โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

7,166 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  1. 1. ชื่อโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแผนงาน กิจการนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุรางค์ บุญผ่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์.ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่องระยะเวลาดำาเนินการ พฤษภาคม ٢٥٥٢ – มีนาคม ٢٥٥٣1.หลักการและเหตุผล ปัญหาทางสาธารณสุขของไทยซึ่งมีทั้งปัญหาจากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ซึ่งส่วนใหญ๋เป็นโรคที่สามารถป้องกันแก้ไขได้ ด้วยการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการสร้างสุขนิสัยในการป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันโรค ควรทำาคู่ขนานไปกับการศึกษา โดยเริ่มต้นจากเด็กวัยเรียนเป็นสำาคัญ โรงเรียนในฐานะเป็นหน่วยงานโดยตรงที่ต้องพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะในการดำาเนินชีวิต จึงควรต้องพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกัน ดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพของตน เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญของสังคมในภายหน้าด้วย ด้วยความตระหนักในความสำาคัญของการสาธารณสุขพื้นฐานดังกล่าวโรงเรียนอนุบาลหนองแซงฯ จึงสนับสนุนให้ดำาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพและอนามัยในนักเรียนทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ 2.วัตถุประสงค์ ٢.١.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักดูแลรักษาตนเองได้ ٢.٢.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ สุขนิสัยปฎิบัติตนให้เป็นผู้มีสุขอนามัยที่ดี ٢.٣.เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและครัวเรือนที่เหมาะสม ٢.٤.เพื่อร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานและองค์ท้องถิ่นในการรับและให้บริการด้านสุขภาพ ٢.٥.เพื่อร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความคุ้มครองดูแลด้านสุขภาพและโภชนาการเด็ก3.เป้าหมาย ٣.1.จัดทำาโครงการรณรงค์ส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยในโรงเรียนได้แก่ ١.งานทันตสุขภาพ ٢.การตรวจสุขภาพบุคลากร ٣.งานป้องกันไข้เลือดออก ٤.เสริมสุขภาพธาตุเหล็ก ٥.งานสร้างภูมิคุ้มกันโรค ٦.งานปฐมพยาบาล ٧.งานอนามัยโรงเรียน ٨.การกำาจัดเหานักเรียน ٩.โครงการอาหารกลางวัน ١٠.การประเมินภาวะโภชนาการ ١١.อาหารเสริมนม ١٢.การคุ้มครองผู้บริโภค ١٣.สุขาภิบาลอาหาร ١٤.สุขาภิบาลโรงเรียน ١٥.การจัดสภาพแวดล้อมฯ ١٦.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ١٧.สุขบัญญัติ ١٠ ประการ ٣.٢.ครู – นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ٨٠
  2. 2. 4 วิธีดำาเนินการ 4.1.ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในอำาเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเดิมจัดทำาแผน ٤.٢. จัดตั้งคณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบงาน โครงการจำาทำาแผนแม่บท ٤.٣.แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน ดำาเนินการตามแผน คณะกรรมการดำาเนินงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเผ้าระวัง เชิญวิทยากร ให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัยและการป้องกันให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน จัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โภชนาการ สิ่งแวดล้อมและระบาทวิทยาสมำ่าเสมอ ตรวจและติดตามดูแลสุขนิสัยทางสุขภาพ โภชนาการและการออกกำาลังกายอย่างสมำ่าเสมอนำา นักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการ หรือมีโรคติดต่อ เข้ารับการรักการ ٤.٤.ดำาเนินงานตามโครงการ ٤.٥.สรุปและประเมินผล5.ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ٢ หม ٥٥٠ ายเหตุ กิจกรรม พ มิ ก ส ก ต พ ธ ม ก มี เม ค ย ค ค ย ค ย ค ค พ ค .ย٥.1.ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข٥.٢.จัดตั้งคณะทำางาน จัดทำาแผ่นแม่บท٥.٣.คณะกรรมการดำาเนินงานการตามแผน٥.٤.นิเทศ กำากับ ติดตามประเมินผลการดำาเนินงาน٥.٥.สรุปและประเมินผล6.ทรัพยากรที่ต้องการ 6.١.ครูและนักเรีนยทุกคนในโรงเรียน 6.٢.เจ้าหน้าที่สำานักงานสุขประจำาตำาบล อำาเภอ และโรงพยาบาลหนองแซง٧8.การประเมินผล ٧.١.ประเมินจากตารางรายงานผลการตรวจสุขภาพเด็กตามโครงการบันทึกโครงการ และการตรวจเยี่ยม ٧.٢.โดยการสังเกต สัมภาษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์และตรวจสอบจากข้อมูลหลักฐานตรวจเยี่ยม8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ ٨.١.โรงเรียนจัดทำาโครงการ /งาน/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขสำาหรับนักเรียนภายในโรงเรียนได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการป้องกันโรค และวิธีการออกกำาลังกายที่ถูกวิธี
  3. 3. ٨.٢.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคน ถูกจัดเข้าทำาเนียบของโครงการมีการกำากับติดตาม ความเคลื่อนไหว ทางสุขภาพส่วนบุคคลอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ผู้เสนอโครงการ ......................................... (.นางสุรางค์ บุญผ่อง) ครู ผู้อนุมัติโครงการ ........................................... .(นายปิยะรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ) ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

×