SlideShare a Scribd company logo
แผนการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5(ม.3 ภาคเรียนที่ 1)
1. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30
อัตราส่วนคะแนนรายตัวชี้วัด : คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค= 50 : 20 : 30
2. ตารางแจกแจงคะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนกลางภาค และ คะแนนปลายภาค
ข้อที่ ตัวชี้วัด
จานวน
ชั่วโมง
รายตัว
ชี้วัด
กลาง
ภาค
ปลาย
ภาค
1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก
กรวยและ ทรงกลม
2 1 2 -
2 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 3 3 1
3 หาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ
ทรงกลม
9 3 6 2
4 เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบ
เดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง
เหมาะสม
2 2 1 -
5 ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม
1 1 2 -
6 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ
2 2 2 -
7 เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้น
7 4 5 3
8 เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 7 9 - 3
9 อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร และกราฟอื่น ๆ
6 6 - 4
10 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหา
พร้อมทั้งตระหนัก ถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ
10 9 - 6
11 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการ
แก้ปัญหา
10 10 - 11
12 ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา - - - -
13 ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม
- - - -
14 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม - - - -
15 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ
ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- - - -
16 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ
- - - -
17 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - - - -
รวม 60 50 20 30
ค23101 คณิตศาสตร์ 5

More Related Content

What's hot

ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
ทับทิม เจริญตา
 
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
ทับทิม เจริญตา
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
Inmylove Nupad
 
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
Aon Narinchoti
 
อัตราส่วนคะแนน
อัตราส่วนคะแนนอัตราส่วนคะแนน
อัตราส่วนคะแนน
Aon Narinchoti
 
31201-01-03 Type
31201-01-03 Type31201-01-03 Type
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
phaephae
 
จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2
ทับทิม เจริญตา
 
แผนผังมโนทัศน์4
แผนผังมโนทัศน์4แผนผังมโนทัศน์4
แผนผังมโนทัศน์4
kanjana2536
 

What's hot (10)

ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
ค20202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์2
 
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
แผนการวัดและประเมินผลการเรียน วิชา ค22201 คณิตศาสตร์ 3
 
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
 
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
 
คำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา
คำอธิบายรายวิชา
 
อัตราส่วนคะแนน
อัตราส่วนคะแนนอัตราส่วนคะแนน
อัตราส่วนคะแนน
 
31201-01-03 Type
31201-01-03 Type31201-01-03 Type
31201-01-03 Type
 
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 
จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2จุดประสงค์ ม.2
จุดประสงค์ ม.2
 
แผนผังมโนทัศน์4
แผนผังมโนทัศน์4แผนผังมโนทัศน์4
แผนผังมโนทัศน์4
 

Viewers also liked

ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
ทับทิม เจริญตา
 
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐานแผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
ทับทิม เจริญตา
 
(ขอบล่าง ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
(ขอบล่าง  ขอบบน) - รูปหลายเหลียม(ขอบล่าง  ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
(ขอบล่าง ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
ทับทิม เจริญตา
 
การแก้อสมการเชิงเส้น4
การแก้อสมการเชิงเส้น4การแก้อสมการเชิงเส้น4
การแก้อสมการเชิงเส้น4
ทับทิม เจริญตา
 
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
ทับทิม เจริญตา
 
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้นงานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
ทับทิม เจริญตา
 
การแก้อสมการเชิงเส้น3
การแก้อสมการเชิงเส้น3การแก้อสมการเชิงเส้น3
การแก้อสมการเชิงเส้น3
ทับทิม เจริญตา
 
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
ทับทิม เจริญตา
 
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากันอสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
ทับทิม เจริญตา
 
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
ทับทิม เจริญตา
 
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนามแบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
ทับทิม เจริญตา
 

Viewers also liked (20)

เฉลย O net ม.3 ปี 56
เฉลย O net ม.3 ปี 56เฉลย O net ม.3 ปี 56
เฉลย O net ม.3 ปี 56
 
ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
ตัวอย่างข้อสอบ Pre o net คณิตศาสตร์ม.6
 
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐานแผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
แผนการวัดผล(ตัวชี้วัด)ม.3พื้นฐาน
 
(ขอบล่าง ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
(ขอบล่าง  ขอบบน) - รูปหลายเหลียม(ขอบล่าง  ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
(ขอบล่าง ขอบบน) - รูปหลายเหลียม
 
การอสมการสองอสมการ
การอสมการสองอสมการการอสมการสองอสมการ
การอสมการสองอสมการ
 
การแก้อสมการ
การแก้อสมการการแก้อสมการ
การแก้อสมการ
 
การแก้อสมการเชิงเส้น4
การแก้อสมการเชิงเส้น4การแก้อสมการเชิงเส้น4
การแก้อสมการเชิงเส้น4
 
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
แบบฝึกการแก้อสมการเชิงเส้นม.3
 
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้นงานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
งานเรื่องบทที่ 5 เรื่อง อสมการเชิงเส้น
 
การแก้อสมการเชิงเส้น3
การแก้อสมการเชิงเส้น3การแก้อสมการเชิงเส้น3
การแก้อสมการเชิงเส้น3
 
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
การนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆ
 
(เส้นโค้งปกติ)
(เส้นโค้งปกติ)(เส้นโค้งปกติ)
(เส้นโค้งปกติ)
 
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากันอสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
อสมการเครื่องหมายไม่เท่ากัน
 
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
(พื้นที่ใต้เส้นโค้ง)
 
ตรีโกณมิติครูทับทิม
ตรีโกณมิติครูทับทิมตรีโกณมิติครูทับทิม
ตรีโกณมิติครูทับทิม
 
การบวกลบพหุนาม
การบวกลบพหุนามการบวกลบพหุนาม
การบวกลบพหุนาม
 
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนามแบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
แบบฝึกการคูณและหารพหุนาม
 
แบบฝึกพหุนาม
แบบฝึกพหุนามแบบฝึกพหุนาม
แบบฝึกพหุนาม
 
ข้อสอบ Pre o net คณิตม.3(2)
ข้อสอบ Pre o net คณิตม.3(2)ข้อสอบ Pre o net คณิตม.3(2)
ข้อสอบ Pre o net คณิตม.3(2)
 
การแก้อสมการเชิงเส้น1
การแก้อสมการเชิงเส้น1การแก้อสมการเชิงเส้น1
การแก้อสมการเชิงเส้น1
 

More from ทับทิม เจริญตา

ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ
ทับทิม เจริญตา
 
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนามข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ทับทิม เจริญตา
 
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนามหาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
ทับทิม เจริญตา
 
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ทับทิม เจริญตา
 
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
ทับทิม เจริญตา
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
ทับทิม เจริญตา
 
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
ทับทิม เจริญตา
 
ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลังความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
ทับทิม เจริญตา
 
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
ทับทิม เจริญตา
 

More from ทับทิม เจริญตา (20)

Pro1
Pro1Pro1
Pro1
 
Ex
ExEx
Ex
 
เกมซูดุคุ
เกมซูดุคุเกมซูดุคุ
เกมซูดุคุ
 
ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ ข้อสอบเมทริกชฺ
ข้อสอบเมทริกชฺ
 
แบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
แบบทดสอบ เรื่องพหุนามแบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
แบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
 
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนามข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
ข้อสอบเรื่องการบวกลบคูณหารพหุนาม
 
เอกนาม
เอกนามเอกนาม
เอกนาม
 
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนามหาผลบวกและผลลบของเอกนาม
หาผลบวกและผลลบของเอกนาม
 
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1จงหาผลลบของเอกนามต่อไปนี้
 
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของเอกนามต่อไปนี้
 
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
ข้อสอบตรรกศาตร์ม.4
 
สอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
สอบ สมบัติของเลขยกกำลังสอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
สอบ สมบัติของเลขยกกำลัง
 
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5 ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 5
 
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 4
 
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3 ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 3
 
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 2
 
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 1
 
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
สมบัติของการคูณเลขยกกำลังฯ2
 
ความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลังความหมายของเลขยกกำลัง
ความหมายของเลขยกกำลัง
 
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
แผนการวัดผล(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังม.4)
 

ค23101 คณิตศาสตร์ 5

 • 1. แผนการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา ค23101 คณิตศาสตร์ 5(ม.3 ภาคเรียนที่ 1) 1. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค = 70 : 30 อัตราส่วนคะแนนรายตัวชี้วัด : คะแนนกลางภาค : คะแนนปลายภาค= 50 : 20 : 30 2. ตารางแจกแจงคะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนกลางภาค และ คะแนนปลายภาค ข้อที่ ตัวชี้วัด จานวน ชั่วโมง รายตัว ชี้วัด กลาง ภาค ปลาย ภาค 1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและ ทรงกลม 2 1 2 - 2 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก 4 3 3 1 3 หาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก พีระมิด กรวย และ ทรงกลม 9 3 6 2 4 เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบ เดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่าง เหมาะสม 2 2 1 - 5 ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง เหมาะสม 1 1 2 - 6 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการ แก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ 2 2 2 - 7 เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มี ความสัมพันธ์เชิงเส้น 7 4 5 3 8 เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 7 9 - 3 9 อ่านและแปลความหมาย กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสอง ตัวแปร และกราฟอื่น ๆ 6 6 - 4 10 แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และนาไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนัก ถึงความสมเหตุ สมผลของคาตอบ 10 9 - 6 11 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการ แก้ปัญหา 10 10 - 11 12 ใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหา - - - - 13 ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง เหมาะสม - - - - 14 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม - - - - 15 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อ ความหมาย และการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม - - - - 16 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์กับ ศาสตร์อื่นๆ - - - - 17 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ - - - - รวม 60 50 20 30