9 การให้สุขศึกษา

24,457 views

Published on

2 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
24,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
135
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • 9 การให้สุขศึกษา

  1. 1. Health Education
  2. 2. หลักการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน
  3. 3. หลักการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน
  4. 4. หลักการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน 2 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
  5. 5. หลักการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน 2 การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 3 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพในชุมชน
  6. 6. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย
  7. 7. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร
  8. 8. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร• ด้านเศรษฐกิจและสังคม :- อาชีพ รายได้ รายจ่าย การติดต่อกับสังคมภายนอก
  9. 9. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร• ด้านเศรษฐกิจและสังคม :- อาชีพ รายได้ รายจ่าย การติดต่อกับสังคมภายนอก• สถิติสาธารณสุข :- การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
  10. 10. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร• ด้านเศรษฐกิจและสังคม :- อาชีพ รายได้ รายจ่าย การติดต่อกับสังคมภายนอก• สถิติสาธารณสุข :- การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน• สิ่งแวดล้อม :- สภาพบ้าน แหล่งน้ําดื่ม น้ําใช้ การกําจัดขยะ
  11. 11. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร• ด้านเศรษฐกิจและสังคม :- อาชีพ รายได้ รายจ่าย การติดต่อกับสังคมภายนอก• สถิติสาธารณสุข :- การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน• สิ่งแวดล้อม :- สภาพบ้าน แหล่งน้ําดื่ม น้ําใช้ การกําจัดขยะ• ความรู้ ทัศคติ การปฏิบัติตัว
  12. 12. ข้อมูลที่ใช้วินิจฉัย• ด้านประชากรศาสตร์ :- ลักษณะประชากร การย้ายเข้าออก การกระจายของ ประชากร• ด้านเศรษฐกิจและสังคม :- อาชีพ รายได้ รายจ่าย การติดต่อกับสังคมภายนอก• สถิติสาธารณสุข :- การเกิด การตาย การเจ็บป่วย การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน• สิ่งแวดล้อม :- สภาพบ้าน แหล่งน้ําดื่ม น้ําใช้ การกําจัดขยะ• ความรู้ ทัศคติ การปฏิบัติตัว• ด้านบริการสาธารณสุข :- จํานวนสถานบริการ การใช้บริการ ประเภทอาสาสมัคร
  13. 13. การให้สุขศึกษาHEALTH EDUCATION
  14. 14. การให้สุขศึกษา HEALTH EDUCATIONประสบการณ์ทั้งมวลทางด้านสุขภาพที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้เจตคติ การปฏิบัติที่ดีและถูกต้องต่อสุขภาพของตนเองและชุมชนทั้งยังผลให้บุคคลและชุมชนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  15. 15. จุดมุ่งหมายของการให้สุขศึกษา
  16. 16. จุดมุ่งหมายของการให้สุขศึกษา• สอนให้รู้จักรักษาและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็ง แรง มีความสุข และสามารถกระทําการใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  17. 17. จุดมุ่งหมายของการให้สุขศึกษา• สอนให้รู้จักรักษาและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็ง แรง มีความสุข และสามารถกระทําการใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน• ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการรักษาและปรับปรุงสุขภาพ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  18. 18. จุดมุ่งหมายของการให้สุขศึกษา• สอนให้รู้จักรักษาและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็ง แรง มีความสุข และสามารถกระทําการใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน• ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการรักษาและปรับปรุงสุขภาพ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน• ปรับปรุงการดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชน ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชากรของชาติมีสุขภาพดียิ่งขึ้น
  19. 19. จุดมุ่งหมายของการให้สุขศึกษา• สอนให้รู้จักรักษาและปรับปรุงสุขภาพของตนเอง ให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็ง แรง มีความสุข และสามารถกระทําการใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชีวิต ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน• ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการรักษาและปรับปรุงสุขภาพ ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน• ปรับปรุงการดําเนินชีวิตของตนเองและชุมชน ให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ ซึ่งเป็นการช่วยให้ประชากรของชาติมีสุขภาพดียิ่งขึ้น• ผลจากการมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ จะมีผลทําให้เด็กเกิดสัมฤทธิผลทาง ด้านการศึกษาและการดํารงชีวิตของตนเอง
  20. 20. ความสําคัญของการให้สุขศึกษาในชุมชน
  21. 21. ความสําคัญของการให้สุขศึกษาในชุมชน • การให้สุขศึกษาในชุมชนเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่เป็นระบบ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนหรือกลุ่มชน
  22. 22. ความสําคัญของการให้สุขศึกษาในชุมชน • การให้สุขศึกษาในชุมชนเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่เป็นระบบ ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชนหรือกลุ่มชน • การให้สุขศึกษาในชุมชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดสาเหตุการเจ็บป่วย การตาย ลดปัญหาสาธารณสุข สร้างความกินดีอยู่ดี ปราศจาก โรคภัย
  23. 23. การสอนสุขศึกษา
  24. 24. การสอนสุขศึกษา ความรู้Knowledge
  25. 25. การสอนสุขศึกษา ความรู้ ทัศนคติKnowledge Attitude
  26. 26. การสอนสุขศึกษา ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติKnowledge Attitude Practice
  27. 27. การสอนสุขศึกษา ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติKnowledge Attitude Practice
  28. 28. การสอนสุขศึกษา ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติKnowledge Attitude Practice การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
  29. 29. การพัฒนา KAP ตามช่วงชั้น
  30. 30. การพัฒนา KAP ตามช่วงชั้น ชั้น ลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 ลําดับที่ 3 ปฐมวัย การปฏิบัติ เจตคติ ความรู้ ประถมศึกษาตอนต้น Practice Attitude Knowledge เจตคติ การปฏิบัติ ความรู้ประถมศึกษาตอนปลาย Attitude Practice Knowledge เจตคติ การปฏิบัติ ความรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น Attitude Practice Knowledge ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติมัธยมศึกษาตอนปลาย Knowledge Attitude Practice อุดมศึกษา ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ วัยผู้ใหญ่ Knowledge Attitude Practice
  31. 31. แนวคิดการสอนสุขศึกษา
  32. 32. แนวคิดการสอนสุขศึกษา การสอนโดยตรง Direct HE
  33. 33. แนวคิดการสอนสุขศึกษา การสอนโดยตรง Direct HE การสอนแบบ ประสานสัมพันธ์ Correlation HE
  34. 34. แนวคิดการสอนสุขศึกษา การสอนโดยตรง Direct HE การสอนแบบ การสอนแบบ บูรณาการ ประสานสัมพันธ์Integration HE Correlation HE
  35. 35. แนวคิดการสอนสุขศึกษา การสอนโดยตรง Direct HE การสอนแบบ การสอนแบบ บูรณาการ ประสานสัมพันธ์Integration HE Correlation HE
  36. 36. แนวคิดการสอนสุขศึกษา
  37. 37. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน
  38. 38. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน
  39. 39. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
  40. 40. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้
  41. 41. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้• การสอนควรอยู่ในลักษณะการเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือการห้าม
  42. 42. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้• การสอนควรอยู่ในลักษณะการเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือการห้าม• กิจกรรมที่นํามาใช้ประกอบการสอนควรเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ
  43. 43. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้• การสอนควรอยู่ในลักษณะการเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือการห้าม• กิจกรรมที่นํามาใช้ประกอบการสอนควรเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ• การเลือกและการใช้สื่อการสอน
  44. 44. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้• การสอนควรอยู่ในลักษณะการเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือการห้าม• กิจกรรมที่นํามาใช้ประกอบการสอนควรเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ• การเลือกและการใช้สื่อการสอน• การสอนที่เป็นหลักการมากเกินไป
  45. 45. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การสอนสุขศึกษาเป็นขบวนการที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน• การสอนควรเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพทุกด้าน• การสอนควรสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน• เนื้อหาความรู้ที่สอนควรมีหลักฐานเชื่อถือได้• การสอนควรอยู่ในลักษณะการเสนอแนะมากกว่าการบอกหรือการห้าม• กิจกรรมที่นํามาใช้ประกอบการสอนควรเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ• การเลือกและการใช้สื่อการสอน• การสอนที่เป็นหลักการมากเกินไป• การสอนเป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถของผู้เรียน
  46. 46. แนวคิดการสอนสุขศึกษา
  47. 47. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน
  48. 48. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน• การให้รางวัลหรือการยกโทษที่ขัดกับหลักสุขศึกษา
  49. 49. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน• การให้รางวัลหรือการยกโทษที่ขัดกับหลักสุขศึกษา• การเป็นตัวอย่างที่ดี
  50. 50. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน• การให้รางวัลหรือการยกโทษที่ขัดกับหลักสุขศึกษา• การเป็นตัวอย่างที่ดี• การมีอารมณ์ขัน
  51. 51. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน• การให้รางวัลหรือการยกโทษที่ขัดกับหลักสุขศึกษา• การเป็นตัวอย่างที่ดี• การมีอารมณ์ขัน• การสอนควรมีวิธีที่หลากหลาย
  52. 52. แนวคิดการสอนสุขศึกษา• การยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นปมด้อยของผู้เรียน• การให้รางวัลหรือการยกโทษที่ขัดกับหลักสุขศึกษา• การเป็นตัวอย่างที่ดี• การมีอารมณ์ขัน• การสอนควรมีวิธีที่หลากหลาย• การสอนควรยึดนักเรียนปกติเป็นเกณฑ์
  53. 53. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา
  54. 54. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน
  55. 55. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน• พยายามทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจ มีความพยายาม และ สนใจสิ่งใหม่
  56. 56. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน• พยายามทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจ มีความพยายาม และ สนใจสิ่งใหม่• เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจริง
  57. 57. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน• พยายามทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจ มีความพยายาม และ สนใจสิ่งใหม่• เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจริง• บทบาทเบื้องต้นของผู้สอน คือ กระตุ้นและแนะผู้เรียนให้กระทํา มีเจตคติ และค่า นิยมที่ดี
  58. 58. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน• พยายามทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจ มีความพยายาม และ สนใจสิ่งใหม่• เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจริง• บทบาทเบื้องต้นของผู้สอน คือ กระตุ้นและแนะผู้เรียนให้กระทํา มีเจตคติ และค่า นิยมที่ดี• จัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ
  59. 59. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมาย วางแผนการสอน แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกัน• พยายามทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จ เพื่อให้ผู้เรียนพอใจ มีความพยายาม และ สนใจสิ่งใหม่• เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นจริง• บทบาทเบื้องต้นของผู้สอน คือ กระตุ้นและแนะผู้เรียนให้กระทํา มีเจตคติ และค่า นิยมที่ดี• จัดกลุ่มให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ• จัดบรรยากาศแบบกลุ่ม ไม่ชี้นํา แสดงความเป็นกันเอง กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึก ปลอดภัย และทําหน้าที่สมาชิกที่ดีของกลุ่ม
  60. 60. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา
  61. 61. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• การสอนต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาสติปัญญาของตนเอง บทบาทของผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้เรียนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําและทําได้อย่างดี
  62. 62. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• การสอนต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาสติปัญญาของตนเอง บทบาทของผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้เรียนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําและทําได้อย่างดี• การเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสอนและการจูงใจ
  63. 63. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• การสอนต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาสติปัญญาของตนเอง บทบาทของผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้เรียนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําและทําได้อย่างดี• การเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสอนและการจูงใจ• ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเรียนให้ดีที่สุด
  64. 64. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• การสอนต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาสติปัญญาของตนเอง บทบาทของผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้เรียนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําและทําได้อย่างดี• การเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสอนและการจูงใจ• ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเรียนให้ดีที่สุด• ค้นหาสาเหตุที่ทําให้ผู้เรียนเรียนช้า หรือไม่อยากเรียน และพยายามพัฒนาวิธีการ พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
  65. 65. หลักการพื้นฐานในการให้สุขศึกษา• การสอนต้องช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและพัฒนาสติปัญญาของตนเอง บทบาทของผู้ สอน คือ ช่วยให้ผู้เรียนทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถจะทําและทําได้อย่างดี• การเรียนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการสอนและการจูงใจ• ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักวิเคราะห์สิ่งที่ตนเองเรียนให้ดีที่สุด• ค้นหาสาเหตุที่ทําให้ผู้เรียนเรียนช้า หรือไม่อยากเรียน และพยายามพัฒนาวิธีการ พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง• ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการรับรู้ครบทุกด้าน
  66. 66. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน
  67. 67. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)
  68. 68. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)
  69. 69. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)
  70. 70. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)
  71. 71. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)
  72. 72. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)
  73. 73. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)
  74. 74. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  75. 75. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N) • การทันตสาธารณสุข (Dental health: D)• การสุขศึกษา (Education: E)• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  76. 76. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N) • การทันตสาธารณสุข (Dental health: D)• การสุขศึกษา (Education: E) • การป้องกันและแกไข้มลภาวะและสิ่ง แวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย (Environment• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา health: E) สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  77. 77. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N) • การทันตสาธารณสุข (Dental health: D)• การสุขศึกษา (Education: E) • การป้องกันและแกไข้มลภาวะและสิ่ง แวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย (Environment• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา health: E) สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น • การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection: C) (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I)• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  78. 78. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N) • การทันตสาธารณสุข (Dental health: D)• การสุขศึกษา (Education: E) • การป้องกันและแกไข้มลภาวะและสิ่ง แวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย (Environment• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา health: E) สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น • การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection: C) (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I) • การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ (Accidental and non-• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple communicable disease control: A) treatment: T)• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  79. 79. กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน• การโภชนาการ (Nutrition: N) • การทันตสาธารณสุข (Dental health: D)• การสุขศึกษา (Education: E) • การป้องกันและแกไข้มลภาวะและสิ่ง แวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย (Environment• การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ํา health: E) สะอาด (Water supply and Sanitation: W)• การควบคุมโรคติดต่อประจําถิ่น • การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection: C) (Surveillance for local disease control: S)• การสร้างภูมิคุมกันโรค (Immunization: I) • การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม่ติดต่อ (Accidental and non-• การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (Simple communicable disease control: A) treatment: T) • การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS:• การจัดหายาที่จําเป็นไว้ใช้ในชุมชน A) (Essential drugs: E)• การสุขภาพจิต (Mental health: M)
  80. 80. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชน
  81. 81. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion
  82. 82. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ
  83. 83. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพPrevention
  84. 84. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพPrevention การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานป้องกันโรค
  85. 85. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพPrevention การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานป้องกันโรค การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานด้านรักษา
  86. 86. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพPrevention การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานป้องกันโรค การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานด้านรักษา การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานฟื้นฟูสภาพ
  87. 87. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชนPromotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพPrevention การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานป้องกันโรคTreatment การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานด้านรักษา การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานฟื้นฟูสภาพ
  88. 88. ลักษณะงานสุขศึกษาในชุมชน Promotion การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ Prevention การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานป้องกันโรค Treatment การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานด้านรักษาRehabilitation การให้สุขศึกษาขณะปฏิบัติงานฟื้นฟูสภาพ
  89. 89. เทคนิคการให้สุขศึกษา
  90. 90. เทคนิคการให้สุขศึกษา ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  91. 91. เทคนิคการให้สุขศึกษา ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด
  92. 92. เทคนิคการให้สุขศึกษา ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง
  93. 93. เทคนิคการให้สุขศึกษา ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้เรียนมีส่วนร่วมมากที่สุด ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง
  94. 94. วิธีการสอนสุขศึกษา
  95. 95. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา
  96. 96. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์
  97. 97. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต
  98. 98. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ
  99. 99. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา
  100. 100. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ
  101. 101. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย
  102. 102. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน
  103. 103. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ
  104. 104. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  105. 105. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  106. 106. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  107. 107. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  108. 108. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  109. 109. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  110. 110. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ • การฝึกปฏิบัติ• การบรรยาย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  111. 111. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ • การฝึกปฏิบัติ• การบรรยาย • การสอนโดยใช้พื้นฐานการวิจัย• การสอนแบบสืบสวน• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  112. 112. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ • การฝึกปฏิบัติ• การบรรยาย • การสอนโดยใช้พื้นฐานการวิจัย• การสอนแบบสืบสวน • การใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ• การแสดงบทบาทสมมติ• การใช้เกม
  113. 113. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ • การฝึกปฏิบัติ• การบรรยาย • การสอนโดยใช้พื้นฐานการวิจัย• การสอนแบบสืบสวน • การใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ• การแสดงบทบาทสมมติ • การใช้แบบประเมินหรือแบบสอบถาม• การใช้เกม
  114. 114. วิธีการสอนสุขศึกษา• การพูดคุยหรือสนทนา • การซักถามหรือการให้ตั้งคําถาม• การเล่าประสบการณ์ • การใช้ทักษะชีวิต• การสาธิต • การอภิปราย• การดําเนินโครงการ • การโต้วาที• การใช้วิธีการแก้ปัญหา • การสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง• การใช้กระบวนการตัดสินใจ • การฝึกปฏิบัติ• การบรรยาย • การสอนโดยใช้พื้นฐานการวิจัย• การสอนแบบสืบสวน • การใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆ• การแสดงบทบาทสมมติ • การใช้แบบประเมินหรือแบบสอบถาม• การใช้เกม • การใช้ Why technique
  115. 115. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา
  116. 116. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C C C
  117. 117. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C Clarify การกําหนดปัญหาหรืิอสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน C C
  118. 118. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C Clarify การกําหนดปัญหาหรืิอสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน C Consider การพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางและคาดเดาผลที่อาจเกิดขึ้น C
  119. 119. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C Clarify การกําหนดปัญหาหรืิอสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน C Consider การพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางและคาดเดาผลที่อาจเกิดขึ้น C Choose การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
  120. 120. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C Clarify การกําหนดปัญหาหรืิอสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน C Consider การพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางและคาดเดาผลที่อาจเกิดขึ้น C Choose การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
  121. 121. เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหา3 C Clarify การกําหนดปัญหาหรืิอสิ่งที่ต้องตัดสินใจให้ชัดเจน C Consider การพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทางและคาดเดาผลที่อาจเกิดขึ้น C Choose การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดผู้สอนสุขศึกษาจะให้สถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนคิดตัดสินใจ
  122. 122. Situation:......................................... Problem:........................................................ Alternative Expected result 1................................................ 1................................................ 2................................................ 2................................................ 3................................................ 3................................................ Choose.........................................................................................................................
  123. 123. เทคนิคทําไม (Why technique)
  124. 124. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์
  125. 125. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม
  126. 126. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ
  127. 127. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”
  128. 128. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่
  129. 129. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่ Full
  130. 130. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่ Full Knowledge
  131. 131. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่ Full Knowledge
  132. 132. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่ Full Zero Knowledge
  133. 133. เทคนิคทําไม (Why technique)• กําหนดสถานการณ์/ข้อเท็จจริง/เหตุการณ์• ใช้คําถามทําไม• ยอมรับคําตอบ• เริ่มถามต่อ “ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น”• ทําเรื่อยๆ ไป...จนไม่มีคําตอบ หรือหวนกลับมาที่จุดเดิมใหม่ Full Zero Knowledge Knowledge
  134. 134. การประเมินผล
  135. 135. การประเมินผล เป็นการวัดภาวะความเจริญก้าวหน้าของสิ่งที่เรากระทําหรือ ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นวิธีการที่จะค้นหาว่าเราสามารถทําสิ่งที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ และยังเป็นขบวนการที่ช่วยค้นหาวิธี การที่ดี และใหม่สําหรับการก้าวไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้
  136. 136. การประเมินผล เป็นการวัดภาวะความเจริญก้าวหน้าของสิ่งที่เรากระทําหรือ ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นวิธีการที่จะค้นหาว่าเราสามารถทําสิ่งที่ตนเองต้องการได้หรือไม่ และยังเป็นขบวนการที่ช่วยค้นหาวิธี การที่ดี และใหม่สําหรับการก้าวไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้การประเมินผลเป็นการตัดสินว่าโครงการนั้นๆ ประสบผลสําเร็จหรือไม่
  137. 137. ประเมินอะไร?
  138. 138. ประเมินอะไร? ประเมินค่านิยมของผู้เรียน
  139. 139. ประเมินอะไร? ประเมินค่านิยมของผู้เรียน ประเมินเนื้อหาการสอน
  140. 140. ประเมินอะไร? ประเมินค่านิยมของผู้เรียน ประเมินเนื้อหาการสอน ประเมินผลวิธีการสอน
  141. 141. ประเมินอะไร? ประเมินค่านิยมของผู้เรียน ประเมินเนื้อหาการสอน ประเมินผลวิธีการสอน ประเมินสิ่งแวดล้อม
  142. 142. ประเมินอะไร? ประเมินค่านิยมของผู้เรียน ประเมินเนื้อหาการสอน ประเมินผลวิธีการสอน ประเมินสิ่งแวดล้อม ประเมินวิธีการวัดผล
  143. 143. ประเมินเมื่อไหร่
  144. 144. ประเมินเมื่อไหร่ระยะก่อนการสอน
  145. 145. ประเมินเมื่อไหร่ ระยะก่อนการสอน ประเมินความต้องการ ความสนใจ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ สุขภาพของผู้เรียน ตลอดจน สุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ในการเรียน
  146. 146. ประเมินเมื่อไหร่ ระยะก่อนการสอน ระยะระหว่างการสอน ประเมินความต้องการ ความสนใจ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ สุขภาพของผู้เรียน ตลอดจน สุขภาพอนามัยของนักเรียน เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมากที่สุด และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ในการเรียน
  147. 147. ประเมินเมื่อไหร่ ระยะก่อนการสอน ระยะระหว่างการสอน ประเมินความต้องการ ความสนใจ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ เป็นการประเมินผลว่าการสอน สุขภาพของผู้เรียน ตลอดจน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด สุขภาพอนามัยของนักเรียน ไว้หรือไม่ ผู้เรียนเกิดการ เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมาก น้อยเพียงใดที่สุด และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ในการเรียน
  148. 148. ประเมินเมื่อไหร่ ระยะก่อนการสอน ระยะระหว่างการสอน ระยะสุดท้ายของการสอน ประเมินความต้องการ ความสนใจ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ เป็นการประเมินผลว่าการสอน สุขภาพของผู้เรียน ตลอดจน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด สุขภาพอนามัยของนักเรียน ไว้หรือไม่ ผู้เรียนเกิดการ เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมาก น้อยเพียงใดที่สุด และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ ในการเรียน
  149. 149. ประเมินเมื่อไหร่ ระยะก่อนการสอน ระยะระหว่างการสอน ระยะสุดท้ายของการสอน ประเมินความต้องการ ความ เป็นการประเมินเพื่อให้ทราบสนใจ ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับ เป็นการประเมินผลว่าการสอน ว่าการสอนสุขศึกษาบรรลุ สุขภาพของผู้เรียน ตลอดจน บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือไม่ สุขภาพอนามัยของนักเรียน ไว้หรือไม่ ผู้เรียนเกิดการ สนองตอบความต้องการ และ เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาก ความสนใจของผู้เรียนมากน้อยสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนมาก น้อยเพียงใด เพียงใด การสอนช่วยให้ผู้เรียนที่สุด และกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ มีสัมฤทธิผลทางสุขภาพหรือไม่ ในการเรียน
  150. 150. ประเมินอย่างไร?
  151. 151. ประเมินอย่างไร?วิธีการประเมินแบบอัตนัย
  152. 152. ประเมินอย่างไร?วิธีการประเมินแบบอัตนัย Subjective
  153. 153. ประเมินอย่างไร?วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective
  154. 154. ประเมินอย่างไร?วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective
  155. 155. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)
  156. 156. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)
  157. 157. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)
  158. 158. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)
  159. 159. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)
  160. 160. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical
  161. 161. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical•การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study)
  162. 162. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical•การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study)•การอภิปรายกลุ่มเล็ก (Small group discussion)
  163. 163. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical•การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study)•การอภิปรายกลุ่มเล็ก (Small group discussion)•การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing)
  164. 164. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation) •ข้อสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher-made-tests)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Checklists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical•การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study)•การอภิปรายกลุ่มเล็ก (Small group discussion)•การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing)
  165. 165. ประเมินอย่างไร? วิธีการประเมินแบบอัตนัย วิธีการประเมินแบบปรนัย Subjective Objective•การสังเกต (Observation) •ข้อสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher-made-tests)•การทําเครื่องหมายในแบบที่กําหนดไว้ (Check •ข้อสอบมาตรฐาน (Standardized tests)lists)•การบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record)•การสัมภาษณ์ (Interview)•การตอบแบบสอบถาม และแบบสํารวจ(Questionnaires and surveys)•การเขียนประวัติส่วนตัว (Historical•การศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี (Case study)•การอภิปรายกลุ่มเล็ก (Small group discussion)•การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing)

  ×