Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2222222

2,302 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2222222

 1. 1. Basic Education : Challenge for status of the Country ดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า ึ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกษาขันพืนฐาน ้ ้ ี 7 มกราคม 2556@ โรงแรมเชยงใหม่ออร์คด ิดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. ความรู้ สาคัญสาหรับผู้บริหารและผู้สนับสนุนเพือการยกระดับคุณภาพ ่ การศึกษาขั้นพืนฐาน ้
 3. 3. คุณภาพผูเรียน ้•ระบบเรียนรู ้•ระบบดูแลน ักเรียน•ระบบบริหารจ ัดการและ สน ับสนุน
 4. 4. ระบบเรียนรู ้ ่ ุ ห่วงโซคณภาพ หลักสูตร การ การ ประเมินผลเรี ยนรู้
 5. 5. ระบบเรียนรู ้หลักสูตร
 6. 6. ึ ัหล ักสูตรประถมศกษา พุทธศกราช ๒๕๐๓
 7. 7. ึ ัหล ักสูตรประถมศกษา พุทธศกราช ๒๕๒๑
 8. 8. ึ ัหล ักสูตรประถมศกษา พุทธศกราช ๒๕๒๑ (ปร ับปรุง๒๕๓๓)
 9. 9. ึ ั้ ้ หล ักสูตรการศกษาขนพืนฐาน ั พุทธศกราช ๒๕๔๔• มาตรฐานการเรียนรู ้ ่ ั้  มาตรฐานชวงชน  ผลการเรียนรูทคาดหว ัง ้ ี่
 10. 10. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน ้ ้ พุทธศักราช 2551 67 มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
 11. 11. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ้ ้ ๖๗ มาตรฐานการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย  ศิลปะ  ภาษาต่ างประเทศ  คณิตศาสตร์  การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษาและพลศึษา  สังคมศึกษา ศาสนา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน และวัฒนธรรม
 12. 12. สมรรถนะสาคัญ 5 ประการ1 ความสามารถในการสื่อสาร2 ความสามารถในการคิด3 ความสามารถในการแก้ ปัญหา4 ความสามารถในการใช้ ทกษะชีวิต ั5 ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
 13. 13. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5 อย่ อย่ างพอเพียง ู2 ซื่อสัตย์ สุจริต 6 มุ่งมั่นในการทางาน3 มีวินัย 7 รักความเป็ นไทย4 ใฝ่ เรี ยนรู้ 8 มีจตสาธารณะ ิ
 14. 14. หล ักสูตรแกนกลาง ี้ - มาตรฐานการเรียนรู/ต ัวชว ัด ้ สพฐ. - สาระการเรียนรูแกนกลาง ้ - โครงสร้างหล ักสูตร - เกณฑ์การว ัดผลประเมินผล กรอบหล ักสูตรระด ับท้องถิน ่สพท. เปาหมาย ้ สาระการเรียนรู ้ /จุดเน้น + ท้องถิน ่ + การว ัดประเมินผล ระด ับท้องถิน ่ ึ หล ักสูตรสถานศกษาโรงเรียน ่ สวนที่ แกนกลาง + ความต้องการ + ึ สถานศกษา ของท้องถิน ่ เพิมเติม ่
 15. 15. ั ่สดสวนของสงที่ ิ่น ักเรียนต้องเรียนรู? ้
 16. 16. สาระสาคัญในการเรียนรู้สาระเพิ่มเติม ม.4-6 ม.1-3 ป.4-6 CoreCurriculum ป.1-3
 17. 17. หล ักสูตร: แกนกลางฯ,World Class, IP,EP, MEP, EIS,อิสลาม etc.
 18. 18. ระบบเรียนรู ้ การเรี ยนร้ ู
 19. 19. 21 st Century Learning
 20. 20. 21 st Century Learning
 21. 21. การเรียนรูอย่างมีความหมาย ้ บูรณาการ การร ับความรู ้ ความรู ้ Acquisition Integration ประยุกต์ใช ้ Application Dr. James Gallager
 22. 22. สถานการณ์ ปัจจุบัน การรับรู้ 80% 1 2 3การบูรณา 10% 10% การการความรู้ ประยุกต์ ความรู้
 23. 23. สิ่ งที่ควรจะเป็ นการรั บรู้ การบูรณา การความรู้33% 34% 1 2 3 33% การ ประยุกต์ ความรู้
 24. 24. บันได ๕ ขันโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ้ ั 5. บริการสงคมและจิตสาธารณะ (Public Service) 4. สื่อสารและนาเสนอ (Effective Communication) 3.การสรุ ปองค์ ความรู้ (Knowledge Formation) 2. สืบค้ นความรู้ (Searching for Information) 1. ตังคาถาม/สมมุตฐาน ้ ิ (Hypothesis Formulation)
 25. 25. การเรียนการสอน: BBL, InquiryScience, Lesson Study,Problem Based,CIPA, Project Based etc.
 26. 26. ระบบเรียนรู ้ การประเมินผล
 27. 27. Assessment
 28. 28. การประเมินผล:Classroom Assessment,LAS, NT, O-NET,PISA, etc
 29. 29. Framework for 21st Century LearningThe Partnership for 21st Century Skills has developed a vision for student success in the new global economy วิชาแกนหลักและเรื่องสาคัญในศตวรรษที่ 21
 30. 30. If we teach today aswe taught yesterday,we rob our children oftomorrow. -John Dewey -
 31. 31. Principles of Assessment
 32. 32. Howard Gardner
 33. 33. Assessment for Learning
 34. 34. ระบบดูแลน ักเรียนโรงเรียนมีวธออกแบบ/วางแผน ิ ี การดาเนินการเรียนการสอน อย่างไร ทีประก ันได้วา เด็กทุก ่ ่ คนมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรูท ี่ ้ หลากหลาย และประสบ ความสาเร็จ?
 35. 35. Learning Needs Style InterestsStrengths Child Favorites Limited Family Economic Background
 36. 36. สถานการณ์ เด็กไทย
 37. 37. สถานศึกษาร้ ู เรื่ องนี…หรื อยัง? ้ ร้ ู แล้ วทาอะไรไปบ้ าง? ใน ห้ องเรี ยนของเรามีเด็กแบบไหน บ้ าง กี่คน? สพป/ม ดาเนินการ ในเรื่ องนีอย่ างไร? ้
 38. 38. ระบบบริหารจ ัดการและสน ับสนุน • ห้องเรียนคุณภาพ/ โรงเรียนคุณภาพ • การประก ันคุณภาพภายใน • การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล • etc
 39. 39. What need to be done?โรงเรียนของเราเปนโรงเรียน ็คุณภาพประเภทใด? สพป/ม ู ้จะยกระด ับโรงเรียนให้สงขึนอย่างไร?
 40. 40. โรงเรี ยนของเราจัดทาหลักสูตร ดาเนินการเรียนการสอน และ ประเมินผลการเรี ยนร้ ู ท่ ส่งผลต่ อ ี การนาพาผ้ ูเรี ยนบรรลุตาม เปาหมายของหลักสูตรแล้ ว ้ หรื อไม่ ?อย่ างไร?
 41. 41. 20th VS 21st “Way Student Learn”
 42. 42. Is this pictureEducation VS Factory reflect the Purpose of Schooling or Education? If Not! What should your schools look like? What’s about your Assessment and IQA?
 43. 43. Where to Next?
 44. 44. Where to Next?
 45. 45. ประชาคมอาเซียนดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 46. 46. ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 47. 47. ี อาเซยน ใกล้ต ัวเราเข้ามาทุกที คาถาม คือ...ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 48. 48. เราอยากมี ี“ทียน” แบบไหนในอาเซยน ? ่ ื ีเราเลือกจะอยูก ับอาเซยน ่แบบไหนดี ?ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 49. 49. ต้นไม้ตนนี้ ้ ื่ ชอต้น “อนาคตของชาติ” เด็ก ไทยดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 50. 50. TOMORROW TODAY ประเทศ ไทย คน ไทย เด็ก ไทยดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 51. 51. 2012 ประเทศ ไทย ผู ้ใหญ่ ไทย เด็ก ไทย คน ไทย ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 52. 52. 2013 ประเทศ ไทย ผู ้ใหญ่ ไทย เด็ก ASEAN ไทย ASEAN ASEANASEAN คน ASEAN ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEANASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ ASEAN คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้ ASEAN ASEAN
 53. 53. 2014 ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ประเทศ ไทย ASEANASEAN ASEAN ผู ้ใหญ่ ASEAN ไทย ASEAN ASEAN ASEAN เด็ก ไทย ASEAN คน ASEAN ASEANASEAN ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 54. 54. 2014 ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN เด็ก ASEAN ASEAN ไทย ASEAN เด็ก ASEAN ASEANASEAN ไทย ASEAN เด็ก ASEAN ASEAN ไทย ASEAN เด็ก ASEAN ASEANASEAN ไทย ้ ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ASEAN คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้ ASEAN
 55. 55. ASEAN มาแน่ ! ถ้าไม่ปร ับต ัว ไม่เตรียมต ัว ประเทศไทย/คนไทย ี ก็อยูรวมก ับอาเซยนได้ ่ ่ เด็ก ้ แบบนี... ไทยดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 56. 56. 2015 ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ประเทศ ASEAN ASEANASEAN ไทย ASEAN ASEAN ผู ้ใหญ่ ASEAN ไทย เด็ก ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ไทย ASEAN คน ASEAN ไทย ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 57. 57. 2015 ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN เด็ก ASEAN ASEANASEAN ASEAN ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN เด็กASEAN ASEAN ASEAN ไทย ASEAN ASEAN เด็ก ASEAN ASEAN ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN เด็ก ASEAN ASEAN ไทย ASEAN ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ ASEAN น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ ASEAN ASEAN คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 58. 58. ASEAN มาแน่ ! ถ้าเราปร ับต ัวและเตรียมต ัว ประเทศไทย/คนไทย ่ ่ ่ ี ก็อยูรวมและอยูรอดก ับอาเซยนได้ เด็ก ้ แบบนี... ไทยดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 59. 59. 2015 ประเทศ ไทย เด็ก คน ผู ้ใหญ่ ไทย ไทย ไทย ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ้ ASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ASEAN ASEAN คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 60. 60. เมือว ันนี้ เราเลือกได้ ่ เราจะเลือกแบบไหน ? อยูรวม...แบบพอไหว ่ ่ อยูรอด..แบบสบายๆ หรือ ่ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 61. 61. 2015 ประเทศ ไทย ผู ้ใหญ่ เด็ก คน ไทย ไทย ไทยASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEANASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN ประเทศ ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ASEAN คน ไทย ASEAN ASEAN ASEAN ASEANASEAN ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ASEAN ้ ASEAN ASEAN ASEAN คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 62. 62. การปร ับต ัว - การเตรียมต ัว ่เพือเข้าสูประชามคมอาเซยน ่ ี จะทาได้อย่างไร ? ดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้ คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 63. 63. ึ สถานศกษาจะมีผลกระทบอย่างไรจากการเปน ็ ี ประชาคมอาเซยน ึ สถานศกษาจะดาเนินการเตรียมคนทุกระด ับ อย่างไร ? ึ จ ัดการศกษา/ให้ความรูอย่างไร ด้วยวิธการใด ? ้ ี ี เมือเปนอาเซยนแล้ว ่ ็ ความเปนไทยและท้องถินจะเข้มแข็งได้ ็ ่ อย่างไรดร.เบญจลักษณ์ น ้าฟา--รองเลขาธิการ ้คณะกรรมการการศึกษาขันพื ้นฐาน ้
 64. 64. ึคุณธรรมในการบริหารการศกษาMoral Purpose in Education ยกระด ับคุณภาพโดยรวม (Raising the Bar) ่ ลดชองว่างระหว่าง คุณภาพสูงก ับคุณภาพตา ่ (Closing the Gap)
 65. 65. Basic Education : Challenge for status of the Country ดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า ึ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกษาขันพืนฐาน ้ ้ 13 มกราคม 2556@ โรงแรมโฆษะดร.เบญจลักษณ์ น้ าฟ้ า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

×