SlideShare a Scribd company logo
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                 1


              ·∫∫∑¥ Õ∫
              ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1
              «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å
             ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬«
 1.    “√ª√–°Õ∫¥â « ¬Õß§å ª √–°Õ∫¢π“¥  5.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â ”À√—∫µ√«® Õ∫
    ‡≈Á°∑’ˇ√’¬°«à“Õ–‰√            ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√
    1.  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ           1. ·Õ≈µ‘¡‘‡µÕ√å

    2. µ—«∑”≈–≈“¬              2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å

    3.  “√                 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å

    4. º≈÷°                 4. ‚«≈µå¡‘‡µÕ√å

 2.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√           6.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“߇§¡’¢ÕßπÈ”µ“≈∑√“¬
    1. πÈ”‚§≈π               ·¥ß
    2. Õ“°“»                1. ¡’√ À«“π

    3.  “√‡§¡’               2. ‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â®–„Àâæ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ

    4. §«“¡√âÕπ               3. ≈–≈“¬πÈ”‰¥â

 3.   ¡∫—µ‘¢Õß  “√‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ„¥       4. ‡ªìπº≈÷°„ 

    1. ∑”ß“π‰¥â            7.   π‘¡¢Õßµ–°—Ë«‡ªìπ ’ „¥
    2. ‡ª≈’ˬπ√Ÿª‰ª¡“‰¥â          1.  ’πÈ”µ“≈      2.  ’·¥ß

    3.  —¡º— ®—∫µâÕ߉¥â           3.  ’πÈ”‡ß‘π      4.  ’‡¢’¬«

    4. ‰¡à ≠À“¬
        Ÿ             8.   π‘¡¢Õß∑Õß·¥ß‡ªìπ ’ „¥
 4.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√     1.  ’·¥ß        2.  ’‡À≈◊Õß

    1. °“√ºÿ°√àÕπ              3.  ’øÑ“        4.  ’ â¡

    2. °“√‡°‘¥µ–°Õπ          9.   “√„π¢âÕ„¥≈ÿ°‰À¡â ‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥
    3. °“√≈–≈“¬πÈ”             1. °√–¥“…       2. πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß

    4. °“√‡°‘¥ π‘¡             3. ·°ä Àÿߵ⡠     4. πÈ”¡—π°ä“¥
2                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

10.   “√„π¢âÕ„¥‡¡◊Õ‡º“‰À¡â·≈â«®–„Àâæ≈—ßß“π
            Ë                16.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«
   §«“¡√âÕπ Ÿß                      1. ∑Õߧ” ¥‘π
   1. ∂à“π‰¡â ‚°ß°“ß
                               2. ‡°≈◊Õ·°ß  —ß°– ’
   2. ‰¢¡—π —µ«å
                               3. ‡À≈Á° ´’‡¡πµå
   3. øóπ‰¡â ‰ºà
                               4. πÈ” â¡ “¬™Ÿ ·°ß®◊¥
   4. ∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå
                            17.  ¢âÕ„¥¡’∑—Èß “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·≈– “√‡π◊ÈÕº ¡
11.  ‡¡◊ËÕ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑”ªØ‘°‘√‘¬“
                               1. °ã«¬‡µ’ά«√“¥Àπâ“ ·°ß â¡
   °—∫πÈ”®–∑”„À⇰‘¥ “√„π¢âÕ„¥
   1. °√¥‡°≈◊Õ        2. °√¥§“√å∫Õπ‘°       2. πÈ”®‘È¡‰°à ¢π¡∫—«≈Õ¬

   3. °√¥°”¡–∂—π       4. °√¥πÈ” â¡         3. πÈ”‡°≈◊Õ πÈ”µ“≈∑√“¬

12.  ·°ä „π¢âÕ„¥∑’˙૬¥—∫‰ø∑’Ë°”≈—ß≈ÿ°‰À¡â         4. πÈ”À«“π πÈ”æ√‘°°–ªî

   1. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π                 18.  ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’¬«°—∫ “√‡π◊Õº ¡‰¥â∂°µâÕß
                                       Ë        È     Ÿ
   2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π                    1. ≈— ° …≥–¢Õß “√‡π◊È Õ º ¡Õ“®®–¡Õß
   3. ·°ä ‰π‚µ√‡®π
                                ‡ÀÁπ‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°Á ‰¥â
   4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
                               2.  “√‡π◊ÈÕº ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ “√ 2 ™π‘¥
13.   ¡∫— µ‘ „ ¥∑’Ë ∑”„Àâ   “√·µà ≈ –™π‘ ¥ ¡’ § «“¡
                                ‡∑à“π—Èπ
   ·µ°µà“ß°—π
                               3.  “√‡π◊È Õ º ¡·µà ≈ – à « π¡’   ¡∫— µ‘ · ≈–
   1. §«“¡Àπ“·πàπ

   2. §«“¡∂à«ß®”‡æ“–
                                Õߧåª√–°Õ∫∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π
   3. §«“¡·¢Áß                      4. ≈—°…≥–¢Õß “√‡π◊ÈÕº ¡π—Èπ ‡π◊ÈÕ “√

   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                     ®–‰¡àº ¡°≈¡°≈◊π‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π
14.  °“√ºÿ°√àÕπ¢Õß‚≈À–‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥          19.  ‡√“ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â«à“ “√≈–≈“¬
   1. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°√¥                πÈ” ‡°≈◊ Õ ‡ªì π  “√‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «À√◊ Õ ‰¡à ‚¥¬
   2. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–               °“√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥
   3. ‚≈À–¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¡“°¢÷Èπ
                               1. π” “√≈–≈“¬‰ª °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬
   4. ‚≈À–¡’ à«πº ¡¢Õß°”¡–∂—π
                               2. π” “√≈–≈“¬‰ªµâ¡„ÀâπÈ”√–‡À¬‰ª„Àâ
15.  À‘πßÕ°·≈–À‘π¬âÕ¬‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥
                                À¡¥
   1.  ¡∫—µ‘¢ÕßÀ‘πªŸπ∑’Ë “¡“√∂¬◊¥µ—«‰¥â
                               3. °√Õߥ⫬°√–¥“…°√Õ߇æ◊ËÕ·¬°‡°≈◊Õ
   2. ªØ‘°‘√‘¬“¢ÕßπÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥-
     ÕÕ°‰´¥å                        ÕÕ°®“°πÈ”
   3. À‘π∂Ÿ°™–≈â“ߥ⫬πÈ”‡ªìπ‡«≈“π“πÊ           4. π” “√≈–≈“¬‰ª·¬°‚¥¬„™â«∏’ ‚§√¡“-   ‘
   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß                 ‚∑°√“øï
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      3

 20.  ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬° “√   24.  °“√À≈àÕ‚≈À– ‡™àπ æ√–æÿ∑∏√Ÿª ß“πª√–-
    ‡π◊ÈÕº ¡∑’˪√–°Õ∫¥â«¬πÈ” ‡°≈◊Õ ·≈–       µ‘¡“°√√¡ ‡ªìπµâ𠇪ìπ°“√„™âª√–‚¬™πå
    ∑√“¬                      ®“°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥
    1. °“√°√Õß                   1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
                                 Ë
    2. °“√√–‡À¬·Àâß                  → ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß

    3. °“√√–‡À‘¥                  2. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
                                  Ë
    4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß             → ¢Õ߇À≈« → ·°ä 

 21.  ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬°πÈ”      3. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä  →
                                   Ë
    °—∫®ÿπ ’                     ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß
                           4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-
    1. °“√√–‡À¬·Àâß

    2. ‚§√‚¡‚∑°√“øï
                             ‡À≈« → ¢Õß·¢Áß → ¢Õß·¢Áß
    3. °“√µ°º≈÷°
                        25.  æ≈— ß ß“π§«“¡√â Õ π®“°¥«ßÕ“∑‘ µ ¬å ® –
    4. °“√°√Õß
                           ‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢ÕßπÈ”µ“¡·À≈àßπÈ”µà“ßÊ
                           ‰ª‡ªìπ ‘Ëß„¥
 22.  ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ
                           1. Ωπ           2. πÈ”µ°
     ∂“π–¢Õß “√‰¥â¥—ߢâÕ„¥
                           3. ‡¡¶          4. πÈ”„µâ¥‘π
    1. °“√À≈àÕ‡∑’¬π
                        26.  °“√‡°‘¥Ωπ¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√
    2. °“√∑”πÈ”·¢Áß
                           ¥—ߢâÕ„¥
    3. °“√∑”ß“π¢Õ߇§√◊Ë Õ ß®— ° √æ≈— ß ß“π
                           1. °“√√–‡À¬
      ‰ÕπÈ”
                           2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
                           3. °“√§«∫·πàπ
 23.  °“√∑”ß“π¢Õß√∂®—°√‰ÕπÈ”‡ªìπ°“√„™â        4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
    ª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√     27.  °“√∑”‰Õ»°√’¡¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß
    ¥—ߢâÕ„¥                     “√¥—ߢâÕ„¥
    1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß
         Ë                  1. °“√§«∫·πàπ
      ‡ªìπ·°ä                   2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß
    2. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä         3. °“√√–‡À‘¥
      ‡ªìπ¢Õ߇À≈«                4. °“√À≈Õ¡‡À≈«
    3. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-    28.  °“√µ“°ºâ “ „Àâ · Àâ ß ¡’ ° “√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–
      ‡À≈«‡ªìπ¢Õß·¢Áß              ¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥
    4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß-       1. °“√√–‡À‘¥       2. °“√À≈Õ¡‡À≈«
      ‡À≈«‡ªìπ·°ä                 3. °“√§«∫·πàπ       4. °“√√–‡À¬
4                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

29.  °“√ °— ¥ πÈ” ¡— π ÀÕ¡√–‡À¬®“°æ◊ ™ µâ Õ ß  36.  Õ“°“»¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
   Õ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥        1. ‰ÕπÈ”
   1. °“√À≈Õ¡‡À≈«                  2. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π
   2. °“√§«∫·πàπ                  3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
   3. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß                 4. ·°ä ‰π‚µ√‡®π
   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß         37.  ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’ˬ«°—∫ “√≈–≈“¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß
30.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√·¢«π≈Õ¬             1.  “√≈–≈“¬¡’ 2  ∂“π–§◊Õ  “√≈–≈“¬
   1. πÈ”‡ª≈à“      2. πÈ”‚§≈π          ¢Õß·¢Áß·≈– “√≈–≈“¬¢Õ߇À≈«
   3. πÈ”‡°≈◊Õ      4. πÈ”À«“π         2.  “√∑’Ë ¡’   ∂“𖇥’ ¬ «°— ∫  “√≈–≈“¬
31.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬                “√π—Èπ‡ªìπµ—«≈–≈“¬
   1. πÈ”™“       2. πÈ”·ªÑß         3.  “√≈–≈“¬‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
   3. πÈ”π¡ ¥      4. πÈ”π¡¢â“«‚æ¥        ‡°‘ ¥ ®“° “√µ—È ß ·µà 2 ™π‘¥¢÷Èπ‰ª¡“
32.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å               √«¡°—π
   1. πÈ”ª√–ª“      2. πȔ՗¥≈¡        4. µ—«≈–≈“¬·µà≈–™π‘¥®–„™âµ«∑”≈–≈“¬
                                            —
   3. πÈ”π¡∂—Ë«‡À≈◊Õß  4. πÈ”‚´¥“          ∑’Ë·µ°µà“ß°—π
33.  ¬“∑’˵âÕ߇¢¬à“¢«¥°àÕπ√—∫ª√–∑“𠇪ìπ    38.   “√≈–≈“¬‡Õ∑“πÕ≈‡¢â¡¢âπ 70% ¡’ “√
   ¬“∑’Ë®—¥‡ªìπ “√™π‘¥„¥              „¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
   1.  “√·¢«π≈Õ¬     2. §Õ≈≈Õ¬¥å
                            1. πÈ”
   3.  “√≈–≈“¬      4.  “√ª√–°Õ∫
                            2. ‡Õ∑“πÕ≈
34.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬              3. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π

   1.          2.             4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å

                         39.  π“°¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬
                            1. ∑Õ߇À≈◊Õß      2. ∑Õß·¥ß

                            3. ∑Õߧ”        4. ‡ß‘π
   3.          4.
                         40.  πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡¡’ “√„¥‡ªìπµ—«≈–≈“¬
                            1. °√¥         2. πÈ”

35.   “√≈–≈“¬ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß            3.  ’º ¡Õ“À“√      4. ºß™Ÿ√ 

   1. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬         41.  √–À«à“ßµ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬®–‰¡à
   2. µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬·≈–Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å         ‡°‘¥ ‘Ëß„¥
   3. µ—«∑”≈–≈“¬·≈–µ—«‡√àß°“√≈–≈“¬         1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—π

   4. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬             2. ‰¡à√«¡µ—«°—π
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                     5

    3. ‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π          46.   “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 27 ‚¥¬
                                  Ë ’
    4. √«¡µ—«°—πÕ¬à“߇À𒬫·πàπ           ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ ®–‡¢’¬π‰¥â¥—ߢâÕ„¥
 42.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√≈–≈“¬               1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ

    1. Õ“°“»                      73 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√

                            2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    2. πȔ՗¥≈¡
                             100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    3. ‡°≈◊Õ·°ß
                            3.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    4. ∑Õ߇À≈◊Õß
                             973 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 43.  ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß
                            4.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ
    1. πÈ”≈–≈“¬®ÿπ ’ ‰¥â
                             1,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    2. πÈ”¡—π π≈–≈“¬æ≈“ µ‘°‰¥â
                         47.  °“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ‡ªìπ
                                        Ë ’
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å≈–≈“¬‚ø¡‰¥â
                            ppt §◊Õ°“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬µ“¡¢âÕ„¥
    4. ∑‘π‡πÕ√å≈–≈“¬¬“ßæ“√“‰¥â
                            1.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π
                                     Ë ’
 44.   “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 5 ‚¥¬         Õß√âÕ¬ à«π
    ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√        2.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π
                                      Ë ’
    1. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å         Àπ÷Ëßæ—π à«π
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π-     3.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π
                                    Ë ’     Ë
     ‡µ‘‡¡µ√                     √âÕ¬ à«π
    2. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å-       4.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π
                                     Ë ’      Ë
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡          æ—π à«π
    3. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å-
                         48.  πÈ”°√¥°”¡–∂—π‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 85 ‚¥¬
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å-      ª√‘¡“µ√µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√
                            1. πÈ” 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫°√¥
     ‡´πµ‘‡¡µ√
                             °”¡–∂—π 15 ¡‘≈≈‘≈‘µ√
    4. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å-
                            2. πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫
     ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡
                             °√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 45.  ¢âÕ„¥∑”„À⇰‘¥°“√≈–≈“¬‰¥â
                            3. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘-
    1. πÈ”°—∫æ≈“ µ‘°
                             ‡¡µ√ ¡’°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π-
    2. ∑‘π‡πÕ√å°—∫ ’πÈ”
                             µ‘‡¡µ√
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å°—∫ ’‡¢’¬«¢Õß„∫‰¡â         4. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
    4. πÈ”¡—π π°—∫‡°≈◊Õ                ¡’°√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
6                       ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

49.   “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß∑’ËÕ‘Ë¡µ—«®–¡’≈—°…≥–         54.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ¡“°∑’ ¥  Ëÿ
   Õ¬à“߉√                          1.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’‡°≈◊Õ 70 °√—¡ º ¡°—∫

   1. ‡ªìπ “√≈–≈“¬„                        πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   2. ‡ªìπ “√≈–≈“¬¢ÿàπ                    2.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’πÈ”µ“≈∑√“¬ 75 °√—¡

   3. ¡’º≈÷°‡°≈◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ                    º ¡°—∫πÈ” 120 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   3. ¡’πÈ”πâÕ¬¡“°®π‡°◊Õ∫·Àâß                 3.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ “√ â¡ 80 °√—¡ º ¡

50.  ∂Ⓡ§’ˬ«πÈ”µ“≈·≈–‡µ‘¡πÈ”µ“≈‰ª‡√◊ËÕ¬Ê             °—∫πÈ” 200 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
                                 4.  “√≈–≈“¬∑’¡®π ’ 90 °√—¡ º ¡°—∫πÈ”
                                         Ë ’ÿ
   ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ‡¡◊ËÕπÈ”µ“≈‡¬Áπµ—«≈ß
                                  110 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
   1. πÈ”‡™◊ËÕ¡„ 

   2. °“√µ°º≈÷°¢ÕßπÈ”µ“≈
                              55.   “√„π¢â Õ „¥∑’Ë ‡ √“π‘ ¬ ¡π”¡“„™â „ π°“√
   3. πÈ” ‡™◊Ë Õ ¡¡’  ’ ‡ À≈◊ Õ ß®π∂÷ ß  ’ πÈ” µ“≈·µà
                                 ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æπÈ”‚¥¬°“√∑”„Àâπ”∑’Ë¢ÿàπ
                                                   È
     ‰¡à¢âπ‡À𒬫                      ‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ
                                 1.  ∫Ÿà         2. ºß´—°øÕ°
   4. πÈ”µ“≈≈–≈“¬‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê
                                 3.  “√ â¡        4. ªŸπ¢“«
51.  ¢âÕ„¥‡ªìπ “√∑’Ë ‰¥â®“°°“√µ°º≈÷°
                              56.  Õπÿ¿“§¢ÕߢÕß·¢Áß∑’Õ¬Ÿà „π “√·¢«π≈Õ¬
                                            Ë
   1. ºß™Ÿ√ 
                                 ¡’¢π“¥ª√–¡“≥‡∑à“‰√
   2. πÈ”µ“≈∑√“¬                          2           Ϫ1
                                 1. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√     2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√
   3.  “√ â¡                            Ϫ2           Ϫ4
                                 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√
   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
                              57.  ¢âÕ„¥§◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√µ°µ–°Õπ∑’Ë
52.  °‘®°√√¡„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’¢—ÈπµÕπ°“√∑”„À⇰‘¥           ‡√“π”¡“„™â „π™’«‘µª√–®”«—π
   °“√µ°º≈÷°                         1. °“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬
   1. °“√∑”‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“
                                 2. °“√∑”πÈ”ª√–ª“
   2. °“√∑”πÈ”ª≈“
                                 3. °“√¢ÿ¥≈Õ°·¡àπÈ”≈”§≈Õß∑’˵Èπ‡¢‘π
                                                 ◊
   3. °“√‡®’¬√–‰πÕ—≠¡≥’                    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
   4. °“√∑”𓇰≈◊Õ                   58.  °“√µ°µ–°Õπ∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥
53.  ‚√ßß“πÕÿ µ  “À°√√¡„π¢â Õ „¥∑’Ë „ ™â            1. °√–· πÈ” „π·¡à πÈ” ≈”§≈Õß¡’ ° “√
   ª√–‚¬™π宓°°“√µ°º≈÷°¢Õß “√                  ‡ª≈’ˬπ∑‘»∑“ß°“√‰À≈
   1. ‚√ßß“π∑”πÈ”µ“≈∑√“¬                   2. „πƒ¥ŸπÈ”À≈“°πÈ”®–≈âπ√‘¡Ωíòß·≈–‰À≈
   2. ‚√ßß“π∑” ∫Ÿà                        ∑à«¡∫â“π‡√◊Õπ
   3. ‚√ßß“π∑”πÈ”ª≈“                     3. ·¡àπÈ”≈”§≈Õ߇°Á∫°—°πÈ”‰«â ‰¥â ‰¡à¡“°

   4. ‚√ßß“π∑”·ªÑß¡—𠔪–À≈—ß                 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                             7

 59.   “√„π¢âÕ„¥§◊Õ§Õ≈≈Õ¬¥å               64.  §Õ≈≈Õ¬¥å∑¡ “√ Õß™π‘¥¡“√«¡µ—«°—π‰¥â
                                       ’Ë ’
    1.            2.              ‚¥¬∑’Ë ‰ ¡à ‡ ªì π ‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «°— π ·µà ‡ ªì π °“√
                                ·∑√°°—πÕ¬Ÿà ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√
             · ß                 1. Õ‘¡—≈™—π
                         · ß
                                2. µ—«∑”≈–≈“¬
    3.            4.              3. µ—«≈–≈“¬

                                4. Õ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å
                                   —
             · ß           · ß
                             65.  ºß´—°øÕ° “¡“√∂≈â“ߧ√“∫ °ª√°ÕÕ°
                                ®“°‡ ◊ÈպⓉ¥â‡æ√“–‡Àµÿ„¥
 60.  ª√“°Ø°“√≥å „π¢âÕ„¥∑’ˇªìπ ¡∫—µ‘‡°’ˬ«          1. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«∑”≈–≈“¬
    °—∫· ß¢ÕߧÕ≈≈Õ¬¥å                    2. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’‡ªìπÕ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å
                                               Ë    —
    1. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õß· ß                  3. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«≈–≈“¬
    2. ª√“°Ø°“√≥å –∑âÕπ· ß                 4. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπÕ‘¡—≈™—π
    3. ª√“°Ø°“√≥å∑‘π¥Õ≈≈å               66.   “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·∫àßÕÕ°‰¥âµ“¡¢âÕ„¥
    4. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®°                 1.  “√‡π◊ÈÕº ¡·≈– “√·¢«π≈Õ¬
 61.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å                 2.  “√≈–≈“¬·≈– “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
    1. πÈ”‚§≈π πÈ”À¡÷°                   3.  “√≈–≈“¬·≈– “√ª√–°Õ∫
    2. §«—π πÈ”¡—πæ◊™                    4.  “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–∏“µÿ
    3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å πÈ”ªŸπ„                67.   “√≈–≈“¬°√¥¡’ ¡∫—µ¥—ߢâÕ„¥   ‘
    4. πÈ”π¡ ¥ À¡Õ°                     1. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ
 62.  ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓° ¡∫—µ‘¢Õß               ’πÈ”‡ß‘π
    §Õ≈≈Õ¬¥å„π°“√º≈‘µ¬“™π‘¥„¥                2. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‡°≈◊Õ§“√å∫Õ‡πµ‰¥â·°ä 
    1. ¬“πÈ”         2. ¬“‡¡Á¥             §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
    3. ¬“ºß         4. ¬“¥¡            3. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–‰¥â·°ä ‰Œ‚¥√‡®π
 63.  ‰¢à · ¥ß∑’Ë ‡ µ‘ ¡ ≈߉ª„ππÈ”  ≈— ¥ ‡æ◊Ë Õ ∑”„Àâ      ·≈–‡°≈◊Õ
    ‡°‘ ¥ °“√√«¡µ— « °— π ¢ÕßπÈ” ¡— π æ◊ ™ ·≈–       4. ¡’§à“ potential of hydrogen ion µË”°«à“
    πÈ” â¡ “¬™Ÿπ—Èπ‡√’¬°«à“Õ–‰√                9
    1. ∑‘π¥Õ≈≈å                    68.  ‡∫ ·°à®–‡ª≈’Ë¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø∑“≈’π®“°
    2. Õ‘¡—≈™—π                        ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ ’ „¥
    3. Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å                   1.  ’‡¢’¬«     2.  ’πÈ”‡ß‘π
    4. §Õ≈≈Õ¬¥å                       3.  ’·¥ß      4. ‰¡à¡’ ’
8               ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

69.  ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µåÀ¡“¬§«“¡«à“  77.   “√≈–≈“¬°√¥∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ °√¥‡¢â ¡ ¢â π ¡’
   Õ¬à“߉√                   ≈—°…≥–Õ¬à“߉√
   1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß             1. ¡’ ª √‘ ¡ “≥°√¥πâ Õ ¬·≈–¡’ ª √‘ ¡ “≥πÈ”
   2. ¡’§«“¡∂à«ß®”‡æ“–µË”             πâÕ¬
   3. ¡’§«“¡µâ“π∑“πµàժؑ°√‘¬“‡§¡’
               ‘          2. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·≈–¡’ª√‘¡“≥πÈ”¡“°
   4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“         3. ¡’ª√‘¡“≥°√¥πâÕ¬·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”¡“°
                                       ’
70.  °√¥Õ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥          4. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”πâÕ¬
                                      ’
   1. °√¥°”¡–∂—π    2. °√¥‡°≈◊Õ    78.  °√¥‡®◊Õ®“ß “¡“√∂‡¢’¬π¬àÕ‡ªìπ¿“…“
   3. °√¥πÈ” â¡    4. °√¥¥‘πª√– ‘«     Õ—ß°ƒ…‰¥â«à“Õ¬à“߉√
71.  CH3COOH §◊Õ “√„π¢âÕ„¥            1. soft.        2. dil.
   1. °√¥¡¥      2. °√¥πÈ” â¡      3. acid.        4. conc.
   3. °√¥°”¡–∂—π    4. °√¥‡°≈◊Õ    79.  ¢âÕ„¥‰¡à„™àª√–‚¬™πå¢Õß°√¥°”¡–∂—π
72.  HCl §◊Õ “√„π¢âÕ„¥              1. „™â‡µ√’¬¡°√¥‰πµ√‘°
   1. °√¥¡¥      2. °√¥‡∫π‚´Õ‘°     2. „™â∑” ∫Ÿà
   3. °√¥‡°≈◊Õ     4. °√¥°”¡–∂—π      3. „™â∑”«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥
73.  °√¥Õπ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥          4. „™â∑”ªÿܬ
   1. °√¥‡°≈◊Õ     2. °√¥¡¥     80.   “√≈–≈“¬‡∫ ¡’ ¡∫—µ‘¥—ߢâÕ„¥
   3. °√¥πÈ” â¡    4. °√¥¡–π“«       1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√≈–≈“¬°√¥‰¥â·°ä 
74.  °√¥ÕÕ°´’§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥              ‰Œ‚¥√‡®π·≈–πÈ”
   1. H2SO4                  2. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ
   2. HNO3                      ’πÈ”‡ß‘π
   3. HF                    3. ‡¡◊ËÕ —¡º— ®–√Ÿâ ÷° “°·≈–√–§“¬‡§◊Õß
   4.¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß            ¡◊Õ
75.  °√¥‰Œ‚¥√§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥            4. ¡’√ ‡ª√’Ȭ«
   1. HCl         2. H2SO4    81.  ‡¡◊Ë Õ π” “√≈–≈“¬‡∫ ¡“µâ ¡ °— ∫ °— ∫
   3. H2CO3        4. HCOOH        “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·Õ¡‚¡‡π’¬¡®–∑”„Àâ ‰¥â
76.  °√¥„π¢âÕ„¥‡ªìπ°√¥·°à             “√¥—ߢâÕ„¥
   1. HCl                   1. ·°ä ‰¢à‡πà“
   2. H2CO3                  2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π
   3. CH3COOH                 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
   4.  ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß         4. ·°ä ·Õ¡‚¡‡π’¬
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                    9

82.  ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß          88.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥà“ߧ≈’
   1.  “√≈–≈“¬‡∫ ®–‡ª≈’¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø-
               Ë           1. NaOH       2. KOH

     ∑“≈’π®“° ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ‰¡à¡’ ’        3. Ca(OH)2      4. NH4OH

   2.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§“ pH ¡“°°«à“ 7
              à         89.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“∑”¢π¡
   3.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µå     1. Na2CO3ؒ10H2O   2. NaHCO3

   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ               3. NaOH       4. NH4Cl

83.   “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡∫             90.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥ‘πª√– ‘«
   1. NH4Cl                   1. NH4Cl       2. KMnO4

   2. HCN                    3. HNO3       4. KNO3

   3. CH3COOH               91.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡— 
   4. Ba(OH)2                   ’·¥ß‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π
84.  „π√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å¡’ “√≈–≈“¬¥—ߢâÕ      1. πÈ”‚´¥“       2. πÈ” â¡ “¬™Ÿ

   „¥∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°√¥¡“°∑’Ë ÿ¥          3. πȔ՗¥≈¡      4. πÈ”¢’‡∂â“
                                          È
   1. πÈ”¬àÕ¬„π°√–‡æ“–Õ“À“√        92.   “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡— 
   2. πÈ”ªí  “«–                  ’πÈ”‡ß‘π‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’·¥ß
   3. πÈ”¥’                   1. πÈ”¢’‡∂â“
                              È
   4. πÈ”≈“¬                   2. πÈ”ª√–ª“

85.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß°√¥¥‘πª√– ‘«       3. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡

   1. HNO3       2. HBr          4. πÈ”ª≈“

   3. H3PO4      4. KNO3       93.  °√–¥“…≈‘ µ ¡—    ’ · ¥ß®–‡ª≈’Ë ¬ π‡ªì π
86.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“‰ø           ’πÈ”‡ß‘π‡¡◊Õ„™â∑¥ Õ∫§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫ 
                                Ë
   1. LiOH                    ¢Õß “√≈–≈“¬∑’Ë¡’§à“ pH Õ¬Ÿà„π™à«ß„¥
   2. NaOH                    1. 1-3         2. 4-5

   3. NH3                    3. 6-7         4. 8-9

   4. KOH                 94.  øïπÕ≈åø∑“≈’π‡ªìπ “√≈–≈“¬„ ‰¡à ¡’  ’ ∑Ë’
87.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢ÕߪŸπ¢“«À√◊ÕªŸπ ÿ°     ®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’™¡æŸ‡¡◊ËÕ„™â∑¥ Õ∫§«“¡
   1. CaCO3                   ‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡§“ pH Õ¬Ÿà
                                         Ë ’à
   2. K2SO4Al2(SO4)3               „π™à«ß„¥
   3. Ca(OH)2                  1. 4.2-6.2       2. 6.0-7.6

   4. CaSO4ؒ2H2O                 3. 6.8-8.4       4. 8.3-10.0
10                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

 95.  °“√π”Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√åÀ≈“¬Ê ™π‘¥¡“√«¡          101.  ºß™Ÿ√ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“Õ–‰√
    °—π∑”„Àâ ‰¥âÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å™π‘¥„¥              1. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡§≈Õ‰√¥å

    1. ·¡°´‘¡—Ë¡Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                 2. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡°≈Ÿµ“‡¡µ

    2. ‡®π‡πÕ√—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                 3. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰¥§≈Õ‰√¥å

    3. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å                4. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰µ√°≈Ÿµ“‡¡µ

    4. ¡‘°´åÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å
                             102.  °“√·¬° à«πª√–°Õ∫¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡ ’ Ë ’
 96.   ‘Ëß„¥∑’Ë„™â«—¥§à“ pH ‰¥â≈–‡Õ’¬¥∑’Ë ÿ¥          ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫«à“ª√–°Õ∫¥â«¬ “√„¥∫â“ß
    1. °√–¥“…≈‘µ¡— 
                                 §«√„™â«‘∏’°“√„¥
                                 1. °“√°≈—Ëπ
    2. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å·∫∫°√–¥“…
                                 2. °“√ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬
    3. æ’‡Õ™¡‘‡µÕ√å
                                 3. ‚§√¡“‚∑°√“øï
    4. ¬Ÿ π‘ ‡ «Õ√å ´— ≈ Õ‘ 𠥑 ‡ §‡µÕ√å · ∫∫ “√≈–-
                                 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
      ≈“¬
                             103.  √Ÿª„¥‡ªìπ·∫∫®”≈ÕßÕ–µÕ¡µ“¡·π«§‘¥
 97.  ªØ‘°‘√‘¬“ –‡∑‘π∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥
                                 ¢Õß√—∑‡∑Õ√åøÕ√å¥
    1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ°√¥≈¥≈ß
                                 1.         2.
                                     Ϫ
    2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ‡∫ ≈¥≈ß
                                              Ϫ  ϩ
                                   Ϫ  ϩϩ  Ϫ    ϩ ϩ  ϩ Ϫ
    3.  “√≈–≈“¬Õ¬Ÿà „π ¿“«–‡ªìπ°≈“ß                  ϩϩ
                                              Ϫ  Ϫ

    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                          Ϫ


 98.  Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å§◊ÕÕ–‰√                    3.         4.
                                     p n  e
    1.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡®π

    2.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡π’¬¡‰ÕÕÕπ

    3.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ¥√Õ°´‘≈‰ÕÕÕπ

    4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
                             104.  °√¥°”¡–∂— π ª√–°Õ∫¥â « ¬Õ–µÕ¡¢Õß
                                 ∏“µÿ„¥∫â“ß
 99.  æ◊™„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â‡ªìπÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å ‰¥â
                                 1. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    1. ¢¡‘Èπ™—π ¥Õ°°√–‡®’ͬ∫
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
    2. ¥Õ°Õ—≠™—π ¥Õ°°≈⫬‰¡â
                                 2. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    3. µ–‰§√â À—«ÀÕ¡
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 3 Õ–µÕ¡
    4. „∫‡µ¬ „∫‚À√–æ“
                                 3. ‰Œ‚¥√‡®π 4 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
100.   “√„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â∑” ∫Ÿà·≈–ºß´—°øÕ°              1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 1 Õ–µÕ¡
    1. CaCO3         2. NaCl
                                 4. ‰Œ‚¥√‡®π 1 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π
    3. NaOH          4. HCl
                                  1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      11

¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 105-107         3. ·ºà√—ß ’‡¡◊ËÕ¡’§«“¡°¥Õ“°“»‡æ‘Ë¡¡“°
                             ¢÷Èπ
A    B    C    D      E  F
                            4. ·ºà√—ß ’ ‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ”¡“∑”‡ªìπÕ“«ÿ∏

     C    I    L      Z  S
                             𑫇§≈’¬√å
G    H    I    J      K  L  112.  ç␥-rayé §◊Õ√—ß ’™π‘¥„¥
                            1. √—ß ’·°¡¡“       2. √—ß ’·Õ≈ø“
105.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿÕÕ°´‘‡®π        3. √—ß ’∫’µ“       4. √—ß ’‡Õ°´å
    1. A          2. E
                        113.  «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√∑–≈ÿ
    3. G          4. I
                            ∑–≈«ß¢Õß√—ß ’·°¡¡“‰¥â
106.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ°”¡–∂—π         1. ·ºàπ°√–®°Àπ“Ê
    1. B          2. D           2. ·ºàπ‡À≈Á°Àπ“Ê
    3. E          4. I           3. ·ºàπ§Õπ°√’µÀπ“Ê
107.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õß·¥ß         4. ·ºàπ‰¡âÀπ“Ê
    1. E          2. F       114.  ¢âÕ„¥‰¡à„™à∏“µÿ°¡¡—πµ√—ß ’
                                      —
    3. H          4. K           1. øÕ øÕ√— -32      2. §“√å∫Õπ-14
108.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ —ß°– ’         3. ‚∫√Õπ-10        4. ‰Õ‚Õ¥’π-131
    1. Zn         2. Au       115.  √—ß ’„π¢âÕ„¥∑’¡Õ”π“®∑–≈ÿ∑–≈«ß Ÿß∑’ ¥
                                    Ë ’           Ë ÿ
    3. Ag         4. Zr          1. √—ß ’·°¡¡“
109.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õߧ”          2. √—ß ’·Õ≈ø“
    1. Fe         2. Au          3. √—ß ’∫’µ“
    3. Ag         4. Al          4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß
110.  ∏“µÿÀ¡Ÿà 3A, 4A, 5A ·≈– 6A ‡ªìπ∏“µÿ∑’Ë  116.  ∏“µÿ‚≈À–„π¢âÕ„¥∑’¡ ∂“𖇪ìπ¢Õ߇À≈«
                                       Ë ’
    ¡’ ¡∫—µ‘·∫∫„¥                  1. ¥’∫ÿ°         2. ª√Õ∑
    1. ‚≈À–                     3. ≈‘‡∑’¬¡        4. √Ÿ∫‘‡¥’¬¡
    2. Õ‚≈À–                 117.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ‚≈À–
    3. °÷Ëß‚≈À–                   1. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ∑’Ë¥’ ¡’®ÿ¥‡¥◊Õ¥µË”
    4. ¢âÕ 2 ·≈– ¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß           2. º‘«‰¡à‡ªìπ¡—π«“« ¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß
111.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ°—¡¡—πµ√—ß ’       3. ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß¥—ß°—ß«“𠇪ìπµ—«
    1. ·ºà√—ß ’ ‰¥â‡¡◊ËÕ¡’µ«°√–µÿâπ
               —              π”‰øøÑ“∑’Ë¥’
    2.  “¡“√∂·ºà√—ß ’ ‰¥â‡Õß            4. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ·≈–π”‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à¥’
12                  ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

118.  ¢âÕ„¥‡ªÁπ∏“µÿÕ‚≈À–               1. °“√·µ°µ—«¢Õßµ—«≈–≈“¬µâÕß„™âæ≈—ß-
    1. §≈Õ√’π ‡À≈Á°                  ß“π¡“°
    2. ª√Õ∑ ‡ß‘π                  2.  “√≈–≈“¬¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ

    3. °”¡–∂—π ¥’∫ÿ°                3. °“√∑’ËÕπÿ¿“§¢Õßµ—«≈–≈“¬√«¡µ—«°—∫

    4. ‰π‚µ√‡®π øÕ øÕ√—                 πÈ”µâÕß„™âæ≈—ßß“π¡“°
119.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿÕ‚≈À–           4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß

    1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπµË” º‘«¡’≈—°…≥–‡ªìπ   124.  ‡æ√“–‡Àµÿ„¥·°ä ®÷ß≈–≈“¬„ππÈ”‚´¥“
     ¡—π«“«                    À√◊ÕπȔ՗¥≈¡‰¥â¥’
    2. 𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ π”‰øøÑ“‰¡à ‰¥â      1. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈

    3. ¡’®¥À≈Õ¡‡À≈«µË” ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß
       ÿ                      πâÕ¬
     ¥—ß°—ß«“π                  2. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈

    4. ¡’®¥‡¥◊Õ¥µË” ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß
        ÿ                     ¡“°
120.  ¢âÕ„¥‡ªìπ∏“µÿ°÷Ëß‚≈À–              3. ¡’·√ß°¥¥—π¢ÕßÕ“°“» Ÿß

    1. Õ“√å‡´π‘°                  4. ¡’ · √ßÕ— ¥ ®“°‡§√◊Ë Õ ß∑’Ë ∫ √√®ÿ · °ä   „ à „π

    2. ‰Õ‚Õ¥’π                     ¢«¥
    3. ·¡°π’‡´’¬¡              125.  ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä  
    4. ·°ä ´’πÕπ                  §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å
121.  ‡√“ “¡“√∂π”§≈Õ√’π‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â       1. °“√‡°‘¥ π‘¡‡À≈Á°

    ¥—ߢâÕ„¥                    2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

    1. „™â∫√√®ÿ„π∫Õ≈≈Ÿπ‡æ◊Õ„Àâ∫Õ≈≈Ÿπ≈Õ¬‰¥â
               Ë            3. °“√∑”πÈ”ªŸπ„ 

    2. „™â‡ªìπ “√øÕ°®“ß ’              4. °“√‡º“À‘πªŸπ

    3. „™â¶à“‡™◊ÈÕ‚√§„ππÈ”ª√–ª“       126.  ®“° ¡°“√‡§¡’ CaCO3 → CaOϩCO2
    4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß            ¢âÕ„¥§◊Õº≈‘µ¿—≥±å
122.  ·°ä  ¢Õ߇À≈« ·≈–¢Õß·¢Áß®–¡’°“√         1. CaCO3

    ‡ª≈’ˬπ ∂“π–‡¡◊ËÕ ‘Ëß„¥‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª      2. Ca  ·≈– CO3
    1. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘                   3. CaO ·≈– CO2

    2.  ∂“π∑’Ë                   4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß

    3. §«“¡∂à«ß®”‡æ“–            127.  ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä  
    4. ª√‘¡“≥                    §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å
123.  °“√≈–≈“¬¢Õß “√ª√–‡¿∑¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ         1. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

    ¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√                 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                      13

    3.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘°‘√¬“°—∫‚≈À–
               ‘           132.  ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√°“√§”π«≥À“§à“¢Õßß“π
    4.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫  “√-       1. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë

     ≈–≈“¬‡∫                        ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
128.  ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡°“√¢Õß°“√ —߇§√“–Àå¥â«¬         2. ß“π = ·√ßϫ 1 √–¬–∑“ß∑’«µ∂ÿ‡§≈◊Õπ∑’Ë
                                            Ë—   Ë
                                       2

    · ß¢Õßæ◊™                        ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
    1. 2NaHCO3 → Na2CO3ϩCO2ϩH2O             3. ß“π = ·√ßϫ‡«≈“ϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ

    2. NOϩO3 → NO2ϩO2                    ‡§≈◊Õπ∑’Ë ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß
                                  Ë
                              4. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
    3. CaCO3ϩH2SO4 → CaSO4ϩCO2 ϩ

      H2O      · ß
                                ‰ªµ“¡·π«¥‘Ëß
            §≈Õ‚√øî≈≈å
    4. 6CO2ϩ12H2O → C6H12O6ϩ6O2ϩ
                          133.  æ≈—ßß“π„π¢âÕ„¥∑’˵âÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ
      6H2O
                               Ÿß„π°“√π”¡“„™â
                              1. æ≈—ßß“π‰øøÑ“
129.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘
                —
                              2. æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ
    1. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å      2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å
                              3. æ≈—ßß“π· ß
    3. ‡∑Õ√å¡Õ ·µµ      4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å
                              4. æ≈—ßß“π𑫇§≈’¬√å
130.  ¢âÕ„¥§◊ÕÀπ૬¢Õßß“π„π√–∫∫‡Õ ‰Õ
                          134.  „π°“√®ÿ¥‰¡â¢’¥‰ø®–µâÕß∑”„ÀâÀ—«‰¡â ¢’ ¥
    1. π‘«µ—π-‡´πµ‘‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              ‰ø‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ ’®÷ß®–‡°‘¥°“√‡º“‰À¡â
    2. π‘«µ—π-‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              π—Èπ®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
    3. π‘«µ—π-øÿµÀ√◊Õ®Ÿ≈
                              1. æ≈—ßß“π°≈      2. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß
    4. π‘«µ—π-°‘‚≈‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈
                              3. æ≈—ßß“π‡§¡’     4. æ≈—ßß“π»—°¬å
131.  ¢âÕ„¥§◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß®Ÿ≈            135.  º≈¢Õßæ≈— ß ß“π»— ° ¬å · ≈–æ≈— ß ß“π®≈πå
    1. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ
                              ∑”„À⇰‘¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
     ¢÷Èπ Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß         1. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß     2. æ≈—ßß“π· ß
    2. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ¢Èπ  ÷     3. æ≈—ßß“π°≈      4. æ≈—ßß“π‡§¡’
      Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß       136.  æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà „π ª√‘ߢ≥–∑’Ë∂Ÿ°°¥
    3. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ         ·≈–∂Ÿ°¬◊¥®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥
     «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«       1. æ≈—ßß“π®≈πå
     ·√ß                       2. æ≈—ßß“π°≈
    4. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ«—µ∂ÿ        3. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß

     ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«·√ß        4. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ
14                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

137.  «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ       142.  °“√·ºà√—ß ’§«“¡√âÕπ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
    1. ¬“ß√∂¬πµå        2. ‚´à‡À≈Á°          ¢Õß ‘Ëß„¥
    3. ‡™◊Õ°          4. æ—¥≈¡           1. §≈◊Ëπ√—ß ’®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å

138.  æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°∑’Ë ÿ¥          2. §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“
    ‡¡◊ËÕ‡√“∑”Õ¬à“߉√                     3. §≈◊Ëπ°√–· ‰øøÑ“ ∂‘µ¬å
    1. °¥ ª√‘ߧàÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬                 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ

    2. ¬◊ ¥ Àπ— ß  µ‘Í ° ¥â « ¬·√߉¡à ¡ “°π— ° ·≈â «  143.  ‚≈À–„π¢âÕ„¥ “¡“√∂𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’
      ª≈àÕ¬                         ∑’Ë ÿ¥
    3. ¬◊¥ ª√‘߇µÁ¡∑’Ë·≈⫪≈àÕ¬                1. Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡    2. ∑Õߧ”

    4. ¥÷ß “¬∏πŸ§àÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬                3. ‡ß‘π        4. µ–°—«
                                               Ë
139.  ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å ”À√—∫«—¥‰¢â¡’™à«ß„π°“√       144.  ·¥ßº≈—°°≈àÕß∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 30 π‘«µ—𠉪
    «—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡∑à“‰√                     µ“¡æ◊Èπ„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥‡¥‘¡ 5 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë
    1. 35-45 Õß»“‡´≈‡´’¬                    ·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“‰√
    2. 30-50 Õß»“‡´≈‡´’¬                    1. 100 ®Ÿ≈      2. 150 ®Ÿ≈
    3. 40-60 Õß»“‡´≈‡´’¬                    3. 200 ®Ÿ≈      4. 250 ®Ÿ≈

    4. 25-50 Õß»“‡´≈‡´’¬                145.   ÿ¥“¬°‰¡â∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 20 π‘«µ—π ¢÷Èπ Ÿß
140.  ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√π”          ®“°æ◊Èπ 1.2 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“
    §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ                     ‡∑à“‰√
    1. °“√‡≈◊Õ°„™â¿“™π–Àÿßµâ¡Õ“À“√∑’Ë∑”            1. 24 ®Ÿ≈       2. 26 ®Ÿ≈
      ¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’              3. 29 ®Ÿ≈       4. 30 ®Ÿ≈
    2. °“√ª√–¥‘…∞åÕÿª°√≥凧√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë      146.  π°æ‘√“∫¡’¡«≈ 5 °‘‚≈°√—¡ Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊Èπ
      ‡ª≈’Ë ¬ πæ≈— ß ß“π‰øøÑ “ ‡ªì π æ≈— ß ß“π       ¥‘π 20 ‡¡µ√ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß
      §«“¡√âÕπ                       π°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“‰√
    3. ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ∫ ¢Õß¿“™π–Àÿ ß µâ ¡ Õ“À“√        1. 900 ®Ÿ≈      2. 950 ®Ÿ≈

      ®–∑”¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’          3. 975 ®Ÿ≈      4. 980 ®Ÿ≈
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                  147.  √∂°√–∫–¡’¡«≈ 1,500 °‘‚≈°√—¡ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
141.  ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√æ“          ¥â « ¬§«“¡‡√Á « 36 °‘‚≈‡¡µ√µà Õ ™—Ë « ‚¡ß
    §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ                     æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“‰√
    1. °“√π÷ËßÕ“À“√                      1. 70,000 ®Ÿ≈
    2. °“√Õ“∫πÈ”                       2. 75,000 ®Ÿ≈

    3. °“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¿“¬„πÕ“§“√               3. 76,000 ®Ÿ≈
    4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ                     4. 77,000 ®Ÿ≈
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                    15

148.  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“ 80 Õß»“ø“‡√π‰Œµå       1. 100.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈–       2. 101.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    ‡§≈«‘π                     3. 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå

    1. 26.0 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.0 ‡§≈«‘π     4. 102.4 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
    2. 26.5 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.5 ‡§≈«‘π  150.  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬
    3. 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.7 ‡§≈«‘π     Õß»“‡´≈‡´’¬ 
    4. 26.8 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.8 ‡§≈«‘π     1. 37 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
149.  ·ÕπªÉ«¬‡ªìπ‰¢â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡¢Õß√à“ß°“¬‰¥â
            —    ‘           2. 39 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
    39 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬       3. 41 Õß»“‡´≈‡´’¬ 

    Õß»“ø“‡√π‰Œµå                 4. 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
16                     ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1


                 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
    1. 3   2. 4   3. 3   4. 3   5. 2   6. 2   7. 2   8. 3   9. 3  10. 4
    11. 2   12. 4  13. 4  14. 1  15. 2  16. 2  17. 4   18. 4  19. 2  20. 4

    21. 1   22. 4  23. 4  24. 1  25. 3  26. 4  27. 2   28. 4  29. 2  30. 2
    31. 1   32. 3  33. 1  34. 4  35. 4  36. 4  37. 4   38. 2  39. 2  40. 2
    41. 1   42. 3  43. 1  44. 2  45. 3  46. 2  47. 4   48. 3  49. 3  50. 2

    51. 4   52. 4  53. 1  54. 4  55. 3  56. 4  57. 4   58. 4  59. 4  60. 3
    61. 4   62. 1  63. 3  64. 1  65. 2  66. 2  67. 3   68. 4  69. 4  70. 3
    71. 2   72. 3  73. 1  74. 4  75. 1  76. 1  77. 4   78. 2  79. 2  80. 2

    81. 4   82. 4  83. 4  84. 1  85. 1  86. 2  87. 3   88. 2  89. 2  90. 4
    91. 4   92. 3  93. 4  94. 4  95. 1  96. 3  97. 4   98. 4  99. 1  100. 3
   101. 2  102. 3  103. 3  104. 1  105. 1  106. 3  107. 3  108. 1  109. 2  110. 4

   111. 2  112. 1  113. 3  114. 3  115. 1  116. 2  117. 3  118. 4  119. 2  120. 1
   121. 4  122. 1  123. 1  124. 1  125. 4  126. 3  127. 2  128. 4  129. 4  130. 2
   131. 4  132. 1  133. 4  134. 3  135. 3  136. 4  137. 1  138. 3  139. 1  140. 4
   141. 4  142. 2  143. 3  144. 2  145. 1  146. 4  147. 2  148. 3  149. 3  150. 4             ‡©≈¬≈–‡Õ’¬¥‡©æ“–¢âÕ¬“°
144. µÕ∫¢âÕ 2
   ‡Àµÿº≈                 F = 30  π‘«µ—π
                       s =  5 ‡¡µ√

        ®“° Ÿµ√           W = Fϫs
                        = 30 Nϫ5 m
                        = 150 J

      ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 150 ®Ÿ≈
145. µÕ∫¢âÕ 1
   ‡Àµÿº≈                F = 20 π‘«µ—π

                     s = 1.2 ‡¡µ√
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1                  17

       ®“° Ÿµ√          W = Fϫs
                       = 20 Nϫ1.2 m
                       = 24 J

      ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 24 ®Ÿ≈
146. µÕ∫¢âÕ 4
   ‡Àµÿº≈                m = 5 °‘‚≈°√—¡
                                 2
                      g = 9.8 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
                      h = 20 ‡¡µ√
                     Ep = mgh

                               /2
                       = 5 kgϫ9.8 m s ϫ20 m
                       = 980 J
      ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õßπ°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“°—∫ 980 ®Ÿ≈
147. µÕ∫¢âÕ 2
   ‡Àµÿº≈               m = 1,500 °‘‚≈°√—¡
                     v = 36 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß
                       36 ϫ 1,000 ‡¡µ√
                      =
                       60 ϫ 60 «‘π“∑’
                      = 10 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’
                         1  2
                     Ek =   mv
                         2
                         1          2
                       =   ϫ1 500 kgϫ(10 m s)
                            ,       /
                         2
                       = 75 000 J
                       ,
      ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“°—∫ 75,000 ®Ÿ≈
148. µÕ∫¢âÕ 3
                    o     o
                     C      F Ϫ 32
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√             =
                    5       9
                    o
                     C    80 Ϫ 32
                       =
                    5      9
                         48
                     ЊC =    ϫ5
                         9
                       = 26.7 ЊC
       ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
                         o
                  K Ϫ 273      F Ϫ 32
       ®“° Ÿµ√            =
                   5        9
18                      ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1

                 K Ϫ 273      80 Ϫ 32
                        =
                   5         9
                           48 
                       K =   ϫ 5 ϩ273
                          9  

                        = 299.7 K
      ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 299.7 ‡§≈«‘π
              ‘
149. µÕ∫¢âÕ 3
                 o         o
                   F Ϫ 32    C
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√               =
                    9      5
                 o
                   F Ϫ 32    39
                        =
                    9      5
                           39 
                       ЊF =   ϫ 9 ϩ32
                          5  

                        = 102.2 ЊF
      ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß√à“ß°“¬·Õπ‡∑à“°—∫ 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå
144. µÕ∫¢âÕ 4
                     o
                      C    K Ϫ 273
   ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√               =
                     5      5
                     o
                      C    315 Ϫ 273
                        =
                     5       5
                          42
                     ЊC =     ϫ5
                           5
                        = 42 ЊC
       ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                   1                 ·∫∫∑¥ Õ∫
                 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2
               «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å
              ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1
®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬«
 1. ¢âÕ„¥‰¡à∂°µâÕß
        Ÿ
   1. ‡´≈≈å ‰´‡≈¡ ‡ªìπÀ≈Õ¥‡≈Á°Ê π”πÈ”¢÷Èπ Ÿà≈”µâπ¢Õßæ◊™
   2. ‡´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ  “¡“√∂À¥·≈–§≈“¬µ—«‡æ◊ËÕ∑”„Àâ°√–¥Ÿ°‡§≈◊ËÕπ‰À«
   3. ‡´≈≈åÕ ÿ®‘ ¡’À“ß ”À√—∫«à“¬‰ªÀ“‰¢à
   4. ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π𑫇§≈’¬ ®“°√Ÿª· ¥ß à«πª√–°Õ∫¢Õß°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 2-5
              1              8           2

                          4
              5
                          9
              10
                          6
                          3
              11
                          7


 2.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√»÷°…“≈—°…≥–‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡ §«√«“ß ‰≈¥å‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡‰«â∑ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
                                     ’
    1. À¡“¬‡≈¢ 1              2. À¡“¬‡≈¢ 5
    3. À¡“¬‡≈¢ 6              4. À¡“¬‡≈¢ 10

 3.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫À“¿“槫√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1              2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3              4. À¡“¬‡≈¢ 9
2                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


 4.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫¿“æ„À⧡™—¥¢÷Èπ§«√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 9

 5.  ‡¡◊ËÕµâÕß°“√√—∫· ß‡¢â“ Ÿà≈”°≈âÕߧ«√ª√—∫∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 5                2. À¡“¬‡≈¢ 6
    3. À¡“¬‡≈¢ 7                4. À¡“¬‡≈¢ 11

 6.  Àπ૬∑’ˇ≈Á°∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ§◊Õ
    1. ‡´≈≈å                  2. ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ
    3. Õ«—¬«–                 4. √à“ß°“¬

µ—«‡≈◊Õ°µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 7Ϫ14
   °. ºπ—߇´≈≈å             ¢. ‡¬◊ËÕÀÿ⡇´≈≈å
   §. ‰´‚∑æ≈“´÷¡             ß. ·«§‘«‚Õ≈
   ®. 𑫇§≈’¬              ©. §≈Õ‚√æ≈“ µå
  7.  à«π∑’Ë∑”„À⇴≈≈åæ◊™§ß√Ÿª√à“߉¥â
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

  8.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈å —µ«åº“π‡´≈≈å
                               à
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

  9.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈åæ◊™ºà“π‡´≈≈å
   1. °                  2. ¢
   3. §                  4. ß

 10. ‚§√ß √â“ß∑’Ë¡’¢π“¥·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π¢Õ߇´≈≈åæ◊™°—∫‡´≈≈å —µ«å
   1. °                  2. ¢
   3. ß                  4. ®

 11.  à«π∑’Ëæ∫ “√æ—π∏ÿ°√√¡‡ªìπª√‘¡“≥¡“°
   1. ¢                  2. §
   3. ß                  4. ®

 12.  à«π∑’Ë∑”„Àâ¡Õ߇ÀÁπ‡´≈≈åæ◊™¡’ ’‡¢’¬«
   1. °                  2. ß
   3. ®                  4. ©
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                    3

 13.  ‡ª√’¬∫‡ ¡◊ÕπÀ—«Àπâ“ß“π¢Õ߇´≈≈å
    1. °                   2. ß
    3. ®                   4. ©

 14.   à«π∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ¢Õ߇À≈«¢âπ§≈⓬‡®≈≈’Ë ¡’ “√µà“ßÊ ¡“°¡“¬
    1. ¢                   2. §
    3. ß                   4. ©®“°·ºπ¿“æ°“√®—¥√–∫∫¢Õ߇´≈≈å„π ‘Ëß¡’™’«‘µ®”æ«° —µ«å ®ßµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 15-20

            1 →    2  →   3 →    4  →  √à“ß°“¬
 15.  À¡“¬‡≈¢ 1 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. √à“ß°“¬                 2. ‡´≈≈å
    3. Õ«—¬«–                 4. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
                            È Ë
 16.  À¡“¬‡≈¢ 2 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. Õ«—¬«–                 2. ‡´≈≈å
    3. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
       È Ë                 4. √–∫∫Õ«—¬«–

 17.  À¡“¬‡≈¢ 3 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. ‡π◊Õ‡¬◊Õ
       È Ë                 2. ‡´≈≈å
    3. Õ«—¬«–                 4. √à“ß°“¬

 18.  À¡“¬‡≈¢ 4 §◊Õ¢âÕ„¥
    1. √à“ß°“¬                 2. Õ«—¬«–
    3. √–∫∫Õ«—¬«–               4. ‡´≈≈å

 19.  √–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿ凪ìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 4

 20.  °≈ÿࡇ´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥
    1. À¡“¬‡≈¢ 1                2. À¡“¬‡≈¢ 2
    3. À¡“¬‡≈¢ 3                4. À¡“¬‡≈¢ 4

 21.  æ◊™®—¥‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«µ‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿº≈„π¢âÕ„¥
             ‘
    1. æ◊™ “¡“√∂ ◊∫æ—π∏ÿå ‰¥â         2. æ◊™ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â
    3. æ◊™ “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√Ⓣ¥â     4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
4                   ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


22.  ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√â“
   1.  ÿπ—¢©’Ë√¥‡ “‰øøÑ“
   2. ·¡≈ߥŸ¥πÈ”À«“π

   3. ¥Õ°∑“πµ–«—π∫“π‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¬“¡‡™â“
   4. ÀπŸ«ßÀπ’·¡«
        ‘Ë
23.  §”Õ∏‘∫“¬‡°’ˬ«°—∫§≈Õ‚√æ≈“ µå„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß
   °. ¡’‡´≈≈Ÿ‚≈ Õ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß        ¢. ¡’§≈Õ‚√øî≈≈åÕ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß
   §. æ∫‡©æ“–„π‡´≈≈åæ◊™
   1. ¢âÕ ° ·≈– ¢               2. ¢âÕ ¢ ·≈– §

   3. ¢âÕ ° ·≈– §               4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
24.   “√„¥‰¡à “¡“√∂·æ√à „ππÈ”‰¥â
   1. πÈ”µ“≈                 2. ¥à“ß∑—∫∑‘¡

   3. πÈ”À¡÷°                 4. ·ªÑß
25.  ¢âÕ„¥®—¥‡ªìπ°“√·æ√à¢Õß “√
   1. °“√‰¥â°≈‘ËππÈ”ÀÕ¡®“°¢«¥∑’ˇªî¥Ω“∑‘È߉«â

   2. °“√≈–≈“¬¢Õߺ߂°‚°â „ππÈ”√âÕπ
   3. ‰¢à¡’√ ™“µ‘‡§Á¡‡¡◊ËÕ·™à „ππÈ”‡°≈◊Õ
   4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ

26.  ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å
   1. √–¬–∑“ß                 2. §«“¡‡√Á«
   3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘                4. ª√‘¡“µ√

27.  ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å
   1. §«“¡‡√àß                2. §«“¡Àπ“·πàπ
   3. ·√ß                   4. ∂Ÿ°∑—ÈߢâÕ 1 ·≈– 3

28.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π‡«°‡µÕ√å A
   1.      ៝
          A              2.     ៝
                              A
                                   ➤
   3.      ៝
          A
                        4.     ៝
                              A
                                   ➤
      ➤        ➤


29.  ·√ß≈—æ∏å À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
   1. Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ«—µ∂ÿ¡’¢π“¥‡ª≈’ˬπ‰ª

   2. ·√ß∑’˵àÕµâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—µ∂ÿ
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                        5

    3.  ·√ß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¢≥–∑’Ë«µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«
                   —
    4. º≈¢Õß·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡“°√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ
 30.  °Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢âÕ∑’Ë 1 ¢Õßπ‘«µ—π ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“Õ–‰√
    1. °Æ°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ              2. °Æ·√ߥ÷ߥŸ¥¢Õß‚≈°
    3. °Æ§«“¡‡©◊Õ¬   Ë              4. °Æ§«“¡‡√Á«
 31.  ‡¡◊Õ¡’·√߬àÕ¬ 2 ·√ß∑’¡¢π“¥‡∑à“°—π °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ‡¥’¬«°—πæ√âÕ¡Ê °—π„π∑‘»∑“ßµ√ß°—π¢â“¡
      Ë           Ë ’
    «—µ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „π≈—°…≥–„¥
    1. «—µ∂ÿ‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë             2. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß
    3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ˇ√Á«¢÷Èπ           4. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«

 32.  ‡¡◊ËÕ¡’·√ß x ·≈– y °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ∑’Ë®ÿ¥ P ‡«°‡µÕ√å¢Õß·√ß≈—æ∏å„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß
    1.    ៝
        x                   2.    ៝
                                x
          ·√ß≈—æ∏å                    ·√ß≈—æ∏å

      P            ៝
                  y           P           ៝
                                         y

    3.    ៝
        x                   4.    ៝
                                x                                   ·√ß≈—æ∏å
           ·√ß≈—æ∏å
      P           ៝
                  y            P           ៝
                                         y 33.  ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π —¡ª√– ‘∑∏‘ϧ«“¡‡ ’¬¥∑“π
    1. ␤                      2. ␥

    3. ␮                      4. f
 34.  ·√߇ ’¬¥∑“π®–¡’§“¡“°∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕ„¥
                à
    1. «—µ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë            2. «—µ∂ÿ°”≈—߇§≈◊ËÕπ∑’Ë

    3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—«      4. «—µ∂ÿÀ¬ÿ¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë
 35.  ‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ßÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π„Àâ¡’√Ÿª√à“߇æ√’¬«≈¡
    1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ «¬ß“¡·≈–§ß∑π

    2. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√߇ ’¬¥∑“π„Àâ¡“°¢÷Èπ
    3. ‡æ◊ËÕ„À⇧√◊ËÕß∫‘π∫‘π‰¥â‡√Á«¢÷Èπ
    4. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’˺‘« —¡º— √–À«à“߇§√◊ËÕß∫‘π°—∫Õ“°“»
6                        ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2


36.  ®“°√Ÿª §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡§”π«≥‰¥âÕ¬à“߉√

                    F


                a           b

             3N                      7N


   1. (3ϫa)ϩ(7ϫb)               2. 3ϩ7ϫ(aϩb)
   3. (3ϩa)ϫ(7ϩb)               4. (3ϩ7)ϫa ϩ (3ϩ7)ϫb
                             [     ] [    ]
37.  ®“°√Ÿª ‚¡‡¡πµå¢Õß·√ß¡’§à“‡∑à“‰√

                         F
                      40N

   1. 40 π‘«µ—π-‡¡µ√             2. 0 π‘«µ—π-‡¡µ√

   3. Ϫ1 π‘«µ—π-‡¡µ√             4. Ϫ40 π‘«µ—π-‡¡µ√
38.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß
   1. °√√‰°√                 2. ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥

   3. √∂‡¢Áπ                 4. ‡∫Á¥µ°ª≈“
39.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ Õß
   1. ™–·≈ß                  2. ∑’ËÀπ’∫°≈⫬

   3. ‰¡â°«“¥¥â“¡¬“«             4. æ≈—Ë«µ—°¥‘π
40.  ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ “¡
   1. §âÕπ                  2. ∑’µ¥°√–¥“…
                            Ë—
   3. §’¡§’∫πÈ”·¢Áß              4. §’¡µ—¥≈«¥
41.  „πÕ“°“» 100  à«π ®–ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ÕÕ°´‘‡®π®”π«π‡∑à“„¥
   1. 17  à«π                 2. 18  à«π

   3. 21  à«π                 4. 23  à«π
42.  ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫™—Èπ∫√√¬“°“»®“°æ◊Èπ‚≈°‰¥â∂Ÿ°µâÕß
   1. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å

   2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                      7

    3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
    4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å
 43.  ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ “¡“√∂ –∑âÕπ§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ∫“ß™π‘¥‰¥â
    1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å              2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å
    3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å             4. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
 44.  ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥„™âª√–‚¬™πå„π¥â“π°“√§¡π“§¡∑“ßÕ“°“»
    1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å              2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å
    3. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å              4. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å
 45.  ‚Œ‚¡ ‡øï¬√å À¡“¬∂÷ß∫√√¬“°“»™—Èπ„¥
    1. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
    2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å
    3.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å

    4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å
 46.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«“¡¥—πÕ“°“»§◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„¥
    1. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å              2. ·Õ¡¡‘‡µÕ√å

    3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å               4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å
 47.  擬ÿ¥’‡ª√ ™—Ëπ¡’§«“¡‡√Á«≈¡√Õ∫®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß擬ÿ‡∑à“‰√
    1. ‰¡à‡°‘π 30 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß      2. ‰¡à‡°‘π 63 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß

    3. 63-118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß        4. ‡°‘π°«à“ 118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß
 48.  擬ÿÀ¡ÿπ‡¢µ√âÕπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√
    1. ‰µâΩÉÿπ                 2. «‘≈≈’Ë-«‘≈≈’Ë

    3. ∫“‡°’¬«                 4. ‰´‚§≈π
 49.  çHé „π·ºπ∑’ËÕ“°“»À¡“¬∂÷ßÕ–‰√
    1.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߧ«“¡°¥Õ“°“» Ÿß     2.  à«πÀ—«¢Õߧ«“¡°¥Õ“°“»

    3.  à«π· ¥ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß           4.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߧ«“¡°¥Õ“°“»µË”
 50.  Õߧ尓√Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“‚≈° µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»„¥
    1. Õ—ß°ƒ…                 2.  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å

    3. Ω√—߇» 
       Ë                  4.  À√—∞Õ‡¡√‘°“
8                     ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫
  1. 4    2. 4  3. 2   4. 3  5. 4  6. 1    7. 1  8. 2  9. 2  10. 3
  11. 4    12. 4  13. 3  14. 2  15. 2  16. 3   17. 3  18. 3  19. 4  20. 2
  21. 4    22. 3  23. 2  24. 4  25. 4  26. 2   27. 2  28. 2  29. 4  30. 3
  31. 1    32. 1  33. 3  34. 1  35. 3  36. 1   37. 2  38. 1  39. 2  40. 3

  41. 3    42. 2  43. 3  44. 2  45. 2  46. 3   47. 2  48. 3  49. 1  50. 2
                ‡©≈¬‡©æ“–¢âÕ¬“°
 1. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π‰´‚∑æ≈“´÷¡
 2. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 10 §◊Õ·∑àπ«“ß ‰≈¥å
 3. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 2 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æÀ¬“∫
 4. µÕ∫¢âÕ   3
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 3 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æ≈–‡Õ’¬¥
 5. µÕ∫¢âÕ   4
  ‡Àµÿº≈   À¡“¬‡≈¢ 11 §◊Õ°√–®°‡ß“
26. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   §«“¡‡√Á«‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å ‡æ√“–¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß
27. µÕ∫¢âÕ   2
  ‡Àµÿº≈   §«“¡Àπ“·πàπ‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å ‡æ√“–¡’·µà¢π“¥
36. µÕ∫¢âÕ   1
  ‡Àµÿº≈   §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡ = ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ ϩ ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“
        ®“°√Ÿª„π‚®∑¬å¢âÕ 36 ®–‰¥â
        ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ = 7ϫb
        ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = 3ϫa
        ¥—ßπ—Èπ ‚¡‡¡πµå√«¡ = (7ϫb)ϩ(3ϫa)
·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2                 9


37. µÕ∫¢âÕ  2
  ‡Àµÿº≈  ®“°√Ÿª ∑‘»¢Õß·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‰¡à‡°‘¥°“√À¡ÿπ ‚¡‡¡πµå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å
38. µÕ∫¢âÕ  1
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ °√√‰°√
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ √∂‡¢Áπ
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‡∫Á¥µ°ª≈“
39. µÕ∫¢âÕ  2
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ ™–·≈ß
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ËÀπ’∫°≈⫬
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‰¡â°«“¥¥â“𬓫 æ≈—Ë«µ—°¥‘π
40. µÕ∫¢âÕ  3
  ‡Àµÿº≈  §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ §âÕπ §’¡µ—¥≈«¥
       §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’˵—¥°√–¥“…
       §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ §’¡§’∫πÈ”·¢Áß

More Related Content

What's hot

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
Napadon Yingyongsakul
 
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการบทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
sawed kodnara
 
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6Jaar Alissala
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4Ngamsiri Prasertkul
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
Sukanya Nak-on
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
Wuttipong Tubkrathok
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำsavokclash
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงโลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงsmEduSlide
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะJariya Jaiyot
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3
Wuttipong Tubkrathok
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
เรียนฟิสิกส์กับครูเอ็ม Miphukham
 
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
Kuntoonbut Wissanu
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)สำเร็จ นางสีคุณ
 
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันphaephae
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
dnavaroj
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
คุณครูพี่อั๋น
 
ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2
oraneehussem
 
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1คุณครูพี่อั๋น
 

What's hot (20)

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ (PISA)
 
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการบทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
 
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
แบบฝึกหัดรูปสี่เหลี่ยมป.5 6
 
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1
 
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบของพืช ป.4
 
ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2ระบบขับถ่าย ม.2
ระบบขับถ่าย ม.2
 
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1การถ่ายโอนความร้อน ม.1
การถ่ายโอนความร้อน ม.1
 
วัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำวัฏจักรน้ำ
วัฏจักรน้ำ
 
โลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลงโลกและการเปลี่ยนแปลง
โลกและการเปลี่ยนแปลง
 
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะแบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
แบบทดสอบ บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ
 
โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3โรคทางพันธุกรรม ม.3
โรคทางพันธุกรรม ม.3
 
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัวแรงพยุงหรือแรงลอยตัว
แรงพยุงหรือแรงลอยตัว
 
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
โจทย์ปัญหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ O net (โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ)
 
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ 2 ชั้น ม.1 ชุดที่ 1
 
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
ข้อสอบวิทย์เรื่องเซลล์ 1
 
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1
 
ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2ใบงาน 8.1 8.2
ใบงาน 8.1 8.2
 
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
 

Viewers also liked

2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
Kruthai Kidsdee
 
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตnetzad
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551Weerachat Martluplao
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อkrupornpana55
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1Parichat1989
 
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)teerachon
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3Jariya Jaiyot
 

Viewers also liked (8)

2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
2. ข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์ (มัธยมต้น)
 
01
0101
01
 
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิตหน่วยของสิ่งมีชีวิต
หน่วยของสิ่งมีชีวิต
 
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
ชุดข้อสอบแยกตามตัวชี้วัด หลักสูตรแกนกลาง 2551
 
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อแบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ
 
รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1รวมวิชาม.1
รวมวิชาม.1
 
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
3.แนวข้อสอบ o net วิทยาศาสตร์(ม.3)
 
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
แบบทดสอบดาราศาสตร์ ม.3
 

More from dnavaroj

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
dnavaroj
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
dnavaroj
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
dnavaroj
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
dnavaroj
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
dnavaroj
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
dnavaroj
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
dnavaroj
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
dnavaroj
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
dnavaroj
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
dnavaroj
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
dnavaroj
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศdnavaroj
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
dnavaroj
 

More from dnavaroj (20)

เอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysisเอกสารประกอบการอบรม Analysis
เอกสารประกอบการอบรม Analysis
 
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
บทความ บทความ การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรีย...
 
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
รายงานโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ญสส. ปี 2559
 
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
บทความวิจัย การเปลี่ยนแปลงทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ในทักษะศตวรรษที่ 21...
 
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
Pocketbook ร้อยเรียงเรื่องราว พพปญ.รร.ญสส.
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5  2558
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 2558
 
Science.m.3.2
Science.m.3.2Science.m.3.2
Science.m.3.2
 
Science.m.3.1
Science.m.3.1Science.m.3.1
Science.m.3.1
 
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
สรุปงายงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญ รร.ญสส.(ฉบับสมบูรณ์)
 
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
สบู่สมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
น้ำพริกสมุนไพรข่าสร้างรายได้
 
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกันการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากข่าต่างชนิดกัน
 
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่าการยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
การยับยั้งเชื้อราด้วยสารสกัดจากข่า
 
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรมแบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
แบบทดสอบ บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธูกรรม
 
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมแบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
แบบทดสอบ บทที่ 5 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศแบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
แบบทดสอบ บทที่ 4 ระบบนิเวศ
 
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศแบบทดสอบ สาระที่ 7  ดาราศาสตร์และอวกาศ
แบบทดสอบ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 6 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบปลายภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
แบบทดสอบกลางภาคเรียน วิทย์ 5 (ออกตามตัวชี้วัด)
 

ข้อสอบวิทย์ ม.1 ภาค 1 และ ภาค 2

 • 1. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß§”µÕ∫‡¥’¬« 1.   “√ª√–°Õ∫¥â « ¬Õß§å ª √–°Õ∫¢π“¥ 5. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â ”À√—∫µ√«® Õ∫ ‡≈Á°∑’ˇ√’¬°«à“Õ–‰√  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√ 1.  ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ 1. ·Õ≈µ‘¡‘‡µÕ√å 2. µ—«∑”≈–≈“¬ 2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 3.  “√ 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 4. º≈÷° 4. ‚«≈µå¡‘‡µÕ√å 2. ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√ 6. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“߇§¡’¢ÕßπÈ”µ“≈∑√“¬ 1. πÈ”‚§≈π ·¥ß 2. Õ“°“» 1. ¡’√ À«“π 3.  “√‡§¡’ 2. ‡¡◊ËÕ‡º“‰À¡â®–„Àâæ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ 4. §«“¡√âÕπ 3. ≈–≈“¬πÈ”‰¥â 3.  ¡∫—µ‘¢Õß  “√‡ªìπ‰ªµ“¡¢âÕ„¥ 4. ‡ªìπº≈÷°„  1. ∑”ß“π‰¥â 7.  π‘¡¢Õßµ–°—Ë«‡ªìπ ’ „¥ 2. ‡ª≈’ˬπ√Ÿª‰ª¡“‰¥â 1.  ’πÈ”µ“≈ 2.  ’·¥ß 3.  —¡º— ®—∫µâÕ߉¥â 3.  ’πÈ”‡ß‘π 4.  ’‡¢’¬« 4. ‰¡à ≠À“¬ Ÿ 8.  π‘¡¢Õß∑Õß·¥ß‡ªìπ ’ „¥ 4. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘∑“ß°“¬¿“æ¢Õß “√ 1.  ’·¥ß 2.  ’‡À≈◊Õß 1. °“√ºÿ°√àÕπ 3.  ’øÑ“ 4.  ’ â¡ 2. °“√‡°‘¥µ–°Õπ 9.  “√„π¢âÕ„¥≈ÿ°‰À¡â ‰¥â‡√Á«∑’Ë ÿ¥ 3. °“√≈–≈“¬πÈ” 1. °√–¥“… 2. πÈ”¡—π‡§√◊ËÕß 4. °“√‡°‘¥ π‘¡ 3. ·°ä Àÿߵ⡠4. πÈ”¡—π°ä“¥
 • 2. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 10.  “√„π¢âÕ„¥‡¡◊Õ‡º“‰À¡â·≈â«®–„Àâæ≈—ßß“π Ë 16.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬« §«“¡√âÕπ Ÿß 1. ∑Õߧ” ¥‘π 1. ∂à“π‰¡â ‚°ß°“ß 2. ‡°≈◊Õ·°ß  —ß°– ’ 2. ‰¢¡—π —µ«å 3. ‡À≈Á° ´’‡¡πµå 3. øóπ‰¡â ‰ºà 4. πÈ” â¡ “¬™Ÿ ·°ß®◊¥ 4. ∂à“πÀ‘π≈‘°‰πµå 17. ¢âÕ„¥¡’∑—Èß “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·≈– “√‡π◊ÈÕº ¡ 11. ‡¡◊ËÕ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å∑”ªØ‘°‘√‘¬“ 1. °ã«¬‡µ’ά«√“¥Àπâ“ ·°ß â¡ °—∫πÈ”®–∑”„À⇰‘¥ “√„π¢âÕ„¥ 1. °√¥‡°≈◊Õ 2. °√¥§“√å∫Õπ‘° 2. πÈ”®‘È¡‰°à ¢π¡∫—«≈Õ¬ 3. °√¥°”¡–∂—π 4. °√¥πÈ” â¡ 3. πÈ”‡°≈◊Õ πÈ”µ“≈∑√“¬ 12. ·°ä „π¢âÕ„¥∑’˙૬¥—∫‰ø∑’Ë°”≈—ß≈ÿ°‰À¡â 4. πÈ”À«“π πÈ”æ√‘°°–ªî 1. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 18. ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’¬«°—∫ “√‡π◊Õº ¡‰¥â∂°µâÕß Ë È Ÿ 2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 1. ≈— ° …≥–¢Õß “√‡π◊È Õ º ¡Õ“®®–¡Õß 3. ·°ä ‰π‚µ√‡®π ‡ÀÁπ‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°Á ‰¥â 4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 2.  “√‡π◊ÈÕº ¡ª√–°Õ∫¥â«¬ “√ 2 ™π‘¥ 13.  ¡∫— µ‘ „ ¥∑’Ë ∑”„Àâ   “√·µà ≈ –™π‘ ¥ ¡’ § «“¡ ‡∑à“π—Èπ ·µ°µà“ß°—π 3.  “√‡π◊È Õ º ¡·µà ≈ – à « π¡’   ¡∫— µ‘ · ≈– 1. §«“¡Àπ“·πàπ 2. §«“¡∂à«ß®”‡æ“– Õߧåª√–°Õ∫∑’ˇÀ¡◊Õπ°—π 3. §«“¡·¢Áß 4. ≈—°…≥–¢Õß “√‡π◊ÈÕº ¡π—Èπ ‡π◊ÈÕ “√ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ ®–‰¡àº ¡°≈¡°≈◊π‡ªìπ‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π 14. °“√ºÿ°√àÕπ¢Õß‚≈À–‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥ 19. ‡√“ “¡“√∂µ√«® Õ∫‰¥â«à“ “√≈–≈“¬ 1. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫°√¥ πÈ” ‡°≈◊ Õ ‡ªì π  “√‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «À√◊ Õ ‰¡à ‚¥¬ 2. ‚≈À–∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À– °“√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥ 3. ‚≈À–¡’Õ“¬ÿ°“√„™âß“π¡“°¢÷Èπ 1. π” “√≈–≈“¬‰ª °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬ 4. ‚≈À–¡’ à«πº ¡¢Õß°”¡–∂—π 2. π” “√≈–≈“¬‰ªµâ¡„ÀâπÈ”√–‡À¬‰ª„Àâ 15. À‘πßÕ°·≈–À‘π¬âÕ¬‡°‘¥®“° ‘Ëß„¥ À¡¥ 1.  ¡∫—µ‘¢ÕßÀ‘πªŸπ∑’Ë “¡“√∂¬◊¥µ—«‰¥â 3. °√Õߥ⫬°√–¥“…°√Õ߇æ◊ËÕ·¬°‡°≈◊Õ 2. ªØ‘°‘√‘¬“¢ÕßπÈ”·≈–·°ä §“√å∫Õπ‰¥- ÕÕ°‰´¥å ÕÕ°®“°πÈ” 3. À‘π∂Ÿ°™–≈â“ߥ⫬πÈ”‡ªìπ‡«≈“π“πÊ 4. π” “√≈–≈“¬‰ª·¬°‚¥¬„™â«∏’ ‚§√¡“- ‘ 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß ‚∑°√“øï
 • 3. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 3 20. ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬° “√ 24. °“√À≈àÕ‚≈À– ‡™àπ æ√–æÿ∑∏√Ÿª ß“πª√–- ‡π◊ÈÕº ¡∑’˪√–°Õ∫¥â«¬πÈ” ‡°≈◊Õ ·≈– µ‘¡“°√√¡ ‡ªìπµâ𠇪ìπ°“√„™âª√–‚¬™πå ∑√“¬ ®“°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 1. °“√°√Õß 1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 2. °“√√–‡À¬·Àâß → ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß 3. °“√√–‡À‘¥ 2. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß → ¢Õ߇À≈« → ·°ä  21. ‡√“§«√„™â«‘∏’°“√¥—ߢâÕ„¥„π°“√·¬°πÈ” 3. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä  → Ë °—∫®ÿπ ’ ¢Õ߇À≈« → ¢Õß·¢Áß 4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 1. °“√√–‡À¬·Àâß 2. ‚§√‚¡‚∑°√“øï ‡À≈« → ¢Õß·¢Áß → ¢Õß·¢Áß 3. °“√µ°º≈÷° 25. æ≈— ß ß“π§«“¡√â Õ π®“°¥«ßÕ“∑‘ µ ¬å ® – 4. °“√°√Õß ‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢ÕßπÈ”µ“¡·À≈àßπÈ”µà“ßÊ ‰ª‡ªìπ ‘Ëß„¥ 22. ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ 1. Ωπ 2. πÈ”µ°  ∂“π–¢Õß “√‰¥â¥—ߢâÕ„¥ 3. ‡¡¶ 4. πÈ”„µâ¥‘π 1. °“√À≈àÕ‡∑’¬π 26. °“√‡°‘¥Ωπ¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√ 2. °“√∑”πÈ”·¢Áß ¥—ߢâÕ„¥ 3. °“√∑”ß“π¢Õ߇§√◊Ë Õ ß®— ° √æ≈— ß ß“π 1. °“√√–‡À¬ ‰ÕπÈ” 2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 3. °“√§«∫·πàπ 23. °“√∑”ß“π¢Õß√∂®—°√‰ÕπÈ”‡ªìπ°“√„™â 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ª√–‚¬™π宓°°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√ 27. °“√∑”‰Õ»°√’¡¡’°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß ¥—ߢâÕ„¥  “√¥—ߢâÕ„¥ 1. °“√‡ª≈’¬π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß·¢Áß Ë 1. °“√§«∫·πà𠇪ìπ·°ä  2. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 2. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°·°ä   3. °“√√–‡À‘¥ ‡ªìπ¢Õ߇À≈« 4. °“√À≈Õ¡‡À≈« 3. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 28. °“√µ“°ºâ “ „Àâ · Àâ ß ¡’ ° “√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π– ‡À≈«‡ªìπ¢Õß·¢Áß ¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 4. °“√‡ª≈’Ë ¬ π ∂“π–¢Õß “√®“°¢Õß- 1. °“√√–‡À‘¥ 2. °“√À≈Õ¡‡À≈« ‡À≈«‡ªìπ·°ä  3. °“√§«∫·πàπ 4. °“√√–‡À¬
 • 4. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 29. °“√ °— ¥ πÈ” ¡— π ÀÕ¡√–‡À¬®“°æ◊ ™ µâ Õ ß 36. Õ“°“»¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ Õ“»—¬°“√‡ª≈’ˬπ ∂“π–¢Õß “√¥—ߢâÕ„¥ 1. ‰ÕπÈ” 1. °“√À≈Õ¡‡À≈« 2. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 2. °“√§«∫·πàπ 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 3. °“√‡¬◊Õ°·¢Áß 4. ·°ä ‰π‚µ√‡®π 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß 37. ¢âÕ„¥°≈à“«‡°’ˬ«°—∫ “√≈–≈“¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß 30.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√·¢«π≈Õ¬ 1.  “√≈–≈“¬¡’ 2  ∂“π–§◊Õ  “√≈–≈“¬ 1. πÈ”‡ª≈à“ 2. πÈ”‚§≈π ¢Õß·¢Áß·≈– “√≈–≈“¬¢Õ߇À≈« 3. πÈ”‡°≈◊Õ 4. πÈ”À«“π 2.  “√∑’Ë ¡’   ∂“𖇥’ ¬ «°— ∫  “√≈–≈“¬ 31.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬  “√π—Èπ‡ªìπµ—«≈–≈“¬ 1. πÈ”™“ 2. πÈ”·ªÑß 3.  “√≈–≈“¬‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 3. πÈ”π¡ ¥ 4. πÈ”π¡¢â“«‚æ¥ ‡°‘ ¥ ®“° “√µ—È ß ·µà 2 ™π‘¥¢÷Èπ‰ª¡“ 32.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å √«¡°—π 1. πÈ”ª√–ª“ 2. πȔ՗¥≈¡ 4. µ—«≈–≈“¬·µà≈–™π‘¥®–„™âµ«∑”≈–≈“¬ — 3. πÈ”π¡∂—Ë«‡À≈◊Õß 4. πÈ”‚´¥“ ∑’Ë·µ°µà“ß°—π 33. ¬“∑’˵âÕ߇¢¬à“¢«¥°àÕπ√—∫ª√–∑“𠇪ìπ 38.  “√≈–≈“¬‡Õ∑“πÕ≈‡¢â¡¢âπ 70% ¡’ “√ ¬“∑’Ë®—¥‡ªìπ “√™π‘¥„¥ „¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ 1.  “√·¢«π≈Õ¬ 2. §Õ≈≈Õ¬¥å 1. πÈ” 3.  “√≈–≈“¬ 4.  “√ª√–°Õ∫ 2. ‡Õ∑“πÕ≈ 34.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ “√≈–≈“¬ 3. ·°ä ÕÕ°´‘‡®π 1. 2. 4. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 39. π“°¡’ “√„¥‡ªìπµ—«∑”≈–≈“¬ 1. ∑Õ߇À≈◊Õß 2. ∑Õß·¥ß 3. ∑Õߧ” 4. ‡ß‘π 3. 4. 40. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡¡’ “√„¥‡ªìπµ—«≈–≈“¬ 1. °√¥ 2. πÈ” 35.  “√≈–≈“¬ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß 3.  ’º ¡Õ“À“√ 4. ºß™Ÿ√  1. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬ 41. √–À«à“ßµ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬®–‰¡à 2. µ—«∂Ÿ°≈–≈“¬·≈–Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å ‡°‘¥ ‘Ëß„¥ 3. µ—«∑”≈–≈“¬·≈–µ—«‡√àß°“√≈–≈“¬ 1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—π 4. µ—«≈–≈“¬·≈–µ—«∑”≈–≈“¬ 2. ‰¡à√«¡µ—«°—π
 • 5. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 5 3. ‡ªìπ “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«°—π 46.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 27 ‚¥¬ Ë ’ 4. √«¡µ—«°—πÕ¬à“߇À𒬫·πàπ ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ ®–‡¢’¬π‰¥â¥—ߢâÕ„¥ 42. ¢âÕ„¥‰¡à„™à “√≈–≈“¬ 1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 1. Õ“°“» 73 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 2. πȔ՗¥≈¡ 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 3. ‡°≈◊Õ·°ß 3.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 4. ∑Õ߇À≈◊Õß 973 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 43. ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß 4.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ 27 °√—¡µàÕ 1. πÈ”≈–≈“¬®ÿπ ’ ‰¥â 1,000 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2. πÈ”¡—π π≈–≈“¬æ≈“ µ‘°‰¥â 47. °“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ‡ªìπ Ë ’ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å≈–≈“¬‚ø¡‰¥â ppt §◊Õ°“√‡µ√’¬¡ “√≈–≈“¬µ“¡¢âÕ„¥ 4. ∑‘π‡πÕ√å≈–≈“¬¬“ßæ“√“‰¥â 1.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π Ë ’ 44.  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 5 ‚¥¬  Õß√âÕ¬ à«π ¡«≈µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√ 2.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπ√âÕ¬ à«π„π Ë ’ 1. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å Àπ÷Ëßæ—π à«π ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π- 3.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π Ë ’ Ë ‡µ‘‡¡µ√ √âÕ¬ à«π 2. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 100 ≈Ÿ°∫“»°å- 4.  “√≈–≈“¬∑’¡§«“¡‡¢â¡¢âπÀπ÷ß à«π„π Ë ’ Ë ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡ æ—π à«π 3. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å- 48. πÈ”°√¥°”¡–∂—π‡¢â¡¢âπ√âÕ¬≈– 85 ‚¥¬ ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 ≈Ÿ°∫“»°å- ª√‘¡“µ√µàÕª√‘¡“µ√ À¡“¬§«“¡«à“Õ¬à“߉√ 1. πÈ” 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫°√¥ ‡´πµ‘‡¡µ√ °”¡–∂—π 15 ¡‘≈≈‘≈‘µ√ 4. „π “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß 95 ≈Ÿ°∫“»°å- 2. πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ º ¡°—∫ ‡´πµ‘‡¡µ√ ¡’‡°≈◊ÕÕ¬Ÿà 5 °√—¡ °√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 45. ¢âÕ„¥∑”„À⇰‘¥°“√≈–≈“¬‰¥â 3. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘- 1. πÈ”°—∫æ≈“ µ‘° ‡¡µ√ ¡’°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´π- 2. ∑‘π‡πÕ√å°—∫ ’πÈ” µ‘‡¡µ√ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å°—∫ ’‡¢’¬«¢Õß„∫‰¡â 4. πÈ”°√¥°”¡–∂—π 85 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 4. πÈ”¡—π π°—∫‡°≈◊Õ ¡’°√¥°”¡–∂—π 15 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√
 • 6. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 49.  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·°ß∑’ËÕ‘Ë¡µ—«®–¡’≈—°…≥– 54.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπ¡“°∑’ ¥ Ëÿ Õ¬à“߉√ 1.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’‡°≈◊Õ 70 °√—¡ º ¡°—∫ 1. ‡ªìπ “√≈–≈“¬„  πÈ” 100 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 2. ‡ªìπ “√≈–≈“¬¢ÿàπ 2.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’πÈ”µ“≈∑√“¬ 75 °√—¡ 3. ¡’º≈÷°‡°≈◊Õ‡°‘¥¢÷Èπ º ¡°—∫πÈ” 120 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 3. ¡’πÈ”πâÕ¬¡“°®π‡°◊Õ∫·Àâß 3.  “√≈–≈“¬∑’Ë¡’ “√ â¡ 80 °√—¡ º ¡ 50. ∂Ⓡ§’ˬ«πÈ”µ“≈·≈–‡µ‘¡πÈ”µ“≈‰ª‡√◊ËÕ¬Ê °—∫πÈ” 200 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 4.  “√≈–≈“¬∑’¡®π ’ 90 °√—¡ º ¡°—∫πÈ” Ë ’ÿ ®–‡°‘¥Õ–‰√¢÷Èπ‡¡◊ËÕπÈ”µ“≈‡¬Áπµ—«≈ß 110 ≈Ÿ°∫“»°å‡´πµ‘‡¡µ√ 1. πÈ”‡™◊ËÕ¡„  2. °“√µ°º≈÷°¢ÕßπÈ”µ“≈ 55.  “√„π¢â Õ „¥∑’Ë ‡ √“π‘ ¬ ¡π”¡“„™â „ π°“√ 3. πÈ” ‡™◊Ë Õ ¡¡’  ’ ‡ À≈◊ Õ ß®π∂÷ ß  ’ πÈ” µ“≈·µà ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æπÈ”‚¥¬°“√∑”„Àâπ”∑’Ë¢ÿàπ È ‰¡à¢âπ‡À𒬫 ‡°‘¥°“√µ°µ–°Õπ 1.  ∫Ÿà 2. ºß´—°øÕ° 4. πÈ”µ“≈≈–≈“¬‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê 3.  “√ â¡ 4. ªŸπ¢“« 51. ¢âÕ„¥‡ªìπ “√∑’Ë ‰¥â®“°°“√µ°º≈÷° 56. Õπÿ¿“§¢ÕߢÕß·¢Áß∑’Õ¬Ÿà „π “√·¢«π≈Õ¬ Ë 1. ºß™Ÿ√  ¡’¢π“¥ª√–¡“≥‡∑à“‰√ 2. πÈ”µ“≈∑√“¬ 2 Ϫ1 1. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 3.  “√ â¡ Ϫ2 Ϫ4 2. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. 10 ‡´πµ‘‡¡µ√ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 57. ¢âÕ„¥§◊Õª√–‚¬™πå¢Õß°“√µ°µ–°Õπ∑’Ë 52. °‘®°√√¡„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’¢—ÈπµÕπ°“√∑”„À⇰‘¥ ‡√“π”¡“„™â „π™’«‘µª√–®”«—π °“√µ°º≈÷° 1. °“√∫”∫—¥πÈ”‡ ’¬ 1. °“√∑”‡§√◊ËÕߪíôπ¥‘π‡º“ 2. °“√∑”πÈ”ª√–ª“ 2. °“√∑”πÈ”ª≈“ 3. °“√¢ÿ¥≈Õ°·¡àπÈ”≈”§≈Õß∑’˵Èπ‡¢‘π ◊ 3. °“√‡®’¬√–‰πÕ—≠¡≥’ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 4. °“√∑”𓇰≈◊Õ 58. °“√µ°µ–°Õπ∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥ 53. ‚√ßß“πÕÿ µ  “À°√√¡„π¢â Õ „¥∑’Ë „ ™â 1. °√–· πÈ” „π·¡à πÈ” ≈”§≈Õß¡’ ° “√ ª√–‚¬™π宓°°“√µ°º≈÷°¢Õß “√ ‡ª≈’ˬπ∑‘»∑“ß°“√‰À≈ 1. ‚√ßß“π∑”πÈ”µ“≈∑√“¬ 2. „πƒ¥ŸπÈ”À≈“°πÈ”®–≈âπ√‘¡Ωíòß·≈–‰À≈ 2. ‚√ßß“π∑” ∫Ÿà ∑à«¡∫â“π‡√◊Õπ 3. ‚√ßß“π∑”πÈ”ª≈“ 3. ·¡àπÈ”≈”§≈Õ߇°Á∫°—°πÈ”‰«â ‰¥â ‰¡à¡“° 4. ‚√ßß“π∑”·ªÑß¡—𠔪–À≈—ß 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
 • 7. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 7 59.  “√„π¢âÕ„¥§◊Õ§Õ≈≈Õ¬¥å 64. §Õ≈≈Õ¬¥å∑¡ “√ Õß™π‘¥¡“√«¡µ—«°—π‰¥â ’Ë ’ 1. 2. ‚¥¬∑’Ë ‰ ¡à ‡ ªì π ‡π◊È Õ ‡¥’ ¬ «°— π ·µà ‡ ªì π °“√ ·∑√°°—πÕ¬Ÿà ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√ · ß 1. Õ‘¡—≈™—π · ß 2. µ—«∑”≈–≈“¬ 3. 4. 3. µ—«≈–≈“¬ 4. Õ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å — · ß · ß 65. ºß´—°øÕ° “¡“√∂≈â“ߧ√“∫ °ª√°ÕÕ° ®“°‡ ◊ÈպⓉ¥â‡æ√“–‡Àµÿ„¥ 60. ª√“°Ø°“√≥å „π¢âÕ„¥∑’ˇªìπ ¡∫—µ‘‡°’ˬ« 1. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«∑”≈–≈“¬ °—∫· ß¢ÕߧÕ≈≈Õ¬¥å 2. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’‡ªìπÕ‘¡≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å Ë — 1. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õß· ß 3. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπµ—«≈–≈“¬ 2. ª√“°Ø°“√≥å –∑âÕπ· ß 4. ºß´—°øÕ°∑”Àπâ“∑’ˇªìπÕ‘¡—≈™—π 3. ª√“°Ø°“√≥å∑‘π¥Õ≈≈å 66.  “√‡π◊ÈÕ‡¥’¬«·∫àßÕÕ°‰¥âµ“¡¢âÕ„¥ 4. ª√“°Ø°“√≥å‡√◊Õπ°√–®° 1.  “√‡π◊ÈÕº ¡·≈– “√·¢«π≈Õ¬ 61.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ§Õ≈≈Õ¬¥å 2.  “√≈–≈“¬·≈– “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï 1. πÈ”‚§≈π πÈ”À¡÷° 3.  “√≈–≈“¬·≈– “√ª√–°Õ∫ 2. §«—π πÈ”¡—πæ◊™ 4.  “√∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–∏“µÿ 3. ·Õ≈°ÕŒÕ≈å πÈ”ªŸπ„  67.  “√≈–≈“¬°√¥¡’ ¡∫—µ¥—ߢâÕ„¥ ‘ 4. πÈ”π¡ ¥ À¡Õ° 1. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ 62. ‡√“ “¡“√∂„™âª√–‚¬™π宓° ¡∫—µ‘¢Õß  ’πÈ”‡ß‘π §Õ≈≈Õ¬¥å„π°“√º≈‘µ¬“™π‘¥„¥ 2. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‡°≈◊Õ§“√å∫Õ‡πµ‰¥â·°ä  1. ¬“πÈ” 2. ¬“‡¡Á¥ §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å 3. ¬“ºß 4. ¬“¥¡ 3. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫‚≈À–‰¥â·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 63. ‰¢à · ¥ß∑’Ë ‡ µ‘ ¡ ≈߉ª„ππÈ”  ≈— ¥ ‡æ◊Ë Õ ∑”„Àâ ·≈–‡°≈◊Õ ‡°‘ ¥ °“√√«¡µ— « °— π ¢ÕßπÈ” ¡— π æ◊ ™ ·≈– 4. ¡’§à“ potential of hydrogen ion µË”°«à“ πÈ” â¡ “¬™Ÿπ—Èπ‡√’¬°«à“Õ–‰√ 9 1. ∑‘π¥Õ≈≈å 68. ‡∫ ·°à®–‡ª≈’Ë¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø∑“≈’π®“° 2. Õ‘¡—≈™—π  ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ ’ „¥ 3. Õ‘¡—≈´‘ø“¬‡ÕÕ√å 1.  ’‡¢’¬« 2.  ’πÈ”‡ß‘π 4. §Õ≈≈Õ¬¥å 3.  ’·¥ß 4. ‰¡à¡’ ’
 • 8. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 69. ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µåÀ¡“¬§«“¡«à“ 77.  “√≈–≈“¬°√¥∑’Ë ‡ √’ ¬ °«à “ °√¥‡¢â ¡ ¢â π ¡’ Õ¬à“߉√ ≈—°…≥–Õ¬à“߉√ 1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß 1. ¡’ ª √‘ ¡ “≥°√¥πâ Õ ¬·≈–¡’ ª √‘ ¡ “≥πÈ” 2. ¡’§«“¡∂à«ß®”‡æ“–µË” πâÕ¬ 3. ¡’§«“¡µâ“π∑“πµàժؑ°√‘¬“‡§¡’ ‘ 2. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·≈–¡’ª√‘¡“≥πÈ”¡“° 4. ¡’§«“¡ “¡“√∂„π°“√π”‰øøÑ“ 3. ¡’ª√‘¡“≥°√¥πâÕ¬·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”¡“° ’ 70. °√¥Õ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. ¡’ª√‘¡“≥°√¥¡“°·µà¡ª√‘¡“≥πÈ”πâÕ¬ ’ 1. °√¥°”¡–∂—π 2. °√¥‡°≈◊Õ 78. °√¥‡®◊Õ®“ß “¡“√∂‡¢’¬π¬àÕ‡ªìπ¿“…“ 3. °√¥πÈ” â¡ 4. °√¥¥‘πª√– ‘« Õ—ß°ƒ…‰¥â«à“Õ¬à“߉√ 71. CH3COOH §◊Õ “√„π¢âÕ„¥ 1. soft. 2. dil. 1. °√¥¡¥ 2. °√¥πÈ” â¡ 3. acid. 4. conc. 3. °√¥°”¡–∂—π 4. °√¥‡°≈◊Õ 79. ¢âÕ„¥‰¡à„™àª√–‚¬™πå¢Õß°√¥°”¡–∂—π 72. HCl §◊Õ “√„π¢âÕ„¥ 1. „™â‡µ√’¬¡°√¥‰πµ√‘° 1. °√¥¡¥ 2. °√¥‡∫π‚´Õ‘° 2. „™â∑” ∫Ÿà 3. °√¥‡°≈◊Õ 4. °√¥°”¡–∂—π 3. „™â∑”«—µ∂ÿ√–‡∫‘¥ 73. °√¥Õπ‘π∑√’¬å§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. „™â∑”ªÿܬ 1. °√¥‡°≈◊Õ 2. °√¥¡¥ 80.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’ ¡∫—µ‘¥—ߢâÕ„¥ 3. °√¥πÈ” â¡ 4. °√¥¡–π“« 1. ∑”ªØ‘°‘√‘¬“°—∫ “√≈–≈“¬°√¥‰¥â·°ä  74. °√¥ÕÕ°´’§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ ‰Œ‚¥√‡®π·≈–πÈ” 1. H2SO4 2. ‡ª≈’Ë¬π ’°√–¥“…≈‘µ¡— ®“° ’·¥ß‡ªìπ 2. HNO3  ’πÈ”‡ß‘π 3. HF 3. ‡¡◊ËÕ —¡º— ®–√Ÿâ ÷° “°·≈–√–§“¬‡§◊Õß 4.¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 2 ∂Ÿ°µâÕß ¡◊Õ 75. °√¥‰Œ‚¥√§◊Õ°√¥„π¢âÕ„¥ 4. ¡’√ ‡ª√’Ȭ« 1. HCl 2. H2SO4 81. ‡¡◊Ë Õ π” “√≈–≈“¬‡∫ ¡“µâ ¡ °— ∫ °— ∫ 3. H2CO3 4. HCOOH  “√≈–≈“¬‡°≈◊Õ·Õ¡‚¡‡π’¬¡®–∑”„Àâ ‰¥â 76. °√¥„π¢âÕ„¥‡ªìπ°√¥·°à  “√¥—ߢâÕ„¥ 1. HCl 1. ·°ä ‰¢à‡πà“ 2. H2CO3 2. ·°ä ‰Œ‚¥√‡®π 3. CH3COOH 3. ·°ä §“√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 4. ·°ä ·Õ¡‚¡‡π’¬
 • 9. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 9 82. ¢âÕ„¥°≈à“«‰¥â∂Ÿ°µâÕß 88. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥà“ߧ≈’ 1.  “√≈–≈“¬‡∫ ®–‡ª≈’¬π ’¢ÕßøïπÕ≈åø- Ë 1. NaOH 2. KOH ∑“≈’π®“° ’™¡æŸ‰ª‡ªìπ‰¡à¡’ ’ 3. Ca(OH)2 4. NH4OH 2.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§“ pH ¡“°°«à“ 7 à 89. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“∑”¢π¡ 3.  “√≈–≈“¬‡∫ ¡’§«“¡‡ªìπÕ‘‡≈Á°‚∑√‰≈µå 1. Na2CO3ؒ10H2O 2. NaHCO3 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 3. NaOH 4. NH4Cl 83.  “√„π¢âÕ„¥‡ªìπ‡∫  90. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õߥ‘πª√– ‘« 1. NH4Cl 1. NH4Cl 2. KMnO4 2. HCN 3. HNO3 4. KNO3 3. CH3COOH 91.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡—  4. Ba(OH)2  ’·¥ß‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’πÈ”‡ß‘π 84. „π√à“ß°“¬¢Õß¡πÿ…¬å¡’ “√≈–≈“¬¥—ߢâÕ 1. πÈ”‚´¥“ 2. πÈ” â¡ “¬™Ÿ „¥∑’Ë¡’§«“¡‡ªìπ°√¥¡“°∑’Ë ÿ¥ 3. πȔ՗¥≈¡ 4. πÈ”¢’‡∂â“ È 1. πÈ”¬àÕ¬„π°√–‡æ“–Õ“À“√ 92.  “√≈–≈“¬„π¢âÕ„¥∑”„Àâ°√–¥“…≈‘µ¡—  2. πÈ”ªí  “«–  ’πÈ”‡ß‘π‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’·¥ß 3. πÈ”¥’ 1. πÈ”¢’‡∂â“ È 4. πÈ”≈“¬ 2. πÈ”ª√–ª“ 85. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß°√¥¥‘πª√– ‘« 3. πÈ” â¡ “¬™Ÿ‡∑’¬¡ 1. HNO3 2. HBr 4. πÈ”ª≈“ 3. H3PO4 4. KNO3 93. °√–¥“…≈‘ µ ¡—    ’ · ¥ß®–‡ª≈’Ë ¬ π‡ªì π 86. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢Õß‚´¥“‰ø  ’πÈ”‡ß‘π‡¡◊Õ„™â∑¥ Õ∫§«“¡‡ªìπ°√¥-‡∫  Ë 1. LiOH ¢Õß “√≈–≈“¬∑’Ë¡’§à“ pH Õ¬Ÿà„π™à«ß„¥ 2. NaOH 1. 1-3 2. 4-5 3. NH3 3. 6-7 4. 8-9 4. KOH 94. øïπÕ≈åø∑“≈’π‡ªìπ “√≈–≈“¬„ ‰¡à ¡’  ’ ∑Ë’ 87. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√‡§¡’¢ÕߪŸπ¢“«À√◊ÕªŸπ ÿ° ®–‡ª≈’ˬπ‡ªìπ ’™¡æŸ‡¡◊ËÕ„™â∑¥ Õ∫§«“¡ 1. CaCO3 ‡ªìπ°√¥-‡∫ ¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡§“ pH Õ¬Ÿà Ë ’à 2. K2SO4Al2(SO4)3 „π™à«ß„¥ 3. Ca(OH)2 1. 4.2-6.2 2. 6.0-7.6 4. CaSO4ؒ2H2O 3. 6.8-8.4 4. 8.3-10.0
 • 10. 10 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 95. °“√π”Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√åÀ≈“¬Ê ™π‘¥¡“√«¡ 101. ºß™Ÿ√ ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ß«à“Õ–‰√ °—π∑”„Àâ ‰¥âÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å™π‘¥„¥ 1. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡§≈Õ‰√¥å 1. ·¡°´‘¡—Ë¡Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 2. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡°≈Ÿµ“‡¡µ 2. ‡®π‡πÕ√—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 3. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰¥§≈Õ‰√¥å 3. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 4. ‚¡‚π‚´‡¥’¬¡‰µ√°≈Ÿµ“‡¡µ 4. ¡‘°´åÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å 102. °“√·¬° à«πª√–°Õ∫¢Õß “√≈–≈“¬∑’¡ ’ Ë ’ 96.  ‘Ëß„¥∑’Ë„™â«—¥§à“ pH ‰¥â≈–‡Õ’¬¥∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕµ√«® Õ∫«à“ª√–°Õ∫¥â«¬ “√„¥∫â“ß 1. °√–¥“…≈‘µ¡—  §«√„™â«‘∏’°“√„¥ 1. °“√°≈—Ëπ 2. ¬Ÿπ‘‡«Õ√å´—≈Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å·∫∫°√–¥“… 2. °“√ °—¥¥â«¬µ—«∑”≈–≈“¬ 3. æ’‡Õ™¡‘‡µÕ√å 3. ‚§√¡“‚∑°√“øï 4. ¬Ÿ π‘ ‡ «Õ√å ´— ≈ Õ‘ 𠥑 ‡ §‡µÕ√å · ∫∫ “√≈–- 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ≈“¬ 103. √Ÿª„¥‡ªìπ·∫∫®”≈ÕßÕ–µÕ¡µ“¡·π«§‘¥ 97. ªØ‘°‘√‘¬“ –‡∑‘π∑”„À⇰‘¥ ‘Ëß„¥ ¢Õß√—∑‡∑Õ√åøÕ√å¥ 1.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ°√¥≈¥≈ß 1. 2. Ϫ 2.  “√≈–≈“¬¡’§«“¡‡ªìπ‡∫ ≈¥≈ß Ϫ ϩ Ϫ ϩϩ Ϫ ϩ ϩ ϩ Ϫ 3.  “√≈–≈“¬Õ¬Ÿà „π ¿“«–‡ªìπ°≈“ß ϩϩ Ϫ Ϫ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ Ϫ 98. Õ‘π¥‘‡§‡µÕ√å§◊ÕÕ–‰√ 3. 4. p n e 1.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡®π 2.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ‚¥√‡π’¬¡‰ÕÕÕπ 3.  “√∑’Ë „™âµ√«® Õ∫‰Œ¥√Õ°´‘≈‰ÕÕÕπ 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 104. °√¥°”¡–∂— π ª√–°Õ∫¥â « ¬Õ–µÕ¡¢Õß ∏“µÿ„¥∫â“ß 99. æ◊™„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â‡ªìπÕ‘π¥‘‡§‡µÕ√å ‰¥â 1. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 1. ¢¡‘Èπ™—π ¥Õ°°√–‡®’ͬ∫ 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡ 2. ¥Õ°Õ—≠™—π ¥Õ°°≈⫬‰¡â 2. ‰Œ‚¥√‡®π 2 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 3. µ–‰§√â À—«ÀÕ¡ 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 3 Õ–µÕ¡ 4. „∫‡µ¬ „∫‚À√–æ“ 3. ‰Œ‚¥√‡®π 4 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 100.  “√„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â∑” ∫Ÿà·≈–ºß´—°øÕ° 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 1 Õ–µÕ¡ 1. CaCO3 2. NaCl 4. ‰Œ‚¥√‡®π 1 Õ–µÕ¡ °”¡–∂— π 3. NaOH 4. HCl 1 Õ–µÕ¡ ·≈–ÕÕ°´‘‡®π 4 Õ–µÕ¡
 • 11. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 11 ¢âÕ¡Ÿ≈µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 105-107 3. ·ºà√—ß ’‡¡◊ËÕ¡’§«“¡°¥Õ“°“»‡æ‘Ë¡¡“° ¢÷Èπ A B C D E F 4. ·ºà√—ß ’ ‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕπ”¡“∑”‡ªìπÕ“«ÿ∏ C I L Z S 𑫇§≈’¬√å G H I J K L 112. ç␥-rayé §◊Õ√—ß ’™π‘¥„¥ 1. √—ß ’·°¡¡“ 2. √—ß ’·Õ≈ø“ 105. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿÕÕ°´‘‡®π 3. √—ß ’∫’µ“ 4. √—ß ’‡Õ°´å 1. A 2. E 113. «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë “¡“√∂ªÑÕß°—π°“√∑–≈ÿ 3. G 4. I ∑–≈«ß¢Õß√—ß ’·°¡¡“‰¥â 106. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ°”¡–∂—π 1. ·ºàπ°√–®°Àπ“Ê 1. B 2. D 2. ·ºàπ‡À≈Á°Àπ“Ê 3. E 4. I 3. ·ºàπ§Õπ°√’µÀπ“Ê 107. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õß·¥ß 4. ·ºàπ‰¡âÀπ“Ê 1. E 2. F 114. ¢âÕ„¥‰¡à„™à∏“µÿ°¡¡—πµ√—ß ’ — 3. H 4. K 1. øÕ øÕ√— -32 2. §“√å∫Õπ-14 108. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ —ß°– ’ 3. ‚∫√Õπ-10 4. ‰Õ‚Õ¥’π-131 1. Zn 2. Au 115. √—ß ’„π¢âÕ„¥∑’¡Õ”π“®∑–≈ÿ∑–≈«ß Ÿß∑’ ¥ Ë ’ Ë ÿ 3. Ag 4. Zr 1. √—ß ’·°¡¡“ 109. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å¢Õß∏“µÿ∑Õߧ” 2. √—ß ’·Õ≈ø“ 1. Fe 2. Au 3. √—ß ’∫’µ“ 3. Ag 4. Al 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 110. ∏“µÿÀ¡Ÿà 3A, 4A, 5A ·≈– 6A ‡ªìπ∏“µÿ∑’Ë 116. ∏“µÿ‚≈À–„π¢âÕ„¥∑’¡ ∂“𖇪ìπ¢Õ߇À≈« Ë ’ ¡’ ¡∫—µ‘·∫∫„¥ 1. ¥’∫ÿ° 2. ª√Õ∑ 1. ‚≈À– 3. ≈‘‡∑’¬¡ 4. √Ÿ∫‘‡¥’¬¡ 2. Õ‚≈À– 117. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ‚≈À– 3. °÷Ëß‚≈À– 1. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ∑’Ë¥’ ¡’®ÿ¥‡¥◊Õ¥µË” 4. ¢âÕ 2 ·≈– ¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 2. º‘«‰¡à‡ªìπ¡—π«“« ¡’®ÿ¥À≈Õ¡‡À≈« Ÿß 111. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿ°—¡¡—πµ√—ß ’ 3. ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß¥—ß°—ß«“𠇪ìπµ—« 1. ·ºà√—ß ’ ‰¥â‡¡◊ËÕ¡’µ«°√–µÿâπ — π”‰øøÑ“∑’Ë¥’ 2.  “¡“√∂·ºà√—ß ’ ‰¥â‡Õß 4. ‡ªì𵗫𔧫“¡√âÕπ·≈–π”‰øøÑ“∑’Ë ‰¡à¥’
 • 12. 12 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 118. ¢âÕ„¥‡ªÁπ∏“µÿÕ‚≈À– 1. °“√·µ°µ—«¢Õßµ—«≈–≈“¬µâÕß„™âæ≈—ß- 1. §≈Õ√’π ‡À≈Á° ß“π¡“° 2. ª√Õ∑ ‡ß‘π 2.  “√≈–≈“¬¡’Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß¢÷Èπ 3. °”¡–∂—π ¥’∫ÿ° 3. °“√∑’ËÕπÿ¿“§¢Õßµ—«≈–≈“¬√«¡µ—«°—∫ 4. ‰π‚µ√‡®π øÕ øÕ√—  πÈ”µâÕß„™âæ≈—ßß“π¡“° 119. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡∫—µ‘¢Õß∏“µÿÕ‚≈À– 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 1. ¡’§«“¡Àπ“·πàπµË” º‘«¡’≈—°…≥–‡ªìπ 124. ‡æ√“–‡Àµÿ„¥·°ä ®÷ß≈–≈“¬„ππÈ”‚´¥“ ¡—π«“« À√◊ÕπȔ՗¥≈¡‰¥â¥’ 2. 𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ π”‰øøÑ“‰¡à ‰¥â 1. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈ 3. ¡’®¥À≈Õ¡‡À≈«µË” ‡¡◊ËÕ‡§“–®–¡’‡ ’¬ß ÿ πâÕ¬ ¥—ß°—ß«“π 2. ·°ä   ¡’ · √߬÷ ¥ ‡Àπ’Ë ¬ «√–À«à “ ß‚¡‡≈°ÿ ≈ 4. ¡’®¥‡¥◊Õ¥µË” ¡’§«“¡Àπ“·πàπ Ÿß ÿ ¡“° 120. ¢âÕ„¥‡ªìπ∏“µÿ°÷Ëß‚≈À– 3. ¡’·√ß°¥¥—π¢ÕßÕ“°“» Ÿß 1. Õ“√å‡´π‘° 4. ¡’ · √ßÕ— ¥ ®“°‡§√◊Ë Õ ß∑’Ë ∫ √√®ÿ · °ä   „ à „π 2. ‰Õ‚Õ¥’π ¢«¥ 3. ·¡°π’‡´’¬¡ 125. ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä   4. ·°ä ´’πÕ𠧓√å∫Õπ‰¥ÕÕ°‰´¥å 121. ‡√“ “¡“√∂π”§≈Õ√’π‰ª„™âª√–‚¬™πå ‰¥â 1. °“√‡°‘¥ π‘¡‡À≈Á° ¥—ߢâÕ„¥ 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 1. „™â∫√√®ÿ„π∫Õ≈≈Ÿπ‡æ◊Õ„Àâ∫Õ≈≈Ÿπ≈Õ¬‰¥â Ë 3. °“√∑”πÈ”ªŸπ„  2. „™â‡ªìπ “√øÕ°®“ß ’ 4. °“√‡º“À‘πªŸπ 3. „™â¶à“‡™◊ÈÕ‚√§„ππÈ”ª√–ª“ 126. ®“° ¡°“√‡§¡’ CaCO3 → CaOϩCO2 4. ¢âÕ 2 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß ¢âÕ„¥§◊Õº≈‘µ¿—≥±å 122. ·°ä  ¢Õ߇À≈« ·≈–¢Õß·¢Áß®–¡’°“√ 1. CaCO3 ‡ª≈’ˬπ ∂“π–‡¡◊ËÕ ‘Ëß„¥‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª 2. Ca ·≈– CO3 1. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 3. CaO ·≈– CO2 2.  ∂“π∑’Ë 4. ¢âÕ 1 ·≈–¢âÕ 3 ∂Ÿ°µâÕß 3. §«“¡∂à«ß®”‡æ“– 127. ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “‡§¡’ „ π¢â Õ „¥∑”„Àâ ‡ °‘ ¥ ·°ä   4. ª√‘¡“≥ §“√å∫Õπ¡ÕπÕ°‰´¥å 123. °“√≈–≈“¬¢Õß “√ª√–‡¿∑¥Ÿ¥§«“¡√âÕπ 1. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß ¡’≈—°…≥–Õ¬à“߉√ 2. °“√‡º“‰À¡â∑’Ë ‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¢Õ߇™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
 • 13. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 13 3.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘°‘√¬“°—∫‚≈À– ‘ 132. ¢âÕ„¥‡ªìπ Ÿµ√°“√§”π«≥À“§à“¢Õßß“π 4.  “√≈–≈“¬°√¥∑”ªØ‘ °‘ √‘ ¬ “°— ∫  “√- 1. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ≈–≈“¬‡∫  ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß 128. ¢âÕ„¥‡ªìπ ¡°“√¢Õß°“√ —߇§√“–Àå¥â«¬ 2. ß“π = ·√ßϫ 1 √–¬–∑“ß∑’«µ∂ÿ‡§≈◊Õπ∑’Ë Ë— Ë 2 · ß¢Õßæ◊™ ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß 1. 2NaHCO3 → Na2CO3ϩCO2ϩH2O 3. ß“π = ·√ßϫ‡«≈“ϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ 2. NOϩO3 → NO2ϩO2 ‡§≈◊Õπ∑’Ë ‰ª‰¥âµ“¡∑‘»∑“ߢÕß·π«·√ß Ë 4. ß“π = ·√ßϫ√–¬–∑“ß∑’Ë«—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 3. CaCO3ϩH2SO4 → CaSO4ϩCO2 ϩ H2O · ß ‰ªµ“¡·π«¥‘Ëß §≈Õ‚√øî≈≈å 4. 6CO2ϩ12H2O → C6H12O6ϩ6O2ϩ 133. æ≈—ßß“π„π¢âÕ„¥∑’˵âÕß„™â‡∑§‚π‚≈¬’¢—Èπ 6H2O  Ÿß„π°“√π”¡“„™â 1. æ≈—ßß“π‰øøÑ“ 129. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π¢âÕ„¥∑’Ë „™â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ — 2. æ≈—ßß“π§«“¡√âÕπ 1. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 2. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 3. æ≈—ßß“π· ß 3. ‡∑Õ√å¡Õ ·µµ 4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å 4. æ≈—ßß“π𑫇§≈’¬√å 130. ¢âÕ„¥§◊ÕÀπ૬¢Õßß“π„π√–∫∫‡Õ ‰Õ 134. „π°“√®ÿ¥‰¡â¢’¥‰ø®–µâÕß∑”„ÀâÀ—«‰¡â ¢’ ¥ 1. π‘«µ—π-‡´πµ‘‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ ‰ø‡°‘¥°“√‡ ’¬¥ ’®÷ß®–‡°‘¥°“√‡º“‰À¡â 2. π‘«µ—π-‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ π—Èπ®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ 3. π‘«µ—π-øÿµÀ√◊Õ®Ÿ≈ 1. æ≈—ßß“π°≈ 2. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß 4. π‘«µ—π-°‘‚≈‡¡µ√À√◊Õ®Ÿ≈ 3. æ≈—ßß“π‡§¡’ 4. æ≈—ßß“π»—°¬å 131. ¢âÕ„¥§◊Õ§«“¡À¡“¬¢Õß®Ÿ≈ 135. º≈¢Õßæ≈— ß ß“π»— ° ¬å · ≈–æ≈— ß ß“π®≈πå 1. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ ∑”„À⇰‘¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ ¢÷Èπ Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß 1. æ≈—ßß“π‡ ’¬ß 2. æ≈—ßß“π· ß 2. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ¬°«—µ∂ÿ¢Èπ ÷ 3. æ≈—ßß“π°≈ 4. æ≈—ßß“π‡§¡’  Ÿß®“°æ◊Èπ 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«¥‘Ëß 136. æ≈—ßß“π∑’Ë – ¡Õ¬Ÿà „π ª√‘ߢ≥–∑’Ë∂Ÿ°°¥ 3. °“√ÕÕ°·√ß 1 °‘‚≈°√—¡ ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ ·≈–∂Ÿ°¬◊¥®—¥‡ªìπæ≈—ßß“π„¥ «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π« 1. æ≈—ßß“π®≈πå ·√ß 2. æ≈—ßß“π°≈ 4. °“√ÕÕ°·√ß 1 π‘«µ—π ‡æ◊ËÕ∑”„Àâ«—µ∂ÿ 3. æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë ‰ª‰¥â 1 ‡¡µ√ µ“¡·π«·√ß 4. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ
 • 14. 14 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 137. «—µ∂ÿ„π¢âÕ„¥∑’Ë¡’æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ 142. °“√·ºà√—ß ’§«“¡√âÕπ‡ªìπ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 1. ¬“ß√∂¬πµå 2. ‚´à‡À≈Á° ¢Õß ‘Ëß„¥ 3. ‡™◊Õ° 4. æ—¥≈¡ 1. §≈◊Ëπ√—ß ’®“°¥«ßÕ“∑‘µ¬å 138. æ≈—ßß“π»—°¬å¬◊¥À¬ÿàπ®–‡°‘¥¢÷Èπ¡“°∑’Ë ÿ¥ 2. §≈◊Ëπ·¡à‡À≈Á°‰øøÑ“ ‡¡◊ËÕ‡√“∑”Õ¬à“߉√ 3. §≈◊Ëπ°√–· ‰øøÑ“ ∂‘µ¬å 1. °¥ ª√‘ߧàÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 2. ¬◊ ¥ Àπ— ß  µ‘Í ° ¥â « ¬·√߉¡à ¡ “°π— ° ·≈â « 143. ‚≈À–„π¢âÕ„¥ “¡“√∂𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’ ª≈àÕ¬ ∑’Ë ÿ¥ 3. ¬◊¥ ª√‘߇µÁ¡∑’Ë·≈⫪≈àÕ¬ 1. Õ–≈Ÿ¡‘‡π’¬¡ 2. ∑Õߧ” 4. ¥÷ß “¬∏πŸ§àÕ¬Ê ·≈⫪≈àÕ¬ 3. ‡ß‘π 4. µ–°—« Ë 139. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å ”À√—∫«—¥‰¢â¡’™à«ß„π°“√ 144. ·¥ßº≈—°°≈àÕß∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 30 π‘«µ—𠉪 «—¥Õÿ≥À¿Ÿ¡‘‡∑à“‰√ µ“¡æ◊Èπ„ÀâÀà“ß®“°®ÿ¥‡¥‘¡ 5 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë 1. 35-45 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“‰√ 2. 30-50 Õß»“‡´≈‡´’¬  1. 100 ®Ÿ≈ 2. 150 ®Ÿ≈ 3. 40-60 Õß»“‡´≈‡´’¬  3. 200 ®Ÿ≈ 4. 250 ®Ÿ≈ 4. 25-50 Õß»“‡´≈‡´’¬  145.  ÿ¥“¬°‰¡â∑’Ë¡’πÈ”Àπ—° 20 π‘«µ—π ¢÷Èπ Ÿß 140. ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√π” ®“°æ◊Èπ 1.2 ‡¡µ√ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“ §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ ‡∑à“‰√ 1. °“√‡≈◊Õ°„™â¿“™π–Àÿßµâ¡Õ“À“√∑’Ë∑” 1. 24 ®Ÿ≈ 2. 26 ®Ÿ≈ ¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â¥’ 3. 29 ®Ÿ≈ 4. 30 ®Ÿ≈ 2. °“√ª√–¥‘…∞åÕÿª°√≥凧√◊ËÕß„™â ‰øøÑ“∑’Ë 146. π°æ‘√“∫¡’¡«≈ 5 °‘‚≈°√—¡ Õ¬Ÿà Ÿß®“°æ◊È𠇪≈’Ë ¬ πæ≈— ß ß“π‰øøÑ “ ‡ªì π æ≈— ß ß“π ¥‘π 20 ‡¡µ√ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õß §«“¡√âÕπ π°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“‰√ 3. ∫√‘ ‡ «≥∑’Ë ®— ∫ ¢Õß¿“™π–Àÿ ß µâ ¡ Õ“À“√ 1. 900 ®Ÿ≈ 2. 950 ®Ÿ≈ ®–∑”¥â«¬«—µ∂ÿ∑’Ë𔧫“¡√âÕπ‰¥â ‰¡à¥’ 3. 975 ®Ÿ≈ 4. 980 ®Ÿ≈ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 147. √∂°√–∫–¡’¡«≈ 1,500 °‘‚≈°√—¡ ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 141. ¢â Õ „¥‡ªì π °“√„™â ª √–‚¬™πå ® “°°“√æ“ ¥â « ¬§«“¡‡√Á « 36 °‘‚≈‡¡µ√µà Õ ™—Ë « ‚¡ß §«“¡√âÕπ¢Õß«—µ∂ÿ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“‰√ 1. °“√π÷ËßÕ“À“√ 1. 70,000 ®Ÿ≈ 2. °“√Õ“∫πÈ” 2. 75,000 ®Ÿ≈ 3. °“√√–∫“¬§«“¡√âÕπ¿“¬„πÕ“§“√ 3. 76,000 ®Ÿ≈ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 4. 77,000 ®Ÿ≈
 • 15. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 15 148. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“ 80 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 1. 100.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ Õß»“‡´≈‡´’¬ ·≈– 2. 101.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå ‡§≈«‘π 3. 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 1. 26.0 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.0 ‡§≈«‘π 4. 102.4 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 2. 26.5 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.5 ‡§≈«‘π 150. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ 3. 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.7 ‡§≈«‘π Õß»“‡´≈‡´’¬  4. 26.8 Õß»“‡´≈‡´’¬  ·≈– 299.8 ‡§≈«‘π 1. 37 Õß»“‡´≈‡´’¬  149. ·ÕπªÉ«¬‡ªìπ‰¢â«¥Õÿ≥À¿Ÿ¡¢Õß√à“ß°“¬‰¥â — ‘ 2. 39 Õß»“‡´≈‡´’¬  39 Õß»“‡´≈‡´’¬  ¡’§à“‡∑à“‰√„πÀπ૬ 3. 41 Õß»“‡´≈‡´’¬  Õß»“ø“‡√π‰Œµå 4. 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
 • 16. 16 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ 1. 3 2. 4 3. 3 4. 3 5. 2 6. 2 7. 2 8. 3 9. 3 10. 4 11. 2 12. 4 13. 4 14. 1 15. 2 16. 2 17. 4 18. 4 19. 2 20. 4 21. 1 22. 4 23. 4 24. 1 25. 3 26. 4 27. 2 28. 4 29. 2 30. 2 31. 1 32. 3 33. 1 34. 4 35. 4 36. 4 37. 4 38. 2 39. 2 40. 2 41. 1 42. 3 43. 1 44. 2 45. 3 46. 2 47. 4 48. 3 49. 3 50. 2 51. 4 52. 4 53. 1 54. 4 55. 3 56. 4 57. 4 58. 4 59. 4 60. 3 61. 4 62. 1 63. 3 64. 1 65. 2 66. 2 67. 3 68. 4 69. 4 70. 3 71. 2 72. 3 73. 1 74. 4 75. 1 76. 1 77. 4 78. 2 79. 2 80. 2 81. 4 82. 4 83. 4 84. 1 85. 1 86. 2 87. 3 88. 2 89. 2 90. 4 91. 4 92. 3 93. 4 94. 4 95. 1 96. 3 97. 4 98. 4 99. 1 100. 3 101. 2 102. 3 103. 3 104. 1 105. 1 106. 3 107. 3 108. 1 109. 2 110. 4 111. 2 112. 1 113. 3 114. 3 115. 1 116. 2 117. 3 118. 4 119. 2 120. 1 121. 4 122. 1 123. 1 124. 1 125. 4 126. 3 127. 2 128. 4 129. 4 130. 2 131. 4 132. 1 133. 4 134. 3 135. 3 136. 4 137. 1 138. 3 139. 1 140. 4 141. 4 142. 2 143. 3 144. 2 145. 1 146. 4 147. 2 148. 3 149. 3 150. 4 ‡©≈¬≈–‡Õ’¬¥‡©æ“–¢âÕ¬“° 144. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ F = 30 π‘«µ—π s = 5 ‡¡µ√ ®“° Ÿµ√ W = Fϫs = 30 Nϫ5 m = 150 J ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë·¥ß∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 150 ®Ÿ≈ 145. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ F = 20 π‘«µ—π s = 1.2 ‡¡µ√
 • 17. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 17 ®“° Ÿµ√ W = Fϫs = 20 Nϫ1.2 m = 24 J ¥—ßπ—Èπ ß“π∑’Ë ÿ¥“∑”‰¥â¡’§à“‡∑à“°—∫ 24 ®Ÿ≈ 146. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ m = 5 °‘‚≈°√—¡ 2 g = 9.8 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’ h = 20 ‡¡µ√ Ep = mgh /2 = 5 kgϫ9.8 m s ϫ20 m = 980 J ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π»—°¬å‚πâ¡∂à«ß¢Õßπ°æ‘√“∫¡’§à“‡∑à“°—∫ 980 ®Ÿ≈ 147. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ m = 1,500 °‘‚≈°√—¡ v = 36 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 36 ϫ 1,000 ‡¡µ√ = 60 ϫ 60 «‘π“∑’ = 10 ‡¡µ√µàÕ«‘π“∑’ 1 2 Ek = mv 2 1 2 = ϫ1 500 kgϫ(10 m s) , / 2 = 75 000 J , ¥—ßπ—Èπ æ≈—ßß“π®≈πå¢Õß√∂°√–∫–¡’§à“‡∑à“°—∫ 75,000 ®Ÿ≈ 148. µÕ∫¢âÕ 3 o o C F Ϫ 32 ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 5 9 o C 80 Ϫ 32 = 5 9 48 ЊC = ϫ5 9 = 26.7 ЊC ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 26.7 Õß»“‡´≈‡´’¬  o K Ϫ 273 F Ϫ 32 ®“° Ÿµ√ = 5 9
 • 18. 18 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 1 K Ϫ 273 80 Ϫ 32 = 5 9  48  K =  ϫ 5 ϩ273 9  = 299.7 K ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡¢ÕßπÈ”™“‡∑à“°—∫ 299.7 ‡§≈«‘π ‘ 149. µÕ∫¢âÕ 3 o o F Ϫ 32 C ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 9 5 o F Ϫ 32 39 = 9 5  39  ЊF =  ϫ 9 ϩ32 5  = 102.2 ЊF ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘¢Õß√à“ß°“¬·Õπ‡∑à“°—∫ 102.2 Õß»“ø“‡√π‰Œµå 144. µÕ∫¢âÕ 4 o C K Ϫ 273 ‡Àµÿº≈ ®“° Ÿµ√ = 5 5 o C 315 Ϫ 273 = 5 5 42 ЊC = ϫ5 5 = 42 ЊC ¥—ßπ—Èπ Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 315 ‡§≈«‘π ¡’§à“‡∑à“°—∫ 42 Õß»“‡´≈‡´’¬ 
 • 19. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 1 ·∫∫∑¥ Õ∫ ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 «‘™“«‘∑¬“»“ µ√å ™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 1 ®ß‡≈◊Õ°§”µÕ∫∑’Ë∂Ÿ°µâÕß∑’Ë ÿ¥‡æ’¬ß¢âÕ‡¥’¬« 1. ¢âÕ„¥‰¡à∂°µâÕß Ÿ 1. ‡´≈≈å ‰´‡≈¡ ‡ªìπÀ≈Õ¥‡≈Á°Ê π”πÈ”¢÷Èπ Ÿà≈”µâπ¢Õßæ◊™ 2. ‡´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ  “¡“√∂À¥·≈–§≈“¬µ—«‡æ◊ËÕ∑”„Àâ°√–¥Ÿ°‡§≈◊ËÕπ‰À« 3. ‡´≈≈åÕ ÿ®‘ ¡’À“ß ”À√—∫«à“¬‰ªÀ“‰¢à 4. ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π𑫇§≈’¬  ®“°√Ÿª· ¥ß à«πª√–°Õ∫¢Õß°≈âÕß®ÿ≈∑√√»πå „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 2-5 1 8 2 4 5 9 10 6 3 11 7 2. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√»÷°…“≈—°…≥–‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡ §«√«“ß ‰≈¥å‡´≈≈凬◊ËÕÀÕ¡‰«â∑ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ ’ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 5 3. À¡“¬‡≈¢ 6 4. À¡“¬‡≈¢ 10 3. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫À“¿“槫√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 9
 • 20. 2 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 4. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√ª√—∫¿“æ„À⧡™—¥¢÷Èπ§«√À¡ÿπ∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 9 5. ‡¡◊ËÕµâÕß°“√√—∫· ß‡¢â“ Ÿà≈”°≈âÕߧ«√ª√—∫∑’ËÀ¡“¬‡≈¢„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 5 2. À¡“¬‡≈¢ 6 3. À¡“¬‡≈¢ 7 4. À¡“¬‡≈¢ 11 6. Àπ૬∑’ˇ≈Á°∑’Ë ÿ¥¢Õß ‘Ëß¡’™’«‘µ§◊Õ 1. ‡´≈≈å 2. ‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ 3. Õ«—¬«– 4. √à“ß°“¬ µ—«‡≈◊Õ°µàÕ‰ªπ’È „™âµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 7Ϫ14 °. ºπ—߇´≈≈å ¢. ‡¬◊ËÕÀÿ⡇´≈≈å §. ‰´‚∑æ≈“´÷¡ ß. ·«§‘«‚Õ≈ ®. 𑫇§≈’¬  ©. §≈Õ‚√æ≈“ µå 7.  à«π∑’Ë∑”„À⇴≈≈åæ◊™§ß√Ÿª√à“߉¥â 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 8.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈å —µ«åº“π‡´≈≈å à 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 9.  à«πª√–°Õ∫∑’Ë∑”Àπâ“∑’˧«∫§ÿ¡°“√≈”‡≈’¬ß “√¢Õ߇´≈≈åæ◊™ºà“π‡´≈≈å 1. ° 2. ¢ 3. § 4. ß 10. ‚§√ß √â“ß∑’Ë¡’¢π“¥·µ°µà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π¢Õ߇´≈≈åæ◊™°—∫‡´≈≈å —µ«å 1. ° 2. ¢ 3. ß 4. ® 11.  à«π∑’Ëæ∫ “√æ—π∏ÿ°√√¡‡ªìπª√‘¡“≥¡“° 1. ¢ 2. § 3. ß 4. ® 12.  à«π∑’Ë∑”„Àâ¡Õ߇ÀÁπ‡´≈≈åæ◊™¡’ ’‡¢’¬« 1. ° 2. ß 3. ® 4. ©
 • 21. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 3 13. ‡ª√’¬∫‡ ¡◊ÕπÀ—«Àπâ“ß“π¢Õ߇´≈≈å 1. ° 2. ß 3. ® 4. © 14.  à«π∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ¢Õ߇À≈«¢âπ§≈⓬‡®≈≈’Ë ¡’ “√µà“ßÊ ¡“°¡“¬ 1. ¢ 2. § 3. ß 4. © ®“°·ºπ¿“æ°“√®—¥√–∫∫¢Õ߇´≈≈å„π ‘Ëß¡’™’«‘µ®”æ«° —µ«å ®ßµÕ∫§”∂“¡¢âÕ 15-20 1 → 2 → 3 → 4 → √à“ß°“¬ 15. À¡“¬‡≈¢ 1 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. √à“ß°“¬ 2. ‡´≈≈å 3. Õ«—¬«– 4. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 16. À¡“¬‡≈¢ 2 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. Õ«—¬«– 2. ‡´≈≈å 3. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 4. √–∫∫Õ«—¬«– 17. À¡“¬‡≈¢ 3 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. ‡π◊Õ‡¬◊Õ È Ë 2. ‡´≈≈å 3. Õ«—¬«– 4. √à“ß°“¬ 18. À¡“¬‡≈¢ 4 §◊Õ¢âÕ„¥ 1. √à“ß°“¬ 2. Õ«—¬«– 3. √–∫∫Õ«—¬«– 4. ‡´≈≈å 19. √–∫∫ ◊∫æ—π∏ÿ凪ìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 4 20. °≈ÿࡇ´≈≈å°≈â“¡‡π◊ÈÕ‡ªìπ°“√®—¥√–∫∫¢Õß√à“ß°“¬„π√–¥—∫„¥ 1. À¡“¬‡≈¢ 1 2. À¡“¬‡≈¢ 2 3. À¡“¬‡≈¢ 3 4. À¡“¬‡≈¢ 4 21. æ◊™®—¥‡ªìπ ‘Ëß¡’™’«µ‡π◊ËÕß®“°‡Àµÿº≈„π¢âÕ„¥ ‘ 1. æ◊™ “¡“√∂ ◊∫æ—π∏ÿå ‰¥â 2. æ◊™ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ‰À«‰¥â 3. æ◊™ “¡“√∂µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√Ⓣ¥â 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ
 • 22. 4 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 22. ¢âÕ„¥‡ªìπ°“√µÕ∫ πÕßµàÕ ‘Ë߇√â“ 1.  ÿπ—¢©’Ë√¥‡ “‰øøÑ“ 2. ·¡≈ߥŸ¥πÈ”À«“π 3. ¥Õ°∑“πµ–«—π∫“π‰ª∑“ß∑‘»µ–«—πÕÕ°¬“¡‡™â“ 4. ÀπŸ«ßÀπ’·¡« ‘Ë 23. §”Õ∏‘∫“¬‡°’ˬ«°—∫§≈Õ‚√æ≈“ µå„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß °. ¡’‡´≈≈Ÿ‚≈ Õ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß ¢. ¡’§≈Õ‚√øî≈≈åÕ¬Ÿà„π‚§√ß √â“ß §. æ∫‡©æ“–„π‡´≈≈åæ◊™ 1. ¢âÕ ° ·≈– ¢ 2. ¢âÕ ¢ ·≈– § 3. ¢âÕ ° ·≈– § 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 24.  “√„¥‰¡à “¡“√∂·æ√à „ππÈ”‰¥â 1. πÈ”µ“≈ 2. ¥à“ß∑—∫∑‘¡ 3. πÈ”À¡÷° 4. ·ªÑß 25. ¢âÕ„¥®—¥‡ªìπ°“√·æ√à¢Õß “√ 1. °“√‰¥â°≈‘ËππÈ”ÀÕ¡®“°¢«¥∑’ˇªî¥Ω“∑‘È߉«â 2. °“√≈–≈“¬¢Õߺ߂°‚°â „ππÈ”√âÕπ 3. ‰¢à¡’√ ™“µ‘‡§Á¡‡¡◊ËÕ·™à „ππÈ”‡°≈◊Õ 4. ∂Ÿ°µâÕß∑ÿ°¢âÕ 26. ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å 1. √–¬–∑“ß 2. §«“¡‡√Á« 3. Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ 4. ª√‘¡“µ√ 27. ¢âÕ„¥‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å 1. §«“¡‡√àß 2. §«“¡Àπ“·πàπ 3. ·√ß 4. ∂Ÿ°∑—ÈߢâÕ 1 ·≈– 3 28. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π‡«°‡µÕ√å A 1. ៝ A 2. ៝ A ➤ 3. ៝ A 4. ៝ A ➤ ➤ ➤ 29. ·√ß≈—æ∏å À¡“¬∂÷ßÕ–‰√ 1. Õ”π“®∑’Ë∑”„Àâ«—µ∂ÿ¡’¢π“¥‡ª≈’Ë¬π‰ª 2. ·√ß∑’˵àÕµâ“π°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß«—µ∂ÿ
 • 23. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 5 3. ·√ß∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ¢≥–∑’Ë«µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« — 4. º≈¢Õß·√ß∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë¡“°√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ 30. °Æ°“√‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢âÕ∑’Ë 1 ¢Õßπ‘«µ—π ¡’™◊ËÕ‡√’¬°Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“Õ–‰√ 1. °Æ°“√ —Ëπ –‡∑◊Õπ 2. °Æ·√ߥ÷ߥŸ¥¢Õß‚≈° 3. °Æ§«“¡‡©◊Õ¬ Ë 4. °Æ§«“¡‡√Á« 31. ‡¡◊Õ¡’·√߬àÕ¬ 2 ·√ß∑’¡¢π“¥‡∑à“°—π °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ‡¥’¬«°—πæ√âÕ¡Ê °—π„π∑‘»∑“ßµ√ß°—π¢â“¡ Ë Ë ’ «—µ∂ÿ®–‡§≈◊ËÕπ∑’Ë „π≈—°…≥–„¥ 1. «—µ∂ÿ‰¡à‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 2. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë™â“≈ß 3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’ˇ√Á«¢÷Èπ 4. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« 32. ‡¡◊ËÕ¡’·√ß x ·≈– y °√–∑”µàÕ«—µ∂ÿ∑’Ë®ÿ¥ P ‡«°‡µÕ√å¢Õß·√ß≈—æ∏å„π¢âÕ„¥∂Ÿ°µâÕß 1. ៝ x 2. ៝ x ·√ß≈—æ∏å ·√ß≈—æ∏å P ៝ y P ៝ y 3. ៝ x 4. ៝ x ·√ß≈—æ∏å ·√ß≈—æ∏å P ៝ y P ៝ y 33. ¢âÕ„¥§◊Õ —≠≈—°…≥å∑’Ë „™â·∑π —¡ª√– ‘∑∏‘ϧ«“¡‡ ’¬¥∑“π 1. ␤ 2. ␥ 3. ␮ 4. f 34. ·√߇ ’¬¥∑“π®–¡’§“¡“°∑’Ë ÿ¥‡¡◊ËÕ„¥ à 1. «—µ∂ÿ‡√‘Ë¡‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 2. «—µ∂ÿ°”≈—߇§≈◊ËÕπ∑’Ë 3. «—µ∂ÿ‡§≈◊ËÕπ∑’˥⫬§«“¡‡√Á«§ßµ—« 4. «—µ∂ÿÀ¬ÿ¥‡§≈◊ËÕπ∑’Ë 35. ‡æ√“–‡Àµÿ„¥®÷ßÕÕ°·∫∫‡§√◊ËÕß∫‘π„Àâ¡’√Ÿª√à“߇æ√’¬«≈¡ 1. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡§«“¡ «¬ß“¡·≈–§ß∑π 2. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡·√߇ ’¬¥∑“π„Àâ¡“°¢÷Èπ 3. ‡æ◊ËÕ„À⇧√◊ËÕß∫‘π∫‘π‰¥â‡√Á«¢÷Èπ 4. ‡¡◊ËÕ‡æ‘Ë¡æ◊Èπ∑’˺‘« —¡º— √–À«à“߇§√◊ËÕß∫‘π°—∫Õ“°“»
 • 24. 6 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 36. ®“°√Ÿª §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡§”π«≥‰¥âÕ¬à“߉√ F a b 3N 7N 1. (3ϫa)ϩ(7ϫb) 2. 3ϩ7ϫ(aϩb) 3. (3ϩa)ϫ(7ϩb) 4. (3ϩ7)ϫa ϩ (3ϩ7)ϫb [ ] [ ] 37. ®“°√Ÿª ‚¡‡¡πµå¢Õß·√ß¡’§à“‡∑à“‰√ F 40N 1. 40 π‘«µ—π-‡¡µ√ 2. 0 π‘«µ—π-‡¡µ√ 3. Ϫ1 π‘«µ—π-‡¡µ√ 4. Ϫ40 π‘«µ—π-‡¡µ√ 38. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß 1. °√√‰°√ 2. ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ 3. √∂‡¢Áπ 4. ‡∫Á¥µ°ª≈“ 39. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ Õß 1. ™–·≈ß 2. ∑’ËÀπ’∫°≈⫬ 3. ‰¡â°«“¥¥â“¡¬“« 4. æ≈—Ë«µ—°¥‘π 40. ¢âÕ„¥‡ªìπ§“πÕ—π¥—∫ “¡ 1. §âÕπ 2. ∑’µ¥°√–¥“… Ë— 3. §’¡§’∫πÈ”·¢Áß 4. §’¡µ—¥≈«¥ 41. „πÕ“°“» 100  à«π ®–ª√–°Õ∫¥â«¬·°ä ÕÕ°´‘‡®π®”π«π‡∑à“„¥ 1. 17  à«π 2. 18  à«π 3. 21  à«π 4. 23  à«π 42. ¢âÕ„¥‡√’¬ß≈”¥—∫™—Èπ∫√√¬“°“»®“°æ◊Èπ‚≈°‰¥â∂Ÿ°µâÕß 1. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å
 • 25. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 7 3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 43. ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ “¡“√∂ –∑âÕπ§≈◊Ëπ«‘∑¬ÿ∫“ß™π‘¥‰¥â 1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å 3. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å 4. ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 44. ∫√√¬“°“»™—Èπ„¥„™âª√–‚¬™πå„π¥â“π°“√§¡π“§¡∑“ßÕ“°“» 1. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 2.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å 3. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å 4. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å 45. ‚Œ‚¡ ‡øï¬√å À¡“¬∂÷ß∫√√¬“°“»™—Èπ„¥ 1. ‡∑Õ√å‚¡ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 2. ‚∑√‚æ ‡øï¬√å  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å 3.  µ√“‚∑ ‡øï¬√å ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å 4. ¡’ ‚´ ‡øï¬√å ‡Õ°‚´ ‡øï¬√å ‚∑√‚æ ‡øï¬√å 46. ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«—¥§«“¡¥—πÕ“°“»§◊Õ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„¥ 1. ‰Œ‚°√¡‘‡µÕ√å 2. ·Õ¡¡‘‡µÕ√å 3. ∫“√Õ¡‘‡µÕ√å 4. ‡∑Õ√å¡Õ¡‘‡µÕ√å 47. 擬ÿ¥’‡ª√ ™—Ëπ¡’§«“¡‡√Á«≈¡√Õ∫®ÿ¥»Ÿπ¬å°≈“ߢÕß擬ÿ‡∑à“‰√ 1. ‰¡à‡°‘π 30 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 2. ‰¡à‡°‘π 63 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 3. 63-118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 4. ‡°‘π°«à“ 118 °‘‚≈‡¡µ√µàÕ™—Ë«‚¡ß 48. 擬ÿÀ¡ÿπ‡¢µ√âÕπ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ„πª√–‡∑»øî≈‘ªªîπ å¡’™◊ËÕ‡√’¬°«à“Õ¬à“߉√ 1. ‰µâΩÉÿπ 2. «‘≈≈’Ë-«‘≈≈’Ë 3. ∫“‡°’¬« 4. ‰´‚§≈π 49. çHé „π·ºπ∑’ËÕ“°“»À¡“¬∂÷ßÕ–‰√ 1.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߢÕߧ«“¡°¥Õ“°“» Ÿß 2.  à«πÀ—«¢Õߧ«“¡°¥Õ“°“» 3.  à«π· ¥ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ Ÿß 4.  à«π»Ÿπ¬å°≈“ߧ«“¡°¥Õ“°“»µË” 50. Õߧ尓√Õÿµÿπ‘¬¡«‘∑¬“‚≈° µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’˪√–‡∑»„¥ 1. Õ—ß°ƒ… 2.  «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å 3. Ω√—߇»  Ë 4.  À√—∞Õ‡¡√‘°“
 • 26. 8 ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 ‡©≈¬·∫∫∑¥ Õ∫ 1. 4 2. 4 3. 2 4. 3 5. 4 6. 1 7. 1 8. 2 9. 2 10. 3 11. 4 12. 4 13. 3 14. 2 15. 2 16. 3 17. 3 18. 3 19. 4 20. 2 21. 4 22. 3 23. 2 24. 4 25. 4 26. 2 27. 2 28. 2 29. 4 30. 3 31. 1 32. 1 33. 3 34. 1 35. 3 36. 1 37. 2 38. 1 39. 2 40. 3 41. 3 42. 2 43. 3 44. 2 45. 2 46. 3 47. 2 48. 3 49. 1 50. 2 ‡©≈¬‡©æ“–¢âÕ¬“° 1. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ ‡´≈≈å ‰¢à ¡’Õ“À“√ – ¡Õ¬Ÿà „π‰´‚∑æ≈“´÷¡ 2. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 10 §◊Õ·∑àπ«“ß ‰≈¥å 3. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 2 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æÀ¬“∫ 4. µÕ∫¢âÕ 3 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 3 §◊ÕªÿÉ¡ª√—∫¿“æ≈–‡Õ’¬¥ 5. µÕ∫¢âÕ 4 ‡Àµÿº≈ À¡“¬‡≈¢ 11 §◊Õ°√–®°‡ß“ 26. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §«“¡‡√Á«‡ªìπª√‘¡“≥‡«°‡µÕ√å ‡æ√“–¡’∑—Èß¢π“¥·≈–∑‘»∑“ß 27. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §«“¡Àπ“·πàπ‡ªìπª√‘¡“≥ ‡°≈“√å ‡æ√“–¡’·µà¢π“¥ 36. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ §à“¢Õß‚¡‡¡πµå√«¡ = ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ ϩ ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ ®“°√Ÿª„π‚®∑¬å¢âÕ 36 ®–‰¥â ‚¡‡¡πµåµ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“ = 7ϫb ‚¡‡¡πµå∑«π‡¢Á¡π“Ãî°“ = 3ϫa ¥—ßπ—Èπ ‚¡‡¡πµå√«¡ = (7ϫb)ϩ(3ϫa)
 • 27. ·∫∫∑¥ Õ∫ «‘∑¬“»“ µ√å ¡.1 ¿“§‡√’¬π∑’Ë 2 9 37. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ ®“°√Ÿª ∑‘»¢Õß·√ß°√–∑”ºà“π®ÿ¥À¡ÿπ®–‰¡à‡°‘¥°“√À¡ÿπ ‚¡‡¡πµå¡’§à“‡ªìπ»Ÿπ¬å 38. µÕ∫¢âÕ 1 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ °√√‰°√ §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ˇªî¥Ω“¢«¥ √∂‡¢Á𠧓πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‡∫Á¥µ°ª≈“ 39. µÕ∫¢âÕ 2 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ ™–·≈ß §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’ËÀπ’∫°≈⫬ §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ ‰¡â°«“¥¥â“𬓫 æ≈—Ë«µ—°¥‘π 40. µÕ∫¢âÕ 3 ‡Àµÿº≈ §“πÕ—π¥—∫Àπ÷Ëß §◊Õ §âÕπ §’¡µ—¥≈«¥ §“πÕ—π¥—∫ Õß §◊Õ ∑’˵—¥°√–¥“… §“πÕ—π¥—∫ “¡ §◊Õ §’¡§’∫πÈ”·¢Áß