Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

اصول بازاریابی به زبان خودمان

13,607 views

Published on

همه ما به اهمیت بازاریابی پی برده ایم
ولی نمیدانیم به چه اندازه ای از درک فهم بازاریابی رسیده ایم
در این اسلاید تلاش کرده ام تا بازاریابی را با فهمی که خود پس از دوازده سال تجربه به آن رسیده ایم را در اختیار علاقمندان قرار دهم

Published in: Business, News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • j
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

اصول بازاریابی به زبان خودمان

 1. 1. ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بازاريابی‬ ‫اصول‬‫زبان‬ ‫به‬ ‫بازاريابی‬ ‫اصول‬ ‫خودمان‬‫خودمان‬‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ 27‫آذر‬86 ‫تبریز‬ ‫سمینار‬
 2. 2. ‫بازاریابی‬‫بازاریابی‬ ‫چیست؟‬‫چیست؟‬
 3. 3. ‫؟‬‫؟‬
 4. 4. ‫؟‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫نگرش‬ ‫يک‬ ‫؟‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫علم‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫گویی‬ ‫پیش‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫قانون‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫فلسفه‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫سل ح‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫دانش‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫طر ح‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫؟‬ ‫یک‬
 5. 5. ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬ ‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬‫هنرمایه‬ ‫شهرام‬ ‫توسط‬ :‫یعنی‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬‫بازار‬‫بازار‬‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫بهینه‬ ‫ترکیب‬‫بهینه‬ ‫ترکیب‬‫آو‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫علوم‬‫روز‬ ‫ری‬ ‫با‬‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬‫ارتباطات‬‫ارتباطات‬‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫جهت‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬ ‫دوره‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫فایده‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬
 6. 6. ‫تعریف‬ ‫اجزای‬‫تعریف‬ ‫اجزای‬
 7. 7. 1.1. ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫تعریف‬ ‫جهانی‬ ‫مراجع‬ ‫معتبرترین‬‫جهانی‬ ‫مراجع‬ ‫معتبرترین‬ 1:‫بازاریابی‬ ‫ممتاز‬ ‫انیستیتوی‬ .)Chartered Institute of Marketing) CIM) www.cim.co.uk( ‫ییک‬ ‫بازاریابیی‬‫مدیریتیی‬ ‫فرآینید‬‫مدیریتیی‬ ‫فرآینید‬‫رضاییت‬ ‫کسیب‬ ‫و‬ ‫بینیی‬ ‫پییش‬ ،‫شناخیت‬ ‫مسیئولیت‬ ‫کیه‬ ‫اسیت‬ ‫مشتری‬‫مشتری‬‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫روش‬ ‫به‬‫نیاز‬‫نیاز‬‫کسب‬ ‫با‬ ‫او‬‫سود‬‫سود‬(‫عمومی‬ ‫)تعریف‬ .‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ 2:‫آمریکا‬ ‫بازاریابی‬ ‫انجمن‬ .AMA (American Marketing Association( ‫از‬ ‫عبارتسیت‬ ‫بازاریابیی‬ ‫مدیرییت‬‫فرآینید‬‫فرآینید‬‫دیدگاه‬ ‫بیه‬ ‫پوشاندن‬ ‫عمیل‬ ‫جامیه‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامیه‬ ‫دادوستد‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بینجامد‬ ‫دادوستد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کالها‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫قمیت‬ ،(‫)اصول‬ ‫بتواند‬‫نیاز‬‫نیاز‬(‫مدیریتی‬ ‫دیدگاه‬ ‫)از‬ .‫کند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫های‬ 3:‫کاتلر‬ ‫فیلیپ‬ ‫پروفسور‬ .)Prof. Philip Kotler( ‫یک‬ ‫بازاریابی‬‫فرآیند‬‫فرآیند‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫میتوانند‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫وسیله‬ ‫بدان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫برآوردن‬‫نیاز‬‫نیاز‬(‫اجتماعی‬ ‫دیدگاه‬ ‫)از‬ .‫یابند‬ ‫دست‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫یکدیگر‬
 8. 8. ‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬ R -> STP -> MM -> I -> C ‫بازار‬ ‫مطالعه‬<-‫استراتژیک‬ ‫طراحی‬<-‫عناصر‬ ‫بازاریابی‬<-‫اجرا‬<-‫کنترل‬ – )‫تهران‬ ‫بازاریابی‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫کنفرانس‬ ‫کاتلر‬ ‫پروفسور‬83 )
 9. 9. ‫نیاز‬‫نیاز‬ .‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫تفکر‬ ‫یک‬ ‫بنیان‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ،‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫واقعی‬ ‫نیاز‬ ‫شناخت‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫وظیفه‬ ‫نخستین‬ .‫میباشد‬ ‫سازمان‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ،‫بازاریابی‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫اصلی‬ ‫وظیفه‬ .‫میباشد‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ‫برای‬ ‫یافته‬
 10. 10. ‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ ،‫نیاز‬‫تقاضا‬ ‫و‬ ‫خواسته‬ ،‫نیاز‬ . . . . . . ‫خواسته‬ ‫نیاز‬‫خواسته‬ ‫خواسته‬‫تقاضا‬ . . . . . . ‫به‬ ‫علمقمند‬ ،‫مشتری‬ .‫میگویند‬ ‫پاسخ‬ ‫خواسته‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫پرداخت‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫خواسسته‬ ‫محدودی‬ ‫تعداد‬ ‫بسا‬ ‫نیاز‬ ‫همان‬ ‫ارضای‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫کال‬ ‫از‬ ‫محدودتری‬ ‫مقیمت‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫ارضای‬ ‫به‬ ‫علمقه‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫حاصل‬ ‫تقاضا‬ ‫یک‬ ‫زمانی‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫توان‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫خواسته‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫توان‬ ‫عدم‬ ‫پرداخت‬ ‫توانایی‬ ‫پرداخت‬ ‫علمقه‬
 11. 11. ‫مازلو‬ ‫نیازهای‬ ‫هرم‬‫مازلو‬ ‫نیازهای‬ ‫هرم‬
 12. 12. ‫توانايی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫بايد‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ،‫فرد‬ ‫هر‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ .‫باشد‬ ‫صادق‬ ‫خود‬ ‫ذات‬ ‫با‬ ‫بايد‬ ‫انسان‬ ‫مازلو‬ ‫آبراهام‬ (‫روانشناسی‬ ‫های‬ ‫تئوريسين‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫)يکی‬
 13. 13. ‫؟؟؟‬ ‫سئوال‬ ‫یک‬‫؟؟؟‬ ‫سئوال‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫اطمینان‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫چقدر‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫یک‬ ‫میتوانید‬ ‫کنید؟‬ ‫شناسایی‬
 14. 14. ‫مختلف‬ ‫سنین‬ ‫با‬ ‫زن‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫دو‬ ‫عکس‬ ‫این‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫سنین‬ ‫با‬ ‫زن‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تصویر‬ ‫دو‬ ‫عکس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شد‬ ‫نخواهیم‬ ‫متوجه‬ ‫اول‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬‫شد‬ ‫نخواهیم‬ ‫متوجه‬ ‫اول‬ ‫دید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ..
 15. 15. ‫تمرین‬ ‫یک‬‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫؟؟؟‬‫؟؟؟‬
 16. 16. ‫وظیفه‬ ،‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫صنعتی‬ ‫سوراخکاری‬ ‫واحد‬ ‫یک‬ ‫نیاز‬ ‫شناسایی‬ .‫دارید‬ ‫عهده‬ ‫چیست؟‬ ‫صنعتی‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫وامقعی‬ ‫نیاز‬ ‫شما‬ ‫بنظر‬ ‫؟؟؟‬ (‫بازاریابی‬ ‫اصول‬ ‫)کتاب‬ ‫کاتلر‬ ‫پروفسور‬ :‫سئوال‬ ‫طرح‬
 17. 17. 2.2. ‫بازار‬ ‫تعریف‬‫بازار‬ ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫سی‬‫س‬‫گروه‬ ‫سه‬‫س‬‫ب‬ ‫بازار‬‫مخاطبین‬ ‫علوه‬ ‫که‬ ‫میشود‬ ‫اطلق‬ ‫سسازمان‬ ‫و‬ ‫کال‬ ‫تصاحب‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫علمقمند‬ ‫بر‬ ‫پرداخت‬ ‫توان‬ ،‫شرکسست‬ ‫خدمات‬ .‫دارند‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫مقیمت‬
 18. 18. ‫بازار‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫اندازه‬‫بازار‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫اندازه‬ ‫تقسیم‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫بزرگی‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ،‫نیاز‬ ‫شناخت‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیر‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫درست‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بازار‬ ‫ظرافت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فنی‬ ،‫شناسی‬ ‫مخاطب‬ ‫یا‬ ‫بازار‬ ‫تقسیم‬ ‫تعریف‬ ‫مقبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫میطلبد‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫ويژه‬ ‫اطل ع‬ ،‫بازاریابی‬ ‫عملیات‬ ،‫استراتژی‬ ‫تبیین‬ ،‫تحقیق‬ ‫طرح‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫پیشسبرد‬ ‫فعالیتهای‬ ،‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫رسسانی‬ ‫بازار‬ ‫تقسیم‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫متاثسر‬ ‫همگسی‬ ‫مشتری‬ ‫بسا‬ ‫ارتباط‬ .‫میباشند‬
 19. 19. ‫بازار‬ ‫تقسیم‬‫بازار‬ ‫تقسیم‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫ببه‬ ‫نسببت‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بازار‬ .‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬
 20. 20. ‫بازار‬ ‫انواع‬‫بازار‬ ‫انواع‬
 21. 21. ‫بازار‬‫بازار‬ ‫دولتی‬‫دولتی‬ ‫بازار‬ ‫مصرف‬ ‫کننده‬ ‫بازار‬ ‫واسطه‬ ‫بازار‬ ‫تولید‬ ‫کننده‬ ‫بازار‬ ‫منابع‬
 22. 22. 4.4. ‫ایده‬ ‫خلق‬‫ایده‬ ‫خلق‬ ‫گرایی‬ ‫نوین‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬ .‫است‬ Marketing is an innovation. ‫کاتلر‬ ‫پروفسور‬
 23. 23. 5.5. ‫روش‬‫روش‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫چند‬‫شما‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫چند‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫روش‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫اندیشیده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تاکنون‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مسیری‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫درست‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫بهتری‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫روش‬ ‫نیست‬ ‫ممکن‬ ‫آیا‬ ‫خیلی‬ ‫عایدات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کمتری‬ ‫خطرات‬ ‫که‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬
 24. 24. o‫وجود‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ o‫میطلبد‬ ‫پیمودن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مختص‬ ‫منابع‬ ‫راه‬ ‫هر‬ .‫میآورد‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫عایدات‬ ‫و‬ o‫راه‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫زن‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ،‫راه‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ o‫راه‬ ‫بین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مخصوص‬ ‫راهدارخانه‬ ‫راهی‬ ‫هر‬ .‫دارد‬
 25. 25. 6.6. ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫علم‬‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ،‫علم‬ ‫نیازمند‬ ‫فنون‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬ ‫بازاریابی‬ .‫است‬ ‫مختلفی‬ ‫علوم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫بکارگیری‬ ‫دانش‬ ،‫روانشناسی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ،‫ارتباطات‬ ‫علم‬ ،‫سیاسی‬ ‫علوم‬ ،‫مدیریت‬ . . . ‫و‬ ‫هنر‬ ‫ترکیب‬ ‫فن‬ ‫نیز‬ ‫دیدگاه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بازاریابی‬ ‫مناسب‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫مناسب‬ .‫است‬ ‫روز‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫ابزار‬ ‫با‬ ‫آنها‬
 26. 26. 7.7. ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫تصور‬ ‫غیرقابببل‬ ‫و‬ ‫روزافزون‬ ‫گسببترش‬ ‫بببا‬ ‫بسیار‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫سرعت‬ ،‫ارتباطات‬ ‫هنر‬ ‫بازاریاببی‬ ‫آنجاییکبه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫یافتبه‬ ‫افزایبش‬ ‫یکی‬ ‫بودن‬ ‫روز‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫بکارگیری‬ .‫میباشد‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫التزامات‬ ‫از‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫فن‬ ‫بازاریابی‬ ‫دیگری‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫نگرش‬ ‫این‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫میباشد‬ ‫ارتباطات‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تاکتیک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ،‫ابزار‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ .‫میباشد‬ ‫حرفه‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫التزامات‬
 27. 27. 8.8. ‫هدف‬‫هدف‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایجاد‬ ،‫اقتصادی‬ ‫بنگاه‬ ‫یک‬ ‫هدف‬ :‫برای‬ 1‫مشتری‬ ‫جلب‬ . 2‫مشتری‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ . .‫است‬
 28. 28. 9.9. ‫فایده‬‫فایده‬ ‫شده‬ ‫مصرف‬ ‫هزینه‬ – ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ = ‫فایده‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫پولی‬ ‫هزینه‬ ‫زمانی‬ ‫هزینه‬ ‫انرژی‬ ‫هزینه‬ ‫روانی‬ ‫هزینه‬ ‫کل‬ ‫ارزش‬ ‫کالها‬ ‫ارزش‬ ‫خدمات‬ ‫ارزش‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫ارزش‬ ‫موجود‬ ‫ارزش‬
 29. 29. 10.10. ‫زمان‬‫زمان‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫گرانبهاترین‬ ‫زمان‬ .‫است‬ ‫بازاریاب‬ ‫یک‬ ‫ابزار‬ ‫کاراترین‬ ‫آن‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫هدف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ،‫آن‬ ‫از‬ ‫مهمتتر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعریتف‬ ‫منطقتی‬ ‫زمانتی‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫زمان‬ ‫استاس‬ ‫بر‬ ‫پیشرفتت‬ .‫شود‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
 30. 30. 11.11. ‫ذینفعان‬‫ذینفعان‬ ‫؟‬
 31. 31. ! ! ! ‫شوک‬ ‫هستند؟‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬
 32. 32. ‫خارجی‬ ‫ذینفعان‬ ‫مشتریان‬‫مشتریان‬ ‫کنندگان‬ ‫عرضه‬‫کنندگان‬ ‫عرضه‬ ‫ها‬ ‫تشکل‬‫ها‬ ‫تشکل‬ ‫داخلی‬ ‫ذینفعان‬ ‫سهامداران‬‫سهامداران‬ ‫کارمندان‬‫کارمندان‬ ‫مدیران‬‫مدیران‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضا‬‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضا‬ ‫بنگاه‬‫بنگاه‬
 33. 33. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬‫گیری‬ ‫نتیجه‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫نیاز‬ ،‫بازاریابی‬ ‫شالوده‬ ‫ترین‬ ‫جزئی‬ .‫است‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫بازاریابی‬ ‫یک‬ ‫ابزار‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫علم‬ ،‫دانش‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫تسلط‬ .‫است‬ ‫بازاریاب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫قابل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ .‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫منطقی‬ ‫زمان‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫تمام‬ ‫محور‬‫مشتری‬.‫است‬
 34. 34. ‫باشید‬ ‫موفق‬‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫شهرام‬‫شهرام‬‫هنرمایه‬‫هنرمایه‬ ‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬‫بازاریابی‬ ‫مشاور‬ shahon@gmail.comshahon@gmail.com

×