Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก

 • Login to see the comments

ไข้เลือดออก

 1. 1. ไข้เลือดไข้เลือด ออกออก นพนพ..ปรัชญา ศรีสว่างปรัชญา ศรีสว่าง
 2. 2. ไข้เดงกีไข้เดงกี ((DengueDengue Fever : DF)Fever : DF) โรคติดเชื้อเดงกี (Dengue illness) มี 4 ชนิด (DEN1, DEN2, DEN3, DEN4)  มียุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุง ลายสวน (Aedes albopictus) เป็น พาหะนำาโรค
 3. 3. แนวโน้มอัตราป่วย อัตราตายแนวโน้มอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตายและอัตราป่วยตาย
 4. 4. กลุ่มอายุกลุ่มอายุ
 5. 5. กลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพ
 6. 6. ฤดูการเกิดโรคฤดูการเกิดโรค
 7. 7. การแพร่กระจายเชื้อของการแพร่กระจายเชื้อของ ไวรัสเดงกีไวรัสเดงกี ยุงไปกัดผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก มีระยะฟักตัวใน ยุง 8-10 วัน ระยะฟักตัวใน คน 5-8 วัน ขณะมีไข้สูง ไวรัสอยู่ใน กระแสเลือด ยุงมีเชื้อตลอด 1-2 เดือน ยุงมีเชื้อไปกัด คนปกติ
 8. 8. ลักษณะการติดเชื้อไวลักษณะการติดเชื้อไว รัสเดงกีรัสเดงกี
 9. 9. การจำาแนกการป่วยการจำาแนกการป่วย  กลุ่มอาการไข้เดงกี (Dengue Fever: DF)  ไข้เลือดออกเดงกี (Dengue Haemorhagic Fever: DHF )  ไข้เลือดออกช็อก (Dengue Shock Syndome: DSS)
 10. 10. ไข้เดงกีไข้เดงกี ((DengueDengue Fever: DFFever: DF)) •มีไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการ/สิ่งตรวจ พบอย่างน้อย 2 ข้อ ต่อไปนี้ – ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา – ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ – ปวดข้อ ปวดกระดูก – ผื่นตามตัว – ภาวะเลือดออก คือ •มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง (petechiae) •เลือดกำาเดา
 11. 11. ไข้เดงกีไข้เดงกี ((DengueDengue Fever: DFFever: DF))•ตรวจ CBC ≤พบมีเม็ดเลือดขาวตำ่า 5,000 เซลล์/ลบ.มม. •มีเกล็ดเลือด ≤ 150,000 เซลล์/ลบ.มม. •มี HCT เพิ่มขึ้น 5-10 % •Postive IgM/ IgG ELISA Test
 12. 12. ไข้เลือดออกเดงกีไข้เลือดออกเดงกี ((Dengue HaemorhagicDengue Haemorhagic Fever: DHFFever: DHF ))•มีอาการทางคลินิก ร่วมกับมีการ เปลี่ยนแปลงทางห้องปฏิบัติการ คือ – ไข้เกิดขึ้นเฉียบพลันและสูงลอย 2-7 วัน – มีอาการเลือดออก – ตรวจ tourniquet test ผลบวก – ≤เกล็ดเลือด 100,000 เซลล์/ลบ.มม. – HCT เท่ากับหรือมากกว่า 20 % เมื่อเทียบ กับ HCT เดิม – มีการรั่วของพลาสมา เช่น มี pleural
 13. 13. ไข้เลือดออกช็อกไข้เลือดออกช็อก ((DengueDengue Shock Syndome: DSSShock Syndome: DSS)) •มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการ ดังนี้ – ชีพจรเบาเร็ว – ความดันโลหิตตำ่า หรือ Pulse Pressure แคบ – มือ เท้าเย็น กระสับกระส่าย – Poor capillary refill > 2 วินาที
 14. 14. การดำาเนินโรคของไข้การดำาเนินโรคของไข้ เลือดออกเดงกีเลือดออกเดงกี •ระยะที่ 1 ระยะไข้ (acute febrile stage) – มีไข้สูงลอย 2-7 วัน – ปวดกล้ามเนื้อ บางรายมีหน้าแดง (flushed face) – มีจุดเลือดออก หรือมีผื่นแบบ erythema หรือ maculopapular – บางรายมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เช่น
 15. 15. การดำาเนินโรคของไข้การดำาเนินโรคของไข้ เลือดออกเดงกีเลือดออกเดงกี•ระยะที่2 ระยะวิกฤติ (critical stage) – ระยะที่มีการรั่วของพลาสมา โดย การรั่ว ของพลาสมาประมาณ 24-48 ชั่วโมง – บางรายมีระบบการไหลเวียนโลหิตล้ม เหลว/ภาวะช็อก – ปวดท้องด้านขวา ตับโต กดเจ็บ – เลือดออกผิดปกติ
 16. 16. ความรุนแรงของไข้ความรุนแรงของไข้ เลือดออกเดงกีเลือดออกเดงกี ระดับระดับ ความรุนแรงของโรคความรุนแรงของโรค Grade I  ไม่ช็อก  tourniquet test ให้ผลบวก Grade Il  ไม่ช็อก  มีภาวะเลือดออก Grade III  ช็อก ชีพจรเบาเร็ว  ความดันโลหิตตำ่า Grade IV  ช็อกรุนแรง  วัดความดันโลหิต และจับชีพจรไม่ ได้
 17. 17. การดำาเนินโรคของไข้การดำาเนินโรคของไข้ เลือดออกเดงกีเลือดออกเดงกี•ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว (convalescent stage) – อาการดีขึ้น ประมาณ 2 – 3 วัน – ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น – ความดันโลหิตปกติ ชีพจรเต้นช้าลง และ แรงขึ้น – ค่า Hct ลดลงมาคงที่ – อาจพบผื่น (convalescent rash) มี ลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆ สีขาวของผิวหนัง
 18. 18. อาการแสดงที่เป็นอาการแสดงที่เป็น สัญญาณอันตรายสัญญาณอันตราย• มีภาวะช็อกจากการรั่วของพลาสมา (severe plasma leakage) ได้แก่ – ความดันโลหิตตำ่า – มือเท้าเย็น • มีเลือดออกผิดปกติรุนแรง (severe bleeding) • มีการทำางานของอวัยวะล้มเหลว (severe organ impairment) เช่น – ภาวะตับวาย –
 19. 19. การรักษาการรักษา ควรให้ยาลดไข้ (พาราเซตามอล ) เมื่อเวลา มีไข้สูงเกิน 39 องศา  ห้ามให้แอสไพริน ไอบูโปรเฟน เพราะจะ ทำาให้เลือดออกง่าย และเป็นอันตรายต่อตับ ได้  ถ้าให้ยาลดไข้ แล้วไข้ไม่ลง แนะนำาให้เช็ด ตัวในนำ้าอุ่นหรือนำ้าธรรมดา แอสไพริน
 20. 20. การรักษาการรักษา • แนะนำาให้ทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม • แนะนำาให้ดื่มนม นำ้าผลไม้ หรือเกลือแทนนำ้า เปล่า • แนะนำาให้งดรับประทานอาหารหรือนำ้าที่มีสี แดง สีนำ้าตาล หรือสีดำา • ถ้ายังดื่มนำ้าได้และไม่มีอาการแสดงขาดนำ้า ไม่จำาเป็นต้องให้ IV Fluid
 21. 21. การป้องกันโรคไข้ เลือดออก

×