Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

خلاصه کتاب چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

 • Login to see the comments

چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم

 1. 1. www.IrPDF.com خلاصه كتاب چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم دبرا اي. بنتون مترجم: ايرج پاد شركت سهامي انتشار www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 2. 2. چگونه چون يكمدير / ٢ www.IrPDF.com بخشاول دستيابي به بالاترين مقام سازماني كه در آن مشغول به كار هستيد، به سان دستيابي بـه قل ـ ه يـك كـوه بلنـد و استوار است . اگر تصميم گرفت ه ايد ب ه قله اين كوه برسيد بايد خودتان را براي يك كوهنـودري واقعـي آمـاده كنيـ د . بدين منظور گام مهمي كه بايد برداريد اين است كه بالاترين مقام سازمان يعنـي مـدير عـالي را درك كنيـ د . درك كردن مدير عالي سازمان گام مهمي را براي صعود به اين قله بلند و دشوار اس ت . مزاياي بسياري نيـز دارد از جملـه اينكه خطر اخراج شدن را از شما دور م ي كند و باعث م ي شود با سرعت بيشتري ترفيع بگيريد و خودتان را بـراي بـه عهده گرفتن رهبري آماده نمايي د . افزون بر آن درك كردن مدير عالي صعود به ق ل ه سازمان را برايتان نشاط آورتر و لذ ت بخش تر مي كند. در فصول مخ ت لف اين كتاب جنب ه هاي گوناگون موضوع "چگونه چون يك مدير عالي بينديشي م " تشريح مي گردد. : فصل ١ مديران عالي سازما ن ها حوز ه مديريتي خويش را چگونه اداره م ي كنند؟ شما با دانستن اين راز قادر خواهيد بـو د . قبل از آنكه به طور مستقيم با يكي از آنها كار كنيد، يا خودتان يكي از آنها شويد، ياد بگيريد مانند آنان فكر كنيد. : فصل ٢ ٢٢ ويژگي مهمي كه مديران عالي تقريباً كامل از آن برخوردارند معرفي شده و اينكه چگونه شما هـم مـ ي توانيـد صاحب اين ويژگ يها شويد. : فصل ٣ ويژگي مهم ١ تا ٨ : اعتماد به نفس، كنترل طرز برخورد، پافشاري در كار، مداومت در بهبود وضعيت، صـداقت و پايبندي به اصول اخلاقي، انديشه پيش از گفتار، خلاقيت و فروتني در انظار. : فصل ٤ ويژگي هاي مهم ٩ تا ١٣ : سبك شناسي، شهامت، شوخ طبعي، نقش آفريني و جزئي نگري. : فصل ٥ ويژگي هاي مهم ١٤ تا ٢٢ : ميل به رهبري، علاقـه بـ ه جنگيـدن بـه خـاطر افـراد ، صـر احت، مهربـاني، كنجكـاوي، رقابت جويي، انعطاف پذيري و قصه گويي. : فصل ٦ تفاوت ميان كارآفرينان و مديران حرف ه اي و نح و ه مشخص كردن اينكه شما براي كدام دسته از اين افراد فعاليت مي كنيد و ميل داريد كدام يك از آنان باشيد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 3. 3. چگونه چون يكمدير / ٣ : فصل ٧ www.IrPDF.com هشداري در مورد مديران عالي نه چندان كامل و اينكه شما چگونه بايد از آموختن سرمش ق هاي بد آنـان پرهيـز كنيد. به استثناي آموختن اين سرمشق كه بايد چه نبود. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 4. 4. چگونه چون يكمدير / ۴ www.IrPDF.com فصل ١ تجهيزات اوليه امروزه براي صعود به قله سازمان به چه ساز و برگي نياز داريم؟ هر كس م ي تواند در دوران خدمت خ ويش به مديريت عالي سازماني كه در آن كـار مـ ي كنـد برسـ د . رياسـت مقامي نيست كه دست نايافتني باشد و براي كساني كنار گذارده شود كه به قول معروف نامشان را بـا قيچـي طـلا مي برند، يا به مدرسه هاي آنچناني مي روند، با مـردم آنچنـاني حشـر و نشـر دارنـد و .... رؤسـاي عـالي بـه مـ د د شايستگي هاي خويش به اين مرتبه دست خواهند يافت. شما براي آنكه به سطوح بالاي شركت دسترسي پيدا كنيد بايد از موقعي ت هاي دشوار و ترسـناك عبـور نماييـد درست مثل اينكه در كوه هستيد. اگر بفهميد رؤساي سازمان ها، چگونـه آن را اداره مـ ي كننـ د مـي توانيـد از اخـراج شدنتان جلوگيري كنيد، سريع تر ترقي كنيد، از كيفيت زندگي شغلي خود كه خواهان و سزاوار آن هستيد لذت ببريد و اگر يك روز امكان مدير عالي شدن برايتان فراهم گرديد ابزار و تجهيزات مناسب آن را در اختيار خواهيد داشت. از اخراج شدن جلوگيري خواهيد كرد كارمندي كه رييس را از خود راضي مي نمايد كارش را حفظ مي كند، افراد بسياري هستند كـه در ايـن مـورد بـا شكست و ناكامي روب ه رو مي شوند زيرا نم ي دانند رييس چه م ي خواهد. اگر نيازها و مقتضيات كـار ريـيس را ناديـده انگاريد، اگر تصور كنيد درخواس تهايي احمقانه دارد و اگر فكر كنيد كه "اين كار به من ربطي ندارد" اين امكان كـاملا وجود دارد كه اخراج شويد. ترقي خواهيد كرد بايد تشخيص دهيد كه در شركتي كه كار م ي كنيد خواه مدير عالي شما سطوح مديريت را در داخل شركت طي كرده و يا از خارج شركت استخدام شده باشد، به اين دليل به آن مقام رسيده است كه با فرهنـگ ش ـ ركت شـما هماهنگ است . درك اين نكته كه وي به دنبال چيست به شما كمك خواهد كرد آنچه را در اين سـازمان ارزش دارد درك كنيد. ترقي كردن در اكثر اوقات نياز به نبوغ ندارد، نياز به توجه دائم نسبت به جزئيات، پي گيري كارها، درك رؤساي با نفوذ، و اندكي بيش از نفر بعدي كار كردن دارد. از كيفيت زندگي شغلي اي كه خواهان و سزاوارآن هستيد لذت خواهيد برد زندگي شغلي حرفه اي مي تواند منبع عظيمي از لذت باشد، اين موضوع خيلي ساده است. سعي كنيد رييس خود را درك كرده يعني خود را به جاي او بگذاريد و سعي كنيد بفهميد او چگونه فكر م ي كنيـد . يـك منشـي موفـق تعريـف مي كند: " من مي دانم تلفن چه كسي را وصل كنم و تلفن چه كسي را وصل نكن م . اگر رييس تا سـاعت ٨:٣٠ بع ـ دازظهر بماند، من هم تا همان ساعت م يمانم. مي دانم چه وقت غر بزنم، چه موقع كمك كنم و كي كوتاه بيايم و ....." گاه كاركنان به غلط استدلال م ي كنند "من دارم كارم را انجام م ي دهم و اگر كسي وظي ف ه درك كردن را بايد انجام دهد رييس من اس ت . " اگر شما منتظر هستيد چنين موقعيت مطلوبي پيش آيد ممكـن اسـت مـد ت هـا در انتظـار بمانيد پس بايد اين باور خود را اصلاح كنيد www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 5. 5. چگونه چون يكمدير / ۵ www.IrPDF.com شايد گاه از خود بپرسيد كه آيا نقش و قدرت مدير عالي د ر حال كاهش نيست؟ آيا شرك ت ها در حـال زيـر ورو شدن نيستتند؟ و آيا رؤسا به جاي بالاترين پله نردبان روي پايي ن ترين پله قرار نمي گيرنـد تـا واقعـا بـه كاركنانشـان خدمت كنند؟ نه، قطعا نه. نه حالا و نه در آينده هر گروهي به هر اندازه كه باشد نيازمند يك سرپرست است. شما اگر بخواهيد م يتوانيد آن سرپرست باشد. اين بستگي به شما دارد كه چگونه مسئوليت را به عهده بگيريد. فصل ٢ طنابهاي مناسب درك ابتدايي ترين ابزارهاي صعود، به گونه اي كه صعودكنندگان با تجربه، يعني رؤسـا مـ ي داننـد مـديري عـالي بـه معنـاي مقـام ارشـد ) Chief executive officer حروف نخست كلمات موجود در عبارت CEO ؟ كيست (CEO) اجرايي) است. اين يك اصطلاح تازه است كه در آمريكا براي توضيح شغلي كسي ابداع شده كه مديران يك شـركت كسي است كه مدير مناسب را در زمان مناسب به شغل مناسب م يگمارد. CEO را اداره م يكنند. از لحاظ نظري زايد به نظر م ي رسد. هر چند اين عنوان به شكل گسـترد ه اي بـراي CEO عنوان پر زيدنت (رييس) اغلب با وجود توصيف سرپرست مديران مورد قبول قرار گرفته اس ت . بانك ها به لحـاظ قـانوني امضـاي يـك "پرزيـدنت " را لازم دارند. Chief operation در يك شركت رؤساي بسياري مي تواند وجود داشـته باشـد از جملـه مـدير ارشـد عمليـات Chief Administration مـدير ارشـد اداري ، Chief financial officer (CFO) مدير ارشد مـالي ، officer (COO) Chief legal مدير ارشـد حقـوقي ، Chief information Officer (CIO) مدير ارشد اطلاع رساني ،Officer (CAO) و مديران ارشد ديگر. Officer (CLO) عمليات مربوط به كسب و كـار COO . گاهي اوقات پرزيدنت (رييس) شركت است (COO) مدير ارشد عمليات مي دهد. (CEO) را اداره مي كند و گزارش كارهاي خود را به مدير مالي مي دهد (همين طور مدير ارشد اطلاع رسـاني )، CEO معمولاً گزارش كار خويش را به (CFO) مدير ارشد مالي منصوب م ي شوند. در ايام بروز مشكلات مالي به نظر مـ ي رسـد CEO مديران ارشد مالي غالبا به سمت مدير عالي را بپذيرد چرا كه وي در اين مورد كه (Chief firing officer) مدير عالي بايد سمت مدير ارشد تعديل نيروي انساني شركت تا چه اندازه اي مي تواند از عهده هزينه هاي سربار پرسنل برآيد گزارش داده و توصي ههايي به عمل مي آورد. معمولاً به معناي مدير ارشد اطلاع رساني يعني اطـلاع رسـاني كـامپيوتري و نـر م افـزاري اسـ ت . همچنـين CIO نيز باشد. (Chief investment officer) مي تواند به معناي مدير ارشد سرمايه گذاري غالب اً كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد و براي توصيف وظـايف ايـن مـدير مهـم (CAO) عنوان مدير ارشد اداري است. اين عنوان از ديد سازما ن هاي مختلف به معناي كارهاي متفاوت اس ت . ليكن عموماً همان سـمت مـدير ارشـد است منتهي با مسئوليت اضافي اداري، برنامه ريزي استراتژيك، مسئوليت حقوقي، توسـعه كـار ، منـابع (CFO) مالي انساني و ارتباط سازماني. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 6. 6. چگونه چون يكمدير / ۶ www.IrPDF.com اين كتاب در باره افراد رده بالاي سازمان اس ت . صرف نظر از اينكه عنوان رسمي و دقيق آنان چيسـ ت . رؤسـايي كه براي اخذ تصميماتي كه در نهايت بر من و شما تأثير م ي گذارد داراي اختيارات مالي و اختيار استخدام و اخراج مـي باشند. براي شناخت مديريت عالي و ديگر رؤساي سازمان، سؤالاتي كه مي توان مطرح نمود از اين قرار است: • رؤساي كارآمد چه ويژگي هايي دارند؟ • چرا برخي از رؤسا كارآمد نيستند؟ • چگونه شخص مدير مالي مي شود؟ • كار يك مدير عالي دقيقاً چيست؟ • چه كساني بر رييس رياست م يكنند، به عبارت ديگر رييس بايد چه رأي دهندگاني را راضي كند؟ • رؤسا در اشخاصي كه استخدام مي كنند، ترفيع مي دهند و اخراج مي كنند دنبال چه چيزي م يگردند؟ در انجام اين تحقيق و يا ضمن پاسخ به سؤالات مزبور، واكنش مديران عالي جالب بود. همه آنان از اين موضوع به گرمي استقبال نكردند. مديران عالي ميل دارند فكر كند اشخاص منحصر به فردي هستند ، آنان دوست ندارن د . تسـليم كليشـه شـون د . مايل نيستند طبقه بندي شون د . ميل ندارند از رهنمودي پيروي كنن د . ليكن در عالم واقعيت اين كار را م ي كنند. من به جاي نگاه كردن به عدم تشاب ههاي موجود ميان مديران، به تشابه ها نگاه م يكنم و واقعا هـم مشـابه ت هـاي فراوانـي ميان مديران عالي وجود دارد. رييس تقريباً كامل چه رييس است؟ به عنوان يك قاعده كلي مي توان گفت رهبر به اين دليل رهبر مي شود كه كار بيشتري انجـام داده، بهتـر بـوده ، سخت تر كار كرده، و به گون هاي خودش را از ديگران ممتاز ساخته است. او اين كار را كم و بيش به تنهايي و بي انقطاع به انجام رسانده اس ت . حدودًا ٢٢ ويژگي مهم وجود دارد كه رؤساي موفق از آنها برخوردارنـ د . بـا شـناخت ايـن ٢٢ ويژگي مي توانيم از آن در بهبود بخشيدن خود استفاده جوييم. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 7. 7. چگونه چون يكمدير / ٧ www.IrPDF.com فصل ٣ نزديكشدن به صعود رؤساي تقريباً كامل چگونه خود و ديگران و نيز زندگي را ارزيابي مي كنند. رؤساي تقريباً كامل داراي اين ويژگ يها هستند: اعتماد به نفس، كنترل طرز برخورد، پافشاري، مداومت در بهبود وضعيت، صداقت و پايبندي به اصول اخلاقي، انديشه پيش از گفتار، خلاقيت، فروتني در انظار نخستين ويژگي مهم : اعتماد به نفس گاهي اوقات صعود بزرگترين مانع نيس ت ـ خودتان بزرگترين مانع هسـتي د . يـ ك ويژگـي لازم بـراي يـك مـدير داشتن اعتماد به نفس است. اين طرز فكر، هم بايد در درون و انديشه وي وجود داشته باشد و هم در بيـرون و در انظار متجلي شود. مديران عالي بلند پايه ميل دارند بيشتر با اشخاص متكي به نفس س ر و كار داشته باشند تـا بـا اشخاصـي ديگـ ر . مردم معمولاً مايلند افرادي كه شبيه خودشان باشند را براي همكاري برگزينن د . رييسي كه كامل نباشد با مجموع ه اي از تنزل هاي خودگرايش به آن دارد كه افراد بد و ن اعتماد به نفس را به سوي خويش جلب كن د . بدين ترتيب با دادن اين اجازه به خود كه در محاصره افرادي قرار گيرد كه تهديدي به شمار نمي روند، تزلزل هاي خويش را كمتـر نشـان مي دهد. وجود اعتماد به نفس عاملي است كه مسلما درصدر فهرست تجهيزات اساسي هر صعودكنند ه اي قرار مي گيـرد . اگر يك مدير عالي مردد باشد و علامت هايي را نشان دهد حاكي از اينكه مطمئن نيست از كدام راه مي خواهد برود، موفق نخواهد گرديد. شما صرفنظر از اينكه داريد با سهامداران، مشتريان يا بانكدارتان گفتگو مي كنيد، ممكن است سطحي از تـرس را در خصوص كارايي خو ي ش احساس كني د . اين احساس را فرو نشاني د . آن را در درون خويش و خارج از منظـر عمـومي نگاه دارد . روي هدف و مقصود خويش تمركز كنيد نه روي ترديدهايتا ن . اعتماد به نفس براي همـه كـس در طـول زمان و تجربه آشكار مي شود. دومين ويژگي مهم: كنترل طرز برخورد در زندگي، چيز چنداني وجود ندارد كه برآن كنترل داشته باشيد. نمـي توانيـد دولـت را ، اقتصـاد را، همسـر را، بچه ها راـ يا هر كس ديگري را ـ كنترل كنيد . خوشبختانه طرز برخورد تنها حوزه اي است كه شما در آن داراي كنتـرل هستيد. توقيق شما در كسب و كار بيشتر مرهون گرايش هاي ذهني تان است تا قابليت هاي ذهن يتان. شما، اگر تا به حـال نياموخته ايد، خواهيد آموخت كه اين تمايلتان به پيروزي است كه شما را به پيروزي مي رساند. مديريت طرز برخورد كاري است ساد ه . به جاي آنكه ساعت سـه صـبح در بسـتر خـويش بـا چشـمان بـاز دراز كشيده، نگران آن باشيد كه آيا قابليت اجراي پروژه اي را داريد يا خير، گفتگو با خود را از "آيا من مي توانم ايـن كـار را انجام بدهم؟" به "من مي توانم اين كار را انجام بدهم" تغيير دهيد. شما كلمات يكساني را به كـار مـ ي بريـد، لـيكن بـا برداشتن كلمه " آيا" از ابتداي جمله به معناي آن، طرز برخورد و ديدگاه خودتان، و نتيجه احتمـالي را بـه كلـي تغييـر مي دهد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 8. 8. چگونه چون يكمدير / ٨ www.IrPDF.com طرز برخورد در وجنات ظاهري، آهنگ صدا، حالت بدن، دست دادن، دستنوشته، پيـام تلفنـي ، تصـميم گيـري، تفويض اختيار، مديريت، رهبري و ديگر مشخصات شخص ظاهر مي شود و انتقال مي يابد. اگر تصور م ي كنيد كه در حال حاضر در وض ع ي هستيد كه نبايد نگران كنتـرل كـردن طـرز برخوردتـان باشـيد و "مستثني از قاعد ه " هستيد اشتباه م ي كنيد. هر صعودكننده اي نيازمند آن است كه حالت روحي خود را كنتـرل نمايـ د . به ياد داشته باشيم هر طرز برخوردي كه به وسيله شما اداره نشود به آساني از سوي ديگران مي تواند اداره شود. سومين ويژگي مهم : پافشاري اگر يك خصيصه وجود داشته باشد كه تقريباً صددرصد مديران عالي از آن برخوردار باشند، خصيصـ ه پافشـاري است. هرگز گروه ديگري وجود ندارد كه بيش از رؤساي رده بالا در پافشاري، عزم و ثبات قدم شهرت داشته باشد. پافشاري لجاجت نيست كه ت ا سطح حماقت بالا رو د . تعهد به نتيجه است صرف نظر از آنچـه كـه بايـد در طـول مسير تحمل شود. در مقابل نااميدي ها، شكست ها، دلسردي ها و تبعيض ها استقامت به خرج دهيد و كساني كه استقامت مي كننـد موفق مي شوند. براي پشتكار و استقامت استثناهايي وجود دارد چنانچه از ن ظ ر كسب و كار در شرايطي هستيد كه پس از يك دوران سخت و دشوار پول يا منافع مـالي خـوبي در اختيارتان گذاشته م ي شود يا در پروژ ه هاي بد افراد خوبي وارد م ي شوند تسليم شوي د . صبر كنيد . پافشاري نكنيد . جلو زيان ها را به خاطر خودتان و به خاطر ديگران بگيريد. نگذاريد خودخواهي، غرور و ترس از پذيرفتن اشتباهات موجب شود به مقاومت خود ادامه دهي د . يكي از ويژگ ي هاي رؤسـاي موفـق پيونـد پافشـاري و توانـايي درك زمـان عـدم پافشاري است . همان گونه كه افراد موفق م ي گويند "بدانيد چه موقع پافشاري كنيد و چه موقـع دسـت از پافشـاري برداريد." چهارمين ويژگي مهم: مداومت در بهبود وضعيت بهبود مستمر يعني آموخت ن . آموختن با توليد شروع م ي شود و با مرگ پايان م ي گيـرد . رؤسـاي كارآمـد همـواره مي كوشند بهتر شوند. شما با داشتن تعهد كامل به بهسازي، بايد در چه چيزهايي بهبود حاصل كنيد؟ • چيزهايي كه لازم است بدانيد تا كارتان را خوب انجام دهيد • چيزهايي كه دانستن شان مفيد باشد • چيزهايي كه داشتن شان شادي آور باشد بهبود مستمر منافع بسياري دارد از جمله : • وجودتان براي افراد بيشتري سودمند واقع مي شود زيرا بيشتر مي دانيد و مي توانيد كار بيشتري انجام دهيد. • توانايي هايي خويش را تا ظرفيت كامل آنها تحقق مي بخشيد. • ذهن و قدرت تخيل شما تكامل پيدا مي كند و اين از شما متفكري خلاق تر م يسازد. • قادريد تصميمات بهتري اتخاذ كرده و قضاوت هاي بهتري به عمل آوريد، باز هم به خاطر اينكه بيشتر م يدانيد. • ديگران شما را خردمند مي دانند كه اين اغلب نيمي از مبارزه فرد براي رسيدن به هد فهايش است. • به خاطر ارزش تان سرنوشت تان تأمين است. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 9. 9. چگونه چون يكمدير / ٩ www.IrPDF.com • در عين حال شما به خودتان غنا مي بخشيد سرگرم نيز مي شويد. صعودكنندگان نم يتوانند به طور روزمره فقط پيشروي كنند، آن هم بدون چالش و رشد شخصي، آنان نياز دارند به طور دائم در حال بهسازي خويش و آموختن باشند. يادگيري مستمر ايجاب مي كند كه بـا مـردم گفتگـو كـرده ، از اشتباهات درس گرفته، از تجارب ديگران درس آموخته و از رهبران كارآمد تقليد كنيم. هشدارهايي نيز در مورد بهسازي وجود دارد آن هم اينكه اگر مدير عال ي تـان چنـدان بـه ايـن موضـوع اهميـت نمي دهد، دانسته هاي تازه تان را چندان بروز ندهيد چون ممكن است ايجاد حساسيت بكند. چنانچه شما از دانش بـه عنوان فرصتي براي آزردن ديگران استفاده مي كنيد نياموزيد. پنجمين ويژگي مهم: صداقت و پايبندي به اصول اخلاقي لي لاكوكا يكي از تحسي نشده ترين مديران عالي در طول سال هاي اخير بود، اين هم عمدتاً به واسطه اين حقيقت بود كه وي قابل رؤي ت ترين مدير عالي به شمار م ي رفت. ليكن به علت نوع مديريتي هم كه به نظر م ي رسيد داشـته باشد مورد تحسين قرار گرفت. وي از صداقتي خاص برخوردار بو د . او تحقيق مربوط به مشتري در خصوص اتومبيل مين ي ون ر ا با خـود در هنگـام اخراج از شركت فورد بر د . اما او براي اين كار از برادر جوا ن تر هنري فورد اجازه گرف ت . اين نمـادي از درسـتكاري و صداقت وي بود. البته ديد اشخاص از حقيقت همواره ناقص اس ت . در محيطي كه به لحاظ جهاني رقابتي است بايد درك كنيد كـه افرادنقش خويش را با ق و اعد متفاوتي ايفا م ي كنند. بنابراين هنگامي كه در مورد صداقت كسي قضـاوت مـ ي نماييـد محتاط باشيد. گاهي اوقات افراد چيزي را كه فكر مي كنند به عنوان حقيقت به زبان مي آورند، و اگر اين با آنچـه كـه شما فكر مي كنيد متفاوت باشد، ممكن است نتيجه بگيريد كه حقايق را وارونه جلوه م يدهند. رهبران تقريباً كامل از درستكاري و صداقت حمايت م ي كنند. بنابراين آنان براساس ارزيابي شخصي خويش دقيقاً چه چيزي را توصيه كرده و مي كوشند اعمال نمايند؟ در زير فهرستي از برخي از اين موارد ارائه مي گردد: • عمدا كسي را اغوا نكنيد يا تصوير غلط به دست وي ندهيد • از گفتن حقيقت خودداري نكنيد • خلف وعده نكنيد يا (برغم اينكه از نظر بسياري رهبران سياسي عدول از گفت ه ها ناهنجار نيس ت ) از گفتـ ه هايتـان عدول نكنيد • آمرانه رفتار نكنيد و اين عمل خود را توجيه ننماييد • با خودتان صادق باشيدـ هم در باطن و هم در ظاهر • يادتان باشد عدم اعتماد شما نسبت به ديگران اغلب توجيه كننده عدم اعتماد آنان به شماست. • سو تفاهم را درك كنيد. و ...... ششمين ويژگي مهم : اول انديشه وانگهي گفتار رؤساي تقريباً كامل بيش از سخن گفتن فكر م ي كنند. انديشيدن بيش از سخن گفتن به معنـاي تقليـد از الگوهـا و حركات آهسته، ملال آور و خسته كننده در سخنراني نيست. در واقع چيزي خلا ق تر از جوش و خرو ش هاي بي اختيار و احمقان ه اي است كه بعدها موجب تأسف مـ ي شـود . فكـر كنيد اگر در خصوص پرسشي از قبل انديشه كرده باشيد تا چه اندازه م ي توانيد سريع تر به آن پاسخ دهيد تـا اينكـه www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 10. 10. چگونه چون يكمدير / ١٠ www.IrPDF.com مجبور با شيد از صفر شروع كني د . سه دليل اصلي براي توص ي ه اينكه هر چ ي زي ر ا كه به ذهنتا ن مي رسـد در ضـميرتان تكرار كنيد وجود دارد: • اين كار باعث مي شود كه باهوش تر به نظر برسيد • از تكرار مكررات پرهيز خواهيد كرد • لكنت زبان و كندي گفتار و اداي اصوات در شما به حداقل خواهد رسيد شايد اين سؤال در ذهن شما مطرح شود كه با اين توصيه ها ارزش خودجوشي و بديهه گويي چه خواهد شد؟ خودجوشي به طور طبيعي به واس ط ه خلق و خو و استعداد به سراغ شخص م ي آيد. هر چه بيشتر در مورد مسـائل پيش انديشي كنيد كيفيت خودجوشي تان را بهبود م يبخشيد. سكوت رؤساي تقري باً كامل م ي توانند ساكت باشن د . هنگامي كه ساكت هستيد م ي توانيد آنچـه را كـه گفتـنش ضـروري است برنامه ريزي كرده و از مهمل گويي پرهيز نمايد و چون پرحرفي نم ي كنيد مي توانيد گوش كنيد و مطلبـي را كـه مي گوييد در ذهنتان مرور كرده و معناي آن را درك كنيد از تند و احساساتي صحبت كردن پرهيز خواهيد كرد. ساكت ماندن و سخن نگفتن اغلب به تلاش بيشتري نياز دارد تا سخن گفتن، سكوت م يتواند برخي از اين مزايا را به همراه داشته باشد. • اجازه مي دهد ذهن تان استراحت كرده و توجه به نفس داشته باشيد • اسرار را حفظ كنيد • از بحث پرهيز كنيد • اجازه مي دهد ضعف هاي ديگران را مشاهده كنيد • حكايت از قدرت باطني شما دارد و شخصي با تجربه به نظر خواهيد رسيد و... اما به خاطر داشته باشيد در خصوص فعالي ت هاي غير قانوني ، نادرست و غير اخلاقي سـاكت نباشـي د . بـر عكـس اعتقاد بسياري از افراد، پايبندي اخلاقي در كار هنوز نمرده تنها بايد شهامت داشته تا در اين موارد ساكت نمايند. علاوه بر همه اين موارد بايد تلاش كنيد دست از ناسزاگويي برداريد . در مسـيري كـه بـراي رسـيدن بـه مقـام مديريت عالي در پيش گرفت ه ايد بكوشيد از اين خصلت پرهيز كنيد زيرا اين خصلت باعث مي شود كه ديگـران شـما را دست كم گرفته، خوار و ضعيف به نظر آييد، فاقد تأثير بوده و شما را محـدود كـرده و در افـراد ايجـاد رنجـش نموده و به طور كلي شيوه اي بي فايده است. هفتمين ويژگي مهم: خلاقيت يكي از بزرگترين مزاياي جنبي كه مدير عالي از آن برخوردار است حق انتخابي است كه بـراي خـلاق بـودن د ارد. بيش از هر كس در شركت، اين مدير عالي است كه فرصت دارد با قدرت تخيل عمل كرده و بينديشد. مدير عـالي اين اختيار و آزادي را دارد كه غير عادي بوده و خطر متفاوت بودن را بپذير د . او مي تواند عواقـب منحصـر بـه فـرد بودن را تحمل كرده و اگر بخواهد براي كاركنانش الگو باشد بايد ويژگي خلاقيت را در خود تقويت كند. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 11. 11. چگونه چون يكمدير / ١١ www.IrPDF.com چگونه ميتوان خلاقتر بود • تصميم بگيريد خلاق باشي د . اين تصميم با مديريت طرز برخوردتان با مسائل آغاز م ي شود. به خودتان بگوييـد و به ياد خودتان بيندازيد كه شما نوآور هستي د . خلاقيت ممكن است فقط گفتن مطلب به نحوي غير م ت داول باشد . هر كاري كه مي كنيد بكوشيد تقليد مي كنيد، تكرار مي كنيد • به خودتان سخت م ي گيريد. در اين باره كه چرا فلان يا همان چيـز كـار نمـ ي كنـد بـيش از انـدازه خـرده گيـر مي باشيد. ناراحت نشويد كه شما كوشش خويش را كرده و ناكام شد ه ايد و بنابراين به خطا رفته يا اش ت باه مي كنيد از خودتان بپرسيد آيا اين تلاش براي من يا كس ديگري مفيد است. • از ديگران پشتيباني كني د . تشخيص دهيد چه موقع ديگران نيز دارند م ي كوشند به انديش ه هاي تـاز ه اي برسـن د . پرسش هايي مطرح كنيد كه تفكر آنان و نيز خودتان را تحريك كنيد • پشتكار به خرج دهي د . جريان امر را ادامه دهي د . توقف نكنيد . نااميد نشويد دست نكشيد يا ديگـران را دلسـرد ننمايد. در بيشتر شرح وظيف ه هاي شغلي موضوع خلاقيت مد نظر قرار نگرفته است ليكن خلاقيت همان چيزي است كـه براي تحقق يافتن شرط مطلوب رهبري سطح بالا يعني " فراهم آوردن ديد و چشم اندازه آي ن ده" لازم است. اگر شـما اكنون خلاق نباشيد بعدًا خلاق نخواهيد بود و ديد رهبري همه پيرامون خلاقيت است. هشتمين ويژگي مهم : فروتني در انظار اشخاصي كه داراي اعتماد به نفس هستند در انظار فروتن م ي باشند. افراد فاقد اعتماد به نفس فـروتن نيسـتن د . رؤساي تقريباً كامل و كارآزموده استعداد و توانايي خويش را در حد اعلي نشان مي دهند اما از استعدادها، توانايي ها و ارزش خويش با فروتني سخن م ي گوئيد. در ميـان جمـع متواضـع بـودن بـه معنـي پرهيـز كـردن از رفتـار تصـنعي فخرفروشانه و سخنان پر لاف و گزاف است. هال كراس مدير عالي شركت كرست كام ا ي نترنشنال مي گويد: "چيزهاي قشتگي را كه كسي ناچار است در مـورد شما بگويد با مهرباني بپذيريد اما آن را باور نكني د . وقتي كه كارها دارد خوب پيش م ي رود شما به عنوان مدير عـالي اعتباري بيش از آنچه استحقاق داريد ب ه دست مي آوريد. و زماني كه كارها خوب پيش نم ي رود بيش از استحقاق خود نكوهش مي شويد." www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 12. 12. چگونه چون يكمدير / ١٢ www.IrPDF.com فصل ٤ در راه صعود رؤساي تقريباً موفق چگونه از صعود لذت مي برند. رؤساي تقريباً كامل سبك شناس، با شهامت و كمي وحشي، شوخ طبع، نقش آفرين و جزئي نگر هستند. نهمين ويژگي مهم: سبك شناسي مجله فوربس يك هفته از مدير عال ي اي تمج يد مي كند كه "مأموريت خود را بـدون از خودگذشـتگي و مشـاركت مشتاقانه كساني كه رهبري م ي شوند انجام م ي دهد." و هفته بعد مدير عال ي اي را تحسـين مـ ي نمايـد كـه "بـه جـاي ديكتاتوري عمل كردن ، مي كوشد خودش را به جاي كاركنانش بگذارد و .... و به كـارگرانش قابليـت تغييـر و قـدر ت تصميم گيري فراواني مي دهد. " كدام سبك بهترين سبك است؟ سبكي كه با وضعيت بهتر تطبيق كند. بهترين تعريف از سبك مطلوب عبارت است از رفتار مناسب در وقت مشخص، سبك غير مطلوب عبارت اسـت از رفتار يكسان در همه اوقات با همه اشخاص. براي داشتن سبك مناسب بايد موارد زير را براي خود روشن كنيد: • بدانيد چه تيپ آدمي هستي د . تيپ خودتان را بشناسيد ليكن آن را بهان ه اي براي رفتارتان قرار ندهي د . رفتارتـان سبك تان را مشخص مي كند. رفتارتان را تغيير دهيد تا سبك تان تغيير كند. • سبك ديگران را بشناسيد خود را با سب ك هايي كه مؤثر هستند وفق د هيد و ياد بگيريـد بـا آن سـب ك هـايي كـه چندان مؤثر نيستند كنار آييد. • شيوه هاي جديد رفتار و سبك مشخص تازه اي را پديد آوريد. اين شيوه هاي رفتـار را بـا افـراد و موقعيـ ت هـاي متفاوت آزمايش كنيد خصل ت هاي متفاوت را در اوقات مختلف مورد توجه دقيق قرار دهي د . آنها را كامل ك ن يد درهم آميزيد و توازن برقرار كنيد. • سبك غالب ديگران را حدس نزنيد ب ل كه بپرسيد . بفهميد. اين فهميدن م ي تواند از طريق پرس ش هايي نظير ايـن پديد آيد: ميل داريد مسائل چگونه پيش آيد، به اين مسئله چگونه برخورد مي كنيد؟ فكر م يكنيـد چـه چيـزي را در اينجا به بهترين نحو عمل مي كند؟ يك جنبه قابل رؤيت از سبك ديداري شما ظاهر فيزيكي شماس ت . مي توان كـاري كـرد كـه بـه پـرورش سـبك فيزيكي كمك نماييد نظير : • به آشفتگي و پريشان خيالي پاسخ ندهيد • يك طرح عيني براي بازي داشته باشي د . صحنه را به طور عيني براي انجـام مقصـودي كـه در مـورد آن مصـمم هستيد پيشاپيش تنظيم كنيد • انعطاف پذير باشيد • به افراد نشان دهيد مقصودتان از هماهنگي در حرف و عمل چيست • و ..... علاوه بر اين موارد توصيه م يشود كه در هنگام دست دادن با مردم اصول خوب دست دادن را رعايـت كـرده ، همواره نام اشخاص را به ياد آورده، افراد را در چارچوب روابط اداري لمس كرده، تماس اداري را با بردباري پـذيرا www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 13. 13. چگونه چون يكمدير / ١٣ www.IrPDF.com باشيد، افراد را در چارچوب روابط اداري در آغوش بگيريد، ايستادن حرفه اي را رعايت كرده، به شكلي كنترل شـده بنشينيد. هنگام سخن گفتن از حركات سر و دست استفاده كرده تا حضورتان تقويت شود. دهمين ويژگي مهم: شهامت/ اندكي توحش با شهامت بودن يعني ريسك كردن، ريسك كردن با پول، استراتژي ها، طرح ها، عمليات، و افراد. صـعودكنندگاني كه كوهنورد م ي شوند با ارتفاعات دوردست با شجاعت روب ه رو مي شوند. شما با پرهيز از نگراني، جلـوگيري از بـروز فشار عصبي غير لازم در درون خود، و عدم تعلل در كار شهامت را در خود پديـد مـ ي آوريـد . شـما بـا انجـام دادن كارهايي كه ديگران از انجام آن بيم دارند شهامت را در خود به وجود م يآوريد. براي اينكه شهامت بيشتري داشته باشيد. بينديشيد، صادق باشيد، دروندادهاي صحيح را در مورد تصميم تـان از اشخاص مناسب دريافت كني د ، تفريح كنيد . واكنش هاي زير در مورد سطوح مختلف شهامت تعريف م ي شـود . شـما مي توانيد يكي از واكنش هاي زير را برگزينيد: سطح ١ شهامت: تا نقطه انعطاف پذيري كامل عقب نشيني كنيد. سطح ٢ شهامت: بي هيچ چون و چرايي موافقت كنيد. سطح ٣ شهامت: نگراني خود را بيان كنيد و راه هاي ديگري را پيشنهاد نماييد. سطح ٤ شهامت: وضع خود را محكم و استوار حفظ كنيد و خم نشويد. سطح ٥ و ٦ و ٧ شهامت: بستگي دارد به شما و وضعيتي كه با آن مواجه هستيد. هر سطحي را كه احتمالا انتخاب كنيد دفعه ديگر به سطح بالاتري برويد. ايجاد دگرگوني عميق در يك محيط كار سنتي و خشك احتياج به شهامت دار د . ليكن اين ريي س است كه ميل دارد آن را به خرج دهد و به بلندترين قله دست ياب د . شجاع و كمي وحشي بودن يعني ميل به ريسك كـردن داشـت ن . در زندگي روزمره، و در كسب و كار، مرزها، محدوديت ها، روش ها، ضابطه ها و رفتارهاي غيرمنتظـره اي وجـود دارد . گاه گاهي از اين قيد و بندها خارج شويد. اگر اندكي وحشي نباشيد و كارها را دگرگون نكنيد، آرام خواهيد گرفت و در مسير خودتان قرار مي گيريد كه اين مانع تغيير شماست و از رشدتان جلوگيري م ي كند كمي لجام گسيخته بودن آسان است فقط بـه دقـت نگـاه كنيـد بيشتر مردم چه كاري انجام مي دهند و آن را انجام ندهيد. يازدهمين ويژگي مهم: شوخ طبعي مديران عالي تقريباً كامل مي دانند كه مي توانند و بايد تقريباً همه وقت، با همه كس، تحت هر شرايطي خوشـرو باشند. اشخاصي كه اعتماد به نفس دارند م ي توانند به خودشان بخندن د . اشخاص مشو ش نمي تواننـد . شـوخ طبعـي براي آنكه واقعي باشد بايد روش ثابت زندگي باش د . جرقه اي اتفاقي و گاه و بيگاه از خوش خلقي كـافي نيسـ ت . اگـر طبيعت انسان را درك كنيد مي بينيد تركيبي است از غ مها و شادي ها، شما بايد شاد باشيد. شوخي عامل يكسان ساز مهمي است كه فاصل هها را از نظر فرهنگي، از نظر مقام، و ديگـر موانـع ظـاهري كوتـاه مي كند. شما با اشخاصي كه شوخي م ي كنند پيوندي م ي خوريد. مردم كساني را كه با آنان م ي توانند بخندند دوسـت مي دارند. شما درست همان گونه كه در طول زمان و براثر تجربه يك منطقه راحتي تصميم گيري پديد مي آوريد، بايد يـك منطقه راحتي شوخي را نيز ب ه وجود آوريد . الزام اصلي منط ق ه راحتي شوخي اين است كه با كليت شما سازگار باشد و ديگران را در آرامش قرار دهد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 14. 14. چگونه چون يكمدير / ١۴ www.IrPDF.com البته همه ما شوخ يهايي را ديده و شنيده ايم كه نامناسب، بي موقع، موجب سوءتفاهم، يا آزاردهنده بوده است. واقعيت اين است كه بعضي اشخاص به نحو نامناسبي از شوخي استفاده مي كنند، اما اين بدان معنـا نيسـت كـه شـما نبايد بكوشيد به نحوي مناسب از آن استفاده نمايي د . به ياد داشته باشيد حتي اگر حرف بامزه و مناسبي را در زمـان مناسب بگوييد و يخ را بشكنيد. ديگران را آرام سازيد، فشار عصبي خود را كاهش دهيد، و برقراري ارتباط را تسـهيل نماييد. دوازدهمين ويژگي مهم: كمي نقش آفريني هر كس كه در ر أس قرار دارد تا انداز ه اي از هنر تئاتر استفاده م ي كند. حتي هنگامي كه مديران عالي ايـن اظهـار نظر را رد م ي كنند در حقيقت دارند نقش بازي م ي كنند كه نقش بازي ن مي كنند. مديران عالي خيلي تحت فشار قرار دارند و بيش از حد تلاش م ي كنند تا تحت فشار به نظر نرسن د . رؤساي تقريباً كامل م ي پذيرند كه نقش بازي كننـ د . واقعيت اين است كه بخش "نقش آفريني" يك مدير كارآمد يكي از رازهاي تجاري او است كه بـه دقيـ ق تـرين شـكل حراست مي شود. براي نقش آفريني بيشتر برخي از حركات زير توصيه مي شود: • هنگام دست دادن يك و نيم ثانيه بيشتر دست طرف مقابل را در دست نگه داريد تا صميمي تر به نظر برسيد. • با وضع بدني مناسب بايستيد تا پرتحرك، جوان و بلندتر به نظر آييد. • مصمم، متين، آرام به درون اتاق " آقا بزرگ" پا بگذاريد، آن چنانچه گويي متعلق به آنجا هستيد. در ايـن صـورت راحت تر، با اعتماد به نفس بيشتر و مطمئن به نقش آفريني خواهيد پرداخت. • هنگامي كه در راهرو به رييس برخورد مي كنيد تماس چشمي خود را حفظ كنيد. سيزدهمين ويژگي مهم: جزئي نگري هر قدر بالاتر برويد بيشتر ت ح ت تأثير تصوير بزرگي كه از مسائل داريد قرار مي گيرد و بيشـتر امكـان دارد فكـر كنيد لازم نيست آدمي جزئي نگر باشيد. اشتباه مي كنيد. درست برعكس اين است. طبق گفته رؤساي تقريباً كامل، هر قدر بالاتر رويد، آگاه بودن از جزئيات، چـه جزئيـاتي كـه شـما از آن غفلـت مي كنيد و چه جزئياتي كه ديگران نديده مي گيرند اهميت بيشتري دارد. جزئي نگر بودن به معني سخ ت گيري بي مورد نيس ت . به معناي دقيق بودن و برعهـده گـرفتن مسـئوليت كامـل نتايج اقدامات است. به معناي آن نيست كه شخص آن قدر در جزئيات امور غرق شود كه اصل ماجرا را از ياد ببرد. فرض كنيد داريد با يك شركت براي تصدي سمتي مصاحبه مي كنيد، سعي كنيد به محوطـ ه پاركنيـگ، بـه درب ورودي، و مصاحبه كننده دقت كنيد. در همه آنها نكاتي وجود دارد كه م يتواند به انتخاب بهتر شما منجر شود. مديران عالي تقريباً كامل م ي دانند كه توجه داشتن به جزئيات باعث م ي شود تا شخص مقداري از وقت خويش را صرفه جويي كند . مقدار وقتي كه ممكن است به علت عدم توجه به جزئيات و طي مسير غلـط از دسـت بـرو د . ايـن سرمشق خوبي است كه ديگران بايد از آن آگاه بوده و پيروي كنند. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 15. 15. چگونه چون يكمدير / ١۵ www.IrPDF.com فصل ٥ پركردن فاصلهها چگونه رؤساي تقريباً كامل رابطه متقابل برقرار مي نمايند، رهبري م يكنند و مـي آموزنـد . رؤسـاي تقريبـاً كامـل دركارشان خوب هستند و تمايل به رهبري دارند، به خاطر كاركنانشان مي جنگند، مشتاق پذيرش اشتباهات هستند، در عين حال كه شرمنده نيستند، صراحت لهجه دارند، كنجكاو هستند، اهل رقابتند، انعطـاف پذيرنـد، قصـه گويـان خوبي هستند. چهاردهمين ويژگي مهم: خوب بودن در كار و ميل به رهبري بايد بدون چون و چرا پذيرفت كه يك رييس تقريباً كامل بيش از هـر چيـز ديگـر بايـد وظيفـ ه اش را بـا برتـري فني انجام دهد . اين يك انتظار ساده نيس ت . تعداد اندكي از افراد هستند كه در در هر زمين ه اي از وجه فني كار خبره م يباشند، مگر اينكه سال هاي بسيار زيادي سابقه كار داشته باشند. آنچه آنان را قادر م يسازد تا از ابتدا به طور مؤثر و موفقيت آميز كار را انجام دهند، وجه معنوي آنان است ـ اينكه چگونه م يانديشند، چگونه عمل مي كنند و چگونه با مردم رابطه متق ا بل برقرار م ي نمايند. اين توانايي آنان را قادر م ي سازد تا به ادا ر ه موفقيت آميز كسب و كار بدهي شركت را كاهش دهند، هزينه ها را اصلاح كنند، حاشيه هاي فعاليت را افزايش دهند و سود را بالا برند. خوب بودن در كسب و كار مستلزم آن است كه شخص هم متخصـص باشـد و هـم آشـن ا بـه مسـائل عمـوم ي . متخصص بودن يعني اينكه شما در يك يا دو زمينه كه براي شركت تان داراي اهميت است مانند امور مالي، بازاريابي، امور حقوقي، مهندسي، يا تكنولوژي بسيار متبحر باشيد. اگر زمينه هاي مهمي را كه در شرك تتـان مـورد نيـاز اسـت نمي شناسيد، آنها را كشف كنيد. چيزي را كه مطلع مي شويد مشاهده كنيد، بپرسيد و مورد بـازبيني مضـاعف قـرار دهيد. اگر امكان دارد يك مسير تخصصي را كه او لاً از آن لذت مي بريد و ثانياً شركت به آن نياز دارد برگزيـده و در آن تبحر پيدا كنيد. تنها يك شغل در شركت وجود دارد كه مستلزم آشنايي به مسائل عم و مي است و آن شغل مديريت عالي اسـ ت . ليكن هيچ راهي به سمت اين شغل كه از آشنايي به مسائل عمومي بگذرد وجود ندار د . شما در مسـيرتان بـه سـوي دستيابي به شغل مديريت عالي متوجه خواهيد شد كه اين شغل توازني است ميان دو ضرورت بـدين معنـي كـه در همان حال كه هدف برتري در تخصص خ ويش را به طور جدي دنبال م ينماييـد درك مـ ي كنيـد كـه بايـد اسـتعداد آشنايي به مسائل عمومي را گسترش دهي د . حقيقت اين است كه افراد بايد براي دستيابي به اين شغل عمـومي يـك مسير تخصصي را انتخاب نماين د . چنانچه خوب بودن در كار و تمايل به رهبري به طور يك جا در شخص جمع شو د وي را از ديگران ممتاز خواهد ساخت. مديران عالي علاوه بر تمامي موارد ذكر شده، موارد زير را نيز رعايت مي كنند. رعايت اين مـوراد باعـث تكامـل مديران عالي خواهد شد: • انتظاراتي را كه از كاركنان داريد به طور صريح تعيين كنيد. • از حضور فيزيكي استفاده كنيد. يك قيافه آرام، توأم با اعتماد به نفس و حاكي از كفايت مي گويد مـن رهبـري را در دست دارم و مايل هستم با من صعود كنيد شما برايم اهميت داريد مطمئن باشيد همه چيـز را در كنتـرل خـود دارم. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 16. 16. چگونه چون يكمدير / ١۶ www.IrPDF.com • در شركت حضوري آشكار داشته باشيد. به اين معنا كه سعي كنيد فقط پشت ميزتان ننشيند، اهل تجربه عملـي باشيد، در گوشه و كنار بگرديد و با افراد خارج از شركت نيز صحبت كنيد. • در جلسه اي كه براي رفع مشكلات تشكيل م ي دهيد عقيده خود را از همان ابتدا ابلاغ نكني د . زيرا اگر كاركنان را با پرسش هاي جهت يافته وادار به انديشه كنيد، اثربخشي بيشتري خواهد داشت. • در مو رد خودتان به طور ادواري تحقيق و بررسي كني د . از انديشه هاي خود و ملاحظات ديگران نسبت بـه نحـوه برخوردتان با مشكل يادداشت برداريد . اگر شما به عنوان رييس سابقه اي از ارزيابي ميزان اثربخشي خـويش تشـكيل دهيد ديگران را نيز مي توانيد به سادگي ارزيابي نماييد. • چهار يا پنج مورد از كارهايي را كه م ي خواهيد انجام شود مشخص كرده و برنام ه ريزي نماييد . در همان حـال كـه پيشرفت كارها را كنترل م يكنيد از تلاش كاركنان پشتيباني كنيد. • از افراد كليد ي تان پرسش هاي كليدي كنيد تا به حفظ آنان در مسير هدف كمك كن د . سـؤالات مـ ي توانـد ايـن موارد باشد : هدف هايتان براي آينده چيست ؟ برنامه ها اولويت ها و انتظارات شما چيست؟ قصد داريد چگونه بـراي دستيابي به آنها عمل كنيد. پانزدهمين ويژگي مهم : جنگيدن به خاطر كاركنان اگر فهرستي از كارهاي انجام شدني براي موفقيت وجود داشته باشد، مديران عالي تقريباً كامـل مـي داننـد كـه اشتياق به جنگيدن به خاطر كاركنانشان بايد درصدر اين فهرست باشد. اگر مي خواهيد كاركنانتان از شما حمايت كنند، از آنان حمايت كنيد، به سمت پايين وفادار باشيد، امتياز و افتخـار را به سمت پايين پخش كني د . روحيه شادي و نشاط را تقسيم كنيد و رهبري را قسم ت كنيد . شـما اگـر مـ ي خواهيـد رييس تان از شما دفاع كند، پيشاپيش او را از فعاليت هايتان آگاه كنيد. او را غافلگير نكنيد. تا زمـاني كـه او را دربـا ر ه موقعيت هاي حساس آگاه نكرده ايد، نمي توانيد از وي انتظار حمايت داشته باشيد. البته ري يس تقريباً كامل هنگامي كه به طور اتفاقي غافلگير م ي شود به جاي آنكه در ملا عام يك موضع منفي اتخـاذ نمايد يك موضع خنثي پيشه مي كند. او تلاش زيادي به عمل خواهد آورد تا از تصميماتش كاركنـانش حمايـت كنـد و اطمينان يابد كه كاركنانش مجبور نيستند با ترس و دلهره به پشت سرخود نگاه كنند. شانزدهمين ويژگي مهم : اشتياق به پذيرش اشتباهات در عين عدم شرمندگي مديران عالي تقريباً كامل اشتباهات را مي پذيرند. اشتباه يـك خطـا ، يـك كوتـاهي ، يـك تصـور نادرسـت ، يـك سوءتفاهم، يك دسته گل، يك لغزش، يك خبط يا يك سهو است. هنگامي كه اشتباه پيش م يآيد، آن راقبـول كنيـد ، متوقف سازيد، تصحيح كنيد . مهم تر از همه اينكه آن را تكرار نكنيد اما از آن نهراسيد و پيوسته كوشـش نكنيـد آن را رفع و رجوع كني د . يك اشتباه را نبايد بيش از يكبار مرتكب ش د . تكرار اشتباهات مشابه نشا ن دهنده عـدم توجـه بـ ه جزئيات، نگرش ضعيف و نياز شديد فرد به بهسازي وضعيت خويش است. تمام اشتباهاتي كه امكان دارد پـيش آيـد قبلا ميليو نها بار اتفاق افتاده است. ما متأسفانه هميشه از اشتباهات ديگران درس نمي گيريم. البته يك مدير تقريباً كامل ريسك هايي را كه منتج به اشتباهات مي شود تشويق م يكند. اين امر رشد، خلاقيـت و وفاداري را تعالي م ي بخشد. اعتراف به يك اشتباه به معناي شرمنده بودن نيس ت . اظهارشرمندگي و معذرت خـواهي غير لازم كار ناشايستي اس ت . مديران عالي تقريباً كامل گرفتار بازي معذرت خواهي نم ي شوند و عبـارات خـود را بـا www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 17. 17. چگونه چون يكمدير / ١٧ www.IrPDF.com جملاتي چون "متأسفم"، " مزاحمت من را ببخشيد"، " خواهش مي كنم بنده را عفو بفرماييد" شروع نمي كننـد . بـه طـور دائم بيان تأسف كردن يا معذرت خواست نشان دهنده عدم اعتماد به نفس و درخواست تأييد است. درست هما ن گونه كه مديران عالي تقريباً كامل پيوسته از ديگران عذرخواهي نم ي كنند بـه كاركنـان همـه اجـازه نمي دهند يكريز از آنان عذرخواهي نماين د . قبول كردن اشتباه با معذرت خواهي مكرر متفاوت اسـت . اولـي ضـروري است، دومي ملال آور است. عذرخواهي توجي هپذير رفتار خوبي است، كه با نگرش از شرمندگي متفاوت است. هفدهمين ويژگي مهم: صراحت لهجه مديران عالي براي كساني كه حاشيه م ي روند حداقل وقت و حوصله را دارن د . شما هرچه مق ـ ام تـان بـالاتر بـرود تحمل تان نيز كمتر مي شود. مديران عالي رك و صريح هستند، و همين را در ديگران انتظار دارند. شما بايد صـريح، صادق و رك باشيد و ج ريان مستقيمي را دنبال ك ن يد. زماني كه شما وارد اصل مطلب نم ي شويد و حاشيه مـ ي رويـد و تلاش مي كنيد ارتباط برقرار نماييد ممكن است حالت هاي زير به وجود آيد: مردد و گاه نادرست به نظر م يرسيد، شرح اطلاعات اصلي را فراموش مي كنيد، خودتان را بـراي حملـه آمـاده مي كنيد زيرا آسيب پذير به نظر مي رسيد، چاله اي براي خود م يكنيد كه بيرون آمدن از آن دشوار است و .... صحبت كردن اگر سعي كنيد قبل از صحبت لحظاتي را صرف فكر كردن در باره معناي آنچـه لازم اسـت بگوييـ د ؛ صـرف فكـر نكردن در با ر ه آنچه طرف ديگر احتما لاً خواهد گفت و صرف فكر كردن دربا ر ه احساس هر دو طرف د ر مورد آنچه ديگران خواهند گفت، بكنيد، يقيناً نتيجه بسيار بهتري به دست مي آوريد. زماني كه شاد، عصباني، يا در حالتي بين اين دو هستيد با صداي نرم و خوش آهنگ صحبت كنيد، رؤسا لازم است هنگام كار برخود مسلط باشند. درست همان گونه كه در ارتباط برقرار كردن بايد صريح باشد، صدايتان نيـز بايـد صريح باشد. اگربه گونه اي صحبت كنيد كه نشان دهيد شايسته گفت و شنود م ي باشيد اشخاص مهم تمايل پيدا مـ ي كننـد بـا شما سخن بگويند. نوشتن رؤساي تقريباً كامل صريح و روشن م ي نويسند. در يك يا دوجمله خواننده را از چگونگي امر آگاه ساخت ه . موضوع را خلاصه مي نمايند و زمينه را آماده مي كنند. هفت مرحله براي نوشتن يك نامه يا يادداشت به شرح زير وجود دارد: پيشاپيش در باره هدف تان فكر كنيد، از ته دل بنويسيد، شروع كنيد، ادامه دهيد و تمام كنيـد، كنـار بگذاريـد ، ويرايش كنيد، دوباره ويرايش كنيد و ارسال نماييد. هيجدهمين ويژگي مهم: مهرباني مديران عالي تقريباً كامل به اثبات م ي رسانند كه شخص م ي تواند آدم خوش برخوردي باشد كه در عـين اشـتهار به صميمت و عاطفه باز هم قوي بوده و كاري را كه بايد انجام بدهد، انجام دهد. تنهـا بـا مهربـان بـودن اسـت كـه مي توان بهتر بود. مهربان بودن بريك نظام ارزشي ساده مبتني است: بـه مـردم احتـرام بگذاريـد ، آنچـه را كشـت مي كنيد همان را برداشت خواهيد كرد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 18. 18. چگونه چون يكمدير / ١٨ www.IrPDF.com شما مي توانيد با آهنگ صميمانه و لبخند مشفقانه به يك كارمند تذكرات صـحيح بدهيـد و از او انتقـاد كـرده و نتايج مؤثري بگيريد. سعي كنيد مهربان بودن را بهترين كنيد برخي توصيه ها در اين زمينه از اين قرارند: • وقتي كساني براي تحقق برنامه شما از خودشان مايه مي گذارند به خاطر ايشان سه بار از خودتان مايه بگذاريد. • در را براي مردان، زنان، رؤسا و مرئوسان بگشاييد. • از جلسه خارج شويد و شخص اً به صاحب قرار ملاقات بعد ي تان بگوييد قدري دير خواهيد كرد و او را بـه منتظـر شدن در دفتر كارتان يا اتاق هيئت مديره دعوت نماييد. • به منشي تان يادآور شويد كه با همه خوش اخلاق باشد. • هر وقت با شخصي نادان و بي ادب روبه رو مي شويد در سكوت خدا را شكر كنيد كه اين گونه نيستيد. • هنگامي كه خود را معرفي مي كنيد نامتان را بگوييد نه اينكه فرض كنيد شما را مي شناسند. • هرگز، اگر به ق ل ه كوهي از موفقيت هم رسيدي د ، تكبر نورزي د . خصوصاً سعي نكنيـد بـا كا ر كنـان تـان چـون يـك مستخدم شخصي و گوش به فرمان رفتار كرده و يا براي گرفتن امتيازات ويژه كسي را مرعوب كرده و مقام خ ـ ود را به رخ وي بكشيد. نوزدهمين ويژگي مهم: كنجكاوي يكي از مؤثرترين ويژگ ي هاي فردي كه رؤساي خوب از آن بهره م ي گيرند كنجكاوي اس ت . بـراي موفـق بـودن در تقريباً هر كاري بايد كسي بود كه پرسيدن را آغاز نموده و پاس خ ها را كسب مي كند و واقعاً به آنها گـوش مـ ي دهـد . چنانچه روزي دست از جستجو برداريد، جريان رشد را متوقف خواهيد كرد. كليد كنجكاو بودن طرز و تكنيك برخور د است. بايستي بخواهيد اطلاعات تازه را فرابگيريد يا اطلاعات قـديمي را شفاف نماييد و بايد اطلاعات را به گون ه اي كشف كنيد كه به عزت نفس شخصي كه از وي سؤال م ي كنيد خد شه وار د نشود. پرسش هايي كه روي آنها لازم خوب فكر شده باشد بايد موارد زير را تحقق بخشد: زمينه لازم براي فكر كردن شما را فراهم آورد، نسبت به تفكر شما ايجاد اعتماد كند، گفت و شنود ايجـاد كنـد ، دري را بگشايد كه كاركنان بتوانند از آن عبور كنند، بتواند باعث دنبال كردن مسائل تا انتها شود. بيستمين ويژگي مهم: رقابت جويي زندگي ذاتاً محيط رقابت است و ترديدي وجود ندارد كه زندگي ش غلي يك مبارزه دائمي است. شما ناچـار از آن هستيد براي تلاش در عرصه زندگي قدري طبع رقاب تجو داشته باشيد. رقابت براي رشد فردي و حرف ه اي چيز خوبي است. "سختي و مشقت مثب ت " كه ناشي از مبارزه بـا حريـف باشـد مهارت هاي شما را تقويت م ي نمايد. در هر وضعيتي هستيد براي برد آسان دعا نكني د . از موقعيت به و يـ ژه موفقيـت آسان درس زيادي نم يآموزيد اين نبرد است كه به شما درس هاي زيادي مي دهد. زماني كه سرگرم گسترش مهار تهاي رقابتي خود هستيد نكات زير را در نظر داشته باشيد: در ميان نبردهاي احتمالي به دقت بررسي كرده و آن نبردي را انتخاب نموده كـه بـه نفـع شـما باشـد ، دنبـال نبردهاي آزمايشي باشيد هر چند به نفع شما نباشد، حس شوخي را در خودتان در سراسر نبرد حفظ كنيـد، بدانيـد رقيبان در حق شما همان كاري را مي كنند كه اگر اول به فكر شما رسيده بود در حقشان مي كرديد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 19. 19. چگونه چون يكمدير / ١٩ www.IrPDF.com بيست و يكمين ويژگي مهم: انعطاف پذيري مديران عالي تقريباً كامل افرادي انعطا ف پذير هستند . انعطاف پذير بودن بـه معنـاي بـي اراده و سسـت بـودن نيست. معمولاً اشخاصي كه م ي توانند و خوا ه ان آنند كه واكنش خود را در قبـال شـرايط تـازه تعـديل نماينـ د ، بهتـر مي توانند خود را با هر چيز تازه اي هماهنگ كنند. براي آنكه استقامت بـه خـرج داده و از ميـدان ب ـ ه در نرويـد خيلـي اوقـات مجبوريـد از ميـدان بـ ه در رويـ د . انعطاف پذيري توانايي كاركردن، شانه به شانه كارگران، در كف مغازه ها و نيز با رهبران جامعـه در يـك گردهمـايي اجتماعي است . يك دليل ساده براي نرمش و انعطا ف پذيري اين است كه بتوانيد در صورت لزوم تصـميم هـا و طـرز فكر قديمي را از ذهن بيرون كنيد. زماني كه انعطاف پذير هستيد قادريد كه اشتباهات را بپذيريد. بيست و دومين ويژگي مهم: مهارت در قصه گويي زندگي سرشار از لطايف و ظرايف است. مديران عالي كامل از اين لطيفه ها براي توصيف، نمايش، و نقاشي كردن تصوير استفاده م ي كنند تا بي وقفه ارتباط برقرار كنن د . غرض از قصه گفتن تجاهل كـردن نيسـت بلكـه غـرض ايـن است كه اطلاعات را به ياد ماندني، روشن، مفيد و مناسب نمود. غرض آوردن مثالي است كه تجارب انسـاني را بـه يادتان آورد. شما ضمن آن كه به صحبت مردم گوش مي كنيد، كسب و كار را تجربه مي كنيد و چيز مي خوانيد. شـش پرسـش اساسي در باره موقعيت ها را فراخواهيد گرفت. چه كسي، چه چيزي، چه موقع، كجا، چگونـه و چراــ و قصـه در ايـن جزئيات است كه نهفته است. قصه ها بايد واقعي، متناسب، خوش ارائه و موجز و مختصر و جديد باشند. دو هشدار در اين زمينه عبارتنـد از : از تكرار داستان ها به طور مكرر خوداري كنيد، چنته خود را از قصه خالي نكنيد. فصل ٦ كوهنورد هر صعودكننده اي با صعودكننده ديگر متفاوت اس ت . مهم آن است كه شما متوجه اين تفاوت ها باشـيد . مـديران عالي از بسياري جهات با هم تفاوت دارند ليكن همواره يكي از اين دو تيپ هستند: • كارآفرين يا صعودگر تكرو • مدير حرفه اي استخدامي يا صعودگر ديواره بزرگ اگر شما تفاوت انواع مديران عالي را درك نماييد م ي توانيد از روش هاي مؤثرتري استفاده نماييد: مي توانيد تشخيص دهيد چگونه با مدير عالي تان به شكل مؤثرتري كار كنيد، مي توانيد مشخص نماييد كه بـا چـه سبكي ترجيح م يدهيد كار كنيد، مي توانيد ميل و رغبت طبيعي تان را بهتر مشخص كنيد. تيپ هاي كارآفرين د ر مقايسه با مديران حرف ه اي (گاهي موسوم به مديران اسـتخدام ي ) كـارآفرين يـك نـوآور است. او تقريباً مانند يك فرد مبتكر و خلاق محصول تازه اي را ابداع مي كند، ايده بزرگي دارد، يا اجـراي كـار ب ـ ه درد نخوري را تعهد م ي كند كه ديگران ارزشي براي آن قائل نبود ه اند. اما مدي ر حرفه اي يك كامل كننده اس ت . او آنچه را www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 20. 20. چگونه چون يكمدير / ٢٠ www.IrPDF.com ديگران شروع كرد ه اند محدوديت هاي سابق را م ي شكند و فرض براين است كـه كـار را بـه سـطوح تـاز ه اي ارتقـا مي دهد. كارآفرين اغلب پاي پول شخصي اش در ميان است. يا اينكه منـابع اضـافي را از طريـق دوسـتان ، خـانواده، بانك ها يا سرماي ه گذران تأمين م ي كند. مديران حرفه اي غالبا از نظر مالي به خوبي تأمين م ي شوند. معمـولاً حقـوق و دستمزد مدير عالي شامل سهم، اختيار خريد سهم، يا سهام عادي است كه براي وي تأمين مالكيت مي نمايد. مديرعاليِ كارآفرين دوست ندارد، نمي تواند يا نمي خواهد براي شخص ديگري زحمت كشيده و عرق بريـزد . او اغلب با استقلال رأي و استقلال عمل به جايي كه هست رسيده و در مواقعي كه به رأي ديگران عمل كرده بيش از آن شخصاً متقاعد شده است. كارآفرين چون در داي ر ه مورد نيازش با افراد كمتري سروكار دارد مهار ت هاي مردمـي كمتـري را توسـعه داده است. او تنها براي ب ه دست آوردن حضور قابل قبول مهارت كافي دارد. در صورتي كه مدير استخدامي بـا توجـه بـه نياز شغلي اش، از پيش مهارت هاي مردمي را براي برخورد با گروه هاي متنوع گسترش م يدهد. كارآفرين براي بازي كـردن براسـاس قواعـد خـودش آزادي عمـل بيشـتري دارد ، او در كـار خـود بـه خـود و قضاوت هاي خويش متكي است، او سريع فكر كرده و عمل مي نمايـد، كـارآفرين هـا ريسـك عمليـاتي كارهـايش را محاسبه مي كنند. شناخت تيپ مديران عالي شما را قادر م ي سازد متوجه شويد كه او به دنبال چه چيزي بوده و چـه انتظـاري دار د . نوعي از كسب و كارهاي كارآفرينان، كسب و كارهاي خانوادگي است. واقعيت اين است كه در سازماني با پيوندهاي محكم خانوادگي، رسيدن به مشاغل بالا براي فرزندان تضمين شده است. يادتان باشد در چنين شركتي اگر شـما بـا رييس مشكل داشته باشد، شما با خانواده مشكل خواهيد داشت. و در عـين حـال بپذيريـد كـه ممكـن اس ـ ت شـما علي رغم همه شايستگي هايتان هرگز در آن شركت فرد شماره يك نشويد. مديران عالي زن در حالي كه جنبش آزادي زنان كمك كرد تا خانم ها به مراتب بالا دست يابند، كـار چنـداني بـراي سـبك كـردن وظايفشان به عنوان مادر و همسر انجام ندا د ه است . زنان قاطع در محـل كـار اغلـب د ر اختصـاص دادن وقـت بـه ورزش، تخفيف فشار عصبي، يا برخورداري از كمك ديگران ناكام هستند. مديران عالي زن اكثرًا كارآفرين هستند توصيه هايي كه مديران عالي مرد، براي مديران عالي زن دارند از اين قرار است: نسبت به مسـائل جزئـي چـون مردان واكنش نشان دهيد، سعي كنيد رهبر بهتري شويد نه بازيكن بهتر، برنامه ريز استراتژي بهتري بوده نـه فقـط فرد سخت كوش، بلكه بلندپروازتر باشيد، اعتماد به نفس براي مطرح كردن خود داشته باشيد، از هر وسيله اي كـه در اختيار شماست براي ارتباط بهتر استفاده كنيد. توصيه هاي پانزده مدير عالي زن به زناني كه مايلند مدير عالي شوند: به خاطر زن بودن تاوان بيش از اندازه ندهيد، نسبت به زنان ديگر بدگمان نباشيد، در برخورد با همتايـان مـرد سطحي و مبتدل نباشيد، هيچ چيزي را تحمل نكنيد. به مسائل جنبه شخصي ندهيد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 21. 21. چگونه چون يكمدير / ٢١ www.IrPDF.com فصل ٧ موانع موجود كسي كه مهارت لازم را براي صعود داشته باشيد از سرمشق ضعيف رؤساي نه چندان كامل پيروي نم يكند. مديران عالي مردان و زناني هستند. نه فوق بشر و نه نظركرده، هنگامي كه مـا ايـن پـ ا يين و روي زمـين صـاف هستيم و به مديران عالي در بالا نگاه م ي كنيم يافتن خطاي آنان كارآساني اس ت . هر قدر شما از كـوه شـركت بـالا ت ر صعود كنيد اشخاص بيشتري شما را ارزيابي، قضاوت و انتقاد مي كنند. هر چه بيشتر موفق شويد مجموعـ ه اشخاصـي كه بالقوه شما را دوست نخواهند داشت بيشتر مي شود. مديران عالي نه چندان كامل از را ه هاي گوناگوني باعث م ي شوند كاركنان آسيب ببينن د . ليكن عمده ترين ر اه ايـن است كه رؤساي بد مانع كاركنان از انجام كار خوب براي شركت شون د . معمولاً چه كساني قرار اسـت بگوينـد فـلان كس مدير نه چندان كاملي است؟ • رسانه ها ايجاد اعتبار و آبرو مي كنند. شخص را بالا مي برند يا او را ضايع مي نمايند. • مقامات دولتي زماني كه مطبوعات گزارش تحقيقات دو لتي را در باره يك شركت منتشر م ي كنند وضع مـديران عالي را علناً مورد رسيدگي دقيق قرار مي دهند. • همكاران بسياري از اوقات به اين نتيجه مي رسند كه فلان كس يك رييس ضعيف است. • مشتريان به اين نتيجه م ي رسند كه مدير عالي هنگامي كه تصميماتي اتخاد م ي كنـد كـه برسـودآوري ك سـب و كارشان تأثير منفي م يگذارد مدير عالي چندان كاملي نيست. • سرمايه گذاران مدير عالي را شخصي غير مؤثر اعلام مي نمايند. • رقبا تشخيص مي دهند كه فلاني مدير عالي چندان كاملي نيست. چرا مديران عالي نه چندان كامل به مراتب بالا دست م ي يابند؟ دلايل متعددي براي اين موضوع وجـود دارد گـاه وجود يك سلسله شرايط خاص، زماني فقدان توجه و نظارت برجريان امور باعث مي شود. زد و بند و سياست بـازي، بخت و اقبال و مالكيت از ديگر عوامل رخ دادن اين پديده است. چگونه كاركردن با رؤساي تقريباً كامل و نه چندان كامل را ياد بگيريم؟ در وهله اول به ياد داشته باشيد شما از كار كردن با چنين فردي اعم از اينكـه برنـده شـويد يـا خيـر ، چيـز يـاد مي گيريد. علاوه براين مورد به اين عوامل هم بايد توجه كنيد: طرز برخوردتان را كنترل كنيد، اعتماد به نفس داشـته باشيد، پافشار باشيد، علاقه مند به بررسي امكان بهبـود وضـع ب اشـيد، مطمـئن باشـيد كـه بـيش از سـخن گفـتن مي انديشيد، شجاع باشيد، اندكي نقش آفرين باشيد، در موارد ضـروري سـاكت باشـيد ، جزئـي نگـر باشـيد ، حـس شوخي تان را حفظ كنيد، مهربان باشيد و كنجكاو. بايد آماده جنگيدن به خاطر همكارا نتان چه بالادست يها و چه پـا يين دستي ها باشيد، مايل به رهبري كردن باشيد، هزينه سربار شخصي تان را پائين نگه داريد تـا آزادي مـال ي تـان حفـظ شود. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 22. 22. چگونه چون يكمدير / ٢٢ www.IrPDF.com بخشدو اگر علاقه مند باشيد براي دستي ا بي به پست رياس ت ـ حتي مديريت عال ي ـ اقدام كنيد طبيعي اسـت كـه تمايـل خواهيد داشت بهترين مسيري را كه م ي توان در پيش گرفت بشنا س يد. مايل خواهيد بـود بدانيـد در آن مقـام چـه چيزهاي در انتظارتان است. ميل خواهيد داشت بدانيد چه بايد انجام دهيد، چه حقوقي دريافت خواهيـد كـرد ، چـه كسي رييس تان خواهد بود، و هنگامي كه كارها درست پيش نرود چه اتفاقي خواهد افتاد. اينها همه مسائلي است كه شرح و تفصيل آن بخش دوم كتاب را تشكيل مي دهد شامل : : فصل ٨ نقش مشاوران، شبكه دوستان و آشنايان و روابط عمومي شخصي در حمايت از صعود شما : فصل ٩ شگفتي هايي كه با آنها روبه رو خواهيد شد، و نيم نگاهي به رؤسا در پشت صحنه : فصل ١٠ چه انتظاراتي از شما وجود داردـ مديريت كاركنان، اتخاذ تصميمات، اجراي عمليات : فصل ١١ مديران عالي در افرادي كه ترفيع مي دهند چه چيزي را جستجو مي كند. : فصل ١٢ مديران عالي در ازاي كارشان چه مقدار دريافت م يدارند. : فصل ١٣ كوهنوردان با تجربه اكنون چه چيزهايي را م ي دانند كه دانستن آنها در ابت د اي صعودشـان مطمئنـا مـ ي توانسـت مفيد واقع شودـ و از نظر شما نيز كه مي خواهيد از قل هها صعود كنيد اين چيزها چه معنايي دارند. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 23. 23. چگونه چون يكمدير / ٢٣ www.IrPDF.com فصل ٨ رؤسا چگونه رييسميشوند چگونه شما نيز ميتوانيد رييسشويد. تربيت مدير عالي رؤسا از والدين فرمولي پديد نم ي آيند. يعني فرمول مشخ ص ي وجود ندارد كه طبق آن از پدر و مادر خاص فرزند رييس پديد آي د . ممكن است شما علاق ه مند به شناخت تاريخچه زندگي شخصي ريي س تان باش يد. ايـن موضـوع بـه شما در درك بهتر وي كمك مي كند. اگر فرصت پيدا مي كنيد كه گاه گاهي رييس را در راهرو، كافه ترياي شركت يا مهماني سالانه عيد كريسمس ببينيد، شمار بسياري پرسش هاي معقول هست كه مـي توانيـد بـا پرسـيدن آنهـا بـه شناخت بيشتري از او برسيد. تحصيلات مدير عالي امروزه در بازار رقابتي كار، براي آنكه جهت تصدي مشاغل بالا وارد رقابت شويد، داشـتن يـك درجـه تحصـيلي پيش دانشگاهي (كالج) تقريباً يك ض رورت است . اگر درج ه تحصيلي نداشته باشيد سه راه بيشتر نداريد (يك) در ٢٢ ويژگي مهمي كه قب لاً شرح آن رفت به طور استثنايي مهارت پيدا كنيد و در يك رشته متخصص شويد حتي بدون اخذ مدرك. (دو) به عقب بازگرديد و بكوشيد در ج ه دانشگاهي لازم را اخذ كنيد يا (سه) خودتان شركت ي تأسيس كنيـد و آن وقت ببينيد آيا تحصيلات دانشگاهي به سود شماست يا خير. مربيان عموماً مديران عالي . در زندگي كسي را داشته اند كه مي توانستند به طور مشخص از او به عنوان راهنما ياد كننـد . راهنمايي كه به آنان م يآموخت چگونه گام بردارند، سخن بگويند و عمل نمايند. برخي اوقات مربي گـري از هـدايت غير رسمي شخص در مسير شغلي فراتر رفته و كار به حمايت مي رسد. ايجاد شبكه ارتباطي وجود زنجيره اي از افراد (و شرايط ) مرتبط با هم است كه براي شما شغلي در ر د ه بالا بـه ارمغـان مـ ي آورد. ايـن زنجيره يك زنجي ر ه عمل انفعالي آن هم از اين د س ت نيست كه روي صندلي تكيه بزنيم و منتظر باشيم كه چون فردي شايسته هستيم اين امر اتفاق بيفتد، بلكه در تماس بودن با افرادي كه ملاقات م يكنيم اين اتفاق را محقق مي سازد. چگونه دوستيهاي كاري را بايد گسترشداد؟ تصميم بگيريد تماس كاريتان را افزايش دهيد، تماس را شروع كنيد، احساس زحمت را پيش بيني و قبـول كنيـد ، چندين توپ را با هم به هوا بيندازيد، توقع پاسخ مساعد داشته باشيد، نخست براي ديگران فعاليت كنيد، تماس تـان را حفظ كنيد، سابقه اي از فعالي تهاي خود را در اين زمينه نگهداري كنيد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 24. 24. چگونه چون يكمدير / ٢۴ www.IrPDF.com مديران عالي چه مسيري را انتخاب ميكنند؟ مسير مشخصي براي با لا رفتن وجود ندار د . هر كس از يك مسير بالا ر ف ته است . اما بايد كوشش كنيد تا م سـ يري با مشخصات زير را دنبال كنيد: با مناف عتان تطبيق داشته باشد، بيش از يكي از نيازهاي شركت را رفع كند، الزامات جهان آينـده كسـب و كـار را تأمين كرده و قابل انتقال به صنايع ديگر باشد. دو نفر با شرايط يكسان از نظر هوش، اشتياق، تحصيلات و ... پيشرفت شغلي كـاملاً متفـاوتي دارنـد دلايـل ايـن مي تواند اين عوامل باشد: يكي بيشتر كاركند، يكي با ناكامي ها بهتر برخورد كرده است، يكي از بخت و اقبال استفاده بيشتري كرده است. روابط عمومي شخصي براي داشتن روابط عمومي شخصي متعلق به خودتان و ادا ر ه فعاليت هاي مستمر آن دو دليل بـزرگ وجـود دار د . يكي در چشم مردم بودن و دوم مورد اعتماد مردم بودن است. سعي كنيد صرفنظر از استخدام يك فرد براي انجام كارهاي مربوط به روابـط عمـومي ، خودتـان در ايـن زمينـه گام هاي شخصي برداريد. چگونه بايد از عهده يكمصاحبه تلويزيوني برآييد؟ هرگز انتظار آرامش و راحتي نداشته، قبلاً يكي از برنام ههاي مشابه را تماشا كنيد، نكاتي را كه م يخواهيـد مطـرح نماييد برنامه ريزي كنيد، پيش بيني در باره ظاهر شدن تان در تلويزيون را به رفقا خـانواده و همكـاران خبـر دهيـد ، درصدد آن باشيد كه به پاسخ هايتان قدري طنز تزريق كنيد و ... چگونه عكسگرفته ميشود با ژست مناسب جلوي دوربين ظاهر شده، ثانيه اي را صرف تصحيح نقص هاي خود كرده، از عبوس ظاهر شـدن جلوي دوربين اجتناب كنيد. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 25. 25. چگونه چون يكمدير / ٢۵ www.IrPDF.com فصل ٩ صعود به قله حركت از جايگاه فرد شماره دو به جايگاه فرد شماره يكسازمان در اين شرايط موقعيت هاي زير براي شما بوجود خواهد آمد: از خودتان خوا ه يد پرسيد اكنون چه كنم؟ ديگر با همان افرادي كه مراقب كارتان بودند سروكار نخواهيد داشت اشخاص ديگري خواهند بود كه به شما بگويند چه بكنيد؟ روز بعد از اعلام ترفيع مقام تان رأي دهند هها بـه دفترتـان خواهند آمد و تلفن خواهند كرد و انتظار راه حل براي مشكلات دارند؟ در وضـعيت مطلـوبي قـرار مـ ي گيريـد كـه قادريد به گرو ه هاي خاصي كه هرگز بيش از آن نم ي توانستيد پاسخ منفي بدهيد بگوييد ن ه . با شمار د ر خواست هـاي تازه براي در اختيار گذاردن وق ت تان روبه رو خواهيد شد كه اين درخواس ت هـا مسـتقيما بـه وظـايف شـما مربـوط نمي شود، دشمنان تازه اي را در ميان همكاران و رفقاي سابق كشف خواهيد كرد، با افراد بسياري روب هرو خواهيد شد كه اصرار دارند با شما ديدار نمايند، شما مسئول بيشتر امور هستيد و خوشبختانه اقتدار بيشتري نيز داريد، خواهيـد فهميد كه اگر سخت كوشانه كار كنيد كار به آن دشواري كه تصور مي كرديد نيست. انتقاد صرفنظر از اينكه تا چه اندازه منشا اثر هستيد، از شما انتقاد خواهند كرد. رؤسا انتقاد را چه سـزاوار باشـند و چـه نباشند از همه و هميشه م ي شنوند سعي كنيد عك س العمل منفي خود در مقابل انتقاد را به صور ت هـاي زيـر كـاهش دهيد: واكنش غير منطقي نشان ندهيد، اگر ممكن است هنگامي كه تضاد يا انتقادي پيش مي ايـد راجـع بـه آن صـحبت كنيد، سؤال كنيد، مقدار محدود و مشخصي از زمان را براي ارزيابي آن اختصاص دهيد، خودتان را صـادقانه ارزيـابي كنيد، اگر اشتباهاً شما را متهم كرد هاند براي يكبار آن را به آرامي يا به شدت تكذيب كنيد، اقدامات خود را بپذيرد، اين واقعيت را بپذيرد كه درصد معيني از جماعت شبيه شما نخواهند بود. پرسشي كه در مورد انتقاد زياد م طرح مي شود آن است كه من تا چه اندازه مي توانم از رييسـم انتقـاد كـنم؟ در انتقاد از رييس يا هركس ديگر احساسات به خرج ندهيد، در انظار انتقاد مي كند، يادتان باشد حتـي كسـاني كـه بـا آغوش باز از انتقاد استقبل م يكنند همواره نيتشان چنين نيست، انگيزه خودتان را از انتقاد كردن مـورد توجـه قـرار دهيد، در شغلي كه داريد به ويژه خوب عمل كنيد تا از جايگاه مؤثري سخن بگوييد و نزد وي احترام داشـته باشـيد ، انتقادات خويش را محدود به يك فهرست كوتاه و دوسه قلمي كنيد، در باره انتقادي كه داريـد بـه ديگـران چيـزي مي گويد، قضيه را با طرح چيز مثبت پيگيري كنيد. انتقاد از ديگران مسائلي هست كه شما بايد هنگامي كه لازم است از همكاران انتقاد كنيد در باره آنهـا بينديشـي د . بـيش از آنكـه زبان به انتقاد بگشاييد به ياد آوريد در شنيدن انتقاد چه احساسي به آدم دست م يدهد، يـك وقـت بخصوصـي در نظر بگيريد تا درباره انتقادتان و چيزي را كه در آينده مي خواهيد روشن و ساده توضيح دهيد، يكنواختي آهنگ صـد ا و حالت چهره را حفظ كنيد، اگر سؤال شد انتقادتان را تكرار كنيد، گفتگـو را محرمانـه نگـاه داريـد ، سرمشـق خـوبي www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com
 26. 26. چگونه چون يكمدير / ٢۶ www.IrPDF.com باشيد، در وقت ديگري از همان شخص كه از او انتقاد كرده ايد در مورد كاري كه خـوب انجـام داده اسـت تعريـف كنيد اما همواره مصمم با انصاف و پيگير باشيد، عملكرد را از شخصيت جدا كنيد. فصل ١٠ مديران عالي در عمل اگر بخواهيم وظيفه مدير عالي را به ساده ترين عبارت تعريف كنيم، بايد بگويم اساس كار مـدير عـالي گـذاردن فرد مناسب بر سركار مناسب در زمان مناسب و هدايت اين فرد از جايي كه هست به جايي كه بايـد باشـد يـا بـه عبارت ديگر تعيين مسير كسب و كار است. به طور كلي، كار مدير عالي را در پنج زمينه مي توان طبقه بندي كرد: كار با افراد، تصميم سازي، اداره جلسات، فروش، عمليات توليد و تأمين منافع كار با افراد كار يك رييس در اداره افرادش كمك به آنان در حفظ عزت نفس شان است، بدين معني كه تـر م هـا را از آنـان دور كند، قيد و بندها را از دست و پاي آنان بازكند، فشارها را از روي دوششان بردارد، به آنان كمـك كنـد فـردي مولد باشند به چالش خوانده شوند و شأن سهيم بودن در چيزي را تجربه كند، به آنان كمك كند تـا بـا لـب خنـدان سركار بيايند و به خانه بازگردند و از همه مه م تر آن كه به آنان تعليم دهد تا توسعه يابند و به مرحل ه اي برسند كـه بتوانند وظيفه رييس خود را برعهده گيرند. يكي از وظايف مدير عالي تشخيص افراد ب ي محتوي و خلاص شدن از دست آنان اسـت پـيش از آنكـه موفـق بـه تخريب شوند . فرد بي محتوي فردي است كه براي مسائل پيچيده راه حل هاي دلچسب اما غيـر مـؤثر دار د ؛ او فقـط رجز مي خواند و ديگران بايد وارد عمل شوند؛ در مرحله پاياني شايستگي حرفه اي اش قرار دارد؛ از پوزش و سرزنش زياد استفاده مي كند؛ صاحب چهره اي چندگانه است؛ يكساعت طول م يكشد تا سراصل مطلب برود و ... بخش اعظمي از كار مدير اداره كردن سياست ادار ي است حيله هاي ظريف و طر ح هاي تهاجمي اي كه بـراي آزار دادن عمدي يك همكار طر ح ريزي مي شود با قدرت اندك يك كارمند به اجرا در م ي آيـد . بردبـاري يـا نابردبـاري مدير عالي را كاركناني كه به او نزديك هستند سرمشق قرار مـ ي دهنـد . ايـن را بايـد دانسـت هرچـه شخصـي در سازماني كه هست بالاتر برود مجبور است با سياست هاي بيشتري دست و پنجه نرم كند. وظيفه ديگر مدير عالي اجتماعي كردن شركت است. برخي از فعالي تهاي اجتماعي از اين قرار است: سرگرم كردن مشتريان، تأمين كنندگان و مهماناني كه از ديگر شهرها و كشورها مي آيند، غذا خوردن با مشتريان مهم، كاركنان بالقوه و همسرانشان، حمايت مالي از برگزاري گردهمايي هاي مختلف، گردآوري پول براي جمعيت هـا، مشاركت در امور خيريه، حضور در باشگاه هاي اجتماعي. وظيفه مدير عالي ـ تصميمگيري وظيفه مدير عالي اتخاذ تصميمات لازم اس ت . اما مهم تر از همه اتخاذ آنهاس ت . اگر بتوانيد توانايي حل مسائل را از همان ابتداي خدمتتان نشان دهيد همواره براي پيشرفت شغلي مورد تأييد قرار خواهيد گرفت. www.IrPDF.com www.IrPDF.com www.IrPDF.com

×