SlideShare a Scribd company logo
km£y-]-{X-§Ä
    Hcphyàn-bp-tStbm/IpSpw-_-¯n-sâtbm/{]Øm--¯n-tâtbm/kwL-S-bp-        -
tStbm DÛ-hw, Dd-hn-Sw, hmkw, sXmgnÂ, Ccn-bv¡-Sw, `uXnI Poh-m-h-
ØIÄ/kmaqly/km¼-¯nI/kmwkvIm-cnI _豈 Ah-Øm-t`-Z-§Ä/ e£y-
§Ä/ IÀ½-§Ä/ ssIh-ikz-¯p-¡Ä/ aqeyw/ Ah-Im-in-IÄ/B{in-XÀ XpS-§n-bh
                  -
`qX-hÀ¯-am Imem-hØbv¡p hnt[-b-ambn kXy-kÔ-ambn t_m[y-s¸«v {]Xn]m-Zn¨v
               -                  -
X¿mÀ sN¿p¶ tcJ-I-fmWv km£y-]-{X-§Ä.
    ap-jy-k-aq-l¯nsâ hfÀ¨bv¡pw PohnX hr¯nbv¡pw CS-]mSpIÄ¡pw
             -
taÂ]-d-ª-co-Xn-bn-ep-ff km£y-]-{X-§Ä C¶s¯ kaql-¯n Hgn¨p IqSm³ ]äm-
¯-Xm-Wv. Bb-Xn-m ta¸-dª coXn-bn-ep-ff tkh--§Ä ÂIpIsb¶Xv kÀ¡m-
cnsâ _m[y-Xbpw IS-abp-am-Wv. Ch hkvXp-X-IfpsS tcJm-]-c-amb ]pÀnÀ½n-Xn-bm-
                -             -
Wv. Ap-_Ô tcJ-Ifpw kml-N-cy-§fpw ]cn-tim-[n¨v w sNbvXv icn-bmb Ah-
Ø-IÄ tcJ-I-fpsS cq]-¯n icn-bmb Af-hnepw/ Ah-Øbnepw/Bh-iy-amb ka-    -
b¯pw km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xp-­v. Ab-YmÀ°-amb km£y-]-{X-§Ä AÀlÀ¡v hnI-
k{]{Io-bbp-tSbpw aäpw KpWw F¯n-¡pw, JP-m-hnv jvSw hcp-¯pw, AÀlÀ¡v
      -
oXn ntj-[n-¡pw. km£y-]-{X-§fpsS kz`m-hw, LS-, Bh-iy-I-X, AÀl-X, ka-b-¢n-
]vX-X, X¿mÀ sN¿p¶ coXn, Dt]m-Xv_e-Xamb tcJ-IÄ, hkvXp-X-IÄ, F¶nh
                           - -
]cntim[n¨v km£y]{X§Ä X¿mÀ sNt¿­XmWv. Bh-iy-amb Ah-t_m-[hpw,               -
Nn´hpw sN¿m-sX-bp-ff tcJm-nÀ®bw Nm]n-f-fbpw Bh-iy-amb t_m[hpw Nn´-
hpw e`y-am-bn«pw km£y-]-{Xw ÂIm-¯Xv A[mÀ½n-I-amb A_²hpw nb-a-ew-L--
hp-am-Wv. (Thought without action is folly & action without thought is abortion)
 dhyq Un¸mÀ«p-saâv aptJ ÂIn-h-cp¶ km£y-]-{X-§sf¡pdn-¨p-ff Hcp ]T
kqNn-IbmWv Xmsg ImWn-¨n-«p-f-fXv.
    -                 -
  dhyq hIp-¸n km£y-]{X-§Ä ÂIm³ A[n-Im-c-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ff DtZym-K-ØÀ
1)   hntÃ-Pm-^o-kÀ        2)   Xl-knÂZmÀ 3)       BÀ. Un. H/ FÊv. Un. Fw
4)   sU]yq«n If-IvSÀ (P--dÂ) & F.-Un.Fw/PnÃm If-IvSÀ.
2)   ^okv:þ]«n-IPmXn/]«n-IhÀ¤ hn`m-K¯nÂs¸-«hÀ Hgn¨pÅhÀ ^okv _m[-I-a-
       -    -         -      -     -
Ã. CX-c-hn-`m-K¯nÂs¸-«hÀ¡v
        -        -      At]-£-bn 5 cq]-bpsS tImÀ«v^o-Ìm¼v ]Xn-¨n-
cn-¡-Ww.
3)   At]£m-^mdw :-þ PmXn, AK-Xn, hcp-am-w, Xncnadn-bÂ, tän-hn-än, sUman-
    sskÂ, dnte-j³ jn¸v, ^manen sa¼À jn¸v F¶n-hbv¡v nÝnX ^md-¯n-ep-ff
    At]£ kaÀ¸n¡mw ( GO (Ms) no. 354/07/RD dt 1.10.2007 ) tijn¡p-¶-hbv¡v
    shf-f-¡-S-em-kn Bhiyw hyà-am-¡n At]£ ÂImw.
4)   At]£ BcpsS ap¼msI kaÀ¸n-¡Ww :-þ               hntÃ-Pm-^o-kÀ,    Xl-
knÂZmÀ, BÀ. Un.H (kÀ«n-^n-¡-änsâ kz`m-hw, Bh-iy-IX, A[n-Im-c]-cn[n F¶n--     -
hbv¡v hnt[-b-am-bn) km£y-]{X§Ä¡mbn e`n-¡p¶ At]-£-IÄ¡pw ssI¸äv
ckoXv ÂtI-­-XmWv.
                     hcp-am kÀ«n-^n-¡äv
            nÝnX ^md-¯n-epÅ At]-£-tbm-sSm¸w tdj³ ImÀUnsâ/
]IÀ¸v ssIh-i`qan-IfpsS Ic-¨o«v/DtZymKØ-cm-sW-¦n i¼-fkÀ«n-^n-¡äv /nIpXn
         -    -                        -
Zmb-I-cm-sW-¦n _Ô-s¸« tcJ-IÄ, aä-ph-cp-am-§-fp-s­¦n Ah-bpsS sXfn-hp-
                               -
IÄ, hcp-am-s¯ kw_-Ôn-¨n-«p-ff kXy-{]-kvXm-h F¶n-h-bpÄs¸sS e`n-am¡n Bh-
iy-sa-¦n IpSp-X {]mtZ-in-Im-tzjWw S¯n hcp-amw nÝbn¨v km£y]{Xw
ÂIm-hp-¶-XmWv. ( GO (ms) 192/85/RD dt 23.03.85)
              hcp-am nÀ®-bw At]-£m-Xo-bXn¡v ]nt¶m«pÅ Hcp hÀj-
                                  -
t¯-¡mWv S-t¯-­Xv. nIp-Xn-Zm-bI tcJ-IÄ h¨m-sW-¦n Ignª km¼-¯nI
hÀjs¯ hcp-amw amZ-Þ-am-¡Ww . kÀ¡mÀ- D-¯chv (ssIs¿gp¯v)
304/2006/XobXn 28/10/2006 {]Imcw hnZym-Zym-kIm-cy-§Ä¡v At]-£m-Xo-bXn-¡p-
                              -             -
sXm«pap-¼pÅ km¼-¯n-I-hÀjw ASn-Øm--am¡n hcp-amw km£y-s¸Spt¯-­-Xm-Wv.
Hcn-¡epw `mhn-bn-te-¡pÅ hcp-amw {]h-Nn¨v km£y-s¸-Sp¯-cp-Xv. hcp-amw F¶mÂ
IpSpw-_-¯nse AwK-§Ä bYmÀ°-ambpw k¼m-Z-n¡p¶ Ønc-h-cp-amw F¶À°-
amhp¶XmWv. hcp-amw km£y-s¸Spt¯-­Xv hyàn-bp-tStbm/ IpSpw-_-¯n-sâtbm
BWv. kµÀ`-him kmaq-lnI {]Øm-§-fp-tSbpw / kwL-S-I-fp-tSbpw hcp-amw
          -               -             -
km£y-s¸-Sp-¯mw. 'IpSpw_w' F¶ ]Zw sIm­v At]-£-I³, amXm-]n-Xm-¡Ä, c£-
IÀ¯m-hv, Ahn-hm-ln-X-cmb ktlmZco ktlmZc-·mÀ, At]-£-tm-sSm¸w Xma-kn-
                                              1
¡p¶ B{in-Xcpw Ahn-hm-ln-Xcpw nb-a-]-c-ambn Zs¯-Sp-¡s¸-«n-SpÅ hcpapÄs¸-sS--
bpÅ a¡fpw BIp-¶p. Ahn-hm-ln-XÀ {]tXyIw Xma-k-am-bn-cp-¶mepw Ah-cpsS IpSpw-
_-h-cp-amw         Xn«-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ  ANvO-tâbpw     A½-bp-tSbpw      hcp-amw
DÄs¡mÅnt¡-§-Xm-Wv.
     IpSpw_ hcp-amw Xn«-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ IpSp_¯nse hn[-hIfmb            - -      ]p{Xn-
amÀ/ktlm-Z-cn-amÀ F¶n-h-cpsS hcp-amw Hgn-hm-¡-Ww. DtZym-K-Ø-cpsS tkhw Ah-
km-n-¸n-¡p-t¼mÄ e`n-¡p¶ Bp-Iq-ey-§Ä ( Pensionary benefits – commuted value leave
surrender/ festival allowence) Hgn-hm-¡Ww. s]³j-dpsS £ma_¯ aäv Ae-h³kp-IÄ
(t_-knIv s]³j³ Hgn-sI) Hgn-hm-¡-Ww.             DtZym-K-Ø-cpsS ASn-Øm i¼fw/
£ma_¯/ ho«p-hm-SI _¯/kvs]jy i¼fw/sU]yq-t«-j³ Ae-h³kv F¶nh
tNÀ¯v IpSpw-_-h-cp-amw Xn«-s¸-Sp-¯mw. bm{Xm-_¯/HmW-td-dnbw F¶nh hcp-am
nÀ®-b-¯n tNÀt¡-­Xn-Ã. (kÀ¡p-eÀ w: 31616/D2/85/RD dt 21.08.86) +2/Un{Kn
                    -
tImgvkp-Ifnse hnZymÀ°n-IÄ¡v ^okm-p-ey-¯n-mbn IpSpw-_-h-cp-amw nÝ-bn-¡p-
       -
t¼mÄ DtZym-KØ-cpsS £ma _¯/ F¨v. BÀ. F F¶nh Hgn-hm-¡m-hp-¶Xm-Wv.
             -                                    -
F¶m s{]m^-jW tImtfPv/ kmt¦-XnI hnZym-`ymk Øm]-§Ä/ _ncp-Zm--´c
                -                         -
_ncpZ tImgvkp-IÄ F¶n-hbv¡v koäv dnkÀth-j³ Bp-Iq-ey-¯npw aäpw hcp-amw
nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ ASn-Øm i¼fw/ £ma-_¯/ F¨v. BÀ. F F¶nh tNÀ¡-Ww.
( GO (p) no: 29/02/RD dt 26.02.02 + circular no: 47223/D2/85/RD dt 19.10.88)
     hym]m-c-¯n n¶p-ff hcp-amw Aäm-Zmbw Xn«-s¸-Sp¯n km£y-s¸-Sp-t¯-­-
Xm-Wv.(Gross income – Gross expenditure = Net income (GO (ms) 307/92/Rd dt 17.06.92) BZm-
bn-Ip-Xn-b-S-bv¡p-¶-hÀ¡v nIpXn nÀ®-b-tc-J-I-fpsS ASn-Øm--¯nepw aäp-f-fhÀ¡v         -
hcpamw kw_-Ôn¨ kXy-{]-kvXm-hbpw am-Z-WvU-am¡n Atz-j-W-hn-t[-bambn
                        -                           -
hcp-amw nÝ-bn-¡m-hp-¶Xm-Wv.      -   hnZym-`ym-km-h-iy-¯n-p-f-fXpw, hntZi¯v tPmen
                                      -
sNbvXv hcp-¶h-cpsS At]-£-bnepw {]mY-an-Iambn kXy-{]-kvXm-hbpw IqSmsX {]tZ-
           -                             -
in-Im-tz-jWw F¶nh Ah-ew-_n¨v sNt¿-­-Xm-Wv. hkvXp-h-I-I-fn n¶p-ff hcp-am-
w,     ssIh-i-hkvXp-X-I-fnse-        tZlWvUw/hnf-I-fnse        hchv      (m-fo-
tIcw/sÃv/dºÀ/tXbne apX-em-b-h) F¶n-h-bnhv n¶p-ff Aäm-Zbw Xn«-s¸-Sp¯n
sN¿m-hp-¶Xm-Wv. Bh-iy-sa-¦n s]m¶pw hne S-]-Sn-¨«-§-fnse am-ZWvUw D]-tbm-
        -                          -
Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. hmS-I-bn--¯n-ep-ff hcp-amw B hcp-am ne-bn IW-¡m-¡Ww
(hmÀjnI hcp-amw hmÀjnI sNe-hv)             Ah-i-Iem/ kmln-Xy-Im-c-·mÀ¡v ÂIp¶
hcp-am kÀ«n-^n-¡än {]mb-]qÀ¯n-bmb a¡-fpsS hcp-amw tNÀ¡-Wsa-¶n-Ã. (GO
                 -                           -
(ms) no. 106/86 dt 20.04.86)
     Xt±-ikz-bw-`-cW Øm]-§Ä/ {Kma-hn-Ik hIp¸v/ inip-t£a hIp¸pIÄ
          -             -        -
S-¸n-em-¡p¶ hIp-¸p-Ifn-te¡v ÂIm³ hcp-am nÀ®b km£y-]{Xw At]-£-
                   -
IÀ¡v tcn«v ÂtI-­-Xn-Ã. KpW-t`m-àm-¡sf sXc-sª-Sp-¡p-¶-Xn-te¡v Bh-iy-amb
hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡m-p-ff ^oÂUv eh Ìm^v Sn hIp-¸p-IÄ¡p­v. F¶m GsX-
¦nepw KpW-t`m-àm-hnsâ/ hyàn-bpsS IpSpw-_-hm-ÀjnIhc-pamw km£y-s¸-Sp-¯W-                 -
sa¶v D¯-chm-Zn-Xz-s¸« A[n-Imcn Bh-iy-s¸Sp¶ ]£w hcp-am nÀ®bw S¯n
         -
km£y-s¸-Sp-¯n ÂtI-­-Xm-Wv. F¶m sXmgn clnX thXw / kzbw sXmgnÂ
              -
]²Xn F¶n-h-bn A¸o At]-£-bn³ta Xl-knÂZmÀ hcp-am--nÀ®bw S¯n
km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. kwØm--¯n-I¯v kwØm kÀ¡mÀ Øm]-§-fn-
                           -                       -
te¡v IpSpw-_h-cp-am km£y]{Xw ÂtI-­Xv hntÃ-Pm-^o-kdm-Wv. {]tXy-Im-h-iy-
            -                           -
§Ä¡v/tI{µ-kÀ¡mÀ hIp-¸nv/kwØm-¯nv ]pd-¯p-ff Bh-iy§Ä¡v hntÃ-Pm-
                            -
^o-k-dpsS dnt¸mÀ«npw ip]mÀi¡pw hnt[-bambn Xl-knÂZmÀ km£y]{Xw ÂtI-
                             -
­-Xm-Wv. kzIm-cy-Øm-]--§-fn-te¡pw hmWnPy _m¦p-I-fn-te¡pw IpSpw-_h-cp-amw         -
km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xn-Ã.
     kam-izmk sXmgn ]²-Xn-bv¡mbn hcp-amw nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ bm{Xm-¸Sn Hgn-
¨p-ff FÃm _¯-Ifpw tNÀ¯v hcp-amw Xn«-s¸-Sp-¯Ww.         -
(GO (Ms) 342/98/RD dt 28.08.99)
            hntÃ-Pm-^o-kÀ nÀ®-bn-¡p¶ hcp-am-¯n-t·Â Bt£]w
                             -
Ds­-¦n Xl-knÂZmÀ¡v A¸o ÂIm-hp-¶Xm-Wv. Cu Ah-Ø-bn RDO -dn-hn-
                       -
j³ A[n-Im-cn-bm-bn-cn-¡pw. Xl-knÂZmÀ nÀ®-bn-¡p¶ hcp-am-¯n Bt£]w
                               -
Ds­-¦n A¸o BÀ. Un. H/ sU]yq«n If-IvSÀ (P--dÂ) F¶n-hÀ¡v ÂImw.
DhnsS PnÃm If-IyÀ dnhn-j³ A[n-Imcn Bbn-cn-¡pw.
Zqtc-Jm-_Ô km£y-]-{X-§Ä


                                                    2
1) _n.-Sn. BÀ/X­-t¸À ]IÀ¸v km£y-s¸-Sp-¯Â
          Ah-Imiw kn²n-¨n-«p-ff/ ssIh-ihpw Icw AS-hp-ap-ff hkvXp-
¡-fpsS tcJ-IÄ þ Af-hpw, kÀtÆ hnh-c-§fpw ({]-am-Ww, ]Sbw/nIpXn-b-Shv XkoXv
apX-hm-bh) tNÀ¯v shff t]¸-dn At]-£n-¡-Ww. _Ô-s¸« _n.-Sn.-BÀ/X­-t¸À
      -
]IÀ¸nsâ AÊ km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xm-Wv. kwØm-¯np ]pd-t¯¡pw
                            -
{]tXy-Im-h-iy-¯npw Xl-knÂZmÀ km£ys¸-Sp¯n ÂI-Ww.
2) ssIh-im-hImi kÀ«n-^n-¡äv
       -
          nÝnX ^md-¯n-ep-ff At]£ ssIh-im-p-`h `qan-bpsS nIp-Xn-
b-Shv ckoXv/B[m-c¸-IÀ¸v F¶nh klnXw kaÀ¸n-¡-Ww. `qan-bn³ta-ep-ff At]-£-
Isâ Ap-`-h-Imiw/ssIhiw F¶nh ]cn-tim-[n¨v Dd-¸m¡n kÀ«n-^n-¡äv ÂImhp-¶-
Xm-Wv. tI{µ-kÀ¡mÀ Øm]--§-fn-te¡pw/hIp-¸p-Ifn-te¡pw/kwØm--¯nv ]pd-
                        -
t¯¡pw Nne {]tXy-Im-h-iy-§Ä¡pw hntÃ-Pm-^o-kdpsS dnt¸mÀ«v/ip]mÀi {]Imcw
                       -
Xl-knÂZmÀ ÂtI-­Xm-Wv.
           -
3) semt¡-j³ kÀ«n-^n-¡äv/ kvsI¨v
          shf-f-¡-S-em-kn 5 cq]m-bpsS tImÀ«v Ìm¼v ]Xn-¨v, hkvXp-
hnsâ B[mcw/ ]«bw/Ic-a-S¨ cko-Xv, e`y-amb aäv tcJ-IÄ klnXw At]£ kaÀ¸n-
¡-Ww. kÀtÆ tcJ-I-fpsS ]cn-tim-[-bv¡pw, `qan-bpsS InS-¸npw ssIh-i-¯npw Af-
hnpw hnt[-bambn hkvXp-hn-te-¡p-ff KXm-X-KX kuIcyw hyà-am¡n FepI
        -
tNÀ¯v hnkvXr-Xnbpw Ap-`-hhpw Ic-aShpw DÄs¡m-f-fn¨v hnh-c-Whpw kvsI¨pw
                   -
X¿mÀ sNbvXv km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xm-Wv. {]tXy-Im-h-iy-¯npw kwØm--
¯nv ]pd-t¯¡pw tI{µ Kh¬saâv hIp-¸p-IÄ¡pw GP³kn-IÄ¡pw hntÃ-Pm-^o-
kdpsS dnt¸mÀ«v/ip]mÀibv¡v hnt[-bambn Xl-knÂZmÀ ÂtI-­Xm-Wv.
                  -            -
4) `qhn-n-tbmK km£y-]{Xw
         shff t]¸-dn At]-£n-¡Ww ne-hn `qan-bpsS D]-tbm-Km-
hØ km£y-s¸-Sp¯n ÂIp¶Xnte¡v dh-yq-tc-J-IÄ {]Imcw `qan-bpsS Cw
t_m[y-s¸-«v, ssIhiw/Ap-`hw/Ah-Imiw F¶n-h-bpsS tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨v,
IcaShv hnh-chpw hnkvXr-Xn-bpw, Nnä ¼cpw kÀtÆ ¼cpw DÄs¡m-f-fn¨v FepI
tNÀ¯v `qan-bpsS X-Xmb D]-tbm-K-¯n amäw h¶-Xn Bt£-]-an-sÃ-¶p-ff _Ô-
s¸« kÀ¡mÀ hIp-¸p-IfpsS k½-X-]{Xw DÄs¡m-f-fn¨v km£y-]{Xw ÂImhp-¶Xm-
           -                          -
Wv. dhyq P]vXn/Aäm-¨vsaâv F¶n-hbn-söv Dd-¸m-¡Ww. (Cw amdn-bn-«p-ff kml-N-
                 -      -
cy-¯n Irjn hIp-¸nsâ F³. H. kn hm§-Ww) hntÃ-Pm-^o-kdpsS dnt¸mÀ«nepw
                             -
ip]mÀi-bnepw D]cn ]cn-tim-[ S¯n Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂIp-I.
5) tkmÄh³kn kÀ«n-^n-¡äv
    Hcp hyàn-bpsS/ Øm]-¯nsâ BkvXn/_m[yX/Xncn-¨-Shv tijn F¶nh
                -
t_m[ys¸«p-ff km£y-]-{X-amWv CXv. shf-f-t]-¸-dn ssIh-im-p-`h `qan-IfpsS-
hnhcw/B[mcw/IpSn-IS kÀ«n-^n-¡äv/]«bw Ic-¨o«v F¶n-h, At]-£-Isâ t]cnÂ
hm§nb 50 cq] ap{Z-]-{X-apÄs¸sS At]-£n-¡-Ww. tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨pw {]mtZ-in-Im-
tz-jWw S-¯nbpw BkvXn/_m[yX/CS-]m-Sp-IÄ t_m[y-s¸«v 5 e£w cq] hsc-bp-
ff km£y-]-{X-§Ä hn. Hbv¡v ÂImw. 5 e£-¯nv apI-fn XpIbv¡v hntÃ-Pm-^o-k-
dpsS dnt¸mÀ«n-sâbpw ip]mÀi-bp-sSbpw D]cn ]cn-tim-[bp-tSbpw ASn-Øm-¯nÂ
                          -         -
Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂIpw. kwØmtXc Bh-iy-§Ä¡pw {]tXy-Im-hiy-        -
§Ä¡pw Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂI-Ww. dhyq P]vXn/Aäm-¨vsaâv F¶nh ne-
hn-ep-ff `pan-bn³ta km£y-]{Xw ÂI-cp-Xv.
6) hmeyqthj³ kÀ«n-^n-¡äv
    5 e£w hsc-bp-ff XpI-bv¡mbn At]£ hn. Hbv¡pw AXnv apI-fn-ep-f-fXnv-
Xl-knÂZmÀ¡pw At]£ ÂI-Ww.         aqey-nÀ®bw S-t¯­ `qan-bpsS
B[mcw/]«-bw, Ic-¨o-«v, IpSn-IS kÀ«n-^n-¡äv F¶nh lmP-cm-¡-Ww. dhyq
P]vXn/Aäm¨vsaâv F¶n-h-bnà F¶v Dd-¸m-¡-Ww. hmeyq-th-jv hnt[-b-am-t¡­ `qan-
bn 5000 cq]mbv¡v apI-fn aXn-¸p-hne nÝ-bn-¡m-hp¶ sI«n-S-§Ä/aäv Ap-_-
ÔnÀ½m-W-§Ä Ds­-¦n _Ô-s¸« ]n.-U-»q.Un F³Pn-o-bdpsS hne nÀ®b
                            -
km£y-]{Xw hm§n Sn XpIbpw tNÀt¡-­Xm-Wv. Sn `qan-bpsS ASn-Øm hne nÀ®-
                   -
bn¨v {]mtZ-inI It¼mf aqey hÀ²/hkvXp-hnsâ hnI-k aqeyw F¶nh t_m[y-
s¸«v hne nÀ®bw S-t¯-­-Xm-Wv. Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂtI­ kml-Ncy-       -
¯n dnt¸mÀ«pw,ip-]mÀibpw Ap-_-Ôtc-J-Ifpw kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv.
                  -
P·/hmk-Øe/]ucXz _Ô km£y-]{X§Ä
                                       3
1) tän-hnän kÀ«n-^n-¡äv
        tän-hnän/Xmakw F¶nh ImWn-¡p¶ tdj³ ImÀUv/ Xnc-¨-dn-bÂ
ImÀUv/ P- -kÀ«n-^n-¡äv/ kvIqÄ kÀ«n-^n-¡äv/ `qtc-J-IÄ F¶n-h-bpsS ]IÀt¸msS
At]-£n-¡Ww. Atz-j-WmÀ°w hn. Hbv¡v km£y-]{Xw ÂImw. tIc-f-¯n Pn-
       -
¨-hÀ¡pw Ah-cpsS Ip«n-IÄ¡pw aäv kwØm-¯v Pn¨v hnhm-ln-X-cmbn tIc-f¯nÂ-
Ønc-ambn Xma-kn-¡p¶hÀ¡pw Ip«n-IÄ¡pw kÀ«n-^n-¡äv ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. tIc-f-
¯nv ]pd-t¯¡pw {]tXy-Im-h-iy-¯npw hntÃ-Pm-^o-k-dpsS ip]mÀibnt·Â Xml-
knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂI-Ww. tän-hnän -kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ At]-£-Isâ
Aѳ/A½ F¶-bmsf hyà-am¡n Pn¨ hntÃPv, Xmeq-¡v. Pnà DÄs¡m-f-fn¨v
km£y-]-{Xw ÂtI-­-Xm-Wv.
( GO (Rt) No. 1553/08/RD dt 6.5.08 + GO (ms) 205/83/RD dt 26.02.83)
    2) dkn-U³jy tän-hnän/ dkn-Uâv kÀ«n-^n-¡äv
    At]-£-I³ Xm¡m-en-I-ambn Xma-kn-¨p-h-cp¶ Øew, Xma-k-¯nsâ Dt±-iw,
    kÀ«n^n¡änsâ BhiyIX, lmPcm¡p¶ tcJIÄ (Xncn¨dnb kÀ«n^n¡äv,
hmSIio«v/ ]©mb¯v tcJIÄ XpS§nbh) ]cntim[n¨pw {]mtZinImtzjWw
S¯nbpw     kÀ«n^n¡äv     ÂImhp¶XmWv.      CXv   XmXv¡menI kz`mhapÅ
km£y]{XamWv. hntÃPv Hu^okÀ ÂInhcp¶p.

(3)sUmanssk kÀ«n^n¡äv
    ({]Xntcm[ hIp¸nte¡v ÂIp¶ P·{Kl/ Ønchmk km£y]{Xw)
   Cu km£y]{Xw XlknÂZmÀ ÂInhcp¶p CXnv PohnXImew {]m_eyw .
nÝnX ^md¯n At]£ ÂIWw. At]£Isâ amXm]nXm¡fpsS ]ucXz
tcJIfpw/Pw/Ønchmkw F¶nh tcJm]cambpw {]mtZinImtzjW¯nepw
t_m[ys¸«v XlknÂZmÀ km£y]{Xw evIpw. CXv knänk¬jn¸v mjWmenän
kÀ«n^n¡änv ]Icambn D]tbmKs¸Spt¯­XmWv.
(4) P acW cPnkvt{Sj³ kw_Ôn¨pÅ D¯chv
  P acW cPnkvt{Sj³ N«§Ä {]Imcw Phpw acWhpw nÝnX
kabMvlÄ¡pÅn cPnÌdv sNt¿­Xpw km£y]{XMvMÄ ÂtI­Xpw Xt±i
kzbw `cW Øm]§fnse _Ôs¸« cPnÌmdmWv F¶m Bbh bYmkabw
cPnÌÀ sN¿vXn«nsæn cPnÌÀ sN¿p¶Xnte¡pÅ D¯chv ÂtI­Xv BÀ.Un.H.
BWv.    dhyq   UnhjW    Hm^okÀ¡v  e`n¡p¶   At]£bnt·Â
{]mtZinImtzjWw S¯n Pw, ap³]p amXmhnsâtbm ]nXmhnsâtbm, P·/hmk
Øe§fn    cPnÌÀ   sNbvXn«nsæn  Dd¸p hcpt¯­Xpw   _Ôs¸«
Øm]§fpsS km£y]{X§Ä e`yamt¡­XpamWv. At]£I³ Adnbn¡p¶
PXobXnbpsS IrXyX {]mtZinImtzjW¯n      Dd¸mt¡­XmWv.  kvIqÄ
kÀ«n^n¡äpIÄ/   ]mkvt]mÀ«v   /Úmkvm  kÀ«n^n¡äpIÄ/  SnbmfpsS
_ÔphÃm¯ F¶m SnbmÄ ]dbp¶ PXobXnbn Adnhpw ]IzXbpaps­¶v
t_m[ys¸Sp¶   IpdªXv c­v t]cpsSsb¦nepw km£nsamgnIÄ, aäp e`yamb
tcJIÄ   F¶nh    ]cntim[n¨v  ip]mÀi  dnt¸mÀ«v tae[nImcn¡v
ÂtI­XmWv.hntZicmPy§fn S¶ Pw cPnÌÀ sN¿p¶Xnv Sn XobXnbnÂ
Pn¨psh¶v ImWn¡p¶ {]kvXpX cmPys¯ tcJIÄ lmPcmt¡­XmWv.
          (4) hyàn/ IpSpw_ _Ôkm£y]{X§Ä
  1.  sshhmlnI _Ôw sXfnbn¡p¶XnpÅ km£y ]{Xw

      shÅ¡Semkn At]£n¡Ww. hnhmlw cPnÌÀ sNbvXn«pÅXnsâ
tcJ, Xncn¨dnb ImÀUv / tdj³ ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸v DÂs¸sS ÂIWw.
tcJIfpsS ]cntim[, {]mtZinImtzjWw F¶nh¡v hnt[bambn km£y]{Xw
ÂImw.


  2. hn[h/ hn`mcy³ ( Widow / Widower)

    shÅ¡Semkn       At]£n¡Ww.      bYmkabw     `À¯mhnsâtbm
  `mcybpsStbm


                                         4
acW kÀ«n^nIvItämsS Xncn¨dnb ImÀUv/ tdj³ ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸pw
tNÀ¯v At]£n¡Ww. tcJIfpsS ]cntim[, {]mtZinImtzjWw F¶nh¡v
hnt[bambn  km£y]{Xw    ÂImw.     {]tXyImhiy¯npw        kwØm¯nv
]pdt¯¡pÅXpw XlknÂZmÀ ÂtI­XmWv. GgphÀj¯n IqSpXembn
BfpIsf ImWmXmb tIÊpIfnepw _Ôs¸« t]meoknsâ                 am³ anÊnwKv
tIÊnmkv]Zamb F^v.sF.BÀ/ tIkv KXn km£y]{Xw F¶nhbv¡pw
{]mtZinImtzjW¯npw hnt[bambn ImWmnÃm¯bmÄ jvSs¸«p F¶
nKa¯n ta¸dª km£y]{Xw             ÂImhp¶XmWv. BpIqey§Ä
e`yamIp¶XnmsW¦n 50 cq]m ]{X¯n kXy{]kvXmhIqSn FgpXn hm§n
kq£nt¡­XmWv. ( Martial status verification certificate see circular no 81847/D2/87/RD dtd,
6/3/88.)

  3. ^manen sa¼Àjn¸v kÀ«n^n¡äv
   shÅ¡Semkn At]£n¡Ww. tdj³ ImÀUv/ {]amWw. kvvIqÄ
kÀ«n^n¡äv/ Xncn¨dnb ImÀUv/ kXy{]kvXmh F¶nh IqSn lmPcm¡Ww.
{]mtZinImtzjW¯nv  hnt[bambn Bhiysa¦n  Ab    km£nsamgn
tcJs¸Sp¯n XoÀ¸p I¸n¨v km£y]{Xw ÂImw. {]tXyImhiy¯npw
kwØm¯nv ]pdt¯¡pw XlknÂZmÀ hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³taÂ
ÂIp¶Xmbncn¡pw.


  4.   hn`mcy³ / hn[hm ]pÀ hnhmlw sNbvXn«nsö km£y]{Xw
   hntÃPv B^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡Ww. tdj³ ImÀUv/ Xncn¨dnbÂ
ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸pIqSn tNÀ¡Ww. {]mtZinImtzjW¯n nehnepÅ
sshhmlnImhØ   t_m[ys¸SWw.  Bhiysa¦n    Ab  km£nsamgn
tcJs¸Sp¯Ww.   {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv
Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂIpw.

  (5)
   dntej³jn¸v kÀ«n^n¡äv / Uns¸³Uvkn kÀ«n^n¡dvdv)
   hntÃPv Hm^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡mw. tdj³ ImÀUv/ kvIqÄ
kÀ«n^n¡äv/ B[mc§Ä F¶nh ]cntim[n¨pw, kXy{]kvXmh FgpXn hm§nbpw,
km£nsamgntcJs¸Sp¯nbpw {]mtZinImtzjW¯n t_m[ys¸«pw km£y]{Xw
ÂtI­XmWv.   {]tXyImhiy¯npw  kwØm¯nv  ]pdt¯¡pw hntÃPv
Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂtI­XmWv.


  (6)c­pw HcmfmsW¶ km£y]{Xw( One and the same certificate)
    hntÃPv Hm^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡mw. H¶msW¶v km£ys¸Sp¯n
Int«­bmÄ hyXymk§Ä kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ (tdj³ ImÀUv/ kvIqÄ
kÀ«n^n¡äv/Xncn¨dnb ImÀUv/ {]amWw ]mÊt]mÀ«v/ P kÀ«n^n¡äv)
XpS§nbh kXy{]kvXmh klnXw lmPcm¡Ww. tcJIÂ ]cntim[n¨pw
{]mtZinImtzjWw S¯nbpw km£y]{Xw evImw. {]tXyImhiy¯npw
kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ
km£y]{Xw ÂIp¶XmWv.

      5 km¼¯nI ]nt¶m¡meØbpw B{ib¯zanÃmbvabpw sXfnbn¡p¶
              km£y]{X§Ä

  1.   AKXn km£y]{Xw( Destitute certificate)
   kÀ«n^n¡dvdnsâ BhiyIX hyàam¡n shÅt]¸dn At]£n¡Ww.
tdj³ ImÀUv/ Xncn¨dnb ImÀUv/_Ôp¡Ä/ AhIminIÄ/ssIi kz¯pIfpsS
hnhc§sf  kw_Ôn¨pÅ   {]kvXmh  F¶nh  tNÀ¯ncn¡Ww.  SnbmÄ
AKXnbmsW F¶v Atzjn¨v t_m[ys¸«v km£ys¸Sp¯Ww. BKXn F¶mÂ
Bcmepw kwc£n¡s¸SmnÃm¯ hcpamtam k¼t¯m CÃm¯ AmtcmKyhmpw
B{ibXzhpw  Pohtm]m[nIfpw  e`yam¡m³  AÀl³   F¶v kmcw.
{]tXyImhiy¯npw   kwØm¯nv   ]pdt¯¡pw  hntÃPv Hm^okdpsS
ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂIp¶XmWv.

                                            5
2. C³UnPâv km£y]{Xw

   Hcp hyànt¡m/IpSpw_¯ntm kaql¯n nen¶p t]mcmpÅ
km¼¯nI t{kmXÊpItfm/ hcpamtam Csöpw ]nt¶m¡mhØbnemsW¶pw
SnbmÄ¡p nehn   Ah e`yam¡mpÅ kmlNcyw Csöpw ImWn¡p¶
km£y]{Xw
   kwØm¯nI¯v s]mXpsh Cu km£y]{Xw hntÃPv H^okdmWv ÂIn
hcp¶Xv.  F¶m kwØm¯nv ]pdt¯¡pw {]tXyImhiy¯npw hntÃPv
Hm^okÀ/ XlknÂZmÀ F¶ncpsS AtzjW dnt¸À«np hnt[bambn  Sn
ÂInhcp¶p.
             At]-£m-t^m-d-¯nsâ amXrI

1.   DtZym-KmÀYn-bpsS t]cv, Co-jyÂ
    (Cw-¥o-jnÂ)(a-e-bm-f-¯nÂ)      :
2.   I¯n-S]m-Sp-IÄ S-t¯­ taÂhn-emkw
        -
    PnÃ, ]n³tImUv F¶nh klnXw       :
3.   Ønc-amb taÂhn-emkw          :
4.   ]uc-Xzw, kwØm-w, PnÃ, Xmeq¡v    :
5.   ]nXm-hn-tâ-tbm, amXm-hn-tâ-tbm,
    c£n-Xm-hn-tâtbm t]cv         :
6.   P-Xo-bXn (A-¡-¯nepw A£-c-¯n-epw)
       -                :
7.   kv{Xotbm, ]pcp-jtm?         :
8.   aXw, PmXn/D]-PmXn          :
9.   ]«n-I-PmXn ]«n-I-hÀ¤ aäp ]nt¶m¡
    kap-Zmb AwK-amtWm          :
10.   hnap-à-`-S-mtWm           :
11.   hnI-emw-KmtWm
         -             :
12.   hnZym-`ymk tbmKy-XIÄ
              -         :
                            6
sP.Un.kn/F¨v.-Un.kn       _ncpZw/      ssS¸v ssdänMv  _ncpZ¯nÂ
    X¯pey tbmKyX                            sP.Un.kn/F¨v.-
                 _ncp-Zm-´c _ncpZw
                      -                 Un.kn
                                      X¯peyamb
                                      kl-IcW
                                         -
                                       tbmKyX
13.    At]-£n-¡p¶ Imä-Kdn/XkvXnI/kwL-¯nsâ t]cv


      Imä-Kdn         XkvXnI       i¼-f-kvsI-bn    kwL-¯nsâ
                                      t]cv
      1/2009         sk{I«dn                1
                                     2
      2/2009        Pqn-bÀ ¢À¡v               1
                                     2
                                     3
                                     4


14.    hnÚm-]-{]-Imcw AS-bvt¡­ XpI
         -
 Un.Un ¼À       {_m©v tImUv     _m¦nsâ t]cv   XobXn       XpI
            ¼À
15.    lmP-cm-¡nb tcJ-bpsS hnh-c§Ä
                  -

     1. hbÊv sXfn-bn-¡p-¶-Xnv

     2. PmXn sXfn-bn-¡p-¶-Xnv
     3. hnap-à-`-S³ sXfn-bn-¡p-¶-Xnv

     4. hnI-emw-K³ sXfn-bn-¡p-¶-Xnv
     5. tbmKyX sXfn-bn-¡p-¶Xnv
                -

     (kÀ«n-^n-¡äv/ s{]mhn-j kÀ«n-^n-¡äv
                -                  1.
     kz´-ambn km£y-s¸-Sp-¯nb icn-¸-IÀ¸v kln-Xw) 2.


              3.


                                              7
{]XnÚ

   ta¸d-ªn-«p-ff hnh-c-§Ä Fsâ Adn-hnepw D¯-ahn-izm-k-¯nepw icn-bm-
                        -
sW¶pw BbXv sXfn-bn-¡m³ Bh-iy-amb {]am-W§Ä Fsâ ]¡-ep-s­¶pw CXn-
                    -
m {]XnÚ sN¿p-¶p.

Øew                     H¸v
XobXn                    DtZym-KmÀ°n-bpsS t]cv


VI PmXn/aX/ kmaqlymhØIÄ sXfnbn¡p¶ km£y]{X§Ä
  1. PmXnkÀ«n^n¡äv
  ]«nIPmXn  ]«nI   hÀ¤¡mÀs¡mgnsIbpÅ   FÃm  hn`mK¡mÀ¡pw
kwØm¯nI¯pÅ      Bhiy¯nmbn,   At]£bn³ta    PmXn/aXw
km£ys¸Spt¯­Xv hntÃPv Hm^okÀamcmWv. kwØm¯nv ]pd¯mbpÅXpw
{]tXyImhiy¯npw    hntÃPm^okdpsS  ip]mÀibnt·Â   XlknÂZmÀ
evtI­XmWv.   kmaqlyambpw   km¼¯nIambpw  ]n¶m¡w   n¡p¶
hn`mK¡mÀ¡mWv s]mXpsh PmXnþaX km£y]{X§Ä Bhiyambn hcpI. Cu
hn`mK¯nÂs¸Sp¶ PmXn/kapZmb hnhc§Ä hniZambn Kh¬saâv hnÚm]w
S¯nbn«pÅXv   ]cntim[n¨pw  At]£I³    lmPcm¡p¶  tcJIfpsS
]n³_e¯nepw {]mtZinI AtzjWw S¯n t_m[ys¸«v thWw km£y]{X§Ä
evtI­Xv.
         ]«nIPmXn /]«nI hÀ¤§Ä¡pÅ km£y]{Xw

 C³Uy³ `cWLSbpsS 341,342 AptOZbpkcn¨v ]mÀesaâv ]mÊm¡n
`cWLSbpsS H¶pw c­pw ]«nIbn DÄs¸Sp¯s¸«hcmWv ]«nIPmXn¡mcpw
]«nIhÀ¤¡mcpw. Cu enÌn DÄs¸Sp¯s¸«hÀ¡p am{Xsa `cWLSmpkrXamb
BpIqey§Ä¡p AÀlX tSp¶pÅq. Cu hn`mK¡mÀ¡pÅ km£y]{Xw,
At]£bn³ta     hntÃPm^okd³amÀ    Ap_ÔtcJIÄ    ]cntim[n¨pw
{]mtZinImtzjWw   S¯nbpw  t_m[ys¸«v X¿mÀ sN¿p¶ dnt¸mÀ«nsâbpw
ip]mÀibpsSbpw ASnØm¯n XlknÂZmÀ evtI­XmWv. kÀ«n^n¡änv Hcp
hÀjs¯   Imemh[nbp­mbncn¡p¶Xpw    {]tXyImhiy§Ä¡mbn   {]tXyIw
{]tXyIw km£y]{X§Ä evtI­XpamWv.
  hymP PmXnkÀ«n^n¡äv e`yam¡n Sn hn`mK¡mcpsS BpIqey§Ä AÀl
kapZmb§Ä tSnsbSp¡p¶ AhØ Hgnhmt¡­XmWv.
   (1)  PmXnt¸cnse kmayX (H.C.kn.se X­m³, ]Xnbm³ ]«nIPmXnbnse
       X­m³ ]Xnb³ F¶nh {i²n¨mepw)
   (2)   s]mXpt]cpIÄ   D]tbmKn¡Â    adbm¡n   AÀlamb
       km£y]{X§Ä tSpI. (BZn B{Ô, BZn {ZmhnU, BZn IÀ®mSI
       XpS§nb hn`mK¯n    km£y]{Xw Bhiys¸Sp¶hÀ Xm¦fpsS
       amXr`mjbpw , ]qÀÆnIcpsS P·Øehpw hnhcn¨v C¯cw
       s]mXpt]cpIfn    Adnbs¸Sp¶   PmXn  Xm¦fpsSXmsW¶v
       AhImis¸Sp¶p.


                                   8
(3)  Ipes¯mgnense  kmayX AhImis¸«pw (Nne ]«nIPmXn/]«nI
      hÀ¤¡mcpsS Ipes¯mgn Xm¦fpsS kapZmb¡mcpw sNbvXphcp¶p
      F¶ AhImi¯nt·Â DZx ]m­nip{Z, ]m­n shÅmf hn`mK§Ä)
   (4)   Ay kwØm§fn n¶pw IpSntbdnbXnsâ adhn (]qÀÆnIÀ
      tIcf¯ntebv¡p IpSntbdnbXmsW¶pw, AhÀ Ab kwØm¯v
      ]«nI PmXn, ]«nI hÀ¤ kapZmbamsW¶pw ImWnbv¡p¶ Nne
      tcJIÄ Na¨v tIcf¯nse ]«nIPmXn ]«nIhÀ¤ kapZmb§fpsS
      BpIqey§Ä¡mbn {ian¨phcp¶p. DZmx sIm­sdÊn F¶ t]cnÂ
      sdÍymÀ kapZmbhpw Ihd F¶ t]cn KhdmbnUp hn`mKhpw)
   (5)  Häs¸« `q{]tZi¯v Xmakn¡p¶Xnm ]«nIhÀ¤¡mcpsS enÌnÂ
      DÄs¡m­phcp¶ Nne kapZmb§fpsS t]cp adbm¡n PmXn
      kÀ«n^n¡äv Bhiys¸SpI. (DZmx Ip¶ha¶mSnþ ssltd©v
      nhmknIÄ tZhnIpfw Xmeq¡v)
   (6)  Nne kzImcy kwLSIÄ cPnÌÀ sNbvXv kapZmbhpw/ sXmgnepw
      {]Jym]n¨p PmXn AhImis¸Sp¶Xp hgnbpw (Nne kwLSIfpsS
      hnhcw {]tXyIw tNÀ¯ncn¡p¶p. ]«nI 1)
   (7)  Øm]nX XmXv]cyt¯msS ItjvIpamcn IWs¡Sp¸nepw   aäpw
      At¶hsc CÃm¯ kapZmb/PmXn t]cpIÄ ÂIn tcJIÄ Na¨v
      XpSÀ¶v PmXn km£y]{Xw AhImis¸SpI. kvIqÄ {]thikab¯v
      sXämbn PmXnkm£y]{Xw Bhiys¸SpI.
   (8)  kvIqÄ {]thi kab¯v sXämbn PmXnt¸cpIÄ tNÀ¯v
      kÀ«n^n¡äpIÄ e`yam¡n AhImihmZap¶bn¡pI.
   (9)  dhyq A[nImcnIfÃm¯hcn n¶pw (]©mb¯v {]knUâv
      /Fw.FÂ.F/Fw.]n) km£y]{Xw IcØam¡n At]£n¡Â XpS§n
      ]e    amÀ¤§fn    ]«nIPmXn    ]«nIhÀ¤¡mcpsS
      kwhcWmpIqey§fpw aäpw tSnsbSp¡m³. {ian¡p¶ hn`mK¡msc
      ap¶nÂI­v  hkvXpXIÄ  t_m[ys¸«v    km£y]{X§Ä
      evtI­XmWv. (]«nIPmXn BpIqeyw X«nsbSp¡p¶ AÀl
      kapZmbw / hmkØew F¶nh {]Xn]mZn¡p¶ enkväv {]tXyIw
      tNÀ¯ncn¡p¶p ]«nI 2).

   hymP PmXnkÀ«n^n¡äv XSbp¶Xnte¡v kÀ«n^n¡äp ÂIm³ nbpàcmb
DtZymKØÀ¡v   Xsâ   A[nImc]cn[nbnepÅ    ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤
hn`mK§sf¡pdn¨pÅ   AdnhpthWw.  ap³KmanIÄ sXämbn  evInbn«pÅ
km£y]{X§Ä XpScm³ AphZnbv¡cpXv. sXäv Nq­n¡m«m³ ss[cyw Im«Ww.
kwibapÅ At]£Ifn³ta       IqSpX AtzjW¯nmbn tae[nImcnIÄ/
InÀ«mUkv (chwi KthjWhn`mKw) apXembhÀ¡p dnt¸mÀ«v ÂIn adp]Sn
e`yam¡n S]SnIÄ XpScm³ IgnbWw. ImemIme§fn ]«nIPmXn/ ]«nI hÀ¤
H.C.kn. /H._n.kn. hn`mK§fn hcp¶ amä§Ä DÄs¡mÅn¨phcp¶ hnÚm]w/
tcJIÄ DÄs¡mÅp¶ IcpX ^b kq£n¡Ww.


                                9
PmXn  kÀ«n^n¡änv At]£n¡p¶hcpsS    kztZiw Ct¸mÄ
Xmakn¨phcp¶Øe¯v Aà F¶v I­m        AhÀ Pn¨v hfÀ¶Xmeq¡v
A[nImcnbnÂn¶pw PmXn/aX km£y]{Xw e`yam¡n ]cntim[nt¡­XmWv.

   aX]cnhÀ¯w S¯nb hn`mK§Ä¡v XncnsI lnµpaXw kzoIcn¡p¶Xnv
       Xmsg¸dbp¶ dn¡mÀUpIÄ lmPcmt¡­XmWv.
   1. ip²n kÀ«n^n¡äv
   2. ip²n  IÀ½¯n   kw_Ôn¨   BfpIfpsS ]qÀ®amb t]cpw
    taÂhnemkhpw
   3. At]£I³ aX]cnhÀ¯w S¯nbXnpÅ Kkäv hnÚm]w.
   4. aX]cnhÀ¯¯nv tijw lnµphmbn«mWv Pohn¨v t]mcp¶sX¶
    D¯chmZnXzs¸« kapZmbmKw§fpsS km£y]{Xw.


         ip²n kÀ«n^n¡äv evIm³ A[nImcs¸«hÀ

(1) AJne`mcX A¿¸ tkhmkwLw
(2) BÄ C³Uym Zbmµ kmÂthj³ anj³, Bcy kamPv, tIcf
  {_m©v, Xncph´]pcw
(3) tIcf lnµp anj³ Xncph´]pcw
(4) {iocmaZmkanj³bqWnthgvkÂskmsskän, {iooeIWvT]pcwþ695581
(5) tImgnt¡mSv BcykamPv, BcykamPvaµnÀ,]pXnbXd]n.H,
   tImgnt¡mSvþ 623004).

]«nIPmXn/]«nI-tKm{XhÀ¤ hn`mK¡mÀ¡v   km£y]{X§Ä   ÂIpt¼mÄ
taev]dªn«pÅ ]Z§fpw _Ôs¸« PmXn/aXw t]cpaÃmsXbpÅ ]Z§Ä
D]tbmKn¡cpXv. (kÀ¡peÀ w]Àþ22198/C2/08/].P.].h.hnIk hIp¸v XobXn
5hw_À 2008)

   nbampkrXaÃmsX Zs¯Sp¡p¶ Ip«nIfpsS PmXn ØnXn hfÀ¯p
amXm]nXm¡Ä   Htc  PmXn¡mcmsW¦n    AhcpsS PmXnbpw,  hyXykvX
PmXn¡msc¦n Ip«n GXv PmXnbnemtWm hfÀ¶phcp¶Xv B PmXnbpw,
hfÀ¯pamXm]nXm¡Ä nba]cambn hnhmlnXcsæn hfÀ¯½bpsS PmXn
kn²nbpsa¶pw hniZam¡nbn«p­v.(kÀ¡peÀ w.11196/Pn/ F¨v.]n.F¨v. _n._n.
F^v._n XobXn 19/5/2000) nbampkcWw Zs¯Sp¡p¶ Ip«nIfpsS Imcy¯nÂ
km[mcW tIkpIfnse t]mse PmXn kn²n¡p¶Xmbncn¡pw.
                 ]«nI 1
     hymP PmXn X«n¸pImÀ D­m¡nb Nne kwLSIfpsS t]cpIÄ Xmsg
                sImSp¡p¶p.
   1. BZn B{Ô kamPw, tImgnt¡mSvþ Ipih³, In¼mc³, F¶o
     kapZmbwK§Ä BZn B{Ôm kÀ«n^n¡äv In«m³ th­n D­m¡nb
     kwLS
   2. BÄ tIcf `cXÀ sFIy kwLw, sImÃwþ emän³ It¯men¡À `cX
     IrkvXy³ kÀ«n^n¡äv In«m³th­n D­m¡nbk kwLS


                                10
3. `cX/]ch IrkvXy³ skmsskänþ imkvXmwtIm«bn {]mtZinIambn
  acbv¡m³amÀ F¶v Adnbs¸Sp¶ IrkvXymnIÄ `cX IrkvXybmn
  Asæn ]ch IrkvXymn kÀ«n^n¡äv In«m³ th­ D­m¡nb kwLS
4. ]mW³ Atkmkntbj³, Xncph´]pcwþ ]m­n shÅmf, ]m­n iq{ZÀ
  kapZmb¡mÀ, ]mW³ kÀ«n^n¡änp th­n.
5. BÄ tIcf Ihd kamPw Xncph´]pcw þ Khd mbnUpamÀ, Ihd/ Khd
  kÀ«n^n¡änpth­n.
6. X­m³ kÀÆokv skmsskän Xncph´]pcw þ Cugh/ XobÀ
  kapZmb¡mÀ X­m³ kÀ«n^n¡änpth­n.
7. aeb³ tkhm kwLw, CSp¡n þ Ip¶pw shÅmfÀ aeb³
  kÀ«n^n¡änpth­n
8. aethS³ kwLw CSp¡n þ shÅmfÀ aethS³ kÀ«n^n¡änpth­n.
9. ae Acb³ IctbmKw XncphÃþ AciamÀ aebcb³ kÀ«n^n¡änpth­n.
10. ]Wnb³ Atkmkntbj³ s]m¶c ]Wnbm¡Ä ]Wnb³ kÀ«n^¡änp
  th­n.
11. tamK³  kwLS,  I®qÀ  þ  apIb³/hmZkapZmb¡mÀ  tamKÀ
  kÀ«n^n¡änpth­n.
12. tIcf IssSb³ kamPw sImgnt¡mSv, ]me¡mSv, ae¸pdwþ XS¨ns¡mó
  kapZmbw IssSb³ kÀ«n^n¡änpth­n.

               ]«nI 2
]«nIPmXn BpIqeyw X«nsbSp¡p¶ AÀl kapZmbw, hmkØew

   1.  X­m³- þþ Cugh/Xn¿ þ ]me¡mSv, XrÈqÀ, PnÃIfnepw
      kao]{]tZi§fnepw
   2.  X­m³þ X¨³ F¶ I½mf hn`mKwþ ]¯wXn«, sImÃw, Be¸pg
      PnÃIfnÂ
   3.  Ihdþ_enPKhd, Ihd mbnUp, Khsd mbnUpþ tIcfw ]cs¡
   4.  mbmSnþ HUvVmbv¡³þ ]¯wXn«
   5.  ]ch³, `cXÀ þ emän³ It¯men¡À þ sImÃw, Xncph´]pcw
      PnÃIÄ.
   6.  th«ph³þ miph³, Xangv _mÀ_Àþ thSphÀ]nÅ þ ]me¡mSv PnÃ,
      Xncph´]pcw PnÃbnse CughcpsS _mÀ_ÀamÀþ sImÃw, Be¸pg,
      tIm«bw, XrÈqÀ, Xncph´]pcw PnÃIÄ.
   7.  tamKÀþtamIb³, hme³, [ohc hn`mKwþ I®qÀ, tImgnt¡mSv.
   8.  BZn {ZmhnUþIpw`c³, Ipeme³þ sImgnt¡mSv, ae¸pdw, hbmSv,
      I®qÀ PnÃIÄ.
   9.  AcpÔXnbÀþ ImhpXob³, ASpt¯m³þ sImgnt¡mSv, ae¸pdw PnÃ.
   10.  ]ch³, Nhf¡mc³þFdWmIpfw þFdWmIpfw,Be¸pg PnÃ.
   11.  BZn B{Ôþ bmZh³, Ipeme³, Ipw`c³, awKf, Kufn, Bcyb
      £{Xnbþ I®qÀ , tImgnt¡mSv, ae¸pdw PnÃIÄ.
   12.  IssSb³þ IS¨n sImó (I½mfhn`mKw)þþtImgnt¡mSv, ae¸pdw,
      ]me¡mSv.
   13.  ]ųþ hnf¡n¯embÀ, ]WvUnXÀþ sImÃw, Xncph´]pcw PnÃ.
   14.  ]pebth«ph³þmiph³, _mÀ_À, ]me¡mSv PnÃ.
   15.  ]Xnb³þ   hbm«nse  ]«nIhÀ¤¯nÂs¸Sp¯m³    sd¡saâv
      sNbvXn«pÅ ]Xnb³
   16.  N¢nb³þ tXmÂs¡mó kapZmb¡mÀ þ XrÈqÀ, ae¸pdw,
      tImgnt¡mSv PnÃIÄ.
   17.  a®m³þ shfpt¯S¯pmbÀþ Xncph´]pcw PnÃ.

                                11
18. ]mW³þ]m­n shÅmf/ ]m­niq{Zþ Xncph´]pcw PnÃ.
      19. Ipdh³/kn²Àþ th«phÀ ]nÅþXrÈqÀ Be¸pg, tIm«bw, sImÃw,
        Xncph´]pcw PnÃIÄ.
      20. t_mb³þ HUvVmbv¡³þ ae¸pdw, XrÈqÀ, ]me¡mSv PnÃIÄ.

                 ]«nI hÀ¤w
1. sImWvUsdUvVnþ sdUvVymÀþ ap³ XncpsIm¨n {]tZiw
2. asse]­mcwþ ]­mcwþ ap³ XncpsIm¨n {]tZihpw ]me¡mSv PnÃbpw.
3. aebcb³þ Acb³ [ohc hn`mKw
4. aebcb IrkvXymnþ aäp IrkvXymnIÄþ CSp¡n, tIm«bw PnÃIÄ.
5. aeb³, Ip¶ph a¶mSnþ tZhnIpfw, CSp¡n.
6. aethS³þ a©pmSv shÅmfÀþ ambqÀ {]tZiw, tZhnIpfw Xmeq¡v.
7. aebcb³þamh³þCSp¡n
8. ]Wnb³þ]Wnbm¡Äþ Nmh¡mSv, XrÈqÀ.
9. Im«pmbv¡³þ mbv¡³þBkvXm´c tKmà mbv¡³, HUvVmbv¡³, Ip«ph³þ
ae¸pdw, ]me¡mbv, XrÈqÀ, Be¸pg, tIm«bw, PnÃIÄ.
10. ASnbm³þ miph³þ tZhnIpfw, CSp¡n.
11. a¶m³þ AKk, a®m³þ I®qÀ, ImkÀtKmUv PnÃIÄ.
12. Cchme³þhme³þ FdWmIpfw, Xncph´]pcw PnÃIÄ.
13. adm«nþtjWmbv(KuUkmckzX{_mÒWÀ)þ ImkÀtImSv PnÃ.
14. ln ]peb³þ ]peb³, aX ]cnhÀ¯w sNbvX ]peb³þ hbmSv tIm«bw
PnÃIÄ
15 Ducmfnþ Ipdh³þ ]¯wXn« PnÃ.
            an{i hnhmlnXÀ¡pÅ km£y]{Xw
    hn`n¶PmXn/kapZmbw F¶nhbnÂs¸« BÄ¡mcpsS sshhmlnImhØ
ImWn¡p¶ km£y]{X¯npÅ At]£bn³ta hntÃPm^okdpsS AtzjW
dnt¸mÀ«pw, ip]mÀibpw Ap_Ô tcJIfpw ]cntim[n¨v XlknÂZmÀ km£y]{Xw
evtI­XmWv.    Cu   km£y]{X¯n   an{i  PmXn  hnhmlmhØbmWv
km£ys¸Spt¯­Xv.
        an{i hnhmlnXcpsS a¡Ä¡pÅ PmXn kÀ«n^n¡äv
    an{ihnhmlnXcmb amXm]nXm¡Ä¡v AhcpsS Ip«nIsf amXmhnsâtbm
]nXmhnsâtbm   PmXnbnepw  /aX¯nepw tNÀ¯v  hfÀ¯mhp¶XmWv. Cu
hn`mK¯nepÅ BÄ¡mcpsS At]£bnt·Â lmPcm¡p¶ tcJIÄ ]cntim[n¨v
{]mtZinImtzjWw S¯n AhÀ nehn GXv PmXn/ kapZmb¯nÂs¸«p Pohn¨v
t]mcp¶p. B kaqlw Ahsc AwKoIcn¡pt¶m F¶v ]cntim[n¨v B kaql¯nsâ
BNmc§fpw hnizmk§fpw   Apkcnbv¡p¶pt­m F¶v t_m²ys¸«v PmXn
kÀ«n^n¡äv ÂImhp¶XmWv. C¯c¯n apt¶m¡/ ]nt¶m¡ PmXn¡mÀ
X½nepÅ an{i hnhml¯n ]nd¶Ip«n¡v At]£mÀ°w ]n¶m¡ PmXnbnepÅ
km£y]{Xw taev]dª hkvXpXIÄ t_m[ys¸«p ÂImhp¶XmWv.
   an{ihnhmlnXcn  HcmÄ  ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤¯nÂs¸«bmfmsW¦nÂ
AhÀ¡p­mIp¶ Ip«nIfpw bYm{Iaw ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤ hn`mK¯nepw
BNmcmpjvTm§fnepw/kmaqlnI/km¼¯nI/ hnZym`ymk ]n¶m¡mhØbnepw
DÄs¸«p hcp¶p F¶v t_m[ys¸Sp¶ AhØbnÂ, B kaqlw Sn Ip«nsbbpw
                                 12
amXm]nXm¡sfbpw B kaql¯nsâ `mKambn          DÄs¡m­v hcp¶Xmbpw
AtzjW¯n t_m[ys¸«m ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤¯nÂs¸«bmfmsW¶ hnhcw
km£ys¸Sp¯mhp¶XmWv. (kÀ¡peÀ D¯chv w. 129/2008/ Fkv.kn.Fkv.än. Un Un
XobXn. 20/11/2008).
   km¼¯nIþkmaqlnI ]nt¶m¡mhØ sXfnbn¡p¶ km£y]{Xwþ tm¬
              {IoansebÀ kÀ«n^n¡äv.
    nÝnXt^md¯n At]£n¡Ww. km£y]{Xw nÝnX^md¯n evIWw.
tI{µ    Kh¬saâv     Un¸mÀ«psa³dnsebpw    /   Øm]§fnsebpw
DtZymKkwhcW¯nmbn tm¬{IoansebÀ kÀ«n^n¡äv ÂIp¶XnpÅhcpam
]cn[n 4.5 e£w cq]bmbn nÝbn¨ncn¡p¶p. Hmtcm kwØm¯ntebpw ]nt¶m¡
hn`mK¯nÂs¸Sp¶ PmXnIfpsSbpw/ kapZmb§fpsSbpw ]«nI `mcX kÀ¡mcnsâ
16/09/93 se dkeyqj³ w. 12011/68/93/_n.kn.Un.(kn) {]ImcapÅ hnÚm]¯nÂ
tNÀ¯n«p­v.
    tIcf¯nse kÀ¡mÀ/ kÀ¡mÀ nb{´nX Øm]§fn ]n¶m¡
hn`mK¡mÀ¡v kwhcW¯nmbn tm¬ {IoansebÀ kÀ«n^n¡äpIÄ _m[Iam¡n
sIm­v kÀ¡mÀ D¯chv (]n) w. 15/2000/Fkv.kn.Fkv.änUn. XobXn, 16/02/2000,
k.D.(]n) w. 36 /2000 / Fkv. kn. Fkv.än.Un. XobXn 25/5/2000 F¶nh {]Imcw
D¯chmbn«pÅXmWv.     hcpam   ]cn[n   hÀ²n¸n¨v  D¯chmbn«pÅXv
k.D.(]n)746/07/Fkv.kn.Fkv.än.Un.Un. {]ImcamWv. 25/7/08se k.D. (Fw.Fkv)
81/08/Fkv.kn.Fkv.än.Un.Un {]Imcw Ime]cn[n Hcp hÀjambn hÀ²n¸n«pÅXmWv.
    `cWLSm XkvXnIIÄ, tkh hn`mK¯nÂs¸« DtZymKØÀ (tUmIvSÀ,
h¡oÂ, NmÀt«Uv A¡u­âv) apXembhÀ {Kq¸v þ F þ ¢mÊvþ1 B^okd·mÀ
{]Xntcm[tkbn nÝnX dm¦n        XpS§nb hn`mK§Ä¡p hln¡p¶
DtZymK¯nsâ t{KUv Apkcn¨mWv kwhcWw evIp¶Xpw ChnsS hcpamw
_m[IaÃ.
    s]mXptaJem Øm]§fnse DtZymKØ·mÀ s{]m^jWÂ C¯nepw
sXmgn    taJebnepw   hmWnPy¯nepw   hyhkmb¯nepw   DÄs¸Sp¶hÀ
Irjn/tXm«`qan DSaIÄ, sh¯n SmIvkv nba¯n¸dªn«pÅ Cfhnsâ
]cn[nbn IqSpX XpSÀ¨bmbn 3 hÀj¡mew kz¯v D­mbncp¶hscbpw hcpam
]cn[n IW¡nseSp¯vkwhcW¯n n¶v Hgnhm¡nbn«p­v.
   amXm]nXm¡Ä¡v HcmÄ¡vkwhcWmpIqey¯nv    ta¸dbpw  {]Imcw
AÀlXbnsæn      F¶m    asäbmÄ   DÄs¸«   hn`mK{]Imcw
kwhcWmpIqey§Ä¡v AÀlamsW¦nepw a¡Ä¡v kwhcWmpIqeyw e`n¡nÃ.
hcpamw Xn«s¸Sp¯pt¼mÄ i¼fw, Irjn`qanbn n¶pÅ hcpamw F¶nh X½nÂ
Iq«cpXv. Irjn`qan DSaIfpsS  Imcy¯n   hcpamw  IW¡m¡pt¼mÄ
ImÀjnImZmbnIpXnbShv IW¡pIÄ ]cntim[n¡mhp¶XmWv.
   At]£, Ap_ÔtcJIfpsS ]cntim[, hcpamw Xn«s¸Sp¯Â
{]mtZinImtzjWw F¶nhbv¡p hnt[bambn km£y]{Xw evImhp¶XmWv.

 Notes for Class room Purpose: Prepared by B.UNNIKRISHNAN, Tahsildar, Kollam District
                                             13

More Related Content

What's hot

Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
www.RTI right to infromation act note and government orders
www.RTI right to infromation act note and  government orders www.RTI right to infromation act note and  government orders
www.RTI right to infromation act note and government orders
shanavas chithara
 
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha TahsildarKerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph AdhikarathilPanchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl KottayamKerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
KLC Act & Rules - James Joseph
KLC Act & Rules - James JosephKLC Act & Rules - James Joseph
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
KLU- Nilam Nikathu criteria.
KLU- Nilam Nikathu criteria.KLU- Nilam Nikathu criteria.

What's hot (20)

Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
Hand book of services provided by Local Self Government Kerala Sevana jalakam...
 
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
Pokkuvaravu nadapadikal in Kerala Land revenue Department PPT from T james Jo...
 
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
Kerala Survey and Boundaries rules 1964 - kerala athiradayala chattangal n- j...
 
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
Kerala Land Revenue Department - Procedures in Kerala Revenue divisional off...
 
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
G O 5273/14 kerala resurvey complaints action in village taluk offices James ...
 
www.RTI right to infromation act note and government orders
www.RTI right to infromation act note and  government orders www.RTI right to infromation act note and  government orders
www.RTI right to infromation act note and government orders
 
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
Kerala TRANSFER OF REGISTRY RULES 1966 , MALAYALAM PDF uploaded by JAMES ADHI...
 
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha TahsildarKerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
Kerala LRM work-Go(ms) 303 2017-Power of Bhoorekha Tahsildar
 
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph AdhikarathilPanchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
Panchayath raj act _ Duties of Kerala village officers. Jams Joseph Adhikarathil
 
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
Kerala Transfer of Registry Rules 1966 Malayalam - James Joseph Adhikarathil ...
 
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl KottayamKerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
Kerala school manual 2022 - James Joseph Adhikarathikl Kottayam
 
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
Kerala Land tribunals - Order to issue pattayam granted years ago - how ever...
 
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
Transfer of Registry (Pokkuvaravu) in Kerala.
 
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
Form 5 of Kerala paddy and wetland Rules -Application for the use of public u...
 
KLC Act & Rules - James Joseph
KLC Act & Rules - James JosephKLC Act & Rules - James Joseph
KLC Act & Rules - James Joseph
 
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
KERALA LAND REVENUE COMMISSIONERATE MANUAL - Vol I of Kerala Land Revenue Ma...
 
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
Code of conduct rules for Kerala Government Servants 1960 James Joseph Adhika...
 
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
LRM-resurvey work duties of Additional Tahsildar-GO 200/10
 
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
Pokkuvaravu of will in kerala land revenue department .
 
KLU- Nilam Nikathu criteria.
KLU- Nilam Nikathu criteria.KLU- Nilam Nikathu criteria.
KLU- Nilam Nikathu criteria.
 

Viewers also liked

Pokku varavu --Sample Thandaper
Pokku varavu --Sample ThandaperPokku varavu --Sample Thandaper
Pokku varavu --Sample Thandaper
Collectorate Malappuram
 
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam NotesKerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Tenure for Transaction of Kerala Pattayams
Tenure for Transaction of Kerala PattayamsTenure for Transaction of Kerala Pattayams
Tenure for Transaction of Kerala Pattayams
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Land Assignment Rules-1964
Kerala Land Assignment Rules-1964Kerala Land Assignment Rules-1964
Kerala Land Assignment Rules-1964
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Central List For Kerala OBC.
Central List For Kerala OBC.Central List For Kerala OBC.
Order of precedence kerala-Protocol
Order of precedence kerala-ProtocolOrder of precedence kerala-Protocol
Order of precedence kerala-Protocol
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Status paper kerala land revenue department.
Status paper kerala land revenue department.Status paper kerala land revenue department.
Status paper kerala land revenue department.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala revenue recovery act 1968
Kerala revenue recovery act 1968Kerala revenue recovery act 1968
Kerala revenue recovery act 1968
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
KLR Act- 81(3) exemption.
KLR Act- 81(3) exemption.KLR Act- 81(3) exemption.
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATEAFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
PADMA MURALIDHAR KRISHNA ILINDRA
 
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOMKERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notesKeralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Phone number of Village Officers, Kerala
Phone number of Village Officers, KeralaPhone number of Village Officers, Kerala
Phone number of Village Officers, Kerala
Lalith Babu
 

Viewers also liked (20)

Pokku varavu --Sample Thandaper
Pokku varavu --Sample ThandaperPokku varavu --Sample Thandaper
Pokku varavu --Sample Thandaper
 
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
Role of Village Officer in Kerala Land Revenue Administration.
 
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
Non creamy layer certificate for KERALA OBC- criteria for the issue.
 
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
Kerala Revenue Recovery Act - Malayalam.
 
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam NotesKerala Land acquisition-Malayalam Notes
Kerala Land acquisition-Malayalam Notes
 
KERALA REVENUE RECOVERY ACT.
KERALA REVENUE RECOVERY ACT.KERALA REVENUE RECOVERY ACT.
KERALA REVENUE RECOVERY ACT.
 
Tenure for Transaction of Kerala Pattayams
Tenure for Transaction of Kerala PattayamsTenure for Transaction of Kerala Pattayams
Tenure for Transaction of Kerala Pattayams
 
Kerala Land Assignment Rules-1964
Kerala Land Assignment Rules-1964Kerala Land Assignment Rules-1964
Kerala Land Assignment Rules-1964
 
Central List For Kerala OBC.
Central List For Kerala OBC.Central List For Kerala OBC.
Central List For Kerala OBC.
 
Order of precedence kerala-Protocol
Order of precedence kerala-ProtocolOrder of precedence kerala-Protocol
Order of precedence kerala-Protocol
 
Status paper kerala land revenue department.
Status paper kerala land revenue department.Status paper kerala land revenue department.
Status paper kerala land revenue department.
 
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
ILDM KERALA- NLRMP Revenue notes.
 
Kerala revenue recovery act 1968
Kerala revenue recovery act 1968Kerala revenue recovery act 1968
Kerala revenue recovery act 1968
 
KLR Act- 81(3) exemption.
KLR Act- 81(3) exemption.KLR Act- 81(3) exemption.
KLR Act- 81(3) exemption.
 
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATEAFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
AFFIDAVIT TO GET FAMILY MEMBER CERTIFICATE
 
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOMKERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
KERALA LAND REVENUE OFFICE PROCEDURES_DOM
 
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notesKeralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
Keralarighttoserviceact 2012-- sevanavakasa niyamam malayalam notes
 
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
Procedures in Kerala Land Revenue Department-Revenue diary 2016
 
Phone number of Village Officers, Kerala
Phone number of Village Officers, KeralaPhone number of Village Officers, Kerala
Phone number of Village Officers, Kerala
 
006 al-anaam
006 al-anaam006 al-anaam
006 al-anaam
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502

Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutationPOKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
tOld settlement register shouldnotaffect BTR
tOld settlement register shouldnotaffect BTRtOld settlement register shouldnotaffect BTR
tOld settlement register shouldnotaffect BTR
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement registerWPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issueLand tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502
 

More from Jamesadhikaram land matter consultancy 9447464502 (20)

Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
Indira P.S Vs sub Collector Kochi - The settlement register is not a holy cow...
 
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
Panchayath circular KLC -Panchayath raj act s 169, 218
 
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutationPOKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
POKKUVARAVU OF RR property-directions for mutation
 
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
Kerala Building Tax Act 1975 Remaining Area Used For Ancillary Purposes Of F...
 
tOld settlement register shouldnotaffect BTR
tOld settlement register shouldnotaffect BTRtOld settlement register shouldnotaffect BTR
tOld settlement register shouldnotaffect BTR
 
thanneerthadomnote 3fffffhnbgfdddddddddddddddd
thanneerthadomnote 3fffffhnbgfddddddddddddddddthanneerthadomnote 3fffffhnbgfdddddddddddddddd
thanneerthadomnote 3fffffhnbgfdddddddddddddddd
 
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement registerWPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
WPC - btr entry canno be changed basws on settlement register
 
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
Handbook for Presiding Officers Election 2024 James Joseph Adhikarathil Joi...
 
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issueLand tribunal Pattayam citeria for the issue
Land tribunal Pattayam citeria for the issue
 
Resurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document areaResurvey area prevails over document area
Resurvey area prevails over document area
 
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdfshanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
shanavas Land Tax new rate 2022- Basic Tax 1-04-2022 (1).pdf
 
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
Bhoomi tharam mattom no fee for family property below 25 cents - James Josep...
 
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
Revenue Guide 2024 ILDM Kerala James Joseph Adhikarathil Land Consultant 944...
 
kbt
kbtkbt
kbt
 
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...Training to Prospective Tahsildars Kerala  ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
Training to Prospective Tahsildars Kerala ILDM James Joseph Adhikarathil 94...
 
Michabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification PattayamMichabhoomi Clarification Pattayam
Michabhoomi Clarification Pattayam
 
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph AdhikarathilKerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
Kerala Building tax act 1975 modified 2023 James Joseph Adhikarathil
 
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...Family member certificate not needed for registration  James Joseph Adhikara...
Family member certificate not needed for registration James Joseph Adhikara...
 
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathilmichabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
michabhoomi KLR Act Land Board procedures James Joseph Adhikarathil
 
Michabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circularMichabhoomi distribution Clarification circular
Michabhoomi distribution Clarification circular
 

Kerala Revenue Department Certificates

 • 1. km£y-]-{X-§Ä Hcphyàn-bp-tStbm/IpSpw-_-¯n-sâtbm/{]Øm--¯n-tâtbm/kwL-S-bp- - tStbm DÛ-hw, Dd-hn-Sw, hmkw, sXmgnÂ, Ccn-bv¡-Sw, `uXnI Poh-m-h- ØIÄ/kmaqly/km¼-¯nI/kmwkvIm-cnI _豈 Ah-Øm-t`-Z-§Ä/ e£y- §Ä/ IÀ½-§Ä/ ssIh-ikz-¯p-¡Ä/ aqeyw/ Ah-Im-in-IÄ/B{in-XÀ XpS-§n-bh - `qX-hÀ¯-am Imem-hØbv¡p hnt[-b-ambn kXy-kÔ-ambn t_m[y-s¸«v {]Xn]m-Zn¨v - - X¿mÀ sN¿p¶ tcJ-I-fmWv km£y-]-{X-§Ä. ap-jy-k-aq-l¯nsâ hfÀ¨bv¡pw PohnX hr¯nbv¡pw CS-]mSpIÄ¡pw - taÂ]-d-ª-co-Xn-bn-ep-ff km£y-]-{X-§Ä C¶s¯ kaql-¯n Hgn¨p IqSm³ ]äm- ¯-Xm-Wv. Bb-Xn-m ta¸-dª coXn-bn-ep-ff tkh--§Ä ÂIpIsb¶Xv kÀ¡m- cnsâ _m[y-Xbpw IS-abp-am-Wv. Ch hkvXp-X-IfpsS tcJm-]-c-amb ]pÀnÀ½n-Xn-bm- - - Wv. Ap-_Ô tcJ-Ifpw kml-N-cy-§fpw ]cn-tim-[n¨v w sNbvXv icn-bmb Ah- Ø-IÄ tcJ-I-fpsS cq]-¯n icn-bmb Af-hnepw/ Ah-Øbnepw/Bh-iy-amb ka- - b¯pw km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xp-­v. Ab-YmÀ°-amb km£y-]-{X-§Ä AÀlÀ¡v hnI- k{]{Io-bbp-tSbpw aäpw KpWw F¯n-¡pw, JP-m-hnv jvSw hcp-¯pw, AÀlÀ¡v - oXn ntj-[n-¡pw. km£y-]-{X-§fpsS kz`m-hw, LS-, Bh-iy-I-X, AÀl-X, ka-b-¢n- ]vX-X, X¿mÀ sN¿p¶ coXn, Dt]m-Xv_e-Xamb tcJ-IÄ, hkvXp-X-IÄ, F¶nh - - ]cntim[n¨v km£y]{X§Ä X¿mÀ sNt¿­XmWv. Bh-iy-amb Ah-t_m-[hpw, - Nn´hpw sN¿m-sX-bp-ff tcJm-nÀ®bw Nm]n-f-fbpw Bh-iy-amb t_m[hpw Nn´- hpw e`y-am-bn«pw km£y-]-{Xw ÂIm-¯Xv A[mÀ½n-I-amb A_²hpw nb-a-ew-L-- hp-am-Wv. (Thought without action is folly & action without thought is abortion) dhyq Un¸mÀ«p-saâv aptJ ÂIn-h-cp¶ km£y-]-{X-§sf¡pdn-¨p-ff Hcp ]T kqNn-IbmWv Xmsg ImWn-¨n-«p-f-fXv. - - dhyq hIp-¸n km£y-]{X-§Ä ÂIm³ A[n-Im-c-s¸-Sp-¯n-bn-«p-ff DtZym-K-ØÀ 1) hntÃ-Pm-^o-kÀ 2) Xl-knÂZmÀ 3) BÀ. Un. H/ FÊv. Un. Fw 4) sU]yq«n If-IvSÀ (P--dÂ) & F.-Un.Fw/PnÃm If-IvSÀ. 2) ^okv:þ]«n-IPmXn/]«n-IhÀ¤ hn`m-K¯nÂs¸-«hÀ Hgn¨pÅhÀ ^okv _m[-I-a- - - - - - Ã. CX-c-hn-`m-K¯nÂs¸-«hÀ¡v - - At]-£-bn 5 cq]-bpsS tImÀ«v^o-Ìm¼v ]Xn-¨n- cn-¡-Ww. 3) At]£m-^mdw :-þ PmXn, AK-Xn, hcp-am-w, Xncnadn-bÂ, tän-hn-än, sUman- sskÂ, dnte-j³ jn¸v, ^manen sa¼À jn¸v F¶n-hbv¡v nÝnX ^md-¯n-ep-ff At]£ kaÀ¸n¡mw ( GO (Ms) no. 354/07/RD dt 1.10.2007 ) tijn¡p-¶-hbv¡v shf-f-¡-S-em-kn Bhiyw hyà-am-¡n At]£ ÂImw. 4) At]£ BcpsS ap¼msI kaÀ¸n-¡Ww :-þ hntÃ-Pm-^o-kÀ, Xl- knÂZmÀ, BÀ. Un.H (kÀ«n-^n-¡-änsâ kz`m-hw, Bh-iy-IX, A[n-Im-c]-cn[n F¶n-- - hbv¡v hnt[-b-am-bn) km£y-]{X§Ä¡mbn e`n-¡p¶ At]-£-IÄ¡pw ssI¸äv ckoXv ÂtI-­-XmWv. hcp-am kÀ«n-^n-¡äv nÝnX ^md-¯n-epÅ At]-£-tbm-sSm¸w tdj³ ImÀUnsâ/ ]IÀ¸v ssIh-i`qan-IfpsS Ic-¨o«v/DtZymKØ-cm-sW-¦n i¼-fkÀ«n-^n-¡äv /nIpXn - - - Zmb-I-cm-sW-¦n _Ô-s¸« tcJ-IÄ, aä-ph-cp-am-§-fp-s­¦n Ah-bpsS sXfn-hp- - IÄ, hcp-am-s¯ kw_-Ôn-¨n-«p-ff kXy-{]-kvXm-h F¶n-h-bpÄs¸sS e`n-am¡n Bh- iy-sa-¦n IpSp-X {]mtZ-in-Im-tzjWw S¯n hcp-amw nÝbn¨v km£y]{Xw ÂIm-hp-¶-XmWv. ( GO (ms) 192/85/RD dt 23.03.85) hcp-am nÀ®-bw At]-£m-Xo-bXn¡v ]nt¶m«pÅ Hcp hÀj- - t¯-¡mWv S-t¯-­Xv. nIp-Xn-Zm-bI tcJ-IÄ h¨m-sW-¦n Ignª km¼-¯nI hÀjs¯ hcp-amw amZ-Þ-am-¡Ww . kÀ¡mÀ- D-¯chv (ssIs¿gp¯v) 304/2006/XobXn 28/10/2006 {]Imcw hnZym-Zym-kIm-cy-§Ä¡v At]-£m-Xo-bXn-¡p- - - sXm«pap-¼pÅ km¼-¯n-I-hÀjw ASn-Øm--am¡n hcp-amw km£y-s¸Spt¯-­-Xm-Wv. Hcn-¡epw `mhn-bn-te-¡pÅ hcp-amw {]h-Nn¨v km£y-s¸-Sp¯-cp-Xv. hcp-amw F¶m IpSpw-_-¯nse AwK-§Ä bYmÀ°-ambpw k¼m-Z-n¡p¶ Ønc-h-cp-amw F¶À°- amhp¶XmWv. hcp-amw km£y-s¸Spt¯-­Xv hyàn-bp-tStbm/ IpSpw-_-¯n-sâtbm BWv. kµÀ`-him kmaq-lnI {]Øm-§-fp-tSbpw / kwL-S-I-fp-tSbpw hcp-amw - - - km£y-s¸-Sp-¯mw. 'IpSpw_w' F¶ ]Zw sIm­v At]-£-I³, amXm-]n-Xm-¡Ä, c£- IÀ¯m-hv, Ahn-hm-ln-X-cmb ktlmZco ktlmZc-·mÀ, At]-£-tm-sSm¸w Xma-kn- 1
 • 2. ¡p¶ B{in-Xcpw Ahn-hm-ln-Xcpw nb-a-]-c-ambn Zs¯-Sp-¡s¸-«n-SpÅ hcpapÄs¸-sS-- bpÅ a¡fpw BIp-¶p. Ahn-hm-ln-XÀ {]tXyIw Xma-k-am-bn-cp-¶mepw Ah-cpsS IpSpw- _-h-cp-amw Xn«-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ ANvO-tâbpw A½-bp-tSbpw hcp-amw DÄs¡mÅnt¡-§-Xm-Wv. IpSpw_ hcp-amw Xn«-s¸-Sp-¯p-t¼mÄ IpSp_¯nse hn[-hIfmb - - ]p{Xn- amÀ/ktlm-Z-cn-amÀ F¶n-h-cpsS hcp-amw Hgn-hm-¡-Ww. DtZym-K-Ø-cpsS tkhw Ah- km-n-¸n-¡p-t¼mÄ e`n-¡p¶ Bp-Iq-ey-§Ä ( Pensionary benefits – commuted value leave surrender/ festival allowence) Hgn-hm-¡Ww. s]³j-dpsS £ma_¯ aäv Ae-h³kp-IÄ (t_-knIv s]³j³ Hgn-sI) Hgn-hm-¡-Ww. DtZym-K-Ø-cpsS ASn-Øm i¼fw/ £ma_¯/ ho«p-hm-SI _¯/kvs]jy i¼fw/sU]yq-t«-j³ Ae-h³kv F¶nh tNÀ¯v IpSpw-_-h-cp-amw Xn«-s¸-Sp-¯mw. bm{Xm-_¯/HmW-td-dnbw F¶nh hcp-am nÀ®-b-¯n tNÀt¡-­Xn-Ã. (kÀ¡p-eÀ w: 31616/D2/85/RD dt 21.08.86) +2/Un{Kn - tImgvkp-Ifnse hnZymÀ°n-IÄ¡v ^okm-p-ey-¯n-mbn IpSpw-_-h-cp-amw nÝ-bn-¡p- - t¼mÄ DtZym-KØ-cpsS £ma _¯/ F¨v. BÀ. F F¶nh Hgn-hm-¡m-hp-¶Xm-Wv. - - F¶m s{]m^-jW tImtfPv/ kmt¦-XnI hnZym-`ymk Øm]-§Ä/ _ncp-Zm--´c - - _ncpZ tImgvkp-IÄ F¶n-hbv¡v koäv dnkÀth-j³ Bp-Iq-ey-¯npw aäpw hcp-amw nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ ASn-Øm i¼fw/ £ma-_¯/ F¨v. BÀ. F F¶nh tNÀ¡-Ww. ( GO (p) no: 29/02/RD dt 26.02.02 + circular no: 47223/D2/85/RD dt 19.10.88) hym]m-c-¯n n¶p-ff hcp-amw Aäm-Zmbw Xn«-s¸-Sp¯n km£y-s¸-Sp-t¯-­- Xm-Wv.(Gross income – Gross expenditure = Net income (GO (ms) 307/92/Rd dt 17.06.92) BZm- bn-Ip-Xn-b-S-bv¡p-¶-hÀ¡v nIpXn nÀ®-b-tc-J-I-fpsS ASn-Øm--¯nepw aäp-f-fhÀ¡v - hcpamw kw_-Ôn¨ kXy-{]-kvXm-hbpw am-Z-WvU-am¡n Atz-j-W-hn-t[-bambn - - hcp-amw nÝ-bn-¡m-hp-¶Xm-Wv. - hnZym-`ym-km-h-iy-¯n-p-f-fXpw, hntZi¯v tPmen - sNbvXv hcp-¶h-cpsS At]-£-bnepw {]mY-an-Iambn kXy-{]-kvXm-hbpw IqSmsX {]tZ- - - in-Im-tz-jWw F¶nh Ah-ew-_n¨v sNt¿-­-Xm-Wv. hkvXp-h-I-I-fn n¶p-ff hcp-am- w, ssIh-i-hkvXp-X-I-fnse- tZlWvUw/hnf-I-fnse hchv (m-fo- tIcw/sÃv/dºÀ/tXbne apX-em-b-h) F¶n-h-bnhv n¶p-ff Aäm-Zbw Xn«-s¸-Sp¯n sN¿m-hp-¶Xm-Wv. Bh-iy-sa-¦n s]m¶pw hne S-]-Sn-¨«-§-fnse am-ZWvUw D]-tbm- - - Kn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. hmS-I-bn--¯n-ep-ff hcp-amw B hcp-am ne-bn IW-¡m-¡Ww (hmÀjnI hcp-amw hmÀjnI sNe-hv) Ah-i-Iem/ kmln-Xy-Im-c-·mÀ¡v ÂIp¶ hcp-am kÀ«n-^n-¡än {]mb-]qÀ¯n-bmb a¡-fpsS hcp-amw tNÀ¡-Wsa-¶n-Ã. (GO - - (ms) no. 106/86 dt 20.04.86) Xt±-ikz-bw-`-cW Øm]-§Ä/ {Kma-hn-Ik hIp¸v/ inip-t£a hIp¸pIÄ - - - S-¸n-em-¡p¶ hIp-¸p-Ifn-te¡v ÂIm³ hcp-am nÀ®b km£y-]{Xw At]-£- - IÀ¡v tcn«v ÂtI-­-Xn-Ã. KpW-t`m-àm-¡sf sXc-sª-Sp-¡p-¶-Xn-te¡v Bh-iy-amb hnh-c-§Ä tiJ-cn-¡m-p-ff ^oÂUv eh Ìm^v Sn hIp-¸p-IÄ¡p­v. F¶m GsX- ¦nepw KpW-t`m-àm-hnsâ/ hyàn-bpsS IpSpw-_-hm-ÀjnIhc-pamw km£y-s¸-Sp-¯W- - sa¶v D¯-chm-Zn-Xz-s¸« A[n-Imcn Bh-iy-s¸Sp¶ ]£w hcp-am nÀ®bw S¯n - km£y-s¸-Sp-¯n ÂtI-­-Xm-Wv. F¶m sXmgn clnX thXw / kzbw sXmgn - ]²Xn F¶n-h-bn A¸o At]-£-bn³ta Xl-knÂZmÀ hcp-am--nÀ®bw S¯n km£y-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv. kwØm--¯n-I¯v kwØm kÀ¡mÀ Øm]-§-fn- - - te¡v IpSpw-_h-cp-am km£y]{Xw ÂtI-­Xv hntÃ-Pm-^o-kdm-Wv. {]tXy-Im-h-iy- - - §Ä¡v/tI{µ-kÀ¡mÀ hIp-¸nv/kwØm-¯nv ]pd-¯p-ff Bh-iy§Ä¡v hntÃ-Pm- - ^o-k-dpsS dnt¸mÀ«npw ip]mÀi¡pw hnt[-bambn Xl-knÂZmÀ km£y]{Xw ÂtI- - ­-Xm-Wv. kzIm-cy-Øm-]--§-fn-te¡pw hmWnPy _m¦p-I-fn-te¡pw IpSpw-_h-cp-amw - km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xn-Ã. kam-izmk sXmgn ]²-Xn-bv¡mbn hcp-amw nÀ®-bn-¡p-t¼mÄ bm{Xm-¸Sn Hgn- ¨p-ff FÃm _¯-Ifpw tNÀ¯v hcp-amw Xn«-s¸-Sp-¯Ww. - (GO (Ms) 342/98/RD dt 28.08.99) hntÃ-Pm-^o-kÀ nÀ®-bn-¡p¶ hcp-am-¯n-t·Â Bt£]w - Ds­-¦n Xl-knÂZmÀ¡v A¸o ÂIm-hp-¶Xm-Wv. Cu Ah-Ø-bn RDO -dn-hn- - j³ A[n-Im-cn-bm-bn-cn-¡pw. Xl-knÂZmÀ nÀ®-bn-¡p¶ hcp-am-¯n Bt£]w - Ds­-¦n A¸o BÀ. Un. H/ sU]yq«n If-IvSÀ (P--dÂ) F¶n-hÀ¡v ÂImw. DhnsS PnÃm If-IyÀ dnhn-j³ A[n-Imcn Bbn-cn-¡pw. Zqtc-Jm-_Ô km£y-]-{X-§Ä 2
 • 3. 1) _n.-Sn. BÀ/X­-t¸À ]IÀ¸v km£y-s¸-Sp-¯Â Ah-Imiw kn²n-¨n-«p-ff/ ssIh-ihpw Icw AS-hp-ap-ff hkvXp- ¡-fpsS tcJ-IÄ þ Af-hpw, kÀtÆ hnh-c-§fpw ({]-am-Ww, ]Sbw/nIpXn-b-Shv XkoXv apX-hm-bh) tNÀ¯v shff t]¸-dn At]-£n-¡-Ww. _Ô-s¸« _n.-Sn.-BÀ/X­-t¸À - ]IÀ¸nsâ AÊ km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xm-Wv. kwØm-¯np ]pd-t¯¡pw - {]tXy-Im-h-iy-¯npw Xl-knÂZmÀ km£ys¸-Sp¯n ÂI-Ww. 2) ssIh-im-hImi kÀ«n-^n-¡äv - nÝnX ^md-¯n-ep-ff At]£ ssIh-im-p-`h `qan-bpsS nIp-Xn- b-Shv ckoXv/B[m-c¸-IÀ¸v F¶nh klnXw kaÀ¸n-¡-Ww. `qan-bn³ta-ep-ff At]-£- Isâ Ap-`-h-Imiw/ssIhiw F¶nh ]cn-tim-[n¨v Dd-¸m¡n kÀ«n-^n-¡äv ÂImhp-¶- Xm-Wv. tI{µ-kÀ¡mÀ Øm]--§-fn-te¡pw/hIp-¸p-Ifn-te¡pw/kwØm--¯nv ]pd- - t¯¡pw Nne {]tXy-Im-h-iy-§Ä¡pw hntÃ-Pm-^o-kdpsS dnt¸mÀ«v/ip]mÀi {]Imcw - Xl-knÂZmÀ ÂtI-­Xm-Wv. - 3) semt¡-j³ kÀ«n-^n-¡äv/ kvsI¨v shf-f-¡-S-em-kn 5 cq]m-bpsS tImÀ«v Ìm¼v ]Xn-¨v, hkvXp- hnsâ B[mcw/ ]«bw/Ic-a-S¨ cko-Xv, e`y-amb aäv tcJ-IÄ klnXw At]£ kaÀ¸n- ¡-Ww. kÀtÆ tcJ-I-fpsS ]cn-tim-[-bv¡pw, `qan-bpsS InS-¸npw ssIh-i-¯npw Af- hnpw hnt[-bambn hkvXp-hn-te-¡p-ff KXm-X-KX kuIcyw hyà-am¡n FepI - tNÀ¯v hnkvXr-Xnbpw Ap-`-hhpw Ic-aShpw DÄs¡m-f-fn¨v hnh-c-Whpw kvsI¨pw - X¿mÀ sNbvXv km£y-s¸-Sp¯n ÂtI-­-Xm-Wv. {]tXy-Im-h-iy-¯npw kwØm-- ¯nv ]pd-t¯¡pw tI{µ Kh¬saâv hIp-¸p-IÄ¡pw GP³kn-IÄ¡pw hntÃ-Pm-^o- kdpsS dnt¸mÀ«v/ip]mÀibv¡v hnt[-bambn Xl-knÂZmÀ ÂtI-­Xm-Wv. - - 4) `qhn-n-tbmK km£y-]{Xw shff t]¸-dn At]-£n-¡Ww ne-hn `qan-bpsS D]-tbm-Km- hØ km£y-s¸-Sp¯n ÂIp¶Xnte¡v dh-yq-tc-J-IÄ {]Imcw `qan-bpsS Cw t_m[y-s¸-«v, ssIhiw/Ap-`hw/Ah-Imiw F¶n-h-bpsS tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨v, IcaShv hnh-chpw hnkvXr-Xn-bpw, Nnä ¼cpw kÀtÆ ¼cpw DÄs¡m-f-fn¨v FepI tNÀ¯v `qan-bpsS X-Xmb D]-tbm-K-¯n amäw h¶-Xn Bt£-]-an-sÃ-¶p-ff _Ô- s¸« kÀ¡mÀ hIp-¸p-IfpsS k½-X-]{Xw DÄs¡m-f-fn¨v km£y-]{Xw ÂImhp-¶Xm- - - Wv. dhyq P]vXn/Aäm-¨vsaâv F¶n-hbn-söv Dd-¸m-¡Ww. (Cw amdn-bn-«p-ff kml-N- - - cy-¯n Irjn hIp-¸nsâ F³. H. kn hm§-Ww) hntÃ-Pm-^o-kdpsS dnt¸mÀ«nepw - ip]mÀi-bnepw D]cn ]cn-tim-[ S¯n Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂIp-I. 5) tkmÄh³kn kÀ«n-^n-¡äv Hcp hyàn-bpsS/ Øm]-¯nsâ BkvXn/_m[yX/Xncn-¨-Shv tijn F¶nh - t_m[ys¸«p-ff km£y-]-{X-amWv CXv. shf-f-t]-¸-dn ssIh-im-p-`h `qan-IfpsS- hnhcw/B[mcw/IpSn-IS kÀ«n-^n-¡äv/]«bw Ic-¨o«v F¶n-h, At]-£-Isâ t]cn hm§nb 50 cq] ap{Z-]-{X-apÄs¸sS At]-£n-¡-Ww. tcJ-IÄ ]cn-tim-[n¨pw {]mtZ-in-Im- tz-jWw S-¯nbpw BkvXn/_m[yX/CS-]m-Sp-IÄ t_m[y-s¸«v 5 e£w cq] hsc-bp- ff km£y-]-{X-§Ä hn. Hbv¡v ÂImw. 5 e£-¯nv apI-fn XpIbv¡v hntÃ-Pm-^o-k- dpsS dnt¸mÀ«n-sâbpw ip]mÀi-bp-sSbpw D]cn ]cn-tim-[bp-tSbpw ASn-Øm-¯n - - Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂIpw. kwØmtXc Bh-iy-§Ä¡pw {]tXy-Im-hiy- - §Ä¡pw Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂI-Ww. dhyq P]vXn/Aäm-¨vsaâv F¶nh ne- hn-ep-ff `pan-bn³ta km£y-]{Xw ÂI-cp-Xv. 6) hmeyqthj³ kÀ«n-^n-¡äv 5 e£w hsc-bp-ff XpI-bv¡mbn At]£ hn. Hbv¡pw AXnv apI-fn-ep-f-fXnv- Xl-knÂZmÀ¡pw At]£ ÂI-Ww. aqey-nÀ®bw S-t¯­ `qan-bpsS B[mcw/]«-bw, Ic-¨o-«v, IpSn-IS kÀ«n-^n-¡äv F¶nh lmP-cm-¡-Ww. dhyq P]vXn/Aäm¨vsaâv F¶n-h-bnà F¶v Dd-¸m-¡-Ww. hmeyq-th-jv hnt[-b-am-t¡­ `qan- bn 5000 cq]mbv¡v apI-fn aXn-¸p-hne nÝ-bn-¡m-hp¶ sI«n-S-§Ä/aäv Ap-_- ÔnÀ½m-W-§Ä Ds­-¦n _Ô-s¸« ]n.-U-»q.Un F³Pn-o-bdpsS hne nÀ®b - km£y-]{Xw hm§n Sn XpIbpw tNÀt¡-­Xm-Wv. Sn `qan-bpsS ASn-Øm hne nÀ®- - bn¨v {]mtZ-inI It¼mf aqey hÀ²/hkvXp-hnsâ hnI-k aqeyw F¶nh t_m[y- s¸«v hne nÀ®bw S-t¯-­-Xm-Wv. Xl-knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂtI­ kml-Ncy- - ¯n dnt¸mÀ«pw,ip-]mÀibpw Ap-_-Ôtc-J-Ifpw kaÀ¸n-t¡-­-Xm-Wv. - P·/hmk-Øe/]ucXz _Ô km£y-]{X§Ä 3
 • 4. 1) tän-hnän kÀ«n-^n-¡äv tän-hnän/Xmakw F¶nh ImWn-¡p¶ tdj³ ImÀUv/ Xnc-¨-dn-b ImÀUv/ P- -kÀ«n-^n-¡äv/ kvIqÄ kÀ«n-^n-¡äv/ `qtc-J-IÄ F¶n-h-bpsS ]IÀt¸msS At]-£n-¡Ww. Atz-j-WmÀ°w hn. Hbv¡v km£y-]{Xw ÂImw. tIc-f-¯n Pn- - ¨-hÀ¡pw Ah-cpsS Ip«n-IÄ¡pw aäv kwØm-¯v Pn¨v hnhm-ln-X-cmbn tIc-f¯nÂ- Ønc-ambn Xma-kn-¡p¶hÀ¡pw Ip«n-IÄ¡pw kÀ«n-^n-¡äv ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. tIc-f- ¯nv ]pd-t¯¡pw {]tXy-Im-h-iy-¯npw hntÃ-Pm-^o-k-dpsS ip]mÀibnt·Â Xml- knÂZmÀ km£y-]{Xw ÂI-Ww. tän-hnän -kÀ«n-^n-¡äv ÂIp-t¼mÄ At]-£-Isâ Aѳ/A½ F¶-bmsf hyà-am¡n Pn¨ hntÃPv, Xmeq-¡v. Pnà DÄs¡m-f-fn¨v km£y-]-{Xw ÂtI-­-Xm-Wv. ( GO (Rt) No. 1553/08/RD dt 6.5.08 + GO (ms) 205/83/RD dt 26.02.83) 2) dkn-U³jy tän-hnän/ dkn-Uâv kÀ«n-^n-¡äv At]-£-I³ Xm¡m-en-I-ambn Xma-kn-¨p-h-cp¶ Øew, Xma-k-¯nsâ Dt±-iw, kÀ«n^n¡änsâ BhiyIX, lmPcm¡p¶ tcJIÄ (Xncn¨dnb kÀ«n^n¡äv, hmSIio«v/ ]©mb¯v tcJIÄ XpS§nbh) ]cntim[n¨pw {]mtZinImtzjWw S¯nbpw kÀ«n^n¡äv ÂImhp¶XmWv. CXv XmXv¡menI kz`mhapÅ km£y]{XamWv. hntÃPv Hu^okÀ ÂInhcp¶p. (3)sUmanssk kÀ«n^n¡äv ({]Xntcm[ hIp¸nte¡v ÂIp¶ P·{Kl/ Ønchmk km£y]{Xw) Cu km£y]{Xw XlknÂZmÀ ÂInhcp¶p CXnv PohnXImew {]m_eyw . nÝnX ^md¯n At]£ ÂIWw. At]£Isâ amXm]nXm¡fpsS ]ucXz tcJIfpw/Pw/Ønchmkw F¶nh tcJm]cambpw {]mtZinImtzjW¯nepw t_m[ys¸«v XlknÂZmÀ km£y]{Xw evIpw. CXv knänk¬jn¸v mjWmenän kÀ«n^n¡änv ]Icambn D]tbmKs¸Spt¯­XmWv. (4) P acW cPnkvt{Sj³ kw_Ôn¨pÅ D¯chv P acW cPnkvt{Sj³ N«§Ä {]Imcw Phpw acWhpw nÝnX kabMvlÄ¡pÅn cPnÌdv sNt¿­Xpw km£y]{XMvMÄ ÂtI­Xpw Xt±i kzbw `cW Øm]§fnse _Ôs¸« cPnÌmdmWv F¶m Bbh bYmkabw cPnÌÀ sN¿vXn«nsæn cPnÌÀ sN¿p¶Xnte¡pÅ D¯chv ÂtI­Xv BÀ.Un.H. BWv. dhyq UnhjW Hm^okÀ¡v e`n¡p¶ At]£bnt·Â {]mtZinImtzjWw S¯n Pw, ap³]p amXmhnsâtbm ]nXmhnsâtbm, P·/hmk Øe§fn cPnÌÀ sNbvXn«nsæn Dd¸p hcpt¯­Xpw _Ôs¸« Øm]§fpsS km£y]{X§Ä e`yamt¡­XpamWv. At]£I³ Adnbn¡p¶ PXobXnbpsS IrXyX {]mtZinImtzjW¯n Dd¸mt¡­XmWv. kvIqÄ kÀ«n^n¡äpIÄ/ ]mkvt]mÀ«v /Úmkvm kÀ«n^n¡äpIÄ/ SnbmfpsS _ÔphÃm¯ F¶m SnbmÄ ]dbp¶ PXobXnbn Adnhpw ]IzXbpaps­¶v t_m[ys¸Sp¶ IpdªXv c­v t]cpsSsb¦nepw km£nsamgnIÄ, aäp e`yamb tcJIÄ F¶nh ]cntim[n¨v ip]mÀi dnt¸mÀ«v tae[nImcn¡v ÂtI­XmWv.hntZicmPy§fn S¶ Pw cPnÌÀ sN¿p¶Xnv Sn XobXnbn Pn¨psh¶v ImWn¡p¶ {]kvXpX cmPys¯ tcJIÄ lmPcmt¡­XmWv. (4) hyàn/ IpSpw_ _Ôkm£y]{X§Ä 1. sshhmlnI _Ôw sXfnbn¡p¶XnpÅ km£y ]{Xw shÅ¡Semkn At]£n¡Ww. hnhmlw cPnÌÀ sNbvXn«pÅXnsâ tcJ, Xncn¨dnb ImÀUv / tdj³ ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸v DÂs¸sS ÂIWw. tcJIfpsS ]cntim[, {]mtZinImtzjWw F¶nh¡v hnt[bambn km£y]{Xw ÂImw. 2. hn[h/ hn`mcy³ ( Widow / Widower) shÅ¡Semkn At]£n¡Ww. bYmkabw `À¯mhnsâtbm `mcybpsStbm 4
 • 5. acW kÀ«n^nIvItämsS Xncn¨dnb ImÀUv/ tdj³ ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸pw tNÀ¯v At]£n¡Ww. tcJIfpsS ]cntim[, {]mtZinImtzjWw F¶nh¡v hnt[bambn km£y]{Xw ÂImw. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pÅXpw XlknÂZmÀ ÂtI­XmWv. GgphÀj¯n IqSpXembn BfpIsf ImWmXmb tIÊpIfnepw _Ôs¸« t]meoknsâ am³ anÊnwKv tIÊnmkv]Zamb F^v.sF.BÀ/ tIkv KXn km£y]{Xw F¶nhbv¡pw {]mtZinImtzjW¯npw hnt[bambn ImWmnÃm¯bmÄ jvSs¸«p F¶ nKa¯n ta¸dª km£y]{Xw ÂImhp¶XmWv. BpIqey§Ä e`yamIp¶XnmsW¦n 50 cq]m ]{X¯n kXy{]kvXmhIqSn FgpXn hm§n kq£nt¡­XmWv. ( Martial status verification certificate see circular no 81847/D2/87/RD dtd, 6/3/88.) 3. ^manen sa¼Àjn¸v kÀ«n^n¡äv shÅ¡Semkn At]£n¡Ww. tdj³ ImÀUv/ {]amWw. kvvIqÄ kÀ«n^n¡äv/ Xncn¨dnb ImÀUv/ kXy{]kvXmh F¶nh IqSn lmPcm¡Ww. {]mtZinImtzjW¯nv hnt[bambn Bhiysa¦n Ab km£nsamgn tcJs¸Sp¯n XoÀ¸p I¸n¨v km£y]{Xw ÂImw. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw XlknÂZmÀ hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta ÂIp¶Xmbncn¡pw. 4. hn`mcy³ / hn[hm ]pÀ hnhmlw sNbvXn«nsö km£y]{Xw hntÃPv B^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡Ww. tdj³ ImÀUv/ Xncn¨dnb ImÀUv F¶nhbpsS ]IÀ¸pIqSn tNÀ¡Ww. {]mtZinImtzjW¯n nehnepÅ sshhmlnImhØ t_m[ys¸SWw. Bhiysa¦n Ab km£nsamgn tcJs¸Sp¯Ww. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂIpw. (5) dntej³jn¸v kÀ«n^n¡äv / Uns¸³Uvkn kÀ«n^n¡dvdv) hntÃPv Hm^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡mw. tdj³ ImÀUv/ kvIqÄ kÀ«n^n¡äv/ B[mc§Ä F¶nh ]cntim[n¨pw, kXy{]kvXmh FgpXn hm§nbpw, km£nsamgntcJs¸Sp¯nbpw {]mtZinImtzjW¯n t_m[ys¸«pw km£y]{Xw ÂtI­XmWv. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂtI­XmWv. (6)c­pw HcmfmsW¶ km£y]{Xw( One and the same certificate) hntÃPv Hm^okÀ¡v At]£ kaÀ¸n¡mw. H¶msW¶v km£ys¸Sp¯n Int«­bmÄ hyXymk§Ä kw_Ôn¨pÅ tcJIÄ (tdj³ ImÀUv/ kvIqÄ kÀ«n^n¡äv/Xncn¨dnb ImÀUv/ {]amWw ]mÊt]mÀ«v/ P kÀ«n^n¡äv) XpS§nbh kXy{]kvXmh klnXw lmPcm¡Ww. tcJI ]cntim[n¨pw {]mtZinImtzjWw S¯nbpw km£y]{Xw evImw. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂIp¶XmWv. 5 km¼¯nI ]nt¶m¡meØbpw B{ib¯zanÃmbvabpw sXfnbn¡p¶ km£y]{X§Ä 1. AKXn km£y]{Xw( Destitute certificate) kÀ«n^n¡dvdnsâ BhiyIX hyàam¡n shÅt]¸dn At]£n¡Ww. tdj³ ImÀUv/ Xncn¨dnb ImÀUv/_Ôp¡Ä/ AhIminIÄ/ssIi kz¯pIfpsS hnhc§sf kw_Ôn¨pÅ {]kvXmh F¶nh tNÀ¯ncn¡Ww. SnbmÄ AKXnbmsW F¶v Atzjn¨v t_m[ys¸«v km£ys¸Sp¯Ww. BKXn F¶m Bcmepw kwc£n¡s¸SmnÃm¯ hcpamtam k¼t¯m CÃm¯ AmtcmKyhmpw B{ibXzhpw Pohtm]m[nIfpw e`yam¡m³ AÀl³ F¶v kmcw. {]tXyImhiy¯npw kwØm¯nv ]pdt¯¡pw hntÃPv Hm^okdpsS ip]mÀibn³ta XlknÂZmÀ km£y]{Xw ÂIp¶XmWv. 5
 • 6. 2. C³UnPâv km£y]{Xw Hcp hyànt¡m/IpSpw_¯ntm kaql¯n nen¶p t]mcmpÅ km¼¯nI t{kmXÊpItfm/ hcpamtam Csöpw ]nt¶m¡mhØbnemsW¶pw SnbmÄ¡p nehn Ah e`yam¡mpÅ kmlNcyw Csöpw ImWn¡p¶ km£y]{Xw kwØm¯nI¯v s]mXpsh Cu km£y]{Xw hntÃPv H^okdmWv ÂIn hcp¶Xv. F¶m kwØm¯nv ]pdt¯¡pw {]tXyImhiy¯npw hntÃPv Hm^okÀ/ XlknÂZmÀ F¶ncpsS AtzjW dnt¸À«np hnt[bambn Sn ÂInhcp¶p. At]-£m-t^m-d-¯nsâ amXrI 1. DtZym-KmÀYn-bpsS t]cv, Co-jy (Cw-¥o-jnÂ)(a-e-bm-f-¯nÂ) : 2. I¯n-S]m-Sp-IÄ S-t¯­ taÂhn-emkw - PnÃ, ]n³tImUv F¶nh klnXw : 3. Ønc-amb taÂhn-emkw : 4. ]uc-Xzw, kwØm-w, PnÃ, Xmeq¡v : 5. ]nXm-hn-tâ-tbm, amXm-hn-tâ-tbm, c£n-Xm-hn-tâtbm t]cv : 6. P-Xo-bXn (A-¡-¯nepw A£-c-¯n-epw) - : 7. kv{Xotbm, ]pcp-jtm? : 8. aXw, PmXn/D]-PmXn : 9. ]«n-I-PmXn ]«n-I-hÀ¤ aäp ]nt¶m¡ kap-Zmb AwK-amtWm : 10. hnap-à-`-S-mtWm : 11. hnI-emw-KmtWm - : 12. hnZym-`ymk tbmKy-XIÄ - : 6
 • 7. sP.Un.kn/F¨v.-Un.kn _ncpZw/ ssS¸v ssdänMv _ncpZ¯n X¯pey tbmKyX sP.Un.kn/F¨v.- _ncp-Zm-´c _ncpZw - Un.kn X¯peyamb kl-IcW - tbmKyX 13. At]-£n-¡p¶ Imä-Kdn/XkvXnI/kwL-¯nsâ t]cv Imä-Kdn XkvXnI i¼-f-kvsI-bn kwL-¯nsâ t]cv 1/2009 sk{I«dn 1 2 2/2009 Pqn-bÀ ¢À¡v 1 2 3 4 14. hnÚm-]-{]-Imcw AS-bvt¡­ XpI - Un.Un ¼À {_m©v tImUv _m¦nsâ t]cv XobXn XpI ¼À 15. lmP-cm-¡nb tcJ-bpsS hnh-c§Ä - 1. hbÊv sXfn-bn-¡p-¶-Xnv 2. PmXn sXfn-bn-¡p-¶-Xnv 3. hnap-à-`-S³ sXfn-bn-¡p-¶-Xnv 4. hnI-emw-K³ sXfn-bn-¡p-¶-Xnv 5. tbmKyX sXfn-bn-¡p-¶Xnv - (kÀ«n-^n-¡äv/ s{]mhn-j kÀ«n-^n-¡äv - 1. kz´-ambn km£y-s¸-Sp-¯nb icn-¸-IÀ¸v kln-Xw) 2. 3. 7
 • 8. {]XnÚ ta¸d-ªn-«p-ff hnh-c-§Ä Fsâ Adn-hnepw D¯-ahn-izm-k-¯nepw icn-bm- - sW¶pw BbXv sXfn-bn-¡m³ Bh-iy-amb {]am-W§Ä Fsâ ]¡-ep-s­¶pw CXn- - m {]XnÚ sN¿p-¶p. Øew H¸v XobXn DtZym-KmÀ°n-bpsS t]cv VI PmXn/aX/ kmaqlymhØIÄ sXfnbn¡p¶ km£y]{X§Ä 1. PmXnkÀ«n^n¡äv ]«nIPmXn ]«nI hÀ¤¡mÀs¡mgnsIbpÅ FÃm hn`mK¡mÀ¡pw kwØm¯nI¯pÅ Bhiy¯nmbn, At]£bn³ta PmXn/aXw km£ys¸Spt¯­Xv hntÃPv Hm^okÀamcmWv. kwØm¯nv ]pd¯mbpÅXpw {]tXyImhiy¯npw hntÃPm^okdpsS ip]mÀibnt·Â XlknÂZmÀ evtI­XmWv. kmaqlyambpw km¼¯nIambpw ]n¶m¡w n¡p¶ hn`mK¡mÀ¡mWv s]mXpsh PmXnþaX km£y]{X§Ä Bhiyambn hcpI. Cu hn`mK¯nÂs¸Sp¶ PmXn/kapZmb hnhc§Ä hniZambn Kh¬saâv hnÚm]w S¯nbn«pÅXv ]cntim[n¨pw At]£I³ lmPcm¡p¶ tcJIfpsS ]n³_e¯nepw {]mtZinI AtzjWw S¯n t_m[ys¸«v thWw km£y]{X§Ä evtI­Xv. ]«nIPmXn /]«nI hÀ¤§Ä¡pÅ km£y]{Xw C³Uy³ `cWLSbpsS 341,342 AptOZbpkcn¨v ]mÀesaâv ]mÊm¡n `cWLSbpsS H¶pw c­pw ]«nIbn DÄs¸Sp¯s¸«hcmWv ]«nIPmXn¡mcpw ]«nIhÀ¤¡mcpw. Cu enÌn DÄs¸Sp¯s¸«hÀ¡p am{Xsa `cWLSmpkrXamb BpIqey§Ä¡p AÀlX tSp¶pÅq. Cu hn`mK¡mÀ¡pÅ km£y]{Xw, At]£bn³ta hntÃPm^okd³amÀ Ap_ÔtcJIÄ ]cntim[n¨pw {]mtZinImtzjWw S¯nbpw t_m[ys¸«v X¿mÀ sN¿p¶ dnt¸mÀ«nsâbpw ip]mÀibpsSbpw ASnØm¯n XlknÂZmÀ evtI­XmWv. kÀ«n^n¡änv Hcp hÀjs¯ Imemh[nbp­mbncn¡p¶Xpw {]tXyImhiy§Ä¡mbn {]tXyIw {]tXyIw km£y]{X§Ä evtI­XpamWv. hymP PmXnkÀ«n^n¡äv e`yam¡n Sn hn`mK¡mcpsS BpIqey§Ä AÀl kapZmb§Ä tSnsbSp¡p¶ AhØ Hgnhmt¡­XmWv. (1) PmXnt¸cnse kmayX (H.C.kn.se X­m³, ]Xnbm³ ]«nIPmXnbnse X­m³ ]Xnb³ F¶nh {i²n¨mepw) (2) s]mXpt]cpIÄ D]tbmKn¡Â adbm¡n AÀlamb km£y]{X§Ä tSpI. (BZn B{Ô, BZn {ZmhnU, BZn IÀ®mSI XpS§nb hn`mK¯n km£y]{Xw Bhiys¸Sp¶hÀ Xm¦fpsS amXr`mjbpw , ]qÀÆnIcpsS P·Øehpw hnhcn¨v C¯cw s]mXpt]cpIfn Adnbs¸Sp¶ PmXn Xm¦fpsSXmsW¶v AhImis¸Sp¶p. 8
 • 9. (3) Ipes¯mgnense kmayX AhImis¸«pw (Nne ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤¡mcpsS Ipes¯mgn Xm¦fpsS kapZmb¡mcpw sNbvXphcp¶p F¶ AhImi¯nt·Â DZx ]m­nip{Z, ]m­n shÅmf hn`mK§Ä) (4) Ay kwØm§fn n¶pw IpSntbdnbXnsâ adhn (]qÀÆnIÀ tIcf¯ntebv¡p IpSntbdnbXmsW¶pw, AhÀ Ab kwØm¯v ]«nI PmXn, ]«nI hÀ¤ kapZmbamsW¶pw ImWnbv¡p¶ Nne tcJIÄ Na¨v tIcf¯nse ]«nIPmXn ]«nIhÀ¤ kapZmb§fpsS BpIqey§Ä¡mbn {ian¨phcp¶p. DZmx sIm­sdÊn F¶ t]cn sdÍymÀ kapZmbhpw Ihd F¶ t]cn KhdmbnUp hn`mKhpw) (5) Häs¸« `q{]tZi¯v Xmakn¡p¶Xnm ]«nIhÀ¤¡mcpsS enÌn DÄs¡m­phcp¶ Nne kapZmb§fpsS t]cp adbm¡n PmXn kÀ«n^n¡äv Bhiys¸SpI. (DZmx Ip¶ha¶mSnþ ssltd©v nhmknIÄ tZhnIpfw Xmeq¡v) (6) Nne kzImcy kwLSIÄ cPnÌÀ sNbvXv kapZmbhpw/ sXmgnepw {]Jym]n¨p PmXn AhImis¸Sp¶Xp hgnbpw (Nne kwLSIfpsS hnhcw {]tXyIw tNÀ¯ncn¡p¶p. ]«nI 1) (7) Øm]nX XmXv]cyt¯msS ItjvIpamcn IWs¡Sp¸nepw aäpw At¶hsc CÃm¯ kapZmb/PmXn t]cpIÄ ÂIn tcJIÄ Na¨v XpSÀ¶v PmXn km£y]{Xw AhImis¸SpI. kvIqÄ {]thikab¯v sXämbn PmXnkm£y]{Xw Bhiys¸SpI. (8) kvIqÄ {]thi kab¯v sXämbn PmXnt¸cpIÄ tNÀ¯v kÀ«n^n¡äpIÄ e`yam¡n AhImihmZap¶bn¡pI. (9) dhyq A[nImcnIfÃm¯hcn n¶pw (]©mb¯v {]knUâv /Fw.FÂ.F/Fw.]n) km£y]{Xw IcØam¡n At]£n¡Â XpS§n ]e amÀ¤§fn ]«nIPmXn ]«nIhÀ¤¡mcpsS kwhcWmpIqey§fpw aäpw tSnsbSp¡m³. {ian¡p¶ hn`mK¡msc ap¶nÂI­v hkvXpXIÄ t_m[ys¸«v km£y]{X§Ä evtI­XmWv. (]«nIPmXn BpIqeyw X«nsbSp¡p¶ AÀl kapZmbw / hmkØew F¶nh {]Xn]mZn¡p¶ enkväv {]tXyIw tNÀ¯ncn¡p¶p ]«nI 2). hymP PmXnkÀ«n^n¡äv XSbp¶Xnte¡v kÀ«n^n¡äp ÂIm³ nbpàcmb DtZymKØÀ¡v Xsâ A[nImc]cn[nbnepÅ ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ hn`mK§sf¡pdn¨pÅ AdnhpthWw. ap³KmanIÄ sXämbn evInbn«pÅ km£y]{X§Ä XpScm³ AphZnbv¡cpXv. sXäv Nq­n¡m«m³ ss[cyw Im«Ww. kwibapÅ At]£Ifn³ta IqSpX AtzjW¯nmbn tae[nImcnIÄ/ InÀ«mUkv (chwi KthjWhn`mKw) apXembhÀ¡p dnt¸mÀ«v ÂIn adp]Sn e`yam¡n S]SnIÄ XpScm³ IgnbWw. ImemIme§fn ]«nIPmXn/ ]«nI hÀ¤ H.C.kn. /H._n.kn. hn`mK§fn hcp¶ amä§Ä DÄs¡mÅn¨phcp¶ hnÚm]w/ tcJIÄ DÄs¡mÅp¶ IcpX ^b kq£n¡Ww. 9
 • 10. PmXn kÀ«n^n¡änv At]£n¡p¶hcpsS kztZiw Ct¸mÄ Xmakn¨phcp¶Øe¯v Aà F¶v I­m AhÀ Pn¨v hfÀ¶Xmeq¡v A[nImcnbnÂn¶pw PmXn/aX km£y]{Xw e`yam¡n ]cntim[nt¡­XmWv. aX]cnhÀ¯w S¯nb hn`mK§Ä¡v XncnsI lnµpaXw kzoIcn¡p¶Xnv Xmsg¸dbp¶ dn¡mÀUpIÄ lmPcmt¡­XmWv. 1. ip²n kÀ«n^n¡äv 2. ip²n IÀ½¯n kw_Ôn¨ BfpIfpsS ]qÀ®amb t]cpw taÂhnemkhpw 3. At]£I³ aX]cnhÀ¯w S¯nbXnpÅ Kkäv hnÚm]w. 4. aX]cnhÀ¯¯nv tijw lnµphmbn«mWv Pohn¨v t]mcp¶sX¶ D¯chmZnXzs¸« kapZmbmKw§fpsS km£y]{Xw. ip²n kÀ«n^n¡äv evIm³ A[nImcs¸«hÀ (1) AJne`mcX A¿¸ tkhmkwLw (2) BÄ C³Uym Zbmµ kmÂthj³ anj³, Bcy kamPv, tIcf {_m©v, Xncph´]pcw (3) tIcf lnµp anj³ Xncph´]pcw (4) {iocmaZmkanj³bqWnthgvkÂskmsskän, {iooeIWvT]pcwþ695581 (5) tImgnt¡mSv BcykamPv, BcykamPvaµnÀ,]pXnbXd]n.H, tImgnt¡mSvþ 623004). ]«nIPmXn/]«nI-tKm{XhÀ¤ hn`mK¡mÀ¡v km£y]{X§Ä ÂIpt¼mÄ taev]dªn«pÅ ]Z§fpw _Ôs¸« PmXn/aXw t]cpaÃmsXbpÅ ]Z§Ä D]tbmKn¡cpXv. (kÀ¡peÀ w]Àþ22198/C2/08/].P.].h.hnIk hIp¸v XobXn 5hw_À 2008) nbampkrXaÃmsX Zs¯Sp¡p¶ Ip«nIfpsS PmXn ØnXn hfÀ¯p amXm]nXm¡Ä Htc PmXn¡mcmsW¦n AhcpsS PmXnbpw, hyXykvX PmXn¡msc¦n Ip«n GXv PmXnbnemtWm hfÀ¶phcp¶Xv B PmXnbpw, hfÀ¯pamXm]nXm¡Ä nba]cambn hnhmlnXcsæn hfÀ¯½bpsS PmXn kn²nbpsa¶pw hniZam¡nbn«p­v.(kÀ¡peÀ w.11196/Pn/ F¨v.]n.F¨v. _n._n. F^v._n XobXn 19/5/2000) nbampkcWw Zs¯Sp¡p¶ Ip«nIfpsS Imcy¯n km[mcW tIkpIfnse t]mse PmXn kn²n¡p¶Xmbncn¡pw. ]«nI 1 hymP PmXn X«n¸pImÀ D­m¡nb Nne kwLSIfpsS t]cpIÄ Xmsg sImSp¡p¶p. 1. BZn B{Ô kamPw, tImgnt¡mSvþ Ipih³, In¼mc³, F¶o kapZmbwK§Ä BZn B{Ôm kÀ«n^n¡äv In«m³ th­n D­m¡nb kwLS 2. BÄ tIcf `cXÀ sFIy kwLw, sImÃwþ emän³ It¯men¡À `cX IrkvXy³ kÀ«n^n¡äv In«m³th­n D­m¡nbk kwLS 10
 • 11. 3. `cX/]ch IrkvXy³ skmsskänþ imkvXmwtIm«bn {]mtZinIambn acbv¡m³amÀ F¶v Adnbs¸Sp¶ IrkvXymnIÄ `cX IrkvXybmn Asæn ]ch IrkvXymn kÀ«n^n¡äv In«m³ th­ D­m¡nb kwLS 4. ]mW³ Atkmkntbj³, Xncph´]pcwþ ]m­n shÅmf, ]m­n iq{ZÀ kapZmb¡mÀ, ]mW³ kÀ«n^n¡änp th­n. 5. BÄ tIcf Ihd kamPw Xncph´]pcw þ Khd mbnUpamÀ, Ihd/ Khd kÀ«n^n¡änpth­n. 6. X­m³ kÀÆokv skmsskän Xncph´]pcw þ Cugh/ XobÀ kapZmb¡mÀ X­m³ kÀ«n^n¡änpth­n. 7. aeb³ tkhm kwLw, CSp¡n þ Ip¶pw shÅmfÀ aeb³ kÀ«n^n¡änpth­n 8. aethS³ kwLw CSp¡n þ shÅmfÀ aethS³ kÀ«n^n¡änpth­n. 9. ae Acb³ IctbmKw XncphÃþ AciamÀ aebcb³ kÀ«n^n¡änpth­n. 10. ]Wnb³ Atkmkntbj³ s]m¶c ]Wnbm¡Ä ]Wnb³ kÀ«n^¡änp th­n. 11. tamK³ kwLS, I®qÀ þ apIb³/hmZkapZmb¡mÀ tamKÀ kÀ«n^n¡änpth­n. 12. tIcf IssSb³ kamPw sImgnt¡mSv, ]me¡mSv, ae¸pdwþ XS¨ns¡mó kapZmbw IssSb³ kÀ«n^n¡änpth­n. ]«nI 2 ]«nIPmXn BpIqeyw X«nsbSp¡p¶ AÀl kapZmbw, hmkØew 1. X­m³- þþ Cugh/Xn¿ þ ]me¡mSv, XrÈqÀ, PnÃIfnepw kao]{]tZi§fnepw 2. X­m³þ X¨³ F¶ I½mf hn`mKwþ ]¯wXn«, sImÃw, Be¸pg PnÃIfn 3. Ihdþ_enPKhd, Ihd mbnUp, Khsd mbnUpþ tIcfw ]cs¡ 4. mbmSnþ HUvVmbv¡³þ ]¯wXn« 5. ]ch³, `cXÀ þ emän³ It¯men¡À þ sImÃw, Xncph´]pcw PnÃIÄ. 6. th«ph³þ miph³, Xangv _mÀ_Àþ thSphÀ]nÅ þ ]me¡mSv PnÃ, Xncph´]pcw PnÃbnse CughcpsS _mÀ_ÀamÀþ sImÃw, Be¸pg, tIm«bw, XrÈqÀ, Xncph´]pcw PnÃIÄ. 7. tamKÀþtamIb³, hme³, [ohc hn`mKwþ I®qÀ, tImgnt¡mSv. 8. BZn {ZmhnUþIpw`c³, Ipeme³þ sImgnt¡mSv, ae¸pdw, hbmSv, I®qÀ PnÃIÄ. 9. AcpÔXnbÀþ ImhpXob³, ASpt¯m³þ sImgnt¡mSv, ae¸pdw PnÃ. 10. ]ch³, Nhf¡mc³þFdWmIpfw þFdWmIpfw,Be¸pg PnÃ. 11. BZn B{Ôþ bmZh³, Ipeme³, Ipw`c³, awKf, Kufn, Bcyb £{Xnbþ I®qÀ , tImgnt¡mSv, ae¸pdw PnÃIÄ. 12. IssSb³þ IS¨n sImó (I½mfhn`mKw)þþtImgnt¡mSv, ae¸pdw, ]me¡mSv. 13. ]ųþ hnf¡n¯embÀ, ]WvUnXÀþ sImÃw, Xncph´]pcw PnÃ. 14. ]pebth«ph³þmiph³, _mÀ_À, ]me¡mSv PnÃ. 15. ]Xnb³þ hbm«nse ]«nIhÀ¤¯nÂs¸Sp¯m³ sd¡saâv sNbvXn«pÅ ]Xnb³ 16. N¢nb³þ tXmÂs¡mó kapZmb¡mÀ þ XrÈqÀ, ae¸pdw, tImgnt¡mSv PnÃIÄ. 17. a®m³þ shfpt¯S¯pmbÀþ Xncph´]pcw PnÃ. 11
 • 12. 18. ]mW³þ]m­n shÅmf/ ]m­niq{Zþ Xncph´]pcw PnÃ. 19. Ipdh³/kn²Àþ th«phÀ ]nÅþXrÈqÀ Be¸pg, tIm«bw, sImÃw, Xncph´]pcw PnÃIÄ. 20. t_mb³þ HUvVmbv¡³þ ae¸pdw, XrÈqÀ, ]me¡mSv PnÃIÄ. ]«nI hÀ¤w 1. sImWvUsdUvVnþ sdUvVymÀþ ap³ XncpsIm¨n {]tZiw 2. asse]­mcwþ ]­mcwþ ap³ XncpsIm¨n {]tZihpw ]me¡mSv PnÃbpw. 3. aebcb³þ Acb³ [ohc hn`mKw 4. aebcb IrkvXymnþ aäp IrkvXymnIÄþ CSp¡n, tIm«bw PnÃIÄ. 5. aeb³, Ip¶ph a¶mSnþ tZhnIpfw, CSp¡n. 6. aethS³þ a©pmSv shÅmfÀþ ambqÀ {]tZiw, tZhnIpfw Xmeq¡v. 7. aebcb³þamh³þCSp¡n 8. ]Wnb³þ]Wnbm¡Äþ Nmh¡mSv, XrÈqÀ. 9. Im«pmbv¡³þ mbv¡³þBkvXm´c tKmà mbv¡³, HUvVmbv¡³, Ip«ph³þ ae¸pdw, ]me¡mbv, XrÈqÀ, Be¸pg, tIm«bw, PnÃIÄ. 10. ASnbm³þ miph³þ tZhnIpfw, CSp¡n. 11. a¶m³þ AKk, a®m³þ I®qÀ, ImkÀtKmUv PnÃIÄ. 12. Cchme³þhme³þ FdWmIpfw, Xncph´]pcw PnÃIÄ. 13. adm«nþtjWmbv(KuUkmckzX{_mÒWÀ)þ ImkÀtImSv PnÃ. 14. ln ]peb³þ ]peb³, aX ]cnhÀ¯w sNbvX ]peb³þ hbmSv tIm«bw PnÃIÄ 15 Ducmfnþ Ipdh³þ ]¯wXn« PnÃ. an{i hnhmlnXÀ¡pÅ km£y]{Xw hn`n¶PmXn/kapZmbw F¶nhbnÂs¸« BÄ¡mcpsS sshhmlnImhØ ImWn¡p¶ km£y]{X¯npÅ At]£bn³ta hntÃPm^okdpsS AtzjW dnt¸mÀ«pw, ip]mÀibpw Ap_Ô tcJIfpw ]cntim[n¨v XlknÂZmÀ km£y]{Xw evtI­XmWv. Cu km£y]{X¯n an{i PmXn hnhmlmhØbmWv km£ys¸Spt¯­Xv. an{i hnhmlnXcpsS a¡Ä¡pÅ PmXn kÀ«n^n¡äv an{ihnhmlnXcmb amXm]nXm¡Ä¡v AhcpsS Ip«nIsf amXmhnsâtbm ]nXmhnsâtbm PmXnbnepw /aX¯nepw tNÀ¯v hfÀ¯mhp¶XmWv. Cu hn`mK¯nepÅ BÄ¡mcpsS At]£bnt·Â lmPcm¡p¶ tcJIÄ ]cntim[n¨v {]mtZinImtzjWw S¯n AhÀ nehn GXv PmXn/ kapZmb¯nÂs¸«p Pohn¨v t]mcp¶p. B kaqlw Ahsc AwKoIcn¡pt¶m F¶v ]cntim[n¨v B kaql¯nsâ BNmc§fpw hnizmk§fpw Apkcnbv¡p¶pt­m F¶v t_m²ys¸«v PmXn kÀ«n^n¡äv ÂImhp¶XmWv. C¯c¯n apt¶m¡/ ]nt¶m¡ PmXn¡mÀ X½nepÅ an{i hnhml¯n ]nd¶Ip«n¡v At]£mÀ°w ]n¶m¡ PmXnbnepÅ km£y]{Xw taev]dª hkvXpXIÄ t_m[ys¸«p ÂImhp¶XmWv. an{ihnhmlnXcn HcmÄ ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤¯nÂs¸«bmfmsW¦n AhÀ¡p­mIp¶ Ip«nIfpw bYm{Iaw ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤ hn`mK¯nepw BNmcmpjvTm§fnepw/kmaqlnI/km¼¯nI/ hnZym`ymk ]n¶m¡mhØbnepw DÄs¸«p hcp¶p F¶v t_m[ys¸Sp¶ AhØbnÂ, B kaqlw Sn Ip«nsbbpw 12
 • 13. amXm]nXm¡sfbpw B kaql¯nsâ `mKambn DÄs¡m­v hcp¶Xmbpw AtzjW¯n t_m[ys¸«m ]«nIPmXn/]«nI hÀ¤¯nÂs¸«bmfmsW¶ hnhcw km£ys¸Sp¯mhp¶XmWv. (kÀ¡peÀ D¯chv w. 129/2008/ Fkv.kn.Fkv.än. Un Un XobXn. 20/11/2008). km¼¯nIþkmaqlnI ]nt¶m¡mhØ sXfnbn¡p¶ km£y]{Xwþ tm¬ {IoansebÀ kÀ«n^n¡äv. nÝnXt^md¯n At]£n¡Ww. km£y]{Xw nÝnX^md¯n evIWw. tI{µ Kh¬saâv Un¸mÀ«psa³dnsebpw / Øm]§fnsebpw DtZymKkwhcW¯nmbn tm¬{IoansebÀ kÀ«n^n¡äv ÂIp¶XnpÅhcpam ]cn[n 4.5 e£w cq]bmbn nÝbn¨ncn¡p¶p. Hmtcm kwØm¯ntebpw ]nt¶m¡ hn`mK¯nÂs¸Sp¶ PmXnIfpsSbpw/ kapZmb§fpsSbpw ]«nI `mcX kÀ¡mcnsâ 16/09/93 se dkeyqj³ w. 12011/68/93/_n.kn.Un.(kn) {]ImcapÅ hnÚm]¯n tNÀ¯n«p­v. tIcf¯nse kÀ¡mÀ/ kÀ¡mÀ nb{´nX Øm]§fn ]n¶m¡ hn`mK¡mÀ¡v kwhcW¯nmbn tm¬ {IoansebÀ kÀ«n^n¡äpIÄ _m[Iam¡n sIm­v kÀ¡mÀ D¯chv (]n) w. 15/2000/Fkv.kn.Fkv.änUn. XobXn, 16/02/2000, k.D.(]n) w. 36 /2000 / Fkv. kn. Fkv.än.Un. XobXn 25/5/2000 F¶nh {]Imcw D¯chmbn«pÅXmWv. hcpam ]cn[n hÀ²n¸n¨v D¯chmbn«pÅXv k.D.(]n)746/07/Fkv.kn.Fkv.än.Un.Un. {]ImcamWv. 25/7/08se k.D. (Fw.Fkv) 81/08/Fkv.kn.Fkv.än.Un.Un {]Imcw Ime]cn[n Hcp hÀjambn hÀ²n¸n«pÅXmWv. `cWLSm XkvXnIIÄ, tkh hn`mK¯nÂs¸« DtZymKØÀ (tUmIvSÀ, h¡oÂ, NmÀt«Uv A¡u­âv) apXembhÀ {Kq¸v þ F þ ¢mÊvþ1 B^okd·mÀ {]Xntcm[tkbn nÝnX dm¦n XpS§nb hn`mK§Ä¡p hln¡p¶ DtZymK¯nsâ t{KUv Apkcn¨mWv kwhcWw evIp¶Xpw ChnsS hcpamw _m[IaÃ. s]mXptaJem Øm]§fnse DtZymKØ·mÀ s{]m^jW C¯nepw sXmgn taJebnepw hmWnPy¯nepw hyhkmb¯nepw DÄs¸Sp¶hÀ Irjn/tXm«`qan DSaIÄ, sh¯n SmIvkv nba¯n¸dªn«pÅ Cfhnsâ ]cn[nbn IqSpX XpSÀ¨bmbn 3 hÀj¡mew kz¯v D­mbncp¶hscbpw hcpam ]cn[n IW¡nseSp¯vkwhcW¯n n¶v Hgnhm¡nbn«p­v. amXm]nXm¡Ä¡v HcmÄ¡vkwhcWmpIqey¯nv ta¸dbpw {]Imcw AÀlXbnsæn F¶m asäbmÄ DÄs¸« hn`mK{]Imcw kwhcWmpIqey§Ä¡v AÀlamsW¦nepw a¡Ä¡v kwhcWmpIqeyw e`n¡nÃ. hcpamw Xn«s¸Sp¯pt¼mÄ i¼fw, Irjn`qanbn n¶pÅ hcpamw F¶nh X½n Iq«cpXv. Irjn`qan DSaIfpsS Imcy¯n hcpamw IW¡m¡pt¼mÄ ImÀjnImZmbnIpXnbShv IW¡pIÄ ]cntim[n¡mhp¶XmWv. At]£, Ap_ÔtcJIfpsS ]cntim[, hcpamw Xn«s¸Sp¯Â {]mtZinImtzjWw F¶nhbv¡p hnt[bambn km£y]{Xw evImhp¶XmWv. Notes for Class room Purpose: Prepared by B.UNNIKRISHNAN, Tahsildar, Kollam District 13