SlideShare a Scribd company logo
प'लिकाप्लसि
इगालाटासलस िाइजाि
आटदा 1
1 इग्नाट्य, ज्टखौ निट'फोर्यबो बुंन्ट ज्टो, पनिक्प्नननयि, निज््नन नबशप
ज्ट सन््ट्ा दं; नबयोरनन न्टनदंनिरर, न्ि्ट नबनन अनि् ि्ानो इयोर नबफ् आरो
इयोर नजयु ख्रजों नेानयज्न्ट: ि्यैबो खुनय।
2 इ्योरनन फ्रये नोंनन िोयोखौ निनिन्नै, िोनये नददोि अन्इनन य्ट्ा ि्न्ट
ब्टनद नि ज्ब्ट। आं जोबोद िोजोन्ट होटो, नद आं नोंि्ंनन बोर िोन्ं िोख्ंखौ
न्टनो ि्ख्ट आरज्ि्ा य्नज्ब्ट, ज्टजों आं जेब्बो इयोरनन य्ट्ा रंज्नो
ह्टो।
3 नबननख्टनो आं नोंखौ आरज ि्बो नद नोंि्ङ् ज्ट इ्शोरजों नय ि्नदों, नोंि्ंनन
ि्ि्ट्ा नयि्ंनिं द्ाि्ि्ंनो आरो िुबुन ि्यैखौबो बोयोन हो, ज्ह्िे नबयोरो ब्य्ट
ज्िों ।
4 िोदोि आरो आत् िोनैखौबो जोिोन ि्न् ि्ानन ज्टि्खौ ि्खख। खौयेनिखौ
ि्खखनो नोंि्ंनन न्ज्न्टखौ ख्ि्ि, ज्टननफ्ट जेबो य्बनयन नङ्। ि्यैबो
ि्ननयफोरजों ि्फ्, जेरै इयोर नोंजों िोिोआा ि्फ्।
5 बटखौबो िोज्ं िोन्नै हेफ्ज्ब हो, जेरै नोंि्ङ्बो ख्ि्िो। ि्द'न्ट िैट्ज्ये
आरज ि्ब: नोंन्ा नयि्ंननफ्टनो ि्ख्न्ट नजननयननखुइ ब्ंनयन बुनजनो यों। य्ंग्ं
ज्, नोंि्ंनन िोयोखौ जेब्बो य्ंग्ं ि्।
6 य्फोिखौबो ओरैब्टनद र्टजि्ट जेरै इ्योर् नोंखौ ज्फ
ुं य्र ख्ि्ििोन। य्ये
आबुं द्ाह्र िहरै बटननबो िोरब्ंनिखौ यह्ट; जेर्ा ि्ाय्ट् जोबोद निनदर,
बेाह्ट िुि्मफ्ट् ब्ंनयन।
7 जुनद नोंि्ङ् िोज्ं योिोंय्फोरखौ िोज्ं िोनो, अब् नबटो ि् य्ब्टखर
ब्ान्ंिोन? न्ि्ट बेनन अनि् नोंि्ङ् बैयोरखौ नोंि्ंनन नयङ्ा दोनो ज्ट दुि्ं,
िुरैटै।
8 ि्यैबो ि्र्ट् िोनये प्ल्रजोंनो ह्िज्ट्: जुनद बे बेर्िनन िोरोबि्टन्ट्
िोब्ब ज्टो, अब् बेफोरखौ िुरै र्ह्जों योि्ट: नजबौ ब्टनद निट्न िोन्ं, न्ि्ट
फ्बु ब्टनद खह्िैटै ज्।
9 बे ज्होननन ि्ख्टनो नोंि्ङ् िोदोि आरो आत्जों द्ज्न्ट। ज्ह्िे नोंि्ङ्
नोंि्ंनन िोख्ंनन नयि्ङ्ा नुज्न्ट नजननयफोरखौ योि्टनो ह्टो।
10 आरो ज्टफोर नुज्ट्खै नबयोरखौ इ्योरनन ख्निट्ा आरज ि्ब, ज्ह्ते नोंि्ङ्
जेबो िुबैट्, न्ि्ट ि्यैबो अनिोबफोर्ा िोब्ं नबब्ंनन ज्नो ह्िौ।
11 यिफ् नोंखौ द्नब ख्ि्िो, ि्नोन् प्इिाआ ब्रखौ ब्रहोटो; आरो ज्टखौ
ब्रहंख्ट्ा ि्रहरन्ट ज्टो, बै ज्टि् जेर्ा नबटो ि्िोन; ज्ह्िे नोंि्ङ् इयोरनन
ख्निट्ा िोननो ह्टो।
12 इ्योरनन द्ाह्र ब्टनद य्ंग्ं ज्, नोंनो होन्ट िुक
ु ाआ िैनो रोङ
ै आरो जोबनो
िैटै नजउ; ज्टनन योिोनै नोंि्ङ्बो आबुङ
ै फोि्ट ज्ब्ट। नोंि्ङ् िोज्ं िोन्ट
ि्यैबो नजननयफोर्ा, आरो आंनन ब्नोफोर्ा आं नोंनन ज्निन ज्िोन।
13 ज्टफ् ब्ख्टज्ि्ा नङ्, न्ि्ट िुबुन फोि्टन्टफोर फोरोंटो, नबयोरखौ
नोंि्ंखौ जेन् ख्ि्ििों । जेब् बेखौ बुन्ट ज्टो अब् औ एनिि ब्टनद िोखों आरो
नददोि ियंन् ि्।
14 बेटो य्ये निनो रोङ
ै द्ाह्रनन ब्ह्िो ज्ट जोखोि ज्न्ट, आरो िेाब्बो
ब्रि'न्ट। न्ि्ट िुबैटै जों ि्यैबो ब्थ्फोरखौ इ्योरनन ि्ख्ट यह्टन्ंिोन,
ज्ह्ते नबटो जोंजों यह्टनो ह्टो।
15 य्नफोिबो िुबुनफोरननखुइ य्बनयन ज्: यिखौ य्न। आरो नबखौ आय्
ख्ि्िो, ज्ट अर्टयिनन िोजौनयन, अर्टयिनन, नुनो िोनै, िेाब्बो जोंनन ि्ख्ट
नुनो िोनो: िोरिैटै, आरो ि्ंनो ह्टै, िेाब्बो जोंनन ि्ख्ट दुखु-खस'नन नयङ्ा
ि्टो; जोंनन ब्य्टज्न्टनन ि्ख्ट ि्यैबो रोखोिनन ि्ि्फोरखौ यह्टन्नै।
आटदा 2
1 र्खनफोरखौ नेानय ज्नो न्ङ्, नबयोरनन रैख्निरर इ्योरनन उन्ा ज्।
2 नोंनन निट्न आरो िन्टनि िैट्ि्ये जेबो ख्ि्िनो न्ङ्। नोंि्ङ् जेबो
ख्ि्ि्खै न्ि्ट इयोरनन िुबैन्ट ब्टनदटै; जेरै नोंि्ङ्बो ख्ि्िो, ि्यैबो
नददोिनिजों।
3 नोंि्ंनन एयेिखबफोरखौ आबुं ज्नो हो: ि्यैखौबो िुंजों न्टनबनजर।
4 हौा्फोर आरो रा्निफोरखौ नेानय न्ङ्; नबयोरखौ फ
ु दुंनो न्ङ्, न्ि्ट
नबयोरखौ इयोरनन िनहि्नन नयङ्ा ि्नो हो, ज्ह्िे नबयोरो नबननफ्ट िोनये
य्बनयन उद्ंन् िोननो ह्टो।
5 नबयोर र्टजोआरर बेयेन्ा उद्ं ज्नो िुबैट्, ज्ह्ते नबयोरो ि्ायोरनन
िुबैन्टफोरनन ब्न् नङ्।
6 ि्न् आररिुननफ्ट ख्रखोि्; नङ्ब्, बेफोरनन योिोनै जेबो िुंख'न्ट नङ्।
7 आंनन नबब'-नबन्न्ाफोरखौ बुं नद नबयोरो इ्योरखौ िोज्ं िोनो। आरो िोदोि आरो
आत् िोनैट्ाबो ि्ायोरनन नफय्इफोरजों िोजोनन्ट िोनो।
8 बेब्टनदनो, नजयु ख्रनन िुङ्ा आंनन नबद्-फ
ं ब्टफोरखौ बोयोन हो, नबयोरो
ि्ायोरनन नबनयफोरखौ िोज्ं िोनो, निज््नन इयोर ब्टनद ।
9 जुनद योरब् य्येट् ख्रनन िोदोिनन ि्न होन्नै आनज्ा ि्य्ररट्ा ि्नो
ह्टोब्, नबटो िोग्न्ट िैट्ज्ये ि्िों । न्ि्ट जुनद नबटो िोग्टो, अब् नबटो
आबुं ज्ट्। आरो जुनद नबि्ङ् नबशपननखुइ ब्ंनयन नोजोर होज्नो िुबैटोब् नबटो
ि्न् ज्टो।
10 न्ि्ट नबटो ि्नयबो ह्ब् ज्न्टब्नद ज्टो, हौा्फोर एब् नहनज्ाफ् नबशपनन
िन्टनिजों ज' ज्, ज्ह्ते नबयोरनन जुनिट् इयोरनन ब्टनदटै ज्नो ह्िौ,
ह्स्टन्ट्ा नङ्।
11 ि्यैबो ह्ब्फोरखौ इ्योरनन ि्न-यन्न होिों ।
12 नबशपखौ खोन्यंदो, ज्ह्ते इ्योर्बो नोंि्ंनन खोि्खौ खोन्यंनो ह्टो। आंनन
नजउआ नबयोरनन ि्ख्ट रैख्नि ज्ट ि्ायोरनन नबशपनन नयि्ङ्ा ि्ायोरनन
पेखेा्र आरो निकनफोरजों िि्टो। आरो आंनन ब्ह्िोआ इयोरन्ा नबयोरजों ज'
ज्िों ।
13 ि्ाजों ि्ा ह्ब् ि्ान्ट; जटै जुनजि्ट, जटै ख्र, जटै दुखु यह्टन्ंिोन;
िोिोयेटै उनदु, आरो जटै नयख्ं; इयोरनन य्िि्टनिररफोर, नबनजरनिररफोर आरो
िखनथफोर िहरै।
14 अन्नै ज्टनन नयङ्ा नोंि्ङ् द्ाह् न्ंदों आरो ज्टफोरननफ्ट नोंि्ंनन िजुरर
िोनो। नोंयोरनन िेजेर्ा र्ाखौबो न्ि्रग् िोनन्ट ज्ट्। न्ि्ट नोंि्ंनन
ब्पनतस्खौ नोंि्ंनन आख्इ ब्टनद ि्नो हो। नोंनन फोि्टन्ट, नोंनन हेििेा ब्टनद;
नोंनन अनयुंि्इ, नोंनन जं िहरै; नोंनन यह्टन्ट, नोंनन ि्यै खय्ब िहरै।
15 नोंि्ंनन ह्ब्फोरखौ नोंि्ंनन बेयेन हो, ज्ह्िे नोंि्ङ् िोनये आरज्ि्ा ब्न्
िोननो ह्टो। नबननख्टनो िुरैटै ि्ाजों ि्ा िोब्ा यि यह्टन्ंिोन: जेरै इयोर
नोंि्ंनन फ्रये दं।
16 आं नोंि्ंखौ ि्यैबो ब्थ्ट्ा िोजोन्ट होनन।
आटदा 3
1 द्ननट् नयररट्नन एख्ट'कनन निज््ट्, जेरै आंनो बुंन्ट ज्दों, नोंि्ंनन आर'जनन
िेजेरजों; आंबो इयोरनन य्ट्ा ब्ंनयन युखु आरो जोिोन ि्ट्ज्ये ज्ब्ट; जुनद
बेब्नद ज्टोब् दुखु-खस' यह्टन्नै, आं इयोरनन ख्निट्ा िोननो ह्िोन; ज्ह्ते
नोंि्ंनन आर'जनन िेजेरजों आं ख्रनन य्ये योिोंय् िोनो ह्टो।
2 हे बटननखुइबो िुन िोन्ंनयन पनिक्प्, िोनये य्टख'ज्न्ट िौिुिखौ निंहरन्ट्
जोबोद िोज्ं ज्िोन, आरो ि्ख्येखौ य्टख', ज्टखौ नोंि्ङ् जुननट्टै िोज्ं िोनो,
आरो ज्ट ि्ाद्ंय्नन यह्टयुि्; ज्ह्ते नबटो इयोरनन खौर्ं दैि्टग् ज्नो ह्टो;
आरो नयररट्ट्ा ि्ंन्नै, नबटो नोंि्ंनन ि्द'न्ट िैटै अनन्टखौ ख्रनन ब्ख्टन्ट्ा
ब्ख्टनो ह्िौ।
3 य्ये खृर्नह् ि्ानन िोहो िैट्, न्ि्ट जेब्बो इ्योरनन नयनबन्टनन ि्ख्ट
नजर्टन्ंिोन। द्टो बे ह्ब्ट् इ्योर आरो नोंि्ंनन िोनैननबो, जेब् नोंि्ङ् बेखौ
आबुं ख्ि्ििोन।
4 ि्नोन् आं इ्योरनन अन्ट्ा फोि्टो नद नोंि्ङ् नोंि्ंनन ि्ख्ट आरज्ि्ा
ि्यैबो िोज्ं ह्ब्नन ि्ख्ट निट्रर।
5 नबननख्टनो यैिोनन फ्रये नोंि्ंनन िोयो िुदुं अन्टखौ निनिन्नै, आं नोंि्ंखौ बे
युंद' ह्ंखोफोरजों बोयोन होदों।
6 न्ि्ट जेयेब्ं आं ि्यैबो निज््फोर्ा निरनो ह्ट्खै, ि्नोन् आं हरख्बै
ा्'आयननफ्ट नेप'नियनयि द्ाब्टि्ंन्ंिोन। ि्नोन् ज्टफोरनन िोजोनन्टनन
ि्ख्ट आं नयङ्ा दं नबयोरनन नबिोन्बो बेब्टनद। नोंि्ङ् नोंि्ंनन ख्निट्ा ि्न्ट
निज््फोरनो निरो न्ि्, जेरै इ्योरनन िुबैन्ट्ा नबिोन होन्ट ज्दों, ज्ह्िे नबयोरो
बेब्नदनो ि्ानो ह्टो।
7 ज्टफ् ह्टो नबयोरनो खौर्ं दैि्टहरनो हो। आरो आद् ि्न्टफ् ि्ायोरनन
ि्इज्िफोरखौ बैफोर युबुंफोरजों दैि्टहरिों ज्टफोरखौ नोंि्ङ् हरिोन, ज्ह्ते
नोंि्ङ् अर्टयिनन ि्ख्ट िोग्ि्ा ज्नो ह्टो, ज्टनन ि्ख्ट नोंि्ङ् िुन िोन्ं।
8 आं ि्यैखौबो िुंजों यि्ि ख्ि्िो, िुबैटै एनपा्प्यनन नबनयखौ, नबि्ंनन ि्यै न'
आरो िि'फोरजों। आं आंनन िोज्ं िोनज्ग् अा्ि्यखौ यि्ि ख्ि्िो।
9 आं नबखौ यि्ि ख्ि्िो ज्टखौ नोंि्ङ् नयररट्ट्ा दैि्टहरज्ि्ा य्निोन।
अन्ट् जेब्बो नबि्ंजों आरो पनिक्प्जों ि्िों ज्ट नबि्ंखौ दैि्टहरो।
10 आं जोंनन इ्योर, नजयु ख्रनन य्ट्ा नोंि्ंिोननन ि्यैबो खुनयखौ ह्स्टदों।
ज्टनन िेजेर्ा योनिब्ट ि्टो, इयोरनन खौयेनि आरो रैख्निट्ा।
11 आं एलखौ आंनन िोज्ं िोनज्ग्खौ यि्ि ख्ि्िो। इयोरन्ा नबद्ट ि्ब्ट।

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSetswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Setswana Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdfEnglish - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
English - The Book of Deuteronomy the 5th Book of Moses.pdf
 
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yoruba - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfZulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Zulu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yucatec Maya - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
Armenian (հայերեն) - Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը - The Precious Blood of...
 
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Latin Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yoruba - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfYiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Yiddish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfXhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Xhosa - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWestern Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Western Frisian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfWelsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfVietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Vietnamese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uzbek - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Uyghur - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUrdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Urdu - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSerbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Serbian Cyrillic Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUpper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Upper Sorbian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfUkrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ukrainian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfTwi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Twi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Bodo - The-Epistle-of-Ignatius-to-Polycarp.pdf

  • 1. प'लिकाप्लसि इगालाटासलस िाइजाि आटदा 1 1 इग्नाट्य, ज्टखौ निट'फोर्यबो बुंन्ट ज्टो, पनिक्प्नननयि, निज््नन नबशप ज्ट सन््ट्ा दं; नबयोरनन न्टनदंनिरर, न्ि्ट नबनन अनि् ि्ानो इयोर नबफ् आरो इयोर नजयु ख्रजों नेानयज्न्ट: ि्यैबो खुनय। 2 इ्योरनन फ्रये नोंनन िोयोखौ निनिन्नै, िोनये नददोि अन्इनन य्ट्ा ि्न्ट ब्टनद नि ज्ब्ट। आं जोबोद िोजोन्ट होटो, नद आं नोंि्ंनन बोर िोन्ं िोख्ंखौ न्टनो ि्ख्ट आरज्ि्ा य्नज्ब्ट, ज्टजों आं जेब्बो इयोरनन य्ट्ा रंज्नो ह्टो। 3 नबननख्टनो आं नोंखौ आरज ि्बो नद नोंि्ङ् ज्ट इ्शोरजों नय ि्नदों, नोंि्ंनन ि्ि्ट्ा नयि्ंनिं द्ाि्ि्ंनो आरो िुबुन ि्यैखौबो बोयोन हो, ज्ह्िे नबयोरो ब्य्ट ज्िों । 4 िोदोि आरो आत् िोनैखौबो जोिोन ि्न् ि्ानन ज्टि्खौ ि्खख। खौयेनिखौ ि्खखनो नोंि्ंनन न्ज्न्टखौ ख्ि्ि, ज्टननफ्ट जेबो य्बनयन नङ्। ि्यैबो ि्ननयफोरजों ि्फ्, जेरै इयोर नोंजों िोिोआा ि्फ्। 5 बटखौबो िोज्ं िोन्नै हेफ्ज्ब हो, जेरै नोंि्ङ्बो ख्ि्िो। ि्द'न्ट िैट्ज्ये आरज ि्ब: नोंन्ा नयि्ंननफ्टनो ि्ख्न्ट नजननयननखुइ ब्ंनयन बुनजनो यों। य्ंग्ं ज्, नोंि्ंनन िोयोखौ जेब्बो य्ंग्ं ि्। 6 य्फोिखौबो ओरैब्टनद र्टजि्ट जेरै इ्योर् नोंखौ ज्फ ुं य्र ख्ि्ििोन। य्ये आबुं द्ाह्र िहरै बटननबो िोरब्ंनिखौ यह्ट; जेर्ा ि्ाय्ट् जोबोद निनदर, बेाह्ट िुि्मफ्ट् ब्ंनयन। 7 जुनद नोंि्ङ् िोज्ं योिोंय्फोरखौ िोज्ं िोनो, अब् नबटो ि् य्ब्टखर ब्ान्ंिोन? न्ि्ट बेनन अनि् नोंि्ङ् बैयोरखौ नोंि्ंनन नयङ्ा दोनो ज्ट दुि्ं, िुरैटै। 8 ि्यैबो ि्र्ट् िोनये प्ल्रजोंनो ह्िज्ट्: जुनद बे बेर्िनन िोरोबि्टन्ट् िोब्ब ज्टो, अब् बेफोरखौ िुरै र्ह्जों योि्ट: नजबौ ब्टनद निट्न िोन्ं, न्ि्ट फ्बु ब्टनद खह्िैटै ज्। 9 बे ज्होननन ि्ख्टनो नोंि्ङ् िोदोि आरो आत्जों द्ज्न्ट। ज्ह्िे नोंि्ङ् नोंि्ंनन िोख्ंनन नयि्ङ्ा नुज्न्ट नजननयफोरखौ योि्टनो ह्टो। 10 आरो ज्टफोर नुज्ट्खै नबयोरखौ इ्योरनन ख्निट्ा आरज ि्ब, ज्ह्ते नोंि्ङ् जेबो िुबैट्, न्ि्ट ि्यैबो अनिोबफोर्ा िोब्ं नबब्ंनन ज्नो ह्िौ। 11 यिफ् नोंखौ द्नब ख्ि्िो, ि्नोन् प्इिाआ ब्रखौ ब्रहोटो; आरो ज्टखौ ब्रहंख्ट्ा ि्रहरन्ट ज्टो, बै ज्टि् जेर्ा नबटो ि्िोन; ज्ह्िे नोंि्ङ् इयोरनन ख्निट्ा िोननो ह्टो। 12 इ्योरनन द्ाह्र ब्टनद य्ंग्ं ज्, नोंनो होन्ट िुक ु ाआ िैनो रोङ ै आरो जोबनो िैटै नजउ; ज्टनन योिोनै नोंि्ङ्बो आबुङ ै फोि्ट ज्ब्ट। नोंि्ङ् िोज्ं िोन्ट ि्यैबो नजननयफोर्ा, आरो आंनन ब्नोफोर्ा आं नोंनन ज्निन ज्िोन। 13 ज्टफ् ब्ख्टज्ि्ा नङ्, न्ि्ट िुबुन फोि्टन्टफोर फोरोंटो, नबयोरखौ नोंि्ंखौ जेन् ख्ि्ििों । जेब् बेखौ बुन्ट ज्टो अब् औ एनिि ब्टनद िोखों आरो नददोि ियंन् ि्। 14 बेटो य्ये निनो रोङ ै द्ाह्रनन ब्ह्िो ज्ट जोखोि ज्न्ट, आरो िेाब्बो ब्रि'न्ट। न्ि्ट िुबैटै जों ि्यैबो ब्थ्फोरखौ इ्योरनन ि्ख्ट यह्टन्ंिोन, ज्ह्ते नबटो जोंजों यह्टनो ह्टो। 15 य्नफोिबो िुबुनफोरननखुइ य्बनयन ज्: यिखौ य्न। आरो नबखौ आय् ख्ि्िो, ज्ट अर्टयिनन िोजौनयन, अर्टयिनन, नुनो िोनै, िेाब्बो जोंनन ि्ख्ट नुनो िोनो: िोरिैटै, आरो ि्ंनो ह्टै, िेाब्बो जोंनन ि्ख्ट दुखु-खस'नन नयङ्ा ि्टो; जोंनन ब्य्टज्न्टनन ि्ख्ट ि्यैबो रोखोिनन ि्ि्फोरखौ यह्टन्नै। आटदा 2 1 र्खनफोरखौ नेानय ज्नो न्ङ्, नबयोरनन रैख्निरर इ्योरनन उन्ा ज्। 2 नोंनन निट्न आरो िन्टनि िैट्ि्ये जेबो ख्ि्िनो न्ङ्। नोंि्ङ् जेबो ख्ि्ि्खै न्ि्ट इयोरनन िुबैन्ट ब्टनदटै; जेरै नोंि्ङ्बो ख्ि्िो, ि्यैबो नददोिनिजों। 3 नोंि्ंनन एयेिखबफोरखौ आबुं ज्नो हो: ि्यैखौबो िुंजों न्टनबनजर। 4 हौा्फोर आरो रा्निफोरखौ नेानय न्ङ्; नबयोरखौ फ ु दुंनो न्ङ्, न्ि्ट नबयोरखौ इयोरनन िनहि्नन नयङ्ा ि्नो हो, ज्ह्िे नबयोरो नबननफ्ट िोनये य्बनयन उद्ंन् िोननो ह्टो। 5 नबयोर र्टजोआरर बेयेन्ा उद्ं ज्नो िुबैट्, ज्ह्ते नबयोरो ि्ायोरनन िुबैन्टफोरनन ब्न् नङ्। 6 ि्न् आररिुननफ्ट ख्रखोि्; नङ्ब्, बेफोरनन योिोनै जेबो िुंख'न्ट नङ्। 7 आंनन नबब'-नबन्न्ाफोरखौ बुं नद नबयोरो इ्योरखौ िोज्ं िोनो। आरो िोदोि आरो आत् िोनैट्ाबो ि्ायोरनन नफय्इफोरजों िोजोनन्ट िोनो। 8 बेब्टनदनो, नजयु ख्रनन िुङ्ा आंनन नबद्-फ ं ब्टफोरखौ बोयोन हो, नबयोरो ि्ायोरनन नबनयफोरखौ िोज्ं िोनो, निज््नन इयोर ब्टनद । 9 जुनद योरब् य्येट् ख्रनन िोदोिनन ि्न होन्नै आनज्ा ि्य्ररट्ा ि्नो ह्टोब्, नबटो िोग्न्ट िैट्ज्ये ि्िों । न्ि्ट जुनद नबटो िोग्टो, अब् नबटो आबुं ज्ट्। आरो जुनद नबि्ङ् नबशपननखुइ ब्ंनयन नोजोर होज्नो िुबैटोब् नबटो ि्न् ज्टो। 10 न्ि्ट नबटो ि्नयबो ह्ब् ज्न्टब्नद ज्टो, हौा्फोर एब् नहनज्ाफ् नबशपनन िन्टनिजों ज' ज्, ज्ह्ते नबयोरनन जुनिट् इयोरनन ब्टनदटै ज्नो ह्िौ, ह्स्टन्ट्ा नङ्। 11 ि्यैबो ह्ब्फोरखौ इ्योरनन ि्न-यन्न होिों । 12 नबशपखौ खोन्यंदो, ज्ह्ते इ्योर्बो नोंि्ंनन खोि्खौ खोन्यंनो ह्टो। आंनन नजउआ नबयोरनन ि्ख्ट रैख्नि ज्ट ि्ायोरनन नबशपनन नयि्ङ्ा ि्ायोरनन पेखेा्र आरो निकनफोरजों िि्टो। आरो आंनन ब्ह्िोआ इयोरन्ा नबयोरजों ज' ज्िों । 13 ि्ाजों ि्ा ह्ब् ि्ान्ट; जटै जुनजि्ट, जटै ख्र, जटै दुखु यह्टन्ंिोन; िोिोयेटै उनदु, आरो जटै नयख्ं; इयोरनन य्िि्टनिररफोर, नबनजरनिररफोर आरो िखनथफोर िहरै। 14 अन्नै ज्टनन नयङ्ा नोंि्ङ् द्ाह् न्ंदों आरो ज्टफोरननफ्ट नोंि्ंनन िजुरर िोनो। नोंयोरनन िेजेर्ा र्ाखौबो न्ि्रग् िोनन्ट ज्ट्। न्ि्ट नोंि्ंनन ब्पनतस्खौ नोंि्ंनन आख्इ ब्टनद ि्नो हो। नोंनन फोि्टन्ट, नोंनन हेििेा ब्टनद; नोंनन अनयुंि्इ, नोंनन जं िहरै; नोंनन यह्टन्ट, नोंनन ि्यै खय्ब िहरै। 15 नोंि्ंनन ह्ब्फोरखौ नोंि्ंनन बेयेन हो, ज्ह्िे नोंि्ङ् िोनये आरज्ि्ा ब्न् िोननो ह्टो। नबननख्टनो िुरैटै ि्ाजों ि्ा िोब्ा यि यह्टन्ंिोन: जेरै इयोर नोंि्ंनन फ्रये दं। 16 आं नोंि्ंखौ ि्यैबो ब्थ्ट्ा िोजोन्ट होनन। आटदा 3 1 द्ननट् नयररट्नन एख्ट'कनन निज््ट्, जेरै आंनो बुंन्ट ज्दों, नोंि्ंनन आर'जनन िेजेरजों; आंबो इयोरनन य्ट्ा ब्ंनयन युखु आरो जोिोन ि्ट्ज्ये ज्ब्ट; जुनद बेब्नद ज्टोब् दुखु-खस' यह्टन्नै, आं इयोरनन ख्निट्ा िोननो ह्िोन; ज्ह्ते नोंि्ंनन आर'जनन िेजेरजों आं ख्रनन य्ये योिोंय् िोनो ह्टो। 2 हे बटननखुइबो िुन िोन्ंनयन पनिक्प्, िोनये य्टख'ज्न्ट िौिुिखौ निंहरन्ट् जोबोद िोज्ं ज्िोन, आरो ि्ख्येखौ य्टख', ज्टखौ नोंि्ङ् जुननट्टै िोज्ं िोनो, आरो ज्ट ि्ाद्ंय्नन यह्टयुि्; ज्ह्ते नबटो इयोरनन खौर्ं दैि्टग् ज्नो ह्टो; आरो नयररट्ट्ा ि्ंन्नै, नबटो नोंि्ंनन ि्द'न्ट िैटै अनन्टखौ ख्रनन ब्ख्टन्ट्ा ब्ख्टनो ह्िौ। 3 य्ये खृर्नह् ि्ानन िोहो िैट्, न्ि्ट जेब्बो इ्योरनन नयनबन्टनन ि्ख्ट नजर्टन्ंिोन। द्टो बे ह्ब्ट् इ्योर आरो नोंि्ंनन िोनैननबो, जेब् नोंि्ङ् बेखौ आबुं ख्ि्ििोन। 4 ि्नोन् आं इ्योरनन अन्ट्ा फोि्टो नद नोंि्ङ् नोंि्ंनन ि्ख्ट आरज्ि्ा ि्यैबो िोज्ं ह्ब्नन ि्ख्ट निट्रर। 5 नबननख्टनो यैिोनन फ्रये नोंि्ंनन िोयो िुदुं अन्टखौ निनिन्नै, आं नोंि्ंखौ बे युंद' ह्ंखोफोरजों बोयोन होदों। 6 न्ि्ट जेयेब्ं आं ि्यैबो निज््फोर्ा निरनो ह्ट्खै, ि्नोन् आं हरख्बै ा्'आयननफ्ट नेप'नियनयि द्ाब्टि्ंन्ंिोन। ि्नोन् ज्टफोरनन िोजोनन्टनन ि्ख्ट आं नयङ्ा दं नबयोरनन नबिोन्बो बेब्टनद। नोंि्ङ् नोंि्ंनन ख्निट्ा ि्न्ट निज््फोरनो निरो न्ि्, जेरै इ्योरनन िुबैन्ट्ा नबिोन होन्ट ज्दों, ज्ह्िे नबयोरो बेब्नदनो ि्ानो ह्टो। 7 ज्टफ् ह्टो नबयोरनो खौर्ं दैि्टहरनो हो। आरो आद् ि्न्टफ् ि्ायोरनन ि्इज्िफोरखौ बैफोर युबुंफोरजों दैि्टहरिों ज्टफोरखौ नोंि्ङ् हरिोन, ज्ह्ते नोंि्ङ् अर्टयिनन ि्ख्ट िोग्ि्ा ज्नो ह्टो, ज्टनन ि्ख्ट नोंि्ङ् िुन िोन्ं। 8 आं ि्यैखौबो िुंजों यि्ि ख्ि्िो, िुबैटै एनपा्प्यनन नबनयखौ, नबि्ंनन ि्यै न' आरो िि'फोरजों। आं आंनन िोज्ं िोनज्ग् अा्ि्यखौ यि्ि ख्ि्िो। 9 आं नबखौ यि्ि ख्ि्िो ज्टखौ नोंि्ङ् नयररट्ट्ा दैि्टहरज्ि्ा य्निोन। अन्ट् जेब्बो नबि्ंजों आरो पनिक्प्जों ि्िों ज्ट नबि्ंखौ दैि्टहरो। 10 आं जोंनन इ्योर, नजयु ख्रनन य्ट्ा नोंि्ंिोननन ि्यैबो खुनयखौ ह्स्टदों। ज्टनन िेजेर्ा योनिब्ट ि्टो, इयोरनन खौयेनि आरो रैख्निट्ा। 11 आं एलखौ आंनन िोज्ं िोनज्ग्खौ यि्ि ख्ि्िो। इयोरन्ा नबद्ट ि्ब्ट।