Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Reunio aula 13_14

 1. Reunió Famílies Curs 2013/14
 2. Segons les famílies els fillets i filletes de Cinquè A són:
 3. Segons els mateixos alumnes els fillets i filletes de Cinquè A són:
 4. Els Minions Divertis són: Foto grup
 5. QUE VOLEM TREBALLAR AQUEST CURS - Que respectin els companys i la mestra - Que s'esforcin en fer les feines ben fetes - Que siguin autònoms, en l'organització de les feines de l'aula, els deures, el temps... - Que siguin capaços d'escoltar - Que adquireixin una hàbits d'estudi (fer resums, entendre bé el que llegeixen, memoritzar petits textos...)
 6. MESTRES QUE ENTREN A LA NOSTRA AULA Mestre d’ed. física: Pere Mesquida Mestra d’anglès: Teresa Villafranca Mestres tallers: Teresa Villafranca, Sofia Allés, Ester Mir Mestra de música: Eva Morlà Mestre de religió: Montse Ortiz Equip de suport: Clàudia Barberan i Marga Tutora: Angels Pons Coll
 7. ORGANITZACIÓ DE CENTRE -Entren per la porta d’educació primària i fan una fila baix al pati, quan sona la música. -La mestra els recull del pati a les 9h. -Es demana puntualitat a les entrades i les sortides. - Les absències i retards s' han de justificar. S' ha d' emplenar un justificant - No està permès dur a escola càmeres de fotos, mòbils, etc. Tampoc es poden dur a les sortides.
 8. ORGANITZACIÓ D'AULA - No cal portar material de casa, l' administren les tutores. - Cada alumne/a té una agenda escolar. Aquesta és emprada com a medi de comunicació entre família i mestra. S' HA DE DUR CADA DIA! És important revisar les agendes i retornar les notes signades. - Pel que fa als deures no hi ha una regularitat com els cursos anteriors, però duran deures quasi cada dia. Molt important l'organització i autogestió.
 9. MATERIALS - Agenda escolar - Carpeta de deures - Carpeta Anglès - Carpeta de Música - Arxivador - Llibreta llengua. - Llibreta nombres - Quadernets: 3 quadernets d’ ortografia catalana 3 quadernets d' ortografía castellana 3 quaderns de matemàtiques
 10. HORARI Com en el cursos anteriors, l’horari del grup no es fragmenta en les diferents àrees, sinó que es van fent diferents activitats. Educació física: 2 hores i mitja (desdoblaments). Anglès: 3 sessions + 2 sessions tallers (Til) Música: 1h setmanal. Religió/ Atenció Educativa: 1 Sessió
 11. HORARI AMB EL TRACTAMENT NTEGRAT DE LLENGÜES (TIL) CATALA CASTELLÀ 8h* setmanals a partir dels projectes i/o situacions d'aula (treball de les àrees de forma globalitzada) *(inclou les 3,5h setmanals corresponents a l'àrea de llengua catalana) 5h* setmanals a partir dels projectes i/o situacions d'aula (treball de les àrees de forma globalitzada) *(inclou les 3,5h setmanals corresponents a l'àrea de llengua castellana) 1h setmanal de música ANGLÈS 2h setmanals d'Educació Física 3h setmanals: àrea d'anglès 2h setmanals de tallers compartits. La distribució de les hores de llengua catalana i castellana la realitza la tutora en funció dels projectes de treball i/o situacions d'aula. 1'5h setmanals de religió/atenció educativa i tutoria/assemblea Per poder complir aquesta distribució d'hores en llengua anglesa hem de deixar de fer tallers compartits amb alumnes de diferents edats i fer-los amb alumnes del mateix nivell, de la mateixa edat. Es pot consultar el projecte a la pàgina web del centre: http://c07012974.eduwebs.caib.es
 12. PROJECTES DE TREBALL Sorgeixien de diferents necessitats o interessos que surten a l'aula, com per exemple les notícies, les necessitats de gestió o d'identificació amb el nom de l'aula, l'elecció del delegat/da... Es realitza un treball d'investigació i de recerca i després es crea un producte per comunicar els resultats als altres. Els fronts oberts que tenim ara són: - El nom de l'aula: Els Minions divertits - Les espècies invasores - Estudi de les diferents comunitats autònomes (Quijote)
 13. LECTURA Són diferents situacions per fomentar la lectura - N'Angels ens conta - Lectura silenciosa - Llegim en parella - Lectura en veu alta ( El Quijote) - Ressenyes de llibres (segon trimestre)
 14. ALTRES SITUACIONS Racons d'aula: Són moments on es proposen diferents activitats per realitzar de manera individual. Es proposen tant feines mecàniques ( de quadernet) com autocorreccions, com activitats relacionades amb el projecte. En els dos moments que es fan racons comptam amb l'ajuda d'una mestra de suport. D'aquesta manera els alumnes poden rebre una atenció més individualitzada Debat de la notícia: cada setmana o cada quinze dies ( segons la feina pendent que quedi de la notícia anterior) es presenta una notícia als alumnes. La tria la mestra i tots a casa se l'han de preparar. Han d'omplir unes fitxes que els ajuden a entendre bé la notícia i també a emetre una opinió. Els dimecres es fa un debat sobre la notícia. La notícia, en algunes ocasions serà el punt de partida d'algun projecte de treball o si no es realitzaran algunes activitats puntuals. Es fa en castellà
 15. ALTRES SITUACIONS Jocs col.lectius: de llenguatge (ortografia, lèxic..) i de matemàtiques (fraccions, operacions, càlcul...) Assamblea Encarregats. Tallers: EcoArt, Estorytelling, Market
 16. TREBALL AMB ELS MINIPORTÀTIL - Cada alumne té assignat un míniportàtil. Cadascú és responsable del seu. Hi ha unes normes establertes per el seu ús. - Utlització d'Edmodo a l'aula. Edmodo és una plataforma social, educativa, gratuïta que permet la comunicació entre els alumnes i la mestra. És un entorn tancant i privat. - Utilització del blog: http://minions5a.blogspot.com.es/ Utilitzarem el blog per a explicar el què fem a la classe, penjar fotos d'excursions, activitats puntuals, festes...
 17. COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS I FILLES - Revisar amb ells/es l’agenda i la carpeta per si tenen deures, fulls informatius… - Recordar que les feines llargues necessiten començar-se amb prou temps d´antelació i que no s´han de deixar per al darrer dia. - Col·laborar amb ells a les feines, però no fer-les. - Ajudar-los a assolir un hàbit de lectura. - Prepara la motxilla el vespre abans.
 18. - Ajudar-los a organitzar el seu temps (estudi, activitats, esbarjo…) i respectar-los aquesta organització. Procurar que el temps de feina sigui diari i, si és possible, a les mateixes hores i en un lloc adequat ( sense la televisió i altres possibles distraccions). - Mantenir contacte amb la tutora i informar-li de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic i/o efecti emocionalment a l' alumne/a.
 19. HORARI TUTORIA FAMÍLIES El dia i l’hora assignada perquè pugueu xerrar amb la tutora és els dijous de 8 a 9h. del matí Es pot demanar cita a través de l’ agenda. Si teniu qualque comentari a fer sobre alguna especialitat, primer vos heu de dirigir a la mestra tutora.
 20. Gràcies per la vostra atenció
Advertisement