Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grup3_Seqüència didàctica

1,121 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grup3_Seqüència didàctica

 1. 1. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia ZazoPAC 3 (2a part). DISSENY D’UNA SEQÜENCIA DIDÀCTICAGRUP CLASSE: Grup de 15 estudiants adults nouvinguts que aprenen català a nivellinicial.DURADA: 5 sessions d’una hora.ÀREA: Llengua Catalana.TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA: La seqüència didàctica que hem preparats’anomena “Accions quotidianes”, ja que es preveu que els alumnes siguin capaçosd’afrontar situacions quotidianes típiques. Fa poc temps que aprenen català, i de momenthan après a presentar-se i a parlar sobre la seva casa i el seu entorn. Ara pretenem quecomencin a expressar-se en present i a incorporar vocabulari de la seva vida de cada dia.OBJECTIUS DIDÀCTICS: - Objectiu general:L’objectiu general per a aquesta seqüència didàctica és aprendre a reconèixer i utilitzarles accions quotidianes, així com les hores i les parts del dia, ja que això sónconeixements bàsics i instrumentals per a la comunicació a un nivell primari. - Objectius específics:Els objectius específics que ens plantegem per aquesta seqüència didàctica són elssegüents: - Anomenar àpats, hores del dia, dies de la setmana. - Dir quan i amb quina freqüència es fan les accions quotidianes. - Entendre preguntes sobre activitats quotidianes. - Construir preguntes sobre activitats quotidianes. - Contestar preguntes sobre activitats quotidianes. - Reaccionar a afirmacions sobre rutines. - Llegir horaris senzills (per ex. trens). - Distingir paraules clau sobre hores, activitats, llocs... - Entendre i expressar les hores. - Expressar-se utilitzant la forma del present simple dels verbs. - Saber a quines hores es fan els àpats a Catalunya i per quins condicionants (feina, costums...)
 2. 2. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia ZazoCOMPETÈNCIES BÀSIQUES:Les competències bàsiques que es treballaran en aquesta seqüència didàctica són lessegüents: - Competència comunicativa lingüística i audiovisual. - Competències artística i cultural. - Tractament de la informació i competència digital. - Competència d’aprendre a aprendre. - Competència d’autonomia i iniciativa personal. - Competència social i ciutadana.Les competències pròpies de la matèria són les següents: - Competència plurilingüe i intercultural. - Competència comunicativa (oral, escrita i audiovisual).CONTINGUTSEls continguts educatius d’aquesta seqüència didàctica són els següents: - Fórmules per dir lhora. - Vocabulari relacionat amb les parts del dia, els àpats i les activitats quotidianes (incloent-hi els verbs). - El present simple dels verbs. - Nocions mínimes de morfologia i conjugació per tal de poder expressar-se de manera comprensible.NECESSITATS DE LALUMNATEls nostres alumnes són tots adults nouvinguts de diferents procedències. Entre ells, hi hapersones dorigen subsaharià (Senegal, Gàmbia...), magrebí (sobretot del Marroc), iocasionalment sud-americans. Ens trobem, per tant, davant d’un grup molt heterogeni, jaque probablement els estudiants sud-americans tindran més facilitat per aprendre catalàque els subsaharians o els magrebins, degut a què el català és més semblant a la sevallengua mare que no ho és de la dels alumnes d’altres procedències. Les altres llengüesromàniques que els alumnes coneguin també influirà en la seva facilitat per a aprendre,perquè si hi ha algun alumne que sàpiga francès, per exemple, aquest també tindrà mésfacilitat per a aprendre el català.
 3. 3. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia ZazoEl nivell acadèmic dels nostres alumnes és mitjà, en el sentit que no n’hi ha capd’analfabet, però tampoc no n’hi ha cap que sigui universitari. Són veïns del barri on enstrobem que, per raons de comunicació, necessiten aprendre la llengua catalana.Per totes les diferències que hem vist en els nostres alumnes, hem fet un disseny dematerials i de dinàmiques daula que permeten un aprenentatge progressiu però adiferents ritmes i amb una certa possibilitat dindividualització de les atencions. Tambéhem inclòs el treball individual i el treball en grups reduïts, perquè així el docent puguidonar suport puntual en funció de les demandes i de les necessitats que observi en cadamoment. De totes maneres, per a cada sessió tractarem l’ organització del grup i l’atencióa la diversitat.CRITERIS D’AVALUACIÓEls criteris d’avaluació ha tenir en compte en aquesta seqüència didàctica són: • Comprendre el vocabulari bàsic sobre les accions quotidianes i les rutines diàries. • Comprendre textos senzills (orals i escrits) sobre les accions quotidianes. • Produir textos senzills (orals i escrits) sobre les accions quotidianes. • Utilitzar amb correcció el present simple dels verbs. • Llegir amb fluïdesa textos sobre les rutines diàries (horaris de tren, agendes...). • Saber buscar informació i tractar-la. • Conèixer els aspectes socioculturals de Catalunya al voltant de les accions quotidianes. • Mostrar una actitud positiva vers la llengua. • Mostrar una actitud col·laborativa amb el grup. • Aprendre amb autonomia.Els instruments d’avaluació:L’aprenentatge dels alumnes s’avaluarà des de dos punts de vista: el del professor i el del’aprenent. El professor té com a principal instrument d’avaluació el desenvolupament deles tasques de la SD. D’aquesta manera, el professor avaluarà al final de la unitat i durantl’activitat, és a dir, obtindrà informació sobre el progrés de cada estudiant en temps real iaixò li permetrà adaptar la seqüència didàctica a les necessitats de cada alumne. Lagestió de l’aula en petits grups és fonamental per a facilitar al professor la tascad’avaluació perquè pot apropar-se a cada grup i a cada alumne en particular.
 4. 4. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia ZazoD’altra banda, el mateix alumne pot valorar el progrés del seu aprenentatge per mitjà de lareflexió personal a través del portafoli que cada alumne elabora individualment a casa i onpot comprovar els seus progressos i millorar en els aspectes que no han quedat assolits.El portafoli conté els mateixos criteris d’avaluació que utilitza el professor en les sevesavaluacions, a més d’un apartat sobre els gustos i preferències de l’alumne que ajudarà elprofessor a dissenyar noves seqüències més enriquidores.DISSENY DE LA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA:Sessió 1: Les hores- Introducció: Per a introduir la sessió dedicada a les hores, projectarem una imatge (Veure Annex 1). A partir d’aquesta imatge, els alumnes sabran que la sessió d’avui anirà dedicada a les hores, i aprendran a preguntar “quina hora és?”. El professor preguntarà als alumnes si saben dir les hores en català, per veure si tenen alguna idea o si és totalment nou per a ells. També com a introducció, el professor farà un petit repàs dels números fins al 12, perquè els alumnes necessitaran saber-los per tal de treballar les hores.- Desenvolupament: o Explicació de les hores. La primera activitat consistirà en una explicació per part del professor de com es diuen les hores en català. El professor projectarà quatre rellotges diferents: un per l’hora en punt, un per un quart, un per dos quarts i un per tres quarts. Per cada cas, el professor pronunciarà l’hora i ho farà repetir als alumnes. La repetició serà en grup, però si el professor veu que algú té problemes amb la producció d’alguna frase, li farà repetir individualment. o Pràctica oral. El professor portarà un rellotge amb les agulles movibles, i anirà posant diferents hores de les que s’han estudiat prèviament (en punt, un quart, dos quarts o tres quarts). Anirà preguntant als alumnes individualment “Quina hora és?”, i els alumnes hauran de contestar. Després, el professor donarà el rellotge a un alumne. Aquest, haurà de posar una hora al rellotge i preguntar a un dels seus companys “Quina hora és?”. El company haurà de respondre, i llavors serà ell qui haurà de posar una hora i fer la pregunta a un altre dels seus companys. o Nova explicació i més pràctica oral. Una vegada el professor vegi que els
 5. 5. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo alumnes dominen, els introduirà una nova explicació de com dir les hores quan passen cinc minuts, deu, vint, etc. Ho farà de la mateixa manera que abans, utilitzant una projecció dels diferents rellotges i fent-ho repetir als alumnes. La pràctica oral sobre això serà igual que abans, utilitzant el rellotge amb les agulles movibles. o Pràctica escrita. Per arrodonir el tema, es faran dues activitats de pràctica escrita. En la primera, els alumnes tindran una fitxa amb un munt de rellotges buits, i el professor dictarà diferents hores. Els alumnes hauran de dibuixar les agulles segons l’hora que hagi dit el professor. A l’altra cara de la fitxa, hi haurà uns quants rellotges amb diferents hores dibuixades, i els alumnes hauran d’escriure quina hora és en cada cas.- Aplicació síntesi: com a síntesi, el professor preguntarà als alumnes quina hora és. Després de la resposta, demana als alumnes que acabin la fitxa dels rellotges a casa, perquè el proper dia es corregirà a classe.- Material i recursos: per al desenvolupament d’aquesta primera sessió necessitem: o Ordinador o Projector o Material dels annexos i fitxes o Rellotge amb les agulles movibles.- Organització del grup: durant aquesta primera sessió, el grup treballarà bàsicament de manera individual, excepte quan es faci la repetició de les hores i quan es facin les dues activitats de pràctica oral, que es faran en grup.- Atenció a la diversitat. Per tal d’atendre la diversitat, el professor ajudarà especialment als alumnes amb més dificultat, tant en la pràctica oral com en l’escrita. També pot deixar projectades les explicacions de les hores, per tal que aquells alumnes amb més dificultat puguin ajudar-se de la projecció.- Temporització: o Introducció: 10 minuts o Explicació de les hores: 10 minuts o Pràctica oral: 10 minuts o Nova explicació i més pràctica oral: 15 minuts o Pràctica escrita: 10 minuts o Aplicació síntesi: 5 minuts- Avaluació: l’avaluació de la sessió es farà a través de les activitats. Tant amb la
 6. 6. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo pràctica oral com amb la pràctica escrita permetran al professor de veure si els alumnes han assolit els coneixements o no. En cas positiu, el professor podrà avançar, però en cas negatiu podrà aturar-se a repassar, fins que tothom ho tingui ben assolit.Sessió 2: Vocabulari (àpats, parts del dia, dies de la setmana i activitatsquotidianes) - Introducció: Per tal d’encetar el tema de vocabulari sobre les activitats quotidianes, el professor projectarà unes pàgines d’una agenda i preguntarà als alumnes si coneixen què és i com s’imaginen a la persona que té aquests horaris i obligacions. Entre tots s’analitzarà el vocabulari que apareix, intentant repassar els continguts que ja formen part del coneixement dels alumnes. - Desenvolupament: o Explicació del vocabulari: El professor donarà a conèixer els àpats, les parts dels dies, els dies de la setmana (prèviament treballats) i les activitats quotidianes a partir de tres horaris setmanals que ell mateix confeccionarà. Els alumnes tindran una còpia d’aquests horaris i hauran de classificar el vocabulari segons a quin camp semàntic pertanyi. L’activitat es realitzarà en grup per a poder practicar oralment i que el professor pugui corregir l’activitat. o Pràctica escrita: Entre tots els alumnes es repartiran unes targetes amb parts d’un horari. Per mitjà de preguntes, tots els alumnes hauran de completar un horari en blanc. Les preguntes les realitzarà cada alumne als seus companys per tal de completar l’horari abans que qualsevol altre. Més tard el professor, completarà l’horari a la pissarra per tal que els alumnes el puguin corregir, prestant especial atenció a l’ortografia de les paraules. - Pràctica oral: En grups de 3, els alumnes construiran l’horari setmanal d’un personatge famós que ells mateixos triaran. Els alumnes es veuran obligats a treballar el vocabulari après a classe en la seva construcció. Després, en grups de 3 persones, els alumnes jugaran per equips a saber quin horari tenen els personatges de l’equip contrari; de manera que hauran de preguntar per les hores, les parts del dia, els àpats, els dies de la setmana i les activitats quotidianes; utilitzant exponents lingüístics com: Està molt enfeinat? Quan està més ocupat? A quina hora sopa? Quin dia està lliure? Etc. El professor anirà apropant-se a cada grup per a guiar les intervencions dels alumnes i corregir-les, si fos necessari.
 7. 7. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo - Aplicació síntesi: Cada alumne realitzarà el seu propi horari setmanal amb les activitats que realitzen i les ocupacions que tenen, de manera que necessitaran buscar informació sobre el vocabulari extra que necessitin (diccionari audiovisual). Un cop realitzat, l’entregarà al professor perquè pugui corregir-lo. - Material i recursos: Per al desenvolupament d’aquesta segona sessió són necessaris: o Còpies dels tres horaris confeccionats pel professor o Projector o Pissarra o Còpies d’horaris en blanc o Targetes amb un horari fragmentat o Ordinador amb connexió a Internet - Organització del grup: En aquesta segona sessió, els alumnes hauran de treballar, sobretot, de manera col·laborativa, ja sigui en parelles, en grups petits o en grup classe. El fet de treballar amb altres companys, encara que sigui per aconseguir un objectiu individual, els és molt útil per a ells perquè practiquen la llengua amb un individu amb el mateix nivell, i també ho és per al professor, ja que permet treballar individualment amb cada alumne i adaptar-se a les seves necessitats. L’única activitat que es realitzarà individualment és l’horari personal que faran amb ajuda de l’ordinador. - Atenció a la diversitat: El professor fomentarà el treball independent de l’alumne per tal de poder dedicar-se especialment als alumnes que presenten dificultats, tant orals com escrites. El vocabulari après durant els primers minuts de la sessió quedarà repartit als murals de classe per tal que els alumnes amb més dificultats el puguin consultar. - Temporització o Introducció: 10 min o Explicació vocabulari: 10 min o Pràctica escrita: 10 min o Pràctica oral: 20 min o Aplicació síntesi: 10 min- Avaluació: l’avaluació de la sessió es farà a través de les activitats i de l’últim exercici individual. En les activitats no individuals, el professor podrà observar el progrés individual dels alumnes i esbrinar si han adquirit els objectius que es
 8. 8. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo demanaven o si, per al contrari, no els han adquirit. En aquest últim cas, el professor treballarà amb aquests alumnes amb més dificultats en el mateix grup d’activitats. L’exercici individual serà definitiu per a veure el progrés d’aprenentatge dels alumnes i donarà peu a un treball col·laboratiu a classe en sessions posteriors que ajudaran a repassar els conceptes adquirits. A més, el professor donarà informació sobre diferents recursos (apartat 3.2) que els alumnes poden treballar individualment a casa per tal de consolidar els conceptes apressos.Sessió 3: El present simple - Introducció: El professor començarà la classe amb una línia del temps a la pissarra on estiguin marcats el present, el passat i el futur. Cada període temporal anirà encapçalat per una frase conjugada en aquell temps verbal. Els alumnes hauran d’explicar per a què utilitzarien cada temps verbal. Finalment, el professor indicarà que es centrarà en el temps present perquè vol conèixer molt més d’ells. - Desenvolupament: o Explicació del temps present: El professor farà una breu explicació del temps present dels verbs SER, ESTAR, TENIR, FER i ANAR. En tractar-se de verbs irregulars, quedaran escrits a la pissarra per tal de facilitar la memorització per part dels alumnes. El professor conjugarà els verbs en veu alta i els alumnes hauran de repetir-ho. o Pràctica oral: El professor donarà unes frases model perquè els alumnes practiquin en parelles la conjugació dels verbs. Seran frases per a conèixer la procedència dels entrevistats, l’edat, la feina, el número de fills, etc. Es tracta de què els alumnes completin una fitxa biogràfica d’un dels seus companys per mitjà d’una entrevista. El professor anirà corregint els alumnes quan sigui necessari i animant-los per fomentar la motivació. o Pràctica escrita: Els alumnes tindran una fitxa plena de frases on falten els verbs conjugats. Els aprenents hauran de decidir quin és el verb que necessiten perquè al frase tingui sentit i en quina persona l’hauran de conjugar. Finalment, es corregirà a classe. o Nova explicació del temps present: El professor farà una explicació sobre la conjugació en present dels verbs i demanarà als alumnes que repeteixin la conjugació en veu alta per tal de memoritzar-la i treballar la fonètica. El paradigma verbal quedarà escrit a la pissarra per tal de poder-lo fer servir
 9. 9. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo durant la sessió. o Pràctica escrita: Els alumnes escriuran 10 frases amb pistes per tal que els seus companys endevinin de qui es tracta. Les frases hauran de contenir les frases model que el professor ha ensenyat a classe. Finalment, el professor llegirà les frases de cada alumne per ordre i els alumnes hauran d’endevinar de qui es tracta. L’alumne que encerti més companys serà el guanyador del concurs i podrà triar la següent activitat. o Pràctica oral: L’alumne guanyador de l’activitat anterior haurà d’escollir entre dues activitats:  Activitat 1: Creació d’una història conjunta. Cada alumne crearà una frase en present per tal que es vagi formant una història sobre una fotografia que el professor mostrarà a classe. Cada alumne haurà de continuar la història on l’hagi deixat el company. Així, haurà de practicar la llengua tant auditivament com oral. El professor disposarà de diverses fotografies perquè no pot controlar la durada de cada intervenció.  Activitat 2: Creació de personatges. El professor disposarà de diverses targetes amb personatges de contes i els alumnes hauran d’anar creant les seves personalitats afegint la informació que creguin oportuna. Com es diu? Quants anys té? Què li agrada? On viu? Quants amics té? Etc.- Aplicació síntesi: Cada alumne haurà de realitzar un petit text de presentació que li serveixi per donar-se a conèixer en una entrevista de treball. Per parelles practicaran l’entrevista, sent primer entrevistat i després entrevistador o a l’inrevés.- Material i recursos: o Pissarra o Fitxa amb buits verbals o Fotografies o Targetes amb personatges de conte- Organització del grup: Es treballarà tant de manera individual com en grup. Les activitats individuals són les de reflexió, mentre que les activitats en grup (parelles) es faran servir per treballar l’oralitat i el joc que motivarà els alumnes i els engrescarà en les activitats.- Atenció a la diversitat: El professor fomentarà el treball independent de l’alumne per
 10. 10. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo tal de poder dedicar-se especialment als alumnes que presenten dificultats, tant orals com escrites. La gramàtica apresa durant la sessió quedarà en tot moment a la pissarra perquè els alumnes amb dificultats es puguin recolzar en ella. - Temporització: o Introducció: 5 min o Explicació del temps present: 5 min o Pràctica oral: 5 min o Pràctica escrita: 10 min o Nova explicació del temps present: 5 min o Pràctica escrita: 10 min o Pràctica oral: 10 min o Aplicació síntesi: 10 min- Avaluació: l’avaluació de la sessió es farà a través de les activitats. Amb les activitats el professor podrà observar el progrés individual dels alumnes i esbrinar si han adquirit els objectius que es demanaven o si, per al contrari, no els han adquirit. En aquest últim cas, el professor treballarà amb aquests alumnes amb més dificultats en el mateix grup d’activitats. No es considera necessari realitzar una activitat individual d’avaluació, ja que es considera prioritari que els alumnes es puguin comunicar entre ells i amb la resta de catalanoparlants.Sessió 4: SíntesiIntroducció: Aquesta sessió servirà per agrupar els conceptes treballats anteriorment ipracticar-los de manera més global amb exemples, treballs pràctics i reàlies. Escomençarà la sessió resumint i recordant el que hem aprés durant la seqüència. Elprofessor projectarà la imatge d’un rellotge, dibuixarem l’agenda d’un dia a la pissarra iconjugarem un parell de verbs bàsics que deixarem escrits a la pissarra a mode de guiapels alumnes.- Desenvolupament: o Repetició d’alguns exercicis ja treballats en anteriors sessions. Es repetirà l’exercici per practicar les hores. Amb un rellotge amb les agulles mòbils el professor proposarà diferents hores que els alumnes hauran de dir. També es repetirà un exercici per les parts del dia. Consistirà en construir una agenda setmanal entre tota la classe. D’aquesta manera el professor podrà introduir la matèria, recordar-la i avaluar-ne l’aprenentatge a nivell general.
 11. 11. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo Pel que fa a la conjugació en present simple es repetirà l’exercici de la pràctica escrita, on els alumnes tindran una fitxa plena de frases on falten els verbs conjugats. Hauran de decidir quin és el verb que necessiten perquè al frase tingui sentit i en quina persona l’hauran de conjugar. o Pràctica oral. Per parelles es farà l’exercici d’explicar detalladament el que es va fer el cap de setmana i el que s’està fent en aquell moment. Dient l’hora que és i l’estat d’ànim actual. S’haurà de dir també què és el que més li agrada del que s’està treballant, o què li és més útil i perquè. Aquesta activitat pretén posar en pràctica en la vida real dels alumnes els temps verbals, les parts del dia, les hores, etc. El professor anirà corregint errors i resolent dubtes que puguin sorgir durant la pràctica, o que els alumnes hagin detectat a casa. o Comprensió lectora. El professor distribuirà una sèrie d’articles o textos curts seleccionats. Els alumnes hauran de llegir-los i subratllar-ne tots els verbs en present simple que s’hi trobin. Un cop acabin amb el seu text, s’intercanviaran la fitxa amb un company, que la corregirà subratllant si s’ha deixat algun verb sense marcar. Aquest exercici serveix per reconèixer el temps verbal estudiat i a la vegada veure’n escrits exemples reals. La co- correcció d’aquest exercici ajuda a adquirir millor els coneixements. El professor dirigirà l’activitat i resoldrà els dubtes. o Pràctica escrita. En primer lloc el professor repartirà unes fotocopies amb una sèrie de frases simples en diferents temps verbals. L’alumne haurà de convertir-les a present simple. Un altre exercici que es realitzarà serà per parelles. Cada alumne dictarà a la seva parella una agenda similar a la de la sessió 2. Aquesta agenda estarà buida, hi haurà les franges horàries, però les hores no estaran marcades en els rellotgets. L’altre aprenent haurà de posar cada cosa al seu lloc. Les hores que es dictin s’hauran de representar en uns rellotges buits.- Material i recursos: per al desenvolupament d’aquesta sessió necessitem: o Pissarra o Ordinador o Projector o Rellotge amb les agulles movibles o Material dels annexos i fitxes elaborades pel professor
 12. 12. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo o Articles o textos seleccionats pel professor- Organització del grup: durant aquesta sessió, es treballarà de diferents maneres. Es faran exercicis amb tot el grup durant la pràctica de recordatori. La resta de la sessió es treballarà per parelles o individualment segons l’activitat prevista.- Atenció a la diversitat. Per tal d’atendre la diversitat, el professor ajudarà especialment als alumnes amb més dificultat, tant en la pràctica oral com en l’escrita.- Temporització: o Introducció: 5 minuts o Repetició d’alguns exercicis ja treballats en anteriors sessions: 20 minuts o Pràctica oral: 10 minuts o Comprensió lectora: 10 minuts o Pràctica escrita: 15 minuts- Avaluació: l’avaluació de la sessió es farà a través de les activitats. Tant amb la pràctica oral com amb la pràctica escrita el professor podrà observar el progrés individual dels alumnes i esbrinar si han adquirit els objectius que es demanaven o no. Si és necessari, el professor treballarà amb aquests alumnes amb més dificultats en el mateix grup d’activitats.Sessió 5: Avaluació - Introducció: Dacord amb els criteris davaluació que es promouen a la LOE, lavaluació dels alumnes ha de combinar laspecte davaluació inicial, formativa i sumativa. Lavaluació inicial ha de servir per constatar coneixements previs per part dels alumnes; la formativa sha de dur a terme en cadascuna de les sessions de forma continuada per tal de poder valorar adequadament el procés daprenentatge. Tanmateix, segueix essent útil una avaluació sumativa, que permeti fixar amb una imatge fixa ladquisició consolidació de nous coneixements. Cal, doncs, dedicar una darrera sessió a aquesta avaluació sumativa. - Desenvolupament: o Introducció: cal explicar als alumnes (recordar-ho, perquè caldria haver-ho explicat ja en sessions anteriors) en què consistiran els diversos exercicis previstos per a la sessió davaluació. o Pràctica daudició: els alumnes han descoltar (suport dàudio o, preferentment, vídeo) una conversa breu amb frases fixades, o fórmules, molt semblants a les que shan anat treballant, per tal de poder constatar
 13. 13. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo que són capaços de comprendre-la. Aquesta audició sha de poder contrastar amb un exercici molt senzill, amb un formulari amb poques paraules i força imatge. Cal que estigui dissenyat de tal manera que quedi clar que lalumne ha entès la conversa. o Pràctica escrita: lalumne haurà de mirar de resoldre qüestions senzilles, com ara interpretar un horari de tren, dir quina hora és en un rellotge, fer frases senzilles amb activitats quotidianes, fer preguntes sobre les activitats que pugui fer una segona o tercera persona. Complementàriament, es pot mirar de fer una breu redacció sobre allò que lalumne ha de fer en un dia normal, en temps present, i mirant dintroduir tot el vocabulari que sha treballat durant les sessions anteriors. o Pràctica oral: els alumnes mantindran petits diàlegs (en grups de tres + professor) entre ells per tal de poder posar en pràctica les fórmules, vocabulari, i nocions gramaticals bàsiques apreses en el decurs de les sessions anteriors. El professor haurà de fer dorientador del diàleg i introduir els elements que consideri que shi han de treballar (quina hora és en el moment, què han fer o faran durant el dia, a quina hora faran el proper àpat...). Cal recordar que el professor ja ha pogut observar el procés daprenentatge en les sessions anteriors, especialment en el nivell oral, i que en quest cas lavaluació serveix per acabar de confirmar les impressions prèvies.- Material i recursos: o Reproductor de vídeo (preferentment) o mp3 per a laudició. o Fotocòpies per al qüestionari de laudició i per a la part escrita. o Suport visual accessori per introduir elements nous en la part oral, amb el diàleg a tres bandes, i facilitar així, la sortida de les situacions de bloqueig que es poden produir en proves orals daquest tipus.- Atenció a la diversitat: Es poden establir criteris de valoració i davaluació diversificats en funció dels nivells i capacitats dels alumnes, potenciant més loralitat en aquells que tinguin mancances notables en lectoescriptura; sempre, però, cal tenir en compte uns criteris mínims. Per tant, en funció de lalumne es pot adaptar la prova daudició i reduir a la mínima expressió- Temporització: o Introducció: 3 min
 14. 14. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo o Audició: 7 min o Pràctica escrita: 15 min o Pràctica oral: 35 min (7 per a cada grup de 3 membres) - Avaluació: la ponderació de cadascuna de les parts de lavaluació sumativa pot variar dacord amb latenció a la diversitat, però atesa la voluntat de treballar la comprensió no escrita, la comprensió escrita i la capacitat dexpressió escrita mínima, i la capacitat de resposta oral, es pot plantejar una avaluació del 33% per a cadascun daquests blocs, i ponderar aquesta nota amb les anotacions de cada sessió, especialment en laspecte oral. o Introducció: 3 min o Audició: 7 min o Pràctica escrita: 15 min o Pràctica oral: 35 min (7 per a cada grup de 3 membres)METODOLOGIAEn aquesta seqüència didàctica s’utilitza l’enfocament comunicatiu per a organitzar lessessions. En concret, es centra en l’enfocament per tasques. L’alumne és qui marca lespautes del seu aprenentatge i el professor compleix un nou paper: el de guia. El professores limitarà a guiar l’aprenentatge dels alumnes, fent tot el possible perquè assoleixin elsobjectius corresponents al seu nivell de coneixement i motivant-los per a aconseguir unabona predisposició en l’aprenentatge.Durant les sessions, el professor fomentarà la llengua oral entre els alumnes, però sensedescuidar els aspectes gramatical i la llengua escrita. Per a aconseguir-ho, combinarà lesexplicacions teòriques amb activitats individuals i en grup a l’aula i amb l’ús de les TIC. Entot moment, es tindran en compte l’assoliment de les competències bàsiques i elsobjectius del Marc Comú de Referència Europeu.L’aprenentatge es durà a terme, sobretot, a l’aula per mitjà de tasques (individuals icol·lectives) pensades per a assolir els objectius didàctics previstos; però també hi hauràjornades de reflexió individual a casa, on l’alumne podrà completar un portafoli amb lesseves reflexions personals sobre el seu aprenentatge.ATENCIÓ A LA DIVERSITATCom l’origen dels alumnes és força heterogeni i també ho són les seves capacitatsintel·lectuals i lingüístiques, la diversitat s’atén per mitjà de tasques obertes i grups de
 15. 15. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazotreball cooperatius i col·laboratius, majoritàriament. Els alumnes sempre es trobenrecolzats pels seus companys i per la figura del professor, la qual cosa els permetparticipar en l’aprenentatge en la mesura que els permet la seva capacitat. D’aquestamanera, cada alumne assumeix la responsabilitat del seu aprenentatge i la de l’èxit delgrup, i permet que el professor tingui una atenció més personalitzada amb els alumnesque presenten majors dificultats lingüístiques.AVALUACIÓL’avaluació ha de ser en tot moment individualitzada. És important que en l’avaluaciótinguem en compte la curta durada de les classes, encara que s’ha intentat fer una sínteside tots els conceptes treballats. S’ha de tenir en compte que l’alumne hagi adquirit unshàbits i eines per poder millorar en un futur amb la pràctica, més que no pas elsconeixements assolits en aquestes 5 sessions.S’avaluarà l’evolució de cada alumne amb qualificacions genèriques i anotacionsmotivadores.RELACIÓ AMB ALTRES MATÈRIESEls coneixements tractats durant aquesta seqüència didàctica es veuen completats per lessegüents matèries i temes: - Dies de la setmana, mesos de l’any, costums i festes populars. - Matemàtiques: Els números. - Llengua: Els temps passat i futur. Les conjugacions dels verbs. Verbs regulars i irregulars.RECURSOS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEQÜÈNCIA1. MATERIALS PER AL DOCENT A LAULA:Dacord amb aquestes bases, és necessari emprar uns materials bàsics de contingutsmínims i molt visuals per tal de fer lexposició dels continguts que caldrà assumir. Elformat PDF permet disposar dun bon suport en paper o projector, i a la xarxa es podentrobar materials per treballar cadascun dels continguts esmentats més amunt:1.1. SUPORT EN PDF: (projectable o fotocopiable) amb material molt visual, que fomenta
 16. 16. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazola comprensió immediata i lexpressió oral, més que no pas la lectura excessiva:http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Viure%20a%20Catalunya/Vocabulari%20en%20imatges/Arxius/6_altres.pdfLes pàgines de major interès, dacord amb els objectius proposats:p. 5: hores del diap. 7: dies i parts del diap. 9: els àpats per franges horàriesp. 13: alguns verbs importantsPer a alumnes més avançats i, com a material complementari per seguir practicant, ésforça interessant el pdf i els enllaços a mp3 que li corresponen, amb exemples concretsde diàlegs:PDF:http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Viure%20a%20Catalunya/Comencem%20a%20parlar/Arxius/c_04_hora.pdfEl Consorci de Normalització Lingüística també inclou documents força interessants quees poden utilitzar a l’aula a: http://www.xtec.net/ceip-falba. Per exemple, la Fitxa 9 ésinteressant per a practicar els dies de la setmana; la Fitxa 10, per a treballar les hores i elshoraris; i la Fitxa 11, per a treballar el present d’indicatiu.1.2. MP3 (Utilitzeu els de la Unitat 4):http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.b318de7236aed0e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=94d1877af0172110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultEl Consorci de Normalització Lingüística també inclou documents força interessants quees poden utilitzar a l’aula a: http://www.xtec.net/ceip-falba.2. MATERIALS DE PRÀCTICA2.1. PER PRACTICAR EN COMÚ A LAULAA més de treballar amb els materials de suport a lexposició oral, un recurs molt senzill i
 17. 17. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazoefectiu és la projecció dun rellotge virtual que ajudi els alumnes a situar les hores iexpressar-se. Nhi ha que compten amb petites ajudes que permeten orientar lalumnat.Aquest és un bon recurs:RELLOTGE: Rellotge projectable en pantalla per tal de poder practicar amb els alumnesen grup:http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala_v1/rellotge_catala_flash.htm2.2. PER TREBALLAR INDIVIDUALMENT (O PER PARELLES) AMB LORDINADORTal com sha apuntat, el treball individual (o, encara millor, per parelles) amb TIC ésenriquidor, per tal com permet exercitar alguns dels coneixements adquirits i facilita que eldocent atengui lalumnat a demanda en funció dels diversos nivells que pugui trobar dinsuna mateixa aula. Hem agrupat els recursos TIC disponibles en funció dels aspectes queshagin de treballar amb més intensitat, sempre dacord amb els continguts que shanassenyalat al primer apartat (objectius, continguts, competències):Per a HORES DEL DIA pot ser molt útil la pràctica individual de les hores del dia (i eltemps meteorològic). Aquest és un bon recurs:http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=1Per treballar les ACCIONS QUOTIDIANES hi ha el suport JCLIC dedicat justament aaccions quotidianes i té característiques molt notables: permet lampliació de contingutsamb molt de vocabulari, hi ha la possibilitat denregistrament, audició en línia, comparacióde fonètica, i la relació de conceptes i accions a través dimatges que aprofundeixen lamemorització dun lèxic mínim. Aquest és el recurs:http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=0Finalment, cal destacar recursos que faciliten la consolidació dels dos aspectes esmentatsanteriorment, que es poden (i shan de) treballar de manera conjunta, si més no en unadarrera fase. En aquest sentit es poden trobar recursos per a ACCIONS QUOTIDIANES IHORES DEL DIA. Leina fonamental per a aquest tram de procés daprenentatge pot serel suport VINCLES que permet el treball de consolidació individual dalgunes de lesexpressions i vocabulari que sha treballat. Cal adreçar-se directament a la unitat 3daquest enllaç:
 18. 18. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazohttp://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/vincles1/index.htm2.3. CONSOLIDACIÓ PER ESCRITEn darrer terme, cal tenir en compte que, si bé la llengua escrita no és la que té una majorimportància en el Nivell Inicial daprenentatge del català, tanmateix sí que cal consolidarun mínim vocabulari i estructures sintàctiques per escrit. En aquest sentit es pot feresment dalguns recursos que hi ha disponibles a la xarxa. I un daquests és, sens dubte,el Diccionari Visual. Al Diccionari visual (p. 34-35) hi podem trobar alguna activitat escritaper acabar de consolidar alguns verbs daccions quotidianes senzilles:http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/comencem/Diccionari_visual_imatges.pdf2.4. MATERIAL D’ELABORACIÓ PRÒPIAA més de treballar amb els recursos que brinda la xarxa, és important que el professorutilitzi material propi que pugui adaptar en qualsevol moment a les necessitats del’alumnat. A continuació es poden veure alguns exemples d’exercicis o materials ques’haurien d’utilitzar en aquesta seqüència didàctica.Sessió 1: Exemple de Rellotge buit per al dictat
 19. 19. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia ZazoSessió 2: Exemple d’horari setmanal DILLUN DIMART DIMECR DIJOUS DIVENDR DISSAB DIUMEN S S ES ES TE GE MATÍ: ESMORZAR10 a Fer el llit Treballar Dutxar- Treballar Treballar Escombr Dutxar-se11:30 se ar11:30 a Cuinar Anar a Cuinar Fer un Cuinar Cuinar Rentar el13 comprar cafè cotxe TARDA: DINAR15 a Rentar Rentar Treure la Rentar Rentar els Fer la Rentar17:30 els plats els plats pols els plats plats migdiada els plats18 a Anar a Anar al Anar a Anar a Anar a Quedar Visitar a20:30 classe gimnàs classe comprar classe amb els la família amics NIT: SOPAR23 a Veure la Llegir Jugar en Veure la Llegir Anar al Posar la00:30 TV família TV cinema rentadoraSessió 3: Exemples de targetes amb personatges de conteSessió 3: Exemple de fitxa amb buits verbals (fragment) Omple els buits amb la forma verbal adequada: 1. La Maria ________ cansada. 2. La Berta i el Ramon ___________ americans. 3. El Joan ____________ alt. 4. En Pere _____________ unes truites boníssimes. 5. Tu ________ a treballar cada dia. 6. L’Anna ____________ tres germans. 7. La Laia i en Joan ____________ rucades. 8. Els alumnes __________ a escola. 9. L’avi i l’àvia ___________de vacances. 10. Jo ____________ un bon alumne.
 20. 20. Grup 3: Nina Carbonell, Jordi Pedret, Núria Samsó i M. Yesenia Zazo BIBLIOGRAFIADepartament dEnsenyament (2001) Programació del nivell inicial de Llengua Catalana.p. 19-20. [Consultat a:]http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Programacions%20ensenyament%20adults/Arxius/inicial.pdf)Departament dEnsenyament (2011) Programació del nivell inicial de Llengua Catalana.p. 11-12. [Consultat a:]http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Programacions%20ensenyament%20adults/Arxius/inicial2011.pdf)* La resta de referències de pàgines web es troba en cadascun dels recursos esmentatsal darrer apartat de la seqüència didàctica.

×