Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pr demska

206 views

Published on

Pr demska

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pr demska

  1. 1. ГГооллооввннее ууппррааввлліінннняя ооссввііттии іі ннннааааууууккккииии ввииккооннааввччооггоо оорррггааннууу ККииїїввссььккооїї ммііссььккооїї ррааддии (ККККииїїїїввссььккооїїїї ммііііссььккооїїїї ддеерржжааввннооїїїї ааааддддммммііііннннііііссссттттррррааааццццііііїїїї) шшккооллаа ІІ-ІІІІІІ ссттууппеенніівв № 263 ііммеенніі ЄЄввггееннаа Коновальця ДДДДеееесссснннняяяяннннссссььььккккооооггггоооо ррррааааййййооооннннуууу мммм. ККККииииєєєєвввваааа
  2. 2. З В І Т про результати впровадження ддосліддно-експерриментальної рроботи за темою: «ШШккооллаа ппооввннооггоо дднняя» на підготовчому етапі (08.2012 р. – 12.2012 р.)
  3. 3. ТТема ддослііддно-експериментальноїї робботи: «ШШкоолаа поовноогоо дня», наакаазз ГГУУООНН № 211 віід 03.09.2012 року «Про організацію дослідно-експериментальної ррооббооттии вв ддоошшккііллььнниихх ттаа ззааггааллььннооооссввііттннііхх ннааввччааллььнниихх закладах». Науковий керівник – Хорунжа Людмила Леонідівна, ппррооррееккттоорр зз ннааууккооввооїї ррооббооттии ККииїїввссььккооггоо ууннііввееррссииттееттуу іімм. Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор ТТееррмміінн ррееааллііззааццііїї ппррооееккттуу «ШШккооллаа ппооввннооггоо дднняя»: 09.2012 р. – 05.2017 р.
  4. 4. Основні етапи впровадження проекту: ІІ ееттаапп (08.2012 рр. – 12.2012 рр.) – підготовчий
  5. 5. Внесено зміни до навчально–виховного процесу, правил внутрішнього розпорядку. ШШккооллаа ппооввннооггоо дднняя ппррааццююєє зз 8.30 ддоо 20.00. Для учнів 1-7 класів працюють групи продовженого дня. У першій половині дня проводяться уроки за державним компонентом, а у другій половині дня: - ддлляя ууччнніівв 1-4-хх ккллаассіівв ооррггааннііззоовваанноо ггууррттккии ааннггллііййссььккооїї ммооввии, комп’ютерної азбуки, шахи, хореографія, «Умілі ручки», хорові заняття та заняття з пррактичним психологом уу гууррткуу «Пізнай себе»;
  6. 6. - для учнів 5-7-х класів організовано гуртки англійської мови «ЦЦіікава країїна», росііййськоїї мови, «ЕЕкологіія ріідного краю», «Юний математики», «Дизайнерська майстерність» (комп’ютеррні технології), «Скуульптуурра та ддизайн», шахи, хорр та хореографія; - для учніів 8-11 класіів запроваджено консультацііййніі пункти з навчальних предметів, а також гуртки театральний, історричного крраєзнавства, англійської мови, уукрраїнської мови «Мовна скарбниця», «Юний економіст», «Скульптура і дизайн», «Дизайнерська майстерність» (комп’ютерна технологііїї) та хор;
  7. 7. - режим роботи школи регламентується єдиним розкладом навчальних занять, ГПД, гуртків, спортивних секцій та консультацііййних пунктіів. ВВіін заббезпечує оптимальніі умови для інтеграції основної та додаткової освіти, відпочинку, прроектно-ддосліддниццької ддіяльності та екскууррсійно- краєзнавчої роботи тощо.
  8. 8. УУссппііхх ппррииххооддииттьь ддоо ттиихх, ххттоо ррууххааєєттььссяя ввппеерреедд ННааррооддннаа ммууддррііссттьь

×