měli by sami
rozvíjet vlastní všímavost (viz Benda, 2011).
Teprve vlastní prožité vhledy (srov. též bufo alvarius) a
rozvinutí vznešených postojů včetně soucitu k sobě i k
druhým, jim totiž umožní opravdu efektivně klientům
zprostředkovávat korektivní zkušenosti, které pak mění
maladaptivní emoční schémata uložená v_implicitní
paměti klientů (viz Benda, 2019).
Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení
Výzkum Ne-Já
Mindful Wisdom
& Compassion Lab
www.mindfulness.cz
Děkuji Vám za
pozornost!
A Kristýně Drozdové
mnohokrát děkuji
za_ilustrace. 
Literatura
• Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení
terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie.
Psychoterapie, 5(1), 14-25.
• Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v
psychoterapii. Praha: Portál.
• Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders
without borders: current and future directions in the meta-structure of
mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50(3),
339-350.
• Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2015). Transdiagnostic factors of mental
disorders. World Psychiatry, 14(1), 27-29.
Literatura
• Lahey, B. B., Krueger, R. F., Rathouz, P. J., Waldman, I. D., & Zald, D. H.
(2017). Validity and utility of the general factor of psychopathology.
World Psychiatry, 16(2), 142-144.
• Lewis, H. B. (1988). The role of shame in symptom formation. In M.
Clynes, & J. Panksepp (Eds.). Emotions and psychopathology. Boston:
Springer.
• Moore, K. E., Christian, M. A., Boren, E. A., & Tangney, J. P. (2017). A
Clinical Psychological Perspective on Hyper- and Hypo-egoicism:
Symptoms, Treatment, and Therapist Characteristics. In K. W. Brown, M. R.
Leary (Eds). The Oxford handbook of hypo-egoic phenomena. New York:
Oxford University Press.
1 of 60

More Related Content

Similar to Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení (20)

Workshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel ByrtusWorkshop B  Sebevedení A Cesta K Vizi  Emanuel Byrtus
Workshop B Sebevedení A Cesta K Vizi Emanuel Byrtus
TUESDAY Business Network290 views
Kpi logoterapieKpi logoterapie
Kpi logoterapie
Nikola Kubiesová674 views
Bipolar disorderBipolar disorder
Bipolar disorder
Markéta S455 views
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
Jiří Černák377 views
Online kurs hypnoterapie hmiOnline kurs hypnoterapie hmi
Online kurs hypnoterapie hmi
Andrea Scheansová115 views
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
KatherineKovarikova94 views
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
CepcovaLucie342 views
Adhd Pro JcAdhd Pro Jc
Adhd Pro Jc
Petr HROCH603 views
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
Jiří Černák347 views
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpi
Iveta Říhová190 views
2015 07 06 happyweek 1262015 07 06 happyweek 126
2015 07 06 happyweek 126
Jiří Černák340 views
OSOBNI, KARIERNI A LEADERSHIP KOUCINK PRO VASOSOBNI, KARIERNI A LEADERSHIP KOUCINK PRO VAS
OSOBNI, KARIERNI A LEADERSHIP KOUCINK PRO VAS
Oldřich NAVRÁTIL215 views
2015 09 07 happyweek 1342015 09 07 happyweek 134
2015 09 07 happyweek 134
Jiří Černák258 views

Může za všechno Já? : Mindfulness a sebepřesažení

 • 1. Může za všechno Já? Mindfulness a sebepřesažení JanBenda-MindfulnessCON2019
 • 3. Jak to, že jeden a tentýž člověk se stále stejným psychickým problémem běžně dostává od různých psychologů či psychiatrů různé diagnózy?
 • 4. Jak to, že jeden a tentýž psychiatrický lék běžně pomáhá klientům s naprosto různými psychiatrickými diagnózami?
 • 5. Jak to, že jeden klient mívá často několik různých psychiatrických diagnóz současně? (komorbidita)
 • 6. Je možné, že se současná klasifikace duševních poruch opírá pouze o z hlediska léčby nepodstatné vnější příznaky těchto poruch a nechápe jejich skutečné příčiny?
 • 7. Co když existuje nějaká dosud neodhalená univerzální příčina mnoha různých duševních poruch, nějaký společný transdiagnostický faktor, skrytá podstata veškeré psychopatologie (Carragher et al., 2015; Krueger, Eaton, 2015; Lahey, 2017)?
 • 9. Odhalení Na jeden a tentýž fenomén jsem u klientů s mnoha různými duševními poruchami narážel ve své praxi stále znovu a znovu.
 • 10. Odhalení Stud (angl. shame) = pocit méněcennosti, nedostatečnosti, pocit spojený se strachem z odmítnutí či zavržení (srov. separační úzkost).
 • 11. Odhalení Vznik celé řady navenek pozorovatelných psychopatologických příznaků je podmíněn skrytými maladaptivními sebevztažnými procesy. Tyto procesy probíhají v_myslích klientů s mnoha různými duševními poruchami.
 • 14. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ Vina +
 • 15. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ JáVina +
 • 16. Když uděláme nějakou chybu... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s_ostatními!“ Já „Já jsem idiot. Jsem úplně nemožný, vadný, méněcenný. Nemohu se s druhými vůbec srovnávat.“ = StudVina +
 • 17. Když se nám něco podaří...
 • 18. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ Hrdost +
 • 19. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ JáHrdost +
 • 20. Když se nám něco podaří... „To se podařilo. Jde mi to. Tuto novou dovednost mohu tedy nyní sdílet s_druhými.“ Já „Já jsem borec. Jsem lepší než druzí. Jsem hodnotnější. Ostatní jsou proti mně nuly.“ = PýchaHrdost +
 • 21. Stud i pýcha jsou skrytou příčinou mnoha psychopatologických příznaků.
 • 22. Vznik studu i pýchy předpokládá víru v_nějaké víceméně stabilní Já s docela konkrétními a trvalými vlastnostmi.
 • 23. Odhalení 1. Klienti s mnoha různými duševními poruchami neopodstatněně věří v_existenci nějakého svého stabilního Já.
 • 24. Odhalení 2. Mnoho času věnují hodnocení tohoto domnělého Já (domnívají se, že toto Já má nějaké víceméně trvalé či neměnné vlastnosti – srov. Moore et al., 2017).
 • 25. Odhalení 3. Mnoho času věnují přemýšlení o tom, jak je globálně vnímají a hodnotí druzí (srov. Moore et al., 2017).
 • 26. Odhalení 4. V myšlenkách si tito klienti vytvářejí nejrůznější „příběhy“ o tomto domnělém Já, navozují si tak pocity studu a pak se těmto pocitům brání prostřednictvím nejrůznějších obranných mechanismů.
 • 27. Odhalení 5. Tak vzniká celá řada nejrůznějších příznaků duševních poruch. Tyto druhotné příznaky však odvádějí pozornost od maladaptivních pocitů studu, které jsou ve skutečnosti příčinou oněch druhotných potíží (srov. Benda, 2019).
 • 28. 1. přijetí 2. odmítnutí a vztažení k Já volné plynutí prožívaný fenomén* duševní zdraví stud obranné mechanismy deprese poruchy příjmu potravy úzkosti poruchy osobnosti závislosti psycho- somatika a další… soucit se sebou (resp. 4 vznešené postoje) maladaptivní emoční schémaodpor a ulpívání * vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada… Podle Benda, 2019
 • 29. Úzkostné poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Z čeho mají strach? • Z odmítnutí, zavržení (srov. separační, anihilační úzkost), • z toho, že nebudou pro druhé přijatelní, „dostatečně dobří“ (= pocit studu, viz Benda, 2019; Lewis, 1988).
 • 30. Úzkostné poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • vyhýbání se určitým situacím nebo činnostem, které by mohly vyvolat pocit studu • nutkavé katastrofické myšlenky, představy • podrážděnost • nespavost, únava • atd. vznikají jako reakce na stud.
 • 31. Depresivní poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Zacyklené myšlenky (myšlenkové ruminace) • jsou spojené s_nemilosrdnou, nekonstruktivní a nediferencovanou hyper- sebekritičností a sebeobviňováním (navozují tedy opět pocit studu, viz Benda, 2019).
 • 32. Depresivní poruchy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • pasivita • ztráta zájmů • sociální stažení se • ztráta libida • nechutenství • disociace • atd. vznikají jako reakce na stud.
 • 33. Poruchy osobnosti (např. HPO) • Nápadné chování spojené s_udržováním odstupu a vyhýbáním se blízkosti ve vztazích, • s vyhýbáním se zodpovědnosti, • s perfekcionismem, předváděním se, • s intrikami, pomluvami, agresí atd. • jen odvádí pozornost od bolestivého pocitu nedostatečnosti/studu, viz Benda, 2019).
 • 34. Poruchy osobnosti (např. HPO) Druhotné příznaky, např.: • emoční labilita • impulzivita • nespolehlivost • sebestřednost • nedostatek empatie • manipulování druhými • atd. vznikají jako reakce na stud.
 • 35. Poruchy příjmu potravy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Neustále se zabývají vlastním vzhledem, touží po_dokonalé postavě, mají strach z_nadváhy. • Jako by jejich lidská hodnota a přijetí druhými záviselo pouze na tom. • Konceptuální Já splývá s nedokonalým tělem (a neustálým hodnocením těla je opět vytvářen pocit studu, viz Benda, 2019).
 • 36. Poruchy příjmu potravy Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • hladovění, přejídání, zvracení • nadměrné tělesné cvičení • poruchy trávení • hormonální poruchy • osteoporóza, bradykardie, kožní problémy • atd. vznikají jako reakce na stud.
 • 37. Závislosti Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová • Návyková látka nebo aktivita rychle a bezprostředně navozuje příjemný pocit uspokojení, • Nepřináší však naplnění skutečných potřeb. • Pouze dočasně přehluší palčivě nepříjemné pocity odcizenosti, izolace, resp. studu (viz Benda, 2019).
 • 38. Závislosti Imagecopyright©2019KristýnaDrozdová Druhotné příznaky, např.: • nutkavé a nadměrné užívání alkoholu, nikotinu, marihuany, stimulancií, opiátů, sedativ nebo jiných drog, • patologické hráčství, nutkavé nakupování, závislost na internetu, práci, pornografii, sexu atd. vznikají jako reakce na stud.
 • 39. Stud = transdiagnostický faktor přítomný u celé řady duševních poruch.
 • 40. Co s tím má společného všímavost?
 • 41. A. Vznešené postoje Všímavost = uvědomování + přijetí
 • 42. A. Vznešené postoje eliminují maladaptivní postoje: • hyperkritičnost, resp. nenávist k sobě samým • emoční chlad, resp. hrubost, krutost k sobě samým • cynismus, povýšenost, pohrdání sebou samým
 • 43. A jsme-li schopni zaujímat takové postoje ke všemu, co prožíváme, přestaneme pak vytvářet a prožívat pocit studu. A.
 • 45. B.
 • 46. B.
 • 47. B.
 • 49. Pokud prokoukneme (vhled), že žádné stabilní, neměnné Já ve skutečnosti neexistuje, přestaneme pak své zkušenosti vztahovat k_představě takového Já. B.
 • 50. A přestaneme vytvářet a prožívat i pocit studu. B.
 • 51. Mechanismus psychoterapeutické změny Rozvíjení všímavosti tedy: 1. vede k rozvoji vznešených postojů, které umožňují nepotlačovat, ale akceptovat všechny prožívané fenomény 2. umožňuje ověřit si vlastní zkušeností, že žádné stabilní, neměnné Já neexistuje
 • 52. Mechanismus psychoterapeutické změny A protože pak díky všímavosti a vhledu člověk neprožívá stud, 1. nepotřebuje již k_potlačení studu používat ani žádné obranné mechanismy. 2. a nevytváří ani žádné další druhotné příznaky duševních poruch.
 • 54. Aby psychoterapeuti porozuměli 1) etiologii duševních poruch a 2) mechanismům změny, díky nimž lze příznaky duševních poruch odstranit a rozvíjet duševní zdraví a osobní pohodu klientů, měli by sami rozvíjet vlastní všímavost (viz Benda, 2011).
 • 55. Teprve vlastní prožité vhledy (srov. též bufo alvarius) a rozvinutí vznešených postojů včetně soucitu k sobě i k druhým, jim totiž umožní opravdu efektivně klientům zprostředkovávat korektivní zkušenosti, které pak mění maladaptivní emoční schémata uložená v_implicitní paměti klientů (viz Benda, 2019).
 • 57. Výzkum Ne-Já Mindful Wisdom & Compassion Lab www.mindfulness.cz
 • 58. Děkuji Vám za pozornost! A Kristýně Drozdové mnohokrát děkuji za_ilustrace. 
 • 59. Literatura • Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie, 5(1), 14-25. • Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Praha: Portál. • Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 50(3), 339-350. • Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2015). Transdiagnostic factors of mental disorders. World Psychiatry, 14(1), 27-29.
 • 60. Literatura • Lahey, B. B., Krueger, R. F., Rathouz, P. J., Waldman, I. D., & Zald, D. H. (2017). Validity and utility of the general factor of psychopathology. World Psychiatry, 16(2), 142-144. • Lewis, H. B. (1988). The role of shame in symptom formation. In M. Clynes, & J. Panksepp (Eds.). Emotions and psychopathology. Boston: Springer. • Moore, K. E., Christian, M. A., Boren, E. A., & Tangney, J. P. (2017). A Clinical Psychological Perspective on Hyper- and Hypo-egoicism: Symptoms, Treatment, and Therapist Characteristics. In K. W. Brown, M. R. Leary (Eds). The Oxford handbook of hypo-egoic phenomena. New York: Oxford University Press.