SlideShare a Scribd company logo
Thế Giới Cực Lạc
KINH A DI ĐÀ
Hà Nội, Việt Nam, 15/04/2023, (25 tháng 2 Nhuận Năm Quý Mão)
Thích Nữ Nguyên Nhẫn ghi chép theo Sách Kinh
Tủ sách Phật Giáo
Thượng tọa Thích Nhật Từ
Thế giới Cực Lạc
• Thế giới Cực Lạc bao gồm 2 phương diện:
• An lạc Nội tâm
• Thịnh vượng về vật chất
Là môi trường Sinh thái và Tâm linh lý tưởng cho sự Tu tập và tỉnh thức
• Là Thế giới:
• Vắng bóng hoàn toàn mọi khổ đau
• Thanh tịnh, An lạc, Thanh thản
• Con người trong Thế giới Cực Lạc
• Là những con người thánh thiện
• Bậc sống cao thượng
• Tâm thanh tịnh, Vô nhiễm
• Con người đạt đến trạng thái tâm linh không còn lùi sụt trong 3 cõi 6
đường
• Sinh hoạt căn bản của chúng sinh trong Thế giới này
• Thiền định
TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
Hình thức Thuyết Pháp
• Hình thức Thuyết Pháp, Pháp âm:
• Đức Phật thuyết pháp
• Các vị Thánh chúng thuyết pháp
• Tiếng gió thổi, Tiếng thông reo, Tiếng chim hót: Phương tiện truyền Pháp âm của
Đức Phật
• Mục đích Thuyết Pháp:
• Giúp cho người mới vãng sanh: thăng tiến tâm linh & đạt được bất thoái
chuyển, hóa độ chúng sanh trở về với Chánh Pháp
• Kết quả
• Đạt đến Sống trong thiền định và Chánh niệm
• Thiết lập Tâm Thanh tịnh (Giải phóng dòng chảy bất thiện của Tâm)
• Nhìn cuộc đời và quán chiếu âm thanh của cuộc đời (Quán Thế âm) trong Chánh
niệm:
• Sự vật quanh ta trở nên thanh tịnh
• Sự có mặt của chúng ta- trong môi trường thanh tịnh –trên nền tảng niệm Phật
chánh niệm: Nơi đó trở thành Tịnh độ và Cực Lạc
TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
Cõi Tịnh Độ Tây Phương
• Là cảnh giới hội tụ được nhiều Bậc Thượng Thiện (Bậc sống Cao
thượng) nhất- Chư Thượng Thiện Nhân Câu hội Bất xứ
• Sống với nhau an bình, hạnh phúc, truyền dạy Con đường Hạnh
phúc, Nhất tâm bất loạn, Chánh Niệm
• Phương pháp xây dựng Tịnh độ:
• Thiết lập Tâm thanh tịnh và Giải phóng tất cả dòng chảy bất thiện của Tâm
• Xây dựng Tâm Chánh niệm và Tỉnh thức
• Có Chánh niệm Có Tịnh độ
• Có Tỉnh thức Có Tịnh độ
• Có Tuệ giác Có Tịnh độ
• Có Từ, Bi, Hỉ, Xả Có Tịnh độ
• Tịnh độ và Cực Lạc có mặt trong các Đức Tính Thiện và Đạo đức
của Mỗi Con người
TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
Điều kiện vãng sanh
• Niềm tin chân chánh Nhiếp tâm Chánh niệm Nhất Tâm Bất loạn
• Nhất Tâm Bất loạn (Nghiên cứu Cốt lõi của Kinh A Di Đà-TT Thích Nhật Từ)
• Nhất Tâm: Trạng thái tâm chuyên nhất vào đối tượng thiền quán/quán chiếu- Cửa
ngõ của con đường thăng tiến tâm linh
• Bất loạn: Định tĩnh, không còn trạng thái lăng xăng theo trần cảnh, vắng bặt điên
đảo mộng tưởng; vắng bặt tư tưởng nhị nguyên đối đãi
• Pháp môn Tu tập Thiền Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn
• Trì Niệm Danh hiệu Phật: Niệm Phật để Nhất Tâm, Nhất Tâm để Niệm Phật
• Niệm Phật để Thanh tịnh hóa Tâm thức ở hiện tại, trong mỗi hành vi trong cuộc
sống
• Dành cho mọi căn cơ và đối tượng
• Kết quả
• An Trú trong Định; Tâm thuần tịnh
• Sống an lạc và thảnh thơi
• Thiết lập Tịnh độ trong Tâm, Tịnh độ tại Trần gian (Tịnh độ hiện tiền)
TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc
Cốt lõi của Kinh A Di Đà
https://www.youtube.com/watch?v=MjZ6pjWumdk
TT. Thích Nhật Từ
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (1)
• Năm 147 sau Tây Lịch: Kinh A Di Đà được dịch
• Đầu thế kỷ 5 sau Tây Lịch: pháp môn Tịnh độ chính
thức được phát triển, trở thành 1 Pháp môn quan trọng
nhất lúc bấy giờ
• Sau 16 thế kỷ phát triển: Tịnh độ Tông trở thành tông
phái lớn nhất của các nước theo Đạo Phật Đại Thừa
(Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên)
• Pháp môn Tịnh độ trong Kinh A Di Đà
• Bản chất của Thế giới Tịnh độ: Chỉ về 1 hành tinh có sự
lãnh đạo và hóa độ của 1 Đức Phật.
• Kinh A Di Đà mô tả Thế giới Cực Lạc: Không có Khái
niệm về khổ và đau
• Sinh về Tây phương Cực Lạc: Vẫn có già-bệnh-chết,
Nhưng chuyển hóa và vượt qua được nỗi khổ tâm, làm
chủ được nỗi khổ. Không còn bị khổ tâm chi phối (Khổ
của cảm xúc, Khổ của thái độ, Khổ của Suy luận)
• Thiết lập Tịnh độ hiện tiền cho con người
TT. Thích Nhật Từ
• Đời sống của Cư dân Tịnh độ:
• Cư dân tịnh độ: Chỉ những người được
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
• Buổi sáng:
• Hái hoa công đức, Cúng dường mười
phương, Quay về Tây phương Cực Lạc
• Sau giờ ăn cơm:
• Đi thiền hành từng bước thảnh thơi, Không
niệm tụng. Đi thư thái nhẹ nhàng, thảnh
thơi. Đạt chánh niệm bây giờ, tại đây. Rũ bỏ
các căng thẳng
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (2) TT. Thích Nhật Từ
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (3)
• Về Cấp độ Tâm linh:
• Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng
thiện, A Bệ Bạt Trí - Những bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm
linh. Là những người chứng Sơ quả A La Hán trở lên.
• Những người chứng đắc Quả A La Hán, đã vượt qua được Tham
ái, Sân hận, Si mê, Chấp thủ, Hôn trầm, Thụy miên
TT. Thích Nhật Từ
Niệm Phật & Lạy Phật & Thực hành các Phật sự
• Thực hành Niệm Phật: Có được Chánh Niệm, Tâm không có
vọng tưởng, hoang tưởng. Nhờ đó Tâm định tĩnh.
• Thực hành Lạy Phật: Giữ vững được sức khỏe của bản thân
• Bên cạnh Niệm Phật và Lạy Phật: Người Phật tử cần phải thực
hành các Phật sự khác
TT. Thích Nhật Từ
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (4)
• Cốt lõi Tịnh độ Tông:
• 5 tiêu chí để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc
• Căn Lành Lớn
• Công Đức Lớn
• Nhân Duyên Tốt Lớn
• Quán Pháp Âm Lớn: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Sáu
Ba La Mật
• Nhất Tâm Bất Loạn
TT. Thích Nhật Từ
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (5)
• Cốt lõi Tịnh độ Tông:
• (1) Căn lành Lớn: Chặt đứt gốc rễ Tham ái, Sân hận, Si mê, Chấp thủ. Quả
chứng tối thiểu là Sơ quả A La Hán trở lên. Người tại gia có quan hệ vợ chồng
chưa có được căn lành lớn thứ nhất (dục ái, hữu ái). Ai đạt được điều này- Nơi
mình đang sống chính là Cực Lạc. Tương lai là kết quả của Hiện tại.
• (2) Công đức Lớn: Người rất tinh tấn. Không từ bỏ các cơ hội làm từ thiện.
Dấn thân làm Phật sự. Xung phong. Kêu gọi mọi người cùng tu. Các Phật sự
sớm thành tựu mỹ mãn. Từ thiện là ứng dụng của lòng từ bi. Phước-Tuệ Song
Tu. Bố thí Tài sản. Hiến Tạng. Hiến Xác. Bố thí Phật Pháp. Bố thí niềm vui
không sợ hãi.
• (3) Tạo Nhân Duyên Tốt lớn: Gieo trồng Nhân duyên tốt quyết định thành
công. Làm việc tốt như leo núi, càng lên cao càng mệt, ít thành công. Mỗi
người phát tâm Độ người sống, tạo nhân duyên tốt cho biết Đạo Phật, trải
nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây: 1 năm 12 tháng độ cho 6 người chưa
biết Đạo trở thành Phật tử.
TT. Thích Nhật Từ
Cốt lõi của Kinh A Di Đà (6)
• Cốt lõi Tịnh độ Tông (tiếp)
• (4) Quán Pháp Âm lớn: Bài Pháp Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Sáu
Ba La Mật.
• Giáp mặt với Khổ Đau. Sử dụng dữ liệu khổ đau ở cõi Ta bà để thiết lập Tịnh độ Bây giờ
và Tại đây. Huấn luyện Tâm mình là bản lĩnh tích cực vượt qua Không đầu hàng Số phận
• (5) Nhất Tâm Bất Loạn: Là kết quả của 4 điều vừa nêu: Căn lành lớn,
Công đức lớn, Tạo Nhân duyên lớn, Quán Pháp Âm lớn
• Việc ở chỗ nào khép lại ở chỗ đó. Tại và Hiện. Buông xả áp lực cảm xúc. Không bị cảm
xúc đè nén chi phối. Đạt được Chánh Niệm Nhất Tâm.
• Khi tu thiền đúng cách đều đạt được Nhất Tâm và Chánh Niệm
• Bất loạn là Kết quả của Nhất Tâm. Toàn khối Tâm thanh tịnh như Tấm gương nhìn thấy
mọi thứ.
• Cốt lõi của việc Tu là Đạt được Tâm Buông Xả.
• Sự thấy, Sự nghe, Sự hiểu, Sự biết.
• Thực tập Lòng Từ bi, thông cảm, nâng đỡ, giúp đỡ
• Các Đức Phật hiện tại và vị lai khi Truyền bá Chánh Pháp: Đều phải dựa vào Bát Chánh
Đạo, Tứ Diệu Đế
TT. Thích Nhật Từ
Hộ niệm cho người hấp hối/người mới chết
• Người đi hộ niệm cần có kiến thức về Hộ niệm- Kỹ năng về Hộ
niệm
• Cần Tư vấn trước khi Hộ niệm- Cần cung cấp ngắn gọn các thông
tin sau đây cho người hấp hối/người mới chết:
• Rũ bỏ mọi chấp trước
• Không sợ chết
• Chết không phải là hết, Chết tiếp tục tái sinh
• Hãy Định tâm để có một tiến trình Tái sinh nhanh và tốt đẹp
TT. Thích Nhật Từ
Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc

More Related Content

Similar to Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc

Đại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam BảoĐại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam Bảo
Phát Nhất Tuệ Viên
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
Phát Nhất Tuệ Viên
 
Mục đích của Đời người
Mục đích của Đời ngườiMục đích của Đời người
Mục đích của Đời người
Tri Dung, Tran
 
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giacKinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Huong Vo
 
Bi phepluyendao 
Bi phepluyendao Bi phepluyendao 
Bi phepluyendao 
lyquochoang
 
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại SưSlide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Nhân Quả Luân Hồi
 
Kinh sám hối hồngdanh
Kinh sám hối hồngdanhKinh sám hối hồngdanh
Kinh sám hối hồngdanh
Huong Vo
 
Tung kinh vo luong tho
Tung kinh vo luong thoTung kinh vo luong tho
Tung kinh vo luong tho
vankhan101
 
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdfngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
TruongVanHoat
 
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
Long NguyenThe
 
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
Phật Ngôn
 
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng YếuVãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Nguyen Truong Giang
 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Đỗ Bình
 
Quang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệQuang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệ
Hoàng Lý Quốc
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Hoàng Lý Quốc
 
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
tung truong
 
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
Dam Ngoc Anh
 

Similar to Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc (20)

Đại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam BảoĐại Đạo Tam Bảo
Đại Đạo Tam Bảo
 
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANHAN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
AN CHUNG DAO CHANH LY CHANH THIEN MENH CHANH
 
Mục đích của Đời người
Mục đích của Đời ngườiMục đích của Đời người
Mục đích của Đời người
 
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giacKinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
Kinh dai thua_vo_luong_tho_trang_nghiem_thanh_tinh_binh_dang_giac
 
Bi phepluyendao 
Bi phepluyendao Bi phepluyendao 
Bi phepluyendao 
 
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại SưSlide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
Slide Thực Hành Chiêm Sát , soạn theo bản sám hổi của Ngẫu Ích Đại Sư
 
Kinh sám hối hồngdanh
Kinh sám hối hồngdanhKinh sám hối hồngdanh
Kinh sám hối hồngdanh
 
Tung kinh vo luong tho
Tung kinh vo luong thoTung kinh vo luong tho
Tung kinh vo luong tho
 
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdfngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
ngay-trong-kiep-song-nay-ts-u-pandita-khanh-hy-dich.pdf
 
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
17 10-25-chiêm sát sám nghi và chiêm luân tướng pháp-đủ bài kệ
 
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
Vạn Thiện Đồng Quy Tập (Diên Thọ)
 
Chúng ta từ lúc sinh ra đã sợ sệt nhiều điều sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau ...
Chúng ta từ lúc sinh ra đã sợ sệt nhiều điều sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau ...Chúng ta từ lúc sinh ra đã sợ sệt nhiều điều sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau ...
Chúng ta từ lúc sinh ra đã sợ sệt nhiều điều sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ đau ...
 
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng YếuVãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
Vãng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu
 
Phat tucanbiet4 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
Phat tucanbiet4 - THẦY THÍCH THÔNG LẠCPhat tucanbiet4 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
Phat tucanbiet4 - THẦY THÍCH THÔNG LẠC
 
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
Kinh Ưu Bà Tắc Giới卍 Thiện Sinh bạch Phật “ Kính bạch Đức Thế Tôn , Ai là ng...
 
Quang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệQuang minh trí tuệ
Quang minh trí tuệ
 
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đườngLợi ích của việc thường trở về phật đường
Lợi ích của việc thường trở về phật đường
 
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
[Hộ Niệm]: Để hiểu thấu hành đúng pháp hộ niệm
 
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
4 chìa khóa tu tập tt thich huyendieu
 
Tho batquantrai 1-2
Tho batquantrai 1-2Tho batquantrai 1-2
Tho batquantrai 1-2
 

More from Tri Dung, Tran

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Tri Dung, Tran
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Tri Dung, Tran
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Tri Dung, Tran
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Tri Dung, Tran
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Tri Dung, Tran
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Tri Dung, Tran
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Tri Dung, Tran
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Tri Dung, Tran
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Tri Dung, Tran
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
Tri Dung, Tran
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
Tri Dung, Tran
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Tri Dung, Tran
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
Tri Dung, Tran
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Tri Dung, Tran
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Tri Dung, Tran
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Tri Dung, Tran
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Tri Dung, Tran
 

More from Tri Dung, Tran (20)

Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
Xây Dựng Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới Sáng Tạo Hội An: Kinh Nghiệm Từ Chư...
 
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by EcombatorMô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
Mô Hình Kinh Doanh: TikTok Shop US Bootcamp by Ecombator
 
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt NamHệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
Hệ thống đánh giá, nhận diện Doanh nghiệp kinh doanh bao trùm tại Việt Nam
 
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation SystemViet Nam Inclusive Business Accreditation System
Viet Nam Inclusive Business Accreditation System
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Sáng tạo Địa phương: Kinh nghiệm Qu...
 
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâmXây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Hướng Phật tâm
 
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
Học Pháp Bà Phan Oanh về Đạo làm người, Đạo làm cha mẹ, Đạo nghĩa vợ chồng, ...
 
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương: Kinh nghiệm Q...
 
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in UniversitiesPromote Entrepreneurship and Innovation in Universities
Promote Entrepreneurship and Innovation in Universities
 
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt NamLàng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Làng Chùa Đại Ninh, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
 
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet NamKevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
Kevin X Murphy: 10 Bridges For Innovation and Entrepreneurship in Viet Nam
 
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem PerspectiveInvesting in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
Investing in Startups in Viet Nam: An Ecosystem Perspective
 
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATIONVIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
VIET NAM 2023: ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM OF INNOVATION
 
Doing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural EnvironmentDoing Business in an Intercultural Environment
Doing Business in an Intercultural Environment
 
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghềĐổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
Đổi mới Mô hình Kinh doanh Làng nghề
 
Hành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹHành trình làm cha mẹ
Hành trình làm cha mẹ
 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bướcHệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam: Tiến bước
 
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì saoĐánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
Đánh giá Hệ sinh thái Khởi nghiệp - Đổi mới Sáng tạo: Chỉ số, Đo lường, Vì sao
 
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet NamSwiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
Swiss Entrepreneurship Program: Viet Nam
 
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạoCố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
Cố vấn Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo
 

Kinh A Di Đà: Thế Giới Cực Lạc

 • 1. Thế Giới Cực Lạc KINH A DI ĐÀ Hà Nội, Việt Nam, 15/04/2023, (25 tháng 2 Nhuận Năm Quý Mão) Thích Nữ Nguyên Nhẫn ghi chép theo Sách Kinh Tủ sách Phật Giáo Thượng tọa Thích Nhật Từ
 • 2. Thế giới Cực Lạc • Thế giới Cực Lạc bao gồm 2 phương diện: • An lạc Nội tâm • Thịnh vượng về vật chất Là môi trường Sinh thái và Tâm linh lý tưởng cho sự Tu tập và tỉnh thức • Là Thế giới: • Vắng bóng hoàn toàn mọi khổ đau • Thanh tịnh, An lạc, Thanh thản • Con người trong Thế giới Cực Lạc • Là những con người thánh thiện • Bậc sống cao thượng • Tâm thanh tịnh, Vô nhiễm • Con người đạt đến trạng thái tâm linh không còn lùi sụt trong 3 cõi 6 đường • Sinh hoạt căn bản của chúng sinh trong Thế giới này • Thiền định TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
 • 3. Hình thức Thuyết Pháp • Hình thức Thuyết Pháp, Pháp âm: • Đức Phật thuyết pháp • Các vị Thánh chúng thuyết pháp • Tiếng gió thổi, Tiếng thông reo, Tiếng chim hót: Phương tiện truyền Pháp âm của Đức Phật • Mục đích Thuyết Pháp: • Giúp cho người mới vãng sanh: thăng tiến tâm linh & đạt được bất thoái chuyển, hóa độ chúng sanh trở về với Chánh Pháp • Kết quả • Đạt đến Sống trong thiền định và Chánh niệm • Thiết lập Tâm Thanh tịnh (Giải phóng dòng chảy bất thiện của Tâm) • Nhìn cuộc đời và quán chiếu âm thanh của cuộc đời (Quán Thế âm) trong Chánh niệm: • Sự vật quanh ta trở nên thanh tịnh • Sự có mặt của chúng ta- trong môi trường thanh tịnh –trên nền tảng niệm Phật chánh niệm: Nơi đó trở thành Tịnh độ và Cực Lạc TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
 • 4. Cõi Tịnh Độ Tây Phương • Là cảnh giới hội tụ được nhiều Bậc Thượng Thiện (Bậc sống Cao thượng) nhất- Chư Thượng Thiện Nhân Câu hội Bất xứ • Sống với nhau an bình, hạnh phúc, truyền dạy Con đường Hạnh phúc, Nhất tâm bất loạn, Chánh Niệm • Phương pháp xây dựng Tịnh độ: • Thiết lập Tâm thanh tịnh và Giải phóng tất cả dòng chảy bất thiện của Tâm • Xây dựng Tâm Chánh niệm và Tỉnh thức • Có Chánh niệm Có Tịnh độ • Có Tỉnh thức Có Tịnh độ • Có Tuệ giác Có Tịnh độ • Có Từ, Bi, Hỉ, Xả Có Tịnh độ • Tịnh độ và Cực Lạc có mặt trong các Đức Tính Thiện và Đạo đức của Mỗi Con người TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
 • 5. Điều kiện vãng sanh • Niềm tin chân chánh Nhiếp tâm Chánh niệm Nhất Tâm Bất loạn • Nhất Tâm Bất loạn (Nghiên cứu Cốt lõi của Kinh A Di Đà-TT Thích Nhật Từ) • Nhất Tâm: Trạng thái tâm chuyên nhất vào đối tượng thiền quán/quán chiếu- Cửa ngõ của con đường thăng tiến tâm linh • Bất loạn: Định tĩnh, không còn trạng thái lăng xăng theo trần cảnh, vắng bặt điên đảo mộng tưởng; vắng bặt tư tưởng nhị nguyên đối đãi • Pháp môn Tu tập Thiền Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn • Trì Niệm Danh hiệu Phật: Niệm Phật để Nhất Tâm, Nhất Tâm để Niệm Phật • Niệm Phật để Thanh tịnh hóa Tâm thức ở hiện tại, trong mỗi hành vi trong cuộc sống • Dành cho mọi căn cơ và đối tượng • Kết quả • An Trú trong Định; Tâm thuần tịnh • Sống an lạc và thảnh thơi • Thiết lập Tịnh độ trong Tâm, Tịnh độ tại Trần gian (Tịnh độ hiện tiền) TT. Thích Nhật Từ, Kinh A Di Đà
 • 7. Cốt lõi của Kinh A Di Đà https://www.youtube.com/watch?v=MjZ6pjWumdk TT. Thích Nhật Từ
 • 8. Cốt lõi của Kinh A Di Đà (1) • Năm 147 sau Tây Lịch: Kinh A Di Đà được dịch • Đầu thế kỷ 5 sau Tây Lịch: pháp môn Tịnh độ chính thức được phát triển, trở thành 1 Pháp môn quan trọng nhất lúc bấy giờ • Sau 16 thế kỷ phát triển: Tịnh độ Tông trở thành tông phái lớn nhất của các nước theo Đạo Phật Đại Thừa (Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên) • Pháp môn Tịnh độ trong Kinh A Di Đà • Bản chất của Thế giới Tịnh độ: Chỉ về 1 hành tinh có sự lãnh đạo và hóa độ của 1 Đức Phật. • Kinh A Di Đà mô tả Thế giới Cực Lạc: Không có Khái niệm về khổ và đau • Sinh về Tây phương Cực Lạc: Vẫn có già-bệnh-chết, Nhưng chuyển hóa và vượt qua được nỗi khổ tâm, làm chủ được nỗi khổ. Không còn bị khổ tâm chi phối (Khổ của cảm xúc, Khổ của thái độ, Khổ của Suy luận) • Thiết lập Tịnh độ hiện tiền cho con người TT. Thích Nhật Từ
 • 9. • Đời sống của Cư dân Tịnh độ: • Cư dân tịnh độ: Chỉ những người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc • Buổi sáng: • Hái hoa công đức, Cúng dường mười phương, Quay về Tây phương Cực Lạc • Sau giờ ăn cơm: • Đi thiền hành từng bước thảnh thơi, Không niệm tụng. Đi thư thái nhẹ nhàng, thảnh thơi. Đạt chánh niệm bây giờ, tại đây. Rũ bỏ các căng thẳng Cốt lõi của Kinh A Di Đà (2) TT. Thích Nhật Từ
 • 10. Cốt lõi của Kinh A Di Đà (3) • Về Cấp độ Tâm linh: • Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, A Bệ Bạt Trí - Những bậc bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Là những người chứng Sơ quả A La Hán trở lên. • Những người chứng đắc Quả A La Hán, đã vượt qua được Tham ái, Sân hận, Si mê, Chấp thủ, Hôn trầm, Thụy miên TT. Thích Nhật Từ
 • 11. Niệm Phật & Lạy Phật & Thực hành các Phật sự • Thực hành Niệm Phật: Có được Chánh Niệm, Tâm không có vọng tưởng, hoang tưởng. Nhờ đó Tâm định tĩnh. • Thực hành Lạy Phật: Giữ vững được sức khỏe của bản thân • Bên cạnh Niệm Phật và Lạy Phật: Người Phật tử cần phải thực hành các Phật sự khác TT. Thích Nhật Từ
 • 12. Cốt lõi của Kinh A Di Đà (4) • Cốt lõi Tịnh độ Tông: • 5 tiêu chí để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc • Căn Lành Lớn • Công Đức Lớn • Nhân Duyên Tốt Lớn • Quán Pháp Âm Lớn: Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Sáu Ba La Mật • Nhất Tâm Bất Loạn TT. Thích Nhật Từ
 • 13. Cốt lõi của Kinh A Di Đà (5) • Cốt lõi Tịnh độ Tông: • (1) Căn lành Lớn: Chặt đứt gốc rễ Tham ái, Sân hận, Si mê, Chấp thủ. Quả chứng tối thiểu là Sơ quả A La Hán trở lên. Người tại gia có quan hệ vợ chồng chưa có được căn lành lớn thứ nhất (dục ái, hữu ái). Ai đạt được điều này- Nơi mình đang sống chính là Cực Lạc. Tương lai là kết quả của Hiện tại. • (2) Công đức Lớn: Người rất tinh tấn. Không từ bỏ các cơ hội làm từ thiện. Dấn thân làm Phật sự. Xung phong. Kêu gọi mọi người cùng tu. Các Phật sự sớm thành tựu mỹ mãn. Từ thiện là ứng dụng của lòng từ bi. Phước-Tuệ Song Tu. Bố thí Tài sản. Hiến Tạng. Hiến Xác. Bố thí Phật Pháp. Bố thí niềm vui không sợ hãi. • (3) Tạo Nhân Duyên Tốt lớn: Gieo trồng Nhân duyên tốt quyết định thành công. Làm việc tốt như leo núi, càng lên cao càng mệt, ít thành công. Mỗi người phát tâm Độ người sống, tạo nhân duyên tốt cho biết Đạo Phật, trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây: 1 năm 12 tháng độ cho 6 người chưa biết Đạo trở thành Phật tử. TT. Thích Nhật Từ
 • 14. Cốt lõi của Kinh A Di Đà (6) • Cốt lõi Tịnh độ Tông (tiếp) • (4) Quán Pháp Âm lớn: Bài Pháp Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Sáu Ba La Mật. • Giáp mặt với Khổ Đau. Sử dụng dữ liệu khổ đau ở cõi Ta bà để thiết lập Tịnh độ Bây giờ và Tại đây. Huấn luyện Tâm mình là bản lĩnh tích cực vượt qua Không đầu hàng Số phận • (5) Nhất Tâm Bất Loạn: Là kết quả của 4 điều vừa nêu: Căn lành lớn, Công đức lớn, Tạo Nhân duyên lớn, Quán Pháp Âm lớn • Việc ở chỗ nào khép lại ở chỗ đó. Tại và Hiện. Buông xả áp lực cảm xúc. Không bị cảm xúc đè nén chi phối. Đạt được Chánh Niệm Nhất Tâm. • Khi tu thiền đúng cách đều đạt được Nhất Tâm và Chánh Niệm • Bất loạn là Kết quả của Nhất Tâm. Toàn khối Tâm thanh tịnh như Tấm gương nhìn thấy mọi thứ. • Cốt lõi của việc Tu là Đạt được Tâm Buông Xả. • Sự thấy, Sự nghe, Sự hiểu, Sự biết. • Thực tập Lòng Từ bi, thông cảm, nâng đỡ, giúp đỡ • Các Đức Phật hiện tại và vị lai khi Truyền bá Chánh Pháp: Đều phải dựa vào Bát Chánh Đạo, Tứ Diệu Đế TT. Thích Nhật Từ
 • 15. Hộ niệm cho người hấp hối/người mới chết • Người đi hộ niệm cần có kiến thức về Hộ niệm- Kỹ năng về Hộ niệm • Cần Tư vấn trước khi Hộ niệm- Cần cung cấp ngắn gọn các thông tin sau đây cho người hấp hối/người mới chết: • Rũ bỏ mọi chấp trước • Không sợ chết • Chết không phải là hết, Chết tiếp tục tái sinh • Hãy Định tâm để có một tiến trình Tái sinh nhanh và tốt đẹp TT. Thích Nhật Từ