SlideShare a Scribd company logo
emočních
P
h
D
r.
Ja
n
B
e
n
d
a
,
P
h
.
D.
OBSAH
1.Kritika stávající klasifikace duševních poruch (DSM 5, MKN 11)
2.Emoční poruchy
3.Základní a sebevztažné emoce
4.Niterná emoční bolest
5.Jádrová přesvědčení
6.Fenomenologický model MES (COEX)
7.Trauma a negativní COEX systémy (= maladaptivní emoční schémata)
8.Korektivní emoční zkušenost a rekonsolidace paměti
9.Všímavost a vhled
10.Transpersonální zkušenosti a jejich vliv na MES (COEX)
1
PŘÍKLADY SOUČASNÝCH DIAGNÓZ
• schizofrenie a další psychotické poruchy
• poruchy nálady (deprese, bipolární porucha)
• úzkostné poruchy (vč. fobií)
• obsedantně-kompulzivní porucha
• poruchy spojené se stresem nebo traumatem
• poruchy příjmu potravy
• závislosti a zneužívání návykových látek
• poruchy osobnosti
• aj.
• Příčiny duševních poruch neznáme!!!
• Předpokládá se vliv biologických,
psychologických a sociálních
(environmentálních) faktorů (viz např. Kendler,
2014)
NĚCO NESEDÍ…
• jeden a tentýž člověk se stále stejným psychickým problémem dostává při opakovaném
vyšetření u různých odborníků pokaždé jinou diagnózu
• lidé se stejnou diagnózou mají zcela odlišné příznaky
• přibližně 50 % psychiatrických klientů vykazuje příznaky nejméně dvou nebo více diagnóz
současně (McGrath et al., 2020)
• u různých psychiatrických diagnóz jsou odhalovány změny ve stejných oblastech mozku
(Gong et al., 2019; Goodkind et al., 2015; McTeague et al., 2020; Parkes et al., 2021)
• různé diagnózy vykazují shodné genetické predispozice (Brainstorm Consortium, 2018;
Grotzinger, 2021; Lee et al., 2019; Smoller et al., 2019).
• také léky používané v psychiatrii běžně pomáhají klientům s různými diagnózami (Minami et
al., 2019; Waszczuk, 2017; srov. Kelly et al., 2021).
NĚCO NESEDÍ…
• mnoho indicií ukazuje na to, že za zjevnými příznaky celé
řady duševních poruch se zřejmě skrývají dosud ne zcela
objasněné společné faktory (Caspi et al., 2014; Carragher
et al., 2015; Dalgleish et al., 2020; Krueger, Eaton, 2015;
Michelini et al., 2021)
• mohou tyto společné faktory souviset s COEX systémy?
8
EMOČNÍ PORUCHY
Emoční poruchu provází:
1.časté a intenzivní negativní emoce
2.odmítavá reakce k emoční zkušenosti spojená se sníženou možností tyto
emoce ovládat a s negativním hodnocením těchto emocí
3.snaha dané emoce tlumit, uniknout jim nebo se jim vyhnout, buď již
dopředu anebo v reakci na objevení se negativního emočního stavu
(Bullis et al., 2019)
2
EMOČNÍ PORUCHY
• Nejčastěji jsou jako emoční poruchy označovány úzkostné
poruchy, poruchy nálady, disociativní poruchy, hraniční
porucha osobnosti, poruchy příjmu potravy a poruchy
spánku.
• Některé psychoterapeutické přístupy považují téměř
všechny duševní poruchy za emoční poruchy (Benda,
2019; Greenberg, 2021).
Základní
emoce
Sociální
emoce
Sebevztažné
emoce
3
ZÁKLADNÍ EMOCE
Základní
emoce
Sociální
emoce
Sebevztažné
emoce
SOCIÁLNÍ EMOCE
• např. láska, vděk, obdiv, úcta, závist, pohrdání
• definují naše vztahy k druhým lidem
• jsou významné pro naše fungování či „přežití“ ve společnosti
SEBEVZTAŽNÉ EMOCE
• např. hrdost, pýcha, stud, vina
• vznikají jako důsledek našeho hodnocení
– sebe sama (narativní Já) nebo
– našich činů, schopností, vlastností apod.
ve vztahu k různým ideálům nebo očekáváním, ať už
přicházejí od druhých lidí, nebo od nás samých
KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU...
KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy s
ostatními!“
Vina
KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy s
ostatními!“
Já
Vina +
KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU...
„Byla to chyba!
Je třeba se z ní poučit a
zkusit napravit vztahy s
ostatními!“
„Já jsem idiot.
Jsem úplně nemožný, vadný,
méněcenný. Nemohu se
s druhými vůbec srovnávat.“
Já = Stud
Vina +
NITERNÁ EMOČNÍ BOLEST
niterná
emoční
bolest
4
NITERNÁ EMOČNÍ BOLEST
niterná
emoční
bolest
NITERNÁ EMOČNÍ BOLEST
niterná
emoční
bolest
JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ
• Základní, hluboce zakořeněná přesvědčení o nás samých, o druhých lidech a o světě
• Jsou většinou neuvědomovaná, velmi obecná, rigidní, tváří se jako absolutně platná. Bereme je jako
pravdu.
• Formují se v raném dětství (porod?) jako výsledek snahy porozumět některým zásadním nebo
intenzivním zkušenostem ve vztazích s druhými lidmi nebo se světem
• Mají podobu jednoduchých „pravd“ (Nikam nepatřím), pravidel (Milovat někoho znamená podřídit se
mu) nebo imperativů (Nesmím zklamat)
• Ovlivňují to, jak v konkrétních situacích vnímáme, interpretujeme a hodnotíme sebe sama, druhé lidi i
svět kolem nás
• V dospělosti vyvstávají v mysli ve stresujících situacích (typické spouštěče) a aktivují prožívání niterné
emoční bolesti (stud, hrůza, opuštěnost)
(Beck, 2020; Osmo et al., 2018)
5
JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – OPUŠTĚNOST
(UNLOVABILITY)
 Jsem nevítaný, nemilovaný, nikam
nepatřím
 Nikdo mě nemůže mít rád
 Nikdo mě nemůže pochopit
 Nikdo mě nemůže brát vážně
 Nemohu se na nikoho spoléhat
 Otevírat se druhým nebo cítit a
projevovat lásku je nebezpečné
 Každý mě chce jen využít
 Musím být vděčný, pokud se mnou
někdo vydrží
 Musím mít krásné tělo/peníze/moc,
abych někoho zajímal
 Žádný vztah dlouho nevydrží,
nakonec zůstanu sám
 Přijmout pomoc by byla slabost
JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – HRŮZA
(HELPLESSNESS)
 Musím být dokonalý/úspěšný, abych
si zasloužil lásku
 Nesmím nikoho zklamat (opustit), to
by mu ublížilo
 Potřeby druhých jsou důležitější než
moje
 Nesmím se nijak prosazovat, je to
sobecké
 Nemohu se radovat nebo být
šťastný, když druzí trpí
 Musím se o druhé starat
 Nemůžu mít/dělat, co chci
 Nemám právo mít nějaké pocity, mé
pocity a potřeby druhé obtěžují
 Neměl bych vůbec existovat
 Nemám právo nikoho kritizovat
 Nikoho nezajímám, nezáleží na mně
 Milovat někoho znamená podřídit se
mu
JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – STUD
(WORTHLESSNESS)
 Jsem slabý a zranitelný
 Jsem ostuda, hloupý, divný,
neschopný, nezajímavý, nudný,
bezvýznamný, bezcenný, vadný,
zkažený, ošklivý
 Nejsem chlap
 Nikdy se mi nic nepodaří, nic
nedokážu, vždy ve všem selžu
 Nevyrovnám se ostatním
 Jsem nepřijatelný, zavrženíhodný
 Nezasloužím si lásku, uznání ani
respekt, nezasloužím si být šťastný
 Zasloužím si být trestán
niterná bolest
jádrové
přesvědčení
FENOMENOLOGICKÝ MODEL MES (COEX)
obranný nebo
copingový
mechanismus
spouštěč
ego stav
symptomy
- rezignace (identifikace)
- vyhýbání se
- inverze
6
pocit zoufalé
opuštěnosti
nemohu se
na nikoho
spoléhat
FENOMENOLOGICKÝ MODEL MES (COEX)
nenávist
houbička
ve dřezu
zuřivé dítě
agrese, řev
OBRANNÉ MECHANISMY
• Chtivost
• Nenávist
• Zaslepenost
• Apatie
• Pýcha
• Lpění na bludných
představách
• Nekonečné pochybování
• Neklid
• Výčitky a starosti
• Nestydatost
• Bezohlednost
(Benda, 2019)
EGO STAVY (MÓDY) - REZIGNACE
• Osamělé dítě
• Závislé dítě
• Podřízené dítě
• Svázané dítě
• Přehnaně svědomité dítě
• Týrané/zneužívané dítě
• Zmatené dítě
• Velkolepé dítě
• Rozmazlené dítě
• Neukázněné dítě
• Impulzivní dítě
• Rozzlobené dítě
• Zuřivé dítě
• Vzdorovité dítě
• Uražené dítě
• Náročný rodič
• Trestající rodič
Arntz et al., 2021
EGO STAVY (MÓDY) – VYHÝBÁNÍ SE
• Odtažitý ochránce
• Zábavný ochránce
• Rozzlobený ochránce
• Vyhýbavý ochránce
• Ochotný kapitulátor
• Vyhledávač ujištění
• Odtažitý sebeutěšitel
• Podezíravý kontrolor
Arntz et al., 2021
(dysfunkční copingové mechanismy)
EGO STAVY (MÓDY) - INVERZE
• Hyperautonomní mód
• Klaun
• Vyhledávač pozornosti a ujištění
• Sebepřikrášlovatel
• Šikanista
• Perfekcionistický kontrolor
• Naivní idealista
• Hazardér
• Flákač
• Sluníčkář/dobroser
• Blahosklonně shovívavý
• Přehnaně skromný
• Herec
• Balamutící manipulátor
• Predátor
Arntz et al., 2021
(dysfunkční copingové mechanismy)
DEPRESIVNÍ
PORUCHY
• depresivní nálada
• pasivita
• ztráta zájmů
• sociální stažení se
• ztráta libida
• nechutenství
• disociace
• atd.
Image
copyright
©
2019
Kristýna
Drozdová
smutek,
osamělost
nezasloužím
si lásku
DEPRESIVNÍ PORUCHY - MES
výčitky a
starosti
kolega
neodpověděl
na e-mail
osamělé dítě
pasivita,
stažení se
zacyklené
hyperkritické
myšlenky
o sobě
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
stav mysli
ÚZKOSTNÉ PORUCHY
• úzkost
• vyhýbání se určitým sociálním situacím nebo
činnostem, které by mohly vyvolat pocit studu
• nutkavé katastrofické myšlenky, představy
• podrážděnost
• nespavost, únava
• atd.
Image
copyright
©
2019
Kristýna
Drozdová
stud,
méněcennost
jsem
neschopný
ÚZKOSTNÉ PORUCHY - MES
nenávist k
sobě + závist
prezentace
před šéfem
trestající rodič
izolace, hraní
PC her
+ zacyklené
hyperkritické
myšlenky
o sobě stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
OBSEDANTNĚ-
KOMPULZIVNÍ PORUCHA
• vtíravé, neodbytné a opakující se myšlenky (obsese)
• nutkání vykonávat určité činnosti nebo osobní rituály,
dodržovat rigidní, stereotypní pravidla (kompulze,
přináší jistou úlevu)
• nutkavé mytí rukou, uklízení, počítání, kontrolování,
opakování v duchu určitých slov nebo frází
• tyto činnosti zabírají v životě člověka příliš mnoho
času, překáží mu v životě a neumožňují mu věnovat se
smysluplnějším věcem
• člověk se obsese a kompulze obvykle snaží dostat pod
kontrolu, ale bez úspěchu
existenciální
hrůza
jsem nespolehlivá,
nemám se pod
kontrolou
OCD - MES
lpění
na bludných
představách
co když jsem
někoho
přejela?
perfekcionistick
ý kontrolor
opakované
vracení se
na „místo
činu“
stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
POSTTRAUMATICKÁ
STRESOVÁ PORUCHA
• znovuprožívání traumatické emoční zkušenosti ve
formě neodbytných vzpomínek, flashbacků nebo
nočních můr
• přetrvávající zvýšené nabuzení, ostražitost a
očekávání nějaké hrozby
• snaha vyhýbat se lidem, situacím, aktivitám,
místům, které by mohli připomínat traumatickou
zkušenost
• potíže s navazováním blízkých vztahů
existenciální
hrůza
za všechno
můžu já
PTSD- MES
výčitky
vzpomínka na
traumatickou
událost
týrané/
zneužívané
dítě
potíže
navazovat
blízké vztahy
stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
PORUCHY OSOBNOSTI
• emoční labilita
• impulzivita
• nespolehlivost
• sebestřednost
• nedostatek empatie
• manipulování druhými
• atd.
Image
copyright
©
2019
Kristýna
Drozdová
opuštěnost,
vakuum
nikomu se
nedá věřit
PORUCHY OSOBNOSTI - MES
nenávist
přítel přišel
pozdě
zuřivé dítě
agresivní
verbální útok
stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
PORUCHY PŘÍJMU
POTRAVY
• přehnaný zájem o vlastní tělesnou váhu a tělesné
proporce
• hladovění, přejídání, zvracení
• nadměrné tělesné cvičení
• poruchy trávení
• hormonální poruchy
• osteoporóza, bradykardie, kožní problémy
• atd.
Image
copyright
©
2019
Kristýna
Drozdová
pocit studu,
méněcennosti
jsem
nepřijatelná
(tlustá)
PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - MES
chtivost,
závist
spolužák se
baví s jinou
dívkou
odtažitý
sebeutěšitel
hladovění,
zvracení
stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
ZÁVISLOSTI
• nutkavé a nadměrné užívání alkoholu, nikotinu,
marihuany, stimulancií, opiátů, sedativ nebo jiných
drog,
• patologické hráčství, nutkavé nakupování,
závislost na internetu, práci, pornografii, sexu atd.
• užívání návykových látek negativně ovlivňuje
fungování v životě a ve vztazích
• člověk nedokáže účinně regulovat frekvenci a
množství užívané látky
• veškeré zájmy a aktivity člověka se zužují na
předmět závislosti
Image
copyright
©
2019
Kristýna
Drozdová
stud,
méněcennost
jsem strašný,
nepřijatelný
ZÁVISLOSTI - MES
chtivost
manželka je
nespokojená
odtažitý
sebeutěšitel
nadměrné pití
alkoholu
stav mysli
jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
JAK
MALADAPTIVNÍ
SCHÉMATA
VZNIKAJÍ?
TRAUMA
• Maladaptivní schémata vznikají jako důsledek snahy o (fyzické i psychologické)
přežití
• Příčinou vzniku je:
1. toxická frustrace základních potřeb dítěte (emoční zanedbávání a/nebo tělesné
zanedbávání)
2. trauma a viktimizace (emoční zneužívání , fyzické zneužívání a sexuální
zneužívání)
(Pilkington, Bishop, Younan, 2021; Young, Klosko, Weishaar, 2006)
7
niterná
emoční
bolest
KOREKTIVNÍ ZKUŠENOST
JÁDROVÝ POCIT
• Stud
• Osamělost
• Existenciální hrůza
ZÁŽITKOVÝ PROTILÉK
(ANTIDOTUM)
• Bezpodmínečné přijetí, uznání,
ocenění, podpora
• Péče, porozumění, sounáležitost,
začlenění, blízkost (Jsem tu s Tebou,
vidím Tě, vnímám Tě, rozumím Ti)
• Ochrana, bezpečí, limity (Ochráním Tě,
je to moje odpovědnost, ne Tvoje,
není to Tvoje vina)
SOUCIT
8
KOREKTIVNÍ ZKUŠENOST -
REKONSOLIDACE PAMĚTI
• Změna neuronových spojů v implicitní emoční paměti (Ecker, 2018; Lane et al.,
2015) – tři fáze:
1. Aktivace maladaptivního emočního (vztahového) schématu v klientově
prožívání tady a teď (znovuprožívání pocitů a stavů mysli)
2. Zprosředkování korektivní emoční (vztahové) zkušenosti (mismatch
experience, prediction error)
3. Verifikace (pozorování markerů změny – výrazně nižší nabuzení, nová
perspektiva)
(srov. Benda, 2019; Žvelc, Žvelc, 2021)
NENÍ TO TVOJE VINA
• Videoukázka z filmu Dobrý Will Hunting
55
VŠÍMAVOST A VHLED
9
VŠÍMAVOST (MINDFULNESS)
• schopnost uvědomovat si procesy probíhající v našem těle a
v mysli
v přítomném okamžiku s postojem smířlivého porozumění a
přijetí
• obecný psychoterapeutický faktor ovlivňující transdiagnostické
mentální procesy (Benda, 2019; Greeson, Garland, Black, 2014)
• klíčový faktor sebepřesažení (self-transcendence) – rozvinutá
všímavost v intenzivní meditaci vede k transpersonálním
zkušenostem s TRVALÝM a NEVRATNÝM dopadem na osobnost
TŘI ÚROVNĚ VŠÍMAVOSTI
1. Tady a teď – soustředění na přítomné
vjemy
2. Zvědomování si a akceptování pocitů a
nálad
3. Sebepřesažení – prázdnota a NeJá
(Benda, 2019)
JÁ jsem
nedostatečný/á
JÁ jsem OK
JÁ je iluze,
koncept
psychoterapie
soucit se
sebou
riziko
spirituálního
bypassu

ZMĚNA POHLEDU NA JÁ
DŮSLEDKY POKROČILÉ MEDITACE
VŠÍMAVOSTI
Duševní
zdraví a
spokojenost
Nepřipoutanost
k Já
Soucit k sobě
i k druhým*
Autochtonní
etika**
*Přesněji řečeno jde o celkem čtyři
tzv. vznešené postoje (viz Benda,
2019)
** rozvíjení všímavosti (a vhledu)
vede k pochopení eticko-
psychologické determinace
prožívání a k rozvinutí etického
jednání (Benda, 2011; 2019).
niterná bolest
jádrové
přesvědčení
TRANSFORMACE MES
obranný nebo
copingový
mechanismus
ego stav
všímavost a vhled
korektivní zkušenost
soucit, přijetí
všímavost a vhled všímavost a vhled
(Benda, 2019)
vyhasínání obran
změna pohledu na Já desidentifikace
klid
10
TRANSPERSONÁLNÍ ZKUŠENOSTI
• smyslový aspekt – fascinující vize a další smyslové zážitky
• narativní aspekt – archetypální symboly a procesy (porozumění, vhled)
• emoční aspekt – „otevírání srdce“ (korektivní zkušenost, soucit, rekonsolidace MES)
• rozpouštění ega (vhled)
– anihilační komponenta – mystická smrt, ztráta kontroly, prázdnota, nicota
– vztahová komponenta – zážitky jednoty, propojení, láska, soucit, vděčnost
(Carhart-Harris et al., 2018; Lebedev et al., 2015; Letheby & Gerrans, 2017; Millière et al.,
2018; Tagliazucchi et al., 2016)
MODEL ROZPOUŠTĚNÍ JÁ
(MILLIÈRE ET AL., 2018)
0
6
12
18
ztráta pocitu vlastnictví
vlastního těla
ztráta vědomí těla ztráta vědomí bytí na
určitém místě v
prostoru
Ztráta narativního Já
Ztráta smyslového Já
Úplná
ztráta Já
ztráta přístupu
k autobiografickým informacím
méně myšlenek o Já
a představ o minulosti
nebo budoucnosti
niterná bolest
jádrové
přesvědčení
TRANSFORMACE MES
obranný
nebo
copingový
mechanismus
ego stav
všímavost a vhled
korektivní zkušenost
soucit, přijetí
všímavost a vhled všímavost a vhled
(Benda, 2019)
vyhasínání obran
změna pohledu na Já desidentifikace
klid
Děkuji Vám
za pozornost!
LITERATURA
• Arntz, A., Rijkeboer, M., Chan, E., Fassbinder, E., Karaosmanoglu, A., Lee, C., & Panzeri,
M. (2022). Towards a Reformulated Theory Underlying Schema Therapy: Position
Paper of an International Workgroup. Cognitive Therapy and Research, 45, 1007–1020.
• Beck, J. S. (2020). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. Guilford
Publications.
• Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit
pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie, 5(1), 14-25.
• Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Portál.
• Brainstorm Consortium (2018). Analysis of shared heritability in common disorders of
the brain. Science, 360(6395), article: eaap8757.
• Bullis, J. R., Boettcher, H., Sauer‐Zavala, S., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2019). What
is an emotional disorder? A transdiagnostic mechanistic definition with implications
for assessment, treatment, and prevention. Clinical Psychology: Science and Practice,
26(2), e12278.
• Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders:
current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social
Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(3), 339-350.
• Carhart-Harris, R. L., Erritzoe, D., Haijen, E., Kaelen, M., & Watts, R. (2018).
Psychedelics and connectedness. Psychopharmacology, 235(2), 547-550.
• Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., ...
& Moffitt, T. E. (2014). The p factor: one general psychopathology factor in the
structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119-137.
• Dalgleish, T., Black, M., Johnston, D., & Bevan, A. (2020). Transdiagnostic approaches
to mental health problems: Current status and future directions. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 88(3), 179-195.
• Ecker, B. (2018). Clinical translation of memory reconsolidation research: Therapeutic
methodology for transformational change by erasing implicit emotional learnings
driving symptom production. International Journal of Neuropsychotherapy, 6( 1), 1–
92.
• Engler, J. H. (1983). Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations
Model of Therapeutic-Developmental Change--a Clinical Case Study of an
Ethnopsychiatric Tradition (Dissertation). University of Chicago.
• Gong, Q., Scarpazza, C., Dai, J., He, M., Xu, X., Shi, Y., ... & Mechelli, A. (2019). A
transdiagnostic neuroanatomical signature of psychiatric illness.
Neuropsychopharmacology, 44(5), 869-875.
• Goodkind, M., Eickhoff, S. B., Oathes, D. J., Jiang, Y., Chang, A., Jones-Hagata, L. B., ...
& Etkin, A. (2015). Identification of a common neurobiological substrate for mental
illness. JAMA Psychiatry, 72(4), 305-315.
• Greenberg, L. S. (2021). Changing emotion with emotion: A practitioner's guide.
American Psychological Association.
• Greeson, J., Garland, E. L., & Black, D. (2014). Mindfulness: A transtherapeutic
approach for transdiagnostic mental processes. In A. le, C. T. Ngnoumen, & E. J.
Langer (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of mindfulness. Chichester: Wiley-
Blackwell.
• Grotzinger, A. (2021). Shared genetic architecture across psychiatric disorders.
Psychological Medicine, 51(13), 2210-2216.
• Kelly, J. R., Gillan, C. M., Prenderville, J., Kelly, C., Harkin, A., Clarke, G., & O'Keane, V.
(2021). Psychedelic Therapy's Transdiagnostic Effects: A Research Domain Criteria
(RDoC) Perspective. Frontiers in Psychiatry, 12, article: 800072.
• Kendler, K. S. (2014). The structure of psychiatric science. American Journal of
Psychiatry, 171(9), 931-938.
• Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2015). Transdiagnostic factors of mental disorders. World
Psychiatry, 14(1), 27-29.
• Kyrios, M., Richard Moulding, R., Guy Doron, G., Bhar, S. S., Nedeljkovic, M., &
Mikulincer, M. (2016). The self in understanding and treating psychological disorders.
Cambridge University Press.
• Lane, R. D., Lee, R., Nadel, L., & Greenberg, L. (2015). Memory reconsolidation,
emotional arousal, and the process of change in psychotherapy: New insights from
brain science. Behavioral and Brain Sciences, 38, 1– 64.
• Lebedev, A. V., Lövdén, M., Rosenthal, G., Feilding, A., Nutt, D. J., & Carhart‐Harris, R.
L. (2015). Finding the self by losing the self: Neural correlates of ego‐dissolution under
psilocybin. Human Brain Mapping, 36(8), 3137-3153.
• Lee, P
. H., Anttila, V., Won, H., Feng, Y. C. A., Rosenthal, J., Zhu, Z., ... & Burmeister, M.
(2019). Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight
psychiatric disorders. Cell, 179(7), 1469-1482.
• Letheby, C., & Gerrans, P
. (2017). Self unbound: Ego dissolution in psychedelic
experience. Neuroscience of Consciousness, 2017(1), nix016.
• McGrath, J. J., Lim, C. C. W., Plana-Ripoll, O., Holtz, Y., Agerbo, E., Momen, N. C., ... &
De Jonge, P
. (2020). Comorbidity within mental disorders: a comprehensive analysis
based on 145 990 survey respondents from 27 countries. Epidemiology and
Psychiatric Sciences, 29, e153, 1-9.
• McTeague, L. M., Rosenberg, B. M., Lopez, J. W., Carreon, D. M., Huemer, J., Jiang, Y., ...
& Etkin, A. (2020). Identification of common neural circuit disruptions in emotional
processing across psychiatric disorders. American Journal of Psychiatry, 177(5), 411-
421.
• Michelini, G., Palumbo, I. M., DeYoung, C. G., Latzman, R. D., & Kotov, R. (2021).
Linking RDoC and HiTOP: A new interface for advancing psychiatric nosology and
neuroscience. Clinical Psychology Review, 86, article: 102025.
• Millière, R., Carhart-Harris, R. L., Roseman, L., Trautwein, F. M., & Berkovich-Ohana, A.
(2018). Psychedelics, meditation, and self-consciousness. Frontiers in Psychology, 9,
article: 1475.
• Minami, F., Zohar, J., Suzuki, T., Koizumi, T., Mimura, M., Yagi, G., & Uchida, H. (2019).
Discrepancies between nomenclature and indications of psychotropics.
Pharmacopsychiatry, 52(04), 175-179.
• Osmo, F., Duran, V., Wenzel, A., de Oliveira, I. R., Nepomuceno, S., Madeira, M., &
Menezes, I. (2018). The negative core beliefs inventory: Development and
psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 32(1), 67-84.
• Parkes, L., Moore, T. M., Calkins, M. E., Cook, P
. A., Cieslak, M., Roalf, D. R., ... & Bassett,
D. S. (2021). Transdiagnostic dimensions of psychopathology explain individuals’
unique deviations from normative neurodevelopment in brain structure. Translational
Psychiatry, 11(1), article: 232.
• Pilkington, P
. D., Bishop, A., & Younan, R. (2021). Adverse childhood experiences and
early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta‐analysis.
Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(3), 569-584.
• Smoller, J. W., Andreassen, O. A., Edenberg, H. J., Faraone, S. V., Glatt, S. J., & Kendler,
K. S. (2019). Psychiatric genetics and the structure of psychopathology. Molecular
Psychiatry, 24(3), 409-420.
• Tagliazucchi, E., Roseman, L., Kaelen, M., Orban, C., Muthukumaraswamy, S.D.,
Murphy, K., Laufs, H., Leech, R., McGonigle, J., Crossley, N., Bullmore, E., Williams, T.,
Bolstridge, M., Feilding, A., Nutt, D.J., Carhart-Harris, R., (2016). Increased global
functional connectivity correlates with LSD-Induced Ego dissolution. Current Biology,
26, 1043–1050.
• Waszczuk, M. A., Zimmerman, M., Ruggero, C., Li, K., MacNamara, A., Weinberg, A., ...
& Kotov, R. (2017). What do clinicians treat: Diagnoses or symptoms? The incremental
validity of a symptom-based, dimensional characterization of emotional disorders in
predicting medication prescription patterns. Comprehensive Psychiatry, 79, 80-88.
• Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's
guide. Guilford Press.
• Žvelc, G., & Žvelc, M. (2021). Integrative Psychotherapy: A Mindfulness-and
Compassion-Oriented Approach. Routledge.

More Related Content

What's hot

Psicoterapia breve focalizada.
Psicoterapia breve focalizada.Psicoterapia breve focalizada.
Psicoterapia breve focalizada.
PSICOLOGIA Y EDUCACION INTEGRAL A.C.
 
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
Paul Alan Alvarado Garcia
 
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
Jamie Marich
 
Cognitive behavior therapy
Cognitive behavior therapyCognitive behavior therapy
Cognitive behavior therapy
Reena Yuki
 
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
bwitchel
 
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
FrancescaSiab
 
Principi di psicologia del benessere
Principi di psicologia del benesserePrincipi di psicologia del benessere
Principi di psicologia del benessere
Università Cattolica del Sacro Cuore
 
3.2 terapeuta trec
3.2 terapeuta trec3.2 terapeuta trec
3.2 terapeuta trec
jwilfre
 
Constelaciones Familiares Zalzican
Constelaciones Familiares ZalzicanConstelaciones Familiares Zalzican
Constelaciones Familiares Zalzican
sonora e
 
Pensamientos automaticos
Pensamientos automaticosPensamientos automaticos
Pensamientos automaticos
segovia88
 
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...ideaTRE60
 
Terapia racional emotiva
Terapia racional emotivaTerapia racional emotiva
Terapia racional emotiva
23801426
 
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
Newham College University Centre Stratford Newham
 
Lezione mente corpo
Lezione mente corpoLezione mente corpo
Lezione mente corpoimartini
 
4. terapia cognitiva (Beck)
4. terapia cognitiva (Beck)4. terapia cognitiva (Beck)
4. terapia cognitiva (Beck)
Rodrigo Quiroga
 
Guia de autoayuda prevencion del suicidio
Guia de autoayuda prevencion del suicidioGuia de autoayuda prevencion del suicidio
Guia de autoayuda prevencion del suicidio
dregla
 
Family Systems Therapy
Family Systems TherapyFamily Systems Therapy
Family Systems Therapy
anaKniTetangpulah
 
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing ThemCognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
Dr. DawnElise Snipes ★AllCEUs★ Unlimited Counselor Training
 
Bacchini morale cap_3
Bacchini morale cap_3Bacchini morale cap_3
Bacchini morale cap_3iva martini
 
Schizofrenia e patologia mentale grave
Schizofrenia e patologia mentale graveSchizofrenia e patologia mentale grave
Schizofrenia e patologia mentale graveRaffaele Barone
 

What's hot (20)

Psicoterapia breve focalizada.
Psicoterapia breve focalizada.Psicoterapia breve focalizada.
Psicoterapia breve focalizada.
 
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
Psicoterapia Sistemica Transgeneracional Fenomenologica por Paul Alan A Alvar...
 
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
EMDR & Mindfulness: Interventions for Trauma, Anxiety, Panic, and Mood
 
Cognitive behavior therapy
Cognitive behavior therapyCognitive behavior therapy
Cognitive behavior therapy
 
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
Healing Trauma through Somatic Experiencing and Gestalt Therapy
 
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
Trasformare la vergogna - workshop siab-2018 di Janina Fisher, Ph.D.
 
Principi di psicologia del benessere
Principi di psicologia del benesserePrincipi di psicologia del benessere
Principi di psicologia del benessere
 
3.2 terapeuta trec
3.2 terapeuta trec3.2 terapeuta trec
3.2 terapeuta trec
 
Constelaciones Familiares Zalzican
Constelaciones Familiares ZalzicanConstelaciones Familiares Zalzican
Constelaciones Familiares Zalzican
 
Pensamientos automaticos
Pensamientos automaticosPensamientos automaticos
Pensamientos automaticos
 
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
Percorsi di educazione alle emozioni nel contesto scolastico. Di Anna Maria C...
 
Terapia racional emotiva
Terapia racional emotivaTerapia racional emotiva
Terapia racional emotiva
 
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
Lecture 8 accelerated experiential dynamic psychotherapy (adep)
 
Lezione mente corpo
Lezione mente corpoLezione mente corpo
Lezione mente corpo
 
4. terapia cognitiva (Beck)
4. terapia cognitiva (Beck)4. terapia cognitiva (Beck)
4. terapia cognitiva (Beck)
 
Guia de autoayuda prevencion del suicidio
Guia de autoayuda prevencion del suicidioGuia de autoayuda prevencion del suicidio
Guia de autoayuda prevencion del suicidio
 
Family Systems Therapy
Family Systems TherapyFamily Systems Therapy
Family Systems Therapy
 
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing ThemCognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
Cognitive Distortions: Understanding and Addressing Them
 
Bacchini morale cap_3
Bacchini morale cap_3Bacchini morale cap_3
Bacchini morale cap_3
 
Schizofrenia e patologia mentale grave
Schizofrenia e patologia mentale graveSchizofrenia e patologia mentale grave
Schizofrenia e patologia mentale grave
 

Similar to Architektura emočních poruch

Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapieVšímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Jan Benda
 
Akceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postojeAkceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postoje
Jan Benda
 
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Tomáš Hajzler
 
Bipolar disorder
Bipolar disorderBipolar disorder
Bipolar disorder
Markéta S
 
Úvod k péči o svou kreativitu
Úvod k péči o svou kreativituÚvod k péči o svou kreativitu
Úvod k péči o svou kreativitu
Underline
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Jan Benda
 
ZávěrečnýúkolKPI
ZávěrečnýúkolKPIZávěrečnýúkolKPI
ZávěrečnýúkolKPIJan Kysilka
 
KPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práceKPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná prácetatatana
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Jan Benda
 
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva Petr Leba
 
Ppt zavislost
Ppt zavislostPpt zavislost
Ppt zavislost
KateinaBlakov3
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
Jiří Černák
 
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Jan Benda
 
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)KISK FF MU
 
2014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 802014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 80
Jiří Černák
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
Jiří Černák
 

Similar to Architektura emočních poruch (20)

Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapieVšímavost, regulace emocí a psychoterapie
Všímavost, regulace emocí a psychoterapie
 
Akceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postojeAkceptace a vznešené postoje
Akceptace a vznešené postoje
 
Závěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpiZávěrečný úkol kpi
Závěrečný úkol kpi
 
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
Gabor Maté: Když to tělo řekne za nás
 
Bipolar disorder
Bipolar disorderBipolar disorder
Bipolar disorder
 
Úvod k péči o svou kreativitu
Úvod k péči o svou kreativituÚvod k péči o svou kreativitu
Úvod k péči o svou kreativitu
 
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...Soucit se seboua jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a du...
 
ZávěrečnýúkolKPI
ZávěrečnýúkolKPIZávěrečnýúkolKPI
ZávěrečnýúkolKPI
 
Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13Závěrečný ůkol+13
Závěrečný ůkol+13
 
KPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práceKPI- závěrečná práce
KPI- závěrečná práce
 
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k JáMindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
Mindfulness a psychedelika: Soucit k sobě a nepřipoutanost k Já
 
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva
Muž a žena: Oheň a voda, nebo luk a tětiva
 
Ppt zavislost
Ppt zavislostPpt zavislost
Ppt zavislost
 
2015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 1422015.11.02. happyweek 142
2015.11.02. happyweek 142
 
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostíIntegrativní psychoterapie poučená všímavostí
Integrativní psychoterapie poučená všímavostí
 
ůKol+13
ůKol+13ůKol+13
ůKol+13
 
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)
Barbora Uhlířová - Člověk s mentálním postižením (Letní škola 2014)
 
Emoční inteligence
Emoční inteligenceEmoční inteligence
Emoční inteligence
 
2014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 802014 08 11 happyweek 80
2014 08 11 happyweek 80
 
2014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 842014.09.08. happyweek 84
2014.09.08. happyweek 84
 

More from Jan Benda

Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassionChildhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Jan Benda
 
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Jan Benda
 
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Jan Benda
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Jan Benda
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
Jan Benda
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Jan Benda
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Jan Benda
 

More from Jan Benda (7)

Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassionChildhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
Childhood, toxic shame, toxic guilt and self-compassion
 
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
Self compassion and shame-proneness in five different mental disorders: Compa...
 
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?
 
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychote...
 
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebouO všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou
 
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumuVšímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
Všímavost v psychoterapii: Aktuální otázky a směr budoucího výzkumu
 
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spiritualityMindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality
 

Architektura emočních poruch

 • 2. OBSAH 1.Kritika stávající klasifikace duševních poruch (DSM 5, MKN 11) 2.Emoční poruchy 3.Základní a sebevztažné emoce 4.Niterná emoční bolest 5.Jádrová přesvědčení 6.Fenomenologický model MES (COEX) 7.Trauma a negativní COEX systémy (= maladaptivní emoční schémata) 8.Korektivní emoční zkušenost a rekonsolidace paměti 9.Všímavost a vhled 10.Transpersonální zkušenosti a jejich vliv na MES (COEX)
 • 3. 1
 • 4. PŘÍKLADY SOUČASNÝCH DIAGNÓZ • schizofrenie a další psychotické poruchy • poruchy nálady (deprese, bipolární porucha) • úzkostné poruchy (vč. fobií) • obsedantně-kompulzivní porucha • poruchy spojené se stresem nebo traumatem • poruchy příjmu potravy • závislosti a zneužívání návykových látek • poruchy osobnosti • aj.
 • 5. • Příčiny duševních poruch neznáme!!! • Předpokládá se vliv biologických, psychologických a sociálních (environmentálních) faktorů (viz např. Kendler, 2014)
 • 6.
 • 7. NĚCO NESEDÍ… • jeden a tentýž člověk se stále stejným psychickým problémem dostává při opakovaném vyšetření u různých odborníků pokaždé jinou diagnózu • lidé se stejnou diagnózou mají zcela odlišné příznaky • přibližně 50 % psychiatrických klientů vykazuje příznaky nejméně dvou nebo více diagnóz současně (McGrath et al., 2020) • u různých psychiatrických diagnóz jsou odhalovány změny ve stejných oblastech mozku (Gong et al., 2019; Goodkind et al., 2015; McTeague et al., 2020; Parkes et al., 2021) • různé diagnózy vykazují shodné genetické predispozice (Brainstorm Consortium, 2018; Grotzinger, 2021; Lee et al., 2019; Smoller et al., 2019). • také léky používané v psychiatrii běžně pomáhají klientům s různými diagnózami (Minami et al., 2019; Waszczuk, 2017; srov. Kelly et al., 2021).
 • 8. NĚCO NESEDÍ… • mnoho indicií ukazuje na to, že za zjevnými příznaky celé řady duševních poruch se zřejmě skrývají dosud ne zcela objasněné společné faktory (Caspi et al., 2014; Carragher et al., 2015; Dalgleish et al., 2020; Krueger, Eaton, 2015; Michelini et al., 2021) • mohou tyto společné faktory souviset s COEX systémy? 8
 • 9. EMOČNÍ PORUCHY Emoční poruchu provází: 1.časté a intenzivní negativní emoce 2.odmítavá reakce k emoční zkušenosti spojená se sníženou možností tyto emoce ovládat a s negativním hodnocením těchto emocí 3.snaha dané emoce tlumit, uniknout jim nebo se jim vyhnout, buď již dopředu anebo v reakci na objevení se negativního emočního stavu (Bullis et al., 2019) 2
 • 10. EMOČNÍ PORUCHY • Nejčastěji jsou jako emoční poruchy označovány úzkostné poruchy, poruchy nálady, disociativní poruchy, hraniční porucha osobnosti, poruchy příjmu potravy a poruchy spánku. • Některé psychoterapeutické přístupy považují téměř všechny duševní poruchy za emoční poruchy (Benda, 2019; Greenberg, 2021).
 • 14. SOCIÁLNÍ EMOCE • např. láska, vděk, obdiv, úcta, závist, pohrdání • definují naše vztahy k druhým lidem • jsou významné pro naše fungování či „přežití“ ve společnosti
 • 15. SEBEVZTAŽNÉ EMOCE • např. hrdost, pýcha, stud, vina • vznikají jako důsledek našeho hodnocení – sebe sama (narativní Já) nebo – našich činů, schopností, vlastností apod. ve vztahu k různým ideálům nebo očekáváním, ať už přicházejí od druhých lidí, nebo od nás samých
 • 17. KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s ostatními!“ Vina
 • 18. KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s ostatními!“ Já Vina +
 • 19. KDYŽ UDĚLÁME NĚJAKOU CHYBU... „Byla to chyba! Je třeba se z ní poučit a zkusit napravit vztahy s ostatními!“ „Já jsem idiot. Jsem úplně nemožný, vadný, méněcenný. Nemohu se s druhými vůbec srovnávat.“ Já = Stud Vina +
 • 23. JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ • Základní, hluboce zakořeněná přesvědčení o nás samých, o druhých lidech a o světě • Jsou většinou neuvědomovaná, velmi obecná, rigidní, tváří se jako absolutně platná. Bereme je jako pravdu. • Formují se v raném dětství (porod?) jako výsledek snahy porozumět některým zásadním nebo intenzivním zkušenostem ve vztazích s druhými lidmi nebo se světem • Mají podobu jednoduchých „pravd“ (Nikam nepatřím), pravidel (Milovat někoho znamená podřídit se mu) nebo imperativů (Nesmím zklamat) • Ovlivňují to, jak v konkrétních situacích vnímáme, interpretujeme a hodnotíme sebe sama, druhé lidi i svět kolem nás • V dospělosti vyvstávají v mysli ve stresujících situacích (typické spouštěče) a aktivují prožívání niterné emoční bolesti (stud, hrůza, opuštěnost) (Beck, 2020; Osmo et al., 2018) 5
 • 24. JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – OPUŠTĚNOST (UNLOVABILITY)  Jsem nevítaný, nemilovaný, nikam nepatřím  Nikdo mě nemůže mít rád  Nikdo mě nemůže pochopit  Nikdo mě nemůže brát vážně  Nemohu se na nikoho spoléhat  Otevírat se druhým nebo cítit a projevovat lásku je nebezpečné  Každý mě chce jen využít  Musím být vděčný, pokud se mnou někdo vydrží  Musím mít krásné tělo/peníze/moc, abych někoho zajímal  Žádný vztah dlouho nevydrží, nakonec zůstanu sám  Přijmout pomoc by byla slabost
 • 25. JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – HRŮZA (HELPLESSNESS)  Musím být dokonalý/úspěšný, abych si zasloužil lásku  Nesmím nikoho zklamat (opustit), to by mu ublížilo  Potřeby druhých jsou důležitější než moje  Nesmím se nijak prosazovat, je to sobecké  Nemohu se radovat nebo být šťastný, když druzí trpí  Musím se o druhé starat  Nemůžu mít/dělat, co chci  Nemám právo mít nějaké pocity, mé pocity a potřeby druhé obtěžují  Neměl bych vůbec existovat  Nemám právo nikoho kritizovat  Nikoho nezajímám, nezáleží na mně  Milovat někoho znamená podřídit se mu
 • 26. JÁDROVÁ PŘESVĚDČENÍ – STUD (WORTHLESSNESS)  Jsem slabý a zranitelný  Jsem ostuda, hloupý, divný, neschopný, nezajímavý, nudný, bezvýznamný, bezcenný, vadný, zkažený, ošklivý  Nejsem chlap  Nikdy se mi nic nepodaří, nic nedokážu, vždy ve všem selžu  Nevyrovnám se ostatním  Jsem nepřijatelný, zavrženíhodný  Nezasloužím si lásku, uznání ani respekt, nezasloužím si být šťastný  Zasloužím si být trestán
 • 27. niterná bolest jádrové přesvědčení FENOMENOLOGICKÝ MODEL MES (COEX) obranný nebo copingový mechanismus spouštěč ego stav symptomy - rezignace (identifikace) - vyhýbání se - inverze 6
 • 28. pocit zoufalé opuštěnosti nemohu se na nikoho spoléhat FENOMENOLOGICKÝ MODEL MES (COEX) nenávist houbička ve dřezu zuřivé dítě agrese, řev
 • 29. OBRANNÉ MECHANISMY • Chtivost • Nenávist • Zaslepenost • Apatie • Pýcha • Lpění na bludných představách • Nekonečné pochybování • Neklid • Výčitky a starosti • Nestydatost • Bezohlednost (Benda, 2019)
 • 30. EGO STAVY (MÓDY) - REZIGNACE • Osamělé dítě • Závislé dítě • Podřízené dítě • Svázané dítě • Přehnaně svědomité dítě • Týrané/zneužívané dítě • Zmatené dítě • Velkolepé dítě • Rozmazlené dítě • Neukázněné dítě • Impulzivní dítě • Rozzlobené dítě • Zuřivé dítě • Vzdorovité dítě • Uražené dítě • Náročný rodič • Trestající rodič Arntz et al., 2021
 • 31. EGO STAVY (MÓDY) – VYHÝBÁNÍ SE • Odtažitý ochránce • Zábavný ochránce • Rozzlobený ochránce • Vyhýbavý ochránce • Ochotný kapitulátor • Vyhledávač ujištění • Odtažitý sebeutěšitel • Podezíravý kontrolor Arntz et al., 2021 (dysfunkční copingové mechanismy)
 • 32. EGO STAVY (MÓDY) - INVERZE • Hyperautonomní mód • Klaun • Vyhledávač pozornosti a ujištění • Sebepřikrášlovatel • Šikanista • Perfekcionistický kontrolor • Naivní idealista • Hazardér • Flákač • Sluníčkář/dobroser • Blahosklonně shovívavý • Přehnaně skromný • Herec • Balamutící manipulátor • Predátor Arntz et al., 2021 (dysfunkční copingové mechanismy)
 • 33. DEPRESIVNÍ PORUCHY • depresivní nálada • pasivita • ztráta zájmů • sociální stažení se • ztráta libida • nechutenství • disociace • atd. Image copyright © 2019 Kristýna Drozdová
 • 34. smutek, osamělost nezasloužím si lásku DEPRESIVNÍ PORUCHY - MES výčitky a starosti kolega neodpověděl na e-mail osamělé dítě pasivita, stažení se zacyklené hyperkritické myšlenky o sobě jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus stav mysli
 • 35. ÚZKOSTNÉ PORUCHY • úzkost • vyhýbání se určitým sociálním situacím nebo činnostem, které by mohly vyvolat pocit studu • nutkavé katastrofické myšlenky, představy • podrážděnost • nespavost, únava • atd. Image copyright © 2019 Kristýna Drozdová
 • 36. stud, méněcennost jsem neschopný ÚZKOSTNÉ PORUCHY - MES nenávist k sobě + závist prezentace před šéfem trestající rodič izolace, hraní PC her + zacyklené hyperkritické myšlenky o sobě stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 37. OBSEDANTNĚ- KOMPULZIVNÍ PORUCHA • vtíravé, neodbytné a opakující se myšlenky (obsese) • nutkání vykonávat určité činnosti nebo osobní rituály, dodržovat rigidní, stereotypní pravidla (kompulze, přináší jistou úlevu) • nutkavé mytí rukou, uklízení, počítání, kontrolování, opakování v duchu určitých slov nebo frází • tyto činnosti zabírají v životě člověka příliš mnoho času, překáží mu v životě a neumožňují mu věnovat se smysluplnějším věcem • člověk se obsese a kompulze obvykle snaží dostat pod kontrolu, ale bez úspěchu
 • 38. existenciální hrůza jsem nespolehlivá, nemám se pod kontrolou OCD - MES lpění na bludných představách co když jsem někoho přejela? perfekcionistick ý kontrolor opakované vracení se na „místo činu“ stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 39. POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA • znovuprožívání traumatické emoční zkušenosti ve formě neodbytných vzpomínek, flashbacků nebo nočních můr • přetrvávající zvýšené nabuzení, ostražitost a očekávání nějaké hrozby • snaha vyhýbat se lidem, situacím, aktivitám, místům, které by mohli připomínat traumatickou zkušenost • potíže s navazováním blízkých vztahů
 • 40. existenciální hrůza za všechno můžu já PTSD- MES výčitky vzpomínka na traumatickou událost týrané/ zneužívané dítě potíže navazovat blízké vztahy stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 41. PORUCHY OSOBNOSTI • emoční labilita • impulzivita • nespolehlivost • sebestřednost • nedostatek empatie • manipulování druhými • atd. Image copyright © 2019 Kristýna Drozdová
 • 42. opuštěnost, vakuum nikomu se nedá věřit PORUCHY OSOBNOSTI - MES nenávist přítel přišel pozdě zuřivé dítě agresivní verbální útok stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 43. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY • přehnaný zájem o vlastní tělesnou váhu a tělesné proporce • hladovění, přejídání, zvracení • nadměrné tělesné cvičení • poruchy trávení • hormonální poruchy • osteoporóza, bradykardie, kožní problémy • atd. Image copyright © 2019 Kristýna Drozdová
 • 44. pocit studu, méněcennosti jsem nepřijatelná (tlustá) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY - MES chtivost, závist spolužák se baví s jinou dívkou odtažitý sebeutěšitel hladovění, zvracení stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 45. ZÁVISLOSTI • nutkavé a nadměrné užívání alkoholu, nikotinu, marihuany, stimulancií, opiátů, sedativ nebo jiných drog, • patologické hráčství, nutkavé nakupování, závislost na internetu, práci, pornografii, sexu atd. • užívání návykových látek negativně ovlivňuje fungování v životě a ve vztazích • člověk nedokáže účinně regulovat frekvenci a množství užívané látky • veškeré zájmy a aktivity člověka se zužují na předmět závislosti Image copyright © 2019 Kristýna Drozdová
 • 46. stud, méněcennost jsem strašný, nepřijatelný ZÁVISLOSTI - MES chtivost manželka je nespokojená odtažitý sebeutěšitel nadměrné pití alkoholu stav mysli jádrové přesvědčení niterná bolest obranný mechanismus
 • 48. TRAUMA • Maladaptivní schémata vznikají jako důsledek snahy o (fyzické i psychologické) přežití • Příčinou vzniku je: 1. toxická frustrace základních potřeb dítěte (emoční zanedbávání a/nebo tělesné zanedbávání) 2. trauma a viktimizace (emoční zneužívání , fyzické zneužívání a sexuální zneužívání) (Pilkington, Bishop, Younan, 2021; Young, Klosko, Weishaar, 2006) 7
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53. KOREKTIVNÍ ZKUŠENOST JÁDROVÝ POCIT • Stud • Osamělost • Existenciální hrůza ZÁŽITKOVÝ PROTILÉK (ANTIDOTUM) • Bezpodmínečné přijetí, uznání, ocenění, podpora • Péče, porozumění, sounáležitost, začlenění, blízkost (Jsem tu s Tebou, vidím Tě, vnímám Tě, rozumím Ti) • Ochrana, bezpečí, limity (Ochráním Tě, je to moje odpovědnost, ne Tvoje, není to Tvoje vina) SOUCIT 8
 • 54. KOREKTIVNÍ ZKUŠENOST - REKONSOLIDACE PAMĚTI • Změna neuronových spojů v implicitní emoční paměti (Ecker, 2018; Lane et al., 2015) – tři fáze: 1. Aktivace maladaptivního emočního (vztahového) schématu v klientově prožívání tady a teď (znovuprožívání pocitů a stavů mysli) 2. Zprosředkování korektivní emoční (vztahové) zkušenosti (mismatch experience, prediction error) 3. Verifikace (pozorování markerů změny – výrazně nižší nabuzení, nová perspektiva) (srov. Benda, 2019; Žvelc, Žvelc, 2021)
 • 55. NENÍ TO TVOJE VINA • Videoukázka z filmu Dobrý Will Hunting 55
 • 57. VŠÍMAVOST (MINDFULNESS) • schopnost uvědomovat si procesy probíhající v našem těle a v mysli v přítomném okamžiku s postojem smířlivého porozumění a přijetí • obecný psychoterapeutický faktor ovlivňující transdiagnostické mentální procesy (Benda, 2019; Greeson, Garland, Black, 2014) • klíčový faktor sebepřesažení (self-transcendence) – rozvinutá všímavost v intenzivní meditaci vede k transpersonálním zkušenostem s TRVALÝM a NEVRATNÝM dopadem na osobnost
 • 58. TŘI ÚROVNĚ VŠÍMAVOSTI 1. Tady a teď – soustředění na přítomné vjemy 2. Zvědomování si a akceptování pocitů a nálad 3. Sebepřesažení – prázdnota a NeJá (Benda, 2019)
 • 59. JÁ jsem nedostatečný/á JÁ jsem OK JÁ je iluze, koncept psychoterapie soucit se sebou riziko spirituálního bypassu  ZMĚNA POHLEDU NA JÁ
 • 60. DŮSLEDKY POKROČILÉ MEDITACE VŠÍMAVOSTI Duševní zdraví a spokojenost Nepřipoutanost k Já Soucit k sobě i k druhým* Autochtonní etika** *Přesněji řečeno jde o celkem čtyři tzv. vznešené postoje (viz Benda, 2019) ** rozvíjení všímavosti (a vhledu) vede k pochopení eticko- psychologické determinace prožívání a k rozvinutí etického jednání (Benda, 2011; 2019).
 • 61. niterná bolest jádrové přesvědčení TRANSFORMACE MES obranný nebo copingový mechanismus ego stav všímavost a vhled korektivní zkušenost soucit, přijetí všímavost a vhled všímavost a vhled (Benda, 2019) vyhasínání obran změna pohledu na Já desidentifikace klid
 • 62. 10
 • 63. TRANSPERSONÁLNÍ ZKUŠENOSTI • smyslový aspekt – fascinující vize a další smyslové zážitky • narativní aspekt – archetypální symboly a procesy (porozumění, vhled) • emoční aspekt – „otevírání srdce“ (korektivní zkušenost, soucit, rekonsolidace MES) • rozpouštění ega (vhled) – anihilační komponenta – mystická smrt, ztráta kontroly, prázdnota, nicota – vztahová komponenta – zážitky jednoty, propojení, láska, soucit, vděčnost (Carhart-Harris et al., 2018; Lebedev et al., 2015; Letheby & Gerrans, 2017; Millière et al., 2018; Tagliazucchi et al., 2016)
 • 64. MODEL ROZPOUŠTĚNÍ JÁ (MILLIÈRE ET AL., 2018) 0 6 12 18 ztráta pocitu vlastnictví vlastního těla ztráta vědomí těla ztráta vědomí bytí na určitém místě v prostoru Ztráta narativního Já Ztráta smyslového Já Úplná ztráta Já ztráta přístupu k autobiografickým informacím méně myšlenek o Já a představ o minulosti nebo budoucnosti
 • 65. niterná bolest jádrové přesvědčení TRANSFORMACE MES obranný nebo copingový mechanismus ego stav všímavost a vhled korektivní zkušenost soucit, přijetí všímavost a vhled všímavost a vhled (Benda, 2019) vyhasínání obran změna pohledu na Já desidentifikace klid
 • 66.
 • 68. LITERATURA • Arntz, A., Rijkeboer, M., Chan, E., Fassbinder, E., Karaosmanoglu, A., Lee, C., & Panzeri, M. (2022). Towards a Reformulated Theory Underlying Schema Therapy: Position Paper of an International Workgroup. Cognitive Therapy and Research, 45, 1007–1020. • Beck, J. S. (2020). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond. Guilford Publications. • Benda, J. (2011). Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie, 5(1), 14-25. • Benda, J. (2019). Všímavost a soucit se sebou: Proměna emocí v psychoterapii. Portál. • Brainstorm Consortium (2018). Analysis of shared heritability in common disorders of the brain. Science, 360(6395), article: eaap8757. • Bullis, J. R., Boettcher, H., Sauer‐Zavala, S., Farchione, T. J., & Barlow, D. H. (2019). What is an emotional disorder? A transdiagnostic mechanistic definition with implications for assessment, treatment, and prevention. Clinical Psychology: Science and Practice, 26(2), e12278.
 • 69. • Carragher, N., Krueger, R. F., Eaton, N. R., & Slade, T. (2015). Disorders without borders: current and future directions in the meta-structure of mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 50(3), 339-350. • Carhart-Harris, R. L., Erritzoe, D., Haijen, E., Kaelen, M., & Watts, R. (2018). Psychedelics and connectedness. Psychopharmacology, 235(2), 547-550. • Caspi, A., Houts, R. M., Belsky, D. W., Goldman-Mellor, S. J., Harrington, H., Israel, S., ... & Moffitt, T. E. (2014). The p factor: one general psychopathology factor in the structure of psychiatric disorders? Clinical Psychological Science, 2(2), 119-137. • Dalgleish, T., Black, M., Johnston, D., & Bevan, A. (2020). Transdiagnostic approaches to mental health problems: Current status and future directions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(3), 179-195. • Ecker, B. (2018). Clinical translation of memory reconsolidation research: Therapeutic methodology for transformational change by erasing implicit emotional learnings driving symptom production. International Journal of Neuropsychotherapy, 6( 1), 1– 92.
 • 70. • Engler, J. H. (1983). Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations Model of Therapeutic-Developmental Change--a Clinical Case Study of an Ethnopsychiatric Tradition (Dissertation). University of Chicago. • Gong, Q., Scarpazza, C., Dai, J., He, M., Xu, X., Shi, Y., ... & Mechelli, A. (2019). A transdiagnostic neuroanatomical signature of psychiatric illness. Neuropsychopharmacology, 44(5), 869-875. • Goodkind, M., Eickhoff, S. B., Oathes, D. J., Jiang, Y., Chang, A., Jones-Hagata, L. B., ... & Etkin, A. (2015). Identification of a common neurobiological substrate for mental illness. JAMA Psychiatry, 72(4), 305-315. • Greenberg, L. S. (2021). Changing emotion with emotion: A practitioner's guide. American Psychological Association. • Greeson, J., Garland, E. L., & Black, D. (2014). Mindfulness: A transtherapeutic approach for transdiagnostic mental processes. In A. le, C. T. Ngnoumen, & E. J. Langer (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of mindfulness. Chichester: Wiley- Blackwell. • Grotzinger, A. (2021). Shared genetic architecture across psychiatric disorders. Psychological Medicine, 51(13), 2210-2216.
 • 71. • Kelly, J. R., Gillan, C. M., Prenderville, J., Kelly, C., Harkin, A., Clarke, G., & O'Keane, V. (2021). Psychedelic Therapy's Transdiagnostic Effects: A Research Domain Criteria (RDoC) Perspective. Frontiers in Psychiatry, 12, article: 800072. • Kendler, K. S. (2014). The structure of psychiatric science. American Journal of Psychiatry, 171(9), 931-938. • Krueger, R. F., & Eaton, N. R. (2015). Transdiagnostic factors of mental disorders. World Psychiatry, 14(1), 27-29. • Kyrios, M., Richard Moulding, R., Guy Doron, G., Bhar, S. S., Nedeljkovic, M., & Mikulincer, M. (2016). The self in understanding and treating psychological disorders. Cambridge University Press. • Lane, R. D., Lee, R., Nadel, L., & Greenberg, L. (2015). Memory reconsolidation, emotional arousal, and the process of change in psychotherapy: New insights from brain science. Behavioral and Brain Sciences, 38, 1– 64. • Lebedev, A. V., Lövdén, M., Rosenthal, G., Feilding, A., Nutt, D. J., & Carhart‐Harris, R. L. (2015). Finding the self by losing the self: Neural correlates of ego‐dissolution under psilocybin. Human Brain Mapping, 36(8), 3137-3153.
 • 72. • Lee, P . H., Anttila, V., Won, H., Feng, Y. C. A., Rosenthal, J., Zhu, Z., ... & Burmeister, M. (2019). Genomic relationships, novel loci, and pleiotropic mechanisms across eight psychiatric disorders. Cell, 179(7), 1469-1482. • Letheby, C., & Gerrans, P . (2017). Self unbound: Ego dissolution in psychedelic experience. Neuroscience of Consciousness, 2017(1), nix016. • McGrath, J. J., Lim, C. C. W., Plana-Ripoll, O., Holtz, Y., Agerbo, E., Momen, N. C., ... & De Jonge, P . (2020). Comorbidity within mental disorders: a comprehensive analysis based on 145 990 survey respondents from 27 countries. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, e153, 1-9. • McTeague, L. M., Rosenberg, B. M., Lopez, J. W., Carreon, D. M., Huemer, J., Jiang, Y., ... & Etkin, A. (2020). Identification of common neural circuit disruptions in emotional processing across psychiatric disorders. American Journal of Psychiatry, 177(5), 411- 421. • Michelini, G., Palumbo, I. M., DeYoung, C. G., Latzman, R. D., & Kotov, R. (2021). Linking RDoC and HiTOP: A new interface for advancing psychiatric nosology and neuroscience. Clinical Psychology Review, 86, article: 102025.
 • 73. • Millière, R., Carhart-Harris, R. L., Roseman, L., Trautwein, F. M., & Berkovich-Ohana, A. (2018). Psychedelics, meditation, and self-consciousness. Frontiers in Psychology, 9, article: 1475. • Minami, F., Zohar, J., Suzuki, T., Koizumi, T., Mimura, M., Yagi, G., & Uchida, H. (2019). Discrepancies between nomenclature and indications of psychotropics. Pharmacopsychiatry, 52(04), 175-179. • Osmo, F., Duran, V., Wenzel, A., de Oliveira, I. R., Nepomuceno, S., Madeira, M., & Menezes, I. (2018). The negative core beliefs inventory: Development and psychometric properties. Journal of Cognitive Psychotherapy, 32(1), 67-84. • Parkes, L., Moore, T. M., Calkins, M. E., Cook, P . A., Cieslak, M., Roalf, D. R., ... & Bassett, D. S. (2021). Transdiagnostic dimensions of psychopathology explain individuals’ unique deviations from normative neurodevelopment in brain structure. Translational Psychiatry, 11(1), article: 232. • Pilkington, P . D., Bishop, A., & Younan, R. (2021). Adverse childhood experiences and early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta‐analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(3), 569-584. • Smoller, J. W., Andreassen, O. A., Edenberg, H. J., Faraone, S. V., Glatt, S. J., & Kendler, K. S. (2019). Psychiatric genetics and the structure of psychopathology. Molecular Psychiatry, 24(3), 409-420.
 • 74. • Tagliazucchi, E., Roseman, L., Kaelen, M., Orban, C., Muthukumaraswamy, S.D., Murphy, K., Laufs, H., Leech, R., McGonigle, J., Crossley, N., Bullmore, E., Williams, T., Bolstridge, M., Feilding, A., Nutt, D.J., Carhart-Harris, R., (2016). Increased global functional connectivity correlates with LSD-Induced Ego dissolution. Current Biology, 26, 1043–1050. • Waszczuk, M. A., Zimmerman, M., Ruggero, C., Li, K., MacNamara, A., Weinberg, A., ... & Kotov, R. (2017). What do clinicians treat: Diagnoses or symptoms? The incremental validity of a symptom-based, dimensional characterization of emotional disorders in predicting medication prescription patterns. Comprehensive Psychiatry, 79, 80-88. • Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's guide. Guilford Press. • Žvelc, G., & Žvelc, M. (2021). Integrative Psychotherapy: A Mindfulness-and Compassion-Oriented Approach. Routledge.