Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals

1,158 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ålesund Shortsea Bring Linehaul Arild Oterhals

 1. 1. Bring har flyttet 25000 trailerlaster til bane, hva skal til for å flytte over mer last til båt?”Arild OterhalsInternational Development Manager, Offshore & Energy LogisticsMiljøeffektiv transport som strategisk ambisjon<br />
 2. 2. 23/03/2010<br />2<br />
 3. 3. Bakgrunn<br />23/03/2010<br />3<br />
 4. 4. Innhold<br />Kort om Bring Linehaul<br />Samfunnsansvar / Rammebetingelser<br />Miljø og miljømålsettinger<br />Starten<br />Toglinje Oslo – Rotterdam veien fra ide til realisering<br />Kunden og kundeløsning i fokus<br />Konklusjon<br />23/03/2010<br />4<br />
 5. 5. Bring Linehaul<br />Organisert som eget selskap innenfor Bring<br />Skreddersyr transportløsninger internasjonalt for konsernet<br />20 Ansatte<br />Kontorer i:<br />Oslo<br />Helsingborg<br />Lübeck<br />Nederland<br />Samarbeider nært med Blomquist Trucking i Slovakia som også er en del av konsernet.<br />Mesteparten av aktiviteten er knyttet til jernbane, men også noe på båt.<br />23/03/2010<br />5<br />
 6. 6. Norge – rammebetingelser fra myndigheter<br />23/03/2010<br />6<br />I 2020 har referansebanen et klimagassutslipp i Norge på 59 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Referansebanen bygger på en forutsetning om relativt hurtig fallende olje- og gassproduksjon, karbonfangst og lagring ved gasskraftverkene på Kårstø fra 2009 og Mongstad fra 2014.<br />I forhold til dagens realiteter kan vi derfor stå overfor en mer krevende utfordring fram til 2020 enn det referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2007 gir uttrykk for.<br />Utslippene av klimagasser økte fra rundt 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 1990 til nesten 54 millioner i 2008. <br />Økningen skyldes først og fremst vekst i olje- og gassvirksomheten og økt transport. <br />
 7. 7. Postens miljømål<br />Målområde<br />Målsetting<br />CO2 utslipp Transport og bygg<br />- Reduseres med 10 % innen 2011<br />- Reduseres med 30 % innen 2015 <br />Energiforbruk & Klimagass<br />Bygg<br />- Energi reduseres med 15 % innen 2015 <br />- Redusere bruk av oljefyr med 60 % innen 2015<br />Restavfall håndtering <br />Bygg<br /><ul><li> Mål 91 % av avfallet sorteres i 2015
 8. 8. Hver enhet årlig bedring med min. 5 %</li></ul>23/03/2010<br />7<br />
 9. 9. I Norge står transportsektoren for en større andel av de totale klimagassutslippene enn for resten av verden<br />Norge<br /><ul><li>Innenlandstransport stod for 32 %* av de norske klimagassutslippene, og veitrafikk står for 60 % av disse utslippene.</li></ul>Posten har, som en stor aktør i transportbransjen, en viktig rolle i å realisere samfunnets målsetning om reduserte klimagassutslipp.<br />*Kilde: SSB og Statens forurensningstilsyn<br />23/03/2010<br />8<br />
 10. 10. De største utslippene i Posten-konsernet er knyttet til veitransport i post- og logistikksegmentet<br />Fordeling miljøutslipp i Posten konsernet<br />Baseline er beregnet basert på transportvolum i 2008. Målsettinger presentert senere i presentasjonen er med utgangspunkt i 2008, og må justeres i henhold til eventuelle endringer i transportvolum. <br />CO2-utslipp er beregnet basert på drivstofforbruk for egne kjøretøy og tonnkilometer for innleide kjøretøy.<br />Baseline426.116tonn CO2<br />1<br />Kommentarer<br /><ul><li>Den desidert største andelen av Postens miljøutslipp er fra kjøretøy på vei
 11. 11. Logistikks utslipp utgjør omtrent 75 % av konsernets totale utslipp, og Logistikk og Distribusjonsnett står sammen for 97 % av konsernets totale utslipp
 12. 12. Innleide biler står for omtrent 57 % av konsernets totale utslipp</li></ul>1) Hentet fra ErgoGroups miljøregnskap for 2008<br />23/03/2010<br />9<br />
 13. 13. 23/03/2010<br />10<br />Posten Norge AS miljøstrategi<br />”Posten Norge AS skal jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en <br />bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest fremtidsrettede post og logistikkonsern.”<br />Miljøstrategi <br />Øke kunnskap om og oversikt over egen miljøpåvirkning, samt gjennomføre tiltak og forankre miljøarbeidet i egen organisasjon <br />Samarbeide med kundene om miljøvennlige løsninger<br />Påvirke rammebetingelsene <br />Engasjere medarbeiderne <br />Støtte utvalgte miljøsatsinger – vise samfunnsansvar<br />
 14. 14. Veitrafikk er på tredje plass når det gjelder utslipp i Norge men trenden er økende<br />23/03/2010<br />11<br />Veitrafikk<br />
 15. 15. Oslo – Rotterdam fra idé til virkelighet<br />Prosjektet startet som et hurtigbåt prosjekt fra Norge til Boulogne Sur Mer i Frankrike.<br />Dette lot seg ikke realisere pga ikke nok volum i markedet til å dekke krav til fyllings grad. 90 trailere hver vei og ikke noe gods i retur<br />Tog løsning Oslo - Rotterdam valgt med Rotterdam som hub for trekkbiler og videre forsyning til Frankrike, Be-Ne-Lux og Spania<br />Samarbeidspartner valgt for felles Marco Polo søknad. TX Logistk GMBH<br />Samme operatør som Bring toget Padborg – Verona<br />23/03/2010<br />12<br />
 16. 16. 23/03/2010<br />13<br />
 17. 17. Hva betyr dette for Bring?<br />Togene operert av Bring med samarbeids partnere er i rute.<br />Konsekvens av de få forsinkelser som har vært på våre utenlands tog har vært minimale.(også de siste 8 uker)<br />Leveranse presisjon på utlevering er 95% på Kontinent trafikker og 98,5 % på Norden trafikker.<br />Bring har større utfordringer pga det negative søkelyset på tog fra media, enn vi i virkeligheten har i drift.<br />Dette gjør innsalg for tog bruk vanskelig både internt og eksternt.<br />Bring ønsker å øke bruk av tog, og vi tror sterkt på at økte volumer i tog vil fremskynde den nødvendige utvikling både fra myndigheter og aktører.<br />23/03/2010<br />14<br />
 18. 18. Dagens ”Bring tog” og andre intermodale løsninger.<br />1 x ukentlig Oslo – Rotterdam – Oslo, økes til 2 x ukentlig fra Mai Md.<br />6 x ukentlig Oslo – Jønkjøping - Oslo<br />7 x ukentlig Oslo – Älmhult – Oslo<br />3 x ukentlig Padborg – Verona – Padborg<br />Betydelig bruker at Cargo Nett sine øvrige ruter innland – utland<br />Betydelig bruker av diverse short sea operatører, Lo/Lo – Ro/Ro og passasjerskip.<br />KLAR OG TYDELIG STRATEHI OM Å ØKE VOLUMER INNENFOR OVENNEVNTE OMRÅDER OG Å UTVIKLE FLERE LØSNINGER I EGET REGI.<br />23/03/2010<br />15<br />
 19. 19. 23/03/2010<br />16<br />Utvikling tog bruk internasjonalt fra mai 09 – dec 09.<br />
 20. 20. Målt miljø effekt innenfor samme periode.<br />
 21. 21. Modalskift fra vei til bane er et tiltak med store miljøeffekter<br />Dagens situasjon<br /><ul><li>I 2008 ble 81 % av all godsfrakt i Posten som ble fraktet til steder med jernbane fraktet med tog
 22. 22. I fjor inngikk Posten en avtale med CargoNet om frakt av gods på bane for 1 milliard NOK de neste tre årene. Avtalen er norgeshistoriens største mht transport på skinner, og omfatter alle selskaper i konsernet
 23. 23. Siden begynnelsen av 2008 har Bring flyttet 2000 semitrailere over på tog i måneden, noe som har redusert CO2 utslipp med 1,3 mill kilo i måneden
 24. 24. CO2 gevinster
 25. 25. Forutsigbare drivstoffavgifter
 26. 26. 3 tonn høyere nyttelast enn vanlig veitransport
 27. 27. Færre forsinkelser og uforutsigbare hendelser som kø og ulykker</li></ul>Gevinster<br /><ul><li>Grønt Punkt Norge
 28. 28. Samarbeid mellom TX Logistikk og Bring Logistics Linehaul
 29. 29. Offshoreprosjektet
 30. 30. Grønn forsyningskjede
 31. 31. Begrenset plass på toglinjene
 32. 32. Kjører i dag hovedsakelig natt. Ved økt betalingsvillighet blant kunder kan kapasiteten i bransjen øke betraktelig</li></ul>Samarbeidsprosjekter på tog<br />Infrastruktur og begrensninger<br />23/03/2010<br />18<br />
 33. 33. Transport- og distribusjonssektoren opplever økte krav til å levere gode prestasjoner på en rekke områder innenfor miljø<br />Energieffektivitet<br />Forurensning<br />Materialvalg<br />Transportvalg<br />Støy<br />Valg av energibærer<br />Avfallshåndtering<br />Ruteplanlegging<br />Gjenvinning<br />Tilpasning til nærområde<br />Kilde: *CapgeminiConsulting CEO Study 2008 – ”Mastering The TripleBottom Line”, dybdeintervju med 55 norske toppledere om krav til resultater innenfor miljø, samfunn og økonomi <br />23/03/2010<br />19<br />
 34. 34. 20<br />Kirkenes<br />Florø<br />Mongstad<br />Hammerfest<br />CCB<br />Sandnessjøen<br />Orkanger<br />Tananger<br />Dusavik<br />Stordbase<br />Kristiansund<br />Norske Oljebaser – Alle med Bringkontor<br />
 35. 35. 23/03/2010<br />21<br />
 36. 36. KONKLUSJON<br />Påse at drivene er ivaretatt, miljø, marked og kundetilpasset løsninger.<br />Sett tydelige mål internt og eksternt<br />Ha realisme i mål og målsettinger, unngå ”luftslott” <br />Ha til enhver tid KUNDEN i fokus, tilpass og bygg løsninger SAMMEN med kundene<br />Gi kunden målbare miljø effekter.<br />Sjøtransporten må være flink til å tydeliggjøre miljøgevinster<br />Sørg for at du har tilstrekkelig kompetanse, ryggrad, til å betjene kunden i gode og dårlige tider.<br />Tenk muligheter, ikke begrensninger , er tog til enhver tid en konkurrent til båt ? Bør vi tenke samhandling i stedet for konkurranse ?<br />Bring er pragmatisk med hensyn til fremføringsmåte og vurderer gjerne båtløsninger<br />23/03/2010<br />22<br />
 37. 37. TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN ! <br />LYKKE TIL MED MILJØVENNLIGE TRANSPORTLØSNINGER<br />23/03/2010<br />23<br />

×