SlideShare a Scribd company logo
Bab 7 : Asas Perancangan
Disediakan oleh,
Ira Rushdan
Takrifan Perancangan
Perancangan ialah fungsi utama dalam
proses pengurusan yang turut
melibatkan pengorganisasian,
kepimpinan dan kawalan.

Rancangan adalah suatu penyataan
mengenai apa yang perlu dilakukan
untuk mencapai satu objektif tertentu.
Takrifan dari Pengkaji…
PROSES PERANCANGAN :
1. Mentakrif objektif
2. Menentukan keadaan semasa
3. Membangunkan premis mengenai masa hadapan
4. Mengenalpasti kaedah untuk mencapai objektif
5. Melaksanakan rancangan, tindakan dan menilai hasil

M/S
133
Kajian empirikal menunjukkan
organisasi yang mempunyai
perancangan yang formal
mempunyai prestasi yang lebih
baik berbanding organisasi
yang kurang atau tiada
perancangan yang lengkap.
Kajian oleh : Pearce, Robbins & Robinson
(1987) dan Capon, Farley & Hulbert (1994)

a. Perancangan formal berkait rapat dengan
keuntungan, kadar pulangan atas aset yang tinggi
& prestasi kewangan yang memberangsangkan.

Hubungan
antara
Perancangan
dan Prestasi

b. Kualiti proses perancangan & pelaksanaannya
dalam organisasi menyumbang ke arah prestasi
yang lebih baik.
c. Organisasi yang ada perancangan formal
namun gagal, disebabkan faktor lain seperti
peraturan kerajaan & kekuatan kesatuan sekerja.
Manfaat
Perancangan
Tumpuan dan
Keluwesan

Fokuskan
Pemikiran
Memperbaiki
Kawalan

Pengurusan
Masa
Meningkatkan
Penyelarasan
Perancangan membantu…
 Mewujudkan keinginan mencapai
prestasi tertinggi dalam organisasi.
 Memastikan perkara yang lebih
utama mendapat perhatian dahulu.

 Membolehkan sumber diagihkan ke
seluruh organiasi.
 Membantu organisasi kenalpasti
masalah & cara menghadapinya.
M/S
136
Masa dalam organisasi adalah untuk :

Tugas
pentadbiran

Mencari
peluang
baru

Selesaikan
krisis antara
staf

Sertai majlis
organisasi
tertentu

Memastikan
prestasi
jabatan
tidak
menurun
Panduan menguruskan masa :
KAWALAN
3
1

2
 Lewis, Goodman dan Dandt (2001) menyatakan manfaat
perancangan penting kerana membolehkan pengurus :
Rancangan yang meliputi masa setahun atau kurang.
Contoh: Belanjawan tahunan negara, Membuka 15
cawangan pada tahun hadapan (Perbankan).

Jangka
Pendek
Jangka
Panjang

Strategik

Rancangan yang meliputi tempoh 5 tahun dan ke atas.
Contoh: Rancangan Malaysia setiap lima tahun, Menguasai
30% syer pasaran di Asia (Perniagaan).

Rancangan yang menyeluruh yang mencerminkan
keperluan jangka panjang dan arah haluan organisasi
pada masa hadapan.
Contoh : Perancangan perniagaan semasa, memasuki
perniagaan baru, bagaimana mengatasi persaingan
dan terus menjadi persaingan utama dalam industri.

CEO &
Pengurusan
Atasan
Pengurusan
Pertengahan

Pengurusan Bawahan

Menggubal rancangan strategik organisasi.
Menentukan tindakan yang dilaksanakan
dan sumber yang diperlukan dalam
menyokong pencapaian objektif tersebut.
Operasi

Rancangan yang menjelaskan langkah yang
diperlukan & sumber yang dikehendaki untuk
melaksanakan rancangan strategik.
- Lebih kecil berbanding rancangan strategik.
- Perbezaannya dari segi jangkamasa, skop &
pengkelasan objektif organisasi.
- Terdapat 6 jenis rancangan operasi.

5) Kelengkapan
1) Kewangan
Kelengkapan & peralatan
Bagaimana sumber
3) Pemasaran
yang dikehendaki untuk
kewangan diperolehi &
Usaha mengedarkan
dibelanjakan.
produk,kegiatan promosi, menyokong aktiviti-aktiviti
organisasi.
publisiti & pembinaan
jenama produk.
2) Sumber Manusia
Proses perancangan sumber
6) Penyelidikan &
manusia, penstafan,
Pembangunan
4) Pengeluaran
penempatan pekerja, latihan
Aktiviti-aktiviti
Kaedah mengeluarkan
& pembangunan,
penyelidikan yang
produk & teknologi
peningkatan kerjaya &
dijalankan, hasil yang
yang digunakan.
kenaikan pangkat.
dijangkakan & inovasiinovasi yang diusahakan.
Gandingan Rancangan Strategik dan Beberapa Rancangan Operasi

Membantu
mencapai
Menetapkan
arah

HASIL

Rancangan strategik akan
berjaya jika disokong
dengan rancangan
peringkat bawahan /
operasi yang lebih tersusun
dan berkesan.
Umum

Khusus

Sedia Ada

Rancangan yang menyediakan garis panduan umum yang perlu
dipatuhi.
Contoh : Rancangan khusus ingin pengurangan kos 5% dan peningkatan
pendapatan 7% dalam tempoh 9 bulan, rancangan umum membolehkan
pengurus merangka strategi baru untuk meningkatkan keuntungan 4% 8% dalam tempoh 9 bulan.

Rancangan khusus mempunyai objektif yang jelas dan terperinci, tiada
kesamaran dan tiada masalah kesalahfahaman.
Contoh : Pengurus yang ingin melihat peningkatan jualan sebanyak 30%
dalam jangkamasa 12 bulan akan mewujudkan prosedur khusus,
peruntukan belanjawan dan penjadualan aktiviti meliputi rancangan
harian, mingguan dan bulanan.

Rancangan yang digunakan lebih daripada sekali dan
dijadikan panduan.
- Terbahagi kepada 2 jenis.
1) Dasar - Yang memaparkan
panduan umum untuk membuat
keputusan dan mengambil
tindakan.
Contoh: Cara mengambil dan
memilih pekerja.

2) Tatacara dan Peraturan Tindakan yang perlu dilakukan
dalam situasi yang khusus.
Contoh: Penilaian prestasi
pekerja yang adil.
Satu
Kegunaan

Rancangan yang tidak dapat digunakan untuk masa
yang panjang tetapi digubal untuk tujuan yang khusus
bagi memenuhi keperluan tertentu.
Contoh : Belanjawan dan Penjadualan Projek.
BELANJAWAN
TETAP

•Peruntukan
sumbernya
berasaskan satu
jangkaan kos
sahaja.
•Contoh;
penyenggaraan
bangunan yang
sama setiap
tahun.

FLEKSIBLE
•Peruntukan
berbeza-beza
mengikut
aktiviti.
•Contoh;
pertambahan
belanja upah
akibat
pertambahan
pengeluaran.

BERASASKAN
SIFAR
•Peruntukan bagi
menjalankan
projek baru.
•Contoh;
menghasilkan
keluaran baru
walaupun
bahan tersebut
belum pernah
dimajukan.

Penjadualan projek merangkumi set aktiviti-aktiviti,
kerangka masa, sasaran prestasi dan sumber yang
diperlukan untuk menyempurnakan tugas.
Jenis
Rancangan

Strategik

Operasi

Jangkamasa

Panjang

Pendek

Pengkhususan

Umum

Khusus

Kekerapan
Penggunaan

Satu
Kegunaan

Sedia Ada

Ringkasan Jenis Rancangan
Yang Digunakan Dalam
Organisasi
DARI DALAM – KE LUAR
Melibatkan pemfokusan
usaha kepada apa yang
sedang dilakukan tetapi
cuba melakukannya
dengan lebih baik.
Contohnya organisasi
mempunyai kekuatan
dalam pasukan jualan.
Jadi organisasi akan
cuba mengoptimumkan
kekuatan pasukan agar
mencapai keuntungan
yang tinggi.

DARI LUAR – KE DALAM
Dengan cara mengambil
peluang yang wujud dalam
persekitaran luaran dan
mengelakkan masalah yang
wujud dalam persekitaran
luaran.

Contohnya masalah yang
wujud adalah kadar
persaingan yang sengit
menyebabkan jualan
menurun. Peluang yang
wujud adalah segmen baru
dalam pasaran ialah
pengubahsuaian produk.
BAWAH – KE ATAS
Rancangan dibangunkan
di peringkat bawah dalam
organisasi tanpa terikat
dengan objektif tertentu.

ATAS – KE BAWAH
Pengurus atasan menetapkan
objektif dan membenarkan
pengurusan pertengahan dan
bawahan membangunkan
rancangan masing-masing
mengikut objektif yang
ditetapkan.
Asas Perancangan Yang Baik
PERANCANG ORGANISASI
Diwujudkan untuk memantau penyelarasan sistem
perancangan dalam organisasi

Membantu
pengurus bawahan
menyediakan
rancangan

Membangunkan
rancangan khusus
apabila diminta

TANGGUNGJAW
AB
Mengumpul dan
Membantu

mengkomunikasikan
rancangan kepada
pelbagai pihak dalam
organisasi

menyelaraskan
perancangan
maklumat
organisasi
Subordinat
@Pekerja

Rancangan
Bersama

Perjanjian
Rasmi

•Penetapan
Objektif
•Penetapan
Piawai
•Pemilihan
Tindakan

Penyelia
@ Pengurusan

Tindakan
Individu

•Pelaksanaan
tugas
(subordinat)
•Penyediaan
sokongan
(penyelia)

Kawalan
Bersama
•Penilaian hasil
•Perbincangan
implikasi
•Perbaharui
kitaran PMO
Dokumen yang mengkehendaki
peningkatan prestasi dalam cara
yang khusus.

pertumbuhan

Keinginan mengekalkan prestasi
pada tahap semasa/lebih baik.
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO

Setiap pekerja hendaklah
menyenaraikan objektif
prestasi yang utama untuk
tempoh tertentu dan sasaran
masa untuk mencapainya
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO

Objektif dinilai & dibincang
Setiap pekerja hendaklah
dengan penyelia &
menyenaraikan objektif
persetujuan bersama
prestasi yang utama untuk
mengenai objektif yang
tempoh tertentu dan sasaran
didokumentasikan
masa untuk mencapainya
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO

Penyelia & subordinat
berjumpa untuk menilai
kemajuan & mengemaskini
objektif
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO
Dalam tempoh tertentu, pekerja
hendaklah menyediakan
laporan prestasi pencapaian
Penyelia & subordinat
utama dan untuk menilai
berjumpa komen mengenai
perbandingan antara hasil
kemajuan & mengemaskini
sebenar dengan hasil jangkaan
objektif
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO

Subordinat membincangkan
pencapaiannya dengan
penyelia – tumpuannya ialah
pada implikasi untuk prestasi
masa depan
LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO

Satu set objektif yang baru
Subordinat membincangkan
diwujudkan untuk tempoh
pencapaiannya dengan
masa depan dan kitaran
penyelia – tumpuannya ialah
PMO implikasi untuk prestasi
padabermula sekali lagi
masa depan
Hasil yang lebih baik
Wujud peluang pembangunan kerjaya
Faham tanggungjawab
Pengenalpastian kelayakkan kenaikkan
pangkat

Komunikasi diperbaiki

Tingkatkan motivasi

Permudah proses kawalan
Penilaian prestasi dapat dilihat

Menggalak penglibatan dalam penetapan
objektif
Sasaran prestasi boleh diukur & dijadikan
asas
Banyak kertas kerja & ganggu kerja-kerja
pentadbiran
Memerlukan jangka masa yang
panjang yang mana boleh
dimanfaatkan kepada kerja lain
Mungkin wujud kecenderungan pada
usaha jangka pendek

Sukar diwujudkan & digerakkan di
peringkat operasi
MENCIPTA KETEGARAN DALAM
ORGANISASI

• PERSEKITARAN YANG BERUBAH
• MAMPU MERUGIKAN

• PERSAINGAN SENGIT
TIDAK BOLEH DIBANGUNKAN
DALAM PERSEKITARAN DINAMIK • KEWUJUDAN SEGMENT BARU
TIDAK BOLEH MENGGANTIKAN
INTUITIF & KREATIVITI

• MEMERLUKAN ANALISIS DALAMAN & LUARAN
UNTUK MENGENALPASTI KEKUATAN & PELUANG

TUMPUAN KE ATAS PERSAINGAN • INDUSTRI TIDAK BOLEH DIUBAH BENTUK &
MASA KINI BERBANDING
DIREKACIPTA KERANA BERSIFAT EKSPLOITASI
PERSAINGAN MASA HADAPAN
BOLEH MENJURUS KE ARAH
KEGAGALAN

• PERSEKITARAN TIDAK MENENTU

MEMUSNAHKAN NILAI
ORGANISASI DAN BERKOS
TINGGI

• PERSEKITARAN YG CEPAT BERTINDAK
Asas Perancangan

More Related Content

What's hot

Konsep pengurusan
Konsep pengurusanKonsep pengurusan
Konsep pengurusan
fadz dila
 
Topik4 : perancangan
Topik4 : perancanganTopik4 : perancangan
Topik4 : perancangan
EBBY FIRDAOS SUFIAN
 
Kemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanmunnianwar
 
Proses kawalan
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalan
wan izzati
 
Komunikasi berkesan dan tidak berkesan
Komunikasi berkesan dan tidak berkesanKomunikasi berkesan dan tidak berkesan
Komunikasi berkesan dan tidak berkesanTAN Seng
 
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakanKajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
nym_namrod
 
Cara analisis data
Cara analisis dataCara analisis data
Cara analisis data
mohdkhamdani
 
Undang undang
Undang undangUndang undang
Undang undangFAROUQ
 
Elemen elemen kontrak
Elemen elemen kontrak Elemen elemen kontrak
Elemen elemen kontrak
Siti Nordiana
 
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSANDEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
Ckg Nizam
 
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanKepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
Lee Oi Wah
 
Definisi komunikasi
Definisi komunikasiDefinisi komunikasi
Definisi komunikasi
firo HAR
 
PENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINAN
Nadzirah Hanis
 
Pengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & OrganisasiPengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & Organisasi
Mohd Shukri Suib
 
Perancangan Strategik Organisasi
Perancangan Strategik OrganisasiPerancangan Strategik Organisasi
Perancangan Strategik Organisasi
Azman Hj. Ayup
 
Kaedah penyelesaian masalah
Kaedah penyelesaian masalahKaedah penyelesaian masalah
Kaedah penyelesaian masalah
Maizatul Malik
 
Kreativiti dan inovasi
Kreativiti dan inovasiKreativiti dan inovasi
Kreativiti dan inovasi
Adila Dila
 
Chapter 1 pengenalan pengurusan
Chapter 1 pengenalan pengurusanChapter 1 pengenalan pengurusan
Chapter 1 pengenalan pengurusan
Wafeeqa Wafiq
 

What's hot (20)

Konsep pengurusan
Konsep pengurusanKonsep pengurusan
Konsep pengurusan
 
Topik4 : perancangan
Topik4 : perancanganTopik4 : perancangan
Topik4 : perancangan
 
Kemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesanKemahiran komunikasi berkesan
Kemahiran komunikasi berkesan
 
Proses kawalan
Proses kawalanProses kawalan
Proses kawalan
 
Komunikasi berkesan dan tidak berkesan
Komunikasi berkesan dan tidak berkesanKomunikasi berkesan dan tidak berkesan
Komunikasi berkesan dan tidak berkesan
 
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakanKajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
Kajian tindakan kaedah pengumpulan data kajian tindakan
 
Cara analisis data
Cara analisis dataCara analisis data
Cara analisis data
 
Undang undang
Undang undangUndang undang
Undang undang
 
Elemen elemen kontrak
Elemen elemen kontrak Elemen elemen kontrak
Elemen elemen kontrak
 
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSANDEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
DEFINISI DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN
 
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesanKepimpinan & penyeliaan berkesan
Kepimpinan & penyeliaan berkesan
 
Definisi komunikasi
Definisi komunikasiDefinisi komunikasi
Definisi komunikasi
 
PENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINANPENGENALAN KEPIMPINAN
PENGENALAN KEPIMPINAN
 
Pengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & OrganisasiPengurusan Perubahan & Organisasi
Pengurusan Perubahan & Organisasi
 
Perancangan Strategik Organisasi
Perancangan Strategik OrganisasiPerancangan Strategik Organisasi
Perancangan Strategik Organisasi
 
Kaedah penyelesaian masalah
Kaedah penyelesaian masalahKaedah penyelesaian masalah
Kaedah penyelesaian masalah
 
Gaya kepimpinan
Gaya kepimpinanGaya kepimpinan
Gaya kepimpinan
 
Kreativiti dan inovasi
Kreativiti dan inovasiKreativiti dan inovasi
Kreativiti dan inovasi
 
Bab 4 analisis data
Bab 4 analisis dataBab 4 analisis data
Bab 4 analisis data
 
Chapter 1 pengenalan pengurusan
Chapter 1 pengenalan pengurusanChapter 1 pengenalan pengurusan
Chapter 1 pengenalan pengurusan
 

Similar to Asas Perancangan

8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
nelda pratiwi
 
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenPerencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Apple Yuu
 
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaanMenyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Na Sank Mangure
 
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji SusantiRingkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
dwipuji95
 
5. peneetapan tujuan
5. peneetapan tujuan5. peneetapan tujuan
5. peneetapan tujuan
Yosie Andre Victora
 
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmnsBab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
Nurul Nuha Harun
 
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANPERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
Ckg Nizam
 
Fungsi fungsi pengurusan
Fungsi fungsi pengurusanFungsi fungsi pengurusan
Fungsi fungsi pengurusan
rosli sham ramli
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
SeptylytaRahmitaPutr
 
2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)
AndriSaputra66
 
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
Wina Winarsih
 
Dasar-dasar Perencanaan
Dasar-dasar PerencanaanDasar-dasar Perencanaan
Dasar-dasar Perencanaan
Razan Adya
 
Behavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting pptBehavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting ppt
kimo2013
 
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
MaharaniGustianingty
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
IVI050602KadekHERYPu
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
ArizalAbdulMalik1
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
VIVIRATNASARI3
 
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
Yuriyanto1
 
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.pptkonsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
anditurnip
 
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
AliMusaaa
 

Similar to Asas Perancangan (20)

8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
8, KWH, Nelda Ratna Pratiwi, Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA, Dasar Manajemen dan Fu...
 
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi ManajemenPerencanaan dalam Fungsi Manajemen
Perencanaan dalam Fungsi Manajemen
 
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaanMenyusun sasaran dan tujuan perusahaan
Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan
 
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji SusantiRingkasan materi uas Dwi Puji Susanti
Ringkasan materi uas Dwi Puji Susanti
 
5. peneetapan tujuan
5. peneetapan tujuan5. peneetapan tujuan
5. peneetapan tujuan
 
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmnsBab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
Bab 3-perancangan-silibus-baru-2011 kmns
 
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAANPERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
PERANCANGAN - PENGAJIAN PERNIAGAAN
 
Fungsi fungsi pengurusan
Fungsi fungsi pengurusanFungsi fungsi pengurusan
Fungsi fungsi pengurusan
 
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptxMANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
MANAJEMEN OPERASIONAL KINERJA RUMAH SAKIT.pptx
 
2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)2. manajemen kinerja rs (3 4)
2. manajemen kinerja rs (3 4)
 
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
Sm,winarsih,hapzi ali,strategic implementation from short term strategy, func...
 
Dasar-dasar Perencanaan
Dasar-dasar PerencanaanDasar-dasar Perencanaan
Dasar-dasar Perencanaan
 
Behavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting pptBehavioral aspec of budgeting ppt
Behavioral aspec of budgeting ppt
 
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
1, sm, maharani gustianingtyas, hapzi ali, strategic management, overview of ...
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan-1.ppt
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
 
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
05-Perencanaan_Manajerial_Dan_Penetapan_Tujuan.ppt
 
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
1-KONSEP-DASAR-PENGANGGARAN.ppt
 
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.pptkonsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
konsep-konsep dasar pengangaran dana dalam perusahaan.ppt
 
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
Makalah Manajemen Stratejik Ke-2
 

More from Ira Rushdan

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
Ira Rushdan
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
Ira Rushdan
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
Ira Rushdan
 
Etika Guru
Etika GuruEtika Guru
Etika Guru
Ira Rushdan
 
Takaful vs Insurans
Takaful vs InsuransTakaful vs Insurans
Takaful vs InsuransIra Rushdan
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
Ira Rushdan
 

More from Ira Rushdan (6)

Case Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest SalmonCase Study : Northcrest Salmon
Case Study : Northcrest Salmon
 
Teknologi Animasi
Teknologi AnimasiTeknologi Animasi
Teknologi Animasi
 
Stage Fright
Stage Fright Stage Fright
Stage Fright
 
Etika Guru
Etika GuruEtika Guru
Etika Guru
 
Takaful vs Insurans
Takaful vs InsuransTakaful vs Insurans
Takaful vs Insurans
 
Tarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional MelayuTarian Tradisional Melayu
Tarian Tradisional Melayu
 

Asas Perancangan

 • 1. Bab 7 : Asas Perancangan Disediakan oleh, Ira Rushdan
 • 2. Takrifan Perancangan Perancangan ialah fungsi utama dalam proses pengurusan yang turut melibatkan pengorganisasian, kepimpinan dan kawalan. Rancangan adalah suatu penyataan mengenai apa yang perlu dilakukan untuk mencapai satu objektif tertentu.
 • 4.
 • 5. PROSES PERANCANGAN : 1. Mentakrif objektif 2. Menentukan keadaan semasa 3. Membangunkan premis mengenai masa hadapan 4. Mengenalpasti kaedah untuk mencapai objektif 5. Melaksanakan rancangan, tindakan dan menilai hasil M/S 133
 • 6. Kajian empirikal menunjukkan organisasi yang mempunyai perancangan yang formal mempunyai prestasi yang lebih baik berbanding organisasi yang kurang atau tiada perancangan yang lengkap.
 • 7. Kajian oleh : Pearce, Robbins & Robinson (1987) dan Capon, Farley & Hulbert (1994) a. Perancangan formal berkait rapat dengan keuntungan, kadar pulangan atas aset yang tinggi & prestasi kewangan yang memberangsangkan. Hubungan antara Perancangan dan Prestasi b. Kualiti proses perancangan & pelaksanaannya dalam organisasi menyumbang ke arah prestasi yang lebih baik. c. Organisasi yang ada perancangan formal namun gagal, disebabkan faktor lain seperti peraturan kerajaan & kekuatan kesatuan sekerja.
 • 8.
 • 10. Perancangan membantu…  Mewujudkan keinginan mencapai prestasi tertinggi dalam organisasi.  Memastikan perkara yang lebih utama mendapat perhatian dahulu.  Membolehkan sumber diagihkan ke seluruh organiasi.  Membantu organisasi kenalpasti masalah & cara menghadapinya.
 • 12. Masa dalam organisasi adalah untuk : Tugas pentadbiran Mencari peluang baru Selesaikan krisis antara staf Sertai majlis organisasi tertentu Memastikan prestasi jabatan tidak menurun
 • 15.  Lewis, Goodman dan Dandt (2001) menyatakan manfaat perancangan penting kerana membolehkan pengurus :
 • 16.
 • 17. Rancangan yang meliputi masa setahun atau kurang. Contoh: Belanjawan tahunan negara, Membuka 15 cawangan pada tahun hadapan (Perbankan). Jangka Pendek Jangka Panjang Strategik Rancangan yang meliputi tempoh 5 tahun dan ke atas. Contoh: Rancangan Malaysia setiap lima tahun, Menguasai 30% syer pasaran di Asia (Perniagaan). Rancangan yang menyeluruh yang mencerminkan keperluan jangka panjang dan arah haluan organisasi pada masa hadapan. Contoh : Perancangan perniagaan semasa, memasuki perniagaan baru, bagaimana mengatasi persaingan dan terus menjadi persaingan utama dalam industri. CEO & Pengurusan Atasan Pengurusan Pertengahan Pengurusan Bawahan Menggubal rancangan strategik organisasi. Menentukan tindakan yang dilaksanakan dan sumber yang diperlukan dalam menyokong pencapaian objektif tersebut.
 • 18. Operasi Rancangan yang menjelaskan langkah yang diperlukan & sumber yang dikehendaki untuk melaksanakan rancangan strategik. - Lebih kecil berbanding rancangan strategik. - Perbezaannya dari segi jangkamasa, skop & pengkelasan objektif organisasi. - Terdapat 6 jenis rancangan operasi. 5) Kelengkapan 1) Kewangan Kelengkapan & peralatan Bagaimana sumber 3) Pemasaran yang dikehendaki untuk kewangan diperolehi & Usaha mengedarkan dibelanjakan. produk,kegiatan promosi, menyokong aktiviti-aktiviti organisasi. publisiti & pembinaan jenama produk. 2) Sumber Manusia Proses perancangan sumber 6) Penyelidikan & manusia, penstafan, Pembangunan 4) Pengeluaran penempatan pekerja, latihan Aktiviti-aktiviti Kaedah mengeluarkan & pembangunan, penyelidikan yang produk & teknologi peningkatan kerjaya & dijalankan, hasil yang yang digunakan. kenaikan pangkat. dijangkakan & inovasiinovasi yang diusahakan.
 • 19. Gandingan Rancangan Strategik dan Beberapa Rancangan Operasi Membantu mencapai Menetapkan arah HASIL Rancangan strategik akan berjaya jika disokong dengan rancangan peringkat bawahan / operasi yang lebih tersusun dan berkesan.
 • 20. Umum Khusus Sedia Ada Rancangan yang menyediakan garis panduan umum yang perlu dipatuhi. Contoh : Rancangan khusus ingin pengurangan kos 5% dan peningkatan pendapatan 7% dalam tempoh 9 bulan, rancangan umum membolehkan pengurus merangka strategi baru untuk meningkatkan keuntungan 4% 8% dalam tempoh 9 bulan. Rancangan khusus mempunyai objektif yang jelas dan terperinci, tiada kesamaran dan tiada masalah kesalahfahaman. Contoh : Pengurus yang ingin melihat peningkatan jualan sebanyak 30% dalam jangkamasa 12 bulan akan mewujudkan prosedur khusus, peruntukan belanjawan dan penjadualan aktiviti meliputi rancangan harian, mingguan dan bulanan. Rancangan yang digunakan lebih daripada sekali dan dijadikan panduan. - Terbahagi kepada 2 jenis. 1) Dasar - Yang memaparkan panduan umum untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Contoh: Cara mengambil dan memilih pekerja. 2) Tatacara dan Peraturan Tindakan yang perlu dilakukan dalam situasi yang khusus. Contoh: Penilaian prestasi pekerja yang adil.
 • 21. Satu Kegunaan Rancangan yang tidak dapat digunakan untuk masa yang panjang tetapi digubal untuk tujuan yang khusus bagi memenuhi keperluan tertentu. Contoh : Belanjawan dan Penjadualan Projek. BELANJAWAN TETAP •Peruntukan sumbernya berasaskan satu jangkaan kos sahaja. •Contoh; penyenggaraan bangunan yang sama setiap tahun. FLEKSIBLE •Peruntukan berbeza-beza mengikut aktiviti. •Contoh; pertambahan belanja upah akibat pertambahan pengeluaran. BERASASKAN SIFAR •Peruntukan bagi menjalankan projek baru. •Contoh; menghasilkan keluaran baru walaupun bahan tersebut belum pernah dimajukan. Penjadualan projek merangkumi set aktiviti-aktiviti, kerangka masa, sasaran prestasi dan sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan tugas.
 • 23.
 • 24. DARI DALAM – KE LUAR Melibatkan pemfokusan usaha kepada apa yang sedang dilakukan tetapi cuba melakukannya dengan lebih baik. Contohnya organisasi mempunyai kekuatan dalam pasukan jualan. Jadi organisasi akan cuba mengoptimumkan kekuatan pasukan agar mencapai keuntungan yang tinggi. DARI LUAR – KE DALAM Dengan cara mengambil peluang yang wujud dalam persekitaran luaran dan mengelakkan masalah yang wujud dalam persekitaran luaran. Contohnya masalah yang wujud adalah kadar persaingan yang sengit menyebabkan jualan menurun. Peluang yang wujud adalah segmen baru dalam pasaran ialah pengubahsuaian produk.
 • 25. BAWAH – KE ATAS Rancangan dibangunkan di peringkat bawah dalam organisasi tanpa terikat dengan objektif tertentu. ATAS – KE BAWAH Pengurus atasan menetapkan objektif dan membenarkan pengurusan pertengahan dan bawahan membangunkan rancangan masing-masing mengikut objektif yang ditetapkan.
 • 26.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31. PERANCANG ORGANISASI Diwujudkan untuk memantau penyelarasan sistem perancangan dalam organisasi Membantu pengurus bawahan menyediakan rancangan Membangunkan rancangan khusus apabila diminta TANGGUNGJAW AB Mengumpul dan Membantu mengkomunikasikan rancangan kepada pelbagai pihak dalam organisasi menyelaraskan perancangan maklumat organisasi
 • 32.
 • 34. Dokumen yang mengkehendaki peningkatan prestasi dalam cara yang khusus. pertumbuhan Keinginan mengekalkan prestasi pada tahap semasa/lebih baik.
 • 35. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Setiap pekerja hendaklah menyenaraikan objektif prestasi yang utama untuk tempoh tertentu dan sasaran masa untuk mencapainya
 • 36. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Objektif dinilai & dibincang Setiap pekerja hendaklah dengan penyelia & menyenaraikan objektif persetujuan bersama prestasi yang utama untuk mengenai objektif yang tempoh tertentu dan sasaran didokumentasikan masa untuk mencapainya
 • 37. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Penyelia & subordinat berjumpa untuk menilai kemajuan & mengemaskini objektif
 • 38. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Dalam tempoh tertentu, pekerja hendaklah menyediakan laporan prestasi pencapaian Penyelia & subordinat utama dan untuk menilai berjumpa komen mengenai perbandingan antara hasil kemajuan & mengemaskini sebenar dengan hasil jangkaan objektif
 • 39. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Subordinat membincangkan pencapaiannya dengan penyelia – tumpuannya ialah pada implikasi untuk prestasi masa depan
 • 40. LANGKAH UNTUK BERJAYA DALAM PMO Satu set objektif yang baru Subordinat membincangkan diwujudkan untuk tempoh pencapaiannya dengan masa depan dan kitaran penyelia – tumpuannya ialah PMO implikasi untuk prestasi padabermula sekali lagi masa depan
 • 41. Hasil yang lebih baik Wujud peluang pembangunan kerjaya Faham tanggungjawab Pengenalpastian kelayakkan kenaikkan pangkat Komunikasi diperbaiki Tingkatkan motivasi Permudah proses kawalan Penilaian prestasi dapat dilihat Menggalak penglibatan dalam penetapan objektif Sasaran prestasi boleh diukur & dijadikan asas
 • 42. Banyak kertas kerja & ganggu kerja-kerja pentadbiran Memerlukan jangka masa yang panjang yang mana boleh dimanfaatkan kepada kerja lain Mungkin wujud kecenderungan pada usaha jangka pendek Sukar diwujudkan & digerakkan di peringkat operasi
 • 43. MENCIPTA KETEGARAN DALAM ORGANISASI • PERSEKITARAN YANG BERUBAH • MAMPU MERUGIKAN • PERSAINGAN SENGIT TIDAK BOLEH DIBANGUNKAN DALAM PERSEKITARAN DINAMIK • KEWUJUDAN SEGMENT BARU TIDAK BOLEH MENGGANTIKAN INTUITIF & KREATIVITI • MEMERLUKAN ANALISIS DALAMAN & LUARAN UNTUK MENGENALPASTI KEKUATAN & PELUANG TUMPUAN KE ATAS PERSAINGAN • INDUSTRI TIDAK BOLEH DIUBAH BENTUK & MASA KINI BERBANDING DIREKACIPTA KERANA BERSIFAT EKSPLOITASI PERSAINGAN MASA HADAPAN BOLEH MENJURUS KE ARAH KEGAGALAN • PERSEKITARAN TIDAK MENENTU MEMUSNAHKAN NILAI ORGANISASI DAN BERKOS TINGGI • PERSEKITARAN YG CEPAT BERTINDAK