SlideShare a Scribd company logo
CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP
CÔNG VIỆC & CHƯƠNG TRÌNH
Trần Trí Dũng; vebimo@gmail.com
Huế ∞ 12-11-2020
Trao đổi tích cực
Làm việc nhóm
Không có Đáp án
Sáng tạo
Đổi mới sáng tạo
Đổi mới Sáng tạo
Mới + Hữu ích +Thương mại hóa (bán được)
Người khởi nghiệp... Khát vọng
tạo giá trị
Chấp nhận
bất trắc
Năng lực biến
cơ hội thành
hiện thực
Người khởi nghiệp “ngụy trang”
oRất nhiều ý tưởng
oVô vàn đề xuất
oKhông muốn rủi ro
oKhông muốn thực thi
oCố gắng ở phía an toàn
o Cần một cơ chế chọn lọc
o Ước muốn của người khởi nghiệp “ngụy trang”:
thoát đời khởi nghiệp
o Lợi ích: chất xúc tác hiệu quả
o Tác hại với xã hội:
 Quan niệm sai về khởi nghiệp
 Không còn nguồn lực cho những người khởi
nghiệp chân chính
Cách nào nhận diện?
1. Hỏi
o Đã làm gì? Kết quả?
2. Nghe
o Hiểu, đối chiếu,.. Hỏi tiếp
Cách nào nhận diện?
1. Hỏi
o Đã làm gì? Kết quả?
2. Nghe
o Hiểu, đối chiếu,.. Hỏi tiếp
Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to A Successful
Startup – by Bill Aulet (MIT), Willey 2013
KHỞI NGHIỆP LÀ QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG KỶ LUẬT
Đầu tiên… Quan trọng hơn cả tiền
Cố vấn Dẫn dắt làm gì?
Người lắng nghe & đặt câu hỏi
Người truyền cảm hứng
Giảng viên
Huấn luyện viên
Nhà tư vấn
Đối tác Kinh doanh
Nhà Đầu tư
 Không phải ông Bụt
Cố vấn dẫn dắt
(Mentor)
Huấn luyện viên
(Coach)
Mục tiêu Phát triển năng lực giải
quyết vấn đề và lãnh
đạo
Hướng dẫn giải
quyết vấn đề cụ
thể bằng cách
cùng làm việc
Quan hệ Dài hạn Ngắn hạn
Tự nguyện Hợp đồng
Phạm vi công việc Thay đổi theo quá trình
phát triển của hoạt
động kinh doanh
Mô tả công việc
Ưu tiên Mối quan hệ. Năng lực Giải pháp. Kết quả
Kỹ thuật Lắng nghe
Đặt câu hỏi
Giải quyết vấn đề
Cố vấn Dẫn dắt
 Mối quan hệ tự nguyện và dài hạn:
 6 đến 12 tháng
 Sự tin tưởng
 Cố vấn dẫn dắt giúp người khởi nghiệp phát triển:
1. Năng lực giải quyết vấn đề
2. Năng lực lãnh đạo
 Hai nguồn lực quan trọng:
1. Sự khôn ngoan
2. Vốn xã hội: quan hệ kinh doanh
Cố vấn khởi nghiệp mang lại lợi ích gì?
Cố vấn dẫn dắt mang lại lợi ích gì?
Đánh giá của
Mentor Mentee
Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm 26% 28%
Cơ hội tiếp cận mạng lưới kinh doanh 27% 30%
Tạo động lực thúc đẩy 22% 20%
Giúp xây năng lực ra quyết định 15% 16%
Trợ giúp tài chính 8% 6%
Cố vấn dẫn dắt làm gì?
7 phút
• Chia nhóm ba người
• Mentee tham vấn mentor với câu hỏi “cố vấn dẫn dắt làm gì?”
• Người thứ ba quan sát
ĐẶT CÂU HỎI
Câu hỏi:
o Tại sao? Ai? Cái gì? Khi nào? Như
thế nào?
o Còn gì nữa không?
Một câu hỏi tốt mở ra một
hướng suy nghĩ mới.
Câu hỏi cần xuất phát từ mối
quan tâm thực sự tới vấn đề
mà người khởi nghiệp đang
phải đối diện.
Người cố vấn khéo léo lựa chọn
câu hỏi để dòng chảy thông tin
được liên tục.
LẮNG NGHE
“Lắng”  “Nghe”
Động viên
• Vẫn nhóm ba người
• Mentor và mentee đổi vị trí và tham vấn
• Người thứ ba quan sát
Cố vấn dẫn dắt không làm gì?
7 phút
Annie Duke: “Một quyết định có tốt
hay không phụ thuộc vào cách thức
đưa ra quyết định đó, không phải
kết quả của quyết định đó.”
Cố vấn có chuyên môn tài chính làm việc
việc cùng startup ứng dụng công nghệ
thực tế ảo
o Startup không dám chắc
còn sống được bao lâu.
o Các sáng lập không có
lương.
o Đội ngũ chịu nợ lương, nợ
bảo hiểm xã hội
 Startup tự tin giờ không thể
chết được
 Quỹ tiền mặt dư 03 tháng
lương và bảo hiểm
 Khách hàng chủ động tìm
đến. Thường xuyên xuất
hiện trên truyền hình quốc
gia
Giảng viên chưa có
kinh nghiệm kinh
doanh có nên làm cố
vấn dẫn dắt?
Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để
gợi ý và dẫn dắt người khởi nghiệp liên tưởng tới
thực tiễn của mình.
Ai làm cố vấn dẫn dắt
Nhà Quản lý
Doanh nghiệp
26%
Giảng viên
Đại học
11%
Nhà Tư vấn
Chuyên môn
23%
Doanh nhân
thành đạt
27%
Nhà đầu tư
11%
Khác
2%
• Tư duy phản biện. Người cố vấn và người
khởi nghiệp cùng nhau sử dụng tư duy
phản biện tích cực để phân tích, đánh giá
và tìm giải pháp.
Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người khởi nghiệp sử
dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn: chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả
thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi
nghiệp tìm ra giải pháp cho mình.
Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số
liệu và dữ liệu mà người khởi
nghiệp và cố vấn phải cùng nhau
tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng.
Xử lý tốt những thông tin này giúp
thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra
giải pháp phù hợp
Abraham Wald: Logical error
known as Survival Bias
Xác định và loại bỏ những điều có
thể tạo ra thất bại nên làm hơn là
tìm hiểu điều gì làm nên thành
công.
Tìm quy luật của dãy số
Quy luật của dãy số đã được viết ra trước
Nêu số tiếp theo, nếu đúng với quy luật thì viết thêm vào, nếu không
đúng với quy luật thì loại bỏ
2, 4, 8,..
Xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp là gieo hạt mầm giá trị văn hóa
về niềm tin vào sự cần thiết phải làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng.
• Đặt câu hỏi. Một câu hỏi tốt mở ra một hướng suy nghĩ mới. Câu
hỏi cần xuất phát tự mối quan tâm thực sự tới vấn đề mà người
khởi nghiệp đang phải đối diện. Người cố vấn khéo léo lựa chọn
câu hỏi để dòng chảy thông tin được liên tục.
• Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để gợi ý và dẫn
dắt người khởi nghiệp liên tưởng tới thực tiễn của mình.
• Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người
khởi nghiệp sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn:
chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị
trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi nghiệp tìm ra giải
pháp cho mình.
• Tư duy phản biện. Người cố vấn và người khởi nghiệp cùng nhau
sử dụng tư duy phản biện tích cực để phân tích, đánh giá và tìm
giải pháp.
• Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số liệu và dữ liệu mà người khởi
nghiệp và cố vấn phải cùng nhau tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng.
Xử lý tốt những thông tin này giúp thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra
giải pháp phù hợp
Vì sao nên quan tâm trở
thành cố vấn dẫn dắt?
• Tái nạp năng lượng khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo
• Cập nhật công nghệ
• Tiếp cận mô hình kinh doanh mới
• Tìm kiếm nhân tài
• Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư
Kỷ luật, Cam kết, Thực thi
Tạo một bối cảnh thoải mái
Làm rõ kỳ vọng
Xác định vấn đề
Tìm kiếm giải pháp
Quyết định hành động
Thách thức và thuận lợi
Kết quả và đo lường kết quả
Mô hình Kinh doanh
Cái gì được cung cấp cho khách hàng?
Bằng cách nào giá trị được tạo
ra và chuyến tới khách hàng?Ai là phân khúc khách
hàng mục tiêu?
Tại sao hoạt động kinh
doanh có lợi nhuận?
Tuyên bố giá trị
Mô hình doanh thu
Chuỗi giá trị
Mô hình Kinh doanh trình bày cách thức công ty tạo ra giá trị và
chuyển hóa các giá trị đó thành tiền
Cái gì?
Tại
sao?
Thế
nào?
Ai?
Làm việc nhóm:
Xây dựng chương trình cố
vấn dẫn dắt tại đơn vị
• Các nhóm thảo luận và chuẩn bị
trong 45 phút
• Từng nhóm trình bày trong 10
phút + 10 phút hỏi đáp
Tạo Nhận thức & Xây dựng Kỳ vọng Thích hợp
Sự kiện Kết nối & Định hướng
Sự kiện Ghép cặp
Giám sát & Hỗ trợ
Tốt nghiệp & Phát triển Quan hệ
Xây dựng Cộng đồng với các Cựu Thành viên
Đánh giá & Điều chỉnh
Các bước xây dựng Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp
Tạo Nhận thức & Xây dựng Kỳ vọng Thích hợp
oKỳ vọng thích hợp – cho cả mentor và mentee – là nền tảng cho
quan hệ gắn bó lâu dài
oMời những người quan tâm, đặc biệt là doanh nhân, tới các sự
kiện để gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp:
Chuẩn bị tốt về nội dung. Tránh lãng phí thời gian của khách mời
Tạo không gian thoải mái và thân thiện
Chia sẻ câu chuyện. Giải thích các thách thức. Không nói quá.
Sự kiện Kết nối & Định hướng
oTập trung vào mục tiêu của sự kiện:
Quan hệ cố vấn khởi nghiệp là nội dụng chủ đạo
Có thêm nhiều người quan tâm trở thành cố vấn khởi nghiệp
Có thể nhiều nhà sáng lập muốn tham gia chương trình
oMời cả cố vấn và nhà sáng lập tới tham dự
oTạo thời gian để mọi người trao đổi và tìm hiểu về nhau
Sự kiện Ghép cặp
oMục đích: xác định các cặp mentor-mentee thích hợp làm việc cùng nhau
oKhiến mọi người tham dự phải thực sự nghiêm túc cân nhắc xem ai là
người họ muốn cùng làm việc trong 6 đến 12 tháng tới
oHai hoặc ba buổi gặp đầu tiên là rất quan trọng:
Trao đổi với mentor và mentee sau mỗi buổi gặp
Sắp xếp để những mentor có kinh nghiệm trao đổi với những người mới tham gia
Giám sát & Hỗ trợ
o Mục tiêu của giám sát là hỗ trợ và cải thiện chất lượng quan hệ cố vấn dẫn dắt
o Các chỉ tiêu định lượng là cần thiết: “10,000 giờ bay”
o Tác động thực tế nhất là sự thay đổi của nhà sáng lập
o Sẵn sàng hỗ trợ cố vấn và nhà sáng lập với các nguồn lực hiện có
o Khi cần giả quyết một vấn đề:
Quan hệ cố vấn khởi nghiệp là quá trình kỷ luật. Hãy vận dụng các quy tắc của chương trình.
Tôn trọng cả cố vấn và nhà sáng lập
Quá trình trao đổi thông tin minh bạch và liên tục
Tốt nghiệp & Phát triển Quan hệ
oCơ hội để ghi nhận và thể hiện sự trân trọng với các cố vấn khởi nghiệp
oCơ hội để cố vấn và nhà sáng lập mở rộng mạng lưới quan hệ và tiếp cận cơ hội mới
oChuẩn bị cho cố vấn và nhà sáng lập bước vào giai đoạn hợp tác mới: đối tác kinh
doanh, nhà đầu tư
Đánh giá & Điều chỉnh
oĐây là quá trình nội bộ
oMục tiêu: cải thiện chất lượng dịch vụ
oKiên nhẫn. Mắc sai lầm không phải là vấn đề.
Xây dựng Cộng đồng với các Cựu Thành viên
oCựu thành viên = Tài sản của Chương trình Cố vấn Dẫn dắt
oCựu thành viên: Cố vấn & Nhà sáng lập
oMột chương trình khác với cam kết dài hạn hơn
43

More Related Content

What's hot

Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậyCố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
Tri Dung, Tran
 
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chứcChương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nàoXây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Tri Dung, Tran
 
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắtĐịnh hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
Tri Dung, Tran
 
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
Tri Dung, Tran
 
Kỹ năng Cố vấn Đồng hành
Kỹ năng Cố vấn Đồng hànhKỹ năng Cố vấn Đồng hành
Kỹ năng Cố vấn Đồng hành
Tri Dung, Tran
 
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đứcBài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
Tri Dung, Tran
 
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANHXÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
Tri Dung, Tran
 
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi NghiệpHệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Tri Dung, Tran
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanhXây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Tri Dung, Tran
 
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2MetrixKhởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Tri Dung, Tran
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Mô hình Kinh Doanh
Xây dựng Mô hình Kinh DoanhXây dựng Mô hình Kinh Doanh
Xây dựng Mô hình Kinh Doanh
Tri Dung, Tran
 
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Tri Dung, Tran
 
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh DoanhXây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Tri Dung, Tran
 
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợMentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Tri Dung, Tran
 
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại họcChương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Tri Dung, Tran
 
Startup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệpStartup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệp
Hoang Nguyen
 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
Tri Dung, Tran
 

What's hot (20)

Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậyCố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
Cố vấn khởi nghiệp: Người đồng hành tin cậy
 
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chứcChương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp: Xây dựng & Tổ chức
 
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nàoXây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
Xây dựng Cộng đồng Cố vấn Khởi nghiệp Địa phương: Vì sao & Thế nào
 
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắtĐịnh hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
Định hướng Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt
 
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
Cố vấn Đồng hành: Ai? Ở đâu? Như thế nào?
 
Kỹ năng Cố vấn Đồng hành
Kỹ năng Cố vấn Đồng hànhKỹ năng Cố vấn Đồng hành
Kỹ năng Cố vấn Đồng hành
 
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đứcBài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
Bài học từ người Do Thái: 7 Giá trị Đạo đức
 
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANHXÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
XÂY DỰNG & TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH KINH DOANH
 
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi NghiệpHệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
Hệ Sinh Thái Đổi Mới Sáng Tạo & Tinh Thần Khởi Nghiệp
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong Covid19
 
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanhXây dựng Kế hoạch Kinh doanh
Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh
 
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2MetrixKhởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
Khởi nghiệp, Sáng tạo và i2Metrix
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo 2020
 
Xây dựng Mô hình Kinh Doanh
Xây dựng Mô hình Kinh DoanhXây dựng Mô hình Kinh Doanh
Xây dựng Mô hình Kinh Doanh
 
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
Hướng dẫn Thực hành: Quan hệ Cố vấn Dẫn dắt (mentorship)
 
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh DoanhXây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh
 
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợMentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
Mentorship: Quan hệ cố vấn bảo trợ
 
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại họcChương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong cơ sở giáo dục đại học
 
Startup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệpStartup - Khởi nghiệp
Startup - Khởi nghiệp
 
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DNNVV DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ BỔ SUNG MỘT ...
 

Similar to Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình

Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệpXây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
Tri Dung, Tran
 
29% Solution
29% Solution29% Solution
29% Solution
Khanh-Nguyen
 
GA mission vision culture
GA mission vision cultureGA mission vision culture
GA mission vision culture
GA Advisor Vietnam
 
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gasCác yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tcbài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
hienle082005
 
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)Hung Nguyen Quang
 
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạoi2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng TạoTri Dung, Tran
 
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sảnQuy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
Mywork.vn
 
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi MarketingEbook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
AnhQunh471854
 
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
nhasasa
 
8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien dai8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien dai
vuthanhtien
 
Tài liệu học MBA
Tài liệu học MBATài liệu học MBA
Tài liệu học MBA
Digiword Ha Noi
 
Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
Nâng cao hiệu quả làm việc nhómNâng cao hiệu quả làm việc nhóm
Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0936 885 877
 
Van hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiepVan hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghieptamnguyen_vaa
 
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
Thọ Vũ Ngọc
 

Similar to Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình (20)

Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
 
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệpXây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
Xây dựng mạng lưới tài năng trẻ trong sáng tạo – khởi nghiệp
 
29% Solution
29% Solution29% Solution
29% Solution
 
GA mission vision culture
GA mission vision cultureGA mission vision culture
GA mission vision culture
 
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gasCác yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
Các yếu tố năng lực cạnh tranh tại công ty gas
 
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tcbài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
bài tập lớn nguyên lý kế toán 1 hvien tc
 
Chương 4 văn hóa doanh nhân
Chương 4 văn hóa doanh nhânChương 4 văn hóa doanh nhân
Chương 4 văn hóa doanh nhân
 
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)
Mod b ngay 5 phan 2 policy execution (vietnam)
 
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạoi2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
i2Metrix: Độ Đo Năng Lực Đổi Mới Sáng Tạo
 
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sảnQuy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
Quy trình công việc sinh viên thực tập tại công ty Bất động sản
 
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
10 Kỹ năng cần thiết cho người tìm việc
 
Introduction
IntroductionIntroduction
Introduction
 
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi MarketingEbook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
Ebook Business Case 101 cho 4 cuộc thi Marketing
 
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
Vanluong blogspot com_shophoatuoi_9065
 
8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien dai8 pham chat cua nha quan ly hien dai
8 pham chat cua nha quan ly hien dai
 
Tài liệu học MBA
Tài liệu học MBATài liệu học MBA
Tài liệu học MBA
 
Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
Nâng cao hiệu quả làm việc nhómNâng cao hiệu quả làm việc nhóm
Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
 
Van hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiepVan hoa goanh nghiep
Van hoa goanh nghiep
 
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
Báo cáo môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp Phân tích triết lý ki...
 
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
7 Nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ - Steven S. Little
 

More from Tri Dung, Tran

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Tri Dung, Tran
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Tri Dung, Tran
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Tri Dung, Tran
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Tri Dung, Tran
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Tri Dung, Tran
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Tri Dung, Tran
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Tri Dung, Tran
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
Tri Dung, Tran
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
Tri Dung, Tran
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Tri Dung, Tran
 
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực LạcKinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Tri Dung, Tran
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
Tri Dung, Tran
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Tri Dung, Tran
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Tri Dung, Tran
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Tri Dung, Tran
 

More from Tri Dung, Tran (20)

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
 
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực LạcKinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
 

Cố vấn Khởi nghiệp: Công việc & Chương trình

 • 1. CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP CÔNG VIỆC & CHƯƠNG TRÌNH Trần Trí Dũng; vebimo@gmail.com Huế ∞ 12-11-2020
 • 2. Trao đổi tích cực Làm việc nhóm Không có Đáp án
 • 5. Đổi mới Sáng tạo Mới + Hữu ích +Thương mại hóa (bán được)
 • 6. Người khởi nghiệp... Khát vọng tạo giá trị Chấp nhận bất trắc Năng lực biến cơ hội thành hiện thực
 • 7. Người khởi nghiệp “ngụy trang” oRất nhiều ý tưởng oVô vàn đề xuất oKhông muốn rủi ro oKhông muốn thực thi oCố gắng ở phía an toàn o Cần một cơ chế chọn lọc o Ước muốn của người khởi nghiệp “ngụy trang”: thoát đời khởi nghiệp o Lợi ích: chất xúc tác hiệu quả o Tác hại với xã hội:  Quan niệm sai về khởi nghiệp  Không còn nguồn lực cho những người khởi nghiệp chân chính Cách nào nhận diện? 1. Hỏi o Đã làm gì? Kết quả? 2. Nghe o Hiểu, đối chiếu,.. Hỏi tiếp
 • 8. Cách nào nhận diện? 1. Hỏi o Đã làm gì? Kết quả? 2. Nghe o Hiểu, đối chiếu,.. Hỏi tiếp
 • 9. Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to A Successful Startup – by Bill Aulet (MIT), Willey 2013 KHỞI NGHIỆP LÀ QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG KỶ LUẬT
 • 10. Đầu tiên… Quan trọng hơn cả tiền
 • 11. Cố vấn Dẫn dắt làm gì? Người lắng nghe & đặt câu hỏi Người truyền cảm hứng Giảng viên Huấn luyện viên Nhà tư vấn Đối tác Kinh doanh Nhà Đầu tư  Không phải ông Bụt
 • 12. Cố vấn dẫn dắt (Mentor) Huấn luyện viên (Coach) Mục tiêu Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và lãnh đạo Hướng dẫn giải quyết vấn đề cụ thể bằng cách cùng làm việc Quan hệ Dài hạn Ngắn hạn Tự nguyện Hợp đồng Phạm vi công việc Thay đổi theo quá trình phát triển của hoạt động kinh doanh Mô tả công việc Ưu tiên Mối quan hệ. Năng lực Giải pháp. Kết quả Kỹ thuật Lắng nghe Đặt câu hỏi Giải quyết vấn đề
 • 13.
 • 14. Cố vấn Dẫn dắt  Mối quan hệ tự nguyện và dài hạn:  6 đến 12 tháng  Sự tin tưởng  Cố vấn dẫn dắt giúp người khởi nghiệp phát triển: 1. Năng lực giải quyết vấn đề 2. Năng lực lãnh đạo  Hai nguồn lực quan trọng: 1. Sự khôn ngoan 2. Vốn xã hội: quan hệ kinh doanh
 • 15. Cố vấn khởi nghiệp mang lại lợi ích gì? Cố vấn dẫn dắt mang lại lợi ích gì? Đánh giá của Mentor Mentee Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm 26% 28% Cơ hội tiếp cận mạng lưới kinh doanh 27% 30% Tạo động lực thúc đẩy 22% 20% Giúp xây năng lực ra quyết định 15% 16% Trợ giúp tài chính 8% 6%
 • 16. Cố vấn dẫn dắt làm gì? 7 phút • Chia nhóm ba người • Mentee tham vấn mentor với câu hỏi “cố vấn dẫn dắt làm gì?” • Người thứ ba quan sát
 • 17. ĐẶT CÂU HỎI Câu hỏi: o Tại sao? Ai? Cái gì? Khi nào? Như thế nào? o Còn gì nữa không? Một câu hỏi tốt mở ra một hướng suy nghĩ mới. Câu hỏi cần xuất phát từ mối quan tâm thực sự tới vấn đề mà người khởi nghiệp đang phải đối diện. Người cố vấn khéo léo lựa chọn câu hỏi để dòng chảy thông tin được liên tục. LẮNG NGHE “Lắng”  “Nghe” Động viên
 • 18. • Vẫn nhóm ba người • Mentor và mentee đổi vị trí và tham vấn • Người thứ ba quan sát Cố vấn dẫn dắt không làm gì? 7 phút
 • 19.
 • 20. Annie Duke: “Một quyết định có tốt hay không phụ thuộc vào cách thức đưa ra quyết định đó, không phải kết quả của quyết định đó.”
 • 21. Cố vấn có chuyên môn tài chính làm việc việc cùng startup ứng dụng công nghệ thực tế ảo o Startup không dám chắc còn sống được bao lâu. o Các sáng lập không có lương. o Đội ngũ chịu nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội  Startup tự tin giờ không thể chết được  Quỹ tiền mặt dư 03 tháng lương và bảo hiểm  Khách hàng chủ động tìm đến. Thường xuyên xuất hiện trên truyền hình quốc gia
 • 22. Giảng viên chưa có kinh nghiệm kinh doanh có nên làm cố vấn dẫn dắt?
 • 23. Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để gợi ý và dẫn dắt người khởi nghiệp liên tưởng tới thực tiễn của mình.
 • 24. Ai làm cố vấn dẫn dắt Nhà Quản lý Doanh nghiệp 26% Giảng viên Đại học 11% Nhà Tư vấn Chuyên môn 23% Doanh nhân thành đạt 27% Nhà đầu tư 11% Khác 2%
 • 25. • Tư duy phản biện. Người cố vấn và người khởi nghiệp cùng nhau sử dụng tư duy phản biện tích cực để phân tích, đánh giá và tìm giải pháp.
 • 26. Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người khởi nghiệp sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn: chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi nghiệp tìm ra giải pháp cho mình.
 • 27. Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số liệu và dữ liệu mà người khởi nghiệp và cố vấn phải cùng nhau tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng. Xử lý tốt những thông tin này giúp thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra giải pháp phù hợp Abraham Wald: Logical error known as Survival Bias Xác định và loại bỏ những điều có thể tạo ra thất bại nên làm hơn là tìm hiểu điều gì làm nên thành công.
 • 28. Tìm quy luật của dãy số Quy luật của dãy số đã được viết ra trước Nêu số tiếp theo, nếu đúng với quy luật thì viết thêm vào, nếu không đúng với quy luật thì loại bỏ 2, 4, 8,..
 • 29. Xây dựng cộng đồng cố vấn khởi nghiệp là gieo hạt mầm giá trị văn hóa về niềm tin vào sự cần thiết phải làm những việc tốt đẹp cho cộng đồng. • Đặt câu hỏi. Một câu hỏi tốt mở ra một hướng suy nghĩ mới. Câu hỏi cần xuất phát tự mối quan tâm thực sự tới vấn đề mà người khởi nghiệp đang phải đối diện. Người cố vấn khéo léo lựa chọn câu hỏi để dòng chảy thông tin được liên tục. • Kể chuyện. Người cố vấn sử dụng các câu chuyện để gợi ý và dẫn dắt người khởi nghiệp liên tưởng tới thực tiễn của mình. • Giải quyết vấn đề. Người cố vấn giới thiệu và hướng dẫn người khởi nghiệp sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề - chẳng hạn: chia nhỏ để xử lý, lật ngược lại giả thiết, xem xét vấn đề từ nhiều vị trí. Qua đó, người cố vấn dẫn dắt người khởi nghiệp tìm ra giải pháp cho mình. • Tư duy phản biện. Người cố vấn và người khởi nghiệp cùng nhau sử dụng tư duy phản biện tích cực để phân tích, đánh giá và tìm giải pháp. • Làm việc với số liệu và dữ liệu. Số liệu và dữ liệu mà người khởi nghiệp và cố vấn phải cùng nhau tiếp nhận là rất nhiều và đa dạng. Xử lý tốt những thông tin này giúp thấu hiểu vấn đề và từ đó tìm ra giải pháp phù hợp
 • 30. Vì sao nên quan tâm trở thành cố vấn dẫn dắt? • Tái nạp năng lượng khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo • Cập nhật công nghệ • Tiếp cận mô hình kinh doanh mới • Tìm kiếm nhân tài • Tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư
 • 31. Kỷ luật, Cam kết, Thực thi Tạo một bối cảnh thoải mái Làm rõ kỳ vọng Xác định vấn đề Tìm kiếm giải pháp Quyết định hành động Thách thức và thuận lợi Kết quả và đo lường kết quả
 • 32.
 • 33. Mô hình Kinh doanh Cái gì được cung cấp cho khách hàng? Bằng cách nào giá trị được tạo ra và chuyến tới khách hàng?Ai là phân khúc khách hàng mục tiêu? Tại sao hoạt động kinh doanh có lợi nhuận? Tuyên bố giá trị Mô hình doanh thu Chuỗi giá trị Mô hình Kinh doanh trình bày cách thức công ty tạo ra giá trị và chuyển hóa các giá trị đó thành tiền Cái gì? Tại sao? Thế nào? Ai?
 • 34. Làm việc nhóm: Xây dựng chương trình cố vấn dẫn dắt tại đơn vị • Các nhóm thảo luận và chuẩn bị trong 45 phút • Từng nhóm trình bày trong 10 phút + 10 phút hỏi đáp
 • 35. Tạo Nhận thức & Xây dựng Kỳ vọng Thích hợp Sự kiện Kết nối & Định hướng Sự kiện Ghép cặp Giám sát & Hỗ trợ Tốt nghiệp & Phát triển Quan hệ Xây dựng Cộng đồng với các Cựu Thành viên Đánh giá & Điều chỉnh Các bước xây dựng Chương trình Cố vấn Khởi nghiệp
 • 36. Tạo Nhận thức & Xây dựng Kỳ vọng Thích hợp oKỳ vọng thích hợp – cho cả mentor và mentee – là nền tảng cho quan hệ gắn bó lâu dài oMời những người quan tâm, đặc biệt là doanh nhân, tới các sự kiện để gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp: Chuẩn bị tốt về nội dung. Tránh lãng phí thời gian của khách mời Tạo không gian thoải mái và thân thiện Chia sẻ câu chuyện. Giải thích các thách thức. Không nói quá.
 • 37. Sự kiện Kết nối & Định hướng oTập trung vào mục tiêu của sự kiện: Quan hệ cố vấn khởi nghiệp là nội dụng chủ đạo Có thêm nhiều người quan tâm trở thành cố vấn khởi nghiệp Có thể nhiều nhà sáng lập muốn tham gia chương trình oMời cả cố vấn và nhà sáng lập tới tham dự oTạo thời gian để mọi người trao đổi và tìm hiểu về nhau
 • 38. Sự kiện Ghép cặp oMục đích: xác định các cặp mentor-mentee thích hợp làm việc cùng nhau oKhiến mọi người tham dự phải thực sự nghiêm túc cân nhắc xem ai là người họ muốn cùng làm việc trong 6 đến 12 tháng tới oHai hoặc ba buổi gặp đầu tiên là rất quan trọng: Trao đổi với mentor và mentee sau mỗi buổi gặp Sắp xếp để những mentor có kinh nghiệm trao đổi với những người mới tham gia
 • 39. Giám sát & Hỗ trợ o Mục tiêu của giám sát là hỗ trợ và cải thiện chất lượng quan hệ cố vấn dẫn dắt o Các chỉ tiêu định lượng là cần thiết: “10,000 giờ bay” o Tác động thực tế nhất là sự thay đổi của nhà sáng lập o Sẵn sàng hỗ trợ cố vấn và nhà sáng lập với các nguồn lực hiện có o Khi cần giả quyết một vấn đề: Quan hệ cố vấn khởi nghiệp là quá trình kỷ luật. Hãy vận dụng các quy tắc của chương trình. Tôn trọng cả cố vấn và nhà sáng lập Quá trình trao đổi thông tin minh bạch và liên tục
 • 40. Tốt nghiệp & Phát triển Quan hệ oCơ hội để ghi nhận và thể hiện sự trân trọng với các cố vấn khởi nghiệp oCơ hội để cố vấn và nhà sáng lập mở rộng mạng lưới quan hệ và tiếp cận cơ hội mới oChuẩn bị cho cố vấn và nhà sáng lập bước vào giai đoạn hợp tác mới: đối tác kinh doanh, nhà đầu tư
 • 41. Đánh giá & Điều chỉnh oĐây là quá trình nội bộ oMục tiêu: cải thiện chất lượng dịch vụ oKiên nhẫn. Mắc sai lầm không phải là vấn đề.
 • 42. Xây dựng Cộng đồng với các Cựu Thành viên oCựu thành viên = Tài sản của Chương trình Cố vấn Dẫn dắt oCựu thành viên: Cố vấn & Nhà sáng lập oMột chương trình khác với cam kết dài hạn hơn
 • 43. 43

Editor's Notes

 1. Chia các nhóm với phân bố thành viên: có kinh nghiệm làm việc trong hệ sinh thái, có kinh nghiệm hỗ trợ kinh doanh
 2. Sáng tạo: Mới + Hữu ích
 3. Đổi mới sáng tạo: Mới + Hữu ích + thương mại được/bán được
 4. Mentoring có mặt trong toàn bộ quá trình hỗ trợ phát triển với startups. Mentor đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đầu.
 5. Nghệ thuật cân bằng. Dẫn dắt tới giải pháp. Có giải pháp & có gợi ý. Không có giải pháp hoàn hảo nhưng cần giải quyết được vấn đề
 6. Mentoring có mặt trong toàn bộ quá trình hỗ trợ phát triển với startups. Mentors đang được giới thiệu với các khái niệm khác nhau, dễ gây nhầm lẫn.
 7. Xây dựng mối quan hệ, tạo dựng niềm tin.
 8. Personal capacity: leadership, problem solving, innovation and even personality
 9. Bất kỳ ai muốn đồng hành cùng người khác phát triển năng lực giải quyết vấn đề bằng việc xây dựng quan hệ tin cậy nhau, kỹ thuật đặt câu hỏi và lắng nghe.
 10. iNUT. Ngo Huynh Ngoc Khanh. 1996.
 11. Làm việc với số liệu và dữ liệu
 12. 1. ĐỐI TÁC CHÍNH Dù với doanh nghiệp startup hay doanh nghiệp đã thành lập lâu năm thì việc tạo dựng liên minh với các đối tác là điều rất quan trọng. Chẳng hạn như khi các công ty phải liên minh với nhau để chiến đấu với đối thủ cạnh tranh và kết hợp kiến thức và chuyên môn với nhau. Doanh nghiệp có thể thu về các thông tin quan trọng thông qua chính những sự liên minh này, bằng việc xác định ngay từ đầu những đối tác nào sẽ đem lại giá trị và những mối quan hệ đó có giá trị như thế nào. 2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH Bằng việc nhận biết đúng về các hoạt động nòng cốt của công ty, chúng ta sẽ hiểu đúng các giá trị thặng dư mà doanh nghiệp có thể đưa ra thị trường. Điều này không chỉ nói  về sản xuất ra những sản phẩm như thế nào, mà nó còn đề cập đến cái cách mà doanh nghiệp tiếp cận với vấn đề giải quyết vấn đề của thị trường, cách kết nối (networking) ra sao, chất lượng của sản phẩm đầu ra hoặc dịch vụ đầu ra của doanh nghiệp là gì. Khi tổ chức xác định được giá trị gia tăng mà mình cung cấp cho khách hàng là gì, họ có thể dễ dàng phát triển mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng hiện tại, do đó, điều này có thể hữu ích trong việc thu hút khách hàng mới. Đây cũng được coi là hành động giúp doanh nghiệp tránh các tổn thất gây ra từ việc phải cạnh tranh với đối thủ dễ dàng hơn. 3. CÁC NGUỒN LỰC CHÍNH Các nguồn lực đầu vào chính là trái tim, nòng cốt của việc sản phẩm đầu ra như thế nào.  Các nguồn lực này có thể được phân loại thành: nguồn lực vật chất, trí tuệ, tài chính và nhân lực. Nguồn lực vật chất có thể bao gồm các tài sản như các trang thiết bị phục vụ kinh doanh. Nguồn lực trí tuệ bao gồm từ kiến ​​thức, thương hiệu đến các bằng sáng chế. Các nguồn lực tài chính liên quan đến dòng vốn, nguồn thu nhập và nguồn nhân lực bao gồm các khía cạnh về nhân sự. 4. GIÁ TRỊ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG Xác nhận giá trị nghĩa là lý do cốt lõi để công ty tồn tại, giá trị này chính là nhằm đáp ứng nhu cầu từ phía khách hàng. Doanh nghiệp này khác biệt so với đối thủ cùng ngành như thế nào? Những khác biệt này một mặt tập trung vào những yếu tố có thể định lượng được như giá, dịch vụ, tốc độ và điều kiện giao hàng. Mặt khác, nó cũng tập trung vào những yếu tố có thể định tính bao gồm thiết kế, trạng thái thương hiệu và trải nghiệm cũng như sự hài lòng của khách hàng. 5. QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Tương tác với khách hàng là điều rất cần thiết. Cơ sở dữ liệu càng rộng thì doanh nghiệp càng cần chú trọng việc phân chia khách hàng thành các nhóm mục tiêu khác nhau. Mỗi nhóm khách hàng có một nhu cầu khác nhau. Bằng cách dự đoán các nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào các nhóm khách hàng khác nhau. Một dịch vụ tốt sẽ đảm bảo cho quan hệ khách hàng vừa bền vững mà lại tốt đẹp và có thể duy trì trong tương lai. 6. CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ PHÂN PHỐI Một công ty phải giải quyết các vấn đề về truyền thông, phân phối và các kênh bán hàng. Điều này không chỉ là về việc liên lạc với khách hàng và cách thức mà công ty giao tiếp với khách hàng của họ. Các địa điểm mua sắm và phân phối các sản phẩm và dịch vụ cung cấp là yếu tố quyết định. Các kênh đến với khách hàng theo năm giai đoạn khác nhau: nhận thức về sản phẩm, mua hàng, giao hàng, đánh giá và sự hài lòng, cuối cùng là dịch vụ hậu mãi. Để tận dụng tốt các kênh và tiếp cận nhiều khách hàng nhất có thể, các kênh của doanh nghiệp nên được kết hợp giữa các kênh offline (cửa hàng) và trực tuyến (web bán hàng). 7. PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG Vì một tổ chức phải phục vụ nhiều nhóm khách hàng vậy nên các doanh nghiệp nên chia họ thành các phân khúc khác nhau. Bằng cách xác định các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng và giá trị mà họ gắn kết, mà các sản phẩm và dịch vụ có thể được “may đo cắt thửa” để phục vụ tốt hơn cho các nhu cầu này. Điều này sẽ khiến khách hàng hài lòng hơn, từ đó quay lại củng cố giá trị thặng dư cho khách hàng. 8. CƠ CẤU CHI PHÍ Khi có một cái nhìn sâu sắc vào cơ cấu chi phí, doanh nghiệp sẽ biết doanh thu tối thiểu phải có để tạo ra lợi nhuận là bao nhiều. Cơ cấu chi phí xét đến khả năng mở rộng quy mô, định phí (constant cost) và biến phí (variable cost) cũng như các lợi thế về lợi nhuận. Nếu thông qua cơ cấu chi phí, doanh nghiệp thấy rằng mình đang đầu tư nhiều hơn so với mức doanh thu mà nó đang tự tạo ra, thì nghiễm nhiên là chủ doanh nghiệp sẽ nhìn thấy là họ cần phải thay đổi về kết cấu của chi phí. Thường thì nếu chuyện này xảy ra thì công ty sẽ quay lại yếu tố nguồn lực để cơ cấu lại và giảm thiểu một loạt các yếu tố trong đó nhằm điều chỉnh lại dòng thu và dòng chi. 9. DÒNG DOANH THU Ngoài cơ cấu chi phí, dòng doanh thu sẽ đem lại một cái nhìn rõ ràng vào các mô hình doanh thu của doanh nghiệp. Ví dụ, công ty cần có bao nhiêu khách hàng trên cơ sở hàng năm để tạo ra lợi nhuận? Doanh nghiệp cần doanh thu bao nhiêu để hoà vốn? Dòng doanh thu là công cụ điều chỉnh chi phí. Ngoài doanh thu từ việc bán hàng hoá, lệ phí đăng ký, thu nhập cho thuê, cấp giấy phép, tài trợ và quảng cáo cũng có thể là một nguồn thu.
 13. Mô hình kinh doanh. Kết quả kinh doanh thực tế. Hình ảnh thực tế. Đã làm gì.