Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

استراتژي‌هاي نامناسب

309 views

Published on

استراتژي‌هاي نامناسب

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

استراتژي‌هاي نامناسب

 1. 1. 1 o" 'op ? f . 1% A. í. .____ - _ž _ 7 í* Té __ ' L
 2. 2. .xälėųųs . ųzėgóbpà uųmjàq b Lejlå, uJåb 4563334 j| 4:. .., J g; ams. ..! ųgu g! ųlęi 9 . xihslbbå , LM tags-ng. ..! g” dę-wsæė-zú `5Lb6j3båhu| 0.1! j! 63.3. 'ab p al. ..! . Aàáųæ
 3. 3. l . rvlïuíæeg j' L59J*. ł:_ł .
 4. 4. al I T' v . ` g; li , Big 63,5 Lçuil Caudúíøaflšæęå “maa”. Lçjïlymljl 3,133' gúsýgåaàgúýbwæxúàåaüåíbųåUgųqy. àóbïææėjłløhàaøxl . ųxsnptýæ asp. .uu . Jųblųsaøęwųhwuęoap an: 0,4%. A A u; à. ñ fí` í' 'í_ T' W`í` 3 l l ų ï' ` wt: 1, VS g " N I: s , » x __ __ » z ' _ . _ r, .q P. .: `
 5. 5. in _ `üų~ tau" a. , " ' ""* ïrzų i `~~I a Nm. . I m ` l x ` I , « , í "~""7"- å _/ " 1 . // / | - QX `--; ::: ;. . ; k; . ». , hu! 4% "V" 6453 J' 65:53 Jå z-'ïa-. eę-M 32)). 935-933 0993 . .flæóï 4:. asp. 0.3 1314.. .., ,uæúï , sg 4, 6 Can' 43.556. 3 . aýüø úúJLú pl. . , slnjxrlS 93.353.933 3 9.35; gi: QI, .Lc.4._a 63.4: l 45 Jåïå M* 945* aa' J' 45 àøe fks-łóï J' (nis-b. 3 aw; 23307 A . mlm JLMS . Jlo- T" 7' 7 TTží' 7 ' " 'TT' "'"" 7' N > x k*
 6. 6. DJ. 0 L _a _XL L . l SU , ųUm T. . kf
 7. 7. m; Nelia-f : #93 wip aaa dam-w" æwåæ wys 083: di' wie 6299-' . Aåíååà-gúànàïbàýcęååyg ~. r "n . , ' _x 1
 8. 8. ,Êp 59,4 dym-au gi; 03,9% dhbl . Gilpxyml Oliglmø ,3 `_ç3.z. _a. b,. "b Jie C3m,3 5,|3,. _~. oJ. _«_å 05,33 ui: ?bh Jy: gsålg) Up; 39,133; . úwl 3,313 3 PS .3J3,SJ dlęåhl oï , 'Ifo3,a Lol .3,S 5,359 g.
 9. 9. J' Hu 0.1297 úww w 2: 259 Gul? 9 'Leila *oh 65295 4: ->929 4.3 14h33; j| Jøb Lçlåånb. ) 923.41 almal , Ulę -Wvæ #93 9 my" 9 . stad-tw æbå' æ-ørr g u. ` A, i ~ ï _ _v . 4 " j* 3 M, ,. JJ V. , 43* f- . ` > r ų “laf ç ' J ų . x . " l 9 x. n .
 10. 10. | . . . - --, . . .. n . . . om 95 was* 9319 asua* 3 hëna! nie fa'a* 59-59 JJ . gün-Juno ulu J' 9 023%' Jia 4:43 312? . yzb-ñ 59-55 J' cAn-e å-ï-uï-*us a? b. âsw 4:31? ' . mum ~ i A, - ~__ . ł- _ _. - _, ,. å _ l. _ V, . A ~'. ` / ø ~ '_/ . ~ a ' v/ _, . _` - '. ' ~ r z ł . l ' p __ dý' _.
 11. 11. F . u-*J L5JlSłm0*. “:**”3.
 12. 12. 9 9925 p? b : på ask, 9 Cawa càúpågø 9299; die #09 W: l: ob-. tèw 45 .5459 xasó, la, ga, ę._uuc. .ø, à o! 54.4 glxųlýæ
 13. 13. Ex GųžabbjpäQQÃÊ, bglåíænýólgæsčlåæsåsýúmhzłsæJàïá/ å -lM592ę 2" 0521-3994 '212' 699-539 953 MMM ~1~52å 6325' 9 oh) edpø, lol : à-ålę I; ek. . j!
 14. 14. C) . dgųs On; CLmà j.
 15. 15. :r : .å UU| gåæ4SAå| ębLåaUø| åLçj3|jm| ÂLÂJJ/ àšúïúsråųíàúwųysæ-ø . gaai _'öå, .ntsjï| )å'mlú| Gaåyšėúgålg æjuågågågýb
 16. 16. cåm| båuåłgåéýóý| ýwlæ| j|úwúwåó| xåå xsšuęýctšúílxn J| )aD| d): üàb Jàà 4.33 JH! ” aàihúýcęúåsújäyby bun) . å-Ê-ñåuø dub! gl 4.33 351336:
 17. 17. r '(53) www Hwçsę. . ..N . ',, .-. -.. . .4
 18. 18. |_| w' w n L . _ r 'on V V T Yl* ñ à 3% t , JA . _ | _|| |.| ..'1 . Ally. . In. g. - . - ' -4 ' vun- gų, 1,4* : L-IL: 5`___l, :j : .,. ".'L' : g:-
 19. 19. dlågæà úlyzuïúl. ) alna Lgufúlå ba. ) 2U~`í390~æł39àe1sLJ49k~~ï~5h~xJå1÷-: "HM-Mud sU| JgåJjlgú`, nLcLÂ11ånL5lO0J3JJåuaaJAå36lG| ýâD J) | J UUQDTULEL) 9 Ulågaåaåüåsaløuuåłgu : ULAAAAÂÊ 29519 uze-w -å-: W menu uåJJ' esi-bin ek 9 MOS Man) ónoųïpdzàøúuumax, ,ųugų, uzsúųu, b -àså-uøúexė-suàkælå-ędúbuæėàwýáę-*jú www. digidanesh. ir

×