Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Krvarenje i zbrinjavanje rane

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Krvarenje i zbrinjavanje rane

 1. 1. KRVARENJE I ZAUSTAVLJANJE KRVARENJA © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 2. 2. POD KRVARENJEM SE PODRAZUMEVA ZAŽIVOTNI IZLAZAK KRVI IZ SISTEMA KRVNIH SUDOVA I SRCA © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 3. 3. PODELA KRVARENJA I - PREMA UZROKU: TRAUMATSKO ( nastaje usled dejstva mehani ke sile ) SPONTANO ( kao posledica nekog oboljenja krvi ili krvnih sudova) II - PREMA POVRE ENOM KRVNOM SUDU ARTERIJSKO VENSKO KAPILARNO © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 4. 4. PODELA KRVARENJA III - PREMA MESTU IZLIVANJA KRVI  SPOLJAŠNJE  UNUTRAŠNJE © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 5. 5. ETAPE ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA  PRVA POMO  MEDICINSKA POMO  SPECIJALISTI KA POMO © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 6. 6. PRVA POMO KOD KRVARENJA METODE ZAUSTAVLJANJA KRVARENJA:  PRITISAK PRSTIMA ILI PESNICOM  KOMPRESIVNI ZAVOJ  ELASTI NA POVESKA © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 7. 7. PRI TI SAK PRSTI MA IPESNI COM Krvni sud se pritiska uz vrstu podlogu (kost, zglob, grupa miši a) iznad mesta krvarenja (arterijsko) a ispod mesta krvarenja (vensko krvarenje) © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 8. 8. PRI TI SAK PRSTI MA I PESNI COM  Vratna arterija se pritiska svim prstima izuzev palca u predelu vrata  Nadlakti na arterija se pritiska sa etiri prsta nadlakti nu kost, a palac je sa zadnje supzoljne strane nadlaktice © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 9. 9. PRI TI SAK PRSTI MA I PESNI COM  Butna arterija se pritiska pesnicom u preponskoj jami odprilike gde se nalazi prednji rub pantalona  Zadkolena arterija se pritiska svim prstima u dnu zadkoleni ne jame © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 10. 10. PRI TI SAK PRSTI MA IPESNI COM  krvarenje iz stopala se zaustavlja pritiskom uz arterije uz potkoleni nu kost  Potpazušna arterija se pritiska uz nadlakti nu kost u pazušnoj jami pritiskom obe ruke, hvatom spolja © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 11. 11. PRI TI SAK PRSTI MA IPESNI COM
 12. 12. KOMPRESI VNI ZAVOJ  pratiti promenu boje kože ispod kompresivnog zavoja (modra ili bleda) i popustiti ako je neophodno
 13. 13. I MPROVI ZOVANI KOMPRESI VNI ZAVOJ
 14. 14. ELASTI NA POVESKA prethodno manuelna kompresija uvek se stavlja preko zavojnog materijala ili ode e  stavlja se što bliže povre enom krvnom sudu  posle stavljanja poveske ekstremitet se imobiliše  ne sme da stoji duže od 1,5 – 2 h (mora se evidentirati vreme kada je stavljena), a nakon 2 h od postavljanja postepeno se (ne naglo) popušta na 30 min
 15. 15. TAMPONADA RANE  primenjuje se tamo gde se kompresivni zavoj ili poveska ne mogu postaviti: vrat, grudni koš, trbuh  komadi sterilne gaze treba da ispune ranu bez praznog prostora i preko njih se stavlja zaštitni zavoj
 16. 16. KRVARENJE I Z NOSA Naj eš i uzroci su: udarac u nos, visok krvni pritisak, isuviše jako izduvavanje nosa, veliki fizi ki napor. Postupak zaustavljanja krvarenja iz nosa
 17. 17. KRVARENJE I Z UHA Naj eš i uzroci su: povrede uva, tumori i zapaljenja spoljnog i srednjeg uva. Postupak zaustavljanja krvarenja iz uva Proceniti ja inu krvarenja i odabrati najprikladniju metodu za zaustavljanje krvarenja. Pozvati službu hitne medicinske pomo i – 194. Preko povre enog uva staviti sterilnu gazu i prekriti je zavojem . Ako je povre eni svestan, postaviti ga u polusede i položaj sa glavom nagnutom na stranu povrede. Ako je osoba bez svesti, postaviti je u bo ni, koma položaj na stranu povrede. Ne sme se: tamponirati spoljašnji ušni kanal, vaditi strano telo, odstranjivati koagulumi.
 18. 18. POSTUPAK KOD I SKRVARENOSTI  Zaustaviti spoljašnje krvarenje, imobilisati povre ene ekstremitete.  Postaviti osobu u odgovaraju i položaj (položaj autotransfuzije: leži sa glavom naniže nogu podignutih 30 – 40 cm). Ova metoda se sve re e primenjuje kod teško povre enih zbog mogu nosti pogoršanja stanja (kod povrede donjih ekstremiteta, karlice, grudnog koša).  Utopliti osobu, ublažiti ose aj že i (vlažiti usne).  Pozvati hitnu medicinsku pomo i/ ili hitno transportovati povre enog u zdravstvenu ustanovu.  Ostati uz osobu do dolaska ekipe hitne pomo i i/ ili transporta do bolnice, ohrabriti ga, pratiti znakove životnih funkcija
 19. 19. RANE  Rane su naj eš i oblik povrede kod kojih dolazi do ošte enja kože ili sluzokože i drugih tkiva ispod njih.  Prema mehanizmu nastanka i vrsti predmeta kojim su nanete, rane imaju razli it izgled.  Nasataju dejstvom mehani ke sile, hemijskih i fizi kih agenasa. Mogu biti: OBI NE (povreena koža i potkožno tkivo) KOMPLIKOVANE (pored kože - povreda živaca, krvnih sudova, miši a, kostiju)
 20. 20. VRSTE RANA  ogrebotine (najlakši oblik rane nastao trenjem kože o neki vrst predmet)  posekotine (nastaju dejstvom se iva - noža, sekire, stakla..)  rane sa nagne enjem (dejstvom tupe sile pod pritiskom)  razderotine (nastaju pri radu sa mašinama i alatom)  ubodne rane  prostrelne rane  ujedne rane  smrskotine i amputacije
 21. 21. KARAKTERI STI KE RANE  uvek je otvorena u odnosu na spoljnu sredinu  uvek je mogu a infekcija rane  ranjeni deo tela uvek ima smanjenu funkcionalnu sposobnost  uvek je prisutno krvarenje iz rane (manje obilno ili obilno)  ostavlja invaliditet
 22. 22. ZBRI NJAVANJE RANE U PRVOJ POMO I 1. Sa povre enog dela tela skinuti ode u. 2. Zaustaviti krvarenje. 3. Previti ranu sterilnom gazom i zavojem. 4. Kod velikih rana imobilisati povre eni deo. 5. Pozvati službu hitne medicinske pomo i. 6. Povre enog transportovati do zdravstvene ustanove u adekvatnom položaju. 7. Svaku ranu definitivno zbrinjava lekar.
 23. 23. AMPUTACI JSKE POVREDE Definicija: Odvajanje dela tela (naj eš e ekstremiteti). Post upak s povre enim: •zaustaviti krvarenje podvezivanjem, •zbrinuti ranu, imobilisati patrljak u podignutom položaju, •preduzeti mere za spre avanje šoka. Post upak s am put iranim delom : •Amputirani deo se ne ispira, ne isti, ne dezinfikuje. •Zamotati ga u sterilnu gazu. •Saviti ga u plasti nu kesu koju treba dobro zatvoriti. •Sve staviti u drugu kesu ispunjenu vodom i ledom, zatvoriti. •Zamotati tkaninom ili novinama. •Nazna iti na kesi datum i vreme povrede i ime povre enog. •Amputirani deo transportovati zajedno s povre enim u bolnicu.
 24. 24. STRANA TELA U RANI  Strano telo je svaka strana materija koja u e u telo kroz ranu na koži ili prirodne otvore.  U okviru prve pomo i zabranjeno je vaditi strano telo jer može izazvati krvarenje ili još ve e ošte enje tkiva.  Ukoliko rana krvari, krvarenje se zaustavlja pritiskom na ranu oko zarivenog stranog tela i podizanjem ekstremiteta.  Preko rane postaviti sterilnu gazu, oko stranog tela (sve do njegovog vrha) postaviti slojeve gaze, zavoja ili „ evrek”, pa onda previti ne pritiskaju i ranu.  Imobilisati povre eni deo tela. © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved
 25. 25. STRANA TELA U RANI © 2012. I ntellectual Property Office. All rights reserved

×