Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació 2n eso

6,602 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programació 2n eso

 1. 1. Programació Llengua Catalana 2n ESO INSTITUT PRÍNCEP DE GIRONA CURS 2009/2010 MJVERCHER 1
 2. 2. ÍNDEX I. Instruccions 2n ESO Curs 2009/2010 / Pàg. 3 II. Llibres de text i lectures per al curs 2009/2010 / Pàg. 5 III. Activitats del Departament de Llengua i literatura catalana 2009-2010 / Pàg.5 IV. Criteris d’avaluació i recuperació del departament de llengua catalana (Curs 2009-10) / Pàg. 6 V. Programació / Pàg.7 VI. Temporalització de les unitats didàctiques / Pàg.31 VII. La programació dia a dia/ Pàg.31 VIII. Programació de les activitats per trimestres / Pàg.31 2
 3. 3. I- Instruccions 2n ESO Curs 2009/2010 Material, organització i presentació dels exercicis Llibre de text • És obligatori portar el llibre de text cada dia, excepte si el professor/a no indica el contrari. • Tot el que s’escrigui en el llibre, en canvi, ha de fer-se amb llapis. Dossier d’exercicis • És obligatori portar la llibreta cada dia, sense excepció. • Fareu servir una llibreta d'anelles perquè el professorat pugui recollir més fàcilment els fulls d'exercicis, els dictats... • De tant en tant aquest dossier es demanarà per puntuar-lo. S'entregarà dins d'un separador de plàstic. • A la primera pàgina del dossier heu de posar el vostre nom i cognom, el curs i el nom de l’assignatura. Cal que hi hagi totes les activitats fetes, acabades i corregides. • Els exercicis un cop corregits han d’estar en bolígraf o bé escrits a l'ordinador si ho indica el professorat. • Els exercicis s’han de fer amb bolígraf blau o negre. L’enunciat d’un color i la resposta amb l’altre. • La correcció personal dels exercicis es fa en color verd. • El professor/a corregeix els exercicis amb color vermell. • Heu de posar a la part superior de cada full el vostre nom i cognom, la data i el nom de l'assignatura. • La presentació ha de ser neta i amb lletra clara. Els treballs mal presentats els haureu de repetir. Cal que hi deixeu els marges adequats (laterals, superior i inferior). • Els exercicis del llibre es faran sempre a la llibreta i cal copiar-ne l’enunciat. • Quan comenceu una lliçó nova heu d’indicar-ho posant ben gran el seu número (exemple: TEMA 1) i l’ esquema del tema. • Poseu sempre títol als exercicis (el nom de l’apartat de la lliçó o de què tracten). El títol s’ha de subratllar (es poden fer servir colors). • Després del títol, poseu el número de la pàgina del llibre on hi ha l’exercici i el número de l’exercici . • Les fotocòpies repartides les afegireu al dossier . • Al final de cada lliçó tindreu un full per realitzar l’autoavaluació del dossier, aquest full s’haurà d’afegir al final de cada tema. Lectures • Durant el curs fareu dues lectures obligatòries 1. Care Santos. Demana’ m la lluna. Edebé 2. Andreu Martín. Xats. Columna Jove. • Les lectures es llegiran oralment o silenciosament a classe, per practicar l'expressió i la comprensió. Sobre aquestes lectures obligatòries fareu algun control i/o un treball . • Es poden fer lectures opcionals per millorar la nota. Cal que parleu amb el vostre professor/a. Bloc d’aula http://mjverchercurs20092010.blogspot.com/ Aquí trobareu informacions, materials de suport, deures voluntaris, jocs... És molt important que l’aneu consultant. Deures • Tots els alumnes i totes les alumnes a l’ inici del trimestre tenen un Notable - 7 de nota de deures. Per conservar aquesta nota s’han de fer tots els deures cada dia. Cada vegada que no es fan els deures posaré un negatiu de deures que baixa mig punt. Es poden treure o recuperar si l’endemà es presenten tots els deures fets i corregits. Si es proposen exercicis voluntaris d’ampliació i reforç s’anota un positiu que compta mig punt més i serveix per pujar nota a la part d’actituds. Redaccions • Cal fer ús del diccionari per corregir dubtes i millorar l’expressió. • Es corregeixen exhaustivament uns 100 mots, extrets de com a mínim 2 fragments a l’atzar. Aquests 100 mots s’avaluen descomptant 0,1 per falta de qualsevol tipus segons el nivell (fins a un màxim d’un punt) • Els alumnes haureu de fer un treball d’autocorrecció dels errors del vostre text seguint les marques que us 3
 4. 4. hi hauran fet. • El text corregit s’ha de passar a net a la llibreta, tenint en compte de subratllar o d’escriure amb bolígraf verd tot allò que heu corregit. • El text original s’ha d’adjuntar al dossier al costat del text corregit i passat a net. Dictats • Es realitzen dictats quinzenals (a criteri del professor/a). • Alguns es recullen per nota. Tot i així, s’anotaran les errades comeses en altres dictats per valorar-ne el progrés. • La nota i les errades varia si es tracta d’un dictat preparat o no, així com de la llargària i/o dificultat. • El barem orientatiu, d’acord amb el número de faltes comeses en un dictat preparat és el següent: de 0 a 1 Excel·lent, de 2 a 3 Notable , de 4 a 5 Bé, de 6 a 7 Suficient, més de 7 Insuficient. Exàmens • Els exàmens i treballs s’han de fer amb bolígraf blau o negre, mai amb llapis. • Es realitzaran 3 exàmens per trimestre. Les dates es pactaran conjuntament professorat i alumnat. • A l’examen final de trimestre s’avaluen totes les unitats estudiades. • Hi ha la possibilitat de realitzar petits controls específics • Es realitzarà una prova de lectura o un treball cada trimestre. • Per grups cada trimestre es realitzarà una petita exposició oral. • Al final del trimestre es realitzarà una recuperació per tots aquells alumnes que ho necessitin. • La nota de cada trimestre s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 1. Coneixements: 40% 2. Habilitats: 40% 3. Actitud: 20%. 4. Avaluació de la correcció lingüística en les redaccions, exàmens o treballs: Es descomptarà 0.10 per cada errada no repetida fins a un màxim d’un punt. Altres temes • Si falteu un dia a classe, heu de preguntar què s’ha fet i us heu de posar al dia (fer els exercicis, estudiar,...) o mirar el bloc de la classe: http://mjverchercurs20092010.blogspot.com/ • El fet de no portar el material o de no fer els deures el dia que pertoca implica una puntuació negativa de cara a l'avaluació. • Per a aquesta nova etapa educativa us cal un diccionari català de definicions. El podeu tenir en format de llibre o consultar-lo per Internet: http://www.dicdidac.cat/ • Per tal de millorar en la vostra expressió oral cal que parleu a classe sempre en català. L’esforç que feu es tindrà en compte en la nota d’avaluació. Els catalanoparlants heu de contribuir perquè els/les vostres companys i companyes puguin fer un ús de la llengua com el vostre. • El treball constant i una actitud positiva us ajudaran a aconseguir uns resultats satisfactoris. És molt important adquirir uns bons hàbits de treball. • Es valorarà especialment el progrés assolit per l’alumne/a des del punt de partença inicial fins als nivells aconseguits en acabar el curs . • No cal dir que s'ha de guardar silenci mentre el professorat explica, algun/a alumne/a pregunta o es treballa. Forma part de la convivència diària. Cal que ens respectem mútuament. Endavant i ànims! 4
 5. 5. II- Llibres de text i lectures per al curs 2009/2010 2n d’ESO • DDAA, Llengua catalana i literatura 2n d’ ESO Grup Promotor Santillana ISBN 13:978-84-7918-117-8 Lectures • Andreu Martín, Xats Columna ISBN: 978-84-664-0656-7 • Care Santos, Demana’m la lluna EDEBÉ. ISBN: 978-84-236-8352-9 III- Activitats del Departament de Llengua i literatura catalana 2009-10 Primer trimestre Activitat Responsable/s Lloc Dia i hora Segon Animació Professorat de A les aules Per determinar d’ESO lectora de 2n d’ ESO: Demana’m la Núria i M.Josep lluna Segon trimestre Activitat Responsable/s Lloc Dia i hora Segon TNC L’auca del Teresa, Núria i Teatre 11 de febrer, d’ESO Senyor Esteve M. Josep Nacional de dijous Catalunya a les 17h Tercer trimestre Activitat Responsable/s Lloc Dia i hora Segon Pel·lícula en Núria i M. A determinar A determinar d’ESO català Josep 5
 6. 6. IV- Criteris d’avaluació i recuperació del departament de llengua catalana (Curs 2009-10) Primer i Segon d’ ESO (grups heterogenis i d’ampliació : A i Q) La nota de cada crèdit s’obtindrà a partir de la següent ponderació: 5. Coneixements: 40% 6. Habilitats: 40% 7. Actitud: 20% Primer i Segon d’ ESO (grups heterogenis i d’adaptació curricular :B i C ) 1. Coneixements: 30% 2. Habilitats: 50% 3. Actitud: 20% Avaluació de la correcció lingüística en les redaccions, exàmens o treballs: Es descomptarà 0.10 per cada errada no repetida fins a un màxim d’1 punt. Donat el caràcter progressiu de l’assignatura, la nota final de tots els cursos de l’ ESO l’obtindrem aplicant el següent promig: 30% nota 1r crèdit, 30% nota del 2n crèdit i 40% nota del 3r crèdit. Avaluació de la competència comunicativa oral A tots els cursos de l’ ESO s’avaluarà la competència oral amb periodicitat. Hi haurà una nota trimestral que reflectirà l’evolució de l’alumne/a i que formarà part de la nota d’habilitats. Reforç i recuperacions al llarg dels cursos de l’ESO L’alumnat que no progressi adequadament haurà de realitzar activitats i controls de recuperació. El professorat lliurarà un material de reforç de les unitats corresponents a cada crèdit treballades durant el trimestre i l’alumnat haurà de presentar-lo el dia de la prova , la qual inclourà alguna pregunta de la lectura trimestral ( a inici de trimestre, segons calendari acordat de Direcció ) juntament amb el dossier dels temes que no hagi presentat durant l’avaluació pertinent. La ponderació d’aquesta recuperació serà la següent: Prova: 60% de la nota; Dossier dels temes treballats durant el trimestre : 20%; Material de reforç: 20% Si l’alumnat no es presenta el dia de la prova sense causa justificada l’avaluació quedarà suspesa i haurà de presentar-se a les proves extraordinàries de juny. 6
 7. 7. Mesures de suport i reforç en el pas de curs (ESO) L’alumnat que ha passat de curs sense haver superat la matèria de llengua catalana haurà de realitzar activitats de suport i reforç que li lliurarà el professorat al llarg del curs. Es considerarà que té el curs aprovat si realitza les activitats puntualment i correcta i, a més, supera amb un cinc com a mínim, les activitats, treballs i controls del curs vigent. Proves extraordinàries a l’ ESO Seran proves preparades conjuntament pel professorat que imparteix un mateix nivell i que avaluaran els objectius terminals de cada curs. V- Programació Segon d’ ESO: primer crèdit 0. Situem-nos de nou I- Introducció Aquesta unitat inicial vol presentar a l’alumne alguns dels eixos bàsics del segon curs d’Educació secundària obligatòria, per tal que pugui valorar la continuïtat i les diferències que comporten respecte als del curs anterior. Caldrà, doncs, fer un exercici de memòria i, alhora, d’anticipació. Des de la perspectiva del professorat, farem l’avaluació inicial, amb especial interès en aquells alumnes que s’hagin incorporat als grups classe, bé sigui perquè s’han incorporat al Centre o perquè repeteixen curs. II- Objectius i continguts Objectius • Descobrir el llibre com a font de coneixements i d’enriquiment personal. • Reconèixer els elements propis de la narrativa fantàstica. • Distingir tres nivells d’anàlisi gramatical: les paraules, els sintagmes i l’oració. • Diferenciar, a nivell general, la fonètica i l’ortografia. • Conèixer el diccionari electrònic i la seva utilitat. • Saber comparar una llegenda i un himne que comparteixen el tema. • Recordar la distinció dels tres gèneres literaris principals. 7
 8. 8. Continguts Dimensió comunicativa • Comprensió de textos narratius fantàstics i llegendaris, i de textos poètics. • Els nivells d’anàlisi gramatical: − Les paraules. − Els sintagmes. − Les oracions. • Les categories lèxiques i les funcions sintàctiques. • Anàlisi de sintagmes dins d’una estructura oracional. • Fonètica i ortografia. • Anàlisi de casos en què so i grafia no mantenen una correspondència biunívoca. • El diccionari electrònic. • Maneig del diccionari electrònic en diverses situacions. Dimensió estètica i literària • Els gèneres literaris: − El teatre. − La narrativa. − La poesia. • Identificació dels trets propis del gènere en textos literaris. Dimensió social i cultural • Origen llegendari i valor social i cultural de la bandera de Catalunya. Treball amb competències • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Lingüística (lexicosemàntica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Utilitzar amb desimboltura les tecnologies de la informació i la comunicació. • Conèixer els aspectes bàsics de la cultura i la història. Treball amb competències Lingüística (gramatical) • Paraules, sintagmes i oracions. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • La fonètica i l’ortografia. Lingüística (lexicosemàntica) • El diccionari electrònic. Estratègica (lectora) i literària • Els gèneres literaris. 8
 9. 9. Objectius transversals Utilitzar amb desimboltura les tecnologies de la informació i la comunicació • A propòsit del treball amb el diccionari electrònic, s’ incentivarà l’ús de noves tecnologies per part de l’alumnat, avaluant prèviament la disponibilitat domèstica i en el centre educatiu, i els coneixements previs que en puguin tenir. Conèixer els aspectes bàsics de la cultura i la història • A partir del tema de la bandera catalana es pot treballar, a més dels gèneres literaris, l’origen llegendari medieval i els valors de cohesió social i d’identitat cultural que aquest símbol porta associats des dels seus orígens i també en l’època del modernisme i en l’actualitat. III- Avaluació Criteris d’avaluació • Llegir un text narratiu amb l’entonació correcta i respectant els signes de puntuació. • Identificar les característiques fantàstiques d’un relat breu. • Saber explicar les característiques definitòries d’una paraula. • Separar els sintagmes que conformen una oració i explicar la relació que mantenen amb altres sintagmes, tant si es troben al mateix nivell com si l’un està inclòs en l’altre. • Identificar, en una oració, els constituents bàsics (predicat i subjecte). • Identificar les grafies que, a causa de la fonètica, són susceptibles de produir errors ortogràfics. • Saber partir les síl·labes de paraules amb dígrafs. • Saber buscar una paraula en un diccionari electrònic. • Llegir un text poètic amb l’entonació i l’èmfasi adients. • Justificar la pertinença d’un text al gènere teatral, a la narrativa o a la poesia. Unitat 1. Roda el món... I- Objectius i continguts Objectius • Llegir i comprendre una narració de tema històric no contemporani. • Recordar els elements que intervenen en un procés de comunicació. • Conèixer les funcions del llenguatge associades als elements de la comunicació. • Saber centrar i comunicar el tema, la intenció i les dades essencials d’un missatge. • Saber editar correctament un text pel que fa a la distribució del text i la font. • Dominar un vocabulari ampli sobre la família. • Recordar el concepte de categoria lèxica. • Recordar les característiques morfològiques, sintàctiques i semàntiques generals dels verbs, els noms, els adjectius i els determinants. • Conèixer els trets més característics dels pronoms, els adverbis, les preposicions i les conjuncions. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb l’apòstrof i la contracció. • Reconèixer i distingir comparacions. • Reconèixer els trets més característics del gènere narratiu en un text concret. 9
 10. 10. Continguts Dimensió comunicativa • La narrativa de tema històric medieval. • Les funcions del llenguatge. • Identificació de la funció del llenguatge predominant en un fragment donat. • Confecció de missatges: precisió del tema, la intenció i les dades essencials. • Edició de textos: font i distribució del text en la pàgina. • Camp semàntic de la família. • Les categories lèxiques: verbs, noms, adjectius, determinants, pronoms, adverbis, preposicions i conjuncions. • Identificació de les categories lèxiques esmentades. • L’apòstrof i la contracció. • Apostrofació dels mots que calgui. • La comparació: elements. Dimensió estètica i literària • La narració. • Elements de la narració: acció, espai, temps, personatges i narrador. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Valorar el llenguatge humà verbal com a eina d’expressió personal i de comunicació entre les persones. • Mostrar interès pels viatges com a font de coneixement i d’enriquiment personal. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • Les funcions del llenguatge. Estratègica (expressiva) • Saber de què es parla. • Editar bé els escrits (I). Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de la família. • La comparació. Lingüística (gramatical) • Les categories lèxiques. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • L’apòstrof i la contracció. 10
 11. 11. Objectius transversals Valorar el llenguatge humà verbal com a eina d’expressió personal i de comunicació entre les persones • En un primer moment, es treballarà aquest objectiu transversal a partir de la noció teòrica de les funcions del llenguatge i de les pàgines d’expressió, en el sentit d’esforçar-se a expressar-se acuradament, tant oralment com per escrit. S’hi pot insistir a propòsit de la narració de Marco Polo i de la confessió biogràfica de L’adolescent de Dostoievski, a les pàgines d’Avaluació (pàgines 38 i 39 del llibre de l’alumne). Mostrar interès pels viatges com a font de coneixement i d’enriquiment personal • Partint del text de Marco Polo, a les pàgines 18 i 19 del llibre de l’alumne, s’afavorirà l’expressió d’experiències personals de viatges i es farà veure la importància que tenen en la descoberta de la diversitat del món, més enllà de la realitat més propera a cadascú. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Llegir un text narratiu ajustant-se als signes de puntuació, amb l’entonació correcta i una expressivitat acceptable. • Reconèixer les funcions lingüístiques predominants en textos senzills. • Produir enunciats on predominin funcions lingüístiques determinades. • Simular comunicacions orals quotidianes en què calgui centrar el tema de què es parla. • Relacionar mots i expressions relatius a la família amb el seu significat. • Dir la llista de les vuit categories lèxiques i explicar breument cadascuna d’elles. • Distingir, en una oració, els verbs, els noms, els adjectius, els determinants, els pronoms, els adverbis i les categories de relació. • Resoldre casos d’apostrofació i de contracció, incloses les principals excepcions a les normes. • Identificar comparacions en el llenguatge col·loquial. • Comprendre enunciats referits a un text narratiu i respondre’ls amb precisió, si cal citant-ne fragments. Unitat 2. Mirem endavant i endarrere I- Objectius i continguts Objectius • Interpretar una narració que planteja reflexions sobre la vida humana i els conflictes que comporta. • Conèixer la noció de text. • Conèixer els principals tipus de text: dialogat, narratiu, descriptiu, explicatiu, argumentatiu, instructiu i predictiu. • Aprendre a evitar castellanismes mitjançant paraules i expressions genuïnes. • Saber editar correctament un text pel que fa als títols, el tipus de lletra i els recursos gràfics. • Dominar un vocabulari ampli sobre els pobles i les tradicions. • Conèixer els diferents temps verbals que expressen present, passat, futur i condició. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les grafies j/g, x/ix i tx/ig. • Reconèixer i entendre metàfores. • Reconèixer els trets més característics del gènere narratiu en un text concret. • Conèixer la filiació llatina de la llengua catalana i les principals fites de la seva gestació i consolidació. • Valorar les llengües i, especialment, la catalana, com un patrimoni de la història que cal conservar i fomentar. 11
 12. 12. Continguts Dimensió comunicativa • La narració sobre temes de la vida personal. • El text i tipus de textos. • Castellanismes i expressions genuïnes. • Edició de textos: títols, tipus de lletra i recursos gràfics. • Camp semàntic dels pobles i les tradicions. • Els temps verbals que expressen present: present d’indicatiu, present de subjuntiu i imperatiu. • Els temps verbals que expressen passat: perfet d’indicatiu, passat simple o perifràstic d’indicatiu i plusquamperfet d’indicatiu. • Els temps verbals que expressen futur: futur simple i futur perfet. • El condicional. • Les grafies corresponents a les consonants palatals fricatives sonora i sorda, i a la consonant palatal africada sorda. • La metàfora. Dimensió estètica i literària • El llenguatge narratiu: la narració pròpiament dita, la descripció i el discurs. Dimensió social i cultural • Naixement oral i escrit, i consolidació de la llengua catalana. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. • Plurilingüe i sociolingüística. Objectius transversals • Assumir la importància de la tradició i del passat com a elements que configuren la personalitat col·lectiva encara en l’actualitat. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • Els tipus de text. Estratègica (expressiva) • Evitar paraules incorrectes. • Editar bé els escrits (II). Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari del pobles i les tradicions. • La metàfora. 12
 13. 13. Lingüística (gramatical) • Els verbs. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • Les grafies j/g, x/ix, tx/ig. Estratègica (lectora) i literària • La narrativa (II). Plurilingüe i sociolingüística • Orígens de la llengua catalana. Objectius transversals Assumir la importància de la tradició i del passat com a elements que configuren la personalitat col·lectiva encara en l’actualitat • Es buscarà el fil conductor que uneix l’enyorança que sent el protagonista de la lectura inicial quan és lluny del seu poble, el camp semàntic dels pobles i les tradicions, l’apartat d’història de la llengua catalana i, fins i tot, el gust per una expressió genuïna pel que fa al lèxic. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Saber explicar els sentiments d’un personatge que es deriven de les decisions que pren amb relació a la seva vida. • Recordar els principals tipus de text. • Substituir castellanismes d’ús freqüent per mots i expressions genuïns. • Relacionar mots i expressions relatius als pobles i les tradicions amb el seu significat. • Discriminar el temps verbal que cal emprar en oracions concretes segons el matís temporal- modal corresponent. • Distingir fonèticament els sons de jove, coix i capritx i les diferents grafies que els representen. • Resoldre casos relacionats amb aquests sons i grafies, incloent-hi les principals excepcions. • Identificar metàfores en el llenguatge col·loquial. • Transformar passatges d’estil directe a indirecte i a l’inrevés. • Recordar les fites principals de la gestació i la consolidació del català i els segles en què van produir-se. Unitat 3. Bon vent I- Objectius i continguts Objectius • Comprendre un text expositiu de tema històric i nivell divulgatiu. • Identificar textos expositius a partir de la intenció comunicativa i de les característiques més generals. • Distingir textos especialitzats i textos divulgatius. • Aprendre a evitar calcs sintàctics mitjançant construccions genuïnes. 13
 14. 14. • Saber puntuar correctament una enumeració. • Dominar un vocabulari ampli sobre les embarcacions. • Reconèixer els pronoms com a categoria lèxica. • Distingir els pronoms personals forts, els febles, els interrogatius i els relatius. • Saber explicar la funció d’un pronom determinat en l’oració de què forma part. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les grafies b/v. • Conèixer les principals divergències amb el castellà pel que fa a les grafies b/v. • Saber explicar la noció de sinonímia. • Conèixer els principals gèneres narratius populars i cultes. • Reconèixer els elements més característics en una rondalla. Continguts Dimensió comunicativa • L’exposició i tipus d’exposició. • L’exposició divulgativa de tema històric. • Calcs sintàctics i expressions genuïnes. • Puntuació d’enumeracions. • Camp semàntic de les embarcacions. • Reflexió sobre les característiques morfològiques, sintàctiques i semàntiques dels pronoms. • Inventari de pronoms personals forts, febles, interrogatius i relatius. • Anàlisi de la referència i la funció sintàctica d’un pronom a l’interior d’una oració o text breu. • Valors del present d’indicatiu. • Les grafies corresponents a la consonant oclusiva bilabial sonora (b/v). • La sinonímia. Dimensió estètica i literària • Gèneres narratius populars. La rondalla. • Gèneres narratius cultes: novel·la, conte i narració. Dimensió social i cultural • Valoració de la narrativa tradicional com una font de coneixement i de creixement personal. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Assumir els valors d’igualtat de drets i oportunitats i d’equitat amb relació al gènere. • Valorar la lectura de textos diversos com a font de coneixement i d’enriquiment personal. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • L’exposició (I). Estratègica (expressiva) • Evitar els calcs sintàctics. 14
 15. 15. • Puntuar bé les enumeracions. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de les embarcacions. • La sinonímia. Lingüística (gramatical) • Els pronoms. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • Les grafies b i v. Estratègica (lectora) i literària • La narrativa (III). Objectius transversals Assumir els valors d’igualtat de drets i oportunitats i d’equitat amb relació al gènere • La lectura inicial sobre les dones pirates (pàgines 68 i 69 del llibre de l’alumne) permetrà apuntar una reflexió sobre les capacitats del gènere femení, tradicionalment discriminat però present, malgrat tot, fins i tot en ocupacions vistes com a exclusivament masculines. Es pot encarar aquesta reflexió a les realitats familiar, laboral o social actuals. Valorar la lectura de textos diversos com a font de coneixement i d’enriquiment personal • Es pot aprofitar aquesta tercera unitat perquè l’alumnat aprengui a valorar la diversitat textual amb relació a la diversitat d’aprenentatges: els textos expositius aporten informació científicament contrastada, mentre que els narratius populars ofereixen lliçons morals. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Saber determinar el tema i les idees principals d’un text expositiu divulgatiu. • Saber explicar oralment què és una exposició. • Substituir calcs sintàctics del castellà per construccions genuïnes. • Col·locar correctament els signes de puntuació, les conjuncions i l’expressió etcètera en una enumeració. • Relacionar mots i expressions relatius a les embarcacions amb el seu significat. • Saber caracteritzar un pronom des del punt de vista morfològic, sintàctic i semàntic. • Saber substituir un sintagma d’una oració pel pronom feble adient, i viceversa. • Resoldre casos relacionats amb les grafies b/v, incloent-hi els casos de discrepància amb el castellà. • Argumentar la sinonímia parcial d’una parella de paraules mitjançant contextualitzacions diverses. • Recordar els principals gèneres narratius i ser capaç d’esmentar-ne algun exemple de cada. 15
 16. 16. Segon crèdit Unitat 4. Precisament màgic I- Objectius i continguts Objectius • Saber interpretar un relat realista amb elements fantàstics. • Reconèixer l’organització interna i les característiques textuals i gramaticals de l’exposició. • Expressar-se amb precisió en situacions de comunicació adequades a l’edat. • Saber emprar correctament la coma en els seus usos principals. • Dominar un vocabulari ampli sobre la música i els espectacles. • Reconèixer els adverbis com a categoria lèxica. • Distingir els diferents tipus d’adverbis segons la noció que expressen. • Identificar les locucions adverbials. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb la essa sonora i la essa sorda. • Saber explicar la noció d’ hiponímia. • Reconèixer els trets més característics del gènere poètic en un text concret. • Conèixer a grans trets l’evolució de la llengua catalana entre els segles XIII i XX. • Valorar les llengües, especialment la catalana, com un patrimoni de la història que cal conservar i fomentar. Continguts Dimensió comunicativa • El relat realista amb elements fantàstics. • L’expressió precisa en indicacions temporals i espacials i en descripcions diverses. • L’exposició: estructura i característiques gramaticals. • Camp semàntic de la música i els espectacles. • Reflexió sobre les característiques morfològiques, sintàctiques i semàntiques dels adverbis. • Classes d’adverbis i de locucions adverbials: lloc, temps, manera, quantitat, afirmació, dubte i negació. • Distinció semàntica del perfet i el passat perifràstic d’indicatiu. • Posició proclítica i enclítica dels pronoms febles. • Les grafies corresponents a la essa sonora i a la essa sorda. • Les grafies -cc-, -xc- i -sc-. • La hiponímia. Dimensió estètica i literària • Característiques del gènere poètic. • Elements caracteritzadors del llenguatge poètic: ritme, rima, metre i figures retòriques. • Desenvolupament progressiu de l’autonomia lectora. Dimensió social i cultural • La llengua catalana entre els segles XIII i XX. 16
 17. 17. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. • Plurilingüe i sociolingüística. Objectius transversals • Afavorir la convivència amb persones procedents d’altres espais geogràfics. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • L’exposició (II). Estratègica (expressiva) • Expressar-se amb precisió. • Fer servir les comes quan toca. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de la música i els espectacles. • La hiponímia. Lingüística (gramatical) • Els adverbis. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • La essa sonora i la essa sorda. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (I). Plurilingüe i sociolingüística • Evolució històrica de la llengua catalana. Objectius transversals Afavorir la convivència amb persones procedents d’altres espais geogràfics • A partir d’una activitat concreta, com és la 20, es potenciaran actituds favorables a la integració de les persones nouvingudes a la societat catalana. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Distingir elements realistes i elements fantàstics en una narració. • Distingir les parts en què s’organitza un text expositiu. 17
 18. 18. • Relacionar mots i expressions relatius a la música i els espectacles amb el seu significat. • Saber caracteritzar un adverbi des del punt de vista morfològic, sintàctic i semàntic. • Determinar, en el marc d’una oració, a quina altra categoria complementa un adverbi. • Discriminar la essa sonora i la essa sorda auditivament i des d’un punt de vista articulatori. • Resoldre casos relacionats amb les grafies essa sonora i essa sorda. • Produir un mot hipònim a partir d’un hiperònim, i viceversa. • Comprendre enunciats referits a un text poètic i respondre’ls amb precisió, si cal citant-ne fragments. • Situar els fets principals de la història de la llengua catalana en el període temporal corresponent. Unitat 5. Ni blanc ni negre I- Objectius i continguts Objectius • Identificar textos argumentatius i els elements que els caracteritzen. • Entendre textos argumentatius com els que apareixen en els mitjans de comunicació. • Saber argumentar l’acord, total o parcial, o el desacord amb la tesi d’un text argumentatiu. • Utilitzar els pronoms febles hi i en en tots els casos exigits per la gramàtica catalana. • Saber emprar correctament els dos punts i el punt i coma en els seus usos principals. • Dominar un vocabulari ampli sobre els colors i els tons. • Reconèixer les preposicions i les conjuncions com a categories lèxiques. • Recordar les principals preposicions. • Recordar els principals tipus de conjuncions amb algun exemple de cada. • Identificar les locucions prepositives i conjuntives. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les consonants oclusives. • Saber explicar la noció d’antonímia. • Distingir la poesia lírica i la poesia èpica. • Reconèixer els elements més característics de poemes lírics i èpics. Continguts Dimensió comunicativa • Reflexió sobre la capacitat argumentativa del llenguatge verbal. • L’argumentació i tipus d’argumentació. • Lectura i valoració personal de textos argumentatius dels mitjans de comunicació. • Construccions amb els pronoms febles en i hi. • Els dos punts i el punt i coma. • Camp semàntic dels tons i els colors. • Reflexió sobre les característiques morfològiques, sintàctiques i semàntiques de les preposicions i de les conjuncions. • Classes de preposicions i llista de les principals. • Classes de conjuncions i exemples. • Equivalència semàntica del passat simple i el passat perifràstic d’indicatiu. • Apostrofació de les formes elidides i reduïdes dels pronoms febles. 18
 19. 19. • Les grafies corresponents a les consonants oclusives al final i enmig de paraula. • L’antonímia. Dimensió estètica i literària • Gèneres poètics: lírica i èpica. Dimensió social i cultural • La poesia èpica com a expressió literària de la continuïtat de la nació. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Afavorir hàbits de sostenibilitat mediambiental. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • L’argumentació (I). Estratègica (expressiva) • No deixar-se cap pronom feble. • No abusar dels dos punts ni del punt i coma. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari dels colors i els tons. • L’antonímia. Lingüística (gramatical) • Les preposicions i les conjuncions. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • Les consonants b/p, d/t, g/c. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (II). Objectius transversals Afavorir hàbits de sostenibilitat mediambiental • A propòsit de la lectura de l’apartat d’Avaluació, sobre els avantatges de la bicicleta com a vehicle d’ús urbà, es pot plantejar una reflexió sobre com els hàbits quotidians poden incidir positivament o negativament en la salut de l’individu i en la del planeta en el seu conjunt. 19
 20. 20. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Saber explicar oralment què és una argumentació i els principals tipus d’argumentació. • Identificar les diferents raons d’un text argumentatiu. • Corregir construccions incorrectes per l’absència d’un pronom feble. • Fer servir correctament els principals signes de puntuació a l’interior d’una oració (coma, punt i coma, dos punts). • Relacionar mots i expressions relatius als colors i als tons amb el seu significat. • Saber caracteritzar una preposició i una conjunció des del punt de vista morfològic, sintàctic i semàntic. • Determinar la categoria lèxica de les paraules que conformen una oració. • Resoldre casos relacionats amb les grafies de les consonants oclusives al final i enmig de paraula. • Discernir l’antònim pertinent en un context oracional determinat. • Recordar els principals gèneres poètics (lírica i èpica) i ser capaç de caracteritzar- los oralment a partir de textos donats. Unitat 6. Una jugada mestra I- Objectius i continguts Objectius • Anticipar el desenvolupament dels fets en la lectura d’un text narratiu. • Distingir, a l’interior d’un text argumentatiu, els diversos arguments, els contraarguments i la conclusió. • Produir arguments favorables i contraris a una tesi donada. • Participar activament i ordenadament en un debat sobre un tema actual d’interès. • Escriure majúscula o minúscula segons els signes de puntuació anteriors. • Dominar un vocabulari ampli sobre els jocs i les joguines. • Conèixer la noció de sintagma i els principals tipus de sintagma. • Saber explicar l’organització dels sintagmes en el marc de l’oració. • Conèixer l’estructura i les funcions del sintagma nominal. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les grafies r/rr i amb l’emmudiment de consonants. • Saber consultar el diccionari de sinònims i antònims. • Reconèixer els elements més característics de poemes satírics i experimentals. • Prendre consciència de la llengua com una realitat variable. • Distingir diverses varietats socials de la llengua, especialment l’argot. Continguts Dimensió comunicativa • L’argumentació: estructura i característiques. • Anàlisi de textos argumentatius dels mitjans de comunicació. • El debat: el torn d’intervencions. • L’ús de majúscula o minúscula darrere dels diversos signes de puntuació. • Camp semàntic dels jocs i les joguines. • El sintagma: noció i classes (nominal, verbal, adjectival, adverbial i preposicional). • Organització dels sintagmes en el marc oracional: mateix nivell i inclusió. • Estructura i funcions del sintagma nominal. • Reflexió gramatical sobre els sintagmes, especialment el nominal. 20
 21. 21. • Canvis de temps verbal en el pas d’estil directe a indirecte. • Apostrofació del pronom feble la. • Les grafies r/rr. • L’emmudiment de consonants en posició final i en altres casos. • El diccionari de sinònims i antònims. Dimensió estètica i literària • Gèneres poètics: sàtira i poesia experimental. Dimensió social i cultural • Variació lingüística: variació social. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. • Plurilingüe i sociolingüística. Objectius transversals • Desenvolupar la capacitat de comunicació i de relació amb els altres. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • L’argumentació (II). Estratègica (expressiva) • Respectar els torns d’intervencions. • Escriure majúscula o minúscula segons que calgui. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari dels jocs i les joguines. • El diccionari de sinònims i antònims. Lingüística (gramatical) • El sintagma nominal. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • Les grafies r/rr. Emmudiment de consonants. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (III). Plurilingüe i sociolingüística • La variació lingüística: variació social Objectius transversals Desenvolupar la capacitat de comunicació i de relació amb els altres 21
 22. 22. • Diversos aspectes d’aquesta sisena unitat permeten afavorir aquesta actitud oberta: els debats proposats a les activitats 13 i 19 (pàgines 121 i 123 del llibre de l’alumne), l’expressió argumentada de les opinions personals a propòsit de temes d’actualitat que afecten o poden afectar els alumnes (activitat 16 de la pàgina 121 del llibre de l’alumne), l’actitud atenta i ordenada que es planteja a l’apartat d’Expressió oral o el coneixement de les possibilitats expressives de la llengua pel que fa a varietats socials. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Identificar, a l’interior d’un text argumentatiu, els diferents arguments, les citacions i els connectors. • Produir textos argumentatius breus a partir d’una temàtica concreta i propera a la vida de l’alumne. • Relacionar mots i expressions relatius als jocs i les joguines amb el seu significat. • Identificar els sintagmes d’una oració i el seu nucli. • Representar gràficament l’organització dels sintagmes d’una oració, distingint les relacions de mateix nivell i d’inclusió. • Representar gràficament l’estructura interna d’un sintagma nominal. • Determinar la funció sintàctica d’un sintagma nominal en l’oració de què forma part. • Resoldre casos relacionats amb les grafies r/rr i les consonants emmudides. • Recordar els principals gèneres poètics (sàtira i experimental) i ser capaç de caracteritzar-los oralment a partir de textos donats. • Substituir expressions pròpies de l’argot juvenil per altres d’equivalents i més formals. Tercer crèdit Unitat 7. Fixeu-vos-hi bé I- Objectius i continguts Objectius • Identificar els jocs de paraules i els elements irònics en un text narratiu. • Identificar textos instructius i les seves característiques. • Produir textos instructius breus. • Fer servir correctament els tractaments de respecte. • Introduir els exemples amb les expressions adients. • Dominar un vocabulari ampli sobre les activitats artístiques. • Recordar l’organització dels sintagmes en el marc de l’oració. • Conèixer l’estructura i la funció del sintagma verbal en l’oració. • Saber explicar la concordança entre predicat i subjecte. • Identificar els diferents complements del verb. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb les grafies m i n. 22
 23. 23. • Saber explicar la noció de polisèmia. • Apreciar les qualitats rítmiques d’un poema. • Identificar les rimes dels versos d’un poema. Continguts Dimensió comunicativa • Els jocs de paraules i la ironia. • El text instructiu: noció i característiques. • Els tractaments de respecte: vostè i vós. • Camp semàntic de les activitats artístiques. • Estructura i funcions del sintagma verbal. • Reflexió gramatical sobre els sintagmes, especialment el verbal. • Expressió d’un temps anterior mitjançant diversos temps verbals. • Apostrofació dels pronoms febles los i nos. • Les grafies m i n. • Les combinacions de consonants mp, mm, nn i mn. • La polisèmia. Dimensió estètica i literària • La mètrica: ritme, rima i metre. • Rima consonant i assonant. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Adquirir autonomia personal en el procés d’aprenentatge. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • La instrucció. Estratègica (expressiva) • Fer servir els tractaments de respecte. • Introduir bé els exemples. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de les activitats artístiques. • La polisèmia. Lingüística (gramatical) • El sintagma verbal. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • Les consonants m i n. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (IV). 23
 24. 24. Objectius transversals Adquirir autonomia personal en el procés d’aprenentatge • En aquest començament del tercer trimestre, s’avaluarà el grau d’autonomia de l’alumne com a aprenent en les diverses dimensions de la programació: comunicativa, estètica i literària, i cultural i social. Pot ser d’ajuda la realització d’activitats més obertes, com ara la 17, la 24, la 26 o la 65, de les pàgines 171, 174, 175 i 187 del llibre de l’alumne. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Explicar un joc de paraules o un element irònic en un text. • Identificar les característiques que permeten qualificar un text d’instructiu. • Relacionar mots i expressions relatius a les activitats artístiques amb el seu significat. • Representar gràficament l’organització dels sintagmes d’una oració, distingint les relacions de mateix nivell i d’inclusió. • Representar gràficament l’estructura interna d’un sintagma verbal. • Resoldre casos relacionats amb les grafies m i n. • Pronunciar correctament, al llarg d’una lectura, paraules que continguin les combinacions de consonants mp, mm, nn i mn. • Distingir les diferents accepcions d’una paraula polisèmica. • Explicar oralment relacions d’analogia i de proximitat de significat en paraules polisèmiques. • Analitzar mètricament un poema senzill pel que fa al ritme i l’esquema de rimes. Unitat 8. Girem i girarem I- Objectius i continguts Objectius • Comprendre i valorar les idees principals d’un text expositiu. • Identificar textos predictius i les seves característiques. • Produir textos predictius breus. • Utilitzar oralment el registre estàndard amb soltesa. • Conèixer diferents estratègies per evitar la repetició de paraules en textos escrits. • Dominar un vocabulari ampli sobre la Terra i l’univers. • Distingir els conceptes d’enunciat, oració i oració simple. • Diferenciar oracions amb verbs impersonals, atributius i predicatius. • Separar els constituents de l’oració i del predicat. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb la lletra hac i la ela geminada. • Saber explicar la noció d’homonímia. • Saber comptar les síl·labes d’un vers. • Distingir diverses varietats funcionals de la llengua, especialment el registre cientificotècnic i el literari, com a registres formals, i el col·loquial, com a registre informal. • Saber explicar la noció de varietat estàndard de la llengua. Continguts 24
 25. 25. Dimensió comunicativa • El text expositiu d’una experiència personal. • El text predictiu: noció i característiques. • Característiques bàsiques dels registres formals i dels informals. • Eliminació, canvi per un mot sinònim i substitució pronominal d’un mot que no es vol repetir. • Camp semàntic de la Terra i l’univers. • Enunciat, oració i oració simple. Oració amb verb impersonal, atributiu o predicatiu. • Anàlisi gramatical global de l’oració simple: tipus segons el verb i constituents. • Constituents oracionals: predicat i subjecte. • Constituents del predicat: nucli i complements. • Posició proclítica o enclítica dels pronoms febles respecte al temps verbal o la forma no personal. • La lletra hac. La ela geminada. • L’homonímia. Dimensió estètica i literària • El metre: versos isosil·làbics i anisosil·làbics. • Recompte sil·làbic tenint en compte les sinalefes i les elisions. Dimensió social i cultural • Variació lingüística: variació funcional. • La varietat estàndard de la llengua. Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Adquirir autonomia en els usos més formals de la llengua. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • La predicció. Estratègica (expressiva) • Escollir el registre adequat. • Evitar la repetició de paraules. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de la Terra i l’univers. • L’homonímia. Lingüística (gramatical) 25
 26. 26. • L’oració simple. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • La lletra hac. La ela geminada. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (V). Plurilingüe i sociolingüística • La variació funcional. Objectius transversals Adquirir autonomia en els usos més formals de la llengua • A partir dels apartats d’Expressió oral i de Dimensió social i cultural, es treballarà aquest aspecte molt lligat a l’ús comunicatiu de la llengua, però també relacionat amb un procés de creixement i autonomia personals més globals. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Relacionar mots i expressions relatius a la Terra i l’univers amb el seu significat. • Saber donar exemples d’enunciat, oració i oració simple. • Classificar oracions en funció de la natura del verb (impersonal, atributiu i predicatiu). • Classificar oracions en funció de la presència i l’ordre dels constituents. • Analitzar els constituents del sintagma verbal que actua com a predicat de l’oració. • Resoldre casos relacionats amb les grafies h i l·l. • Reconèixer paraules homònimes en el discurs i al diccionari. • Analitzar mètricament un poema senzill pel que fa al recompte sil·làbic, amb indicació de sinalefes i elisions. • Identificar el registre d’un text determinat. • Transformar a la varietat estàndard textos col·loquials i de l’argot juvenil. Unitat 9. Tanquem la paradeta I- Objectius i continguts Objectius • Saber valorar críticament les idees expressades en un article d’opinió. • Saber explicar els recursos comunicatius estereotipats i, concretament, distingir onomatopeies i interjeccions pròpies i impròpies. • Identificar en un text els diferents tipus de locucions, les frases fetes i els refranys. • Reconèixer les comparacions lexicalitzades més habituals. • Pronunciar correctament els sons consonàntics, especialment els fricatius i els africats. • Fer servir de manera adient els connectors textuals més habituals. • Dominar un vocabulari ampli sobre la mesura del temps. 26
 27. 27. • Fer una anàlisi gramatical completa d’una oració simple, a tres nivells: categories, sintagmes i funcions. • Conèixer les regles ortogràfiques relacionades amb l’apòstrof i el guionet. • Saber explicar les nocions d’homografia i homofonia. • Distingir versos d’art menor i art major. • Reconèixer les principals estrofes i composicions en textos poètics. Continguts Dimensió comunicativa • L’article d’opinió. • Recursos comunicatius estereotipats: onomatopeies; interjeccions pròpies i impròpies; locucions nominals, adjectivals, adverbials i verbals; modismes, frases fetes i refranys; comparacions lexicalitzades. • Pronunciació correcta de sons consonàntics fricatius i africats. • Connectors d’oposició, conseqüència, complementarietat, enumeració i conclusió. • Camp semàntic de la mesura del temps. • Anàlisi gramatical de l’oració simple. • Determinació de les categories lèxiques dels mots que formen una oració. • Delimitació dels sintagmes que formen una oració i de les relacions que mantenen entre si. • Determinació de les funcions dels sintagmes a l’interior de l’oració. • L’apòstrof i el guionet. • L’homografia i l’homofonia. Dimensió estètica i literària • Versos d’art menor i d’art major. • Estrofes i composicions més freqüents. • Anàlisi mètrica completa de poemes (metre, rima, estrofa i composició). Treball amb competències • Lingüística (gramatical) i pragmàtica (comunicativa). • Estratègica (expressiva). • Lingüística (lexicosemàntica). • Lingüística (gramatical). • Lingüística (fonològica i ortogràfica). • Estratègica (lectora) i literària. Objectius transversals • Valorar els progressos en l’aprenentatge propi fets al llarg del curs. Treball amb competències Lingüística (gramatical) i pragmàtica comunicativa • Recursos comunicatius estereotipats. Estratègica (expressiva) • Pronunciar correctament els sons. • Fer servir els connectors adients. 27
 28. 28. Lingüística (lexicosemàntica) • El vocabulari de la mesura del temps. • L’homografia i l’homofonia. Lingüística (gramatical) • L’anàlisi gramatical de l’oració. Lingüística (fonològica i ortogràfica) • L’apòstrof i el guionet. Estratègica (lectora) i literària • La poesia (VI). Objectius transversals Valorar els progressos en l’aprenentatge propi fets al llarg del curs • A la fi d’aquest curs, s’ajudarà els alumnes a prendre consciència del que han après en les diferents unitats: lectura, comprensió, anàlisi i valoració de textos ben diversos; reconeixement dels mecanismes comunicatius i gramaticals de la llengua; millora en la correcció ortogràfica i en vocabulari; sensibilització per les manifestacions creatives, especialment la literatura; dimensió social i cultural de la llengua, etc. Finalment, es ponderarà la importància dels aprenentatges lingüístics en el conjunt del creixement personal. II- Avaluació Criteris d’avaluació • Relacionar les principals onomatopeies amb els sorolls que evoquen. • Saber explicar el significat de les interjeccions més habituals. • Utilitzar de manera adient locucions, frases fetes, refranys i comparacions lexicalitzades en textos de producció pròpia. • Relacionar mots i expressions relatius a la mesura del temps amb el seu significat. • Representar gràficament les categories lèxiques dels mots que componen una oració, i detectar els temps compostos, les locucions i les contraccions. • Representar gràficament l’estructura de sintagmes d’una oració. • Representar gràficament la funció sintàctica dels diversos sintagmes d’una oració. • Resoldre casos relacionats amb l’apòstrof i el guionet. • Distingir casos d’homografia i, segons la varietat geogràfica pròpia, d’homofonia. • Analitzar mètricament un poema senzill: recompte sil·làbic, esquema de rimes i denominació d’estrofes i, si s’escau, del tipus de composició. Recursos i mitjans Impresos • Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • Biblioteca del professorat. Guia i recursos. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • Quadern d’expressió escrita 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • Quadern de comprensió lectora 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • CD. Jocs i activitats interactives. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. 28
 29. 29. Materials TIC: • CD. Recursos multimèdia. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • CD. Gestor d’avaluació. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • CD. Guia digital. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. • CD. Documents curriculars i administratius. Llengua catalana i literatura 2n ESO. Grup Promotor / Santillana. VI- Temporalització de les unitats didàctiques Cada unitat didàctica es desenvoluparà en nou sessions més la sessió d’avaluació. Primer crèdit Segon crèdit Tercer crèdit Unitat 1 Unitat 4 Unitat 7 Unitat 2 Unitat 5 Unitat 8 Unitat 3 Unitat 6 Unitat 9 Lectures • Care Santos , Demana’m la lluna Ed. Edebé • Andreu Martín, Xats Ed. Columna La tercera lectura la triarà cada alumne de la biblioteca del centre. VII- La programació dia a dia http://mjverchercurs20092010.blogspot.com/ VIII- Programació de les activitats per trimestres 29
 30. 30. ACTIVITATS PRIMER TRIMESTRE LLENGUA CATALANA Presentació de l’assignatura i Criteris d’ avaluació de l’ assignatura  Activitats Tema 0 Situem-nos de nou Pàg 8: 1, 2, 3, 4  Pàg 12: 23 i 25  Pàg 9: 7, 10  Pàg 13: 26 - 29  Pàg 11: 16 – 20 i 22  Pàg 14: 34 i 36   Activitats Tema 1 Roda el món...... Pàg 20: 1 - 5  Pàg 30: 33 – 38  Pàg 21: 6 i 9  Pàg 32: 39 - 44  Pàg 23: 14 - 18  Pàg 33: 45  Apunts Comunicació:  Pàg 34: 50 – 53  Pàg 26: 25, 26 i 27  Esquema narració:  Pàg 27: 28 – 32  Fotocòpies Unitats 0 i 1 Lectura inicial:  Activitats de repàs:  Repàs d’ accentuació:  Solucions activitats:  Acti. Biblioteca:  Redacció correu vacances:  Activitats Tema 2 Mirem endavant i endarrere Pàg 44: 1, 2, 3, 4  Pàg 54: 38 - 42  Pàg 45: 5,6, 7, 10,11  Pàg 56: 43 - 46  Pàg 46: 16  Pàg 57: 47 - 50  Pàg 47: 17 i 18  Pàg 57: Dictat  Pàg 48: 19 - 21  Pàg 58: 52 – 55  Pàg 49: 22 i 23  Pàg 60:Esqu. Ll. narratiu:  Pàg 50: 25 - 29  Pàg 61: 61 i 62  Pàg 51: 30 - 36  Pàg 62: Oríg. llengua  Pàg 53: 37  Pàg 63: 63   Activitats Tema 3 Bon vent! Pàg 76: 29-32  Pàg 82: 46 i 47  Pàg 77: 33-37  Pàg 83: 48 i 51  Pàg 79: 38 i 39  Pàg 84: 53 – 56  Pàg 80: 40 - 45  Pàg 86:Què és un conte......?  Fotocòpies Unitats 2 i 3 Barbarismes:  Dossier verbs:  Categories gramaticals:  Els gèneres narratius :  Activitats de repàs 1,2 i 3  Solucions activitats:  VALORACIÓ DE LA PROFESSORA -¡Comprovació del contingut !!!!!!   - Contingut (6 punts)    - Puntualitat (2 punts)    - Presentació (2 punts)      30
 31. 31. ACTIVITATS SEGON TRIMESTRE LLENGUA CATALANA Presentació del nou trimestre   Activitats Tema 4 Precisament màgic Pàg 94: 1 - 8  Pàg 106:44 – 47  Pàg 97: 15 i 18  Pàg 107:48-52  Pàg 97: 16 o 17  Pàg 108:54-58  Pàg 98: 19 - 24  Esquema pàgina 110  Pàg 99: 23  Pàg 111:64  Pàg 100:25 –28  Esquema pàg 112-113  Pàg 101:29 – 33  Pàg 113:65  Pàg 103:34 - 36  Dictat preparat pàg 53  Pàg 104: 37-43  Fotocòpies Unitat 4 Esquema literatura:  Esquema coment. text:  Dossier figures retòriques:  Nocions mètrica:  Acti. figures retòriques :  Activitats repàs avalu.:  Correcció figu. retòriques:  Quadre resum unitats.:  Activitats Tema 5 Ni blanc ni negre Pàg 120: 1- 8 i 10  Pàg 132:42 - 45  Pàg 123: 17-19  Pàg 133: 46 -49  Pàg 124: 23  Pàg 133 dictat preparat  Pàg 125: 25  Pàg 134:51 - 55  Pàg 126: 26 - 35  Pàg 136:Esquema  Pàg 129: 36  Pàg 137: 62  Pàg 130:37 - 41  Fotocòpies Unitat 5 Activitats de repàs d’ avaluació:   Activitats Tema 6 Una jugada mestra Pàg 144: 1- 7  Pàg 151: 27 - 31  Pàg 146: 14  Pàg 153: 32- 35  Pàg 147: 15 - 17  Pàg 154:36 –42  Pàg 148: 18  Pàg 156: 43- 46  Pàg 149: 20 i 21  Pàg 157:47 –50  Pàg 150: 22- 31  Pàg 158: 52 - 56  Pàg 160: Esquema   Pàg 161: 57 - 64  Activitats orals Unitat 6 Pàgina 163:  Fotocòpies Unitat 6 Apunts pàgina 162:  Activitats de repàs d’ avaluació:  Fotocòpies voluntàries 4, 5 i 6 Armari llengua ortografia estudiada:  Treballs voluntaris 4, 5 i 6 Webquest: http://www.phpwebquest.org/catala/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=5163&id_pagina=1:  Qüestionari història de la llengua :  VALORACIÓ DE LA PROFESSORA -¡Comprovació del contingut - Contingut (6 punts) !!!!!!        - Puntualitat (2 punts)    31
 32. 32. - Presentació (2 punts)    ACTIVITATS TERCER TRIMESTRE LLENGUA CATALANA Presentació del nou trimestre   Activitats Tema 7 Fixeu-vos-hi bé Pàg 170: 1 – 4 al llibre  Pàg 180:38- 42 i 44  Pàg 171: 10 al llibre  Pàg 182 : 45,46,49 i 50  Pàg 173: 18 i 19 al llibre  Pàg 183:51 i 54  Pàg 173: 20 text instructiu  Pàg 183: 55 Dic prep.  Pàg 176: 27 – 30 al llibre  Pàg 184:56– 60  Pàg 177: 31 - 35 al llibre  Fotocòpies Unitat 7 Full d’autoavaluació:  Conte Índia:  Resum teoria literària:  Poema diamant:  Dossier sintaxi :  Foto. pronoms func.  Full subj. i predicat:  Foto. func. orac:  Full oració simple repàs:  Foto. func orac:  Activitats Tema 8 Girem i girarem Pàg 194: 1- 6  Pàg 201: 32 i 36  Pàg 194: 7- 9  Pàg 203: 37 i 38 al llibre  Pàg 197: 17 llibre  Pàg 204: 40, 41 i 43  Pàg 197: 18 llegir  Pàg 206: 47-51  Pàg 197: Red. Què faràs..?  Pàg 207: 52-56  Pàg 199: 23 i 24 al llibre  Pàg 208: 57- 60  Pàg 200: 26 - 31  Pàg 211: 63, 64, 65, 67   Activitats Tema 9 Tanquem la paradeta Pàg 220: 1- 4 i 6  Pàg 230:40 - 44  Pàg 223: 12, 13, 15 i 16  Pàg 232:45- 47  Pàg 225: 21 al llibre  Pàg 233: 48 –54  Pàg 226: 23- 27  Pàg 234:55 - 58  Pàg 227: 28- 35  Pàg 237:60- 61  Pàg 229: 36- 39    Fotocòpies Unitats 8 i 9 Activitats de repàs d’ avaluació:  Fotocòpies voluntàries 7, 8 i 9 Armari llengua ortografia estudiada:  Treball obligatori Auca del llibre de lectura :  VALORACIÓ DE LA PROFESSORA -¡Comprovació del contingut !!!!!!   - Contingut (6 punts)  - Puntualitat (2 punts)    - Presentació (2 punts)       32

×