ปณิธานพลิกระบบการศึกษาหยุดวงจรความยากจน
วิสัยทัศน์สร้างโอกาสให้เด็กไทย
พันธกิจ     สร้างโรงเรียนชั้นดี ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้าน เทคโนโลยี มีคุณ...
การขับเคลื่อนกลยุทธ์    Balanced    Scorecardกาหนดผลสาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน
นักเรียนการเรียนรู้  พันธกิจ   กระบวนการ  &     วิสัยทัศน์  จัดการศึกษาการพัฒนา    กลยุทธ์   ในโรงเรียน ...
แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)         บุคคลแห่งการ      ทักษะการดารงชีวิต   มีความนักเรียน   เรียนรู้ คิ...
ระบบการพัฒนาโรงเรียน สพฐ.             1                       Premium          ...
กลยุทธ์หลักที่เข้มแข็งที่เป็นแผนงานใช้จริง ๑. แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ๒. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ  กระบวนการจัดก...
นักเรียนทุกคน•เป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทกษะในการแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง  ัใช้ ICT เพือการเรียนรู้ ม...
บุคคลแห่ งการเรียนรู้       คิดวิเคราะห์  ใฝ่ รู้            คิดวิเคราะห์รักการอ่ าน         ...
นักเรียนทุกคน•มีทักษะการดารงชีวต มั่นใจในตนเอง         ิ   นักเรียนมีทักษะการดารงชีวต             ...
ทักษะการดารงชีวิต           มั่นใจในตนเองทักษะการ เรียนรู้                  ทักษะทาง     ...
มีความเป็นไทย   นักเรียนมีความเป็ นไทยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   และภูมปัญญาท้ องถิน  ...
ภาษาไทยประเพณี            วัฒนธรรม     มีความเป็ นไทยศิลปะ             มารยาท     ภูมิปั...
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์         (Strategic Objectives)   •โรงเรียนธรรมาภิบาล  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ด...
โรงเรียนธรรมาภิบาล มีประสิ ทธิภาพ   Good School Governance                            บรรยาก...
โรงเรียนมี....•สร้ างโอกาส และดูแลช่ วยเหลือนักเรียน   โรงเรียนให้ บริการทางการศึกษา    ได้ ครอบคลุมกล่ ุมเปาหมาย ...
สร้ างโอกาส-            นร.พัฒนาตน             ดูแลช่ วยเหลือ           ตามศักยภาพ  ...
การจัดการเรียนรู้ .....•บูรณาการกระบวนการเรียนรู้  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทยดหย่ ุน         ...
บูรณาการการเรียนรู้  แสดงออกด้ านคุณธรรมศิลปะ-วัฒนธรรม-ภูมิปัญญา     นร.รักการอ่าน-                 ...
กระบวนการจัดการศึกษา          ในโรงเรียน     •ประกันคุณภาพ โรงเรียนเพิมระดับคุณภาพมาตรฐาน      ่การศึก...
ประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพ   เข้ มแข็ง-   คุณภาพมาตรฐาน ชุมชน-ผู้เกียวข้ อง                    ...
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)     • ความเป็ นมืออาชีพ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาบุคลากรทางการ...
มืออาชีพผู้บริหารเป็ นผู้นา                 ครู มีจตวิญญาณ                        ...
ผู้บริหารมืออาชีพ=> e-school (ข้อมูล, รายงาน, การสื่อสาร ฯลฯ)=> จัดสภาพแวดล้อมให้นาอยู่เป็นธรรมชาติ            ...
* ห้องเรียน (e-classroom)* ห้องปฏิบัติการ (e-laboratory)* ห้องสมุด (e-library)* ห้องคอมพิวเตอร์* ห้องประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ (D...
=> ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาใช้ e-book, media ฯลฯ) => ส่งเสริมให้เกิดการมีสวนร่วม             ่  *...
 ่ปรึกษา ที ่เลี้ยง พี ้อานวยการเรียนรู้ ผู           กัลยาณมิตร ้กากับ ผูCoachฯลฯ
ครูในฝัน (Facilitator)  ๏ เก่งการเรียนการสอน=> กระตุ้นให้อยากเรียน=> กระตุ้นการคิดวิเคราะห์   ๏ เก่งหลักสูตร=> เรียนอย...
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์     (Strategic Objectives)    • E-School  โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแ...
E-School     จัดกิจกรรมการเรียนรู้         ใช้ ระบบ ICT        โดยใช้ ICT          บริหารงาน...
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์       (Strategic Objectives)      • ภาคี เครือข่ าย       โรงเรียนมีระบบเครือข...
ภาคี เครือข่ าย            โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ             โดยการมีส่วนร่ วมครูได้ รับการพัฒนา  ใ...
วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์    (Strategic Objectives)      • คุ้มค่ าโรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม  ใช้อย่างมีประสิท...
คุ้มค่ าใช้ งปม-ทรัพยากร                ครู เพิมประสิ ทธิภาพ                        ...
ความคาดหวังต่อโรงเรียนในฝัน
สุดยอดผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
สุดยอดนวัตกรรมบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบ
สุดยอด โรงเรียนดีมมาตรฐานระดับชาติ         ี
สุดยอด โรงเรียนสะอาดร่มรืนและปลอดภ ัย   ่สาหร ับเด็ก
สุดยอด แหล่งเรียนรู ้        ี ิและห้องสมุดมีชวต
สุดยอดครูมืออำชีพ
สุดยอดน ักเรียนเก่งดี มีความสุข
สุดยอดนักแข่งขันฝีมือดีในเวที   นานาชาติ
สุดยอด ความร่วมมือ  ของภาคีเครือข่ายอุปถ ัมภ์
ัผลสมฤทธิทางการเรียน    ์   ก ับ...การพ ัฒนาการคุณภาพ  ึการศกษาโรงเรียนในฝัน      ้    สูงขึน
โรงเรียนในฝัน•ก้าวกระโดดของการพัฒนาสูโอกาส ่  การเรียนรูท่ดีข้ ึนของเด็กไทย       ้ี
พ ัฒนาให้เปนห้องสมุด 3 ดี      ็
 ่อให้มีความรู้ เพื ความเข้าใจระบบ องค์ประกอบนวัตกรรม การบริหารองค์กร ่อกระตุ้นให้โรงเรียนในฝัน เพื ทุกโรงเรียนมีคุณ...
3 ตัวช่วย1 ตัวเสริม
1ตัวเสริม      สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ               สพป. /สพม.3 ตัวช่วย             คณะ...
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ     มีความรับผิดชอบ       สื่อสารได้หลายภาษา พัฒนา                 ...
โรงเรี ยนในฝั น                      10 Steps of Developing                     ...
Quality CitizenQuality Classroom
โรงเรียนมาตรฐานสากลดร.ชินภัทร ภูมรัตน       ิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน                 ...
วิสัยทัศน์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ...
ภาพความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล              1. คุณลักษณะผู้เรียนภาพความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล      ...
1. คุณลักษณะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล             เป็นเลิศวิชาการ              สื่อสารสองภาษา    ...
2. การบริหารด้วยระบบคุณภาพ        (TQA : Thailand Quality Award)                      1 การน...
3. การจัดการเรียนการสอน   บันได 5 ขั้นพัฒนาผู้เรียน          5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ            ...
ขอบข่ายเนื้อหาสาระ          การวิจัยและสร้างองค์ความรู้      IS 1   (Research and Knowledge formation)  ...
ประเทศชาติต้องการคนดี มีคุณธรรม เก่งงานสานฝัน...ให้กับเยาวชน
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท

2,578 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,083
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ในฝันสู่มาตรฐานสากล เอเชียแอร์พอร์ท

 1. 1. ปณิธานพลิกระบบการศึกษาหยุดวงจรความยากจน
 2. 2. วิสัยทัศน์สร้างโอกาสให้เด็กไทย
 3. 3. พันธกิจ สร้างโรงเรียนชั้นดี ให้เด็กไทยได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้าน เทคโนโลยี มีคุณธรรม รักษ์วัฒนธรรมไทย และมั่นใจในตนเอง
 4. 4. การขับเคลื่อนกลยุทธ์ Balanced Scorecardกาหนดผลสาเร็จอย่างสมดุลรอบด้าน
 5. 5. นักเรียนการเรียนรู้ พันธกิจ กระบวนการ & วิสัยทัศน์ จัดการศึกษาการพัฒนา กลยุทธ์ ในโรงเรียน งบประมาณ & ทรัพยากร
 6. 6. แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) บุคคลแห่งการ ทักษะการดารงชีวิต มีความนักเรียน เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มั่นใจในตนเอง เป็นไทยกระบวนการ บูรณาการ โรงเรียน ประกันจัดการศึกษา สร้างโอกาส ธรรมาภิบาล คุณภาพ ดูแล ในโรงเรียน การเรียนรู้ ช่วยเหลือ นร.การเรียนรู้ & มืออาชีพการพัฒนา E-Schoolงบประมาณ & ทรัพยากร คุ้มค่า ภาคี เครือข่าย
 7. 7. ระบบการพัฒนาโรงเรียน สพฐ. 1 Premium 2 School Regional 3 Science Schools 4 World Class Standard Schools Quality 5 District Quality Schools 6 Sub-district Schools GoodCommunity Schools
 8. 8. กลยุทธ์หลักที่เข้มแข็งที่เป็นแผนงานใช้จริง ๑. แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ ๒. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ๓. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา๔. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร๕. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และ ทรัพยากรทางการศึกษา
 9. 9. นักเรียนทุกคน•เป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทกษะในการแสวงหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง ัใช้ ICT เพือการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่ รู้ เรียนเป็ น ่ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ และสร้ างสรรค์
 10. 10. บุคคลแห่ งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ ใฝ่ รู้ คิดวิเคราะห์รักการอ่ าน สร้ างสรรค์ ใช้ ICT English Computer
 11. 11. นักเรียนทุกคน•มีทักษะการดารงชีวต มั่นใจในตนเอง ิ นักเรียนมีทักษะการดารงชีวต ิ มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง และกล้ าแสดงออก
 12. 12. ทักษะการดารงชีวิต มั่นใจในตนเองทักษะการ เรียนรู้ ทักษะทาง สั งคม ทักษะการจัดการตนเอง กล้ าแสดงออก มันใจตนเอง ่ คุณธรรม การจัดการ/ ทักษะการ สร้ างงานอาชีพ บริโภค
 13. 13. มีความเป็นไทย นักเรียนมีความเป็ นไทยมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมปัญญาท้ องถิน ิ ่
 14. 14. ภาษาไทยประเพณี วัฒนธรรม มีความเป็ นไทยศิลปะ มารยาท ภูมิปัญญาท้ องถิน ่
 15. 15. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) •โรงเรียนธรรมาภิบาล โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน แบบกัลยาณมิตร ผนึกพลังสร้ างสรรค์ ร่ วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์ โดดเด่ น โดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานการพัฒนา
 16. 16. โรงเรียนธรรมาภิบาล มีประสิ ทธิภาพ Good School Governance บรรยากาศ กัลยาณมิตรมีเอกลักษณ์ ระบบบริหารจัดการที่ดี มีส่วนร่ วม โรงเรียนเป็ นฐาน บริหารจัดการ ปรับโครงสร้ าง- (SBM) ผู้บริหาร CEO ระบบบริหารจัดการ ปรับสภาพแวดล้อม- พัฒนามาตรฐาน- บรรยากาศ การควบคุม-ประเมินผล พัฒนาผู้บริหาร สนับสนุนสื่ อ-นวัตกรรม การบริหารจัดการ
 17. 17. โรงเรียนมี....•สร้ างโอกาส และดูแลช่ วยเหลือนักเรียน โรงเรียนให้ บริการทางการศึกษา ได้ ครอบคลุมกล่ ุมเปาหมาย ้ และดูแล ช่ วยเหลือ ส่ งเสริมนักเรียน ตามศักยภาพอย่ างทั่วถึง
 18. 18. สร้ างโอกาส- นร.พัฒนาตน ดูแลช่ วยเหลือ ตามศักยภาพ โรงเรียนบริการ ครอบคลุมกลุ่มเปาหมาย ้ นักเรียนได้ รับการ นร.มีภูมิคุ้มกัน ดูแล ช่ วยเหลือ ทัวถึง ่ ลดความเสี่ ยง/ปัญหาพัฒนาระบบการให้ บริการ พัฒนาประสิ ทธิภาพ เทียบเคียงมาตรฐาน ระบบดูแลช่ วยเหลือนร. ระหว่ างโรงเรียน จัดตั้งทีม สร้ างเครือข่ าย จัดตั้งกองทุน ครูดูแลนร. 1:25 อาหารกลางวัน สหวิชาชีพ คุ้มครองเด็ก ประสานองค์ กรวิชาชีพ สนับสนุนนวัตกรรม-สื่ อ เสริมสร้ างศักยภาพ น.ร. พัฒนาทักษะ เทคนิค
 19. 19. การจัดการเรียนรู้ .....•บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ทยดหย่ ุน ี่ ื เน้ นการบูรณาการการเรียนรู้ และการดารงชีวต ิ
 20. 20. บูรณาการการเรียนรู้ แสดงออกด้ านคุณธรรมศิลปะ-วัฒนธรรม-ภูมิปัญญา นร.รักการอ่าน- มีผลงานคิด- การเรียนรู้ เรียนรู้ตามศักยภาพ สร้ างสรรค์ -ใช้ ICT บูรณาการการรียนรู้ - หลักสู ตรยืดหยุ่น การดารงชีวต ิ ใช้ สื่อ-ICT-นวัตกรรมสอดคล้องศักยภาพนร. เครือข่ ายการเรียนรู้ พัฒนาห้ องปฏิบัติการ วิจัย-พัฒนาหลักสู ตรพัฒนาห้ องสมุด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนสื่ อ-นวัตกรรม สร้ างเครือข่ ายการพัฒนา การเรียนรู้ หลักสู ตร-กระบวนการเรียนรู้
 21. 21. กระบวนการจัดการศึกษา ในโรงเรียน •ประกันคุณภาพ โรงเรียนเพิมระดับคุณภาพมาตรฐาน ่การศึกษาสู งขึนเป็ นทียอมรับของชุมชน ้ ่และผู้เกียวข้ อง ่
 22. 22. ประกันคุณภาพระบบประกันคุณภาพ เข้ มแข็ง- คุณภาพมาตรฐาน ชุมชน-ผู้เกียวข้ อง ่ พัฒนาต่ อเนื่อง การศึกษาของ ยอมรับ โรงเรียนสู งขึน ้รร.พัฒนามาตรฐาน บริหารคุณภาพ ประเมินคุณภาพ ใช้ ระบบเทียบเคียงมาตรฐาน (Benchmarking) เปรียบเทียบกับรร./องค์ กรต้ นแบบ พัฒนาผู้บริหาร นิเทศ สนับสนุนสื่ อ-นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ
 23. 23. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) • ความเป็ นมืออาชีพ ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกียวข้ อง ่ มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 24. 24. มืออาชีพผู้บริหารเป็ นผู้นา ครู มีจตวิญญาณ ิการเปลียนแปลง ่ ทักษะวิชาชีพ ความเป็ นครู ใช้ ICTพัฒนางาน พัฒนาหลักสู ตร- การเรียนรู้ เชิงบูรณาการคัดเลือก-เผยแพร่ แลกเปลียน ่ ยกย่ อง ผลงาน เรียนรู้ เชิดชูเกียรติ On the Job On-Line/Web-Based Workshop Training Training Training ระบบพีเ่ ลียง-ผู้เชี่ยวชาญ ้ สนับสนุนสื่ อ- การนิเทศ นวัตกรรม
 25. 25. ผู้บริหารมืออาชีพ=> e-school (ข้อมูล, รายงาน, การสื่อสาร ฯลฯ)=> จัดสภาพแวดล้อมให้นาอยู่เป็นธรรมชาติ ่และเอื้อต่อการเรียนรู้ (Child-friendlylearning environment)
 26. 26. * ห้องเรียน (e-classroom)* ห้องปฏิบัติการ (e-laboratory)* ห้องสมุด (e-library)* ห้องคอมพิวเตอร์* ห้องประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ (Design & Technology)
 27. 27. => ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ e-book, media ฯลฯ) => ส่งเสริมให้เกิดการมีสวนร่วม ่ * นักเรียน * ครู * ผู้ปกครอง * ชุมชน * องค์กรท้องถิ่น * ผู้อุปถัมภ์ * พี่เลี้ยง
 28. 28.  ่ปรึกษา ที ่เลี้ยง พี ้อานวยการเรียนรู้ ผู กัลยาณมิตร ้กากับ ผูCoachฯลฯ
 29. 29. ครูในฝัน (Facilitator) ๏ เก่งการเรียนการสอน=> กระตุ้นให้อยากเรียน=> กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ ๏ เก่งหลักสูตร=> เรียนอย่างมีความสุข => บูรณาการ (สนุกกับการเรียน) => ยืดหยุ่น=> เน้นกิจกรรม => อาชีพ - แก้ปัญหาด้วยตนเอง - ค้นคว้า - ทาด้วยตนเอง
 30. 30. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) • E-School โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 31. 31. E-School จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้ ระบบ ICT โดยใช้ ICT บริหารงานโรงเรียน พัฒนาเว็บไซต์ ที่ จัดทาโปรแกรม พัฒนาระบบ มี Interaction พัฒนาบุคลากร บริหารงานโรงเรียนE-Learning E-Lib ด้ าน ICT คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ าย ซอฟต์ แวร์
 32. 32. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) • ภาคี เครือข่ าย โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญ พี่เลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 33. 33. ภาคี เครือข่ าย โรงเรียนพัฒนาคุณภาพ โดยการมีส่วนร่ วมครูได้ รับการพัฒนา ใช้ แหล่งเรียนรู้ มีทรัพยากรในการ มีความเป็ นตามความต้ องการ มีวิทยากร / บริหารจัดการ จาเป็ น นิสิตฝึ กสอน เหมาะสม เจ้ าของร่ วมกัน ผลิตคู่มอพีเ่ ลียง ื ้ ระดมพลังปัญญา กิจกรรมเชิดชู เกียรติ/ ผู้อุปถัมภ์ พลังประสบการณ์ มาตรการทางภาษี พลังทรัพย์ &เครื่องราชฯ รณรงค์ ประสานงานภาครัฐ จัดทาข้ อมูลประชาสั มพันธ์ ภาคเอกชนและชุ มชน สารสนเทศ
 34. 34. วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) • คุ้มค่ าโรงเรียนมีทรัพยากรที่เหมาะสม ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
 35. 35. คุ้มค่ าใช้ งปม-ทรัพยากร ครู เพิมประสิ ทธิภาพ ่ มีประสิ ทธิภาพ การปฏิบัตงาน ิ รร.มีครู -ทรัพยากร เหมาะสม บริหารงบประมาณ พัฒนาระบบบบริหาร แบบมุ่งเน้ นผลงาน(PBB) งานบุคคล สนับสนุนการจัดสรร สนับสนุนสื่ อ-นวัตกรรม ทรัพยากร การบริหารงานบุคคล ค่ าใช้ จ่าย-อัตรากาลัง -งบประมาณ
 36. 36. ความคาดหวังต่อโรงเรียนในฝัน
 37. 37. สุดยอดผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
 38. 38. สุดยอดนวัตกรรมบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบ
 39. 39. สุดยอด โรงเรียนดีมมาตรฐานระดับชาติ ี
 40. 40. สุดยอด โรงเรียนสะอาดร่มรืนและปลอดภ ัย ่สาหร ับเด็ก
 41. 41. สุดยอด แหล่งเรียนรู ้ ี ิและห้องสมุดมีชวต
 42. 42. สุดยอดครูมืออำชีพ
 43. 43. สุดยอดน ักเรียนเก่งดี มีความสุข
 44. 44. สุดยอดนักแข่งขันฝีมือดีในเวที นานาชาติ
 45. 45. สุดยอด ความร่วมมือ ของภาคีเครือข่ายอุปถ ัมภ์
 46. 46. ัผลสมฤทธิทางการเรียน ์ ก ับ...การพ ัฒนาการคุณภาพ ึการศกษาโรงเรียนในฝัน ้ สูงขึน
 47. 47. โรงเรียนในฝัน•ก้าวกระโดดของการพัฒนาสูโอกาส ่ การเรียนรูท่ดีข้ ึนของเด็กไทย ้ี
 48. 48. พ ัฒนาให้เปนห้องสมุด 3 ดี ็
 49. 49.  ่อให้มีความรู้ เพื ความเข้าใจระบบ องค์ประกอบนวัตกรรม การบริหารองค์กร ่อกระตุ้นให้โรงเรียนในฝัน เพื ทุกโรงเรียนมีคุณภาพ ทั้งองค์กร
 50. 50. 3 ตัวช่วย1 ตัวเสริม
 51. 51. 1ตัวเสริม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สพป. /สพม.3 ตัวช่วย คณะRoving Team ผู้ดูแลภำคจำกศูนย์บริหำรโครงกำรโรงเรียนในฝัน ส่วนกลำง สพฐ.
 52. 52. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และ มีความรับผิดชอบ สื่อสารได้หลายภาษา พัฒนา ต่อสังคมและโลกนักเรียน ความคิดที่สร้างสรรค์ผ่าน ICT มีคุณธรรมและกล้าแสดงออก ทักษะการดารงชีวต มั่นใจในตนเอง ิ มีความเป็นไทย บุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์กระบวนการจัดการศึกษา SBM /สมศ สิทธิเด็ก ในโรงเรียน บูรณาการ โรงเรียน ประกันคุณภาพ สร้างโอกาสดูแล การเรียนรู้ ธรรมาภิบาล ช่วยเหลือ นร.การเรียนรู้ ผู้บริหารมืออาชีพ & WCSSการพัฒนา ครูมืออาชีพ E-Schoolงบประมาณ • PBB / Block Gantt & • Progress Report * Balanced Scorecard ( Quarterly report ) ภาคี เครือข่าย/ ทรัพยากร คุ้มค่า พัฒนาระบบเครือข่าย
 53. 53. โรงเรี ยนในฝั น 10 Steps of Developing •Set directionกลยุทธ์ การพัฒนาโรงเรี ยนในฝั น • Set environment •Set the plan การประเมิน(1) แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ(2) แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ • Communicate and align plan • รายงานการประเมินตนเอง กระบวนการจัดการเรียนรู้ • Transform curriculum • รายงาน On Web (3) แผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา • แสดงความคิดเห็น On Web •Transform system/process/ • การประเมินตามสภาพจริ ง(4) แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร facility/align the plan(5) แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ ายอุปถัมภ์ • Develop faculty/staff and align และทรัพยากรทางการศึกษา HUMAN RESOURCE process to the planหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู้ • Execute the plan and monitor •Close the gap/raise the bar • Cheer & share WC Management Great Performance การนิเทศ Improve Excellence Effective •ศึกษานิเทศก์ สพท. Management AIM@Excellence • Roving Team Total Commitment
 54. 54. Quality CitizenQuality Classroom
 55. 55. โรงเรียนมาตรฐานสากลดร.ชินภัทร ภูมรัตน ิเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน ้ LOGO
 56. 56. วิสัยทัศน์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ให้ เข้าสู่มาตรฐานสากลและสูงเทียบเท่า ค่าเฉลี่ยของโลก ภายในปี ๒๕๖๓16/08/55 LOGO
 57. 57. ภาพความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 1. คุณลักษณะผู้เรียนภาพความสาเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 2. การบริหารด้วยระบบคุณภาพ 3.การจัดการเรียนการสอน 16/08/55 LOGO
 58. 58. 1. คุณลักษณะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก16/08/55 LOGO
 59. 59. 2. การบริหารด้วยระบบคุณภาพ (TQA : Thailand Quality Award) 1 การนาองค์กร 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 การมุ่งเน้น การมีส่วนร่วม TQA 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 6 การจัดการกระบวนการ 7 ผลลัพธ์16/08/55 LOGO
 60. 60. 3. การจัดการเรียนการสอน บันได 5 ขั้นพัฒนาผู้เรียน 5. บริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 4. สื่ อสารและนาเสนอ (Effective Communication) 3.การสรุ ปองค์ ความรู้ (Knowledge Formation) 2. สื บค้ นความรู้ (Searching for Information) 1. ตั้งคาถาม/สมมุตฐานิ (Hypothesis Formulation)16/08/55 LOGO
 61. 61. ขอบข่ายเนื้อหาสาระ การวิจัยและสร้างองค์ความรู้ IS 1 (Research and Knowledge formation) การสื่อสารและการนาเสนอ IS 2 (Communication and Presentation) การนาเสนอองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม IS 3 (Global Education and Social Service Activity)16/08/55 LOGO
 62. 62. ประเทศชาติต้องการคนดี มีคุณธรรม เก่งงานสานฝัน...ให้กับเยาวชน

×