SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
SOUCIT SE SEBOU,
INTERNALIZOVANÝ STUD
A_REGULACE EMOCÍ
JAN BENDA, KATEŘINA HAMROVÁ
23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČMPS
20. – 22. 5. 2016, VERNÍŘOVICE
VÝCHODISKA I.
• Práce Arnolda Beissera, Eugene Gendlina, Leslieho Greenberga a dalších
autorů vyzdvihly význam AKCEPTACE vlastních prožitků pro REGULACI EMOCÍ,
udržování a kultivaci duševního zdraví a duševní pohody.
• Nově definovaná SCHOPNOST SOUCÍTIT SE SEBOU akceptaci některých
nepříjemných prožitků přitom zřejmě usnadňuje, resp. umožňuje.
SOUCIT SE SEBOU - DEFINICE
• emočně pozitivní POSTOJ k sobě* ve chvílích, kdy zažíváme nějaké
trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek
• umožňuje člověku akceptovat někdy nevyhnutelné bolestivé
prožitky a věnovat si v daný okamžik péči, jakou potřebuje
* přesněji řečeno jde o postoj zaujímaný k jednotlivým momentálním prožitkům, tak jak se ve
vědomí objevují okamžik za okamžikem
(viz Neff, 2011)
3
VÝCHODISKA II.
• Práce Gershena Kaufmana, Johna Bradshawa, Petera Breggina, Heinz-Petera
Röhra a dalších autorů vyzdvihly význam POCITŮ TOXICKÉHO STUDU
(MÉNĚCENNOSTI) v etiopatogenezi řady duševních poruch.
4
POSTOJ K PROŽÍVANÝM FENOMÉNŮM A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
1. přijetí
2. odmítnutí
volné plynutí
prožívaný
fenomén*
duševní zdraví
toxický stud
obranné
mechanismy
deprese závislostiúzkosti
poruchy
příjmu potravy
psycho-
somatika
poruchy
osobnosti
a další…
soucit se sebou (resp. brahma vihára)
dys/regulace emocí
odpor (tanhá)
* vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada… (srov. Benda, 2016; Hájek, Benda, 2008)
DOI: 10.13140/RG.2.1.5077.4167
METODA
• Dvě online dotazníková šetření ověřující teoreticky předpokládané souvislosti
mezi schopností soucítit se sebou, potížemi v regulaci emocí a přítomností
pocitů internalizovaného studu.
1. únor 2016: 471 respondentů (34% mužů, 66% žen), ve věku 14-77 let
(M=37,5, SD=12,7, viz Benda, 2017?)
2. únor-březen 2016: 215 respondentů (26,5% mužů, 73,5% žen), ve věku 16-69
let (M=35,1, SD=11,6, viz Hamrová, 2016)
• K posouzení vztahu mezi proměnnými jsme využili Pearsonovy korelační
koeficienty a výsledky lineární regresní analýzy.
POUŽITÉ NÁSTROJE
Proměnná Dotazník Položek Příklad položky
Soucit se sebou SCS-CZ
(Neff, 2003; Benda, Reichová, 2016)
20 „Když prožívám nějaké trápení, jsem
k_sobě laskavý/á.“
Bezpodmínečné
sebepřijetí
USAQ
(Chamberlain, Haaga, 2001; Rolederová, 2014)
20 „Věřím, že za to stojím jednoduše
proto, že jsem lidská bytost.“
Optimismus LOT-R
(Scheier, Carver, Bridges 1994; Miňová, 2011)
6 „Do budoucnosti hledím vždy s
optimismem.“
Internalizovaný
stud
ISS
(Cook, 1994; Hamrová, 2016)
24 „Mám pocit, že nikdy nejsem dost
dobrý/á.”
Potíže v regulaci
emocí
DERS-SF-CZ
(Gratz, Roemer, 2004; Benda, v redakci)
18 „Mám problém porozumět tomu, co
cítím.” 7
VÝSLEDKY - KORELACE
KORELACE SOUCITU SE SEBOU S VYBRANÝMI KONSTRUKTY (p < 0,01) vzorek Pears. r
Bezpodmínečné sebepřijetí (USAQ) N1=215 0,71
Optimismus (LOT-R) N1=215 0,56
Internalizovaný stud (ISS) N1=215 -0,77
Potíže v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) N2=471 -0,71
8
KORELACE BEZP. SEBEPŘIJETÍ S VYBRANÝMI KONSTRUKTY (p < 0,01) vzorek Pears. r
Optimismus (LOT-R) N1=215 0,52
Internalizovaný stud (ISS) N1=215 -0,70
VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA
soucit se
sebou
regulace
emocí
• Soucit se sebou byl v našem vzorku
(N2=471) statisticky signifikantním
prediktorem potíží v regulaci emocí
(F(1, 469)=463,836, p<0,001).
• Model vysvětluje přibližně 49,7 %
rozptylu výsledné proměnné
(R2=0,497)
• Beta=-0,705 (p<0,001).
9
VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA
soucit se
sebou
internal.
stud
• Soucit se sebou byl v našem vzorku
(N1=215) statisticky signifikantním
prediktorem iternalizovaného studu
(F(1, 213)=313,429, p<0,001).
• Model vysvětluje přibližně 59,5 %
rozptylu výsledné proměnné
(R2=0,595)
• Beta=-0,772 (p<0,001).
10
VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA
sebepřijetí
internal.
stud
• Bezpodmínečné sebepřijetí bylo v
našem vzorku (N1=215) statisticky
signifikantním prediktorem
iternalizovaného studu (F(1,
213)=198,539, p<0,001).
• Model vysvětluje přibližně 48,2 %
rozptylu výsledné proměnné
(R2=0,482)
• Beta=-0,695 (p<0,001).
11
VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA
soucit se
sebou
optimismus
• Soucit se sebou byl v našem vzorku
(N1=215) statisticky signifikantním
prediktorem iternalizovaného studu
(F(1, 213)=313,429, p<0,001).
• Model vysvětluje přibližně 28,3%
rozptylu výsledné proměnné
(R2=0,595)
• Beta=-0,772 (p<0,001).
12
VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA
sebepřijetí
optimismus
• Bezpodmínečné sebepřijetí bylo v
našem vzorku (N1=215) statisticky
signifikantním prediktorem
iternalizovaného studu (F(1,
213)=80,036, p<0,001).
• Model vysvětluje přibližně 27,3 %
rozptylu výsledné proměnné
(R2=0,273)
• Beta=0,523 (p<0,001).
13
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
• Schopnost soucítit se sebou zřejmě významně eliminuje pocity
internalizovaného studu i potíže v regulaci emocí. Je proto zřejmě důležitým
předpokladem duševního zdraví a osobní pohody.
• V další fázi výzkumu doporučujeme kolegům porovnat míru soucitu se sebou a
internalizovaného studu u vzorku normálních dospělých osob a u různých
dalších klinických i neklinických vzorků, kde teoreticky předpokládáme rozdíl
(např. vzorek dlouhodobě meditujících, vzorky pacientů trpících úzkostmi,
depresemi, poruchami příjmu potravy, závislostmi, psychosomatickými
potížemi, poruchami osobnosti, aj.)
DISKUSE
Prezentace ke stažení:
slideshare.net/janbenda1
DOI: 10.13140/RG.2.1.1537.8805
Kontakty:
psychoterapeut@gmail.com,
k.hamrova@centrum.cz
15
LITERATURA
• Beisser, A. (2004). The paradoxical theory of change. International Gestalt Journal, 27(2), 103-108.
• Benda, J. (2016). Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii [Prezentace]. Olomouc, Láska ve 21.
století - 13. celostátní konference ČASP. [online], [Cit. 13.3.2016]. Dostupné z:
http://www.slideshare.net/janbenda1/laskavost-k-sob-a-soucit-se-sebou-v-psychoterapii
• Benda, J. (2017?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a duševní
pohody. Disertační práce. Praha, FF UK v Praze.
• Benda, J. (v redakci). Krátká forma Škály potíží v regulaci emocí: Pilotní studie české verze. E-
psychologie.
• Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-
CZ). Československá psychologie, 60(2), 120-136.
• Bradshaw, J. (2005). Healing the shame that binds you. Deerfield Beach, Health Communications.
16
• Breggin, P. R. (2014). Guilt, shame, and snxiety: Understanding and overcoming negative emotions. New
York, Prometheus Books.
• Burgo, J. (2012). Why do I do that?: Psychological defense mechanisms and the hidden ways they shape
our lives. Chapel Hill, New Rise Press.
• Cook, D. R. (1994). Internalized Shame Scale: Professional manual. Menomonie, Channel Press.
• Freudová, A. (2006). Já a obranné mechanismy. Praha, Portál.
• Gendlin, E. T. (2003). Focusing: Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha, Portál.
• Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation:
Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale.
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54.
• Greenberg, L. S. (2015). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings.
Washington, DC, American Psychological Association.
• Hájek, K.; Benda, J. (2008). Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy.
Psychoterapie, 2 (3-4), 151-160.
17
• Hamrová, K. (2016). Sebepřijetí jako jeden z hlavních činitelů osobní pohody. Diplomová práce. Praha,
FF UK v Praze.
• Chamberlain, J. M., & Haaga, D. A. F. (2001). Unconditional self-acceptance and psychological health.
Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 19, 163-176.
• Kaufman, G. (2004). The psychology of shame: Theory and treatment of shame-based syndromes. New
York, Springer.
• Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and
identity, 2(3), 223-250.
• Neff, K. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to yourself. New York, Harper Collins.
• Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich
překonávání. Praha, Portál.
• Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait
anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of personality
and social psychology, 67(6), 1063-1078.
18

More Related Content

What's hot

Solihull Approach Workshop
Solihull Approach WorkshopSolihull Approach Workshop
Solihull Approach WorkshopChris Fagan
 
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...GreenWood Mentors Ltd
 
Emotional Abuse And The Effect On The Victim
Emotional Abuse And The Effect On The VictimEmotional Abuse And The Effect On The Victim
Emotional Abuse And The Effect On The Victimerinjbn1
 
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy bwitchel
 
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internet
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internetDall'ansia sociale alla dipendenza da internet
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internetPsicolinea
 
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MN
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MNImplementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MN
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MNShaylyn Bernhardt
 
Existential Therapy: an introduction
Existential Therapy: an introductionExistential Therapy: an introduction
Existential Therapy: an introductionEmmy van Deurzen
 
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...ideaTRE60
 
Attachment disorders
Attachment disordersAttachment disorders
Attachment disordersGillian Ryan
 

What's hot (20)

Solihull Approach Workshop
Solihull Approach WorkshopSolihull Approach Workshop
Solihull Approach Workshop
 
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...
ACT and Dissociation Acceptance and Commitment work with the consequences of ...
 
Co-Dependency Awareness and Interventions
Co-Dependency Awareness and InterventionsCo-Dependency Awareness and Interventions
Co-Dependency Awareness and Interventions
 
Samopoštovanje
SamopoštovanjeSamopoštovanje
Samopoštovanje
 
Emotional Abuse And The Effect On The Victim
Emotional Abuse And The Effect On The VictimEmotional Abuse And The Effect On The Victim
Emotional Abuse And The Effect On The Victim
 
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
 
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internet
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internetDall'ansia sociale alla dipendenza da internet
Dall'ansia sociale alla dipendenza da internet
 
Character strengths 2
Character strengths 2Character strengths 2
Character strengths 2
 
Codependency and Abandonment Fears
Codependency and Abandonment FearsCodependency and Abandonment Fears
Codependency and Abandonment Fears
 
Lecture 6 vicarious traumatisation in complex trauma therapy
Lecture 6 vicarious traumatisation in complex trauma therapyLecture 6 vicarious traumatisation in complex trauma therapy
Lecture 6 vicarious traumatisation in complex trauma therapy
 
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MN
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MNImplementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MN
Implementing Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy in MN
 
Lecture 5 phase 2 and 3 working with complex trauma
Lecture 5 phase 2 and 3 working with complex traumaLecture 5 phase 2 and 3 working with complex trauma
Lecture 5 phase 2 and 3 working with complex trauma
 
Existential Therapy: an introduction
Existential Therapy: an introductionExistential Therapy: an introduction
Existential Therapy: an introduction
 
07 burnout
07 burnout07 burnout
07 burnout
 
Slide la consulenza nell'elaborazione del lutto
Slide la consulenza nell'elaborazione del luttoSlide la consulenza nell'elaborazione del lutto
Slide la consulenza nell'elaborazione del lutto
 
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
 
Attachment and impact on adult relationships with Dr. Dawn-Elise Snipes
Attachment and impact on adult relationships with Dr. Dawn-Elise SnipesAttachment and impact on adult relationships with Dr. Dawn-Elise Snipes
Attachment and impact on adult relationships with Dr. Dawn-Elise Snipes
 
Lecture 4 psychodynamic couple counselling
Lecture 4 psychodynamic couple counsellingLecture 4 psychodynamic couple counselling
Lecture 4 psychodynamic couple counselling
 
Attachment disorders
Attachment disordersAttachment disorders
Attachment disorders
 
Family dynamics of addiction
Family dynamics of addictionFamily dynamics of addiction
Family dynamics of addiction
 

Similar to Soucit se sebou, internalizovany stud a regulace emoci

Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Jan Benda
 
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Jan Benda
 
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíJan Benda
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolsophiarae
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouJan Benda
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáJan Benda
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuJan Benda
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142Jiří Černák
 
Jak na disertaci
Jak na disertaciJak na disertaci
Jak na disertaciAles Neusar
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPINiki Drinovska
 
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivy
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivyVýznam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivy
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivyLeoš Zatloukal, Ph.D.
 
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapii
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapiiNěkolik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapii
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapiiLeoš Zatloukal, Ph.D.
 
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...Leoš Zatloukal, Ph.D.
 
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1Lucie Chludilová
 

Similar to Soucit se sebou, internalizovany stud a regulace emoci (20)

Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
 
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
 
KPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukolKPI - zaverecny ukol
KPI - zaverecny ukol
 
Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13
 
ůKol+13
ůKol+13ůKol+13
ůKol+13
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
Jak na disertaci
Jak na disertaciJak na disertaci
Jak na disertaci
 
Závěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPIZávěrečný úkol KPI
Závěrečný úkol KPI
 
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivy
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivyVýznam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivy
Význam teoretického rámce při výzkumu psychoterapie z postmoderní perspektivy
 
Vyjimky
VyjimkyVyjimky
Vyjimky
 
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapii
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapiiNěkolik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapii
Několik poznámek k zacházení s "Ockhamovou britvou" v poradenství a terapii
 
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...
Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatr...
 
Kpi logoterapie
Kpi logoterapieKpi logoterapie
Kpi logoterapie
 
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1Kurz práce s informacemi  závěrečný úkol1
Kurz práce s informacemi závěrečný úkol1
 

Soucit se sebou, internalizovany stud a regulace emoci

 • 1. SOUCIT SE SEBOU, INTERNALIZOVANÝ STUD A_REGULACE EMOCÍ JAN BENDA, KATEŘINA HAMROVÁ 23. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ ČMPS 20. – 22. 5. 2016, VERNÍŘOVICE
 • 2. VÝCHODISKA I. • Práce Arnolda Beissera, Eugene Gendlina, Leslieho Greenberga a dalších autorů vyzdvihly význam AKCEPTACE vlastních prožitků pro REGULACI EMOCÍ, udržování a kultivaci duševního zdraví a duševní pohody. • Nově definovaná SCHOPNOST SOUCÍTIT SE SEBOU akceptaci některých nepříjemných prožitků přitom zřejmě usnadňuje, resp. umožňuje.
 • 3. SOUCIT SE SEBOU - DEFINICE • emočně pozitivní POSTOJ k sobě* ve chvílích, kdy zažíváme nějaké trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek • umožňuje člověku akceptovat někdy nevyhnutelné bolestivé prožitky a věnovat si v daný okamžik péči, jakou potřebuje * přesněji řečeno jde o postoj zaujímaný k jednotlivým momentálním prožitkům, tak jak se ve vědomí objevují okamžik za okamžikem (viz Neff, 2011) 3
 • 4. VÝCHODISKA II. • Práce Gershena Kaufmana, Johna Bradshawa, Petera Breggina, Heinz-Petera Röhra a dalších autorů vyzdvihly význam POCITŮ TOXICKÉHO STUDU (MÉNĚCENNOSTI) v etiopatogenezi řady duševních poruch. 4
 • 5. POSTOJ K PROŽÍVANÝM FENOMÉNŮM A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 1. přijetí 2. odmítnutí volné plynutí prožívaný fenomén* duševní zdraví toxický stud obranné mechanismy deprese závislostiúzkosti poruchy příjmu potravy psycho- somatika poruchy osobnosti a další… soucit se sebou (resp. brahma vihára) dys/regulace emocí odpor (tanhá) * vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada… (srov. Benda, 2016; Hájek, Benda, 2008) DOI: 10.13140/RG.2.1.5077.4167
 • 6. METODA • Dvě online dotazníková šetření ověřující teoreticky předpokládané souvislosti mezi schopností soucítit se sebou, potížemi v regulaci emocí a přítomností pocitů internalizovaného studu. 1. únor 2016: 471 respondentů (34% mužů, 66% žen), ve věku 14-77 let (M=37,5, SD=12,7, viz Benda, 2017?) 2. únor-březen 2016: 215 respondentů (26,5% mužů, 73,5% žen), ve věku 16-69 let (M=35,1, SD=11,6, viz Hamrová, 2016) • K posouzení vztahu mezi proměnnými jsme využili Pearsonovy korelační koeficienty a výsledky lineární regresní analýzy.
 • 7. POUŽITÉ NÁSTROJE Proměnná Dotazník Položek Příklad položky Soucit se sebou SCS-CZ (Neff, 2003; Benda, Reichová, 2016) 20 „Když prožívám nějaké trápení, jsem k_sobě laskavý/á.“ Bezpodmínečné sebepřijetí USAQ (Chamberlain, Haaga, 2001; Rolederová, 2014) 20 „Věřím, že za to stojím jednoduše proto, že jsem lidská bytost.“ Optimismus LOT-R (Scheier, Carver, Bridges 1994; Miňová, 2011) 6 „Do budoucnosti hledím vždy s optimismem.“ Internalizovaný stud ISS (Cook, 1994; Hamrová, 2016) 24 „Mám pocit, že nikdy nejsem dost dobrý/á.” Potíže v regulaci emocí DERS-SF-CZ (Gratz, Roemer, 2004; Benda, v redakci) 18 „Mám problém porozumět tomu, co cítím.” 7
 • 8. VÝSLEDKY - KORELACE KORELACE SOUCITU SE SEBOU S VYBRANÝMI KONSTRUKTY (p < 0,01) vzorek Pears. r Bezpodmínečné sebepřijetí (USAQ) N1=215 0,71 Optimismus (LOT-R) N1=215 0,56 Internalizovaný stud (ISS) N1=215 -0,77 Potíže v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) N2=471 -0,71 8 KORELACE BEZP. SEBEPŘIJETÍ S VYBRANÝMI KONSTRUKTY (p < 0,01) vzorek Pears. r Optimismus (LOT-R) N1=215 0,52 Internalizovaný stud (ISS) N1=215 -0,70
 • 9. VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA soucit se sebou regulace emocí • Soucit se sebou byl v našem vzorku (N2=471) statisticky signifikantním prediktorem potíží v regulaci emocí (F(1, 469)=463,836, p<0,001). • Model vysvětluje přibližně 49,7 % rozptylu výsledné proměnné (R2=0,497) • Beta=-0,705 (p<0,001). 9
 • 10. VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA soucit se sebou internal. stud • Soucit se sebou byl v našem vzorku (N1=215) statisticky signifikantním prediktorem iternalizovaného studu (F(1, 213)=313,429, p<0,001). • Model vysvětluje přibližně 59,5 % rozptylu výsledné proměnné (R2=0,595) • Beta=-0,772 (p<0,001). 10
 • 11. VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA sebepřijetí internal. stud • Bezpodmínečné sebepřijetí bylo v našem vzorku (N1=215) statisticky signifikantním prediktorem iternalizovaného studu (F(1, 213)=198,539, p<0,001). • Model vysvětluje přibližně 48,2 % rozptylu výsledné proměnné (R2=0,482) • Beta=-0,695 (p<0,001). 11
 • 12. VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA soucit se sebou optimismus • Soucit se sebou byl v našem vzorku (N1=215) statisticky signifikantním prediktorem iternalizovaného studu (F(1, 213)=313,429, p<0,001). • Model vysvětluje přibližně 28,3% rozptylu výsledné proměnné (R2=0,595) • Beta=-0,772 (p<0,001). 12
 • 13. VÝSLEDKY - REGRESNÍ ANALÝZA sebepřijetí optimismus • Bezpodmínečné sebepřijetí bylo v našem vzorku (N1=215) statisticky signifikantním prediktorem iternalizovaného studu (F(1, 213)=80,036, p<0,001). • Model vysvětluje přibližně 27,3 % rozptylu výsledné proměnné (R2=0,273) • Beta=0,523 (p<0,001). 13
 • 14. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ • Schopnost soucítit se sebou zřejmě významně eliminuje pocity internalizovaného studu i potíže v regulaci emocí. Je proto zřejmě důležitým předpokladem duševního zdraví a osobní pohody. • V další fázi výzkumu doporučujeme kolegům porovnat míru soucitu se sebou a internalizovaného studu u vzorku normálních dospělých osob a u různých dalších klinických i neklinických vzorků, kde teoreticky předpokládáme rozdíl (např. vzorek dlouhodobě meditujících, vzorky pacientů trpících úzkostmi, depresemi, poruchami příjmu potravy, závislostmi, psychosomatickými potížemi, poruchami osobnosti, aj.)
 • 15. DISKUSE Prezentace ke stažení: slideshare.net/janbenda1 DOI: 10.13140/RG.2.1.1537.8805 Kontakty: psychoterapeut@gmail.com, k.hamrova@centrum.cz 15
 • 16. LITERATURA • Beisser, A. (2004). The paradoxical theory of change. International Gestalt Journal, 27(2), 103-108. • Benda, J. (2016). Laskavost k sobě a soucit se sebou v psychoterapii [Prezentace]. Olomouc, Láska ve 21. století - 13. celostátní konference ČASP. [online], [Cit. 13.3.2016]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/janbenda1/laskavost-k-sob-a-soucit-se-sebou-v-psychoterapii • Benda, J. (2017?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a duševní pohody. Disertační práce. Praha, FF UK v Praze. • Benda, J. (v redakci). Krátká forma Škály potíží v regulaci emocí: Pilotní studie české verze. E- psychologie. • Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS- CZ). Československá psychologie, 60(2), 120-136. • Bradshaw, J. (2005). Healing the shame that binds you. Deerfield Beach, Health Communications. 16
 • 17. • Breggin, P. R. (2014). Guilt, shame, and snxiety: Understanding and overcoming negative emotions. New York, Prometheus Books. • Burgo, J. (2012). Why do I do that?: Psychological defense mechanisms and the hidden ways they shape our lives. Chapel Hill, New Rise Press. • Cook, D. R. (1994). Internalized Shame Scale: Professional manual. Menomonie, Channel Press. • Freudová, A. (2006). Já a obranné mechanismy. Praha, Portál. • Gendlin, E. T. (2003). Focusing: Tělesné prožívání jako terapeutický zdroj. Praha, Portál. • Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26(1), 41-54. • Greenberg, L. S. (2015). Emotion-focused therapy: Coaching clients to work through their feelings. Washington, DC, American Psychological Association. • Hájek, K.; Benda, J. (2008). Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy. Psychoterapie, 2 (3-4), 151-160. 17
 • 18. • Hamrová, K. (2016). Sebepřijetí jako jeden z hlavních činitelů osobní pohody. Diplomová práce. Praha, FF UK v Praze. • Chamberlain, J. M., & Haaga, D. A. F. (2001). Unconditional self-acceptance and psychological health. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 19, 163-176. • Kaufman, G. (2004). The psychology of shame: Theory and treatment of shame-based syndromes. New York, Springer. • Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and identity, 2(3), 223-250. • Neff, K. (2011). Self-compassion: The proven power of being kind to yourself. New York, Harper Collins. • Röhr, H. P. (2013). Nedostatečný pocit vlastní hodnoty: Sebedestruktivní vnitřní programy a jejich překonávání. Praha, Portál. • Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. (1994). Distinguishing optimism from neuroticism (and trait anxiety, self-mastery, and self-esteem): A reevaluation of the Life Orientation Test. Journal of personality and social psychology, 67(6), 1063-1078. 18