Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr kucheriavenko

126 views

Published on

Pr kucheriavenko

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pr kucheriavenko

 1. 1. ЗЗВВІІТТ прро хід виконання дослідно–експериментальної ррооббооттии ззаа ттееммооюю «Школа повного дня» ннаа ппііддггооттооввччооммуу ееттааппіі в гімназії №39 м. Києва
 2. 2. Мета впровадження даного експерименту – забезпечення інтелектуального, духовно – морального, соціально – куультууррного і творрчого ррозвиткуу кожної дитини. ЗЗааввддаанннняя ппііддггооттооввччооггоо ееттааппуу: z Здійснення теоретичного дослідження та аналіз досвіду роботи «Школи повного дня», впровадженого в практиці інших навчальних закладів міста. z Обґрунтування, розробка та апробація даного ееккссппееррииммееннттуу; z Розробка змісту, методів і прийомів навчально – виховної діяльності «Школи повного дня» та методик її впровадження; z Перевірка на практиці ефективності впровадження даного експерриментуу; z Залучення до співпраці фахівців щодо організації позаурочної діяльності.
 3. 3. Розподіл годин на гурткову роботу за напрямками (всього 228 год.)
 4. 4. Інформація про зайнятість учнів у гуурртковій рроботі (чол.)
 5. 5. Інформація про зайнятість учнів у гуурртковій рроботі
 6. 6. Інформація про зайнятість учнів у гуурртковій рроботі (%)
 7. 7. Якісний склад педагогічних працівників, що заддіяні в рроботі гуурртків (%) 32% (7) Викладачі гімназії Залучені фахівці 68% (15)
 8. 8. Розподіл годин для роботи консуультпуунктів за напррямками: 11 6 Науково-пошуковий М і ф 15 12 Матетатично-інформ Природничий Сусп-гуманітарний 33 10 Лінгвістичний Філологічний 0 5 10 15 20 25 30 35
 9. 9. Розподіл годин для роботи консуультпуунктів за напррямками(%): 13% 7% Філологічний 38% Лінгвістичний Сусп-гуманітарний 14% Природничий Матетатично-інформ 17% 11% Науково-пошуковий
 10. 10. Висновки zz ЗЗаа ррааххуунноокк ввппрроовваадджжеенннняя ффііззииччнниихх, ххууддоожжннььоо-еессттееттииччнниихх та інших видів діяльності відбувається розвантаження інтелектуального напруження учнів. z Створені всі умови для реалізації природних уподобань, нахилів та потреб дітей, а також для здобуття якісної освіти, для підвищення пррестижуу знань серред уучнівської молоді. z Серед учнівського колективу знято питання дитячої ббееззддоогглляяддннооссттіі ззаа ррааххуунноокк ппррааккттииччнноо ссттооввііддссооттккооввооїї зайнятості учнів у другій половині дня в гуртках та секціях. z Робота розгалуженої системи спортивних гуртків та секцій сприяє зміцненню здоров’’я дітей.
 11. 11. “Дорогу здолає той, хто іде…” Сенека

×