Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน

1,233 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ต้อนรับคณะนักศึกษา ปโท ดูงาน

 1. 1. ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาโทคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงเรียนเพลินพัฒนา 14 กรกฎาคม 2554
 2. 2. แนะนําโรงเรียน
 3. 3. วิสัยทัศน์ Sh are VisionSystem Thinking Team Learning หลักสูตร และ Self Mastery Me ntal Model กระบวนการ เป็น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ EQ ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียน dge wo ให้บรรลุ ศักยภาพสูงสุด wle rk Ethics ของตนเองร่วมกัน skills ing kno เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน life MQ IQ ของชีวิต และสังคม social enterprise
 4. 4. ภารกิจโรงเรียน
 5. 5. สร้างกลไก และกระบวนการให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู1 บุคลากร ผู้ถือหุ้น เครือข่าย เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ ระดมสรรพกําลังตามบทบาทอย่างเป็น กัลยาณมิตร เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนบรรลุตามวิสัย ทัศน์ ผู้ปกครอง ครู ผู้ถือหุ้น นักเรียน เครือข่าย
 6. 6. 2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา EQ dge Life skill wo wle rki Working skill skills kno ng life Knowledge skill MQ IQ สมดุล และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 7. 7. สร้างระบบกลไกบรรยากาศ3 ที่ทําให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และมีความสุข  เรียนรู้ คิดเชิงบวก ปัจจัยของ เปิดกว้าง ความสุข ในที่ทํางาน มีส่วนร่วม ให้ใจ พบความหมาย
 8. 8. 4 ทําให้ การเรียนรู้กับการพัฒนาสังคม เป็นวาระเดียวกัน
 9. 9. การสื่อสาร การคมนาคม ประชากร เศรษฐกิจ ประเด็น สภาพเมืองทรัพยากรธรรมชาติ สําคัญของโลก สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน
 10. 10. คิด แก้ปัญหา ตัดสินใจครูและนักเรียน สร้างสรรค์ จัดการข้อมูล ทักษะ ที่จําเป็นใน ศตวรรษที่ 21 ทํางานร่วมกับคนอื่น จัดการชีวิต
 11. 11. เกิดการตื่นตัวในการจัดการศึกษาทั่วโลกมีหลักคิด กระบวนการ และ เครื่องมือใหม่ๆปรับใช้ได้โดยไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่
 12. 12. แนวคิด/ แผนการศึกษา/ หลักการใหม่ หลักสูตรใหม่ นวัตกรรมทางการศึกษา ระเบียบวิธ/ ี เป้าหมาย/ การนิเทศ/ ทักษะใหม่การประเมินใหม่ เทคโนโลยี/ กระบวนการสอน ใหม่
 13. 13. เทคโนโลยีการสื่อสาร-สารสนเทศ (ICT) ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการสอนใหม่ๆ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในวิถีการเรียนรู้แบบเดิม
 14. 14. ปญหา : เกิดชองวางในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ครูสวนใหญทั่วโลก ยังปรับตัวใหเขากับวิถีการเรียนรูใหมของศตวรรษที่ 21 ไมได ยังคุนชินกับวิถีชีวิตและการเรียนรูในแบบของศตวรรษที่ 20ทำใหครูมีขอจำกัดในการใชเครื่องมือ การเรียนรูและการสรางความรูใหมๆ
 15. 15. ครู โรงเรียน พ่อ ผู้บริหาร แม่ ความสําเร็จ อุปสรรค ความสุข ความทุกข์สถานการณ์และแนวโน้ม
 16. 16. ยุทธศาสตร์1. พัฒนาหลักสูตรแมบท2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย3. มีหลักสูตรการพัฒนาครู4. สราง partnership ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ6. สื่อสาร brand เชิงรุก บนฐานความรูของโรงเรียน7. สรางบรรยากาศในการทำงานที่คนกลาคิด มีการ สื่อสารภายในที่ราบรื่นชัดเจน ทั่วถึง8. มีระบบสนับสนุน -infrastructure- ที่ดี9. การจัดระบบการชวยเหลือ และพัฒนาศักยภาพเด็กที่ ตองการความชวยเหลือพิเศษ
 17. 17. งานโภชนาการ• ตรวจสุขอนามัยของผู้ให้บริการ/เจ้าหน้าที่ • ตรวจมือ (สุ่มตรวจ ตามสถานการณ์) • หาเชื้อ 15 ประเภท • ตรวจร่างกายประจําปี • พยาธิ / ปอด / ฯลฯ• เครื่องแต่งกาย / หมวก / ผ้าปิดปาก / ถุงมือ / ผ้ากันเปื้อน
 18. 18. งานสุขอนามัย• มีห้องพยาบาล 2 จุด• บันทึกประวัติเข้ารับการรักษา • มีเอกสารส่งพ่อแม่ทุกครั้ง • ให้คําแนะนําเบื้องต้นตามสมควร• ทํางานร่วมกับสาธารณสุขเขตฯ • มาตรการเฝ้าระวัง (กรณีมีโรคระบาด) • มาตรการป้องกัน (การให้วัคซีนฯ)
 19. 19. ระบบประเมินผลพัฒนาการของนักเรียน • สั่งพิมพ์รายงานเป็นเล่ม • แสดงผลทาง website โรงเรียน ระบบบันทึกการ ระบบห้องสมุด (Online) รักษาพยาบาล สารสนเทศ • สืบค้นรายชื่อหนังสือ• สถิติการเจ็บ-ป่วย เพื่อการศึกษา • ดูสถิติการยืม-คืน• ยาที่ได้รับ • ความเห็นผู้อ่าน คลังสื่อการสอน (Key Index) การขอรับบริการสนับสนุน • รายชื่อหนังสือ (บท/ระบุหน้า) (Job Request) • บทความ • ขอใช้สถานที่ • Presentation / Clip • ขออาหาร/เครื่องดื่ม
 20. 20. คืนเวลาให้ครู
 21. 21. เลขาช่วงชั้น ผู้สนับสนุนครู เวลา รูปแบบ / ลักษณะกิจกรรม วางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเบิกสํารองมาไว้ใน ทุกเดือน ปริมาณที่เหมาะสมทุกภาคเรียน สํารวจสภาพสถานที่ และ เครื่องใช้สํานักงาน ทุกวัน รับ-แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ ทั้งใน / นอก หน่วยงาน ทําความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติ ตามวาระ ตามขั้นตอน ระเบียบ กติกา แบบฟอร์ม ฯ ของโรงเรียน และให้คําแนะนํากับครูและบุคลากรในช่วงชั้น / หน่วยงาน
 22. 22. การส่งเสริมให้ครูพัฒนาทักษะด้าน การใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน (ยุทธศาสตร์ที่ 3)ศตว รรษที่ 21& เสรีอาเซียน0%18,000-25,000 บาท@ 750-1,000 บาท/เดือน
 23. 23. พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําหรับทํางานชุดมาตรฐาน •Word •Powerpoint
 24. 24. โปรแกรม word ทําอะไรได้มากกว่าคิด
 25. 25. โปรแกรม Powerpoint ไม่ใช่แค่ขยาย word ให้ใหญ่ขึ้น
 26. 26. พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสําหรับการเรียนรู้- Moodle- การสร้าง e book
 27. 27. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใช้การสื่อสาร ผ่าน email ของโรงเรียนและ web (ยุทธศาสตร์ข้อ 7) ส่งสถิติ เวลาเข้า-ออก ของคุณครูและบุคลากร ให้เจ้าตัวรับทราบทุกเดือน
 28. 28. การส่งเสริมให้ครูใช้สื่อการสอน ที่หลากหลาย (ยุทธศาสตร์ที่ 2)• จัดทําคลังสื่อ• ช่วยค้นหาสื่อตามหัวข้อเรื่อง• แนะนําให้ครูใช้สื่อ เป็นรายคน หน่วยวิชา หรือตามคําขอจากช่วงชั้น
 29. 29. ขอเชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 30. 30. การปรับปรุงระบบการเงิน และการควบคุมสต๊อก (ยุทธศาสตร์ข้อ 5 และ 8)• ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน• รับการตรวจสอบจากภายนอก คือ
 31. 31. หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ แผนกลุ่มสาระ แผนงานปกติ (ของแต่ละหน่วยงาน) แผนกิจกรรมแผนพัฒนาผู้เรียน ภาคสนาม -ส่งเสริมการอ่าน -นําร่องทักษะชีวิต -รักษ์ภาษาไทย -English for Funแผนสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง แผนพัฒนาครู-บุคลากร -บอกเล่า...ก้าวพอดี -ประชุม / พบผู้ปกครอง -Lesson Study (ช่วงชั้น) -workshop สส. -อบรมภายนอก/ใน (ส่วนบุคคล)
 32. 32. ปฏิบัต ิใหม่ เบิกเงิน(ซื้อของ)แ นว <3,000 บ. ได้ทันที >3,000 บ. ไม่เกิน 7 วัน xx /54 งานปกติ #x เปิด Job งานตาม #xxx/54 •อาหาร ยุทธศาสตร์ •แม่บ้าน •สถานที่ #xx x/5 •ฯลฯ วิถีชีวิต 4 #x x เบิกอุปกรณ์/โรเนียว x/5 4 ใช้รถ
 33. 33. งานบุคคล (ยุทธศาสตร์ข้อ 3 และ 7)• สร้างเกณฑ์ครูชํานาญการ • ระบุความชํานาญและวิธีการประเมินให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน • เติบโตได้เองตามความสามารถ ข้ามขั้นได้• สร้างโอกาสให้ทําในสิ่งที่อยากทํา • มีช่องทางนําเสนอโครงการใหม่ๆ• มีกระบวนการพัฒนาคนให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งทักษะชีวิต การงาน และ ความรู้ • การไปอบรมภายนอก / ดูงาน (มีทั้งการขอไปเอง หรือหัวหน้าส่งไป) • การจัดอบรมภายใน • การเรียนรู้ไปบนหน้างาน
 34. 34. ็น ผลลัพธ์ที่เป รูปธรรม โครงการ มีช่องทางรับไอเดียดีๆกล้าคิด...กล้าทํา น้องๆ ได้ทดลองทําตามฝัน และเรียนรู้วิธีคิดใหม่ๆ หาดาวเด่น ผู้นํารุ่นใหม่
 35. 35. การเสนอโครงการตามปกติ ร่าง : ที่ทีมคิดใน workshop1 2 3 4 ปิ๊ง.. เสนอผ่าน web เสนอ ได้ทดลองทําโครงการ (ส่วนบุคคล) กรรมการบริหาร โครงการใหม่ๆ
 36. 36. Action Plan : โครงการกล้าคิด...กล้าทํา ส่งโครงการ เริ่ม ที่ส่วนบุคคล นําเสนอ กก.รร. ขอบเขตและลําดับตายตัว ตามสายบังคับบัญชา และมีสมาชิกอยู่ภายในสายงานปกติ อนุมัติ-ลงมือทํา ร่วมมือข้ามสายงาน ผสานทักษะหลากหลาย ร่วมเป็นเจ้าของและรับผิดชอบร่วมกัน รายงาน ความคืบหน้า นําเสนอปิด โครงการต่อ จบ กก.บห.รร.
 37. 37. ประเด็นในการนําเสนอโครงการ • ความเป็นมา-สมมติฐาน • กําหนดเป้าหมาย • วิเคราะห์เหตุผลที่ทําโครงการนี้ • จุดสําคัญของเรื่องที่จะทํา • หรือ หาสาเหตุของปัญหา • วางแผนปฏิบัติการ • เตรียมสื่อ-กระบวนการ เพื่อนําเสนอต่อกรรมการบริหารโรงเรียน
 38. 38. งานธุรการกลาง
 39. 39. หลักคิดของงานธุรการ งานประจําทุกคนใน งานตามโรงเรียน + ยุทธศาสตร์ = มุ่งสู่วิสัยทัศน์ วิถีชีวิต
 40. 40. หน้างานธุรการ ให้บริการด้านต่างๆ เป็นกาวใจ-ด้วยจิตบริการ -รับข้อปัญหาและข้อเสนอแนะ-มีประสิทธิภาพ -เพื่อหาทางแก้ไข/คําตอบ -ด้วยแนวทางสันติ เป็นน้ํามันหล่อลื่น -ทุกหน่วยงานทํางานส่งต่อกันอย่างราบรื่น
 41. 41. จดหมาย เข้า-ออกone stop service ภาคสนาม •ออกหมายเลข •ตรวจสอบความเรียบร้อย •เดินเอกสาร •ขออนุญาต สช. •Scan เก็บ/ส่งผู้เกี่ยวข้อง •จองรถ •อื่นๆ ตามคําขอ ทะเบียนแผนงาน ธุรการกลาง •ออกเลขหมายประสานงานทะเบียน มีเจ้าหน้าที่ 2 คน •ติดตามแผนงานรับติดต่อ/รับแจ้ง •ติดตามผลประเมิน•ขอเอกสารสําคัญ •เผยแพร่•ทําบัตร นร./ผปค.•ขาด ลา มาสาย จัดเก็บเอกสารสําคัญของโรงเรียน•พักการเรียน /ลาออก Messenger / รถตู้ / รถกระบะ รถโรงเรียน ภาษีโรงเรือน
 42. 42. ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะ ครูส้ม weena_w@plearnpattana.com มือถือ 080 249 0088 ครูแดง kwanrut_l@plearnpattana.com มือถือ 081 657 9811
 43. 43. ขอบคุณค่ะ

×