Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt+การยศ..

9,188 views

Published on

Ppt+การยศ..

Published in: Health & Medicine
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ppt+การยศ..

 1. 1. การยศาสตร์ นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 7/21/2014 1
 2. 2. การยศาสตร์  ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ สภาพแวดล้อมในการทางาน  นาไปประยุกต์หรือปรับปรุงสภาพของงานให้ เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน และทาให้งานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ  ผู้ปฏิบัติงานมีความเป็นอยู่และมีสุขภาพอนามัยที่ดี 7/21/2014 2
 3. 3. การยศาสตร์ให้อะไรบ้าง 7/21/2014 3
 4. 4. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ 7/21/2014 4
 5. 5. ปรัชญาของการยศาสตร์  คิดถึงคนเป็นศูนย์กลาง  ออกแบบให้สะดวกต่อผู้ใช้  ออกแบบงานให้เหมาะกับคน  เลือกคนให้เหมาะกับงาน 7/21/2014 5
 6. 6. หลักการพื้นฐานของการออกแบบ ทางการยศาสตร์ 7/21/2014 6
 7. 7. สาเหตุการบาดเจ็บจากการทางาน 1.สภาพการทางานไม่เหมาะสม ได้แก่ • แสงสว่าง • เสียงดัง • อุณหภูมิ • ความสั่นสะเทือน ความเร็วของเครื่องจักร • งานซ้าซากจาเจ 7/21/2014 7
 8. 8. สาเหตุการบาดเจ็บจากการทางาน 2. อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ที่มี ขนาดไม่เหมาะสมกับขนาด สัดส่วนของ ร่างกายผู้ปฏิบัติงาน 7/21/2014 8
 9. 9. สาเหตุการบาดเจ็บจากการทางาน 3.ลักษณะงานที่ทาด้วยท่าทางอิริยาบถที่ ฝืนธรรมชาติ ได้แก่ • งานที่ต้องมีการบิดโค้งงอของข้อมือ งอแขน งอข้อศอก การจับ โดยเฉพาะนิ้วมือซ้าๆ • งานที่ต้องก้มศีรษะ ก้มหลัง บิดเอี้ยวตัว เอื้อม หรือยกสิ่งของขึ้นสุดแขน 7/21/2014 9
 10. 10. ปัญหาการยศาสตร์ในสถานประกอบการ 1. การประสบอันตรายจากการยกหรือ เคลื่อนย้ายของหนัก 2. การประสบอันตรายจากท่าทางการทางาน 3. อาการเจ็บป่วยจากการเคลื่อนย้ายของหนัก 4. อาการเจ็บป่วยจากท่าทางการทางาน 7/21/2014 10
 11. 11. ท่าทางที่ไม่เหมาะสม คอ • ช่วงการเคลื่อนไหวที่มากกว่า 15 องศา • กล้ามเนื้อจะล้าได้ง่าย • กล้ามเนื้อเอ็นรอบข้อกระดูกสันหลัง ส่วนคอ ถูกยืดมากเกินไป 7/21/2014 11
 12. 12. ท่าทางที่ไม่เหมาะสม หลัง • ก้มมากกว่า 20 องศา แอ่นหลัง หมุน หรือ เอียงตัว หลายกิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากเกิดแรงกดที่กระดูกสันหลัง 7/21/2014 12
 13. 13. วิธีการยกที่ควรแนะนา 1. ทดสอบน้าหนักก่อน ถ้าหนักเกินไป ควรขอความ ช่วยเหลือ 2. อย่ายกแบบกระตุก หรือกระชาก การยกต้องควบคุมได้ 3. ยกอยู่ในแนวระนาบหน้า - หลัง ไม่บิด ใช้การก้าว แทน การหมุนตัว เวลาเปลี่ยนทิศทาง 4. ระยะทางในการยกไม่ควรมากเกินไป 5. พัก เมื่อมีอาการเหนื่อย หรือล้า 7/21/2014 13
 14. 14. ท่ายกของที่ถูกวิธี 7/21/2014 14
 15. 15. การปรับปรุงสภาพการทางาน 1. ไม่ยกของหนักเกินกาลัง 2. ใช้คนช่วย หรือเครื่องมือ 3. ของที่หนักไม่ควรวางบนพื้น 7/21/2014 15
 16. 16. ท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง 1. ตาแหน่งของคอมพิวเตอร์ ไม่ควรวางคอมพิวเตอร์ ไว้ในที่มีแสงสะท้อนมาก 2. ระดับของจอภาพ ควรปรับระดับจอภาพให้อยู่ใน แนวต่ากว่าระดับสายตาเล็กน้อย 3. การนั่ง ควรนั่งห่างจากตัวเครื่องประมาณ 2 – 2.5 ฟุต นั่งลาตัวให้ตรง แผ่นหลังพอดีกับพนักพิงเก้าอี้ 7/21/2014 16
 17. 17. ท่าทางการนั่งทางานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง 4. การวางข้อศอก ควรวางข้อศอกให้อยู่ในแนว เดียวกับระดับการพิมพ์ 5. การวางเท้า ควรวางเท้าให้พอดีกับพื้นราบ 6. การพักสายตา ในระหว่างที่ใช้เครื่องควรมี การพักสายตาเป็นระยะ 7/21/2014 17
 18. 18. ท่าทางการใช้งานที่ถูกต้อง ท่าทางการทางานที่ไม่ถูกต้อง 7/21/2014 18
 19. 19. โรคทางการยศาสตร์ 7/21/2014 19
 20. 20. • ท่าทางการทางาน • การทางานซ้าซาก • ปริมาณงาน 7/21/2014 20
 21. 21. ท่านี้ทาเกิดโรคอะไรค่ะ จากการทางาน 7/21/2014 21
 22. 22. งานบางประเภททาให้เกิดอันตรายจาก • การยก • ท่าทางที่น่าเกลียด • การออกแรงจับหรือหยิบ • การเคลื่อนไหวซ้าๆกัน • การสั่นสะเทือนที่แขน และมือ 7/21/2014 22
 23. 23. โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ • ส่วนบน ได้แก่ มือ แขน ไหล่ คอ หลังส่วนต้น • หลัง • ขา และ เท้า 7/21/2014 23
 24. 24. อันตรายต่อไหล่ แขนส่วนต้น หลังส่วนบน คอ ศีรษะ • การยืดแขนจนสุด • การยกแขนเพื่อทางาน • การไขว้แขนไปด้านหลังหรือเอื้อมข้ามลาตัว • การโยน • การเงยศีรษะค้างไว้ • ความเครียด 7/21/2014 24
 25. 25. อันตรายต่อหลังส่วนล่าง • การยกของหนัก • การเอี้ยวตัวซ้าซาก • การบิดตัว • การอยู่ในท่าเดิมนานๆ 7/21/2014 25
 26. 26. อันตรายต่อหลังส่วนล่าง • ปวดหลัง • กระดูกสันหลังเคลื่อน • เอ็นอักเสบ • กล้ามเนื้ออักเสบ • ปวดกระดูก 7/21/2014 26
 27. 27. อาการปวดหลัง 1. อาการปวดหลังเป็นอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับ ทุกคน ทุกอาชีพ เกือบจะทุกอายุ 2. ในวัยรุ่นมักเกิดจากการเล่นกีฬา 3. ในวัยทางานเกิดจากการปฏิบัติงาน, อุบัติเหตุ 4. ในผู้ที่มีอายุสูงขึ้นมักเกิดจากความเสื่อมของ กระดูกและข้อของกระดูกสันหลัง 7/21/2014 27
 28. 28. การทางานในลักษณะต่างๆจะมีผลในเกิดแรงกระทาต่อ กระดูกสันหลัง 7/21/2014 28
 29. 29. นั่งหลังค่อมเก้าอี้ห่างโต๊ะ ปวดหลังได้ 7/21/2014 29
 30. 30. นั่งหลังตรงมีพนักดันหลังและนั่งใกล้โต๊ะ ทาให้ไม่ปวดหลัง 7/21/2014 30
 31. 31. สาเหตุการปวดหลัง 7/21/2014 31
 32. 32. อันตรายต่อเท้าและขา • การยืนนาน การใช้เท้าเหยียบ กระเดื่องบ่อยๆ • การยกหรือบิดขาเพื่อกดปุ่ม • ทาให้เกิดเส้นเลือดขอด 7/21/2014 32
 33. 33. อันตรายต่อเท้าและขา • หลอดเลือดดาอักเสบ • ปวดเอ็นข้อเท้า • ปวดขา • เท้าบวม 7/21/2014 33
 34. 34. การยกที่ปลอดภัย การยกที่ปลอดภัย: เคล็ดลับที่ทาให้หลังของ คุณปลอดภัย คุณเคยตรวจสอบของที่คุณจะ ยกหรือไม่? • ทดสอบอย่างง่ายๆโดยการผลักด้วยมือหรือเท้าเบาๆ เราจะทราบว่าของ ที่จะยกหนักเท่าไร • จาไว้ว่าของขนาดเล็กไม่ได้หมายความว่าจะมีน้าหนัก เบา 7/21/2014 34
 35. 35. • ให้แน่ใจว่ามันไม่เคลื่อนที่ไปมา และมีการ กระจายน้าหนักอย่างสมดุลย์ • ของที่มีขนาดเล็กกว่าบรรจุภัณฑ์ อาจทาให้เกิด อุบัติเหตุ ถ้ากล่องไม่สมดุลย์ ของที่คุณจะยกได้รับการบรรจุ อย่างถูกต้องหรือไม่? 7/21/2014 35
 36. 36. • ให้แน่ใจว่าสามารถหยิบจับได้ถนัดมือ และ แน่นหนา ก่อนที่จะยก • การเพิ่มที่จับ (หูจับ) จะช่วยให้ยกง่ายขึ้น และ ปลอดภัย ยิ่งขึ้น ของที่จะยกนั้นหยิบจับถนัดมือหรือไม่? 7/21/2014 36
 37. 37. • คุณอาจบาดเจ็บเขย่งหรือเอื้อมมือเพื่อยกของ เหนือศีรษะของคุณ • พยายามใช้บันใดเมื่อยกของที่อยู่เหนือศีรษะของ คุณ ต้องเขย่งตัวเพื่อเข้าไปยกสิ่งของนั้นหรือไม่? 7/21/2014 37
 38. 38. การยกของหนัก ไปหรือไม่ครับ 7/21/2014 38
 39. 39. 7/21/2014 39
 40. 40. ท่ายกของที่ถูกต้อง 7/21/2014 40
 41. 41. เปรียบเทียบท่านั่งทางานกับท่ายกของที่ถูกต้อง 7/21/2014 41
 42. 42. 7/21/2014 42
 43. 43. ตัวอย่างแบบสารวจทางด้านการยศาสตร์ ในสถานประกอบการ 7/21/2014 43
 44. 44. 7/21/2014 44
 45. 45. 7/21/2014 45
 46. 46. 7/21/2014 46
 47. 47. 7/21/2014 47
 48. 48. โรคออฟฟิศซินโดรม โรคออฟฟิศซินโดรม "Office Syndrome" • เป็นโรคร้ายสาหรับคนที่กินเงินเดือน • คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ชอบปวดหัว ปวดหัวตา ปวดหลัง ปวดไหล่บ่อยๆ 7/21/2014 48
 49. 49. โรคออฟฟิศซินโดรม • เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทางาน ออฟฟิศที่สภาพแวดล้อมในที่ทางานไม่ เหมาะสม • ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทางานตลอดเวลา • หรือไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 7/21/2014 49
 50. 50. โรคออฟฟิศซินโดรม • ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อย ตามอวัยวะต่างๆ • อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ • สาหรับประเทศไทยเคยสารวจในคนทางานที่ สานักพิมพ์แห่งหนึ่งจานวน 400 คนพบว่าร้อยละ 60 มีภาวะดังกล่าว 7/21/2014 50
 51. 51. กลุ่มอาการ Office Syndrome 7/21/2014 51
 52. 52. ปรับพฤติกรรม • กะพริบตาบ่อยๆ • ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมือและแขนทุกๆ 1 ชั่วโมง • พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุกๆ 10 นาที • ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 7/21/2014 52
 53. 53. ปรับพฤติกรรม • เปลี่ยนท่าการทางานทุก 20 นาที • นั่งหลังตรงชิดขอบด้านในของเก้าอี้ • วางข้อมือในตาแหน่งตรง ไม่บิด หรืองอข้อมือขึ้นหรือลง ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 7/21/2014 53
 54. 54. ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก ปรับอุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน 1. คอมพิวเตอร์ • ตั้งจอคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดไว้ในแนวตรงกับหน้า • ขอบบนของจอคอมพิวเตอร์ ควรอยู่ระดับสายตา ในท่า นั่งที่คุณรู้สึกสบาย 7/21/2014 54
 55. 55. ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 1. คอมพิวเตอร์ • จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่างเท่ากับความยาวแขน ซึ่งเป็น ระยะที่อ่านสบายตา • ควรให้จออยู่ในมุมที่เหนือกว่าระดับตาเล็กน้อย •ใช้เมาส์ โดยพักข้อศอกบนที่รองแขน และสามารถ เคลื่อนไหวได้แบบไม่จากัดพื้นที่ 7/21/2014 55
 56. 56. ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 2. โต๊ะ-เก้าอี้ • ควรปรับให้ขอบของเบาะเก้าอี้ต่ากว่าระดับเข่า • ลองนั่งบนเก้าอี้แล้ววางเท้าลงบนพื้น ให้ขาทามุมประมาณ 90 องศา • ปรับพนักพิงให้รองรับกับหลังส่วนล่าง ถ้าไม่สามารถทาได้ ใช้หมอนหนุนหลังส่วนล่าง 7/21/2014 56
 57. 57. ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 2. โต๊ะ-เก้าอี้ • ปรับที่รองแขนให้อยู่ระดับข้อศอกและไหล่อยู่ในระดับที่ ผ่อนคลาย • ปรับให้มีช่องว่างระหว่างขอบเก้าอี้กับขาด้านหลัง • ปรับที่วางคีย์บอร์ดให้อยู่ในระดับข้อศอก ทามุม 90 องศา 7/21/2014 57
 58. 58. ออฟฟิศซินโดรม...เลี่ยงได้ไม่ยาก 7/21/2014 58
 59. 59. เคล็ดลับการป้ องกันโรคออฟฟิศซินโดรม 1. ออกกาลังกายสม่าเสมอ 2. ระวังเรื่องท่าทางและบุคลิกภาพ อย่านั่งไหล่ห่อ หลัง ค่อม 3. ยกของหนักจากพื้น ไม่ควรใช้วิธีก้มแล้วยก แต่ควรใช้วิธี ย่อตัวแล้วยก ให้หลังตั้งฉากอยู่เสมอ เพื่อป้ องกันโรคหมอน รองกระดูกเคลื่อน 7/21/2014 59
 60. 60. เคล็ดลับการป้ องกันโรคออฟฟิศซินโดรม 4. เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อย อย่าฝืนร่างกาย ให้เดินออกไป ทาอะไรสัก 3-5 นาที เช่น เดินไปดื่มน้า เข้าห้องน้า 5. ระมัดระวังการใส่ส้นสูง อย่าใส่ให้สูงเกินไป ความสูงที่ เหมาะสมคือ ไม่เกิน 2 นิ้ว แต่หากมีความจาเป็นจริงๆ ต้อง ใส่เพื่อออกงาน ก็ควรเตรียมรองเท้าไว้เปลี่ยนเมื่อถึงเวลา พัก 6. ระมัดระวังอย่าให้เครียดจนเกินไป 7/21/2014 60
 61. 61. 7/21/2014 61 12 ท่ายืดเส้นยืดสายป้ องกันโรค ออฟฟิศซินโดรม
 62. 62. วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรม 1. ปรับ work station ให้เหมาะสม เปลี่ยนอิริยาบถทุก 15-20 นาที 2. ควรเปิดหน้าต่างออฟฟิศให้อากาศได้ระบาย อย่างน้อย ในตอนเช้าที่อากาศยังไม่ร้อนมาก 3. ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลด ระยะเวลาในการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า 7/21/2014 62
 63. 63. วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรม 4. หาต้นไม้ในร่มมาปลูก เพื่อช่วยดูดซับสารพิษและเป็นที่ พักสายตา 5. ควรติดตั้งเครื่องฟอกอากาศและจะดียิ่งขึ้นถ้ามีตู้ปลา ขนาดใหญ่ๆ สักตู้ เพื่อช่วยคืนสมดุลความชื้นที่เสียไปกับ เครื่องปรับอากาศ 6. หมั่นทาความสะอาดโต๊ะทางานของคุณเอง ด้วย แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค 7/21/2014 63
 64. 64. วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรม 7. ถ้าอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ให้เงยหน้าขึ้นมอง ออกไปไกลๆ ทุกๆ 20 นาที เพื่อบรรเทาความเหนื่อย ล้าของสายตา 8.ปรับระดับเก้าอี้และจอคอมพิวเตอร์ให้สมดุลกับ ระดับสายตา 7/21/2014 64
 65. 65. วิธีสร้างภูมิคุ้มกันโรคออฟฟิศซินโดรม 9. ปรับโต๊ะทางานให้มีระดับพอดีกับข้อศอก เพื่อจะ ได้กดแป้ นคีย์บอร์ดได้ถนัด 10. ควรมีที่รองรับข้อมือ เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด อาการกระดกข้อมือซ้าๆ 7/21/2014 65
 66. 66. 7/21/2014 66
 67. 67. ช่องทางการติดต่อ….  facebook: prachaya56@hotmail.com เข้าร่วมในกลุ่มคลินิกอาชีวอนามัย 7/21/2014 67

×