emri valmir nuredini valmir kulture gjuhe dhe shkrim akademik vali punim seminarik emri emri valmir nuredini foljet kalimtare foljet veprore mbiemri i nyjshem dhe i panyjshem mbiemri shkallet e ndajfoljes zgjedhimi i foljes folja menyrat e foljes llojet e njajfoljes ndajfolja kohet e foljes rasa emrore gjinore kallezore rrjedhore lakimi i emrit paraja financa punim seminarik paraja dhe bankat
See more