SlideShare a Scribd company logo
1 of 50
Com aprendre a
plantejar
bones
preguntes?
Tècniques per ensenyar a
Qüestionar
Una estratègia de pensament
que s´aprèn amb la pràctica
Il·lustració: Ferran Torras
Guida Al·lès
Febrer 2013
Novembre 2013
Aprendre
comença amb
preguntes
John Dewey
Objectius
Volem que aprenguin a generar bones
preguntes de manera autònoma en diferents
situacions i propòsits.
Volem que les preguntes els ajudin a tenir
interessos propis que vagin més enllà de la
curiositat.
"La curiositat és
l´atracció i el desig
d´allò nou.
L´interès neix
lentament i es
desplega en oposició a
la curiositat.
Curiositat i interès
són enemics"
Cita aportada per Neus Sanmartí
1. En quines situacions aprenen a fer preguntes?
2. Quin procés seguim per aconseguir que es
plantegin bones preguntes?
En quines situacions
podem ensenyar a plantejar preguntes?
Lectura i Escriptura
Projectes
Racons
Aprenentatge cooperatiu
Conversa en Assemblea
Simulacions, jocs de rol,
dinàmiques (tutoria)
Amb quins propòsits?
● Plantejar preguntes per a generar el guió
d´un projecte o d'un text escrit i guiar la
planificació i cerca d'informació
● Plantejar perguntes per a aprofundir en la
comprensió de CONTINGUTS
○ Motivar o focalitzar l'atenció
○ Entendre el propòsit de l´autor
○ Clarificar el significat
○ Especular sobre el text
● Per a resoldre problemes i crear
Amb tot tipus de textos
Feim preguntes
ABANS
DURANT
DESPRÉS
per a
COMPRENDRE
Textos
electrònics
Textos
impresos
Textos
musicals
Textos orals
Textos
àudiovisuals
2. Col·leccionar-les per descobrir interessos
1. Aprendre a formular preguntes
3. Classificar-les (hi ha bones preguntes?)
4. Precisar-les a través del model científic
5. Emprar-les per resoldre problemes. Tècniques.
1. Formulam preguntes a partir de
diferents contextos
(cançons, imatges, poemes, conversacions....)
Modelatge amb objectes
Els fillets duen a l´aula un objecte que els aporta
records personals. Per exemple, una pedra.
Asseguts en terra se la passen (Els esclops de´n
Pau) i fan preguntes seguint com a guió aquest
mural. També es pot fer amb objectes de la
mestra.
Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections
Ajudes per pensar
Em deman si.....
Em confón....
Què passaria si....
Per què...?
No entenc que... ....
Com podria? Com pot ser que....
On la vas
trobar? Per què
és així? Quina
edat té la
pedra?
1
Les preguntes evolucionen amb la comprensió:
ABANS, DURANT, DESPRÉS
Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections
Objectiu: Demostrar que les preguntes
d´abans, durant i després de la comprensió
són diferents.
La mestra duu un paquet de quinua (o
qualsevol altre aliment exòtic). Quines
preguntes teniu?. Les anotam (taula 3
columnes):
● PREGUNTES ABANS
Menjam la quínua. Tenim noves preguntes?
Anotam les preguntes a la 2ª columna. Feim el
mateix quan investigam? Les preguntes noves
van apareixent a mesura que avança la
comprensió.
● PREGUNTES DURANT
● PREGUNTES DESPRÉS
Després comparam la
diferència entre les
preguntes d´ABANS,
DURANT I DESPRÉS
Les preguntes evolucionen amb la comprensió:
ABANS, DURANT, DESPRÉS
Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections
TAULA amb postits per anotar les preguntes que
sorgeixen ABANS, DURANT I DESPRÉS.
Font: FLORENTINA CRAWFORD
A partir de
la taula es
pot elaborar
el llistat de
les
expressions
que
serveixen
per fer
preguntes
(veure foto
esquerra)
Font imatge
Modelatge amb objectes
La mestra fa
modelatge sobre
com plantejar
preguntes.
Es pot fer de
moltes maneres.
Una és amb núvols
de pensament
(clicar)
1
Amb cançons
Activitat extreta de l´IES Montsuar
A classe de
música.
Cada alumne
subratlla les
dues preguntes
que més li
interessen i les
guarda al seu
Diari Literari.
Posteriorment
les ajuntam i
les classificam.
Són
productives o
reproductives?
Te les havies
plantejades
mai?
2
Primera classificació:
preguntes productives i reproductives
Activitat basada en ONE EXTRA DEGREE
Les primers preguntes
solen ser reproductives
però a mesura que es van
donant respostes sorgeixen
noves preguntes
productives. S´anoten i
s´explica la diferència.
LES PREGUNTES SÓN LA
BENZINA QUE ENS FA
PENSAR.
Amb post.its. Llegir el
post sencer aquí
Amb contes il·lustrats
Preguntes ABANS
(portada,dedicatòria)
Preguntes DURANT
En parella. Conversar
a través de
preguntes.
Preguntes DESPRÉS
En parella. Què és el
que no entens? Quina
és la pregunta
principal?
Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections
Contes de David Wiesner
3
Col·lecció
d´imatges
microscòpiques de
JORDI VIVANCOS.
Amb imatges
Venes
Pèls de l´interior
de l´orella vists
amb el
microscopi
Gra de Pol·len
Condicions d´aula que afavoreixen
l´aparició de les bones preguntes
"La motivació dels alumnes depèn del grau amb què connectam amb els seus
interessos, motivacions, esquemes previs, vivències personals i inquietuds"
Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca
Ambient on es valora
l´error i el dubte, el
dir no ho entenc, no
ho tenc clar.
No demanar la
resposta correcte.
Saber que no
sempre hi ha
resposta.
2. Les coleccionam per descobrir
els nostres interessos
kindergartenboomboom.blogspot.com
Dins recipients
Targes amb preguntes per fer-
se després de llegir.
Font: Ateacherstreasure.com
Quan un alumne té
una pregunta, la
guardem aquí
Anotar, recollir,
reservar les
preguntes
espontànies
Post-its
Capsa
Tires de paper
Mural
Quadern...
Font imatge: http://justaddclipart.blogspot.com.es/
Pràctica guiada
i independent
2. Les classificam
Preguntes productives
(Thick questions) i
preguntes reproductives
(Thin questions)
El póster es pot descarregar aquí
Criteris per classificar i reformular preguntes (Taxonomia Bloom)
Tipologia Taxonomia Bloom Exemples QAR
Preguntes reproductives,
literals o de resposta
directa. Habilitats de
pensament inferiors. Thin
Qüestions (preguntes
estretes, concretes)
DESCRIURE,
RECUPERAR
INFORMACIÓ
QUE QUI COM
QUAN ON Es troben al text. Algunes
paraules de la resposta
solen coincidir amb les
de la pregunta
Preguntes productives.
Habilitats de pensament
superior. Thick Qüestions
(preguntes profundes,
necessiten recerca i
raonament)
COMPRENDRE,
ANALITZAR,
EXPLICAR
-Causa-
Conseqüència
- Problema-Solució
- Comparar i
contrastar
Trobes la resposta cercant a
diferents paràgrafs o textos.
JUSTIFICAR,
VALORAR,
AVALUAR
Necessiten combinar allò que
diu l´autor amb el pensament
propi (previs) i la recerca
La resposta no és al text, sinó a
la teva ment
Estratègia QAR
A través de la QAR= Question
Answer Relationship Strategy
s´aprèn que:
★ Abans de cercar la
resposta has de tenir una
pregunta al cap
★ Hi ha diferents tipus de
preguntes: senzilles,
complexes, crítiques i
creatives
★ Una pregunta es pot
contestar amb ajuda del
text però també de la
reflexió pròpia.
★ És necessari el diàleg per
contestar bé les
preguntes.
Fitxa pels alumnes en català
Com s´ensenya? Vídeo
Com emprar QAR en
comprensió matemàtica?
Llista de preguntes per als
professors
●No es poden contestar cercant a
internet, ni amb un sí/no.
●Lligades a la vida real o bé al
coneixement epistemològic.
●Requereixen el treball en grup
Guida
Preguntes productives
Quines són productives?
Neus Sanmartí, Escola Estiu, Menorca 2011
Com dormen les balenes? Per què és necessari dormir?
Qui va inventar els cohets?Per què s´enlaira un cohet?
Quins són els noms dels
ossos?
Per què es trenca un ós?
Per què ens enguixen?
Per què em fa mal?
Preguntes
reproductives= un
sol text les pot
contestar (verd)
Preguntes que pots
contestar lentament
si combines varis
textos
Preguntes
productives=
requereixen
investigació
Font: The Joy of Literacy
Preguntes nivell superior Bloom
Habilitats de pensam. superior: AVALUAR. Font: Teachers.org
Què penses sobre...?
Fins a quin punt són efectius...?
Existeix una millor solució?
Quin valor té...?
Com valores...?
Com defensaries la teva
posició respecte a....? Com es
pot saber que....? Com es pot
demostrar?
Com ho hauries gestionat?
Quins canvis recomanaries?
Creus que...?
Com te sentiries si...?
Ets una persona....?
Per què? Com pot ser que...?
Exemple aplicat a la lectura d’un poema
Beatriu Palau
Amb poemes
HE PLANTEJAT PREGUNTES AL TEXT
Lectura en parella.
Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se
preguntes sobre el fragment llegit.
Aquí hi podeu imprimir les targes
(en anglès) o fer una còpia i
traduir al català. Font: Jennifer
Jones
Lectura en parella.
Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se
preguntes sobre el fragment llegit.
Font: A teacher’s Treasure
Amb pals i estrelles
En què ens fixam per saber si un fillet
sap plantejar bones preguntes?
(Avaluació)
Rúbrica, refer-la i adaptar-la
al nostre nivell.
Abans, durant, després
Plantegem una pregunta. Per exemple:
a. Matemàtiques. Quines maneres
heu après de sumar fraccions?
b. Projectes de treball: Què heu
après?
c. Treball amb textos: Quina és
l´estructura d´un escrit
argumentatiu?
Per parelles. Cadascun primer escriu
individualment entre 1 i 3 respostes.Els membres
de la parella posen en comú les seves respostes i
trien les millors (un màxim de 3). Les anoten en
post-its i es posen en comú en gran grup.
(Font: Common Core Standards for Mathematical
Practice, Standard 3 Construct viable arguments
and critique the reasoning of others.)
Al principi jo pensava...
Llavors el meu pensament va canviar
El menu pensament va canviar de nou
4. Precisar-les a
través dels models
científics
Projectes. Com reformular i precisar les preguntes?
Alumnes.
Destinar
temps a
aprendre
a fer bones
preguntes
Els docents
relacionam
preguntes i
CONTINGUTS
a través de....
Coordinació per
veure/conèixer les
preguntes que han
formulat els
companys de cicle.
MODELS
CIENTÍFICS
MAPES DE
CONTINGUTS
Definim
junts la
tasca
(pregunta+
producte)
Alumnes
connecten la
tasca amb els
esquemes previs.
QUÈ SABEM?.
Apareixen noves
preguntes. QUÈ
VOLEM SABER?
Classificar,
reformular i
seleccionar
junts la
pregunta
clau en
funció
d´uns
criteris
Per fer-les més
complexes i
més
compartides. El
mestre=
reconductor de
les preguntes
interessants.
Votació
?
Pot requerir
recerca
d´informaci
ó
Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca
Les empram
Tècniques
Lectura en parella.
Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se
preguntes sobre el fragment llegit.
Font: Roser Salavert, al Congrés ICLL de la
Fundació Bofill, desembre 2013
1. Elegeix les paraules clau
2. Quines preguntes et suggereix?
Lectura en parella.
Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se
preguntes sobre el fragment llegit.
Mural col·lectiu
Escriptura
1. Acordam les
preguntes que
marquen l´estructura
del text.
2. Targes amb les
preguntes
3. Les tenim davant
quan escrivim per
recordar l´estructura.
Font: Mrs. Patton's Patch
Escriptura
Font: Mrs. Patton's Patch
Escriptura
Font: Mss. Simoneaux
Per parelles
S´ensenyen un a
l´altre a millorar les
seves preguntes
Amb un mural
col·lectiu
Font de la imatge
Planificar una activitat
per fer a classe
1. Primer llegir el PPT
2. Pensar una activitat senzilla semblant a les que hi
ha al PPT (2 o 3 sessions)
3. Aplicar-la i avaluar-la amb aquestes preguntes:
● Què m´havia proposat?
● Què ha funcionat?
● Què he de millorar?
Fonts emprades
Mindmapping For kids
Wisconsin Educational Communications Boards, Into the
book
McGregor, Tanny (2007): Comprehension connections,
bridges to strategic reading. Heinemann, Portsmouth, NH.
Raphael, T.E., & Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing
comprehension and test taking across grades and content
areas. The Reading Teacher, 59, 206-221.
Procedència de les terminologies:
● Preguntes productives i reproductives: Neus Sanmartí
● Habilitats superiors i inferiors: Benjamin Bloom

More Related Content

What's hot

Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralangelsalegre
 
Organitzador gràfics per tipologies textuals
Organitzador gràfics per tipologies textualsOrganitzador gràfics per tipologies textuals
Organitzador gràfics per tipologies textualsBeatriu Palau
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oralsilvia
 
Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nLaia Lila
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaGloria Cid
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones M T
 
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicial
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicialCaaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicial
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicialM T
 
Rúbriques alumnat
Rúbriques alumnatRúbriques alumnat
Rúbriques alumnatandani
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALMonica Roige Sedo
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicitessilvia
 
Descripcio
DescripcioDescripcio
Descripciosaos2829
 
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazFrancesc Iglesias
 
la descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicialla descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicialMonica Roige Sedo
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaGuida Allès Pons
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
 
ELS RODOLINS
ELS RODOLINSELS RODOLINS
ELS RODOLINSprimerft
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.elcorreudecinque
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeMontse Irun _Chavarria
 

What's hot (20)

Rúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oralRúbrica per avaluar l'exposició oral
Rúbrica per avaluar l'exposició oral
 
Organitzador gràfics per tipologies textuals
Organitzador gràfics per tipologies textualsOrganitzador gràfics per tipologies textuals
Organitzador gràfics per tipologies textuals
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oral
 
Dictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2nDictats preparats català 2n
Dictats preparats català 2n
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusa
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicial
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicialCaaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicial
Caaco act 1112_mt022_r1_dossier_temps_inicial
 
Rúbriques alumnat
Rúbriques alumnatRúbriques alumnat
Rúbriques alumnat
 
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIALTREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
TREBALLAR EL CONTE A CICLE INICIAL
 
Preguntes explicites
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
 
Descripcio
DescripcioDescripcio
Descripcio
 
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia AlcarazLLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
LLIBREt Vocabulari bàsic - Emilia Alcaraz
 
la descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicialla descripció a cicle inicial
la descripció a cicle inicial
 
Poemes d hivern
Poemes d hivernPoemes d hivern
Poemes d hivern
 
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
 
Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.
 
Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
 
ELS RODOLINS
ELS RODOLINSELS RODOLINS
ELS RODOLINS
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
 
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatgeInstruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
Instruments d'avaluació per i de l'aprenentatge
 

Viewers also liked

Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesGuida Allès Pons
 
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesNeus Agut
 
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de Bloom
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de BloomPreguntes de comprensió lectora. Taxonomia de Bloom
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de BloomBeatriu Palau
 
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.David Rivera
 
Cuadro comparativo revoluciones industriales
Cuadro comparativo revoluciones industrialesCuadro comparativo revoluciones industriales
Cuadro comparativo revoluciones industrialesAndrea Reigel
 
Llibreta agenda professorat novell
Llibreta agenda professorat novellLlibreta agenda professorat novell
Llibreta agenda professorat novellambelspeusaterra
 
Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura Baix
 
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516EscolaGavina
 
Presentació xavier angel_jordi_àvila
Presentació xavier angel_jordi_àvilaPresentació xavier angel_jordi_àvila
Presentació xavier angel_jordi_àvilaEscolaGavina
 
Maquinessalu biotamlicarbartual
Maquinessalu biotamlicarbartualMaquinessalu biotamlicarbartual
Maquinessalu biotamlicarbartualEscolaGavina
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesGuida Allès Pons
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famíliesGuida Allès Pons
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Guida Allès Pons
 
Taller de lectura.Fer-se preguntes
Taller de lectura.Fer-se preguntesTaller de lectura.Fer-se preguntes
Taller de lectura.Fer-se preguntesBeatriu Palau
 

Viewers also liked (19)

Avaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatgesAvaluació de la comprensió lectora en imatges
Avaluació de la comprensió lectora en imatges
 
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències BàsiquesTreball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
Treball per projectes a l'ESO Xarxa Competències Bàsiques
 
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de Bloom
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de BloomPreguntes de comprensió lectora. Taxonomia de Bloom
Preguntes de comprensió lectora. Taxonomia de Bloom
 
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.
Peter Burke - Visto no visto. El uso de la imagen como documento histórico.
 
Cuadro comparativo revoluciones industriales
Cuadro comparativo revoluciones industrialesCuadro comparativo revoluciones industriales
Cuadro comparativo revoluciones industriales
 
Llibreta agenda professorat novell
Llibreta agenda professorat novellLlibreta agenda professorat novell
Llibreta agenda professorat novell
 
Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura Enric Queralt: Millorar la lectura
Enric Queralt: Millorar la lectura
 
Narrativa b
Narrativa bNarrativa b
Narrativa b
 
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516
Projectepoesiavisualsiria festatematica 1516
 
Maquines2 a
Maquines2 aMaquines2 a
Maquines2 a
 
Maquines a
Maquines aMaquines a
Maquines a
 
Presentació xavier angel_jordi_àvila
Presentació xavier angel_jordi_àvilaPresentació xavier angel_jordi_àvila
Presentació xavier angel_jordi_àvila
 
Narrativa a
Narrativa aNarrativa a
Narrativa a
 
Maquines grupb
Maquines grupbMaquines grupb
Maquines grupb
 
Maquinessalu biotamlicarbartual
Maquinessalu biotamlicarbartualMaquinessalu biotamlicarbartual
Maquinessalu biotamlicarbartual
 
Projectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fasesProjectes pbl definició i fases
Projectes pbl definició i fases
 
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
15 propostes per a fomentar el compromís amb la lectura amb les famílies
 
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir. Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
Lectura cooperativa. Fitxes de rols. Per imprimir.
 
Taller de lectura.Fer-se preguntes
Taller de lectura.Fer-se preguntesTaller de lectura.Fer-se preguntes
Taller de lectura.Fer-se preguntes
 

Similar to Com aprendre a fer bones preguntes?

Presfamiliesialumnes
PresfamiliesialumnesPresfamiliesialumnes
Presfamiliesialumnesperecalders
 
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatPwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatescolaangelsalemany
 
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatPwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatescolaangelsalemany
 
Resolució de problemes matemàtics
Resolució de problemes matemàticsResolució de problemes matemàtics
Resolució de problemes matemàticsLaura Moya
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsNuria Alart
 
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnesPres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnescossetania
 
Per al 23_de_febrer
Per al 23_de_febrerPer al 23_de_febrer
Per al 23_de_febrermagefra
 
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIA
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIALLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIA
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIAcicleinicialfedac
 
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert
Creamat Comptetències Infantil Dolça VertCreamat Comptetències Infantil Dolça Vert
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vertguest0b7991
 
MotivacioCatL2
MotivacioCatL2MotivacioCatL2
MotivacioCatL2lcomajoa
 
Treball cooperatiu
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiumsero3
 
Avaluar Competències
Avaluar CompetènciesAvaluar Competències
Avaluar Competènciesaprep1
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies71458pili
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies71458pili
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies71458pili
 

Similar to Com aprendre a fer bones preguntes? (20)

Reunió Daula
Reunió DaulaReunió Daula
Reunió Daula
 
Presfamiliesialumnes
PresfamiliesialumnesPresfamiliesialumnes
Presfamiliesialumnes
 
Presfamiliesialumnes
PresfamiliesialumnesPresfamiliesialumnes
Presfamiliesialumnes
 
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatPwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
 
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptatPwp.llegimenparella.famílies.adaptat
Pwp.llegimenparella.famílies.adaptat
 
Resolució de problemes matemàtics
Resolució de problemes matemàticsResolució de problemes matemàtics
Resolució de problemes matemàtics
 
Els projectes
Els projectesEls projectes
Els projectes
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de Grups
 
Ins cv classes_apunts
Ins cv classes_apuntsIns cv classes_apunts
Ins cv classes_apunts
 
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnesPres llegim 08-_families_i_alumnes
Pres llegim 08-_families_i_alumnes
 
Per al 23_de_febrer
Per al 23_de_febrerPer al 23_de_febrer
Per al 23_de_febrer
 
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIA
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIALLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIA
LLEGIM EN PARELLA, LLEGIM EN FAMÍLIA
 
Reunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3rReunió pedagògica3r
Reunió pedagògica3r
 
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert
Creamat Comptetències Infantil Dolça VertCreamat Comptetències Infantil Dolça Vert
Creamat Comptetències Infantil Dolça Vert
 
MotivacioCatL2
MotivacioCatL2MotivacioCatL2
MotivacioCatL2
 
Treball cooperatiu
Treball cooperatiuTreball cooperatiu
Treball cooperatiu
 
Avaluar Competències
Avaluar CompetènciesAvaluar Competències
Avaluar Competències
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
 
Presentació famílies
Presentació famíliesPresentació famílies
Presentació famílies
 

More from Guida Allès Pons

Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Guida Allès Pons
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaGuida Allès Pons
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaGuida Allès Pons
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsGuida Allès Pons
 
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaJornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaGuida Allès Pons
 
Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Guida Allès Pons
 
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 20091 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009Guida Allès Pons
 
Canvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalCanvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalGuida Allès Pons
 

More from Guida Allès Pons (20)

Apadrinaments lectors
Apadrinaments lectorsApadrinaments lectors
Apadrinaments lectors
 
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2Taller poema ascendent o poema en diamant 2
Taller poema ascendent o poema en diamant 2
 
Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió Dinàmiques de cohesió
Dinàmiques de cohesió
 
Textos explicatius
Textos explicatiusTextos explicatius
Textos explicatius
 
L'escola que jo somnio
L'escola que jo somnioL'escola que jo somnio
L'escola que jo somnio
 
Primera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aulaPrimera setmana i clima d'aula
Primera setmana i clima d'aula
 
Organització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aulaOrganització dels espais a l´aula
Organització dels espais a l´aula
 
La planificació textual
La planificació textual La planificació textual
La planificació textual
 
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
 
Textos narratius
Textos narratiusTextos narratius
Textos narratius
 
Textos argumentatius
Textos argumentatiusTextos argumentatius
Textos argumentatius
 
Textos explicatius
Textos explicatius Textos explicatius
Textos explicatius
 
Textos descriptius
Textos descriptiusTextos descriptius
Textos descriptius
 
Mapes mentals i conceptuals
Mapes mentals i conceptualsMapes mentals i conceptuals
Mapes mentals i conceptuals
 
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH HuescaJornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
Jornada de debate en inglés 1º BACH Huesca
 
Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?Què són les competències bàsiques?
Què són les competències bàsiques?
 
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 20091 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
1 Coneixements Previs Dels Educadors 2009
 
Canvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació interculturalCanvis socials i educació intercultural
Canvis socials i educació intercultural
 
La Publicitat
La PublicitatLa Publicitat
La Publicitat
 
Modernitat líquida
Modernitat líquidaModernitat líquida
Modernitat líquida
 

Recently uploaded

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxcarleslucmeta
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (7)

II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptxpresentació treball i energia 1 Batx.pptx
presentació treball i energia 1 Batx.pptx
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 

Com aprendre a fer bones preguntes?

 • 1. Com aprendre a plantejar bones preguntes? Tècniques per ensenyar a Qüestionar Una estratègia de pensament que s´aprèn amb la pràctica Il·lustració: Ferran Torras Guida Al·lès Febrer 2013 Novembre 2013
 • 3. Objectius Volem que aprenguin a generar bones preguntes de manera autònoma en diferents situacions i propòsits. Volem que les preguntes els ajudin a tenir interessos propis que vagin més enllà de la curiositat.
 • 4. "La curiositat és l´atracció i el desig d´allò nou. L´interès neix lentament i es desplega en oposició a la curiositat. Curiositat i interès són enemics" Cita aportada per Neus Sanmartí
 • 5. 1. En quines situacions aprenen a fer preguntes? 2. Quin procés seguim per aconseguir que es plantegin bones preguntes?
 • 6. En quines situacions podem ensenyar a plantejar preguntes? Lectura i Escriptura Projectes Racons Aprenentatge cooperatiu Conversa en Assemblea Simulacions, jocs de rol, dinàmiques (tutoria)
 • 7. Amb quins propòsits? ● Plantejar preguntes per a generar el guió d´un projecte o d'un text escrit i guiar la planificació i cerca d'informació ● Plantejar perguntes per a aprofundir en la comprensió de CONTINGUTS ○ Motivar o focalitzar l'atenció ○ Entendre el propòsit de l´autor ○ Clarificar el significat ○ Especular sobre el text ● Per a resoldre problemes i crear
 • 8. Amb tot tipus de textos Feim preguntes ABANS DURANT DESPRÉS per a COMPRENDRE Textos electrònics Textos impresos Textos musicals Textos orals Textos àudiovisuals
 • 9. 2. Col·leccionar-les per descobrir interessos 1. Aprendre a formular preguntes 3. Classificar-les (hi ha bones preguntes?) 4. Precisar-les a través del model científic 5. Emprar-les per resoldre problemes. Tècniques.
 • 10. 1. Formulam preguntes a partir de diferents contextos (cançons, imatges, poemes, conversacions....)
 • 11. Modelatge amb objectes Els fillets duen a l´aula un objecte que els aporta records personals. Per exemple, una pedra. Asseguts en terra se la passen (Els esclops de´n Pau) i fan preguntes seguint com a guió aquest mural. També es pot fer amb objectes de la mestra. Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Ajudes per pensar Em deman si..... Em confón.... Què passaria si.... Per què...? No entenc que... .... Com podria? Com pot ser que.... On la vas trobar? Per què és així? Quina edat té la pedra? 1
 • 12. Les preguntes evolucionen amb la comprensió: ABANS, DURANT, DESPRÉS Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Objectiu: Demostrar que les preguntes d´abans, durant i després de la comprensió són diferents. La mestra duu un paquet de quinua (o qualsevol altre aliment exòtic). Quines preguntes teniu?. Les anotam (taula 3 columnes): ● PREGUNTES ABANS Menjam la quínua. Tenim noves preguntes? Anotam les preguntes a la 2ª columna. Feim el mateix quan investigam? Les preguntes noves van apareixent a mesura que avança la comprensió. ● PREGUNTES DURANT ● PREGUNTES DESPRÉS Després comparam la diferència entre les preguntes d´ABANS, DURANT I DESPRÉS
 • 13. Les preguntes evolucionen amb la comprensió: ABANS, DURANT, DESPRÉS Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections TAULA amb postits per anotar les preguntes que sorgeixen ABANS, DURANT I DESPRÉS. Font: FLORENTINA CRAWFORD A partir de la taula es pot elaborar el llistat de les expressions que serveixen per fer preguntes (veure foto esquerra) Font imatge
 • 14. Modelatge amb objectes La mestra fa modelatge sobre com plantejar preguntes. Es pot fer de moltes maneres. Una és amb núvols de pensament (clicar) 1
 • 15. Amb cançons Activitat extreta de l´IES Montsuar A classe de música. Cada alumne subratlla les dues preguntes que més li interessen i les guarda al seu Diari Literari. Posteriorment les ajuntam i les classificam. Són productives o reproductives? Te les havies plantejades mai? 2
 • 16. Primera classificació: preguntes productives i reproductives Activitat basada en ONE EXTRA DEGREE Les primers preguntes solen ser reproductives però a mesura que es van donant respostes sorgeixen noves preguntes productives. S´anoten i s´explica la diferència. LES PREGUNTES SÓN LA BENZINA QUE ENS FA PENSAR. Amb post.its. Llegir el post sencer aquí
 • 17. Amb contes il·lustrats Preguntes ABANS (portada,dedicatòria) Preguntes DURANT En parella. Conversar a través de preguntes. Preguntes DESPRÉS En parella. Què és el que no entens? Quina és la pregunta principal? Activitat basada en el capítol 5 del llibre de Tanny McGregor: Comprehension Connections Contes de David Wiesner 3
 • 18. Col·lecció d´imatges microscòpiques de JORDI VIVANCOS. Amb imatges Venes Pèls de l´interior de l´orella vists amb el microscopi Gra de Pol·len
 • 19. Condicions d´aula que afavoreixen l´aparició de les bones preguntes "La motivació dels alumnes depèn del grau amb què connectam amb els seus interessos, motivacions, esquemes previs, vivències personals i inquietuds" Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca Ambient on es valora l´error i el dubte, el dir no ho entenc, no ho tenc clar. No demanar la resposta correcte. Saber que no sempre hi ha resposta.
 • 20. 2. Les coleccionam per descobrir els nostres interessos
 • 21. kindergartenboomboom.blogspot.com Dins recipients Targes amb preguntes per fer- se després de llegir. Font: Ateacherstreasure.com Quan un alumne té una pregunta, la guardem aquí
 • 22. Anotar, recollir, reservar les preguntes espontànies Post-its Capsa Tires de paper Mural Quadern... Font imatge: http://justaddclipart.blogspot.com.es/ Pràctica guiada i independent
 • 24. Preguntes productives (Thick questions) i preguntes reproductives (Thin questions)
 • 25. El póster es pot descarregar aquí
 • 26. Criteris per classificar i reformular preguntes (Taxonomia Bloom) Tipologia Taxonomia Bloom Exemples QAR Preguntes reproductives, literals o de resposta directa. Habilitats de pensament inferiors. Thin Qüestions (preguntes estretes, concretes) DESCRIURE, RECUPERAR INFORMACIÓ QUE QUI COM QUAN ON Es troben al text. Algunes paraules de la resposta solen coincidir amb les de la pregunta Preguntes productives. Habilitats de pensament superior. Thick Qüestions (preguntes profundes, necessiten recerca i raonament) COMPRENDRE, ANALITZAR, EXPLICAR -Causa- Conseqüència - Problema-Solució - Comparar i contrastar Trobes la resposta cercant a diferents paràgrafs o textos. JUSTIFICAR, VALORAR, AVALUAR Necessiten combinar allò que diu l´autor amb el pensament propi (previs) i la recerca La resposta no és al text, sinó a la teva ment
 • 27. Estratègia QAR A través de la QAR= Question Answer Relationship Strategy s´aprèn que: ★ Abans de cercar la resposta has de tenir una pregunta al cap ★ Hi ha diferents tipus de preguntes: senzilles, complexes, crítiques i creatives ★ Una pregunta es pot contestar amb ajuda del text però també de la reflexió pròpia. ★ És necessari el diàleg per contestar bé les preguntes. Fitxa pels alumnes en català Com s´ensenya? Vídeo Com emprar QAR en comprensió matemàtica? Llista de preguntes per als professors
 • 28. ●No es poden contestar cercant a internet, ni amb un sí/no. ●Lligades a la vida real o bé al coneixement epistemològic. ●Requereixen el treball en grup Guida Preguntes productives
 • 29. Quines són productives? Neus Sanmartí, Escola Estiu, Menorca 2011 Com dormen les balenes? Per què és necessari dormir? Qui va inventar els cohets?Per què s´enlaira un cohet? Quins són els noms dels ossos? Per què es trenca un ós? Per què ens enguixen? Per què em fa mal?
 • 30.
 • 31. Preguntes reproductives= un sol text les pot contestar (verd) Preguntes que pots contestar lentament si combines varis textos Preguntes productives= requereixen investigació Font: The Joy of Literacy
 • 32. Preguntes nivell superior Bloom Habilitats de pensam. superior: AVALUAR. Font: Teachers.org Què penses sobre...? Fins a quin punt són efectius...? Existeix una millor solució? Quin valor té...? Com valores...? Com defensaries la teva posició respecte a....? Com es pot saber que....? Com es pot demostrar? Com ho hauries gestionat? Quins canvis recomanaries? Creus que...? Com te sentiries si...? Ets una persona....? Per què? Com pot ser que...?
 • 33. Exemple aplicat a la lectura d’un poema Beatriu Palau Amb poemes
 • 35. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Aquí hi podeu imprimir les targes (en anglès) o fer una còpia i traduir al català. Font: Jennifer Jones
 • 36. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Font: A teacher’s Treasure Amb pals i estrelles
 • 37. En què ens fixam per saber si un fillet sap plantejar bones preguntes? (Avaluació) Rúbrica, refer-la i adaptar-la al nostre nivell.
 • 38. Abans, durant, després Plantegem una pregunta. Per exemple: a. Matemàtiques. Quines maneres heu après de sumar fraccions? b. Projectes de treball: Què heu après? c. Treball amb textos: Quina és l´estructura d´un escrit argumentatiu? Per parelles. Cadascun primer escriu individualment entre 1 i 3 respostes.Els membres de la parella posen en comú les seves respostes i trien les millors (un màxim de 3). Les anoten en post-its i es posen en comú en gran grup. (Font: Common Core Standards for Mathematical Practice, Standard 3 Construct viable arguments and critique the reasoning of others.) Al principi jo pensava... Llavors el meu pensament va canviar El menu pensament va canviar de nou
 • 39. 4. Precisar-les a través dels models científics
 • 40. Projectes. Com reformular i precisar les preguntes? Alumnes. Destinar temps a aprendre a fer bones preguntes Els docents relacionam preguntes i CONTINGUTS a través de.... Coordinació per veure/conèixer les preguntes que han formulat els companys de cicle. MODELS CIENTÍFICS MAPES DE CONTINGUTS Definim junts la tasca (pregunta+ producte) Alumnes connecten la tasca amb els esquemes previs. QUÈ SABEM?. Apareixen noves preguntes. QUÈ VOLEM SABER? Classificar, reformular i seleccionar junts la pregunta clau en funció d´uns criteris Per fer-les més complexes i més compartides. El mestre= reconductor de les preguntes interessants. Votació ? Pot requerir recerca d´informaci ó Claustre del CEIP Sant Lluís, Menorca
 • 42. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Font: Roser Salavert, al Congrés ICLL de la Fundació Bofill, desembre 2013 1. Elegeix les paraules clau 2. Quines preguntes et suggereix?
 • 43. Lectura en parella. Targes de colors de la taxonomia de Bloom per fer-se preguntes sobre el fragment llegit. Mural col·lectiu
 • 44. Escriptura 1. Acordam les preguntes que marquen l´estructura del text. 2. Targes amb les preguntes 3. Les tenim davant quan escrivim per recordar l´estructura. Font: Mrs. Patton's Patch
 • 47. Per parelles S´ensenyen un a l´altre a millorar les seves preguntes
 • 49. Planificar una activitat per fer a classe 1. Primer llegir el PPT 2. Pensar una activitat senzilla semblant a les que hi ha al PPT (2 o 3 sessions) 3. Aplicar-la i avaluar-la amb aquestes preguntes: ● Què m´havia proposat? ● Què ha funcionat? ● Què he de millorar?
 • 50. Fonts emprades Mindmapping For kids Wisconsin Educational Communications Boards, Into the book McGregor, Tanny (2007): Comprehension connections, bridges to strategic reading. Heinemann, Portsmouth, NH. Raphael, T.E., & Au, K.H. (2005). QAR: Enhancing comprehension and test taking across grades and content areas. The Reading Teacher, 59, 206-221. Procedència de les terminologies: ● Preguntes productives i reproductives: Neus Sanmartí ● Habilitats superiors i inferiors: Benjamin Bloom