Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?

Ad

Je soucit se sebou
obecným faktorem
terapeutické změny?
JAN BENDA
SYMPOZIUM O VÝZKUMU A PRAXI V PSYCHOTERAPII, BRNO, 25. 5...

Ad

Východiska
2

Ad

?
pocity
studu
3
deprese
úzkosti
poruchy
osobnosti
Transdiagnostickýfaktor

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 27 Ad
1 of 27 Ad

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?

Download to read offline

Příspěvek krátce představí již realizovaná i teprve plánovaná dotazníková šetření jejichž cílem je ve třech etapách výzkumu postupně 1) prověřit teoreticky předpokládané souvislosti mezi chováním rodičů v dětství a mírou soucitu k sobě v dospělosti; 2) porovnat míru soucitu k sobě u vybraných klinických vzorků a u zdravých kontrol; 3) Změřit efekt vybraných terapeutických postupů, programů či intervencí na rozvoj soucitu k sobě u absolventů daného programu. Předpokládáme, že námi postupně realizované studie pomohou porozumět významu soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v etiologii řady duševních poruch. Výsledky by měly zároveň pomoci porozumět mechanismu psychoterapeutické změny u zkoumaných poruch a přinést možnost lépe zacílit a tím i zefektivnit příslušné terapeutické postupy. Příspěvek bude zároveň výzvou kolegům a studentům zapojit se do našeho výzkumného projektu.

Příspěvek krátce představí již realizovaná i teprve plánovaná dotazníková šetření jejichž cílem je ve třech etapách výzkumu postupně 1) prověřit teoreticky předpokládané souvislosti mezi chováním rodičů v dětství a mírou soucitu k sobě v dospělosti; 2) porovnat míru soucitu k sobě u vybraných klinických vzorků a u zdravých kontrol; 3) Změřit efekt vybraných terapeutických postupů, programů či intervencí na rozvoj soucitu k sobě u absolventů daného programu. Předpokládáme, že námi postupně realizované studie pomohou porozumět významu soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v etiologii řady duševních poruch. Výsledky by měly zároveň pomoci porozumět mechanismu psychoterapeutické změny u zkoumaných poruch a přinést možnost lépe zacílit a tím i zefektivnit příslušné terapeutické postupy. Příspěvek bude zároveň výzvou kolegům a studentům zapojit se do našeho výzkumného projektu.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny?

 1. 1. Je soucit se sebou obecným faktorem terapeutické změny? JAN BENDA SYMPOZIUM O VÝZKUMU A PRAXI V PSYCHOTERAPII, BRNO, 25. 5. 2018 1
 2. 2. Východiska 2
 3. 3. ? pocity studu 3 deprese úzkosti poruchy osobnosti Transdiagnostickýfaktor
 4. 4. Co je stud? 4  Stud je sebevztažná emoce spojená s pocity nedostatečnosti, méněcennosti či bezcennosti a s touhou někam se skrýt či zatajit vlastní nedostatky.  Jde o “sociální” nebo též “morální” emoci, která vzniká díky srovnávání vlastních činů a prožitků se zvnitřněnými standardy či ideály.  Vznik studu je úzce spojen se zvýšenou sebekritičností.
 5. 5. Stud x vina 5  Rozdíl mezi studem a vinou je v odlišné roli „já“ u obou pocitů.  Stud se týká celého já, toho, „kdo jsem“ – jde o pocit, že já „nejsem dost dobrý“, „jsem k ničemu“, apod.  Vina se týká mnohem artikulovanějšího odsouzení specifického jednání – toho, co jsem ne/udělal (viz Tangney, Dearing, 2003).  Stud je proto mnohem problematičtější, maladaptivní pocit (Cook, 2001; Tangney, Dearing, 2003, srov. též např. Greenberg, 2015).
 6. 6. Co je soucit se sebou? 6  Soucit se sebou představuje podle Neff (2011b) emočně pozitivní postoj k sobě samému ve chvílích, kdy zažíváme nějaké trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek.  Je to protipól přehnané sebekritičnosti, sebe- odmítání či tvrdosti a chladu vůči sobě samému (“self- coldness”) a současně také pomyslný protilék na pocity maladaptivního studu (viz např. Boersma et al., 2015; Gilbert, 2010).
 7. 7. POSTOJ K PROŽÍVANÝM FENOMÉNŮM A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ 1. přijetí 2. odmítnutí (+ vztažení k já) volné plynutí prožívaný fenomén* duševní zdraví stud obranné mechanismy deprese závislostiúzkosti poruchy příjmu potravy psycho- somatika poruchy osobnosti a další… soucit se sebou (resp. brahma vihára) dys/regulace emocí odpor (resp. self-coldness) * vjem, pocit, představa, myšlenka, nálada… DOI: 10.13140/RG.2.1.5077.4167 7
 8. 8. Výzkum 8
 9. 9. Převedení potřebných dotazníků do češtiny 1. Five Facet Mindfulness Questionnaire, krátká forma (Kořínek, Benda, Žitník, 2018) 2. Self-Compassion Scale (Benda, Reichová, 2016) 3. Difficulties in Emotion Regulation Scale, krátká forma (Benda, 2017) 4. Early Memories of Warmth and Safeness Scale (Dvorská, 2018) 5. Internalized Shame Scale (Hamrová, 2016) 6. Interpersonal Guilt Questionnaire-67 (Škrdlík, ???) 7. Five Elements of Compassion Scale (Bouberlová, ???) 8. Non-Attachment Scale (Látalová, ???) 9
 10. 10. Výzva I. 1. Balanced Inventory of Mindfulness- Related Skills (Van Dam, Bilgrami, Eisenlohr-Moul, 2018) 2. Three-Dimensional Wisdom Scale (Thomas et al., 2017) 3. The Quiet Ego Scale (Wayment, Bauer, J., & Sylaska, 2015). Diplomka? Disertace? 10
 11. 11. Vliv dětství  Cíl: Ověřit teoreticky předpokládanou souvislost mezi emoční vřelostí rodičů v dětství a soucitem se sebou v dospělosti 11
 12. 12. vřelost rodičů v dětství schopnost soucítit se sebou schopnost regulace emocí sebedůvěra (duševní zdraví) 12
 13. 13. odmítání rodičů v dětství self-coldness, stud (různéduševníporuchy) 13
 14. 14. SCS PBI-c RCBS ISS DERS-SF s- EMBU- ew EMWSS 0,29* 0,30* -0,44* -0,72* N3=440 N1=263 N2=305 14Korelace -0,79*0,38* *p<0,01 (Benda, Faltová, Dvorská, 2017)
 15. 15. Výzva II.  Prověřit korelace Škály soucitu se sebou (SCS-26-CZ) s Youngovým dotazníkem raných maladaptivních schémat (YSQ- S3), ideálně ještě v kombinaci se škálou potíží v regulaci emocí (DERS-SF-CZ). Diplomka? Disertace? 15
 16. 16. Soucit se sebou a duševní poruchy  Cíl: Porovnat míru soucitu se sebou a míru tendence k prožívání studu 1. U vzorku pacientů s úzkostnými poruchami (→Loskotová, ???) 2. U vzorku pacientů s depresivními poruchami (→Kadlečík, 2017) 3. U vzorku pacientů s HPO (→Vyhnánek, 2018; Zítková, 2018) 4. U vzorku pacientů s poruchami příjmu potravy (→Kořínek, ???) 5. U vzorku pacientů se syndromem závislosti na alkoholu (→Kadlečík, ???) 6. A U ZDRAVÝCH KONTROL 16
 17. 17. Krabicový graf soucitu se sebou u jednotlivých vzorků 17 (Benda et al., 2018)
 18. 18. Efekt terapeutických intervencí  Cíl: Porovnat míru soucitu se sebou před a po absolvování vybraného terapeutického programu 18 Before After
 19. 19. Efekt terapeutických intervencí  Vich (2017): Relational Mindfulness Training (RMT)  Hrabánek, Benda, Langer (???): Holotropní dýchání 19
 20. 20. Výzva III.  Zkoumáte právě efekt nějakého terapeutického programu?  Zařaďte Škálu soucitu se sebou do své testové baterie!  Možná tím pomůžete odhalit důležitý univerzální faktor psychoterapeutické změny! ;-) 20
 21. 21. Další info viz → youtube.com/JanBenda 21
 22. 22. Děkuji Vám za pozornost. Tato prezentace ke stažení: www.jan-benda.com Kontakt: psychoterapeut@gmail.com 22
 23. 23. Literatura 23
 24. 24.  Benda, J. (2017). Krátká forma Škály potíží v regulaci emocí: Pilotní studie české verze. E-psychologie, 11(1), 1-15.  Benda, J. (2019?). Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a osobní pohody. Disertační práce. Praha: FF UK v Praze.  Benda, J., & Reichová, A. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-CZ). Československá psychologie, 60(2), 120-136.  Benda, J., Faltová, Š., & Dvorská, E. (2017). Emoční vřelost rodičů, soucit se sebou a některé typické transdiagnostické symptomy. (Prezentace). 24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS, 20. 5., Vernířovice. [online], [Cit. 25.5.2018]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/janbenda1/emon-velost- rodi-soucit-se-sebou-a-nkter-typick-transdiagnostick-symptomy.  Benda, J., Kadlečík, P., & Loskotová, M. (in print). Differences in self-compassion and shame in patients with anxiety disorders, patients with depressive disorders and healthy controls. Československá psychologie. 24
 25. 25.  Benda, J., Kadlečík, P., Loskotová, M., Vyhnánek, A., & Zítková, T. (2018). Nedostatek soucitu k sobě jako transdiagnostický faktor u tří různých duševních poruch – výsledky výzkumu (Prezentace). 11. česká konference kognitivně behaviorální terapie, 26. 5., Kroměříž.  Dvorská, E. (2018). Rané vzpomínky na vřelost a bezpečí, soucit se sebou a tendence k prožívání studu. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  Faltová, Š. (2016). Attachment a jeho odraz v rozvoji sebesoucitu. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.  Hamrová, K. (2016). Sebepřijetí jako jeden z hlavních činitelů osobní pohody. Diplomová práce. Praha: FF UK v Praze.  Hrabánek, M., Benda, J., Langer, L. (???). Vliv holotropního dýchání na vybrané charakteristiky osobnosti (výzkumný projekt).  Kadlečík, P. (2017). Vztah sebesoucitu a studu v regulaci emocí a etiologii depresivních poruch. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita. 25
 26. 26.  Kořínek, D. (???). Význam všímavosti, soucitu se sebou a regulace emocí v etiologii a terapii poruch příjmu potravy. Disertační práce. Praha: 1LF UK v Praze.  Kořínek, D., Benda, J., & Žitník, J. (v redakci). Psychometrické charakteristiky krátké české verze Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ-15-CZ).  Loskotová, M. (???). Soucit k sobě u pacientů s úzkostnou poruchou. Diplomová práce. Praha: FF UK v Praze.  Sahdra, B. K., Shaver, P. R., & Brown, K. W. (2010). A scale to measure nonattachment: A Buddhist complement to Western research on attachment and adaptive functioning. Journal of personality assessment, 92(2), 116-127.  Thomas, M. L., Bangen, K. J., Ardelt, M., & Jeste, D. V. (2017). Development of a 12-item abbreviated three-dimensional wisdom scale (3D-WS-12) item selection and psychometric properties. Assessment, 24(1), 71-82. 26
 27. 27.  Van Dam, N. T., Bilgrami, Z. R., & Eisenlohr-Moul, T. (2018). Development and Validation of the Balanced Inventory of Mindfulness-Related Skills (BIMS).  Vich, M. (2017). Application of Relational Mindfulness in Management Education: Development and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT). Dissertation. Praha: VŠE v Praze.  Vyhnánek, A. (2018). Hraniční porucha osobnosti: Citová vazba v dospělosti, stud a soucit se sebou. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.  Wayment, H. A., Bauer, J. J., & Sylaska, K. (2015). The quiet ego scale: Measuring the compassionate self-identity. Journal of Happiness Studies, 16(4), 999-1033.  Zítková, T. (2018). Psychosociální rehabilitace klientů s hraniční poruchou osobnosti. Diplomová práce. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. 27

×