SlideShare a Scribd company logo
แผนการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
1. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20
อัตราส่วนคะแนนรายผลการเรียนรู้ : คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค = 60 : 20 : 20
2. ตารางแจกแจงคะแนนรายผลการเรียนรู้ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค
ข้อที่ ผลการเรียนรู้
จานวน
ชั่วโมง
ราย
ผลการเรียนรู้
กลาง
ภาค
ปลาย
ภาค
1 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ
การแจกแจง
2 6 4 -
2 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่อยู่ในรูปของ ax2 + bx + c เมื่อ a , b , c
เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0
3 10 7 -
3 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่อยู่ในรูปของกาลังสองสมบูรณ์ได้
2 6 4 -
4 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว
ที่อยู่ในรูปผลต่างของกาลังสอง
2 8 5 -
5 แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยก
ตัวประกอบได้
4 10 - 8
6 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปร
เดียวโดยการแยกตัวประกอบได้
2 5 - 3
7 อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 2 5 - 3
8 บอกค่าของเลขโดดในระบบเลขฐานต่าง ๆ ที่
กาหนดให้ได้
1 5 - 3
9 เขียนตัวเลขแสดงจานวนที่กาหนดให้ในระบบเลข
ฐานต่าง ๆ ได้
2 5 - 3
รวม 20 60 20 20

More Related Content

What's hot

โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
Inmylove Nupad
 
จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2
ทับทิม เจริญตา
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียนการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
ทับทิม เจริญตา
 
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
พิทักษ์ ทวี
 
หน่วย 1
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
Toongneung SP
 
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
krutew Sudarat
 

What's hot (9)

ค31201คณิตศาสตร์ 1
ค31201คณิตศาสตร์ 1ค31201คณิตศาสตร์ 1
ค31201คณิตศาสตร์ 1
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
 
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 5ค23101 คณิตศาสตร์ 5
ค23101 คณิตศาสตร์ 5
 
จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2
 
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียนการวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี เพื่อกำหนดตัวชี้วัดรายภาคเรียน
 
Ass2 1
Ass2 1Ass2 1
Ass2 1
 
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
ชุดที่ 4 การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วน
 
หน่วย 1
หน่วย 1หน่วย 1
หน่วย 1
 
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แผน การจัดทำโครงสร้างรายวิชา คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 

Viewers also liked

คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึกคำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
ทับทิม เจริญตา
 
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐานแผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
ทับทิม เจริญตา
 
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
ทับทิม เจริญตา
 
Sistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competenciasSistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competencias
Daniela Rodríguez
 
Tutorial
TutorialTutorial
Tutorial
000adriiikl
 
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
Mazette Media
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
Thayacup
 
Disability into Ability - 5 big challenges
Disability into Ability - 5 big challengesDisability into Ability - 5 big challenges
Disability into Ability - 5 big challenges
ATUL RAJA
 
Educación vial 5 años
Educación vial 5 añosEducación vial 5 años
Educación vial 5 años
Cole Navalazarza
 
Sueños1
Sueños1Sueños1
Sueños1
antomix
 
4 el benchmarking 
4 el benchmarking 4 el benchmarking 
4 el benchmarking 
Vero Rami
 
Predecir
PredecirPredecir
Sistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competenciasSistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competencias
Daniela Rodríguez
 
หลักสูตรคณิตม.ต้น
หลักสูตรคณิตม.ต้นหลักสูตรคณิตม.ต้น
หลักสูตรคณิตม.ต้น
Apichaya Savetvijit
 
T5 las comunidades de práctica- ensayo
T5   las comunidades de práctica- ensayoT5   las comunidades de práctica- ensayo
T5 las comunidades de práctica- ensayo
Rob Tejada
 
Neil
NeilNeil
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, GalvestonRenovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
archgh
 
ตัวชี้วัดม.2
ตัวชี้วัดม.2ตัวชี้วัดม.2
ตัวชี้วัดม.2
Yoon Yoon
 

Viewers also liked (19)

คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึกคำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
คำอธิบายรายวิชาม.2ปรับอ.สมนึก
 
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐานแผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
 
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
ข้อสอบตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที1
 
Sistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competenciasSistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competencias
 
Tutorial
TutorialTutorial
Tutorial
 
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
10 Ideas to Improve Your LinkedIn Profile
 
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
 
Disability into Ability - 5 big challenges
Disability into Ability - 5 big challengesDisability into Ability - 5 big challenges
Disability into Ability - 5 big challenges
 
Educación vial 5 años
Educación vial 5 añosEducación vial 5 años
Educación vial 5 años
 
Sueños1
Sueños1Sueños1
Sueños1
 
4 el benchmarking 
4 el benchmarking 4 el benchmarking 
4 el benchmarking 
 
Predecir
PredecirPredecir
Predecir
 
Sistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competenciasSistema de gestión de competencias
Sistema de gestión de competencias
 
หลักสูตรคณิตม.ต้น
หลักสูตรคณิตม.ต้นหลักสูตรคณิตม.ต้น
หลักสูตรคณิตม.ต้น
 
T5 las comunidades de práctica- ensayo
T5   las comunidades de práctica- ensayoT5   las comunidades de práctica- ensayo
T5 las comunidades de práctica- ensayo
 
Neil
NeilNeil
Neil
 
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, GalvestonRenovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
Renovation, repair St. Mary Cathedral Basilica, Galveston
 
แบบประเมินก่อนเรียนคณิตฯ
แบบประเมินก่อนเรียนคณิตฯแบบประเมินก่อนเรียนคณิตฯ
แบบประเมินก่อนเรียนคณิตฯ
 
ตัวชี้วัดม.2
ตัวชี้วัดม.2ตัวชี้วัดม.2
ตัวชี้วัดม.2
 

More from ทับทิม เจริญตา

ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ
ทับทิม เจริญตา
 
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนามข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ทับทิม เจริญตา
 
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนามแบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
ทับทิม เจริญตา
 
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนามหาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
ทับทิม เจริญตา
 
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ทับทิม เจริญตา
 
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
ทับทิม เจริญตา
 

More from ทับทิม เจริญตา (20)

Pro1
Pro1Pro1
Pro1
 
Ex
ExEx
Ex
 
เกมซูดุคุ
เกมซูดุคุเกมซูดุคุ
เกมซูดุคุ
 
ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ
 
แบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
แบบทดสอบ เรื่องพหุนามแบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
แบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
 
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนามข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
 
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนามแบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
 
แบบฝึกพหุนาม
แบบฝึกพหุนามแบบฝึกพหุนาม
แบบฝึกพหุนาม
 
การบวกลบพหุนาม
การบวกลบพหุนามการบวกลบพหุนาม
การบวกลบพหุนาม
 
เอกนาม
เอกนามเอกนาม
เอกนาม
 
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนามหาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
 
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
 
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1  จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
 
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
 
สอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
สอบ สมบัติของเลขยกกำลังสอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
สอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
 
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
 

Recently uploaded

เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
LinlyBird
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Technology Innovation Center
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
macsak7777
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
Tassanee Lerksuthirat
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Nattakul Yamprasert
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ohiyojiwa
 

Recently uploaded (8)

เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdfเงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
เงินพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล.pdf
 
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี
 
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2567
 
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdfRamathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
Ramathibodi 2024 Funding Landscape of PMU.pdf
 
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdfบรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
บรรยายเตรียมความพร้อมผู้เข้ารับการพัฒนา ดร.ศิริวรรณ ขวัญมุข.pdf
 
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdfนโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
นโยบายการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัย.pdf
 
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
Outcome-based Assessment (MEC.MNRH) 2024
 
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdfตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
ตารางธาตุ_20240101256512345678900000.pdf
 

ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2

  • 1. แผนการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 80 : 20 อัตราส่วนคะแนนรายผลการเรียนรู้ : คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค = 60 : 20 : 20 2. ตารางแจกแจงคะแนนรายผลการเรียนรู้ คะแนนกลางภาค และคะแนนปลายภาค ข้อที่ ผลการเรียนรู้ จานวน ชั่วโมง ราย ผลการเรียนรู้ กลาง ภาค ปลาย ภาค 1 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองโดยใช้สมบัติ การแจกแจง 2 6 4 - 2 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูปของ ax2 + bx + c เมื่อ a , b , c เป็นค่าคงตัว และ a ≠ 0 3 10 7 - 3 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูปของกาลังสองสมบูรณ์ได้ 2 6 4 - 4 แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ที่อยู่ในรูปผลต่างของกาลังสอง 2 8 5 - 5 แก้สมการกาลังสองตัวแปรเดียวโดยการแยก ตัวประกอบได้ 4 10 - 8 6 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกาลังสองตัวแปร เดียวโดยการแยกตัวประกอบได้ 2 5 - 3 7 อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้ 2 5 - 3 8 บอกค่าของเลขโดดในระบบเลขฐานต่าง ๆ ที่ กาหนดให้ได้ 1 5 - 3 9 เขียนตัวเลขแสดงจานวนที่กาหนดให้ในระบบเลข ฐานต่าง ๆ ได้ 2 5 - 3 รวม 20 60 20 20