Procesi i shitjes!

3,427 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Procesi i shitjes!

 1. 1. UNIVERSITETI PUBLIK “HAXHI ZEKA”PEJËLënda: Organizimi i kontabilitetitTema: Procesi i shitjesPunuan:Flaureta RamajDelfina UkajEronida OsmanajAida AtashiMsc.Fëllenzë Pula
 2. 2. PËRMBAJTJA:Objektivi dhe ngjarjet e procesit të shitjes.........................................3Marrja e urdhërit të shitjes .................................................................4Zhvendosja e mallrave nga ambienti i magazinave drejt zonës sëdërgesës................................................................................................5Dërgimi i mallrave ...............................................................................5Marrja e pagesës nga klienti ..............................................................6Pranimi i kthimeve ..............................................................................6Fshirja e llogarive të pambledhshme.................................................7Inputet dhe outputet e procesit të shitjeve ...............................7,8,9Porosia e klientit ..............................................................................10Urdhri i shitjes...................................................................................10Dokumentat e dërgesës...................................................................10Fatura e shtijes.................................................................................10Back – order......................................................................................10Memo- kredia ...................................................................................11Njoftimi i dërgesës............................................................................11Deklarata e klientit .........................................................................11Raporti i maturimit...........................................................................11Raporti i borxheve të keqija ...........................................................11Parashikimi i arketimeve të parave.................................................11Lista e klienteve................................................................................12Raporte të analizes së shitjeve.......................................................12Evoluimi i trajtimit të procesit të shitjeve nga SIK..........................12Rast srudimi………………………………………………………………………….14Përfundimi..........................................................................................18Literatura............................................................................................18
 3. 3. HYRJEBrenda një organizate kryhen procese të ndryshme ,të cilat mund t’indajmë në disa procese, disa prej të cilave janë procese bazë (corseprocesses) dhe të tjera procese mbështetëse (supporting processes).Proceset bazë konsiderohen ato të cilat i japin vlerë organizates dhe ikrijojnë asaj avantazh strategjik duke e bëre të dallueshme midiskonkurrentëve .Nga ana tjetër procese mbështetëse biznesi janë ato të cilat kryhennë radhe të parë për të mundësuar realizimin e proceseve bazë dhe qënë vetvete nuk jane fokusi kryesor i aktivitetit te
 4. 4. OBJEKTIVI DHE NGJARJET E PROCESIT TË SHITJESProcesi i shitjes / arkëtimit është një seri ngjarjesh biznesi që synojnë të tërheqinklientin të ndihmojnë klientin të zgjedhë mallrat dhe sherbimet të shpendaje mallrat ekërkuara dhe të arkëtojne pagesat për këto mallra .Për më tepër ky proces ka si objektiv të : Minimizojë kohen mes zgjedhjes seë prodhuesve dhe arketimit të parave. Minimizojë shumën e parave që nuk mundë të mblidhen prej klientëve . Parashikojë flukset e arkës për të ardhmen
 5. 5. MARRJA E URDHËRIT TË SHITJESNëse aktivitetet e marketingut të organizates rezultojnë të suksesshme di të ketëklientë që vijnë dhe porositin mallra dhe shërbime .Disa nga risqet që mund të shoqërojnë këto ngjarje janë :1.Pranimi i një porosie nga një klient i padeëshiruar .2.Pranimi i një porosie për një produkt që aktualisht organizata nuk e ofron3.Pranimi i porosisë nga një person i paautorizuar .Zhvendosja e mallrave nga ambienti i magazinave drejt zonës së dërgesës.Pasi është pranuar një porosi e caktuar ajo i komunikohet personelit tëmagazinave në mënyrë që ata bëjnë gati mallrat për ti nisur drejt pikës nga ku do tëbëhet dërgesa.Meqë kjo ngjarje lidhet në administrimin e magazinës ( një pikë kyçe e pasurisëmateriale të organizates) ajo shoqërohet nga shumë risqe potenciale ndër të cilatpërmendim:1- Zhvendosja e mallrave pa autorizim ( pa një urdhër-shitje të vlefshme)2-Lëvizja e mallrave nga një punonjës i paautorizuar :3-Zhvendosja e invertarit në sasi ose vend jo të sakte4-Lëvizja e llojit të gabuar të mallit .
 6. 6. DERGIMI I MALLRAVEShpesh kjo ngjarje kryhet , ( dhe trajtohet në një SIK) e pandarë nga ngjarjaparaardhëse, zhvendosja e mallrave . Kjo ndodh atëhere kur pika e dërgesës është vetëmagazinë. Por ka raste kur organizata ka disa pika depozitimi , ruajtje të inventarit por njëqendër të vetme të përgaditjes së dërgesave , dhe për këtë arsye ajo përben një ngjarjetë vecantë . Pasi mallrat vijnë në pikën e dërgeses ato paketohen dhe bëhen gati përtransport/dërgese duke u pergaditur në të njejtën kohë edhe fatura e shitjes .Shpeshdërgesa e mallrave shoqërohet edhe me kryerjen e një shërbimi si p.sh. instalimit të tij. Nëpraktikë ka një varietet të gjerë sesi mund të kryhet dërgesa e mallrave dhe ofrimi ishërbimeve .Disa risqe të kësaj ngjarje janë :1- Personi i paautorizuar dërgon mallrat2-Vjedhja e mallrave nga pika e dërgeses3-Dergimi i mallrave të gabuara në sasi jo të saktë klientit të gabuar apo të paketuara josiç duhet4- Faturimi i një shume jo të sakte5- Dërgesa nuk i korrespondon një urdher-shitje të vlefshmeKëto probleme dhe të tjera kanë nevojë për një administrim të kujdesshëm të ngjarjevedhe dokumentacionit nga ana e SIK.
 7. 7. MARRJA E PAGESES NGA KLIENTIArkëtimi nga klientët mund të ndodhë në cilin do moment që nga ngjarja e marrjes sëurdhrit të shitjes ( paradhënie e klientit )dhe deri me shumë kohë pas dërgimit të mallrave(shitja me kredi).Mënyra e pagesës gjithashtu variojnë që nga para kesh ,para me çek ,transferim elektronik fondesh (Electronic Found Transfer – EFT) etj. Risqet – administrimi Iparase, kontrolli I brendshem ne lidhje me mjetet monatare.Pranimi i kthimeveRealiteti është se mallrat që dërgohen jo gjithmonë pranohen nga klientët .Madje edhekur këta i pranojnë , organizatat lejojnë afat kohor (deri 30 ditë) gjatë seciles klientët janëtë lirë ti kthejnë produktet , edhe pse thjesht nuk i pelqejnë më . Kthimi i mallrave përbennjë ngjarje të vecantë në procesin e shitjeve për të cilen duhen dokumentuar sasia , vleradhe motivi i kthimit .Risqet që mund të shoqerojnë ata janë :(1) persona të paautorizuar pranojnë kthimet(2) regjistrimi o kthimeve në sistem por fizikisht mallrat nuk kthehen në magazinë(3) kthimi i parave por jo regjistrimi i kthimit në sistem .
 8. 8. FSHIRJA E LLOGARIVE TË PAMBLEDHSHMEKjo ngjarje mund të konsiderohet e fundit në zinxhirin e ngjarjeve të procesit të shitjeve. Kur ekzistojnë arsye të vlefshme për të besuar se një llogari nuk do të shlyhet më ,organizata mund ta fshijë atë llogari (ërite-of) dhe të regjistrojë borxhin e keq .Risqet e kësaj ngjarje janë:(1) fshirja e llogarisë nga një person i paautorizuar për këtë veprim(2) shitja e te tjerave mallrave dhe shërbime një klienti që është aktualisht i vonuar nelikuidime .Inputet dhe outputet e procesit të shitjeve Inputet e procesit të shitjes i referohen të dhënave në dokumentat bazë që krijohen dhepërdoren për të regjistruar transaksionin e shitjes .Outputet i referohen raporteve apo tabelave përmbledhese që përgaditen meinformacione të përpunuara mbi shitjet .
 9. 9. Inputet kryesore neprocesine shitjes1.Porosia eklientit2.Urdheri Ishitjes3.Dokumentate pageses4.Fatura eshitjes7.Njoftimi Idergeses6.Memo-kredia5.Back-order
 10. 10. Outputet më të zakonshme1.Deklarata e klientit2.Raporti iborxheve tëkeqija3.Parashikimi iarketimeve të parasë4.Lista e klientëve5.Raporte tëanalizes sëshitjeve
 11. 11. POROSIA E KLIENTITPorosia e klientit (costumer order ) është një kërkesë për të mira apo shërbime .Kjoporosi regjistrohet në një formë standarde të cilen shoqëria e përdor për të gjitha porositëqë merr me telefon me letra on line apo personalisht . Disa shoqëri kanë sektore të vecantëose departamente të vecanta që merren me marrjen dhe regjistrimi e porosive të klientit .Urdhri i shitjes .Urdhri i shitjes regjistron në përshkrim , sasinë,çmimin dhe të dhëna të tjera meproduktet apo shërbimet që i sigurohen klientit . Zakonisht ky dokument përgaditet ngadepartamenti i marrjes së porosive në disa kopje të paranumeruara.Dokumentat e dërgesësNë praktikë ka një varietet të gjërë të dokumentave që shoqërojnë dërgesën e mallrave. Shpesh përdoret “ dokumenti i njoftim – dërgesës – shipping notice document “ ,disa herëtë tjera përdoret një dokument që quhet “ bill of lading” .Fatura e shtijesKy është padyshim dokumenti më i rëndesishëm i procesit të shitjes dhe inputi bazë për tënjohur të ardhurat në kontabilitet . Fatura përgaditet në disa kopje të paranumëruara dheështë një listë e artikujve me çmimet dhe sasinë përkatëse . Gjithashtu në faturë mund tëtregohen edhe termat e kredisë “n/30” .
 12. 12. Back – orderKy dokument përgaditet në ato raste kur porosia e marrë nga klienti nuk mund tëplotësohet sepse nuk ka mjaftushëm inventar gjendje. Për atë sasi që nuk ështëpërmbushur dërgesa lëshohet një back order.Memo- kredia .Ky dokument përgaditet në raste kur klientet , për një arsye apo tjetër kthejnë mallrat . Nëkëtë dokument ka të dhëna të detajuara mbi mallrat që janë kthyer , dhe ndonjëherë edhemotivi i kthimit .Njoftimi i dërgesës (remittance advice).Ky është një dokument që shpesh i dërgohet klientit së bashku me faturen e shitjes,dheqë klienti duhet t’ia kthej organizatës së bashku me pagesën.Nganjëhere nuk është njëdokumet i vecante po thejsht një fragment i fatures dhe ka shënime si “Lutemi dorëzonikëtë kupon në momentin e pagesës”Deklarata e klientitKjo është një përmbledhje e lëvizjeve të tepricave të klienteve që përgaditet ngaorganizata dhe i dërgohet në bazë periodike (zakonisht çdo muaj)klienteve të saj.
 13. 13. Raporti i maturimitRaporton shumën e llogarive të arkëtueshme të ndarë sipas afateve të maturimit tëtyre, zakonisht të matur me muaj .Ky raport është një mjet i rëndësishem i analizës sëlikuiditetit,përveç raporteve tradicionale të kësaj analize .Raporti i borxheve të keqijaNë këtë raport tregohen shumat e llogarive që janë konventuar në borxh të dyshimt tëkeq dhe jepen informacione mbi proceduart e ndjekura në përpjekje për të arkëtuar këtokliente.Parashikimi i arketimeve të paraveKy raport është i rëndesishëm në aspektin e planifikimit financiare tëorganizatëse.Arketimet e parave parashikohen duke kombinuar raportin e maturimit tëklienteve dhe raportin e borxheve të këqija.Lista e klienteveÇdo shoqeri ka atë që e konsideron “lista e klienteve të miratuar’.Në këtë dokumentjepen të dhëna mbi klientet e shoqerisë dhe historikun e marëdhënieve me ta,në ate niveldetajesh që vetë shoqeria zgjedh.
 14. 14. Raporte të analizes së shitjeveKëto raporte mund të marrin forma nga më të ndryshmet që nga shitje të analizuarasipas periudhave kohore ,sipas rajoneve gjeografike ,sipas agjentëve të shitjes ,sipasndarjeve funksionale etj .Evoluimi i trajtimit të procesit të shitjeve nga SIK.Në procesin e shitjes së trajtuar SIk manuale përdoret letra si mjeti kryesor për tëkapur dhe ruajtur për të dhënat e biznesit dhe për ti komunikuar informacion përdoruesve. Regjistrimet në leter (libra,ditare,regjistra etj.)shërbejne gjithashtu si gjurma e auditit përtë dokumetuar procesin.Organizata që përdorin SIK tradicionale manual përpiqen të ndajnë detyrat e kryera nëmënyrë të tillë që të sigurojnë nje kontroll të terthortë mbi pjesët e procesit të shitjes.P.shnë kontabilitet dhe auditim parimi është që të ndahen funksionet e autorizimit,realizimit dheregjistrimit të një transaksioni.Në rastin e procesit të shitjes kjo do të thotë se autorizimikryhet nga departamenti i shitjeve të cilët shfrytezojnë porosinë e klientit dhe në bazë tësajë përgadisin urdhërin e shitjes .Realizimi kryhet nga magazina dhe departamenti idergeses të cilët marrin urdhërin e shitjes dhe përgadisin dokumenta të tjerë si dokumetate dërgesës ,fletë-daljen e mallit faturen e shitjes.
 15. 15. Rast Studimi“Birra Peja “1.Cilat janë lëndët e para për prodhimin e Birrës? Si lënde e parë për prodhimin e birrës përdorën :-Uji,avulli,elbi,mazuti,malti,Uji mirret nga Drini i bardhëAvulli krijohet nga nxemjaElbi importohet nga Hungaria dhe SlloveniaMazuti meret në obiliq.2.Si ndahet sektori komercial në ndërmarrjen tuaj? Sektori komercial në birrarinë e pejës ndahet në: shitje vendore (10regjione),shitje teë bureve,shitje jashtë vendit,faturimi.3.Cilat janë detyrat në sektorit komercial? Detyrat e sektorit komercial janë: planifikimi dhe organizimi ishitjes,urdhërdhënia për sasinë e produkteve që duhet prodhuar.
 16. 16. 4.Sa regjione të shitjes ka ndërmarrja juaj? Për birrarine e Pejës ,Kosova është e ndarë në 10 regjione, në secilin regjion gjendënblerësit e mëdhejë,nga blerësit e mëdhej blejnë blerësit e mesëm ,dhe nga blerësit e mesëmblejnë blerësit e vegjël(lokalet,marketet kafiterit)5.Pse bëhet kjo ndarje? Kjo ndarje bëhet për arsye qe blerësit e vegjël të mos kerkojnë drejtpërdrejt nga birraria.Secili nga blerësit e mëdhenj e kanë planin e tyre të shitjes i paraqitur në HL,varësisht ngaregjioni është edhe vetë plani(që mund të jetë plan mujorë,tremujor apo edhe vjetorë).6.Kush konsiderohen konsumatorë të produktit tuaj? Në bazë të ligjit konsumatorët e birrës duhet të jenë- Përsonat mbi 18 vjetë-Birra 0- personat mbi 15 vjetë7.Cilat shpenzime konsiderohen si shpenzime të shitjes? Si shpenzime të shitjes paraqiten rrogat e puntorëve, automjetet etj.8.Ku paraqitet i nevojshëm promocioni për produktet tuaja? Promocioni zakonishtë bëhet në ato vende ku ështe shitja më e dobët, apo për lloje tëcaktuara të produkteve që kanë shitje më të dobët,promocioni zakonisht bëhet në bazë tëzbritjes së cmimit.
 17. 17. 9.Cilen metodë të marketingut e aplikoni? Marketingu ka një rendësi të madhe sepse konsiderohet se deri 30 % e fitimit vijne nga njemarketing i mirë.Kështu që Birra peja i aplikon reklamat televizive.10.Cilat analiza mbi shitjen i përdorni? Analiza mbi shitjet perdoren ;SMAT-metoda e eleminimitSWOT-përparësit,dobësit,të metat,rreziqet.11.Kë e shihni si konkurrent? Konkurrentet e “Birra Peja”Birra e ShkupitBirra e Nikshiqit12.Sa % të tregut e përbëni ju? Birra e pejës në treg është prezente 75%(konsumohet)Birra e Shkupit 20% -më së shumti konsumohet në Ferizaj dhe GjilanBirra e Nikshiqit 5%-më shumë në Pejë(Istog)
 18. 18. 13.Në cilat regjione keni më shumë shitje? “Birra Peja” më së shumti ka shitje në këto regjione:Regjionin e Prishtinës(Fushë kosovë,Lipjan,Obiliq,Podujevë,Graqanicë)Regjionin e Gjakovës( Rahoves,Junik)Regjionin e Drenasit (Skenderaj,Malishevë, Gllarevë-Komoran).Birra shitet edhe jashtë shtetitShqipëri 25 mijë HLShtetet e Europes 5 mijë HL(COOP, jane 456 markete dhe eksportohet më së shumti birra nëkanaqe)14.A mbani rezerva të produkteve? Si rezerva në Birrarinë e Pejës mbahen lënda e parë dhe gjysmëproduktet.Produktet e gatshme nuk mbahën rezerva sepse afati i skadimit është 6 muaj,dhe mbrendamuajit produketet duhet te dërgohen në vendet e caktuara.15.Cilat janë shpenzimet për mbajtjen e rezervave? Si shpenzime për mbajtjen e rezervave paraqitën: rryma,depot,kazanet etj.Birra nuk duhet të qendroj në diell.Si shpenzime të birrarise paraqitën edhe shpenzimet përdërgimin e mostrave.16.Cili është produkti bazë i ndërmarrjes suaj, a keni produkte mbështetëse? Produkt bazë kemi Birren me të gjitha llojet e sajë ndërsa si produkt i dytë,apo produktmbështetës i birrarisë është “Uji Akull”,i cili është një produkt i ri i lancuar në vitin 2011.
 19. 19. 17.Si ndahen distributorët?Distributorët e regjioneve10 regjione17 komercialistaSecili regjion e ka planin e vetë të shitjes dhe realizimit në HLDistribuimi i Burëve1 regjion (kosova)Shitja ambullantive (140 lokale ,5 puntorë)Blerësit e Huaj1 regjion (Export)
 20. 20. “BIRRA PEJA “(Birraria e Pejes )Distributoret eregjioneveDistributoret ebureveBleresit e huajTregtiHoReCaTregti HoReCaHoReCa
 21. 21. PËRFUNDIMIProcesi i shitjes ështe nje procese shumë më rëndësi , për tëcilin nevojitet të kemi njohuri të mjaftueshme , në mënyre që tekemi sukses në biznes përballë konkurrencës. Ky processparaqitet si një hallkë apo si një urë lidhëse në mese ndërmarrjesdhe konsumatorëve . Edhe pse është procesi i fundit i cilirealizohet kur është fjala për ndonjë produkt , ne duhet ta mësojmdhe ta njohim në fillim për shkak të lidhshmëris së tij me procesete tjera të biznesit .Një Faleminderit! apo Ditën e mirë! zgjat vetëm një moment tëshkrurtër, por është faktor shumë me rëndësi në ndërtimin emarrëdhënieve me klientët tuaj. Një buzëqeshje, një fjalë eëmbël, një shikim miqësor drejt në sy është e mjaftueshme për tëmbyllur me sukses një proces të shitjes.
 22. 22. LITERATURAligj.Ogranzimi i kontabilitetit Msc. Fëllanze PulaDhe nga interneti
 23. 23. FALEMINDERIT PËRVËMENDJE!

×