Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ck-X{´hÀjw 2011tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-j¯v
amUw tacn Iyqdn Ah-X-cWw X¿m-dm-¡n-bXv ]T--tI-{µw, sIm«m-c-¡-c.
• 1903  s_Iz-dÂ, ]nbdn Iyqdn, amUw Iyqdn F¶n- hÀ¡v ^nkn-Ivkn-pÅ tm_Âk-½mw.• 1911  amUw Iyqdn¡v ck- X-{´-¯n-epÅ tm_ ...
• tdUntbmBIvSn-h-X-bpsS XpSÀ]-T--¯npw Kth-j- W-¯n-p-apÅ kw`m-h-- IÄ¡mbncp¶p ^nkn-Ivkn- pÅ tm_Âk-½mw.• s]mtfm-Wn-bhpw t...
1867 hw_À 7 v   t]mf−nse hmÀkbn Pn¨p.tacn kvt¢mtUmhvkvInF¶mWv bYmÀ° t]c.v Iq«pImcpw ho«pImcpwAhsf enänÂanb F¶p    ...
]nXmhv `uXnIimkv{X þKWnXimkv{XA[ym]Imbncp¶p. amXmhv A[ym]nI, ]m«pImcn,Nn{XImcn F¶oneIfnÂ{]ikvXbmbncp¶p. ]{´−mas¯ hbkn A½...
]¯p hb-Êm-b-t¸mÄA½ S-¯n-bn-cp¶t_mÀUn§v kvIqfnÂtNÀ¶v ]Tn-¡m³ XpS-§n.]n¶oSv s]¬Ip«n-IÄ¡pÅ kvIqfn tNcp-Ibpw 1884  AhnsS n¶v...
• t]mf-−nse tZiob ka-c-§-fn tacn-bpsS AÑ-tâbpw A½-bp-tSbpw IpSpw-_mw-K-§Ä kPoh ]¦mfn-I-fm-bn-cp-¶p.• AXp-aqew Ah-cpsS k...
• tacn-¡pw aq¯ ktlm-Zcn “t{_mWn-Ém-h”¡pw ]Tn- ¡Wsa¶v B{K-l-ap-−m-bn- cp-¶p.• F¶m AXn-pÅ ]Ww D−m-bn-cp-¶n-Ã.• BZyw tac...
• ktlm-Z-cn-amÀ Ah-cpsS hm¡p ]men-¨p.• AX-p-k-cn¨v t{_mWn-Ém-hsb ]Tn-¸n-¡m³ aq¶p hoSp-I-fn tacn tPmen-sN-bvXp.• t{_mWn-É...
1891  ]mcoknsetkmÀt_m¬kÀÆIemimebn tNÀ¶vKWnXw, `uXnIimkv{Xw,ckX{´w F¶nh]Tn¡m³ XpS§n.1893  `uXnIimkv{X¯nepw 1894 ÂKWnX¯ne...
• kvIqÄ Hm^v ^nknIvkv B³Uv sIan-kv{Sn-bn  C³kv{S-IvSÀ Bbn tPmen tm¡p-I-bm-bn-cp¶p ]nb-dn.• tacn-bpsS BZy Kth-j-W- ta-...
1895 PqssebnÂ]nbdnbpw tacn-bp-am-bpÅ  hnhmlw S¶p.
FIvkvþtd ¡v kam--amb      HcpXcw civan-IÄ   bp-td-nb¯n n¶pw    ]pd¯p hcp¶Xmbnsl³{Sn _Iz-d Is−¯n.   Cu hn...
•bptd-nbw kwbp-à-§-fn F´p-sN-bvXmepwbptd-nb¯nsâ Af-hn--p-k-cn¨p am{XamWv hnIn-c-W-¯nsâ km{µ-X F¶vtacn {i²n¨p.•AXp-sIm−v X...
Bä-¯n-p-Ån- S¡p-¶ GtXm {]{In-bbmWvCu hnIn-c-W-ap−m¡p-¶-sX¶ nK-a--¯nÂAhÀ F¯nt¨À¶p.tacn CXnv ‘tdUntbmBIvSn-hnän’ F¶pt]cn«p.
A¶v tdUntbmBIvSohvBbn Adn-b-s¸-«ncp¶ c−p aqe-I-§tf D−m-bn-cp-¶p-Åp.   bptd-n-bhpw   tXmdn-b-hp-w.
tacntbm-sSm¯p {]hÀ¯n¡p-¶-Xn-mbn         ]nbdn {InÌ-ep-I-sf-¡p-dn-¨pÅXsâ ]Tw nÀ¯nh-¨p.  k¦oÀ®-X-bpÅ Hcp     ...
1898 Pqssebn bptd-n-b-        t¯-¡mÄ tdUn-tbm- B-        IvSnhXbpÅ Hcp ]pXnb        ]ZmÀ°w AhÀ th...
1899 Pp-h-cn-bn  bptd-n-b-t¯-¡mÄ  ]¯p-e£w C-c«n tdUn-tbm-B-IvSn-h-X-bpÅ Hcp aqeIw IqSn   Is−-¯n. CXnv ‘tdUnbw’ F¶v ...
tacnbpsS ]T§fn n¶pÅ {][m Is−-¯epIÄ tdUnbw {]Im-ihpw NqSpw ]pd-¯p-hnSp¶p F¶Xpw Cu hnIn-c-W-§ÄssPh-tIm-i-§sf in-¸n¡p¶p F¶-X...
•tdUnbw shÅn-t]mseshfp-¯-Xm-Wv.•C¶v Iym³kÀNnIn-Õ¡pw ^vfqd-kâvs]bnâv nÀam-W-¯npw IpdªAf-hn tdUnbwD]-tbm-Kn-¡p-¶p.
tdUn-b-hpw AXn-tmSv kmay-apÅ KpW-[À½-§-   fpÅ t_cn-bhpw AS- §nb k¦oÀ®-amb Hcp [mXp-hmWv ]n¨v»³Uv. AXn-m tdUnbw am{Xw ...
• 1902 Bb-t¸mtg¡pw Hcp S¬ ]n¨v»³Un n¶pw 0.1 {Kmw tdUnbw t¢mssdUv AhÀ thÀXncn-s¨-Sp-¯p.• 1910 Bb-t¸mtg¡pw IqSnb Af-hn  ...
• ]n¨vs»³Un n¶pw ip²-amb tdUnbw thÀXn-cn-s¨-Sp-¡m-pÅ cmk-{]-{In-b-bpsS t]äâv kz´-am-¡m³ tacn B{K-ln-¨n-Ã.• imkv{X-k-aq-...
•1906þ Hcp IpXn-c-h−nb-]-I-S-¯n ]nb-dn-Iyqdn ac-W-a-S-ªp.•tdUn-tbm-B-IvSohv hnIn-c-W-§Ä [mcm-f-ambn GäXnmÂ]nbdn ZpÀ_-e-m...
• ]nb-dn-bpsS acWw tacnsb hÃmsX XfÀ¯n.• Kth-j-W-¯n ebn-¨- Xp-sIm-−p-am-{X-amWv B ZpJ-¯n n¶pw A-hÀ Ic-I-b-dn-b-Xv.
• tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em- im-e-bn ]nb-dn-sb BZ- cn-¡p-¶-Xnpth−n D−m- ¡s¸« s{]m^-k-À ]Zhn 1906  tacn¡p ÂIn.• A§s tacn t...
]nb-dn-bpsS t]cn              ma-I-cWw sN¿-             s¸« tdUnbw             C³Ìn...
•C³Ìn-äyq«v Bcw`n¨vA[nIw sshImsX H¶mwtemIalm-bp²w s]m«n-¸p-d-s¸«p.•AtXmsS C³Ìn-äyq-«nsetPmen-¡m-cpsS F®wsh«n-¡p-d-¡-s¸-«p....
]nb-dn-þ-tacn Iyqdn Z¼-Xn-IÄ¡v tm_Â  k½m--t¯m-sSm¸w e`n¨ kzÀ®-sa-UÂ   bp²-^−nte¡p kw`m-h sN¿pIbpwHcp gvkmbn tkh--a-  ...
•bp²-cw-K¯vtUmIvSÀamÀ¡v D]-tbm-Kn-¡m³ k©-cn-¡p¶tdUn-tbm-{Km^n bqWn-äp-IÄ nÀ½n-¡m³ tacntXrXzw ÂIn.•A§s k©-cn-¡p¶20 bqWn-äp-...
•]«m-f-¡msc NnIn-Õn-¡m³tdUn-b-¯n n¶p-−m-Ip¶ “dmtUm¬” nd¨sIm¨p Syq_p-IÄ tacnXs¶ tcn«v nÀ½n-¨vÂIn.•“enän Iyqdokv” F¶mWvCu ...
tUmIvSÀamÀ tcmKn-bpsS tcmK-_m-[n-X-ambtImi-§sf in-¸n-¡m³ Cu Syq_p-IÄ tImi-   §-fpsS ASp¯v tNÀ¯phbv¡pw.
•1918  bp²w Ah-km-n-¨-t¸mÄ tacn Xsâ a¡-fmbsFdn-tâbpw Cuhn-tâbpwH¸w Gsd mÄ sNe-hgn¨p.•c−p aq¶p hÀj-¯nvtijw ]mco-knse C³Ìn-...
•tdUn-b-hp-am-bpÅ nc-´-c-k-¼À¡w A]-I-S-am-sW¶vtacn-¡-dn-bn-Ãm-bn-cp-¶p.•tdUn-tbm-B-IväohvsFtkm-tSm-¸p-IÄ AS-§nb Syq_p-IÄ t...
tdUn-b-hp-am-bpÅnc-´-c-k-¼À¡waqew 1911 Bb-t¸m-tg¡pw tacn ISp¯hr¡-tcm-K-¯n--Sn-s¸-«p.
kpc-£m-kw-hn-[m--§Ä   H¶p-an-Ãm¯ Hcp   sjUn-emWv tacnKth-j-W-{]-hÀ¯--§Ä     sNbvXn-cp-¶-Xv.
• Cu hnIn-c-W-§Ä aqew D−m- Ip¶ A¹m-ÌnIv Ao-anb F¶ tcmKw _m[n-¨-tXmsS tacnbpsS BtcmKyw Ap- Znw £bn¨p h¶p.• tacn ssIImcy...
1934 Pqsse 4 v Ing-¡³ {^m³knseHcp km-täm-dn-b-¯n h¨vB al-¯mb Pohn-X-¯nv   Xnc-Èoe hoWp.
•  1903þ^n-kn-Ivkn tm_ k½mw•  1911-þ-sI-an-kv{Sn-bn tm_ k½mw•  1903-þ-tUhn saU•  1904-þ-am-äyqkn saU•  1909-þ-F...
• 1935-þ-hmgvkm tdUnbw C³Ìn-äyq-«nsâ ap¶n amUw Iyqdn-bpsS {]Xna• 1967þ amUw Iyqdn-bpsS HmÀ½bv¡v hmgvk-bn ayqkn-bw.• td...
• tm_Âk½mw tSnb BZy hn-X.   • c−p taJ-e-I-fn tm_ k½mw    tSnb Htc Hcp hnX.   • tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em-im-e-bnse   ...
bps-kvtImbv¡v th−n  yq kbânÌv amK-kn³ 2009      S-¯nb thms«-Sp-¸n      imkv{X-¯nÂGähpw Bth-iw-sIm-Ån-¡p¶ hn-X-...
am-hnI aqey-§-fpsS DZm-¯-am-Xr-I.   {]Xn-_-²-X-bpÅ imkv{X-K-th-j-I.     ASn-bp-d¨ kmaq-ly-t_m-[w.     efn-X-amb...
amUw Iyqdn-    F-s¶¶pwap¡v Bth-ihpw amXr-Ibpw   Bbn-cn-¡s«.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Madamcurrie

2,695 views

Published on

This presentation prepared by Mr. KVS Kartha on behalf of Parishath Padanakendram Kottarakkara for Science Classes Campaign in connection with the International Year of Chemistry.

You can use and share this presentation as per the terms of CC BY.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Madamcurrie

 1. 1. ck-X{´hÀjw 2011tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-j¯v
 2. 2. amUw tacn Iyqdn Ah-X-cWw X¿m-dm-¡n-bXv ]T--tI-{µw, sIm«m-c-¡-c.
 3. 3. • 1903  s_Iz-dÂ, ]nbdn Iyqdn, amUw Iyqdn F¶n- hÀ¡v ^nkn-Ivkn-pÅ tm_Âk-½mw.• 1911  amUw Iyqdn¡v ck- X-{´-¯n-epÅ tm_ k½m-w.• ^nkn-Ivknepw sIan-kv{Sn- bnepw tm_Âk½mw e`n¨ Htc Hcp hyàn amUw Iyqdn-bm-Wv.
 4. 4. • tdUntbmBIvSn-h-X-bpsS XpSÀ]-T--¯npw Kth-j- W-¯n-p-apÅ kw`m-h-- IÄ¡mbncp¶p ^nkn-Ivkn- pÅ tm_Âk-½mw.• s]mtfm-Wn-bhpw tdUn- bhpw I−p-]n-Sn-¨Xnpw Ah thÀXn-cn-s¨-Sp-¡m- pÅ cmk-{]-{Inb hnI-kn- ¸n-¨Xn-p-amWv ck-X-{´-¯n- epÅ tm_Â k½m-w.
 5. 5. 1867 hw_À 7 v t]mf−nse hmÀkbn Pn¨p.tacn kvt¢mtUmhvkvInF¶mWv bYmÀ° t]c.v Iq«pImcpw ho«pImcpwAhsf enänÂanb F¶p hnfn¨p.
 6. 6. ]nXmhv `uXnIimkv{X þKWnXimkv{XA[ym]Imbncp¶p. amXmhv A[ym]nI, ]m«pImcn,Nn{XImcn F¶oneIfnÂ{]ikvXbmbncp¶p. ]{´−mas¯ hbkn A½£b-tcmKw _m[n¨v acn¨p.
 7. 7. ]¯p hb-Êm-b-t¸mÄA½ S-¯n-bn-cp¶t_mÀUn§v kvIqfnÂtNÀ¶v ]Tn-¡m³ XpS-§n.]n¶oSv s]¬Ip«n-IÄ¡pÅ kvIqfn tNcp-Ibpw 1884  AhnsS n¶v]mkm-Ip-Ibpw sNbvXp.
 8. 8. • t]mf-−nse tZiob ka-c-§-fn tacn-bpsS AÑ-tâbpw A½-bp-tSbpw IpSpw-_mw-K-§Ä kPoh ]¦mfn-I-fm-bn-cp-¶p.• AXp-aqew Ah-cpsS kz¯p-¡Ä jvS-am-bn.• tacn-bpsS Xe-apd AXn-m km¼-¯nI ]cm-[o--X-I-fn s]«p.
 9. 9. • tacn-¡pw aq¯ ktlm-Zcn “t{_mWn-Ém-h”¡pw ]Tn- ¡Wsa¶v B{K-l-ap-−m-bn- cp-¶p.• F¶m AXn-pÅ ]Ww D−m-bn-cp-¶n-Ã.• BZyw tacn tPmen sNbvXv ]W-ap-−m-¡m-sa¶pw c−p hÀjw Ignªv tacnsb ]Tn-¡m³ klm-bn-¨m aXn-sb¶pw AhÀ Iq«mbn Xocp-am-n-¨p.
 10. 10. • ktlm-Z-cn-amÀ Ah-cpsS hm¡p ]men-¨p.• AX-p-k-cn¨v t{_mWn-Ém-hsb ]Tn-¸n-¡m³ aq¶p hoSp-I-fn tacn tPmen-sN-bvXp.• t{_mWn-Ém-hbpsS nÀ_-Ô-¯nv hg§n 1891  ]T--¯n-mbn tacn ]mco-kn-te¡v t]mbn.
 11. 11. 1891  ]mcoknsetkmÀt_m¬kÀÆIemimebn tNÀ¶vKWnXw, `uXnIimkv{Xw,ckX{´w F¶nh]Tn¡m³ XpS§n.1893  `uXnIimkv{X¯nepw 1894 ÂKWnX¯nepw _ncpZwtSn
 12. 12. • kvIqÄ Hm^v ^nknIvkv B³Uv sIan-kv{Sn-bn C³kv{S-IvSÀ Bbn tPmen tm¡p-I-bm-bn-cp¶p ]nb-dn.• tacn-bpsS BZy Kth-j-W- ta-J-e-bmb Im´n-I-X-bn- epÅ Xmev]-cy-amWv ]nb-dntbbpw tacn-tbbpw ASp-¸n-¨-Xv.
 13. 13. 1895 PqssebnÂ]nbdnbpw tacn-bp-am-bpÅ hnhmlw S¶p.
 14. 14. FIvkvþtd ¡v kam--amb HcpXcw civan-IÄ bp-td-nb¯n n¶pw ]pd¯p hcp¶Xmbnsl³{Sn _Iz-d Is−¯n. Cu hnIn-c-W-§-sf-¸än Bbn-cp¶ptacn-bpsS Kth-j-W-hn-j-bw.
 15. 15. •bptd-nbw kwbp-à-§-fn F´p-sN-bvXmepwbptd-nb¯nsâ Af-hn--p-k-cn¨p am{XamWv hnIn-c-W-¯nsâ km{µ-X F¶vtacn {i²n¨p.•AXp-sIm−v X·m-{X-IÄX½n-epÅ {]hÀ¯--¯n n¶Ã Bä-¯nÂn¶p-X-s¶-bmWo hnIn-c-W-§Ä F¶ Ap-am--¯n tacn F¯n-t¨À¶p.
 16. 16. Bä-¯n-p-Ån- S¡p-¶ GtXm {]{In-bbmWvCu hnIn-c-W-ap−m¡p-¶-sX¶ nK-a--¯nÂAhÀ F¯nt¨À¶p.tacn CXnv ‘tdUntbmBIvSn-hnän’ F¶pt]cn«p.
 17. 17. A¶v tdUntbmBIvSohvBbn Adn-b-s¸-«ncp¶ c−p aqe-I-§tf D−m-bn-cp-¶p-Åp. bptd-n-bhpw tXmdn-b-hp-w.
 18. 18. tacntbm-sSm¯p {]hÀ¯n¡p-¶-Xn-mbn ]nbdn {InÌ-ep-I-sf-¡p-dn-¨pÅXsâ ]Tw nÀ¯nh-¨p. k¦oÀ®-X-bpÅ Hcp [mXp-hmb ‘]n¨v»³UnÂ’ tacn Xsâ {]hÀ¯w XpSÀ¶p.
 19. 19. 1898 Pqssebn bptd-n-b- t¯-¡mÄ tdUn-tbm- B- IvSnhXbpÅ Hcp ]pXnb ]ZmÀ°w AhÀ thÀXn-cn-s¨- Sp-¯p.Xsâ P·-m-SntmSpÅ AZ-ay-amb {]Xn-]¯n- sIm−v Cu ]pXnb ]ZmÀ°s¯ tacn‘s]mtfm-Wnbw’ F¶p hnfn-¨p.
 20. 20. 1899 Pp-h-cn-bn bptd-n-b-t¯-¡mÄ ]¯p-e£w C-c«n tdUn-tbm-B-IvSn-h-X-bpÅ Hcp aqeIw IqSn Is−-¯n. CXnv ‘tdUnbw’ F¶v t]cv ÂIn.
 21. 21. tacnbpsS ]T§fn n¶pÅ {][m Is−-¯epIÄ tdUnbw {]Im-ihpw NqSpw ]pd-¯p-hnSp¶p F¶Xpw Cu hnIn-c-W-§ÄssPh-tIm-i-§sf in-¸n¡p¶p F¶-Xpam-Wv.
 22. 22. •tdUnbw shÅn-t]mseshfp-¯-Xm-Wv.•C¶v Iym³kÀNnIn-Õ¡pw ^vfqd-kâvs]bnâv nÀam-W-¯npw IpdªAf-hn tdUnbwD]-tbm-Kn-¡p-¶p.
 23. 23. tdUn-b-hpw AXn-tmSv kmay-apÅ KpW-[À½-§- fpÅ t_cn-bhpw AS- §nb k¦oÀ®-amb Hcp [mXp-hmWv ]n¨v»³Uv. AXn-m tdUnbw am{Xw thÀXn-cn-s¨-Sp-¡pI Gsd t¢i-I-c-am-Wv. 1898 Bb-t¸m-tg¡pw IyqdnZ¼-Xn-amÀ t_cnbw H«pw Ie-cm¯ Hcev]w td-Unbw thÀXn-cn-s¨-Sp-¯p.
 24. 24. • 1902 Bb-t¸mtg¡pw Hcp S¬ ]n¨v»³Un n¶pw 0.1 {Kmw tdUnbw t¢mssdUv AhÀ thÀXncn-s¨-Sp-¯p.• 1910 Bb-t¸mtg¡pw IqSnb Af-hn tdUnbw Hä¡v thÀXncn-s¨-Sp-¡mpÅ sshZKv[yw tacn BÀPn¨p Ign-ªn-cp¶p.
 25. 25. • ]n¨vs»³Un n¶pw ip²-amb tdUnbw thÀXn-cn-s¨-Sp-¡m-pÅ cmk-{]-{In-b-bpsS t]äâv kz´-am-¡m³ tacn B{K-ln-¨n-Ã.• imkv{X-k-aq-l-¯nv Cu hnZy kz´-am-Is« F¶m-W-hÀ B{K-ln-¨-Xv.
 26. 26. •1906þ Hcp IpXn-c-h−nb-]-I-S-¯n ]nb-dn-Iyqdn ac-W-a-S-ªp.•tdUn-tbm-B-IvSohv hnIn-c-W-§Ä [mcm-f-ambn GäXnmÂ]nbdn ZpÀ_-e-m-bn-cps¶¶vDuln-¡ps¶-¦nepw A]-ISwD−m-bXv AXp-sIm-−mWvF¶-Xnv hyà-amb sXfn-shm¶pw CÃ.
 27. 27. • ]nb-dn-bpsS acWw tacnsb hÃmsX XfÀ¯n.• Kth-j-W-¯n ebn-¨- Xp-sIm-−p-am-{X-amWv B ZpJ-¯n n¶pw A-hÀ Ic-I-b-dn-b-Xv.
 28. 28. • tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em- im-e-bn ]nb-dn-sb BZ- cn-¡p-¶-Xnpth−n D−m- ¡s¸« s{]m^-k-À ]Zhn 1906  tacn¡p ÂIn.• A§s tacn tkmÀ-t_m- Wnse BZy hn-Xm- s{]m-^-k-dm-bn.
 29. 29. ]nb-dn-bpsS t]cn ma-I-cWw sN¿- s¸« tdUnbw C³Ìn-«yq-«nsâ ]Wn-IÄ 1914 BKÌn ]qÀ¯o-I-cn¨p.{^©p-K-h¬saân n¶pÅ [-k-lm-b-t¯msS nÀ½n¨ C³Ìn-äyq«v {][m--ambpw sshZyimkv{X ta-J-e-bn-se Kth-j-W§Ä¡p th-−n-bmWv Øm]n-X-am-bXv.
 30. 30. •C³Ìn-äyq«v Bcw`n¨vA[nIw sshImsX H¶mwtemIalm-bp²w s]m«n-¸p-d-s¸«p.•AtXmsS C³Ìn-äyq-«nsetPmen-¡m-cpsS F®wsh«n-¡p-d-¡-s¸-«p.•tacnbpw aIÄ sFdnpwam{X-am-Wv A¶v C³Ìn-äyq-«n Ah-ti-jn-¨-Xv.
 31. 31. ]nb-dn-þ-tacn Iyqdn Z¼-Xn-IÄ¡v tm_Â k½m--t¯m-sSm¸w e`n¨ kzÀ®-sa-UÂ bp²-^−nte¡p kw`m-h sN¿pIbpwHcp gvkmbn tkh--a- p-jvSn-¡p-Ibpw sNbvXp.
 32. 32. •bp²-cw-K¯vtUmIvSÀamÀ¡v D]-tbm-Kn-¡m³ k©-cn-¡p¶tdUn-tbm-{Km^n bqWn-äp-IÄ nÀ½n-¡m³ tacntXrXzw ÂIn.•A§s k©-cn-¡p¶20 bqWn-äp-I-f-S¡w 220bqWn-äp-IÄnÀ½n-¡-s¸-«p.
 33. 33. •]«m-f-¡msc NnIn-Õn-¡m³tdUn-b-¯n n¶p-−m-Ip¶ “dmtUm¬” nd¨sIm¨p Syq_p-IÄ tacnXs¶ tcn«v nÀ½n-¨vÂIn.•“enän Iyqdokv” F¶mWvCu Syq_p-IÄ Adn-b-s¸-«-Xv.
 34. 34. tUmIvSÀamÀ tcmKn-bpsS tcmK-_m-[n-X-ambtImi-§sf in-¸n-¡m³ Cu Syq_p-IÄ tImi- §-fpsS ASp¯v tNÀ¯phbv¡pw.
 35. 35. •1918  bp²w Ah-km-n-¨-t¸mÄ tacn Xsâ a¡-fmbsFdn-tâbpw Cuhn-tâbpwH¸w Gsd mÄ sNe-hgn¨p.•c−p aq¶p hÀj-¯nvtijw ]mco-knse C³Ìn-äyq-«n Xncn-s¨¯n XsâtdUnbw Kthj-W-§-fnÂapgpIn.
 36. 36. •tdUn-b-hp-am-bpÅ nc-´-c-k-¼À¡w A]-I-S-am-sW¶vtacn-¡-dn-bn-Ãm-bn-cp-¶p.•tdUn-tbm-B-IväohvsFtkm-tSm-¸p-IÄ AS-§nb Syq_p-IÄ tacn tai-h-en-¸n kq£n-¡p-Ibpwt]m¡-än sIm−p--S-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p.
 37. 37. tdUn-b-hp-am-bpÅnc-´-c-k-¼À¡waqew 1911 Bb-t¸m-tg¡pw tacn ISp¯hr¡-tcm-K-¯n--Sn-s¸-«p.
 38. 38. kpc-£m-kw-hn-[m--§Ä H¶p-an-Ãm¯ Hcp sjUn-emWv tacnKth-j-W-{]-hÀ¯--§Ä sNbvXn-cp-¶-Xv.
 39. 39. • Cu hnIn-c-W-§Ä aqew D−m- Ip¶ A¹m-ÌnIv Ao-anb F¶ tcmKw _m[n-¨-tXmsS tacnbpsS BtcmKyw Ap- Znw £bn¨p h¶p.• tacn ssIImcyw sNbvXn-cp¶ t]¸-dp-IÄ t]mepw hfsc A]-I-S-Im-cn-I-fm-sW¶v Is−- ¯n-b-Xp-sIm−v seUvsse-n- §pÅ s]«n-I-fn-emWv C¶h kq£n-¨n-cn-¡p-¶-Xv.
 40. 40. 1934 Pqsse 4 v Ing-¡³ {^m³knseHcp km-täm-dn-b-¯n h¨vB al-¯mb Pohn-X-¯nv Xnc-Èoe hoWp.
 41. 41. • 1903þ^n-kn-Ivkn tm_ k½mw• 1911-þ-sI-an-kv{Sn-bn tm_ k½mw• 1903-þ-tUhn saU• 1904-þ-am-äyqkn saU• 1909-þ-F-en-b«v {Ik¬ saU• {^©v eoPn-b³ Hm^v HmWÀ• t]m-f−nse tem t]mfn-sS-Ivn-Iv, s]mkvm³ kÀh-I-em-im-e, {Iqt¡mhv PmKn-sb-tÃm-Wn-b³ - kÀh-I-em-im-e, hmgvk t]mfn-sS-IvnIv F¶n-h-bpsS HmW-ddn tUmIvS-tdäv
 42. 42. • 1935-þ-hmgvkm tdUnbw C³Ìn-äyq-«nsâ ap¶n amUw Iyqdn-bpsS {]Xna• 1967þ amUw Iyqdn-bpsS HmÀ½bv¡v hmgvk-bn ayqkn-bw.• tdUn-tbm-B-IvSo-h-X-bpsS bqWn-änv Iyqdn F¶p t]cp ÂIn.• Atäm-an-IvkwJy 96 DÅ aqe-I-¯nv Iyqdnbw F¶p t]cp ÂIn.• Iyqssd-äv, kvtImtkmhv kvssIäv, Ipt{]m-kvtIm-tkmhvkv kvssIäv F¶nh bptd-nbw [mXp-¡Ä¡p ÂInb t]cp-IÄ.• {^m³knsâ Ìm¼v, ]gb 500 {^m¦v tm«v, mW-b-§Ä Ch-bn amUw Iyqdn-bpsS Nn{Xw.
 43. 43. • tm_Âk½mw tSnb BZy hn-X. • c−p taJ-e-I-fn tm_ k½mw tSnb Htc Hcp hnX. • tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em-im-e-bnse BZy hnXm s{]m^-kÀ. • ]mcokv ]m´n-tbm-Wn-te¡v tijn-¸p- IÄ amä-s¸« BZy hnX. F¶n«pw {^©v kb³kv A¡m-Uan tacn¡v AwKXzw ÂIn-bn-Ã.hnX Bb-Xp-sIm-−p-am-{Xw.
 44. 44. bps-kvtImbv¡v th−n yq kbânÌv amK-kn³ 2009  S-¯nb thms«-Sp-¸n imkv{X-¯nÂGähpw Bth-iw-sIm-Ån-¡p¶ hn-X-bmbn sXc-sª-Sp-¡-s¸-«Xv aäm-cp-ambn-cp¶n-Ã. amUw Iyqdn Xs¶.
 45. 45. am-hnI aqey-§-fpsS DZm-¯-am-Xr-I. {]Xn-_-²-X-bpÅ imkv{X-K-th-j-I. ASn-bp-d¨ kmaq-ly-t_m-[w. efn-X-amb Pohn-X-ssi-en. hn-X-I-fpsS hgn-Im-«n.am-h-cm-in-¡v PohnXw _en-bÀ¸n¨ t]mcmfn.
 46. 46. amUw Iyqdn- F-s¶¶pwap¡v Bth-ihpw amXr-Ibpw Bbn-cn-¡s«.

×