Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizimi i ndermarrjes

28,990 views

Published on

 • en qfar libri e ki morr qito organizimi i ndermarrjes pi kujt e ki morr qe bon mi dit me ma kthy ni pergjegjje :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Organizimi i ndermarrjes

 1. 1. L_07Organizimi i Ndërmarrjes MSc. LULJETA ELEZAJ Tetor, 2010 ëëë.company.com
 2. 2. Struktura organizative• Struktura organizative është e rëndësishme sepse përmes saj përzgjidhet se si resurset dhe funksionet do të bashkëveprojnë që të arrihen objektivat e ndërmarrjes.• Struktura organizative e drejton dhe orienton ndarjen e punëve , përgjegjësinë, obligimet, vendimmarrjen dhe kompetencat.• Skema Organizative ëëë.company.com
 3. 3. Organizimi….• Mënyra se si ndërmarrja është organizuar ka ndikim të drejtëpërdrejt në rendimentin e punës dhe motivimin e secilit punëtorë.• është e rëndësishme që udhëheqësit e ndërmarrjes të krijojë një organizimi të punës që shpie në përmbushjen e qëllimeve edhe të punëtorit edhe të ndërmarrjes në tërësi ëëë.company.com
 4. 4. Organizimi i ndërmarrjes si mjet qeverisjeje /menaxhimi• Struktura e organizimit funksionon si mjet menaxhimi kur kemi të bëjmë me bashkërënditjen e resurseve të ndërmarrjes dhe funksioneve të ndryshme të ndërmarrjes si : blerja, prodhimi, magazinimi, shitja, marketingu dhe administrimi i cështjeve ekonomike dhe përsonelit.• Në firmat private me vëtëm një pronar , shpesh është një përson që bënë punën organizative.• Rritja e ndërmarrjes dhe numrit të punëtorëve paraqet nëvojën e organizimit. ëëë.company.com
 5. 5. Përzgjedhja e organizimit• Përzgjedhja e organizimit përcakton :• Shpërndarjen e punëve dhë përgjegjësisë• Shpërndarjen e vendimarrjes dhe kometencat• Drejtimin dhe bashkërenditjen e veprimtarisë• “Njeriu i përshtatshëm në vëndin e duhur” ëëë.company.com
 6. 6. Skema organizative e ndërmarrjes Pasqyrimi skematik i organizimit të ndërmarrjes sipas ndërtimit hierarkik ëëë.company.com
 7. 7. Organizimi i ndërmarrjes nga prespektiva e blerësit• Frontin e organizimit piramidal të ndërmarrjes e përbëjnë pjesët e organizatës që kanë kontakte të drejtëpërdrejta me blerësit.• Baza e piramidës është e orientiar kah blerësi ëëë.company.com
 8. 8. Përzgjedhja e formës së organizimit• Përzgjedhja e formës së organizimit varet nga madhësia e ndërmarrjes, numri i fushveprimtarive dhe i llojeve të tyre. ëëë.company.com
 9. 9. Organizimi Funksional• Ndarja e punës horizontale nisur nga funksionet kryesore. Drejtori Kryesor Blerja Prodhimi Magazinimi Shitja Ekonomia• Pasqyrimi skematik i organizimit funksional të ndërmarrjes ëëë.company.com
 10. 10. Organizimi sipas divizioneve Drejtori KryesorDivizioni i grupit të Divizioni i grupit Divizioni i grupit produkteve të të produkteve të produkteve konsumit industiale kapitale Pasqyrimi skematik ndërmarrjes sipas divizioneve ëëë.company.com
 11. 11. Organizimi sipas formës së matricës• Organizimi matricor është forma e tillë e organizimit që ka dy apo më shumë dimenzione.• Përparësia:• Ekzistojnë ekspertë të fortë në kuadër të njësive funksionale• Dobësia:• E drejta e vendimarrjes mund të jetë e paqartë, përgjegjësia e shefit mund të ndahet në shumë duar dhe mund të ketë përplasje/implikime. ëëë.company.com
 12. 12. Kompetencat dhe përgjegjësia• Decentralizimi i vendimarrjes (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët)• Centralizimi i vendimarrjes (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të lartë) ëëë.company.com
 13. 13. Ndryshimi dhe përshtatja e organizimit Nëse konsiderohet i nevojshëm ndryshimi i organizimit: (e drejta e vendimarrjes bartet në bartës më të ulët)- Çka ka qenë vendimtare për zhvillimin historik të njësisë?- Cilat janë detyrat e njësisë në vështrim afatrshkurtër dhe afatgjatë?- A është i përshtatshëm organizimi I tanishëm për të arritur këto qëllime ?- Si do të realizohet ndryshimi?- Çfarë roli do të luan njësia e ndërmarrjes?- Në cfarë mënyre njësia është e varur nga njësitë e tjera?- Si do të ndahen detyrat e punës? ëëë.company.com
 14. 14. Ndryshimi i organizimit Pjesëmarrja dhe implikimet Angazhimi Aktiv Implikimi Të kuptuarit Akceptimi Koha Pasyrimi grafik i shkallës së pjesëmarrjes dhe implikimit në procesin e ndryshimit dhe përshtatjes së organizimit të ndërmarrjes ëëë.company.com
 15. 15. Organizimi i punës• Si të organizohet puna në ndërmarrje?• Organizimi i përgjithshëm dhe brenda të gjitha njësive organizative si psh :• funksionit të prodhimit,• funksionit të blerjes,• funksionit të shitjes,• funksionit ekonomiko-finajnciar etj ëëë.company.com
 16. 16. Organizimi klasiki punës - Taylorizmi• Shumë parime të organizimit të punës kanë zanafillën në teoritë e vitit 1911 të inxj=hinierit amerikan Frederick ë Taylor:• Synonte shpërndarje në shkallë të lartë të shkathtësive të punës dhe specializimit të detyrave,• Përcaktonte mëtoden më të mirë për të kryer cdo detyrë,• Aplikonte pagën indivisuale sipas sasisë së prodhimit apo të punës së kryer,• Synonte mbikqyrjen e saktë dhe të përballohet kufiri në mes të udhëheqësve dhe punëtorëve. ëëë.company.com
 17. 17. Organizimi modern i punës• Proceset paralele,• Përgjegjësia e rezultatit të bartët sa më poshtë që është e mundur,• Më shumë punë ekipore,• Arsimimi më i mirë i përsonelit etj. ëëë.company.com
 18. 18. Organizimi i punës i orientuar nga kualiteti• Kërkesat e blërësve janë pikënisje dhe synim,• Të bëhen gjërat e duhura nga fillimi – filozofia e zero gabimeve,• Të gjithë, e tërë ndërmarrja , puna ekipore• Zhvillimi i njohurive dhe aftësive në mënyrë të qëndrueshme ëëë.company.com
 19. 19. Organizimi fleksibil i punës• Bashkëvepruesit të kenë aftësi të shumta dhe të kryejnë punë të ndryshme,• i bënë punëtorët të identifikohen me ndërmarrjen të tërësi jo vetëm më njësi të caktuara,• Përsoneli nuk përjeton monotoni,• Përsoneli merr pjesë në punën zhvillimore dhe mundësohet shfrytëzimi i “rezërvës së dituris딕 Organizimi i punës duhet të karakterizohet me sinqeritet dhe komunikim ëëë.company.com
 20. 20. Organizimi i punës duke mësuar• “KAIZEN” – “ndryshim i përhershëm gjerë më mirë”,• Bashkëvepruesit të marrin përgjegjësinë për ndryshime të përhesrshme të metodave të rritjes së kualitetit dhe produktivitetit.• Krijimi i organizimit duke mësuar. ëëë.company.com
 21. 21. Udhëheqësia në përshtatje të situatës • Të udhëheqet duke dhënë urdhëra, • Duke formuluar qëllimin dhe përcjellur realizimin e qëllimit, ëëë.company.com
 22. 22. Situata e punës dhe shëndeti• Ndërvarësia e ndërsjelltë e shëndetit dhe punës.• Situata e punë:• Aktive – Kerkesët e larta dhe mundësia e madhe e vendimarrjes• Tendosur – Kërkesat e larta, mundësitë e vogla të vendimarrjes• Shtendosur – Kërkesat e ukëta, mundësia e madhe e vendimarrjes• Pasive – Kërkesat e ulëta dhe mundëia e vogël e vendimarrjes ëëë.company.com

×