Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt influenza

Ppt influenza

 • Login to see the comments

Ppt influenza

 1. 1. นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง 21/07/58 1
 2. 2. • เกิดจากการติดเชื้อ Influenza virus • สายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ในคนมีหลายสายพันธุ์ แต่ที่พบกันบ่อยๆ คือ –H1N1 –H3N2 • เป็นการติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ เชื้ออาจจะลามเข้าปอดทาให้เกิด ปอดบวม มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดตามตัวและปวดกล้ามเนื้อ 21/07/58 2
 3. 3. 21/07/58 3
 4. 4. • เชื้อนี้ติดต่อระบบทางเดินหายใจ • วิธีการติดต่อ ได้แก่ –ติดต่อโดยการไอหรือจาม เชื้อจะเข้าทางเยื่อบุตาและปาก –สัมผัสเสมหะของผู้ป่ วยทางแก้วน้า –สัมผัสทางมือที่ปนเปื้อนเชื้อโรค 21/07/58 4
 5. 5. • ระยะฟักตัว: ประมาณ 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน –ไข้สูง 39-40 องศา ตาแดง –เจ็บคอ คอแดง ไอแห้งๆ –มีน้ามูกไหล คัดจมูก อาจจะอยู่ได้1 สัปดาห์ 21/07/58 5
 6. 6. • ระยะฟักตัว: ประมาณ 1-4 วัน เฉลี่ย 2 วัน (ต่อ) –มีอาการอ่อนเพลีย –เบื่ออาหาร คลื่นไส้ –ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดรอบกระบอกตา –ปวดแขนขา ปวดข้อ 21/07/58 6
 7. 7. • ผู้ป่ วยอาจจะมีอาการกาเริบของโรคที่เป็นอยู่ เช่น –หูน้าหนวก –หลอดลมอักเสบ –ปอดบวม ปอดอักเสบ –กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ –สมองอักเสบ 21/07/58 7
 8. 8. • พักผ่อนมากๆ • อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และย่อยง่าย ควรดื่มน้ามากๆ • ถ้ามีไข้ให้ใช้ผ้าชุมน้าเช็ดตัว หากไข้ไม่ลงให้รับประทาน paracetamol • ถ้าไอมากก็รับประทานยาแก้ไอ แต่ในเด็กเล็กไม่ควรซื้อยารับประทานเอง 21/07/58 8
 9. 9. • ผู้ที่เจ็บคอ อาจจะใช้น้า 1 แก้วผสมเกลือ 1 ช้อนกรวกคอ • อย่าสั่งน้ามูกแรง ๆ เพราะอาจจะทาให้เชื้อลุกลาม • ในช่วงที่ระบาดให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์สาธารณะ ลูกบิด ประตู • เวลาไอหรือจามต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปากและจมูก • ต้องสวมผ้าปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา • ให้หยุดงาน หยุดเรียนจนกว่าจะพ้นระยะการติดต่อของโรค คือ –7 วันหลังเริ่มป่วย หรืออย่างน้อย 1 วันหลังไม่มีไข้ 21/07/58 9
 10. 10. • หากมีอาการเหล่านี้ควรพบแพทย์ ผู้ป่ วยเด็กควรปรึกษาแพทย์เมื่อมี อาการดังต่อไปนี้ –ไข้สูง ให้ยาลดไข้แล้วไข้ยังเกิน 38.5 องศา –หายใจหอบหรือหายใจลาบาก มีอาการมากกว่า 7 วัน ผิวสีม่วง –เด็กดื่มน้าหรือรับประทานอาหารไม่พอ เด็กซึม หรือไม่เล่น –เด็กไข้ลด แต่อาการไม่ดีขึ้น 21/07/58 10
 11. 11. • สาหรับผู้ใหญ่ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์ –ไข้สูงและเป็นมานาน –หายใจลาบาก หรือหายใจหอบ –เจ็บหรือแน่นหน้าอก –หน้ามืดเป็นลม –อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ 21/07/58 11
 12. 12. • กลุ่มผู้ป่ วยเหล่านี้ถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ควรจะพบ แพทย์เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ –ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจาตัว เช่น โรคตับ โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด –หญิงตั้งครรภ์ –คนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี –ผู้ป่วยโรคเอดส์ –ผู้ที่พักในสถานเลี้ยงคนชรา 21/07/58 12
 13. 13. • ผู้ป่ วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการเหล่านี้ควรจะรักษาในโรงพยาบาล –มีอาการขาดน้าไม่สามารถดื่มน้าได้อย่างเพียงพอ –เสมหะมีเลือดปน –หายใจลาบาก หายใจหอบ –ริมฝีปากเปลี่ยนเป็นสีม่วงเขียว –ไข้สูงมากเพ้อ –มีอาการไข้และไอหลังจากไข้หวัดหายแล้ว 21/07/58 13
 14. 14. • ล้างมือบ่อย ๆ • พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกาลังกาย • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย • อย่าใช้ของส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้า ร่วมกับผู้อื่น • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นพวกผัก ผลไม้ นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง • ฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี 21/07/58 14
 15. 15. 21/07/58 15
 16. 16. 21/07/58 16
 17. 17. 21/07/58 17
 18. 18. • การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุด 21/07/58 18 สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการหยุดงานหรือหยุดเรียน
 19. 19. • วัคซีนชนิดเชื้อเป็น –เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยนาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มาทาให้อ่อนฤทธิ์ลง –เข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีพ่นทางจมูก เพื่อสร้างภูมิต้านทานเฉพาะใน เยื่อบุทางเดินหายใจ –สาหรับประเทศไทยยังไม่ได้นาเข้ามาใช้ และกาลังอยู่ในระหว่าง ทาการศึกษาวิจัยถึงการผลิต 21/07/58 19
 20. 20. • วัคซีนชนิดเชื้อตาย –เป็นวัคซีนที่สกัดมาจากชิ้นส่วนของไวรัส –นาเข้าสู่ร่างกายโดยใช้วิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อ เพื่อสร้างภูมิต้านทาน เฉพาะที่ในเลือด –วัคซีนชนิดนี้สามารถฉีดให้แก่บุคคลทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนชนิดนี้มีใช้ในประเทศไทยแล้ว 21/07/58 20
 21. 21. • คนอ้วน • หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป • ผู้พิการทางสมอง • เด็กเล็กที่มีอายุ 6 เดือน – 2 ปี • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป • ผู้ป่ วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ ปอด หอบหืด ไต เบาหวาน หรือ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 21/07/58 21
 22. 22. • เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน • คนที่มีประวัติแพ้ไก่หรือไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนชนิดนี้ผลิตจาก ไข่ไก่ • ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง • ผู้ที่มีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน • ผู้ป่ วยที่มีโรคประจากาเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน 21/07/58 22
 23. 23. • ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือ –ในช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน) –เป็นช่วงที่วัคซีนสาหรับปีนั้น ๆ จะออกมาพอดี –หากไม่สะดวก จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีก็ได้ เนื่องจาก ประเทศไทยสามารถพบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทั้งปี 21/07/58 23
 24. 24. • ในการฉีดวัคซีนอาจเกิดผลข้างเคียงขึ้นได้ –อาจมีอาการไข้ –ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดบวมบริเวณที่มีการฉีดวัคซีน –หายเป็นปกติได้ภายใน 1 – 2 วัน 21/07/58 24
 25. 25. • ในผู้ที่แพ้ไข่ไก่แบบรุนแรง จึงไม่จะควรฉีดวัคซีนนี้ • สาหรับผู้ที่มีไข้สูงแบบเฉียบพลัน ก็ควรจะรอให้ไข้ลดลงก่อน แล้วจึงไปเข้ารับการฉีดวัคซีน 21/07/58 25
 26. 26. 21/07/58 26
 27. 27. 21/07/58 27
 28. 28. 21/07/58 28
 29. 29. 21/07/58 29
 30. 30. 21/07/58 30

×