SlideShare a Scribd company logo
Activitats de tutoria per a MESTRES
 CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres
 Activitats
de TUTORIA
per a mestres
      2
  CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres
  Coordinadora del projecte: Elena García Morell.
  © del text: Equip de Mestres del CEIP Puig d’en Valls
  © de les il·lustracions: Antoni Marí Marí, “Tirurit”
  Per a qualsevol dubte, suggeriment, recomanacions, etc. no
  dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres:

        •  e-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es
        •  pàgina web: http://www.cppuigdenvalls.com/
El CEIP Puig d’en Valls ha estat guardonat amb el segon premi
nacional del MEC “Buenas prácticas de convivencia 2008” i també amb
el segon premi nacional “Marta Mata 2010” gràcies a la bona feina de
tota la comunitat educativa.                3
            CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres
Sumari
                               Pàgina

1.- PRESENTACIÓ............................................ 5

2.- ACTIVITATS DE
  TUTORIA PER A MESTRES......................7

      GESTIÓ D’AULA.............................................. 8

      REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS CICLES.......................................... 36

      COORDINACIÓ AMB ELS

      SERVEIS EXTERNS........................................48

      MILLORAM EL COMPORTAMENT..............58

      TREBALLAR AMB ALUMNES
      DESMOTIVATS.............................................. 80

      PREVENCIÓ DE CONFLICTES:
      DINÀMIQUES DE GRUP................................96

      RELACIONS ENTRE IGUALS .................... 118

      LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES ...... 140


3.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ...........159

4.- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............166
                 4
             CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres


  1.- PRESENTACIÓ

   Aquest és el tercer recull d’activitats que feim des de la
nostra escola, el CEIP Puig d’en Valls situat al municipi de Santa
Eulària des Riu (Eivissa). Amb aquest exemplar volem seguir
amb la línia dels altres dos quaderns d’activitats de tutoria per
a l’escola i de tutoria al pati.

   L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un
document àgil per als mestres, tant del nostre centre com de
qualsevol altre, donant-los idees, reforçant les que ja posen en
pràctica; en definitiva, animar-los a seguir en aquesta tasca tan
bonica com és treballar amb nens.

  La nostra metodologia es caracteritza per la seva
flexibilitat, adaptant-se a les necessitats dels alumnes perquè
aquests prenguin un paper actiu i participatiu. Volem expressar
el nostre desig de centrar-nos en les necessitats dels nostres
alumnes, ja que són ells els que ens marquen la línia que hem de
seguir a les nostres classes.

  Aquest projecte és el resultat d’un treball d’investigació i
adaptació de diferents referències bibliogràfiques, i la seva
traducció al català per poder-les emprar a les escoles que tenen
com a llengua vehicular el català, així com activitats
d’elaboració pròpia.

  Donam una importància rellevant al primer punt del llibre: la
gestió d’aula. Pensam que és molt important fer una bona gestió
d’aula, consensuada si pot ser per tot el claustre. D’aquesta
manera serà més efectiva.
                5
            CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres


  Al llarg del llibre trobarem una sèrie de sigles, les quals
explicam en el quadre-resum següent per facilitar-ne la
comprensió.
SIGLA     SIGNIFICAT
PT      Mestre especialista en Pedagogia Terapèutica
AL      Mestre especialista en Audició i Llenguatge
AD      Mestre especialista en Atenció a la Diversitat
NESE     Necessitats Educatives de Suport Educatiu
NEE      Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
DA      Alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge
HP      Alumnes amb Història Personal
IT      Alumnes d’Incorporació Tardana
AC      Adaptació Curricular
NCC      Nivell de Competència Curricular
       Trastorn de Dèficit d’Atenció amb
TDAH
       Hiperactivitat
SA      Síndrome d’Asperger
TEA      Trastorn de l’Espectre Autista
CCP      Comissió de Coordinació Pedagògica
PAD      Pla d’Atenció a la Diversitat
PAT      Pla d’Acció Tutorial
EOEP     Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica
USMIJ     Unitat de Salut Mental Infantojuvenil
SPM      Servei de Protecció de Menors
       Programa d’Acollida, Integració i Reforç
PAIRE
       Educatiu
ESADI –    Equip de Suport Atenció a la Diversitat i
SEM      Interculturalitat – Servei Educatiu de Mediació
IM      Intel·ligències múltiples
                6
            CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de TUTORIA per a mestres
2.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A MESTRES    Els grans blocs que treballarem en aquest llibre seran
els següents:
      Gestió d’aula
      Reunions de l’Equip de Suport amb els cicles.
      Coordinació amb els serveis externs.
      Milloram el comportament.
      Treballar amb alumnes desmotivats.
      Prevenció de conflictes: dinàmiques de grup.
      Relacions entre iguals.
      Les intel·ligències múltiples.
                7
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
         Activitats
          per a la...
       GESTIÓ D’AULA
  Pensam que, en la societat actual, cada vegada té menys
sentit la visió dels mestres com a transmissors de tota la
informació i va guanyant camí aquell mestre que entrena en
competències cognitives i socioemocionals, que facilita un
aprenentatge autònom en els seus alumnes al llarg de la vida,
formant persones amb capacitat d’aprendre sempre.
  És molt important crear un bon clima de classe. Les
condicions ambientals de l’aula permeten crear unes relacions
personals acollidores i un clima afavoridor de treball necessaris
perquè hi hagi un bon aprenentatge. Algunes mesures que poden
contribuir a afavorir aquest clima de classe adequat són:
establir límits la primera setmana del curs i mantenir-los durant
el curs, mantenir una relació de confiança amb l’alumnat,
conèixer els rols de l’alumnat i afavorir la convivència.
  Algunes d’aquestes idees les hem extret de les ponències
exposades al Congrés sobre Convivència Escolar i participació
de l’entorn educatiu celebrat a Mallorca el mes d’octubre de
2010.
GESTIÓ D’AULA
                         Activitat                  Edat  Annex

                            PREPARAR EL PRIMER DIA DE
                         1                      3-12  Sí
                            CLASSE

                         2  NORMES DE CONVIVÈNCIA         3-12  Sí


                            ORGANITZACIÓ DEL
                         3                      3-12  No
                            FUNCIONAMENT DE L’AULA
Activitats per a la millora de la GESTIÓ D’AULA
                         4  CARNET DE CONVIVÈNCIA         3-12  Sí


                         5  BÚSTIA DE CONVIVÈNCIA         3-12  No


                         4  HORARI VISUAL             3-12  Sí


                         5  FER UN RECORREGUT           3-12  Sí


                            PROCEDIMENT PER DEMANAR
                         6                      3-12  Sí
                            SILENCI

                         7  TAULA DE COMPORTAMENT         3-12  Sí


                         8  ROLS DELS ALUMNES           3-12  Sí


                         9  AUTOAVALUACIÓ             3-12  Sí


                            ACTIVITATS PER
                         10                     3-12  No
                            REFLEXIONAR
                            ROLS DELS MESTRES A LES
                         11                     3-12  No
                            REUNIONS
                            ROLS DELS MESTRES AMB ELS
                         12                     3-12  No
                            ALUMNES


                                     9
                                 CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 1

TÍTOL: PREPARAR EL PRIMER DIA DE CLASSE

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades
que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és que el primer dia de classe els alumnes se sentin
benvinguts al centre i a l’aula.

COM HO FAREM?:
    És important que el primer dia de classe els mestres ho
tenguem tot preparat, sense deixar res a la improvisació. Es
tracta de crear un bon clima de classe i hem de començar fent
una bona benvinguda als nostres alumnes. Recomanam anar a
buscar-los al lloc on es faci la fila i acompanyar-los a l’aula. Una
vegada allí, saludarem un a un tots els nostres alumnes
desitjant-los un bon dia.
    Una altra activitat que ens pot ajudar per a aquest
primer dia és fer una targeta amb preguntes com per exemple:


            EL PRIMER DIA DE CLASSE

      ■Tenc la feina preparada?
      ■Tenc la classe preparada?
      ■Com distribuiré els alumnes?
      ■Els he rebut a la fila, al passadís…?
      ■Conec si hi ha alumnes NESE o amb dificultats?
      ■He vist els seus expedients?
      Etc.
                 10
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


    Després de repassar aquestes anotacions, podem fer
que els alumnes completin una fitxa personal amb les seves
dades. Inclourem una plantilla en l’annex com a model. Aquesta
fitxa ens servirà per conèixer els nostres alumnes (si són nous)
o per actualitzar les seves dades davant possibles canvis (de
telèfon, de domicili, etc.)                           FOTO
      NOM I LLINATGES:
      DATA DE NAIXEMENT:
      LLOC DE NAIXEMENT :
      ADREÇA :
      TELÈFON DE CONTACTE :
      DADES D’INTERÈS (al·lèrgies, medicació, etc.) :


ADAPTACIONS:
                11
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 2

TÍTOL: NORMES DE CONVIVÈNCIA

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Cartolina, paper, colors i plantilla de
les normes de convivència proposades que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és preparar les normes de convivència entre tots.

COM HO FAREM?:
    És convenient establir límits durant la primera setmana
del curs i, molt important, mantenir-
les. Però encara que elaborem les
normes que conformen les rutines
necessàries,  més   freqüents   i
significatives de l'aula, es deixarà
sempre un procés obert al llarg del
curs per revisar aquestes normes i
anar introduint-ne d'altres que es
considerin necessàries per alguna raó.
Per dur a terme aquest objectiu,
necessitarem disposar de normes
efectives amb les consignes següents:
    ■ Establir amb el grup classe quines conductes són
    acceptables i quines no durant les primeres setmanes.
    ■ Les normes han de ser clares, realistes, acceptables i
    funcionals.
    ■ Es faran entre tots (tutor i alumnes). Farem un màxim
    de cinc normes però ben consensuades per tots. Així,
    seran poques però necessàries.
    ■ Molt important: escriure-les en POSITIU.
                12
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


    Ex: En compte de “No parlar”, podem escriure: “Hem de
    parlar fluix”.
    ■Seran coses reals i raonables per a cada classe en
    concret: problemes i preocupacions que hi hagi a l’aula.
    Ex: Si a una classe es respecta el torn de paraula,
    aquesta norma no la inclourem al nostre pla.
    ■ Les normes han de ser poques, clares, conegudes per
    tots i fàcils de complir.


  Exemple:
   NORMES
  - Ser puntuals    QUÈ PASSARÀ SI ES
            COMPLEIXEN…
  - Fer els deures   - Fer la tutoria al pati una vegada al mes
            -
  - Respectar el
  torn
           QUÈ PASSARÀ SI NO ES
           COMPLEIXEN…
    - Consensuar entre tota la classe els privilegis que es
  - Respectar els
     tindran si - Es quedaran senseles sortida
            es compleixen    una normes i les
  companys
           -
     conseqüències de no cumplir-les.
  - Treballar en
  silenci
ADAPTACIONS:
- A l’annex també incloem unes normes generals per a tots els
alumnes, separades en Educació Infantil i Primària. Aquestes es
poden utilitzar per introduir el tema de les normes a l’escola:
llegir-les en classe, fer un petit debat de cadascuna d’elles i
pensar quines són les que volen posar per a la seva classe.
                13
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 3

TÍTOL: ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT
DE L’AULA

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és organitzar el funcionament de l’aula.
COM HO FAREM?:
    Perquè una aula funcioni correctament és necessària una
bona organització, en la qual és important:
    - Partir de les pròpies fortaleses i seguretats.
    - Treballar:
        o Hàbits, clima de l’aula, rutines, espai, temps,
          material, control, vigilància, etc.
    - Treballar diàriament:
        o Missatges de valoració cap a l’esforç i la
          feina ben feta. Dedicar més temps al reforç
          positiu i menys a les recriminacions.
        o Currículum funcional                14
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


        o Metodologia variada i motivadora
    A continuació mostrarem una taula comparativa de
situacions que es donen diàriament a l’aula i que pensam que es
poden millorar.

   ES POT MILLORAR               VOLEM…
                   Hi ha un contacte entre
El mestre o la mestra comença
                   alumne-mestre: se saluden, es
la classe directament.
                   conten alguna cosa, etc.
Mostra poc interès pels seus     Genera una relació humana i
alumnes. Contacte poc natural.    bon ambient.
Mostra poc interès per les      Interès pel que diu l’alumne.
respostes dels alumnes o les     Aprofita per guiar la
seves vivències.           conversa.
Fa preguntes poc adequades als    Deixam que els alumnes ens
alumnes.               contin allò que volen contar.
                   L’alumne respon al seu ritme.
La mestra acaba la frase que
                   La mestra deixa que acabi les
ha començat l’alumne.
                   frases.
                   La mestra es mostra pacient i
La mestra es mostra impacient.
                   respecta l’alumne.
No hi ha interès en el que diu
                   La mestra escolta l’alumne.
l’alumne ni com ho diu.

     Seria bo consensuar entre l’Equip de Cicle aspectes
organitzatius com: la correcció de treballs i exàmens, el
material que es pot utilitzar a l’aula (corrector líquid, colors de
bolígrafs, etc.).
     Un altre aspecte seria introduir elements d’avaluació
diversificats, que van des del treball individual al col·lectiu
(quaderns de classe, treballs en grup, treball diari a l’aula i a
classe, observació, comportament, projectes, exposicions,
llibres llegits, etc.).

ADAPTACIONS:
                15
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 4

TÍTOL: CARNET DE CONVIVÈNCIA

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla dels carnets per a E.I i E.P
que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és crear un document comú per a tots el centre per a
millorar la convivència tant a l’aula, com al pati.

COM HO FAREM?:
     Una de les eines més eficaces que des del curs 2007-08
apliquem és el carnet de convivència. Una acció preventiva i
d'intervenció. És una forma d'avaluar la convivència al nostre
centre. Es perden punts per no complir les normes i es
recuperen per fer-ho en terminis de temps breus. Primer es van
marcant creus a la part de darrera del carnet (segons si diuen
“paraulotes”, si es barallen, si no compleixen les normes, etc).
Per cada quatre creus, es perd un punt de la part de davant del
carnet. A E.I. el carnet té dibuixos per facilitar la seva
comprensió.
     Els carnets els poden utilitzar tots els mestres de
l’escola (tutors i especialistes).

ADAPTACIONS:
- Els alumnes que no tenen creus al carnet, podran obtenir un
diploma d’or a la festa de la convivència. Aquells alumnes que
hagin recuperat les creus del carnet, podran tenir un diploma de
plata.
                 16
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 5

TÍTOL: BÚSTIA DE CONVIVÈNCIA

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Una bústia de convivència. Es pot
comprar o fer amb una capsa de cartró.

OBJECTIU:
L’objectiu és tenir un espai on els alumnes puguin escriure
suggeriments, propostes de millora, etc.

COM HO FAREM?:
    La bústia de Convivència és un mitjà més per afavorir la
convivència al centre. Es tracta d’una eina més per a buscar
mediadors de possibles conflictes.
    Mitjançant aquesta bústia, els alumnes poden fer
recomanacions o poden exposar sentiments que, de vegades, no
s’atreveixen a dir a ningú. Pensam que si algun alumne se sent
assetjat, és un bon sistema per a comunicar-ho sense haver de
fer-ho davant dels companys o directament amb el mestre.
    La Cap d’estudis s’encarregarà de revisar periòdicament
els missatges que els alumnes van posant.


ADAPTACIONS:
                17
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
ACTIVITAT 6

TÍTOL: HORARI VISUAL

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: La plantilla de l’horari visual que hi ha
a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és facilitar l’organització de l’horari escolar per a
alumnes que presenten dificultats en aquest aspecte.

COM HO FAREM?:
     Elaborarem l’horari de la classe amb imatges. D’aquesta
manera, als alumnes que presenten dificultats per a organitzar
el seu temps els resultarà més fàcil estructurar la jornada
escolar. Amb els horaris visuals els alumnes podran anticipar
esdeveniments que es puguin sortir de la rutina (una sortida,
una xerrada, etc.) per evitar-los estats d’ansietat. En aquestos
casos extrems podem posar com a exemple els alumnes amb
TEA o SA.
     Plastificarem les imatges que
corresponen a cada assignatura i als
temps de pati, esmorzar, etc. Quan els
alumnes entren a classe, hi haurà uns
encarregats de fer l’horari del dia. Si hi
ha a l’aula algun alumne TEA o SA, serà
ell l’encarregat de fer-lo cada dia amb
l’ajuda d’un company. Es col·loquen totes
les imatges (amb velcro, per exemple)
una baix de l’altra. Quan ha passat una
hora i s’ha acabat la classe, l’alumne anirà a l’horari visual i li
donarà la volta a la imatge per a representar que ha finalitzat
                18
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


aquesta assignatura. D’aquesta manera els alumnes veuen
quantes hores els queden per anar a casa.
Exemple:
Horari a les 9,00 h:          Horari abans de
                    sortir al pati:
  ASSEMBLEA
 FER UNA FITXA
    PATI                  PATI
   RACONS                 RACONS
  ANAR A CASA               ANAR A CASAADAPTACIONS:              19
          CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 7

TÍTOL: FER UN RECORREGUT

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla del recorregut proposat que
trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és implicar tot el grup classe en la consecució d’un
objectiu comú. Es tracta de fer cohesió de grup.

COM HO FAREM?:
    Es tracta d’anar avançant d’un punt a un altre en un
recorregut fictici. El recorregut és per a tota la classe i hi
haurà unes normes :
       - Es podrà avançar quan es compleixen una sèrie
       de coses pactades entre tots.
       - Mai no es pot retrocedir.

    Al nostre centre (CEIP Puig d’en Valls) cada curs tenim
un monogràfic amb el qual relacionam tots els esdeveniments
que tenim al llarg del curs escolar: dia de la pau, carnestoltes,
dia del llibre, festes del poble, etc. Aprofitant el monogràfic, el
recorregut hi podria estar relacionat.
                20
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


    Exemple: la mar.
    Es poden posar lletres d’un punt a un altre, i també
posar més punts depenent del recorregut que es vulgui fer. Les
fletxes aniran posant-se a mesura que els alumnes vagin
aconseguint l’objectiu comú.

     ES POT AVANÇAR QUAN TOTS:
     - Hem fet els deures
     - Hem respectat els companys
     -
     -
     JA HEM ARRIBAT!
     - Premi: Anar a l’aula d’informàtica a
     l’hora de tutoria.

ADAPTACIONS:               21
           CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 8

TÍTOL: PROCEDIMENT PER DEMANAR SILENCI

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades
que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és fer que tots els mestres del centre tenguin el
mateix procediment per demanar silenci a l’aula.

COM HO FAREM?:
   És molt important que els alumnes estiguin en silenci a l’hora
que el mestre ha de començar una explicació. Resulta
convenient que el docent estigui segur que els seus alumnes
l’estan escoltant i estan en silenci per poder començar a parlar.
De vegades ens resulta molt complicat “fer callar” els nostres
alumnes, sobretot en determinades ocasions: quan tornen del
pati, en un canvi de classe, en un canvi d’assignatura en la que
canviam de mestre, quan entra alguna persona externa a l’aula,
etc. Pensam que si tots els mestres del centre tenguessin el
mateix procediment per demanar silenci seria més efectiu ja
que tots els alumnes ho relacionarien de seguida amb el que vol
el mestre: silenci.
   En aquest apartat la nostra proposta és fer una mà oberta
aferrada a un pal. Es podria consensuar per a tot el centre i així
els alumnes ho associarien amb qualsevol mestre que entri a
l’aula. Cada dit de la mà representa un verb que els ensenyarem
a principi de curs: paro, miro, penso, callo, atenc.
                 22
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


  Exemple:
                  Par, mir, pens, call, atenc
ADAPTACIONS:
- En Educació Infantil hi ha algunes cançons amb aquest
propòsit, igual que a l’assignatura d’anglès que també hi trobem
cançons.
- L’activitat del “Gat copió” (Programa Decideix. Manuel Segura)
també busca aquesta finalitat.
- El joc de les estàtues és una altra activitat en la qual els
nostres alumnes es converteixen en estàtues quan escolten
aquesta paraula.
               23
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
ACTIVITAT 9

TÍTOL: TAULA DE COMPORTAMENT

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades
que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és dur un registre del comportament de la classe de
manera visual i pública per a tots.

COM HO FAREM?:
    Es tracta de fer un registre del comportament dels
alumnes de manera individual, però per a tot el grup. Es posarà
un mural, seguint l’exemple que posarem a continuació, perquè
tot el grup classe pugui seguir l’evolució del comportament de
tota la classe. Igual que en l’activitat del recorregut, també es
podria fer un seguiment del comportament utilitzant imatges
relacionades amb el monogràfic. Exemple: si el monogràfic és la
mar, podríem seguir les consignes següents:
    - Si l’alumne es porta bé: posarem una foto o un
      dibuix de la mar en calma.
    - Si l’alumne pot millorar el seu comportament:
      posarem una foto o un dibuix de la mar amb una mica
      de maror.
    - Si l’alumne ha de canviar el seu comportament:
      posarem una foto o un dibuix de la mar amb molta
      maror.
                 24
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
  Exemple:
           COMPORTAMENT
      DILLUNS  DIMARTS    DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES JOAN CARME LARA
      :  BÉ        :  ES POT MILLORAR
     : S’HA DE CANVIAR


ADAPTACIONS:
- Es poden utilitzar imatges amb cares com en l’exemple
anterior. (Aquestes imatges estan explicades a l’annex en una
altra activitat d’aquest llibre).
               25
           CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
ACTIVITAT 10

TÍTOL: ROLS DELS ALUMNES

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Els documents que hi ha a l’annex. El
dibuix que hi ha a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és conèixer els nostre alumnes i veure el rol que
tenen en el grup.
COM HO FAREM?:

    El mestre necessita conèixer els seus alumnes per poder
interactuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosa ha
d’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se de
vegades en la seva perspectiva. Algunes característiques que
caldrà observar seran:
    - Què els agrada?: els seus interessos.
    - Què saben fer bé?: habilitats i destreses.
    - Quin rol representen en classe.
                26
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


     Aquestes característiques es poden anotar en una taula
de registre que adjuntam a l’annex com a model que es pot
seguir. El mestre pot anar omplint aquesta gràfica en qualsevol
moment del dia, aprofitant qualsevol ocasió espontània perquè
algun alumne pugui tenir un protagonisme especial: si ha fet un
dibuix a casa i el vol ensenyar al grup, si ens conta que va a
classes de música i sap tocar un instrument, si fa algun esport i
ha participat en algun campionat, etc. Es tracta de fer que els
nostres alumnes se sentin especials per les seves virtuts, que no
van lligades tan sols al currículum.
     L’aula és com l’escenari d’un teatre on cada membre de
la classe busca un “paper” (rol) a la seua mida. Conèixer els rols
que sol dur a terme habitualment cada alumne ajuda a
comprendre moltes conductes inapropiades i facilita la millora
del clima de la classe. La informació que obtenim de l’observació
dels nostres alumnes ens ajuda a tenir en compte els rols a
l’hora de fer parelles o grups de treball, a saber el millor lloc de
la classe per seure i així evitar conflictes, etc.
     A l’annex inclourem una taula amb exemples de rols del
alumnes extreta del llibre Cómo dar clase a los que no quieren
de Juan Vaello Orts. Santillana 2008. A la taula hi haurà les
conductes típiques de cada rol així com estratègies per poder
fer a l’aula.
Exemple:
ROL          CONDUCTES        ESTRATÈGIES
            Parla sense parar.
                        Atenció visual
            Busca la companyia
XERRAIRE                    preferent, estar-hi
            d’un altre xerraire
                        pendent d’ell.
            o oient.
            S’oposa a tot el que Mantenir el control,
DESAFIANT
            diu el mestre.     restar calmat.

ADAPTACIONS:
- A l’annex hi trobarem un dibuix d’una classe on els alumnes es
poden identificar. Es tracta de fer un debat en classe sobre els
diferents rols.
                27
             CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 11

TÍTOL: AVALUACIÓ

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de l’avaluació que trobarem a
l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és fer una avaluació de la nostra gestió d’aula.
COM HO FAREM?:
    L’avaluació pot tenir lloc a les reunions de Cicle. Després
es pot tractar els acords presos en la Comissió de Coordinació
Pedagògica (CCP). Algunes preguntes que ens podem fer per
avaluar la gestió d’aula serien:
                28
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


  -  Què ha funcionat?
  -  Què no ha funcionat i per què?
  -  Què puc fer per millorar-ho?

ADAPTACIONS:
- Es pot fer també una avaluació a l’alumnat per veure el que
pensen i com se senten. Algunes possibles preguntes són:
  - Què transmet el mestre?
  - Com t’has sentit i per què?

- Una altra activitat és un qüestionari 3x3 en el qual els alumnes
assenyalen tres característiques que els agraden del seu
mestre, tres que no els agraden i tres propostes de canvi.

           EL QUE NO
EL QUE M’AGRADA                PROPOSTES DE
           M’AGRADA DEL
DEL MEU MESTRE                 MILLORA
           MEU MESTRE
                29
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
ACTIVITAT 12

TÍTOL: ACTIVITATS PER REFLEXIONAR

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és reflexionar sobre la nostra funció com a docents:
llegint afirmacions que hem trobat en llibres o hem escoltat en
conferències, congressos, cursos, etc., o fent activitats a l’aula.

COM HO FAREM?:
A continuació apuntam unes activitats que ens poden servir per
reflexionar sobre l’educació i la nostra feina com a educadors.
Algunes activitats són:
  A. Gravar un vídeo d’una classe i observar-se per revisar:
    el to, la posició, com escrivim a la pissarra, les
    preguntes que formulem, etc.
  B. Marcar un objectiu cada mes i observar-lo.
  C. Compartir problemes que et preocupin amb els
    companys.
  D. Deixar cinc minuts al final de la classe per a preguntar
    als alumnes coses com:
      ■ Què heu fet avui?
      ■ Com us heu sentit?
      ■ Ha anat bé el dia?
      ■ Canviaríeu alguna cosa del vostre comportament?
      ■ Donaríeu algun consell a algun company sobre el
      seu comportament?
  E. En una reunió de cicle, pensarem i escriurem en un full
    un objectiu de millora per a la nostra aula, per assolir
    abans de final de curs. Una vegada escrit, compartirem
                30
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


    els nostres objectius amb el company que tenim al
    costat, amb el nostre paral·lel, amb el nostre
    coordinador, o amb tots els membres del cicle.


ADAPTACIONS:
- Es pot reflexionar també mitjançant la lectura d’algunes cites
com, per exemple:
        S’han de cobrir les necessitats dels alumnes, no
        dels mestres.
        Un mestre “aïllat” no pot educar. És el centre el
        que educa i tot el personal que treballa al centre
        col·labora.
        Ensenyar els alumnes a CONVIURE, no a
        eliminar conflictes.
        Pensar sempre que l’alumne està disposat a
        seguir la classe que el professor desitja
        impartir, sigui la que sigui.
                31
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 13

TÍTOL: ROLS DELS MESTRES A LES REUNIONS

A QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme un
mestre a les reunions de cicle, als claustres, etc.

COM HO FAREM?:
    El mestre necessita conèixer els seus companys per
poder interactuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosa
ha d’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se de
vegades en la seva perspectiva.
    A continuació incloem una taula amb exemples de rols
dels mestres extreta d’un curs de formació per a consellers
escolars organitzat per COAPA Balears i FAPA Eivissa. A la
taula hi haurà les conductes típiques de cada rol així com
estratègies per poder fer a les reunions de cicle, als claustres,
a les reunions de les diferents comissions, etc.
                32
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
Exemple:
ROL      CONDUCTES        ESTRATÈGIES
        Parla sense parar.
        Busca la
                    Atenció visual
        companyia d’un
PREGUNTAIRE              preferent, estar
        altre xerraire o
                    pendent d’ell.
        oient, algú que li
        faci cas.
        Parla molt però els
                    Permetre acudits
XERRAIRE    seus comentaris
                    adequats en
SIMPÀTIC    resulten simpàtics
                    moments adequats.
        a la gent.
        S’oposa a tot el    Intentar que el
AGRESSIU    que diu l’equip     propi grup l'aïlli i el
        directiu.        neutralitzi.

ADAPTACIONS:
            33
        CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA


ACTIVITAT 14

TÍTOL: ROLS      DELS     MESTRES    AMB   ELS
ALUMNES

A QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme un
mestre amb els seus alumnes.

COM HO FAREM?:
    Per a aconseguir un eficaç desenvolupament del procés
d’ensenyament – aprenentatge, destacarem dos elements
fonamentals: el mestre i l’alumne.
    El paper del mestre és fonamental perquè aquest procés
funcioni adequadament i ha d’exercir una funció com a guia i
mediador.
    Segons Silberman, es dóna una analogia entre
ensenyança i medicina, comparant el gran mestre amb el gran
metge, que és aquell que afegeix creativitat i inspiració a un
repertori bàsic. Però els dos no tan sols han de diagnosticar
sinó també buscar i aplicar solucions.
    A continuació explicam alguns rols dels mestres així com
també les seves accions.
               34
            CEIP PUIG D’EN VALLS
GESTIÓ D’AULA
Exemple:
   ROL                ACCIONS
        Decisions sobre:
           Finalitats a aconseguir.
           Metodologia i recursos.
 EXPERT EN      Continguts a desenvolupar.
 INSTRUCCIÓ      Activitats per al seu
           desenvolupament.
           Avaluació.
           Procediments a utilitzar.
 MOTIVADOR
           Coneixement de l’alumnat.
           Organització de la classe.
           Interacció amb els alumnes.
           Planificació / supervisió de tasques.
ORGANITZADOR     Preparació de proves d’avaluació /
           assignació de qualificacions.
           Reunions amb altres professors.
           Atenció a les necessitats de tots i de
           cada un dels alumnes.
LÍDER
           Tècniques de maneig de grups.

            Ajuda en resolució de problemes a
            l‘alumne.
ORIENTADOR       Guia en el procés d’ensenyament –
            aprenentatge.

            Modelador i facilitador de
            l’aprenentatge significatiu.
ARQUITECTE
            Adequació de metodologia i recursos.

            Actituds.
            Entusiasme.
MODEL
            Ètica.ADAPTACIONS:


             35
         CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLE       Activitats
      per treballar...
  REUNIONS DE L’EQUIP
  DE SUPORT AMB ELS
   EQUIPS DE CICLE
    Per a aconseguir una ensenyança de qualitat hem de
potenciar la presència de les condicions favorables perquè
l'ambient de treball a l'aula i fora de l'aula afavoreixi la
transmissió de coneixements i valors.
    Per a aconseguir-ho és imprescindible la col·laboració de
tots els sectors de la comunitat educativa i l'exercici
d'activitats que afavoreixin la millora del clima de convivència
escolar i el seguiment tutorial i pedagògic que ens alerti i ens
ajudi a prevenir conductes que alterin el clima de convivència
escolar.
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
                               AMB ELS EQUIPS DE CICLE
Reunions de l’Equip de Suport amb ELS EQUIPS DE CICLE
                            Activitat                     Annex
                              REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPI
                            1                          Sí
                              DE CURS
                              REUNIONS   MENSUALS      AMB  CADA
                            2                          Sí
                              CICLE
                              REUNIONS AMB ELS TUTORS         QUE
                            3                          Sí
                              TENEN ALUMNAT NESE
                                       37
                                    CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 1

TÍTOL: REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPI
DE CURS

A QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centre
organitzats per cicles.

QUÈ NECESSITAM?: Plantilla que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és informar a cada cicle dels alumnes amb algun tipus
de necessitat que hi ha al centre.

COM HO FAREM?:
  A principi de cada curs, l’Equip de Suport organitza unes
reunions informatives amb cada cicle per parlar dels
alumnes amb algun tipus de necessitat que hi ha al centre.
En aquestes reunions assisteixen tots els membres del
cicle, així com els especialistes que fan alguna classe amb
aquest cicle. L’Equip de Suport elabora un petit resum dels
alumnes i, en els casos necessaris, dóna als mestres
possibles pautes a seguir (mitjançant fotocòpies que
presentam a l’annex).
                 38
             CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
        AMB ELS EQUIPS DE CICLE


  Un exemple del resum que es dóna a l’equip de cicle és el
  següent:

               TIPUS
 CURS     ALUMNE               ACI  LI VA BÉ...
               NESE

               Especi          Coses que li
               ficar
                       Especi  poden anar bé
        Nom i     si és
Curs a                    ficar
        llinatges   NEE,            a nivell
què va                    si és
        de       IT,            organitzatiu
l’alumne                   signifi
        l’alumne    HP,            (espais,
                       cativa.
               AL,            material,
               DA            etc).
ADAPTACIONS:
                 39
              CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 2

TÍTOL:   REUNIONS       MENSUALS    AMB   CADA
CICLE

A QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centre
organitzats per cicles.

QUÈ NECESSITAM?: Informació que trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és intercanviar informació entre els Equips de Cicle i
l’Equip de Suport per buscar solucions, donar pautes, etc.

COM HO FAREM?:
     Durant el curs escolar l’Equip de Suport es reuneix una
vegada per setmana, dins de l’horari lectiu, durant una hora i
mitja. Es preparen les reunions que es faran amb cada cicle (una
vegada al mes), així com les altres tasques de l’Equip de Suport:
revisió del PAD, elaboració de material, elaboració d’ACI,
potenciar un espai de l’Equip de Suport a la pàgina web de
l’escola, etc. Aquestes reunions es faran seguint un calendari
establert amb totes les reunions a principi de curs. Així cada
cicle sap quin dia tenen aquesta reunió i la poden preparar.
     En aquestes reunions es donen pautes als Equips de
Cicle per treballar amb els alumnes NESE de manera general,
com exposam a continuació, i de manera més específica (pautes
per treballar amb TDAH, dislèxia, TEA, etc.), que inclourem a
l’annex.
     Quan un tutor o mestre especialista detecta una
possible problemàtica en un alumne concret, ho podrà explicar
en aquestes reunions. En les pàgines posteriors incloem un
esquema dels passos que han de seguir els tutors a l’hora de
derivar un alumne a l’EOEP o a l’especialista en AL o AD. A                 40
             CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLE


l’annex inclourem els fulls de derivació que han d’utilitzar els
mestres tant per als alumnes d’Educació Infantil com per als de
Primària. Una vegada feta la derivació, la membre de l’EOEP
farà una sèrie d’observacions de l’alumne: a l’aula, al pati, etc.,
així com sol·licitarà informació de l’alumne, que serà facilitada
pel tutor mitjançant l’estil d’aprenentatge, i per la família
mitjançant una reunió. També incloem a l’annex aquests models.
     Quan es tracta d’alumnat nouvingut (que desconeix una
o les dues llengües de la nostra comunitat), l’especialista en AD,
seguint el pla d’acollida del centre, li passarà unes proves
d’avaluació inicial per veure quin és el seu nivell de competència
curricular. Aquestes proves van ser elaborades per l’Equip de
Suport del centre, revisades pels diferents equips de cicle (per
comprovar que els continguts eren els adequats per a cada
nivell) i aprovades per tot el claustre durant el curs 2004-
2005. Són proves que no estan adaptades a la nova manera
d’avaluar per competències bàsiques, però ens són de gran
utilitat ja que ens donen una visió clara del nivell curricular en
què es troba l’alumne nouvingut. Aquestes proves també les
podem trobar a l’annex.
                41
            CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLE


PAUTES PER TREBALLAR AMB ALUMNES NESE A EI I EP
TREBALL INDIVIDUALITZAT:
   Asseure’l a les primeres files, a prop del mestre.
   Assegurar el contacte visual amb l’alumne.
   Utilitzar frases curtes i senzilles.
   Assegurar-se que l’alumne ha comprès el que ha de fer.
   Preguntar-li si ens ha comprès.
   Sempre que es pugui, fer que expliqui amb les seues
   paraules el que li hem explicat.
   Sempre que es pugui o es consideri necessari, utilitzar
   suport visual.
   Treballar en un ambient tranquil i sense massa estímuls
   que el puguin distreure.
   Reforçar-li positivament tot allò que fa bé per animar-lo
   i motivar-lo. Es poden utilitzar reforços com cromos,
   gomets, etc.
    Descartar corregir en excés per evitar estats de
   frustració.
   Si es considera necessari, el podem asseure devora un
   company - tutorial amb el qual es dugui bé i que estigui
   disposat a ajudar-lo: revisant si utilitza l’agenda
   apuntant els deures, donant-li alguna pauta per fer la
   feina, etc.
TREBALL EN GRAN GRUP:
   Si es fan explicacions a tot el grup classe, ens hem
   d’assegurar que aquestos alumnes han comprès el que
   volem que facin: fer-los preguntes, dir-los que ho tornin
   a explicar ells, dir el seu nom freqüentment per evitar
   que es despistin, etc.


ADAPTACIONS:
               42
            CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLEPROTOCOL A SEGUIR QUAN UN ALUMNE/A

NECESSITI EL SUPORT D’UN ESPECIALISTA:


       -  Pedagogia terapèutica (PT).

      TUTOR/A:
  (detecció del problema)
                        Full de
                       derivació
   Equip de Suport
   EOEP:                Observacions: aula, pati,
   Avaluació psicopedagògica      ... entrevistes, NCC
     no NESE          - sí NESE
                   (NEE, NESE DEA)


   seguiment         Elaboració AC:
                - significativa
                - no significativa
                             Suport
                              AL, PT

Equip de mestres + Equip de Suport

               43
            CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
    AMB ELS EQUIPS DE CICLE
     -  Audició i llenguatge (AL):    TUTOR/A:
(detecció del problema)
                         Full de
                        derivació AL
 Equip de Suport
 AL:
 Avaluació logopèdica      - proves,
                observacions.
no NEE                   sí NEE
seguiment
                     suport AL
             44
          CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
        AMB ELS EQUIPS DE CICLE  Atenció a la diversitat (AD):


TUTOR/A:
 (detecció del problema:             Alumnes
 alumnes amb HE/CP amb               d’IT
   dos cursos de
                        (estrangers,
   desfasament).
                       castellanoparlants)
                   AD:
                Equip de Suport                Proves d’avaluació
                   inicial                 Elaboració AC:
              -   significativa
              -   no significativa
                  Suport AD


    - A l’etapa d’Educació Infantil, aquest tipus de reforç el
    realitzarà la mestra de suport (+1) d’aquesta etapa,
    exceptuant els alumnes de 5 anys.
    - A l’etapa d’Educació Primària, aquest tipus de reforç el
    realitzarà la mestra especialista en AD.                  45
              CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 3

TÍTOL: REUNIONS AMB            ELS  TUTORS   QUE
TENEN ALUMNAT NESE

A QUI VA DIRIGIT?: A tots els tutors del centre que
tenen alumnat NESE a la seva aula.

QUÈ NECESSITAM?:       Documents per fer les ACI que
trobarem a l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és col·laborar i orientar els tutors que tenen alumnat
NESE a la seva aula.

COM HO FAREM?:
  Aquestes reunions tenen lloc quan les sol·licita el tutor
que té alumnat NESE o els membres de l’Equip de Suport i,
generalment, s’hi elaboren o revisen les ACI (adaptacions
curriculars significatives) dels alumnes que ho necessiten.
  Les ACI sempre es fan entre el tutor/a i els membres
de l’Equip de Suport que donen suport a aquest alumne (PT,
AL, AD). Si es considera necessari, també hi poden
participar altres mestres que fan alguna assignatura en
aquest grup i que també han d’adaptar.
  Aquestes reunions es programen des de la reunió
mensual de l’equip de cicle amb l’Equip de Suport ja que
d'allà surten aquestes demandes.
                46
            CEIP PUIG D’EN VALLS
REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT
      AMB ELS EQUIPS DE CICLE


   A l’annex s’inclou un model de les ACI que utilitzam a
l’escola, així com el NCC (nivell de competència curricular),
que ens ajuda a elaborar les adaptacions, situant al més
aproximadament possible els alumnes NESE que necessiten
ACI al nivell curricular en què estan. A partir d’aquí podrem
fixar els objectius que volem aconseguir amb l’alumne al
llarg del curs. Hi haurà infants que, per les seves
característiques, necessitin uns objectius trimestrals i no
anuals. Hem de tenir en compte que cada nen és diferent i
que cada cas s’ha d’estudiar individualment.


ADAPTACIONS:
                47
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS
       Activitats
      per treballar...
 COORDINACIÓ AMB ELS
  SERVEIS EXTERNS
    A l’escola no només fan feina els mestres sinó que hi ha
molts professionals que interactuen de manera directa o
indirecta. És el cas de l’EOEP que ve una vegada a la setmana a
l’escola per detectar, diagnosticar, donar pautes, etc.; en
definitiva, per col·laborar i ajudar els mestres amb la gran
diversitat d’alumnes que trobem a les aules. Ells ens serveixen
de pont amb l’USMIJ o altres associacions.
    Volem donar molta importància al paper de l’Ajuntament,
representat al nostre centre per una Educadora Social que ens
ajuda amb els casos d’absentisme, maltractaments, etc., i
serveix a la vegada de nexe d’unió amb el SPM.
    Altre servei que està tenint cada vegada més
protagonisme és el PAIRE, el qual ens serveix de nexe amb les
famílies dels alumnats nouvinguts.
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS
 Activitats per COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS  Activitat              Annex
                         1  EOEP               Sí
                         2  AJUNTAMENT            Sí
                         3  PAIRE- ESADI – SEM        Sí
                                   49
                                CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


ACTIVITAT 1

TÍTOL: Atenció al CEIP com a centre      preferent (un dia
setmanal) per part de l’EOEP.

A QUI VA DIRIGIT?: L'alumnat i les seves famílies,
l'Equip de Suport de l’escola i tot l'equip docent.

QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals
de comunicació i col·laboració.

OBJECTIU:
Els objectius generals del programa són:
    Assessorament al centre en els aspectes organitzatius i
    de concreció curricular mitjançant la col·laboració a la
    CCP, a l’Equip de Suport i/o altres estructures de
    coordinació del centre.
    Avaluació psicopedagògica i assessorament sobre la
    resposta educativa.
    Col·laborar amb el centre en l’establiment de mesures
    afavoridores de les relacions amb les famílies i altres
    institucions del sector.

COM HO FAREM?:
    En primer lloc, es fa una reunió prèvia amb l’Equip
Directiu i l'Equip de Suport fent una anàlisi del pla i la memòria
del curs passat, incorporant les noves propostes al pla; després
es fa una reunió amb l’Equip de Suport del centre, concretant
estratègies i actuacions a realitzar. Tot aquest procés es fa
segons les instruccions proposades per la DG d’Innovació.
S’informarà la CCP dels objectius del pla.
    Les àrees d’intervenció de l’EOEP són les següents:
- Assessorament al centre:
    Col·laborar amb l’Equip Directiu en els aspectes
    organitzatius i funcionals del centre.
    Col·laborar en la revisió/aplicació del PAD (i/o altres
    documents) sempre que sigui necessari.                50
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


    Participar amb l’Equip de Suport en l’elaboració d’una
    taula d’indicadors d’assetjament (punt 7.5 del Pla de
    Convivència).
    Aplicació del qüestionari CESC (sociograma) i
    interpretació de dades.
    Col·laborar amb l’Equip de Suport en l’elaboració i/o
    recopilació de materials, programes i/o recursos
    adients a les NESE i/o a altres situacions per atendre
    la diversitat de l’alumnat.


- Avaluació psicopedagògica:
    Ajustar la resposta educativa dels alumnes que puguin
    presentar NESE sistematitzant l’aplicació del model
    propi d’avaluació psicopedagògica de l’EOEP (coordinació
    amb serveis externs: SSCB (Serveis Socials), SPM
    (Servei de Protecció de Menors), USMIJ (Unitat de
    Salut Mental Infantil i Juvenil) , UVAI (Gaspar Hauser,
    ASPAS, ONCE, SAD…).
    Realitzar l’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb
    NEE que promocionen d’etapa, afavorint la coordinació
    amb els IES de referència en els casos que pertoquin.
    Realitzar el seguiment dels alumnes amb NESE (NEE,
    DEA i AC) col·laborant en l’elaboració, el seguiment i
    l'avaluació de les AC per tal d’ajustar la seva resposta
    educativa, seguint els procediments establerts al Pla
    d’atenció a la diversitat del centre.

- Relacions amb les famílies i altres institucions del sector:
    Assessorar en els casos plantejats per la família o el
    centre amb repercussió escolar i que requereixen la
    intervenció de l’EOEP.
    Col·laborar amb el centre i les famílies en activitats
    encaminades a la integració de l’alumnat en situació de
    desavantatge social.
    Col·laborar en la intervenció en els casos d’alumnes amb
    absentisme escolar.
ADAPTACIONS:                51
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


ACTIVITAT 2

TÍTOL: Programa d’intervenció socioeducativa amb infància i
adolescència en risc social. Educador/a social dels Serveis
Socials Municipals d’Atenció Primària a les escoles.

A QUI VA DIRIGIT?: Menors i famílies, Equip de Suport
de l’escola i Equip Docent.

QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals
de comunicació.

OBJECTIU:
Els objectius generals del programa són:
    • Detectar i intervenir en casos de menors en situació
      de vulnerabilitat social.
    • Prevenir situacions de risc social.
    • Afavorir un bon procés socioeducatiu normalitzat
      als menors.
    • Abordatge    de  l’absentisme  escolar i la
      desescolarització.
    • Fomentar la integració i participació del menor i la
      seva família en la comunitat socioeducativa.

COM HO FAREM?:
    En primer lloc hem de conèixer les funcions de
l’educacora social que ve al nostre centre i participa a les
reunions de l’Equip de Suport una vegada a la setmana. Són les
següents:
    • Coordinacions   constants   amb   els  altres
      professionals del propi equip de Serveis Socials.
    • Coordinacions amb altres serveis que tenen
      competències relacionades amb menors i famílies.
    • Crear canals i espais de comunicació i coordinació
      entre professionals.
                52
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS
   •  Establir de forma unificada indicadors, criteris i
     línies d’actuació.
   •  Dissenyar estratègies de prevenció socioeducatives
     adreçades als menors i les seves famílies.
   •  Col·laborar amb altres institucions i/o amb
     iniciatives de caire preventiu.
   •  Oferir suport als centres educatius en les
     actuacions encaminades a un procés d’integració
     determinat.
   •  Promoure la convivència intercultural mitjançant
     activitats integrades en els diferents àmbits
     socioeducatius.
   •  Crear i impulsar els espais de participació ciutadana
     afavorint la consciència com a membres actius de la
     societat.
   •  Informar, orientar i prevenir possibles conductes
     de risc en els joves.
   •  Mitjançar entre alumnes, famílies i/o centres
     escolars.
              53
           CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


    Després s’establiran les reunions de coordinació amb
l’Equip de Suport de l’escola seguint el protocol d’actuació
establert que exposam a continuació:


    ESCOLA

  Equip de suport
                     EOEP
  Detecció problemàtica
  relacionada amb
  absentisme,
  comportament, desatenció,
  alta de recursos
  socioeconòmics
                  SERVEIS SOCIALS
                  “Full de comunicació”


  Intervencions socioeducatives
  menors i famílies

                          Reunions de l’Equip
 Coordinacions amb altres serveis i        de Suport
 equips amb competències              - coordinació i
 relacionades amb menors i famílies        seguiment de
 (APIMA; serveis d’oci i temps
                          casos.
 lliure, clubs esportius, serveis
 sanitaris, SPM (Servei de
                          - “Full de registres
 Protecció de Menors), policia,          mensuals”.
 etc.).
ADAPTACIONS:
                  54
              CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


ACTIVITAT 3

TÍTOL: Conjunt d’accions, mesures i programes com a
instrument necessari per fer front a l’atenció de la diversitat
cultural creixent en els nostres centres, englobades sota el
títol de “Programa d’acollida, integració i reforç educatiu”
(PAIRE). Dins d’aquest hi trobam l’ESADI – SEM (Equip de
Suport Atenció a la Diversitat i Interculturalitat – Servei
Educatiu de Mediació).

A QUI VA DIRIGIT?: Alumnes nouvinguts i les seves
famílies, Equip de Suport de l’escola i Equip Docent.

QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals
de comunicació.

OBJECTIU: Els objectius generals del pla són:
  •  Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat.
  •  Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als
    centres educatius.
  •  Desenvolupar la consciència d’igualtat i dignitat de
    totes les persones com a marc de referència per al
    diàleg intercultural.

COM HO FAREM?:
    Els objectius que s’han plantejat en aquest pla i les
accions impulsades, els hem de situar en el marc de la Llei
orgànica d’educació de 3 de juny de 2006. Es concreten en:
      Garantir l’accés de l’alumnat immigrant a les etapes
      d’educació obligatòria en igualtat de condicions.
      Garantir una educació obligatòria de qualitat a tot
      l’alumnat, independentment de la seva condició i/o
      procedència.
      Adequar el sistema educatiu a la diversitat de
      l’alumnat, gestionant adequadament aquesta
      diversitat i fomentant l’adquisició de coneixements
                55
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


      i competències interculturals.
      Transformar l’escola en un espai de comunicació,
      convivència i integració a l’entorn. Foment de la
      participació de famílies immigrants en el procés
      educatiu dels fills i en les activitats desenvolupades
      en la comunitat educativa.
      Millorar l’accés dels immigrants a la formació
      d’adults.

    Les funcions de MEDIACIÓ ESCOLAR són:

- Acollir la família nouvinguda al sistema educatiu de les Illes
Balears:

  •  Informar sobre l’oferta educativa, les característiques
    dels centres sostinguts amb fons públics (localització,
    titularitat, concert, ensenyaments), el dret que té la
    família d’elegir centre i el deure d’escolaritzar els
    menors.

  •  Informar del funcionament del nostre sistema educatiu
    fent, si cal, una comparativa amb el del país d’origen.

  •  Ajudar a tramitar la documentació necessària per
    realitzar la matriculació (targeta sanitària, certificat
    d’empadronament, títol de família nombrosa, etc.).

  •  Altres: informar sobre els ajuts i les beques, les AMPA,
    els materials escolars imprescindibles per iniciar
    l’escolarització, etc.

- Acompanyar la família i l’alumne al centre:

  •  Concertar la intervenció del servei d’interlocució, un cop
    comunicada al centre la incorporació d’un nou alumne.

  •  Facilitar la primera entrevista amb el centre.                56
            CEIP PUIG D’EN VALLS
COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS


- Fer un seguiment del procés d’adaptació de l’alumne al centre:

  •  Contactar amb els centres educatius que han matriculat
    alumnat nouvingut, almenys una vegada cada trimestre,
    amb l’objectiu de valorar l’adaptació de l’infant al
    centre.

- Coordinar les actuacions amb el mediador del municipi (si n’hi
ha) i els Serveis Socials o altres serveis d’atenció a la població
migrada.

- Formar part del seminari permanent coordinat per la Direcció
General d’Innovació i de Formació del Professorat.

- Assessorar els Equips Directius dels centres en acollida.

- Assessorar els Equips Directius per revisar i/o elaborar :

      o  Els plans d’acollida.
      o  Els protocols i les mesures organitzatives per
        atendre la diversitat i especialment l’alumnat
        que s’incorpora tard al nostre sistema educatiu.ADAPTACIONS:
                57
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
     Activitats
    per treballar...
     MILLORAM EL
     COMPORTAMENT
  A les reunions que fa l’Equip de Suport amb els
diferents cicles, una demanda que es generalitza a tots els
cicles és el comportament que presenten alguns alumnes i
que, de vegades, distorsiona el bon funcionament de l’aula i
del grup classe. Algunes preguntes que ens fem són:
      - Què podem fer amb aquestos alumnes?
      - Pot millorar el seu comportament?
  A continuació explicarem unes estratègies per intentar
millorar el comportament d’aquells alumnes que presenten
problemes en aquest aspecte.
MILLORAM EL COMPORTAMENT
                      Activitat                Edat  Annex

                      1  REFORÇ POSITIU           3-12  No


                      2  L’EXTINCIÓ             3-12  No
Activitats per a MILLORAR EL COMPORTAMENT
                      3  EL RACÓ DE PENSAR         3-12  No


                         ESTABLIMENT DE NORMES
                      4                    3-12   Sí
                         I LÍMITS

                      5  ECONOMIA DE FITXES         3-12  No


                      6  HORARIS AMB SEMÀFORS        6-12   Sí


                      7  TARGETES AMB CARES         3-12   Sí


                      8  PINTAR UN RECORREGUT        3-12   Sí


                      9  SEGUIMENT DEL GRUP         3-12   Sí


                      10  CONTRACTES             3-12   Sí
                                  59
                               CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 1

TÍTOL: REFORÇ POSITIU

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Gomets, agenda, mural.

OBJECTIU:
L’objectiu és reforçar aquelles conductes que volem que es
donin amb més freqüència.
COM HO FAREM?:
    Aquesta estratègia és molt bona per als alumnes ja que
genera autoestima i respecte. És molt fàcil de posar en pràctica
ja que consisteix a elogiar i reforçar les conductes i els
               60
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
comportaments que volem i desitjam que es donin més
freqüentment.
     S’ha de concretar molt bé la causa de l’elogi perquè
l'alumne sàpiga per què el feliciten. Ex: Enhorabona Lluís, has
guardat molt bé el torn.
     També hem de tenir en compte que elogiarem les
conductes de determinats alumnes que sabem que els costa de
fer. Exemple: si hi ha un nen que mai no respecta el torn a la
fila, i avui ho ha fet, elogiarem aquest fet dient-li “Que bé que
has fet avui la fila, Joan”.
     Es poden utilitzar gomets per alabar alguna conducta.
És un recurs ràpid i fàcil d’utilitzar i amb un efecte immediat
per als alumnes.
     Si tenim una classe amb conductes inadequades (en
general) podem fer un treball grupal: quan tot el grup hagi fet
alguna de les conductes desitjades li donarem un privilegi de
classe (prèviament pactat amb el mestre).

ADAPTACIONS:
- Es pot utilitzar l’agenda com a mitjà per enviar missatges
d’elogis (pel bon comportament) a les famílies.
- Es pot fer una taula d’autoregistre per als alumnes perquè
siguin ells els que hagin de valorar, al final del dia, com s’han
portat. Es pot fer un mural amb el nom o la foto de cada
alumne, i posar una estrella al requadre del dia que s’han portat
bé.
                61
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 2

TÍTOL: L’EXTINCIÓ

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és reduir conductes inadaptades.
COM HO FAREM?:
    Aquesta és una bona estratègia per reduir conductes
inadaptades. Consisteix a no fer cas a un determinat
comportament per tal de reduir-lo o evitar que es torni a
repetir. Es tracta de “ignorar” la conducta problemàtica: no
mirar el nen quan està fent alguna cosa que no volem que torni a               62
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
fer, no parlar amb ell, no escoltar-lo; en definitiva, actuar com
si no passàs res.
    És molt important evitar factors que reforcin aquesta
conducta, com poden ser els mateixos companys quan, per
exemple, riuen davant un comportament disruptiu a l’aula.
    De vegades, al principi d’aplicar aquesta tècnica, la
conducta augmenta en freqüència però hem de persistir.
    Cal recordar que aquesta tècnica no és viable quan la
conducta pugui ser perillosa per a l’alumne o per als companys
que l’envolten.
    Hem de reflexionar sobre el fet que el que volem
extingir és la conducta problemàtica i no l’alumne. Amb això
volem dir que quan aquest alumne mostri conductes diferents, el
felicitarem.

ADAPTACIONS:
                63
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 3

TÍTOL: EL RACÓ DE PENSAR

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Un racó de la classe amb una cadira i
sense massa estímuls al voltant.

OBJECTIU:
L’objectiu és aconseguir que l’alumne es calmi i reflexioni sobre
el comportament que el mestre no ha aprovat.
COM HO FAREM?:
    Explicarem a tota la classe que hi haurà un “racó de
pensar” a l’aula. Serà un espai sense massa estímuls on hi haurà
una cadira. Els alumnes han de reconèixer aquest espai com un
                64
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
espai per reflexionar sobre un comportament inadequat i/o per
calmar-se. Acudiran a aquest racó aquells alumnes dels quals
volem reduir una determinada conducta (insultar, pegar,
rebequeries, etc.).
    Quant al temps que ha de restar l’alumne al “racó de
pensar”, es pot utilitzar el criteri següent: s’aplicarà
aproximadament un minut per any d’edat. Exemple: a un nen de
6 anys li aplicarem com a màxim 6 minuts.
    Una vegada hagi passat el temps pactat convidarem
l’alumne a tornar a participar de la classe.
    Hem de presentar aquesta estratègia com una
conseqüència posterior a una conducta inadequada i no com un
càstig.

ADAPTACIONS:
- Si es donen queixes, plors, etc. per part de l’alumne, el mestre
aturarà el rellotge i no es tornarà a començar fins que l’alumne
no estigui calmat i assegut al lloc acordat.
                65
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 4

TÍTOL: ESTABLIMENT DE NORMES I LÍMITS

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Es pot utilitzar la plantilla de normes
que hi ha a l’annex, així com les que ja estan elaborades tant
per a E.I. com per a E.P.

OBJECTIU:
L’objectiu és establir unes normes que els alumnes hauran de
complir, així com també posar límits.

COM HO FAREM?:
     Si volem mantenir un control de la disciplina dins de
l’aula és convenient establir unes bones normes i límits. La seva
finalitat és proporcionar un ambient estructurat per als
alumnes, que els ajudarà a tenir un major autocontrol. És
convenient, com hem explicat abans a la gestió d’aula,
consensuar les normes entre el mestre i els alumnes. D’aquesta
manera, els alumnes saben, en tot moment, què s’espera d’ells i
les conseqüències que tendrà per no complir les normes.
     És recomanable utilitzar un llenguatge “en positiu”,
evitant dir “no” cada vegada que ens dirigim als alumnes.
D’aquesta manera estarem ensenyant conductes adequades.
     Sempre que posam un límit dins o fora de l’aula, l’haurem
d’argumentar amb una raó. Exemple: jugarem amb la pilota al
pati perquè dins de la classe podem trencar alguna cosa.
     Una vegada estiguin establertes les normes de la classe,
es pactarà entre tots les conseqüències que hi haurà si no es
compleixen.
                66
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
     A l’annex hi ha un exemple de normes tant per a
Educació Infantil com per a Primària que es poden treballar a
l’aula abans de consensuar les de la classe. També hi trobarem
una plantilla per escriure les normes que consensuem a classe.

ADAPTACIONS:
- Es pot pactar les conseqüències que hi haurà si no es
compleixen les normes individualment (amb alumnes concrets) o
en grup. D’aquesta manera, es crea cohesió de grup, ja que
entre tots intenten complir les normes.
- També es poden pactar privilegis per a tota la classe si es
compleixen les normes.
- A E.I. i al 1r cicle d’E.P. les normes escrites es poden
acompanyar d’un dibuix perquè els alumnes que no tenen
assolida la lectoescriptura les puguin interioritzar. A l’annex hi
trobarem alguns dibuixos.
Exemple:
 TREBALLAR EN SILENCI             FER FILA
 UTILITZAR LES PAPERERES         RESPECTAR EL TORN
                67
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 5

TÍTOL: ECONOMIA DE FITXES

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
L’objectiu és millorar alguna conducta d’algun alumne en
concret.
COM HO FAREM?:
  És un procediment basat en el reforçament positiu que
consisteix a administrar o donar reforçadors positius. A través
de les fitxes, que són els reforçadors secundaris, s’obtenen els
reforçadors primaris (que seran els premis que donarem als
infants). Per exemple: tres fitxes (reforçadors secundaris) es
podran canviar per jugar una estona amb l’ordinador, per un
dibuix, etc.
               68
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
  Les fitxes poden ser “gomets” que podem aferrar en una
taula de registre. Primer de tot, haurem de fer una anàlisi de
les conductes problema que presenta un alumne en concret o un
grup d’alumnes. Passarem seguidament a definir la conducta que
volem reforçar en positiu. Ex: “Fer els deures”, “Estar assegut
al seu lloc”, “Respectar el torn de paraula”, etc. La fitxa es
donarà immediatament després de la conducta que volem
reforçar. S’ha de definir clarament la llista de premis o
reforçadors. És molt important que les taules d’equivalències
quedin penjades dins l’aula de manera que els nens sempre les
puguin recordar en un lloc estratègic. També s’ha de pactar el
moment d’intercanvi de les fitxes. Exemple: A l’hora de tutoria
dels divendres.
  Les fitxes s’han d’entregar acompanyades d’un reforçament
social. Per exemple un “molt bé”, “ho has fet molt bé”, “estic
content amb tu”, etc. L’objectiu és que a poc a poc es vagin
retirant les fitxes i que es puguin substituir únicament per un
reforçament social.

ADAPTACIONS:
               69
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 6

TÍTOL: HORARIS AMB SEMÀFORS

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: La plantilla dels horaris que hi ha a
l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu d’aquesta estratègia és millorar alguna conducta, ja
sigui a nivell individual o a nivell de grup.

COM HO FAREM?:
    Es tracta de valorar una conducta que es vol millorar:
fer els deures, dur-se bé amb els companys, etc., mitjançant un
semàfor de la manera següent:
    Si la conducta ha estat adequada, es pintarà el semàfor
    en verd (el de baix de tot, com en els semàfors de
    veritat).
    Si la conducta es pot millorar, es pintarà el semàfor en
    taronja o groc (el del mig de tot).
    Si la conducta s’ha de millorar, es pintarà el semàfor en
    vermell (el de dalt de tot).
Exemple:
           DILLUNS   DIMARTS    DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES
 FER ELS DEURES
RESPECTAR LES COSES
                    70
                CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ADAPTACIONS:
- Si en una classe trobam problemes amb algun mestre
especialista, és a dir, que no és el tutor, farem un horari de la
classe amb semàfors. D’aquesta manera, tots els mestres que
fan alguna assignatura en aquesta classe, s’implicaran en la
millora de la conducta de l’aula que estam treballant.
Exemple:
           HORARI SETMANAL
SETMANA DEL _____ AL ________ DE ___________ DE _________


 HORES     DILLUNS   DIMARTS      DIMECRES    DIJOUS    DIVENDRES


         MEDI    CASTELLÀ      CASTELLÀ   MATEMÀTIQUES   ANGLÈS
9,00– 9,55
       MATEMÀTIQUES  RELIGIÓ       CATALÀ    CASTELLÀ    CASTELLÀ9,55-
10,50        MÚSICA     MEDI      MATEMÀTIQUES   CATALÀ   MATEMÀTIQUES10,50-
11,4511,45-
         PATI     PATI        PATI      PATI      PATI
12,15
        CATALÀ    ANGLÈS        MEDI     E. FÍSICA    MEDI12,15-
13,10        ANGLÈS    E. FÍSICA     XARXIPELAG   TUTORIA    ARTÍSTICA13,10-
14’00
                     71
                CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 7

TÍTOL: TARGETES AMB CARES

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Targetes de tres colors diferents
i/o targetes amb expressions facials.

OBJECTIU:
L’objectiu d’aquesta activitat és intentar millorar la conducta
d’un alumne sense necessitat de cridar-li l’atenció contínuament.

COM HO FAREM?:
   Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne pot
ser utilitzant targetes de colors:
   - la targeta groga com a advertència;
   - la targeta vermella com a confirmació de la sanció;
   - la targeta verda com a reconeixement a un canvi
      positiu.
   Aquests colors es poden modificar segons el criteri de
cada mestre. Els colors triats s’hauran d’explicar molt bé als
alumnes perquè els quedi clar.
   Hi ha diferents maneres de fer aquesta activitat. Es pot
fer un mural que es penjarà a la classe amb el nom de tots els
alumnes (o les fotos en el cas d’E.I). Es pot començar el dia
amb tots els alumnes amb la targeta verda i, a mesura que canviï
el seu comportament, es pot anar canviant la targeta. Les
targetes poden anar amb velcro per poder aferrar-les.
   Si es vol fer més individualment, s’explicarà molt bé la
intenció d’aquesta activitat a alguns alumnes en concret.
Aquesta estratègia se sol utilitzar molt amb alumnes amb
TDAH. Començarem el dia aferrant-li damunt la seva taula la
targeta de color verd. Si veiem que el seu comportament està
                72
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
empitjorant, anirem a la seva taula i li aferrarem la targeta
groga, com a mena d’advertència (sense cridar-li l’atenció en veu
alta). Si torna a millorar, li canviarem la groga per la verda, i
així segons com evolucioni el comportament.

ADAPTACIONS:
   També es poden utilitzar targetes amb expressions
facials dibuixades (cares):
   - la cara d’esglai com a advertència; també pot estar
     impresa en color groc o taronja.
   - la cara trista com a confirmació de la sanció; també
     pot estar impresa en color vermell.
   - la cara contenta com a reconeixement a un canvi
     positiu; també pot estar impresa en color verd.
   Aquestes cares també es poden imprimir en colors, com
hem explicat abans. A l’annex hi ha una plantilla per facilitar la
feina del mestre.
               VÉS AMB        HAS DE
  MOLT BÉ
               COMPTE        MILLORAR
                73
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 8

TÍTOL: PINTAR UN RECORREGUT

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha a
l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumne
en concret.

COM HO FAREM?:
    Es tracta de fer un seguiment individual d’un alumne que
ha de canviar i/o reconduir algunes conductes perquè el seu
comportament millori a l’aula o al pati.
    En primer lloc, parlarem amb ell per explicar-li quines de
les conductes que té a l’aula són perjudicials per al bon
funcionament de la classe. Li proposarem que les canviï a canvi
d’una recompensa. Hi ha diverses opcions: pintar un cuc, pintar
un caragol, pintar una flor, entre altres. L’alumne es compromet
a canviar una sèrie de comportaments inadequats i, al final del
dia, si ho ha fet, podrà pintar un tros del dibuix triat. Quan
hagi acabat de pintar el dibuix tendrà una recompensa que
prèviament haurem pactat. És important recordar que les
recompenses materials no són recomanables. En canvi li
oferirem alguna cosa que li agradi a l’alumne: jugar una estona
amb l’ordinador, ser encarregat d’alguna cosa que li agradi, etc.
    A la plantilla hi posarem el dibuix que els alumnes han de
pintar, seguit de les conductes que es volen millorar i, per
finalitzar, la recompensa que aconseguirà l’alumne en cas de
pintar tot el dibuix. A l’annex incloem unes plantilles.
                74
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ADAPTACIONS:
- Depenent de la problemàtica de les conductes que s’han de
millorar, la recompensa s’haurà de donar abans: en acabar el dia,
per exemple. A mesura que l’alumne vagi millorant, s’augmentarà
progressivament el temps per a recompensar.
- Amb els més petits,si no tenen assolida la lectoescriptura, es
pot posar amb dibuixos les conductes que volem millorar.
Exemple:
EL CUC DE N’OSCAR
PER PODER PINTAR HE DE... :
        ESCOLTAR I FER CAS ALS MESTRES
       ESTAR ASSEGUT      DUR-SE BÉ AMB ELS COMPANYS


PREMI:
         JUGAR AMB L’ORDINADOR UNA
             ESTONA


                75
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 9

TÍTOL: SEGUIMENT DEL GRUP

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que trobarem a
l’annex.

OBJECTIU:
Aconseguir que tot el grup realitzi una conducta adequada.

COM HO FAREM?:
    En primer lloc, establirem una conducta que volem
aconseguir amb tot el grup classe: fer correctament la fila,
dur-se bé amb els companys, aixecar el braç per parlar, etc.
    En un mural posarem un dibuix o fotografia (en el cas
dels més petits) de la conducta que volem aconseguir.
Seguidament, escriurem el nom de tots els alumnes per ordre
de llista en una columna. Al costat, estaran els dies de la
setmana amb un espai per poder posar gomets. En finalitzar el
dia farem un recompte de com ha anat el dia i un a un, anirem
dient si ho ha aconseguit. Exemple: “Avui Carlota ha fet bé la
fila?” Si ho ha aconseguit, li posarem un gomet de color verd (o
el color o forma que acordem amb els alumnes). Si no, li posarem
un gomet de color vermell.
    Ens servirà com una mena d’autoavaluació. A l’annex
incloem diverses plantilles amb uns objectius concrets a mena
d’exemple.
               76
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ADAPTACIONS:
- Amb els alumnes d’Educació Infantil es poden fer fotografies
d’ells fent aquesta conducta que volem aconseguir.
Exemple: FER FILA
ALUMNE   DILLUNS   DIMARTS    DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES

ANDREA

MAR

PAU

CARLOS

MARIA

LARA
               77
           CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
ACTIVITAT 10

TÍTOL: FER UN CONTRACTE

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha a
l’annex.

OBJECTIU:
L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumne
en concret mitjançant el compromís.
COM HO FAREM?:
    Es tracta de fer un contracte entre el mestre i aquell
alumne que volem que millori alguna conducta. Primer de tot,
farem una tutoria individualitzada amb aquest alumne per parlar               78
            CEIP PUIG D’EN VALLS
MILLORAM EL COMPORTAMENT
amb ell sobre les conductes que té, les quals fan que l’ambient a
l’aula no sigui l’adequat: molesta els companys, no fa els deures,
no escolta les explicacions dels mestres, s’aixeca sovint de la
cadira sense motiu, etc. Li explicarem a l’alumne que aquestes
conductes s’han de millorar, pel seu bé i pel bé dels companys.
Per això, li proposarem fer un contracte (explicant-li que els
adults quan tenen un treball també en signen un). Al contracte
estarà escrit el seu nom i cognoms i el compromís que adquireix
amb el mestre. Per altra banda, el mestre també es compromet
a donar-li una recompensa si els acords del contracte es
compleixen. Per acabar, els dos signaran el contracte per
indicar que hi estan d’acord i es guardarà.
     A l’annex hi ha models de contractes per poder
utilitzar, però cada mestre l’haurà d’adaptar a les necessitats
dels seus alumnes.

ADAPTACIONS:
- Es poden fer contractes també a nivell de classe, agafant un
compromís d’aula.
                79
            CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
        AMB ALUMNES DESMOTIVATS
        Activitats
       per treballar...
    ESTRATÈGIES PER
  TREBALLAR AMB ALUMNES
     DESMOTIVATS
  I què podem fer amb aquells alumnes que estan
desmotivats, aquells que no tenen ganes d’estudiar ni
d’aprendre?Aquesta és una tasca difícil ja que, com a docents,
sabem que costa molt despertar l’interès i la motivació dels
nostres alumnes i, més enllà, mantenir la seva atenció en les
activitats que fem a classe.
  En aquest apartat volem donar resposta a aquest problema
amb un recull d’activitats que hem extret del llibre de Juan
Vaello: ¿Cómo enseñar a los alumnos que no quieren? Ed.
Santillana.
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
                          AMB ALUMNES DESMOTIVATS
                    Activitat                Edat  Annex

                      QUINA NOTA ENVIAM ALS
                    1                    6-12  Sí
                      TEUS PARES?

                    2  ADVERTÈNCIES GRÀFIQUES       3-12  Sí
Activitats per a alumnes DESMOTIVATS
                      DIÀLEG DIRIGIT:SUBSTITUIR
                    3                    6-12  No
                      SERMONS PER PREGUNTES
                      COMPROMÍS DAMUNT DE LA
                    4                    6-12  Sí
                      TAULA
                      DIARI: “DEMÀ  SERÀ UN
                    5                    6-12  No
                      ALTRE DIA”

                    6  MEDIACIÓ              3-12  Sí


                    7  LA NOTÍCIA             6-12  No


                    8  FARÉ – VAIG FER           6-12  Sí


                    9  COMPANY – TUTOR           3-12  No


                    10  PRINCIPI DE PREMACK         3-12  No
                                 81
                             CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
       AMB ALUMNES DESMOTIVATS
ACTIVITAT 1

TÍTOL:   QUINA    NOTA      ENVIAM  ALS   TEUS
PARES?

A QUI VA DIRIGIT?: De manera individual a partir dels 6
anys.

QUÈ NECESSITAM?: Dues notes escrites en dos papers
diferents. Adjuntarem uns models a l’annex.

OBJECTIU:
Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no
és el més adequat.
COM HO FAREM?:
   Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne pot
ser deixar damunt la seva taula dues notes dirigides als seus
pares:
   - una de felicitació.
   - una altra de queixa.               82
            CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
        AMB ALUMNES DESMOTIVATS


   Li comunicarem que el seu comportament decidirà quina de
les dues notes serà signada i remesa als seus pares al final del
dia. Les targetes es poden plastificar per a que l’infant la torne
a dur a l’escola al dia següent, a poder ser, signada pels pares.
D’aquest manera ens assegurem que la família està assabentada
del comportament del seu fill.
   Ex: la targeta de felicitació.
             TARGETA DE FELICITACIÓ
       Avui hem de felicitar el seu fill/a per:
               □ haver fet els deures
               □ haver respectat les normes de classe
               □ haver set un bon company        Puig d’en Valls, ________, _____ de ________ de 20___
ADAPTACIONS:
- Es poden enviar notes de felicitació mitjançant l’agenda
perquè els pares la vegin. És més convenient enviar les notes
positives, ja que està demostrat que quan enviam contínuament
notes negatives informant del mal comportament de l’alumne o
de la baixa implicació en els deures i en els estudis, els alumnes
“s’acostumen” i no reaccionen.
                    83
               CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
        AMB ALUMNES DESMOTIVATS


ACTIVITAT 2

TÍTOL: ADVERTÈNCIES GRÀFIQUES

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 3 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Targetes de tres colors diferents
i/o targetes amb expressions facials que es troben a l’annex.

OBJECTIU:
Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no
és el més adequat.

COM HO FAREM?:
   Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne, pot
ser utilitzant targetes de colors:
   - la targeta groga com a advertència;
   - la targeta vermella com a confirmació de la sanció;
   - la targeta verda com a reconeixement a un canvi
      positiu.
   Hi ha diferents maneres de fer aquesta activitat. Es pot
fer un mural que es penjarà a la classe amb el nom de tots els
alumnes (o les fotos en el cas d’E.I). Es pot començar el dia amb
tots els alumnes amb la targeta verda i, a mesura que canviï el
seu comportament, es pot anar canviant la targeta. Les
targetes poden anar amb velcro per poder aferrar-les.
   Si es vol fer més individualment s’explicarà molt bé la
intenció d’aquesta activitat a alguns alumnes en concret.
Aquesta estratègia se sol utilitzar molt amb alumnes amb
TDAH. Començarem el dia aferrant-li, damunt la seva taula, la
targeta de color verd. Si veiem que el seu comportament està
empitjorant, anirem a la seva taula i li aferrarem la targeta
groga, com a mena d’advertència (sense cridar-li l’atenció en veu
                84
            CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
        AMB ALUMNES DESMOTIVATS


alta). Si torna a millorar, li canviarem la groga per la verda, i
així segons com evolucioni el comportament.

ADAPTACIONS:
    També es pot utilitzar targetes amb expressions facials
dibuixades (cares):
   - la cara d’esglai com a advertència;
   - la cara trista com a confirmació de la sanció;
   - la cara contenta com a reconeixement a un canvi
     positiu.
Exemple:
               VÉS AMB       HAS DE
   MOLT BÉ
               COMPTE       MILLORAR
  Es poden fotocopiar amb folis de colors perquè l’alumne
identifiqui millor la consigna:
  - Vermell: la cara contenta.
  - Taronja o groc: la cara de sorpresa.
  - Verd: la cara trista.
                85
            CEIP PUIG D’EN VALLS
ESTRATÈGIES PER TREBALLAR
        AMB ALUMNES DESMOTIVATS


ACTIVITAT 3

TÍTOL: DIÀLEG DIRIGIT: SUBSTITUIR
SERMONS PER PREGUNTES

A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A
partir dels 6 anys.

QUÈ NECESSITAM?: Res.

OBJECTIU:
Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no
és el més adequat mitjançant el diàleg.

COM HO FAREM?:
    Les advertències llargues i moralitzants – “sermons” –
solen tenir poca efectivitat: l’alumne desconnecta poc temps
després de començar el discurs del mestre, aparentant una
atenció totalment fictícia.
   El diàleg a base de preguntes dirigides no li permet
desconnectar i l’obliga a participar tant en l’anàlisi del que ha
passat com en la recerca de solucions. Convé centrar aquest
diàleg dirigit en dos aspectes fonamentalment:
   - demanda d’explicacions;
   - demanda de solucions i compromisos.
   Es tracta d’implicar a l’alumne en la presa de decisions i en
la conseqüència de les seves accions.

ADAPTACIONS:
                86
            CEIP PUIG D’EN VALLS
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf
Activitats de tutoria per a mestres pdf

More Related Content

What's hot

Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
M T
 
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_M T
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
M T
 
restes portant
restes portantrestes portant
restes portantbetsuarez
 
Dictats preparats 2n
Dictats preparats 2nDictats preparats 2n
Dictats preparats 2nmonik3mng
 
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
VIOLETA CRISTIÀ
 
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CMText instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
mercebolufer
 
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaM T
 
Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriasilvia
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3rVANESA
 
Fitxa ortogr b v 2n
Fitxa ortogr b v 2nFitxa ortogr b v 2n
Fitxa ortogr b v 2nLaia Lila
 
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptesDori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptesM T
 
Problemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaProblemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaMonica Roige Sedo
 
Projecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitProjecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitescolanovacervello
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.elcorreudecinque
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oralsilvia
 
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaPsicoreeduca
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaGloria Cid
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjneuspm
 

What's hot (20)

Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
Dori dos 1112_mt005_r1_comprensio_lectora_3
 
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
 
La descripció de persones
La descripció de persones La descripció de persones
La descripció de persones
 
restes portant
restes portantrestes portant
restes portant
 
Dictats preparats 2n
Dictats preparats 2nDictats preparats 2n
Dictats preparats 2n
 
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
Fitxa hores: en punt, 2/4 i 1/4 (cicle inicial)
 
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CMText instructiu: la recepta de cuina a CM
Text instructiu: la recepta de cuina a CM
 
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familiaCaaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
Caaco dos 1213_mt031_r1_primer_quadern_inicial_la_familia
 
Lectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primàriaLectures comprensives primer cicle primària
Lectures comprensives primer cicle primària
 
30 problemes 3r
30 problemes 3r30 problemes 3r
30 problemes 3r
 
Fitxa ortogr b v 2n
Fitxa ortogr b v 2nFitxa ortogr b v 2n
Fitxa ortogr b v 2n
 
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptesDori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
Dori dos 1112_mt010_r1_lectura_conceptes
 
Problemes per segon de primària
Problemes per segon de primàriaProblemes per segon de primària
Problemes per segon de primària
 
Projecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimitProjecte el cos humà comprimit
Projecte el cos humà comprimit
 
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
Com escric? Rúbrica d'expressió escrita.
 
Jocs llengua-oral
Jocs llengua-oralJocs llengua-oral
Jocs llengua-oral
 
Dossier de gramatica
Dossier de gramaticaDossier de gramatica
Dossier de gramatica
 
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sordaNormes r,rr, essa sonora essa sorda
Normes r,rr, essa sonora essa sorda
 
El joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusaEl joc de les frases i la paraula intrusa
El joc de les frases i la paraula intrusa
 
Fitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tjFitxa j:g:tj
Fitxa j:g:tj
 

Viewers also liked

Presentació conviure a puig d'en valls
Presentació conviure a puig d'en vallsPresentació conviure a puig d'en valls
Presentació conviure a puig d'en vallsceippuigdenvalls
 
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
Elena Carrasco
 
Tecniques d'estudi
Tecniques d'estudiTecniques d'estudi
Tecniques d'estudimmmas
 
Dinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socialsDinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socials
gemmacabanillas
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsNuria Alart
 
Decalogo de comportamiento en el Aula Talller
Decalogo de comportamiento en el Aula TalllerDecalogo de comportamiento en el Aula Talller
Decalogo de comportamiento en el Aula Talller
Tom Mat
 
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
Isabel Nadal Jimenez
 
Decaleg de convivencia
Decaleg de convivenciaDecaleg de convivencia
Decaleg de convivenciaIgnasi.Pilar
 
Normas de convivencia en el aula
Normas de convivencia en el aula Normas de convivencia en el aula
Normas de convivencia en el aula
ceciliarodri
 
Normas de clase. Secundaria
Normas de clase. SecundariaNormas de clase. Secundaria
Normas de clase. Secundaria
Isabel Ibarrola
 
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
davidferney
 
Etica y valores 1°
Etica y valores 1°Etica y valores 1°
Etica y valores 1°
Philip Medina
 
Els drets dels infants
Els drets dels infantsEls drets dels infants
Els drets dels infantsmsanc24
 
Dia Internacional de les Llengües Maternes
Dia Internacional de les Llengües MaternesDia Internacional de les Llengües Maternes
Dia Internacional de les Llengües Maternesbiblioiesebre
 
Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15
MartaDejuan
 
Cartell dia mundial poesia 2012
Cartell dia mundial poesia 2012Cartell dia mundial poesia 2012
Cartell dia mundial poesia 2012dolors12
 
Periode d'adaptació
Periode d'adaptacióPeriode d'adaptació
Periode d'adaptaciócatibelmunar
 
Sóc Bon Lector
Sóc Bon LectorSóc Bon Lector
Sóc Bon Lector
guest8a2773
 
Els drets dels_lector
Els drets dels_lectorEls drets dels_lector
Els drets dels_lectorferranmestre
 

Viewers also liked (20)

Presentació conviure a puig d'en valls
Presentació conviure a puig d'en vallsPresentació conviure a puig d'en valls
Presentació conviure a puig d'en valls
 
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
Habits d'estudi. Xavier Pujol (Autor)
 
Tecniques d'estudi
Tecniques d'estudiTecniques d'estudi
Tecniques d'estudi
 
Dinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socialsDinàmiques per a les habilitats socials
Dinàmiques per a les habilitats socials
 
Dinàmica de Grups
Dinàmica de GrupsDinàmica de Grups
Dinàmica de Grups
 
Decalogo de comportamiento en el Aula Talller
Decalogo de comportamiento en el Aula TalllerDecalogo de comportamiento en el Aula Talller
Decalogo de comportamiento en el Aula Talller
 
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
58380 claves buen funcionamiento clase pcpi
 
Decaleg de convivencia
Decaleg de convivenciaDecaleg de convivencia
Decaleg de convivencia
 
Normas de convivencia en el aula
Normas de convivencia en el aula Normas de convivencia en el aula
Normas de convivencia en el aula
 
Normas de clase. Secundaria
Normas de clase. SecundariaNormas de clase. Secundaria
Normas de clase. Secundaria
 
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
Manual de convivencia. normas de aula (seguir las instrucciones del profesor)
 
Etica y valores 1°
Etica y valores 1°Etica y valores 1°
Etica y valores 1°
 
Power h
Power hPower h
Power h
 
Els drets dels infants
Els drets dels infantsEls drets dels infants
Els drets dels infants
 
Dia Internacional de les Llengües Maternes
Dia Internacional de les Llengües MaternesDia Internacional de les Llengües Maternes
Dia Internacional de les Llengües Maternes
 
Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15 Reunió pares Infantil Primària Set. 15
Reunió pares Infantil Primària Set. 15
 
Cartell dia mundial poesia 2012
Cartell dia mundial poesia 2012Cartell dia mundial poesia 2012
Cartell dia mundial poesia 2012
 
Periode d'adaptació
Periode d'adaptacióPeriode d'adaptació
Periode d'adaptació
 
Sóc Bon Lector
Sóc Bon LectorSóc Bon Lector
Sóc Bon Lector
 
Els drets dels_lector
Els drets dels_lectorEls drets dels_lector
Els drets dels_lector
 

Similar to Activitats de tutoria per a mestres pdf

Activitats de tutoria families revisat corregi tgris
Activitats de tutoria families revisat corregi tgrisActivitats de tutoria families revisat corregi tgris
Activitats de tutoria families revisat corregi tgrisceippuigdenvalls
 
Reunió pares inici curs 17 18segon
Reunió pares inici curs 17 18segonReunió pares inici curs 17 18segon
Reunió pares inici curs 17 18segon
Diego García
 
Grups Reduïts a l'ESO
Grups Reduïts a l'ESOGrups Reduïts a l'ESO
Grups Reduïts a l'ESOcpinarg
 
Reforç a l’aprenentatge
Reforç a l’aprenentatgeReforç a l’aprenentatge
Reforç a l’aprenentatgeelisabetrios
 
Memoria Apinas 2006
Memoria Apinas 2006Memoria Apinas 2006
Memoria Apinas 2006Apinas
 
Pptreunioparesinicidecursprimer
PptreunioparesinicidecursprimerPptreunioparesinicidecursprimer
Pptreunioparesinicidecursprimer
Diego García
 
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregitActivitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregitceippuigdenvalls
 
Atenció i retenció primària
Atenció i retenció primàriaAtenció i retenció primària
Atenció i retenció primària
Àngels Fabregat (Català)
 
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acció
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'accióMapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acció
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acciómtruyujaner
 
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarésTFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
Noemi Pallarés Millán
 
Pga pont 20/21
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
zerlaparellada
 
Power point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraPower point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraCarles
 
Pla entorn educatiu
Pla entorn educatiuPla entorn educatiu
Pla entorn educatiu
crpvociii
 
Formació ies borja moll sessió 2
Formació ies borja moll sessió 2Formació ies borja moll sessió 2
Formació ies borja moll sessió 2
Laura Monzo
 
Resultats estil col·laboratiu
Resultats estil col·laboratiuResultats estil col·laboratiu
Resultats estil col·laboratiuceippuigdenvalls
 
Projecte directors 2012
Projecte directors 2012Projecte directors 2012
Projecte directors 2012jvidalialcover
 

Similar to Activitats de tutoria per a mestres pdf (20)

Activitats de tutoria families revisat corregi tgris
Activitats de tutoria families revisat corregi tgrisActivitats de tutoria families revisat corregi tgris
Activitats de tutoria families revisat corregi tgris
 
Reunió pares inici curs 17 18segon
Reunió pares inici curs 17 18segonReunió pares inici curs 17 18segon
Reunió pares inici curs 17 18segon
 
Grups Reduïts a l'ESO
Grups Reduïts a l'ESOGrups Reduïts a l'ESO
Grups Reduïts a l'ESO
 
L libret del setembre 2012 13
L libret del setembre 2012 13L libret del setembre 2012 13
L libret del setembre 2012 13
 
Reforç a l’aprenentatge
Reforç a l’aprenentatgeReforç a l’aprenentatge
Reforç a l’aprenentatge
 
Memoria Apinas 2006
Memoria Apinas 2006Memoria Apinas 2006
Memoria Apinas 2006
 
Pptreunioparesinicidecursprimer
PptreunioparesinicidecursprimerPptreunioparesinicidecursprimer
Pptreunioparesinicidecursprimer
 
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregitActivitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit
Activitats de tuoria al pati ceip puig d'en valls corregit
 
Atenció i retenció primària
Atenció i retenció primàriaAtenció i retenció primària
Atenció i retenció primària
 
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acció
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'accióMapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acció
Mapa conceptual.canvi innovació-bona pràctica-pla millora i d'acció
 
Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4
 
Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4
 
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarésTFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
TFG L'aprenentatge cooperatiu a través d'un informatiu de l'escola NPallarés
 
Pga pont 20/21
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
 
Power point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletraPower point treball pla de millora tipus lletra
Power point treball pla de millora tipus lletra
 
Pla entorn educatiu
Pla entorn educatiuPla entorn educatiu
Pla entorn educatiu
 
Formació ies borja moll sessió 2
Formació ies borja moll sessió 2Formació ies borja moll sessió 2
Formació ies borja moll sessió 2
 
Resultats estil col·laboratiu
Resultats estil col·laboratiuResultats estil col·laboratiu
Resultats estil col·laboratiu
 
Projecte directors 2012
Projecte directors 2012Projecte directors 2012
Projecte directors 2012
 
Sessió 3
Sessió 3Sessió 3
Sessió 3
 

More from ceippuigdenvalls

Religio
ReligioReligio
Musica periode convid
Musica periode convidMusica periode convid
Musica periode convid
ceippuigdenvalls
 
Material fraccions para repasar
Material fraccions para repasarMaterial fraccions para repasar
Material fraccions para repasar
ceippuigdenvalls
 
Feina des de casa
Feina des de casaFeina des de casa
Feina des de casa
ceippuigdenvalls
 
Families EF
Families EFFamilies EF
Families EF
ceippuigdenvalls
 
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
ceippuigdenvalls
 
Dia 4 i 5 EF
Dia 4 i 5 EFDia 4 i 5 EF
Dia 4 i 5 EF
ceippuigdenvalls
 
SA REVISTA 2019
SA REVISTA 2019SA REVISTA 2019
SA REVISTA 2019
ceippuigdenvalls
 
Inicis edat mitjana
Inicis edat mitjanaInicis edat mitjana
Inicis edat mitjana
ceippuigdenvalls
 
La cultura i la vida als castells
La cultura i la vida als castellsLa cultura i la vida als castells
La cultura i la vida als castells
ceippuigdenvalls
 
La vida al camp i als monastirs
La vida al camp i als monastirsLa vida al camp i als monastirs
La vida al camp i als monastirs
ceippuigdenvalls
 
Edat Mitjana. El feudalismes
Edat Mitjana. El feudalismesEdat Mitjana. El feudalismes
Edat Mitjana. El feudalismes
ceippuigdenvalls
 
Andalus
Andalus Andalus
El corazón del árbol mágico.
El corazón del árbol mágico.El corazón del árbol mágico.
El corazón del árbol mágico.
ceippuigdenvalls
 
Hands on clil 2018 - Turquia
Hands on clil 2018 - TurquiaHands on clil 2018 - Turquia
Hands on clil 2018 - Turquia
ceippuigdenvalls
 
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOTERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
ceippuigdenvalls
 
Conte pel fillol
Conte pel fillolConte pel fillol
Conte pel fillol
ceippuigdenvalls
 
El meu conte per apadrinament
El meu conte per apadrinamentEl meu conte per apadrinament
El meu conte per apadrinament
ceippuigdenvalls
 
Mínims de competència matemàtica.doc ok1
Mínims de competència matemàtica.doc ok1Mínims de competència matemàtica.doc ok1
Mínims de competència matemàtica.doc ok1
ceippuigdenvalls
 
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok
Mínims de competència llengua catalana catalana.docokMínims de competència llengua catalana catalana.docok
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok
ceippuigdenvalls
 

More from ceippuigdenvalls (20)

Religio
ReligioReligio
Religio
 
Musica periode convid
Musica periode convidMusica periode convid
Musica periode convid
 
Material fraccions para repasar
Material fraccions para repasarMaterial fraccions para repasar
Material fraccions para repasar
 
Feina des de casa
Feina des de casaFeina des de casa
Feina des de casa
 
Families EF
Families EFFamilies EF
Families EF
 
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
Ef contra el sedentarisme a casa dies 1-2-3
 
Dia 4 i 5 EF
Dia 4 i 5 EFDia 4 i 5 EF
Dia 4 i 5 EF
 
SA REVISTA 2019
SA REVISTA 2019SA REVISTA 2019
SA REVISTA 2019
 
Inicis edat mitjana
Inicis edat mitjanaInicis edat mitjana
Inicis edat mitjana
 
La cultura i la vida als castells
La cultura i la vida als castellsLa cultura i la vida als castells
La cultura i la vida als castells
 
La vida al camp i als monastirs
La vida al camp i als monastirsLa vida al camp i als monastirs
La vida al camp i als monastirs
 
Edat Mitjana. El feudalismes
Edat Mitjana. El feudalismesEdat Mitjana. El feudalismes
Edat Mitjana. El feudalismes
 
Andalus
Andalus Andalus
Andalus
 
El corazón del árbol mágico.
El corazón del árbol mágico.El corazón del árbol mágico.
El corazón del árbol mágico.
 
Hands on clil 2018 - Turquia
Hands on clil 2018 - TurquiaHands on clil 2018 - Turquia
Hands on clil 2018 - Turquia
 
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOTERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
ERASMUS K2 MAIG 2018 SOPOT
 
Conte pel fillol
Conte pel fillolConte pel fillol
Conte pel fillol
 
El meu conte per apadrinament
El meu conte per apadrinamentEl meu conte per apadrinament
El meu conte per apadrinament
 
Mínims de competència matemàtica.doc ok1
Mínims de competència matemàtica.doc ok1Mínims de competència matemàtica.doc ok1
Mínims de competència matemàtica.doc ok1
 
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok
Mínims de competència llengua catalana catalana.docokMínims de competència llengua catalana catalana.docok
Mínims de competència llengua catalana catalana.docok
 

Activitats de tutoria per a mestres pdf

 • 1. Activitats de tutoria per a MESTRES CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 2. Activitats de TUTORIA per a mestres Activitats de TUTORIA per a mestres 2 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 3. Activitats de TUTORIA per a mestres Coordinadora del projecte: Elena García Morell. © del text: Equip de Mestres del CEIP Puig d’en Valls © de les il·lustracions: Antoni Marí Marí, “Tirurit” Per a qualsevol dubte, suggeriment, recomanacions, etc. no dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres: • e-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es • pàgina web: http://www.cppuigdenvalls.com/ El CEIP Puig d’en Valls ha estat guardonat amb el segon premi nacional del MEC “Buenas prácticas de convivencia 2008” i també amb el segon premi nacional “Marta Mata 2010” gràcies a la bona feina de tota la comunitat educativa. 3 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 4. Activitats de TUTORIA per a mestres Sumari Pàgina 1.- PRESENTACIÓ............................................ 5 2.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A MESTRES......................7 GESTIÓ D’AULA.............................................. 8 REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS CICLES.......................................... 36 COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS........................................48 MILLORAM EL COMPORTAMENT..............58 TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS.............................................. 80 PREVENCIÓ DE CONFLICTES: DINÀMIQUES DE GRUP................................96 RELACIONS ENTRE IGUALS .................... 118 LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES ...... 140 3.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ...........159 4.- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............166 4 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 5. Activitats de TUTORIA per a mestres 1.- PRESENTACIÓ Aquest és el tercer recull d’activitats que feim des de la nostra escola, el CEIP Puig d’en Valls situat al municipi de Santa Eulària des Riu (Eivissa). Amb aquest exemplar volem seguir amb la línia dels altres dos quaderns d’activitats de tutoria per a l’escola i de tutoria al pati. L’objectiu principal d’aquest projecte és crear un document àgil per als mestres, tant del nostre centre com de qualsevol altre, donant-los idees, reforçant les que ja posen en pràctica; en definitiva, animar-los a seguir en aquesta tasca tan bonica com és treballar amb nens. La nostra metodologia es caracteritza per la seva flexibilitat, adaptant-se a les necessitats dels alumnes perquè aquests prenguin un paper actiu i participatiu. Volem expressar el nostre desig de centrar-nos en les necessitats dels nostres alumnes, ja que són ells els que ens marquen la línia que hem de seguir a les nostres classes. Aquest projecte és el resultat d’un treball d’investigació i adaptació de diferents referències bibliogràfiques, i la seva traducció al català per poder-les emprar a les escoles que tenen com a llengua vehicular el català, així com activitats d’elaboració pròpia. Donam una importància rellevant al primer punt del llibre: la gestió d’aula. Pensam que és molt important fer una bona gestió d’aula, consensuada si pot ser per tot el claustre. D’aquesta manera serà més efectiva. 5 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 6. Activitats de TUTORIA per a mestres Al llarg del llibre trobarem una sèrie de sigles, les quals explicam en el quadre-resum següent per facilitar-ne la comprensió. SIGLA SIGNIFICAT PT Mestre especialista en Pedagogia Terapèutica AL Mestre especialista en Audició i Llenguatge AD Mestre especialista en Atenció a la Diversitat NESE Necessitats Educatives de Suport Educatiu NEE Alumnes amb Necessitats Educatives Especials DA Alumnes amb Dificultats d’Aprenentatge HP Alumnes amb Història Personal IT Alumnes d’Incorporació Tardana AC Adaptació Curricular NCC Nivell de Competència Curricular Trastorn de Dèficit d’Atenció amb TDAH Hiperactivitat SA Síndrome d’Asperger TEA Trastorn de l’Espectre Autista CCP Comissió de Coordinació Pedagògica PAD Pla d’Atenció a la Diversitat PAT Pla d’Acció Tutorial EOEP Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica USMIJ Unitat de Salut Mental Infantojuvenil SPM Servei de Protecció de Menors Programa d’Acollida, Integració i Reforç PAIRE Educatiu ESADI – Equip de Suport Atenció a la Diversitat i SEM Interculturalitat – Servei Educatiu de Mediació IM Intel·ligències múltiples 6 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 7. Activitats de TUTORIA per a mestres 2.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A MESTRES Els grans blocs que treballarem en aquest llibre seran els següents: Gestió d’aula Reunions de l’Equip de Suport amb els cicles. Coordinació amb els serveis externs. Milloram el comportament. Treballar amb alumnes desmotivats. Prevenció de conflictes: dinàmiques de grup. Relacions entre iguals. Les intel·ligències múltiples. 7 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 8. GESTIÓ D’AULA Activitats per a la... GESTIÓ D’AULA Pensam que, en la societat actual, cada vegada té menys sentit la visió dels mestres com a transmissors de tota la informació i va guanyant camí aquell mestre que entrena en competències cognitives i socioemocionals, que facilita un aprenentatge autònom en els seus alumnes al llarg de la vida, formant persones amb capacitat d’aprendre sempre. És molt important crear un bon clima de classe. Les condicions ambientals de l’aula permeten crear unes relacions personals acollidores i un clima afavoridor de treball necessaris perquè hi hagi un bon aprenentatge. Algunes mesures que poden contribuir a afavorir aquest clima de classe adequat són: establir límits la primera setmana del curs i mantenir-los durant el curs, mantenir una relació de confiança amb l’alumnat, conèixer els rols de l’alumnat i afavorir la convivència. Algunes d’aquestes idees les hem extret de les ponències exposades al Congrés sobre Convivència Escolar i participació de l’entorn educatiu celebrat a Mallorca el mes d’octubre de 2010.
 • 9. GESTIÓ D’AULA Activitat Edat Annex PREPARAR EL PRIMER DIA DE 1 3-12 Sí CLASSE 2 NORMES DE CONVIVÈNCIA 3-12 Sí ORGANITZACIÓ DEL 3 3-12 No FUNCIONAMENT DE L’AULA Activitats per a la millora de la GESTIÓ D’AULA 4 CARNET DE CONVIVÈNCIA 3-12 Sí 5 BÚSTIA DE CONVIVÈNCIA 3-12 No 4 HORARI VISUAL 3-12 Sí 5 FER UN RECORREGUT 3-12 Sí PROCEDIMENT PER DEMANAR 6 3-12 Sí SILENCI 7 TAULA DE COMPORTAMENT 3-12 Sí 8 ROLS DELS ALUMNES 3-12 Sí 9 AUTOAVALUACIÓ 3-12 Sí ACTIVITATS PER 10 3-12 No REFLEXIONAR ROLS DELS MESTRES A LES 11 3-12 No REUNIONS ROLS DELS MESTRES AMB ELS 12 3-12 No ALUMNES 9 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 10. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 1 TÍTOL: PREPARAR EL PRIMER DIA DE CLASSE A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és que el primer dia de classe els alumnes se sentin benvinguts al centre i a l’aula. COM HO FAREM?: És important que el primer dia de classe els mestres ho tenguem tot preparat, sense deixar res a la improvisació. Es tracta de crear un bon clima de classe i hem de començar fent una bona benvinguda als nostres alumnes. Recomanam anar a buscar-los al lloc on es faci la fila i acompanyar-los a l’aula. Una vegada allí, saludarem un a un tots els nostres alumnes desitjant-los un bon dia. Una altra activitat que ens pot ajudar per a aquest primer dia és fer una targeta amb preguntes com per exemple: EL PRIMER DIA DE CLASSE ■Tenc la feina preparada? ■Tenc la classe preparada? ■Com distribuiré els alumnes? ■Els he rebut a la fila, al passadís…? ■Conec si hi ha alumnes NESE o amb dificultats? ■He vist els seus expedients? Etc. 10 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 11. GESTIÓ D’AULA Després de repassar aquestes anotacions, podem fer que els alumnes completin una fitxa personal amb les seves dades. Inclourem una plantilla en l’annex com a model. Aquesta fitxa ens servirà per conèixer els nostres alumnes (si són nous) o per actualitzar les seves dades davant possibles canvis (de telèfon, de domicili, etc.) FOTO NOM I LLINATGES: DATA DE NAIXEMENT: LLOC DE NAIXEMENT : ADREÇA : TELÈFON DE CONTACTE : DADES D’INTERÈS (al·lèrgies, medicació, etc.) : ADAPTACIONS: 11 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 12. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 2 TÍTOL: NORMES DE CONVIVÈNCIA A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Cartolina, paper, colors i plantilla de les normes de convivència proposades que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és preparar les normes de convivència entre tots. COM HO FAREM?: És convenient establir límits durant la primera setmana del curs i, molt important, mantenir- les. Però encara que elaborem les normes que conformen les rutines necessàries, més freqüents i significatives de l'aula, es deixarà sempre un procés obert al llarg del curs per revisar aquestes normes i anar introduint-ne d'altres que es considerin necessàries per alguna raó. Per dur a terme aquest objectiu, necessitarem disposar de normes efectives amb les consignes següents: ■ Establir amb el grup classe quines conductes són acceptables i quines no durant les primeres setmanes. ■ Les normes han de ser clares, realistes, acceptables i funcionals. ■ Es faran entre tots (tutor i alumnes). Farem un màxim de cinc normes però ben consensuades per tots. Així, seran poques però necessàries. ■ Molt important: escriure-les en POSITIU. 12 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 13. GESTIÓ D’AULA Ex: En compte de “No parlar”, podem escriure: “Hem de parlar fluix”. ■Seran coses reals i raonables per a cada classe en concret: problemes i preocupacions que hi hagi a l’aula. Ex: Si a una classe es respecta el torn de paraula, aquesta norma no la inclourem al nostre pla. ■ Les normes han de ser poques, clares, conegudes per tots i fàcils de complir. Exemple: NORMES - Ser puntuals QUÈ PASSARÀ SI ES COMPLEIXEN… - Fer els deures - Fer la tutoria al pati una vegada al mes - - Respectar el torn QUÈ PASSARÀ SI NO ES COMPLEIXEN… - Consensuar entre tota la classe els privilegis que es - Respectar els tindran si - Es quedaran senseles sortida es compleixen una normes i les companys - conseqüències de no cumplir-les. - Treballar en silenci ADAPTACIONS: - A l’annex també incloem unes normes generals per a tots els alumnes, separades en Educació Infantil i Primària. Aquestes es poden utilitzar per introduir el tema de les normes a l’escola: llegir-les en classe, fer un petit debat de cadascuna d’elles i pensar quines són les que volen posar per a la seva classe. 13 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 14. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 3 TÍTOL: ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE L’AULA A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és organitzar el funcionament de l’aula. COM HO FAREM?: Perquè una aula funcioni correctament és necessària una bona organització, en la qual és important: - Partir de les pròpies fortaleses i seguretats. - Treballar: o Hàbits, clima de l’aula, rutines, espai, temps, material, control, vigilància, etc. - Treballar diàriament: o Missatges de valoració cap a l’esforç i la feina ben feta. Dedicar més temps al reforç positiu i menys a les recriminacions. o Currículum funcional 14 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 15. GESTIÓ D’AULA o Metodologia variada i motivadora A continuació mostrarem una taula comparativa de situacions que es donen diàriament a l’aula i que pensam que es poden millorar. ES POT MILLORAR VOLEM… Hi ha un contacte entre El mestre o la mestra comença alumne-mestre: se saluden, es la classe directament. conten alguna cosa, etc. Mostra poc interès pels seus Genera una relació humana i alumnes. Contacte poc natural. bon ambient. Mostra poc interès per les Interès pel que diu l’alumne. respostes dels alumnes o les Aprofita per guiar la seves vivències. conversa. Fa preguntes poc adequades als Deixam que els alumnes ens alumnes. contin allò que volen contar. L’alumne respon al seu ritme. La mestra acaba la frase que La mestra deixa que acabi les ha començat l’alumne. frases. La mestra es mostra pacient i La mestra es mostra impacient. respecta l’alumne. No hi ha interès en el que diu La mestra escolta l’alumne. l’alumne ni com ho diu. Seria bo consensuar entre l’Equip de Cicle aspectes organitzatius com: la correcció de treballs i exàmens, el material que es pot utilitzar a l’aula (corrector líquid, colors de bolígrafs, etc.). Un altre aspecte seria introduir elements d’avaluació diversificats, que van des del treball individual al col·lectiu (quaderns de classe, treballs en grup, treball diari a l’aula i a classe, observació, comportament, projectes, exposicions, llibres llegits, etc.). ADAPTACIONS: 15 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 16. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 4 TÍTOL: CARNET DE CONVIVÈNCIA A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla dels carnets per a E.I i E.P que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és crear un document comú per a tots el centre per a millorar la convivència tant a l’aula, com al pati. COM HO FAREM?: Una de les eines més eficaces que des del curs 2007-08 apliquem és el carnet de convivència. Una acció preventiva i d'intervenció. És una forma d'avaluar la convivència al nostre centre. Es perden punts per no complir les normes i es recuperen per fer-ho en terminis de temps breus. Primer es van marcant creus a la part de darrera del carnet (segons si diuen “paraulotes”, si es barallen, si no compleixen les normes, etc). Per cada quatre creus, es perd un punt de la part de davant del carnet. A E.I. el carnet té dibuixos per facilitar la seva comprensió. Els carnets els poden utilitzar tots els mestres de l’escola (tutors i especialistes). ADAPTACIONS: - Els alumnes que no tenen creus al carnet, podran obtenir un diploma d’or a la festa de la convivència. Aquells alumnes que hagin recuperat les creus del carnet, podran tenir un diploma de plata. 16 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 17. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 5 TÍTOL: BÚSTIA DE CONVIVÈNCIA A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Una bústia de convivència. Es pot comprar o fer amb una capsa de cartró. OBJECTIU: L’objectiu és tenir un espai on els alumnes puguin escriure suggeriments, propostes de millora, etc. COM HO FAREM?: La bústia de Convivència és un mitjà més per afavorir la convivència al centre. Es tracta d’una eina més per a buscar mediadors de possibles conflictes. Mitjançant aquesta bústia, els alumnes poden fer recomanacions o poden exposar sentiments que, de vegades, no s’atreveixen a dir a ningú. Pensam que si algun alumne se sent assetjat, és un bon sistema per a comunicar-ho sense haver de fer-ho davant dels companys o directament amb el mestre. La Cap d’estudis s’encarregarà de revisar periòdicament els missatges que els alumnes van posant. ADAPTACIONS: 17 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 18. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 6 TÍTOL: HORARI VISUAL A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: La plantilla de l’horari visual que hi ha a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és facilitar l’organització de l’horari escolar per a alumnes que presenten dificultats en aquest aspecte. COM HO FAREM?: Elaborarem l’horari de la classe amb imatges. D’aquesta manera, als alumnes que presenten dificultats per a organitzar el seu temps els resultarà més fàcil estructurar la jornada escolar. Amb els horaris visuals els alumnes podran anticipar esdeveniments que es puguin sortir de la rutina (una sortida, una xerrada, etc.) per evitar-los estats d’ansietat. En aquestos casos extrems podem posar com a exemple els alumnes amb TEA o SA. Plastificarem les imatges que corresponen a cada assignatura i als temps de pati, esmorzar, etc. Quan els alumnes entren a classe, hi haurà uns encarregats de fer l’horari del dia. Si hi ha a l’aula algun alumne TEA o SA, serà ell l’encarregat de fer-lo cada dia amb l’ajuda d’un company. Es col·loquen totes les imatges (amb velcro, per exemple) una baix de l’altra. Quan ha passat una hora i s’ha acabat la classe, l’alumne anirà a l’horari visual i li donarà la volta a la imatge per a representar que ha finalitzat 18 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 19. GESTIÓ D’AULA aquesta assignatura. D’aquesta manera els alumnes veuen quantes hores els queden per anar a casa. Exemple: Horari a les 9,00 h: Horari abans de sortir al pati: ASSEMBLEA FER UNA FITXA PATI PATI RACONS RACONS ANAR A CASA ANAR A CASA ADAPTACIONS: 19 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 20. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 7 TÍTOL: FER UN RECORREGUT A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla del recorregut proposat que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és implicar tot el grup classe en la consecució d’un objectiu comú. Es tracta de fer cohesió de grup. COM HO FAREM?: Es tracta d’anar avançant d’un punt a un altre en un recorregut fictici. El recorregut és per a tota la classe i hi haurà unes normes : - Es podrà avançar quan es compleixen una sèrie de coses pactades entre tots. - Mai no es pot retrocedir. Al nostre centre (CEIP Puig d’en Valls) cada curs tenim un monogràfic amb el qual relacionam tots els esdeveniments que tenim al llarg del curs escolar: dia de la pau, carnestoltes, dia del llibre, festes del poble, etc. Aprofitant el monogràfic, el recorregut hi podria estar relacionat. 20 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 21. GESTIÓ D’AULA Exemple: la mar. Es poden posar lletres d’un punt a un altre, i també posar més punts depenent del recorregut que es vulgui fer. Les fletxes aniran posant-se a mesura que els alumnes vagin aconseguint l’objectiu comú. ES POT AVANÇAR QUAN TOTS: - Hem fet els deures - Hem respectat els companys - - JA HEM ARRIBAT! - Premi: Anar a l’aula d’informàtica a l’hora de tutoria. ADAPTACIONS: 21 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 22. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 8 TÍTOL: PROCEDIMENT PER DEMANAR SILENCI A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és fer que tots els mestres del centre tenguin el mateix procediment per demanar silenci a l’aula. COM HO FAREM?: És molt important que els alumnes estiguin en silenci a l’hora que el mestre ha de començar una explicació. Resulta convenient que el docent estigui segur que els seus alumnes l’estan escoltant i estan en silenci per poder començar a parlar. De vegades ens resulta molt complicat “fer callar” els nostres alumnes, sobretot en determinades ocasions: quan tornen del pati, en un canvi de classe, en un canvi d’assignatura en la que canviam de mestre, quan entra alguna persona externa a l’aula, etc. Pensam que si tots els mestres del centre tenguessin el mateix procediment per demanar silenci seria més efectiu ja que tots els alumnes ho relacionarien de seguida amb el que vol el mestre: silenci. En aquest apartat la nostra proposta és fer una mà oberta aferrada a un pal. Es podria consensuar per a tot el centre i així els alumnes ho associarien amb qualsevol mestre que entri a l’aula. Cada dit de la mà representa un verb que els ensenyarem a principi de curs: paro, miro, penso, callo, atenc. 22 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 23. GESTIÓ D’AULA Exemple: Par, mir, pens, call, atenc ADAPTACIONS: - En Educació Infantil hi ha algunes cançons amb aquest propòsit, igual que a l’assignatura d’anglès que també hi trobem cançons. - L’activitat del “Gat copió” (Programa Decideix. Manuel Segura) també busca aquesta finalitat. - El joc de les estàtues és una altra activitat en la qual els nostres alumnes es converteixen en estàtues quan escolten aquesta paraula. 23 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 24. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 9 TÍTOL: TAULA DE COMPORTAMENT A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposades que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és dur un registre del comportament de la classe de manera visual i pública per a tots. COM HO FAREM?: Es tracta de fer un registre del comportament dels alumnes de manera individual, però per a tot el grup. Es posarà un mural, seguint l’exemple que posarem a continuació, perquè tot el grup classe pugui seguir l’evolució del comportament de tota la classe. Igual que en l’activitat del recorregut, també es podria fer un seguiment del comportament utilitzant imatges relacionades amb el monogràfic. Exemple: si el monogràfic és la mar, podríem seguir les consignes següents: - Si l’alumne es porta bé: posarem una foto o un dibuix de la mar en calma. - Si l’alumne pot millorar el seu comportament: posarem una foto o un dibuix de la mar amb una mica de maror. - Si l’alumne ha de canviar el seu comportament: posarem una foto o un dibuix de la mar amb molta maror. 24 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 25. GESTIÓ D’AULA Exemple: COMPORTAMENT DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES JOAN CARME LARA : BÉ : ES POT MILLORAR : S’HA DE CANVIAR ADAPTACIONS: - Es poden utilitzar imatges amb cares com en l’exemple anterior. (Aquestes imatges estan explicades a l’annex en una altra activitat d’aquest llibre). 25 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 26. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 10 TÍTOL: ROLS DELS ALUMNES A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Els documents que hi ha a l’annex. El dibuix que hi ha a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és conèixer els nostre alumnes i veure el rol que tenen en el grup. COM HO FAREM?: El mestre necessita conèixer els seus alumnes per poder interactuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosa ha d’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se de vegades en la seva perspectiva. Algunes característiques que caldrà observar seran: - Què els agrada?: els seus interessos. - Què saben fer bé?: habilitats i destreses. - Quin rol representen en classe. 26 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 27. GESTIÓ D’AULA Aquestes característiques es poden anotar en una taula de registre que adjuntam a l’annex com a model que es pot seguir. El mestre pot anar omplint aquesta gràfica en qualsevol moment del dia, aprofitant qualsevol ocasió espontània perquè algun alumne pugui tenir un protagonisme especial: si ha fet un dibuix a casa i el vol ensenyar al grup, si ens conta que va a classes de música i sap tocar un instrument, si fa algun esport i ha participat en algun campionat, etc. Es tracta de fer que els nostres alumnes se sentin especials per les seves virtuts, que no van lligades tan sols al currículum. L’aula és com l’escenari d’un teatre on cada membre de la classe busca un “paper” (rol) a la seua mida. Conèixer els rols que sol dur a terme habitualment cada alumne ajuda a comprendre moltes conductes inapropiades i facilita la millora del clima de la classe. La informació que obtenim de l’observació dels nostres alumnes ens ajuda a tenir en compte els rols a l’hora de fer parelles o grups de treball, a saber el millor lloc de la classe per seure i així evitar conflictes, etc. A l’annex inclourem una taula amb exemples de rols del alumnes extreta del llibre Cómo dar clase a los que no quieren de Juan Vaello Orts. Santillana 2008. A la taula hi haurà les conductes típiques de cada rol així com estratègies per poder fer a l’aula. Exemple: ROL CONDUCTES ESTRATÈGIES Parla sense parar. Atenció visual Busca la companyia XERRAIRE preferent, estar-hi d’un altre xerraire pendent d’ell. o oient. S’oposa a tot el que Mantenir el control, DESAFIANT diu el mestre. restar calmat. ADAPTACIONS: - A l’annex hi trobarem un dibuix d’una classe on els alumnes es poden identificar. Es tracta de fer un debat en classe sobre els diferents rols. 27 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 28. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 11 TÍTOL: AVALUACIÓ A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de l’avaluació que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és fer una avaluació de la nostra gestió d’aula. COM HO FAREM?: L’avaluació pot tenir lloc a les reunions de Cicle. Després es pot tractar els acords presos en la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP). Algunes preguntes que ens podem fer per avaluar la gestió d’aula serien: 28 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 29. GESTIÓ D’AULA - Què ha funcionat? - Què no ha funcionat i per què? - Què puc fer per millorar-ho? ADAPTACIONS: - Es pot fer també una avaluació a l’alumnat per veure el que pensen i com se senten. Algunes possibles preguntes són: - Què transmet el mestre? - Com t’has sentit i per què? - Una altra activitat és un qüestionari 3x3 en el qual els alumnes assenyalen tres característiques que els agraden del seu mestre, tres que no els agraden i tres propostes de canvi. EL QUE NO EL QUE M’AGRADA PROPOSTES DE M’AGRADA DEL DEL MEU MESTRE MILLORA MEU MESTRE 29 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 30. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 12 TÍTOL: ACTIVITATS PER REFLEXIONAR A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és reflexionar sobre la nostra funció com a docents: llegint afirmacions que hem trobat en llibres o hem escoltat en conferències, congressos, cursos, etc., o fent activitats a l’aula. COM HO FAREM?: A continuació apuntam unes activitats que ens poden servir per reflexionar sobre l’educació i la nostra feina com a educadors. Algunes activitats són: A. Gravar un vídeo d’una classe i observar-se per revisar: el to, la posició, com escrivim a la pissarra, les preguntes que formulem, etc. B. Marcar un objectiu cada mes i observar-lo. C. Compartir problemes que et preocupin amb els companys. D. Deixar cinc minuts al final de la classe per a preguntar als alumnes coses com: ■ Què heu fet avui? ■ Com us heu sentit? ■ Ha anat bé el dia? ■ Canviaríeu alguna cosa del vostre comportament? ■ Donaríeu algun consell a algun company sobre el seu comportament? E. En una reunió de cicle, pensarem i escriurem en un full un objectiu de millora per a la nostra aula, per assolir abans de final de curs. Una vegada escrit, compartirem 30 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 31. GESTIÓ D’AULA els nostres objectius amb el company que tenim al costat, amb el nostre paral·lel, amb el nostre coordinador, o amb tots els membres del cicle. ADAPTACIONS: - Es pot reflexionar també mitjançant la lectura d’algunes cites com, per exemple: S’han de cobrir les necessitats dels alumnes, no dels mestres. Un mestre “aïllat” no pot educar. És el centre el que educa i tot el personal que treballa al centre col·labora. Ensenyar els alumnes a CONVIURE, no a eliminar conflictes. Pensar sempre que l’alumne està disposat a seguir la classe que el professor desitja impartir, sigui la que sigui. 31 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 32. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 13 TÍTOL: ROLS DELS MESTRES A LES REUNIONS A QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme un mestre a les reunions de cicle, als claustres, etc. COM HO FAREM?: El mestre necessita conèixer els seus companys per poder interactuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosa ha d’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se de vegades en la seva perspectiva. A continuació incloem una taula amb exemples de rols dels mestres extreta d’un curs de formació per a consellers escolars organitzat per COAPA Balears i FAPA Eivissa. A la taula hi haurà les conductes típiques de cada rol així com estratègies per poder fer a les reunions de cicle, als claustres, a les reunions de les diferents comissions, etc. 32 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 33. GESTIÓ D’AULA Exemple: ROL CONDUCTES ESTRATÈGIES Parla sense parar. Busca la Atenció visual companyia d’un PREGUNTAIRE preferent, estar altre xerraire o pendent d’ell. oient, algú que li faci cas. Parla molt però els Permetre acudits XERRAIRE seus comentaris adequats en SIMPÀTIC resulten simpàtics moments adequats. a la gent. S’oposa a tot el Intentar que el AGRESSIU que diu l’equip propi grup l'aïlli i el directiu. neutralitzi. ADAPTACIONS: 33 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 34. GESTIÓ D’AULA ACTIVITAT 14 TÍTOL: ROLS DELS MESTRES AMB ELS ALUMNES A QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme un mestre amb els seus alumnes. COM HO FAREM?: Per a aconseguir un eficaç desenvolupament del procés d’ensenyament – aprenentatge, destacarem dos elements fonamentals: el mestre i l’alumne. El paper del mestre és fonamental perquè aquest procés funcioni adequadament i ha d’exercir una funció com a guia i mediador. Segons Silberman, es dóna una analogia entre ensenyança i medicina, comparant el gran mestre amb el gran metge, que és aquell que afegeix creativitat i inspiració a un repertori bàsic. Però els dos no tan sols han de diagnosticar sinó també buscar i aplicar solucions. A continuació explicam alguns rols dels mestres així com també les seves accions. 34 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 35. GESTIÓ D’AULA Exemple: ROL ACCIONS Decisions sobre: Finalitats a aconseguir. Metodologia i recursos. EXPERT EN Continguts a desenvolupar. INSTRUCCIÓ Activitats per al seu desenvolupament. Avaluació. Procediments a utilitzar. MOTIVADOR Coneixement de l’alumnat. Organització de la classe. Interacció amb els alumnes. Planificació / supervisió de tasques. ORGANITZADOR Preparació de proves d’avaluació / assignació de qualificacions. Reunions amb altres professors. Atenció a les necessitats de tots i de cada un dels alumnes. LÍDER Tècniques de maneig de grups. Ajuda en resolució de problemes a l‘alumne. ORIENTADOR Guia en el procés d’ensenyament – aprenentatge. Modelador i facilitador de l’aprenentatge significatiu. ARQUITECTE Adequació de metodologia i recursos. Actituds. Entusiasme. MODEL Ètica. ADAPTACIONS: 35 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 36. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Activitats per treballar... REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Per a aconseguir una ensenyança de qualitat hem de potenciar la presència de les condicions favorables perquè l'ambient de treball a l'aula i fora de l'aula afavoreixi la transmissió de coneixements i valors. Per a aconseguir-ho és imprescindible la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa i l'exercici d'activitats que afavoreixin la millora del clima de convivència escolar i el seguiment tutorial i pedagògic que ens alerti i ens ajudi a prevenir conductes que alterin el clima de convivència escolar.
 • 37. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Reunions de l’Equip de Suport amb ELS EQUIPS DE CICLE Activitat Annex REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPI 1 Sí DE CURS REUNIONS MENSUALS AMB CADA 2 Sí CICLE REUNIONS AMB ELS TUTORS QUE 3 Sí TENEN ALUMNAT NESE 37 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 38. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE ACTIVITAT 1 TÍTOL: REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPI DE CURS A QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centre organitzats per cicles. QUÈ NECESSITAM?: Plantilla que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és informar a cada cicle dels alumnes amb algun tipus de necessitat que hi ha al centre. COM HO FAREM?: A principi de cada curs, l’Equip de Suport organitza unes reunions informatives amb cada cicle per parlar dels alumnes amb algun tipus de necessitat que hi ha al centre. En aquestes reunions assisteixen tots els membres del cicle, així com els especialistes que fan alguna classe amb aquest cicle. L’Equip de Suport elabora un petit resum dels alumnes i, en els casos necessaris, dóna als mestres possibles pautes a seguir (mitjançant fotocòpies que presentam a l’annex). 38 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 39. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Un exemple del resum que es dóna a l’equip de cicle és el següent: TIPUS CURS ALUMNE ACI LI VA BÉ... NESE Especi Coses que li ficar Especi poden anar bé Nom i si és Curs a ficar llinatges NEE, a nivell què va si és de IT, organitzatiu l’alumne signifi l’alumne HP, (espais, cativa. AL, material, DA etc). ADAPTACIONS: 39 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 40. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE ACTIVITAT 2 TÍTOL: REUNIONS MENSUALS AMB CADA CICLE A QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centre organitzats per cicles. QUÈ NECESSITAM?: Informació que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és intercanviar informació entre els Equips de Cicle i l’Equip de Suport per buscar solucions, donar pautes, etc. COM HO FAREM?: Durant el curs escolar l’Equip de Suport es reuneix una vegada per setmana, dins de l’horari lectiu, durant una hora i mitja. Es preparen les reunions que es faran amb cada cicle (una vegada al mes), així com les altres tasques de l’Equip de Suport: revisió del PAD, elaboració de material, elaboració d’ACI, potenciar un espai de l’Equip de Suport a la pàgina web de l’escola, etc. Aquestes reunions es faran seguint un calendari establert amb totes les reunions a principi de curs. Així cada cicle sap quin dia tenen aquesta reunió i la poden preparar. En aquestes reunions es donen pautes als Equips de Cicle per treballar amb els alumnes NESE de manera general, com exposam a continuació, i de manera més específica (pautes per treballar amb TDAH, dislèxia, TEA, etc.), que inclourem a l’annex. Quan un tutor o mestre especialista detecta una possible problemàtica en un alumne concret, ho podrà explicar en aquestes reunions. En les pàgines posteriors incloem un esquema dels passos que han de seguir els tutors a l’hora de derivar un alumne a l’EOEP o a l’especialista en AL o AD. A 40 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 41. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE l’annex inclourem els fulls de derivació que han d’utilitzar els mestres tant per als alumnes d’Educació Infantil com per als de Primària. Una vegada feta la derivació, la membre de l’EOEP farà una sèrie d’observacions de l’alumne: a l’aula, al pati, etc., així com sol·licitarà informació de l’alumne, que serà facilitada pel tutor mitjançant l’estil d’aprenentatge, i per la família mitjançant una reunió. També incloem a l’annex aquests models. Quan es tracta d’alumnat nouvingut (que desconeix una o les dues llengües de la nostra comunitat), l’especialista en AD, seguint el pla d’acollida del centre, li passarà unes proves d’avaluació inicial per veure quin és el seu nivell de competència curricular. Aquestes proves van ser elaborades per l’Equip de Suport del centre, revisades pels diferents equips de cicle (per comprovar que els continguts eren els adequats per a cada nivell) i aprovades per tot el claustre durant el curs 2004- 2005. Són proves que no estan adaptades a la nova manera d’avaluar per competències bàsiques, però ens són de gran utilitat ja que ens donen una visió clara del nivell curricular en què es troba l’alumne nouvingut. Aquestes proves també les podem trobar a l’annex. 41 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 42. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE PAUTES PER TREBALLAR AMB ALUMNES NESE A EI I EP TREBALL INDIVIDUALITZAT: Asseure’l a les primeres files, a prop del mestre. Assegurar el contacte visual amb l’alumne. Utilitzar frases curtes i senzilles. Assegurar-se que l’alumne ha comprès el que ha de fer. Preguntar-li si ens ha comprès. Sempre que es pugui, fer que expliqui amb les seues paraules el que li hem explicat. Sempre que es pugui o es consideri necessari, utilitzar suport visual. Treballar en un ambient tranquil i sense massa estímuls que el puguin distreure. Reforçar-li positivament tot allò que fa bé per animar-lo i motivar-lo. Es poden utilitzar reforços com cromos, gomets, etc. Descartar corregir en excés per evitar estats de frustració. Si es considera necessari, el podem asseure devora un company - tutorial amb el qual es dugui bé i que estigui disposat a ajudar-lo: revisant si utilitza l’agenda apuntant els deures, donant-li alguna pauta per fer la feina, etc. TREBALL EN GRAN GRUP: Si es fan explicacions a tot el grup classe, ens hem d’assegurar que aquestos alumnes han comprès el que volem que facin: fer-los preguntes, dir-los que ho tornin a explicar ells, dir el seu nom freqüentment per evitar que es despistin, etc. ADAPTACIONS: 42 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 43. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE PROTOCOL A SEGUIR QUAN UN ALUMNE/A NECESSITI EL SUPORT D’UN ESPECIALISTA: - Pedagogia terapèutica (PT). TUTOR/A: (detecció del problema) Full de derivació Equip de Suport EOEP: Observacions: aula, pati, Avaluació psicopedagògica ... entrevistes, NCC no NESE - sí NESE (NEE, NESE DEA) seguiment Elaboració AC: - significativa - no significativa Suport AL, PT Equip de mestres + Equip de Suport 43 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 44. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE - Audició i llenguatge (AL): TUTOR/A: (detecció del problema) Full de derivació AL Equip de Suport AL: Avaluació logopèdica - proves, observacions. no NEE sí NEE seguiment suport AL 44 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 45. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Atenció a la diversitat (AD): TUTOR/A: (detecció del problema: Alumnes alumnes amb HE/CP amb d’IT dos cursos de (estrangers, desfasament). castellanoparlants) AD: Equip de Suport Proves d’avaluació inicial Elaboració AC: - significativa - no significativa Suport AD - A l’etapa d’Educació Infantil, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra de suport (+1) d’aquesta etapa, exceptuant els alumnes de 5 anys. - A l’etapa d’Educació Primària, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra especialista en AD. 45 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 46. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE ACTIVITAT 3 TÍTOL: REUNIONS AMB ELS TUTORS QUE TENEN ALUMNAT NESE A QUI VA DIRIGIT?: A tots els tutors del centre que tenen alumnat NESE a la seva aula. QUÈ NECESSITAM?: Documents per fer les ACI que trobarem a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és col·laborar i orientar els tutors que tenen alumnat NESE a la seva aula. COM HO FAREM?: Aquestes reunions tenen lloc quan les sol·licita el tutor que té alumnat NESE o els membres de l’Equip de Suport i, generalment, s’hi elaboren o revisen les ACI (adaptacions curriculars significatives) dels alumnes que ho necessiten. Les ACI sempre es fan entre el tutor/a i els membres de l’Equip de Suport que donen suport a aquest alumne (PT, AL, AD). Si es considera necessari, també hi poden participar altres mestres que fan alguna assignatura en aquest grup i que també han d’adaptar. Aquestes reunions es programen des de la reunió mensual de l’equip de cicle amb l’Equip de Suport ja que d'allà surten aquestes demandes. 46 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 47. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE A l’annex s’inclou un model de les ACI que utilitzam a l’escola, així com el NCC (nivell de competència curricular), que ens ajuda a elaborar les adaptacions, situant al més aproximadament possible els alumnes NESE que necessiten ACI al nivell curricular en què estan. A partir d’aquí podrem fixar els objectius que volem aconseguir amb l’alumne al llarg del curs. Hi haurà infants que, per les seves característiques, necessitin uns objectius trimestrals i no anuals. Hem de tenir en compte que cada nen és diferent i que cada cas s’ha d’estudiar individualment. ADAPTACIONS: 47 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 48. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Activitats per treballar... COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS A l’escola no només fan feina els mestres sinó que hi ha molts professionals que interactuen de manera directa o indirecta. És el cas de l’EOEP que ve una vegada a la setmana a l’escola per detectar, diagnosticar, donar pautes, etc.; en definitiva, per col·laborar i ajudar els mestres amb la gran diversitat d’alumnes que trobem a les aules. Ells ens serveixen de pont amb l’USMIJ o altres associacions. Volem donar molta importància al paper de l’Ajuntament, representat al nostre centre per una Educadora Social que ens ajuda amb els casos d’absentisme, maltractaments, etc., i serveix a la vegada de nexe d’unió amb el SPM. Altre servei que està tenint cada vegada més protagonisme és el PAIRE, el qual ens serveix de nexe amb les famílies dels alumnats nouvinguts.
 • 49. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Activitats per COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS Activitat Annex 1 EOEP Sí 2 AJUNTAMENT Sí 3 PAIRE- ESADI – SEM Sí 49 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 50. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS ACTIVITAT 1 TÍTOL: Atenció al CEIP com a centre preferent (un dia setmanal) per part de l’EOEP. A QUI VA DIRIGIT?: L'alumnat i les seves famílies, l'Equip de Suport de l’escola i tot l'equip docent. QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals de comunicació i col·laboració. OBJECTIU: Els objectius generals del programa són: Assessorament al centre en els aspectes organitzatius i de concreció curricular mitjançant la col·laboració a la CCP, a l’Equip de Suport i/o altres estructures de coordinació del centre. Avaluació psicopedagògica i assessorament sobre la resposta educativa. Col·laborar amb el centre en l’establiment de mesures afavoridores de les relacions amb les famílies i altres institucions del sector. COM HO FAREM?: En primer lloc, es fa una reunió prèvia amb l’Equip Directiu i l'Equip de Suport fent una anàlisi del pla i la memòria del curs passat, incorporant les noves propostes al pla; després es fa una reunió amb l’Equip de Suport del centre, concretant estratègies i actuacions a realitzar. Tot aquest procés es fa segons les instruccions proposades per la DG d’Innovació. S’informarà la CCP dels objectius del pla. Les àrees d’intervenció de l’EOEP són les següents: - Assessorament al centre: Col·laborar amb l’Equip Directiu en els aspectes organitzatius i funcionals del centre. Col·laborar en la revisió/aplicació del PAD (i/o altres documents) sempre que sigui necessari. 50 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 51. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Participar amb l’Equip de Suport en l’elaboració d’una taula d’indicadors d’assetjament (punt 7.5 del Pla de Convivència). Aplicació del qüestionari CESC (sociograma) i interpretació de dades. Col·laborar amb l’Equip de Suport en l’elaboració i/o recopilació de materials, programes i/o recursos adients a les NESE i/o a altres situacions per atendre la diversitat de l’alumnat. - Avaluació psicopedagògica: Ajustar la resposta educativa dels alumnes que puguin presentar NESE sistematitzant l’aplicació del model propi d’avaluació psicopedagògica de l’EOEP (coordinació amb serveis externs: SSCB (Serveis Socials), SPM (Servei de Protecció de Menors), USMIJ (Unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil) , UVAI (Gaspar Hauser, ASPAS, ONCE, SAD…). Realitzar l’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb NEE que promocionen d’etapa, afavorint la coordinació amb els IES de referència en els casos que pertoquin. Realitzar el seguiment dels alumnes amb NESE (NEE, DEA i AC) col·laborant en l’elaboració, el seguiment i l'avaluació de les AC per tal d’ajustar la seva resposta educativa, seguint els procediments establerts al Pla d’atenció a la diversitat del centre. - Relacions amb les famílies i altres institucions del sector: Assessorar en els casos plantejats per la família o el centre amb repercussió escolar i que requereixen la intervenció de l’EOEP. Col·laborar amb el centre i les famílies en activitats encaminades a la integració de l’alumnat en situació de desavantatge social. Col·laborar en la intervenció en els casos d’alumnes amb absentisme escolar. ADAPTACIONS: 51 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 52. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS ACTIVITAT 2 TÍTOL: Programa d’intervenció socioeducativa amb infància i adolescència en risc social. Educador/a social dels Serveis Socials Municipals d’Atenció Primària a les escoles. A QUI VA DIRIGIT?: Menors i famílies, Equip de Suport de l’escola i Equip Docent. QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals de comunicació. OBJECTIU: Els objectius generals del programa són: • Detectar i intervenir en casos de menors en situació de vulnerabilitat social. • Prevenir situacions de risc social. • Afavorir un bon procés socioeducatiu normalitzat als menors. • Abordatge de l’absentisme escolar i la desescolarització. • Fomentar la integració i participació del menor i la seva família en la comunitat socioeducativa. COM HO FAREM?: En primer lloc hem de conèixer les funcions de l’educacora social que ve al nostre centre i participa a les reunions de l’Equip de Suport una vegada a la setmana. Són les següents: • Coordinacions constants amb els altres professionals del propi equip de Serveis Socials. • Coordinacions amb altres serveis que tenen competències relacionades amb menors i famílies. • Crear canals i espais de comunicació i coordinació entre professionals. 52 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 53. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS • Establir de forma unificada indicadors, criteris i línies d’actuació. • Dissenyar estratègies de prevenció socioeducatives adreçades als menors i les seves famílies. • Col·laborar amb altres institucions i/o amb iniciatives de caire preventiu. • Oferir suport als centres educatius en les actuacions encaminades a un procés d’integració determinat. • Promoure la convivència intercultural mitjançant activitats integrades en els diferents àmbits socioeducatius. • Crear i impulsar els espais de participació ciutadana afavorint la consciència com a membres actius de la societat. • Informar, orientar i prevenir possibles conductes de risc en els joves. • Mitjançar entre alumnes, famílies i/o centres escolars. 53 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 54. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Després s’establiran les reunions de coordinació amb l’Equip de Suport de l’escola seguint el protocol d’actuació establert que exposam a continuació: ESCOLA Equip de suport EOEP Detecció problemàtica relacionada amb absentisme, comportament, desatenció, alta de recursos socioeconòmics SERVEIS SOCIALS “Full de comunicació” Intervencions socioeducatives menors i famílies Reunions de l’Equip Coordinacions amb altres serveis i de Suport equips amb competències - coordinació i relacionades amb menors i famílies seguiment de (APIMA; serveis d’oci i temps casos. lliure, clubs esportius, serveis sanitaris, SPM (Servei de - “Full de registres Protecció de Menors), policia, mensuals”. etc.). ADAPTACIONS: 54 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 55. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS ACTIVITAT 3 TÍTOL: Conjunt d’accions, mesures i programes com a instrument necessari per fer front a l’atenció de la diversitat cultural creixent en els nostres centres, englobades sota el títol de “Programa d’acollida, integració i reforç educatiu” (PAIRE). Dins d’aquest hi trobam l’ESADI – SEM (Equip de Suport Atenció a la Diversitat i Interculturalitat – Servei Educatiu de Mediació). A QUI VA DIRIGIT?: Alumnes nouvinguts i les seves famílies, Equip de Suport de l’escola i Equip Docent. QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canals de comunicació. OBJECTIU: Els objectius generals del pla són: • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat. • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius. • Desenvolupar la consciència d’igualtat i dignitat de totes les persones com a marc de referència per al diàleg intercultural. COM HO FAREM?: Els objectius que s’han plantejat en aquest pla i les accions impulsades, els hem de situar en el marc de la Llei orgànica d’educació de 3 de juny de 2006. Es concreten en: Garantir l’accés de l’alumnat immigrant a les etapes d’educació obligatòria en igualtat de condicions. Garantir una educació obligatòria de qualitat a tot l’alumnat, independentment de la seva condició i/o procedència. Adequar el sistema educatiu a la diversitat de l’alumnat, gestionant adequadament aquesta diversitat i fomentant l’adquisició de coneixements 55 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 56. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS i competències interculturals. Transformar l’escola en un espai de comunicació, convivència i integració a l’entorn. Foment de la participació de famílies immigrants en el procés educatiu dels fills i en les activitats desenvolupades en la comunitat educativa. Millorar l’accés dels immigrants a la formació d’adults. Les funcions de MEDIACIÓ ESCOLAR són: - Acollir la família nouvinguda al sistema educatiu de les Illes Balears: • Informar sobre l’oferta educativa, les característiques dels centres sostinguts amb fons públics (localització, titularitat, concert, ensenyaments), el dret que té la família d’elegir centre i el deure d’escolaritzar els menors. • Informar del funcionament del nostre sistema educatiu fent, si cal, una comparativa amb el del país d’origen. • Ajudar a tramitar la documentació necessària per realitzar la matriculació (targeta sanitària, certificat d’empadronament, títol de família nombrosa, etc.). • Altres: informar sobre els ajuts i les beques, les AMPA, els materials escolars imprescindibles per iniciar l’escolarització, etc. - Acompanyar la família i l’alumne al centre: • Concertar la intervenció del servei d’interlocució, un cop comunicada al centre la incorporació d’un nou alumne. • Facilitar la primera entrevista amb el centre. 56 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 57. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS - Fer un seguiment del procés d’adaptació de l’alumne al centre: • Contactar amb els centres educatius que han matriculat alumnat nouvingut, almenys una vegada cada trimestre, amb l’objectiu de valorar l’adaptació de l’infant al centre. - Coordinar les actuacions amb el mediador del municipi (si n’hi ha) i els Serveis Socials o altres serveis d’atenció a la població migrada. - Formar part del seminari permanent coordinat per la Direcció General d’Innovació i de Formació del Professorat. - Assessorar els Equips Directius dels centres en acollida. - Assessorar els Equips Directius per revisar i/o elaborar : o Els plans d’acollida. o Els protocols i les mesures organitzatives per atendre la diversitat i especialment l’alumnat que s’incorpora tard al nostre sistema educatiu. ADAPTACIONS: 57 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 58. MILLORAM EL COMPORTAMENT Activitats per treballar... MILLORAM EL COMPORTAMENT A les reunions que fa l’Equip de Suport amb els diferents cicles, una demanda que es generalitza a tots els cicles és el comportament que presenten alguns alumnes i que, de vegades, distorsiona el bon funcionament de l’aula i del grup classe. Algunes preguntes que ens fem són: - Què podem fer amb aquestos alumnes? - Pot millorar el seu comportament? A continuació explicarem unes estratègies per intentar millorar el comportament d’aquells alumnes que presenten problemes en aquest aspecte.
 • 59. MILLORAM EL COMPORTAMENT Activitat Edat Annex 1 REFORÇ POSITIU 3-12 No 2 L’EXTINCIÓ 3-12 No Activitats per a MILLORAR EL COMPORTAMENT 3 EL RACÓ DE PENSAR 3-12 No ESTABLIMENT DE NORMES 4 3-12 Sí I LÍMITS 5 ECONOMIA DE FITXES 3-12 No 6 HORARIS AMB SEMÀFORS 6-12 Sí 7 TARGETES AMB CARES 3-12 Sí 8 PINTAR UN RECORREGUT 3-12 Sí 9 SEGUIMENT DEL GRUP 3-12 Sí 10 CONTRACTES 3-12 Sí 59 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 60. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 1 TÍTOL: REFORÇ POSITIU A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Gomets, agenda, mural. OBJECTIU: L’objectiu és reforçar aquelles conductes que volem que es donin amb més freqüència. COM HO FAREM?: Aquesta estratègia és molt bona per als alumnes ja que genera autoestima i respecte. És molt fàcil de posar en pràctica ja que consisteix a elogiar i reforçar les conductes i els 60 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 61. MILLORAM EL COMPORTAMENT comportaments que volem i desitjam que es donin més freqüentment. S’ha de concretar molt bé la causa de l’elogi perquè l'alumne sàpiga per què el feliciten. Ex: Enhorabona Lluís, has guardat molt bé el torn. També hem de tenir en compte que elogiarem les conductes de determinats alumnes que sabem que els costa de fer. Exemple: si hi ha un nen que mai no respecta el torn a la fila, i avui ho ha fet, elogiarem aquest fet dient-li “Que bé que has fet avui la fila, Joan”. Es poden utilitzar gomets per alabar alguna conducta. És un recurs ràpid i fàcil d’utilitzar i amb un efecte immediat per als alumnes. Si tenim una classe amb conductes inadequades (en general) podem fer un treball grupal: quan tot el grup hagi fet alguna de les conductes desitjades li donarem un privilegi de classe (prèviament pactat amb el mestre). ADAPTACIONS: - Es pot utilitzar l’agenda com a mitjà per enviar missatges d’elogis (pel bon comportament) a les famílies. - Es pot fer una taula d’autoregistre per als alumnes perquè siguin ells els que hagin de valorar, al final del dia, com s’han portat. Es pot fer un mural amb el nom o la foto de cada alumne, i posar una estrella al requadre del dia que s’han portat bé. 61 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 62. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 2 TÍTOL: L’EXTINCIÓ A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és reduir conductes inadaptades. COM HO FAREM?: Aquesta és una bona estratègia per reduir conductes inadaptades. Consisteix a no fer cas a un determinat comportament per tal de reduir-lo o evitar que es torni a repetir. Es tracta de “ignorar” la conducta problemàtica: no mirar el nen quan està fent alguna cosa que no volem que torni a 62 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 63. MILLORAM EL COMPORTAMENT fer, no parlar amb ell, no escoltar-lo; en definitiva, actuar com si no passàs res. És molt important evitar factors que reforcin aquesta conducta, com poden ser els mateixos companys quan, per exemple, riuen davant un comportament disruptiu a l’aula. De vegades, al principi d’aplicar aquesta tècnica, la conducta augmenta en freqüència però hem de persistir. Cal recordar que aquesta tècnica no és viable quan la conducta pugui ser perillosa per a l’alumne o per als companys que l’envolten. Hem de reflexionar sobre el fet que el que volem extingir és la conducta problemàtica i no l’alumne. Amb això volem dir que quan aquest alumne mostri conductes diferents, el felicitarem. ADAPTACIONS: 63 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 64. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 3 TÍTOL: EL RACÓ DE PENSAR A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Un racó de la classe amb una cadira i sense massa estímuls al voltant. OBJECTIU: L’objectiu és aconseguir que l’alumne es calmi i reflexioni sobre el comportament que el mestre no ha aprovat. COM HO FAREM?: Explicarem a tota la classe que hi haurà un “racó de pensar” a l’aula. Serà un espai sense massa estímuls on hi haurà una cadira. Els alumnes han de reconèixer aquest espai com un 64 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 65. MILLORAM EL COMPORTAMENT espai per reflexionar sobre un comportament inadequat i/o per calmar-se. Acudiran a aquest racó aquells alumnes dels quals volem reduir una determinada conducta (insultar, pegar, rebequeries, etc.). Quant al temps que ha de restar l’alumne al “racó de pensar”, es pot utilitzar el criteri següent: s’aplicarà aproximadament un minut per any d’edat. Exemple: a un nen de 6 anys li aplicarem com a màxim 6 minuts. Una vegada hagi passat el temps pactat convidarem l’alumne a tornar a participar de la classe. Hem de presentar aquesta estratègia com una conseqüència posterior a una conducta inadequada i no com un càstig. ADAPTACIONS: - Si es donen queixes, plors, etc. per part de l’alumne, el mestre aturarà el rellotge i no es tornarà a començar fins que l’alumne no estigui calmat i assegut al lloc acordat. 65 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 66. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 4 TÍTOL: ESTABLIMENT DE NORMES I LÍMITS A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Es pot utilitzar la plantilla de normes que hi ha a l’annex, així com les que ja estan elaborades tant per a E.I. com per a E.P. OBJECTIU: L’objectiu és establir unes normes que els alumnes hauran de complir, així com també posar límits. COM HO FAREM?: Si volem mantenir un control de la disciplina dins de l’aula és convenient establir unes bones normes i límits. La seva finalitat és proporcionar un ambient estructurat per als alumnes, que els ajudarà a tenir un major autocontrol. És convenient, com hem explicat abans a la gestió d’aula, consensuar les normes entre el mestre i els alumnes. D’aquesta manera, els alumnes saben, en tot moment, què s’espera d’ells i les conseqüències que tendrà per no complir les normes. És recomanable utilitzar un llenguatge “en positiu”, evitant dir “no” cada vegada que ens dirigim als alumnes. D’aquesta manera estarem ensenyant conductes adequades. Sempre que posam un límit dins o fora de l’aula, l’haurem d’argumentar amb una raó. Exemple: jugarem amb la pilota al pati perquè dins de la classe podem trencar alguna cosa. Una vegada estiguin establertes les normes de la classe, es pactarà entre tots les conseqüències que hi haurà si no es compleixen. 66 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 67. MILLORAM EL COMPORTAMENT A l’annex hi ha un exemple de normes tant per a Educació Infantil com per a Primària que es poden treballar a l’aula abans de consensuar les de la classe. També hi trobarem una plantilla per escriure les normes que consensuem a classe. ADAPTACIONS: - Es pot pactar les conseqüències que hi haurà si no es compleixen les normes individualment (amb alumnes concrets) o en grup. D’aquesta manera, es crea cohesió de grup, ja que entre tots intenten complir les normes. - També es poden pactar privilegis per a tota la classe si es compleixen les normes. - A E.I. i al 1r cicle d’E.P. les normes escrites es poden acompanyar d’un dibuix perquè els alumnes que no tenen assolida la lectoescriptura les puguin interioritzar. A l’annex hi trobarem alguns dibuixos. Exemple: TREBALLAR EN SILENCI FER FILA UTILITZAR LES PAPERERES RESPECTAR EL TORN 67 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 68. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 5 TÍTOL: ECONOMIA DE FITXES A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: L’objectiu és millorar alguna conducta d’algun alumne en concret. COM HO FAREM?: És un procediment basat en el reforçament positiu que consisteix a administrar o donar reforçadors positius. A través de les fitxes, que són els reforçadors secundaris, s’obtenen els reforçadors primaris (que seran els premis que donarem als infants). Per exemple: tres fitxes (reforçadors secundaris) es podran canviar per jugar una estona amb l’ordinador, per un dibuix, etc. 68 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 69. MILLORAM EL COMPORTAMENT Les fitxes poden ser “gomets” que podem aferrar en una taula de registre. Primer de tot, haurem de fer una anàlisi de les conductes problema que presenta un alumne en concret o un grup d’alumnes. Passarem seguidament a definir la conducta que volem reforçar en positiu. Ex: “Fer els deures”, “Estar assegut al seu lloc”, “Respectar el torn de paraula”, etc. La fitxa es donarà immediatament després de la conducta que volem reforçar. S’ha de definir clarament la llista de premis o reforçadors. És molt important que les taules d’equivalències quedin penjades dins l’aula de manera que els nens sempre les puguin recordar en un lloc estratègic. També s’ha de pactar el moment d’intercanvi de les fitxes. Exemple: A l’hora de tutoria dels divendres. Les fitxes s’han d’entregar acompanyades d’un reforçament social. Per exemple un “molt bé”, “ho has fet molt bé”, “estic content amb tu”, etc. L’objectiu és que a poc a poc es vagin retirant les fitxes i que es puguin substituir únicament per un reforçament social. ADAPTACIONS: 69 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 70. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 6 TÍTOL: HORARIS AMB SEMÀFORS A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: La plantilla dels horaris que hi ha a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu d’aquesta estratègia és millorar alguna conducta, ja sigui a nivell individual o a nivell de grup. COM HO FAREM?: Es tracta de valorar una conducta que es vol millorar: fer els deures, dur-se bé amb els companys, etc., mitjançant un semàfor de la manera següent: Si la conducta ha estat adequada, es pintarà el semàfor en verd (el de baix de tot, com en els semàfors de veritat). Si la conducta es pot millorar, es pintarà el semàfor en taronja o groc (el del mig de tot). Si la conducta s’ha de millorar, es pintarà el semàfor en vermell (el de dalt de tot). Exemple: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES FER ELS DEURES RESPECTAR LES COSES 70 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 71. MILLORAM EL COMPORTAMENT ADAPTACIONS: - Si en una classe trobam problemes amb algun mestre especialista, és a dir, que no és el tutor, farem un horari de la classe amb semàfors. D’aquesta manera, tots els mestres que fan alguna assignatura en aquesta classe, s’implicaran en la millora de la conducta de l’aula que estam treballant. Exemple: HORARI SETMANAL SETMANA DEL _____ AL ________ DE ___________ DE _________ HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES MEDI CASTELLÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS 9,00– 9,55 MATEMÀTIQUES RELIGIÓ CATALÀ CASTELLÀ CASTELLÀ 9,55- 10,50 MÚSICA MEDI MATEMÀTIQUES CATALÀ MATEMÀTIQUES 10,50- 11,45 11,45- PATI PATI PATI PATI PATI 12,15 CATALÀ ANGLÈS MEDI E. FÍSICA MEDI 12,15- 13,10 ANGLÈS E. FÍSICA XARXIPELAG TUTORIA ARTÍSTICA 13,10- 14’00 71 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 72. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 7 TÍTOL: TARGETES AMB CARES A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Targetes de tres colors diferents i/o targetes amb expressions facials. OBJECTIU: L’objectiu d’aquesta activitat és intentar millorar la conducta d’un alumne sense necessitat de cridar-li l’atenció contínuament. COM HO FAREM?: Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne pot ser utilitzant targetes de colors: - la targeta groga com a advertència; - la targeta vermella com a confirmació de la sanció; - la targeta verda com a reconeixement a un canvi positiu. Aquests colors es poden modificar segons el criteri de cada mestre. Els colors triats s’hauran d’explicar molt bé als alumnes perquè els quedi clar. Hi ha diferents maneres de fer aquesta activitat. Es pot fer un mural que es penjarà a la classe amb el nom de tots els alumnes (o les fotos en el cas d’E.I). Es pot començar el dia amb tots els alumnes amb la targeta verda i, a mesura que canviï el seu comportament, es pot anar canviant la targeta. Les targetes poden anar amb velcro per poder aferrar-les. Si es vol fer més individualment, s’explicarà molt bé la intenció d’aquesta activitat a alguns alumnes en concret. Aquesta estratègia se sol utilitzar molt amb alumnes amb TDAH. Començarem el dia aferrant-li damunt la seva taula la targeta de color verd. Si veiem que el seu comportament està 72 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 73. MILLORAM EL COMPORTAMENT empitjorant, anirem a la seva taula i li aferrarem la targeta groga, com a mena d’advertència (sense cridar-li l’atenció en veu alta). Si torna a millorar, li canviarem la groga per la verda, i així segons com evolucioni el comportament. ADAPTACIONS: També es poden utilitzar targetes amb expressions facials dibuixades (cares): - la cara d’esglai com a advertència; també pot estar impresa en color groc o taronja. - la cara trista com a confirmació de la sanció; també pot estar impresa en color vermell. - la cara contenta com a reconeixement a un canvi positiu; també pot estar impresa en color verd. Aquestes cares també es poden imprimir en colors, com hem explicat abans. A l’annex hi ha una plantilla per facilitar la feina del mestre. VÉS AMB HAS DE MOLT BÉ COMPTE MILLORAR 73 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 74. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 8 TÍTOL: PINTAR UN RECORREGUT A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumne en concret. COM HO FAREM?: Es tracta de fer un seguiment individual d’un alumne que ha de canviar i/o reconduir algunes conductes perquè el seu comportament millori a l’aula o al pati. En primer lloc, parlarem amb ell per explicar-li quines de les conductes que té a l’aula són perjudicials per al bon funcionament de la classe. Li proposarem que les canviï a canvi d’una recompensa. Hi ha diverses opcions: pintar un cuc, pintar un caragol, pintar una flor, entre altres. L’alumne es compromet a canviar una sèrie de comportaments inadequats i, al final del dia, si ho ha fet, podrà pintar un tros del dibuix triat. Quan hagi acabat de pintar el dibuix tendrà una recompensa que prèviament haurem pactat. És important recordar que les recompenses materials no són recomanables. En canvi li oferirem alguna cosa que li agradi a l’alumne: jugar una estona amb l’ordinador, ser encarregat d’alguna cosa que li agradi, etc. A la plantilla hi posarem el dibuix que els alumnes han de pintar, seguit de les conductes que es volen millorar i, per finalitzar, la recompensa que aconseguirà l’alumne en cas de pintar tot el dibuix. A l’annex incloem unes plantilles. 74 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 75. MILLORAM EL COMPORTAMENT ADAPTACIONS: - Depenent de la problemàtica de les conductes que s’han de millorar, la recompensa s’haurà de donar abans: en acabar el dia, per exemple. A mesura que l’alumne vagi millorant, s’augmentarà progressivament el temps per a recompensar. - Amb els més petits,si no tenen assolida la lectoescriptura, es pot posar amb dibuixos les conductes que volem millorar. Exemple: EL CUC DE N’OSCAR PER PODER PINTAR HE DE... : ESCOLTAR I FER CAS ALS MESTRES ESTAR ASSEGUT DUR-SE BÉ AMB ELS COMPANYS PREMI: JUGAR AMB L’ORDINADOR UNA ESTONA 75 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 76. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 9 TÍTOL: SEGUIMENT DEL GRUP A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que trobarem a l’annex. OBJECTIU: Aconseguir que tot el grup realitzi una conducta adequada. COM HO FAREM?: En primer lloc, establirem una conducta que volem aconseguir amb tot el grup classe: fer correctament la fila, dur-se bé amb els companys, aixecar el braç per parlar, etc. En un mural posarem un dibuix o fotografia (en el cas dels més petits) de la conducta que volem aconseguir. Seguidament, escriurem el nom de tots els alumnes per ordre de llista en una columna. Al costat, estaran els dies de la setmana amb un espai per poder posar gomets. En finalitzar el dia farem un recompte de com ha anat el dia i un a un, anirem dient si ho ha aconseguit. Exemple: “Avui Carlota ha fet bé la fila?” Si ho ha aconseguit, li posarem un gomet de color verd (o el color o forma que acordem amb els alumnes). Si no, li posarem un gomet de color vermell. Ens servirà com una mena d’autoavaluació. A l’annex incloem diverses plantilles amb uns objectius concrets a mena d’exemple. 76 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 77. MILLORAM EL COMPORTAMENT ADAPTACIONS: - Amb els alumnes d’Educació Infantil es poden fer fotografies d’ells fent aquesta conducta que volem aconseguir. Exemple: FER FILA ALUMNE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES ANDREA MAR PAU CARLOS MARIA LARA 77 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 78. MILLORAM EL COMPORTAMENT ACTIVITAT 10 TÍTOL: FER UN CONTRACTE A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha a l’annex. OBJECTIU: L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumne en concret mitjançant el compromís. COM HO FAREM?: Es tracta de fer un contracte entre el mestre i aquell alumne que volem que millori alguna conducta. Primer de tot, farem una tutoria individualitzada amb aquest alumne per parlar 78 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 79. MILLORAM EL COMPORTAMENT amb ell sobre les conductes que té, les quals fan que l’ambient a l’aula no sigui l’adequat: molesta els companys, no fa els deures, no escolta les explicacions dels mestres, s’aixeca sovint de la cadira sense motiu, etc. Li explicarem a l’alumne que aquestes conductes s’han de millorar, pel seu bé i pel bé dels companys. Per això, li proposarem fer un contracte (explicant-li que els adults quan tenen un treball també en signen un). Al contracte estarà escrit el seu nom i cognoms i el compromís que adquireix amb el mestre. Per altra banda, el mestre també es compromet a donar-li una recompensa si els acords del contracte es compleixen. Per acabar, els dos signaran el contracte per indicar que hi estan d’acord i es guardarà. A l’annex hi ha models de contractes per poder utilitzar, però cada mestre l’haurà d’adaptar a les necessitats dels seus alumnes. ADAPTACIONS: - Es poden fer contractes també a nivell de classe, agafant un compromís d’aula. 79 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 80. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Activitats per treballar... ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS I què podem fer amb aquells alumnes que estan desmotivats, aquells que no tenen ganes d’estudiar ni d’aprendre?Aquesta és una tasca difícil ja que, com a docents, sabem que costa molt despertar l’interès i la motivació dels nostres alumnes i, més enllà, mantenir la seva atenció en les activitats que fem a classe. En aquest apartat volem donar resposta a aquest problema amb un recull d’activitats que hem extret del llibre de Juan Vaello: ¿Cómo enseñar a los alumnos que no quieren? Ed. Santillana.
 • 81. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Activitat Edat Annex QUINA NOTA ENVIAM ALS 1 6-12 Sí TEUS PARES? 2 ADVERTÈNCIES GRÀFIQUES 3-12 Sí Activitats per a alumnes DESMOTIVATS DIÀLEG DIRIGIT:SUBSTITUIR 3 6-12 No SERMONS PER PREGUNTES COMPROMÍS DAMUNT DE LA 4 6-12 Sí TAULA DIARI: “DEMÀ SERÀ UN 5 6-12 No ALTRE DIA” 6 MEDIACIÓ 3-12 Sí 7 LA NOTÍCIA 6-12 No 8 FARÉ – VAIG FER 6-12 Sí 9 COMPANY – TUTOR 3-12 No 10 PRINCIPI DE PREMACK 3-12 No 81 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 82. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS ACTIVITAT 1 TÍTOL: QUINA NOTA ENVIAM ALS TEUS PARES? A QUI VA DIRIGIT?: De manera individual a partir dels 6 anys. QUÈ NECESSITAM?: Dues notes escrites en dos papers diferents. Adjuntarem uns models a l’annex. OBJECTIU: Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no és el més adequat. COM HO FAREM?: Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne pot ser deixar damunt la seva taula dues notes dirigides als seus pares: - una de felicitació. - una altra de queixa. 82 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 83. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Li comunicarem que el seu comportament decidirà quina de les dues notes serà signada i remesa als seus pares al final del dia. Les targetes es poden plastificar per a que l’infant la torne a dur a l’escola al dia següent, a poder ser, signada pels pares. D’aquest manera ens assegurem que la família està assabentada del comportament del seu fill. Ex: la targeta de felicitació. TARGETA DE FELICITACIÓ Avui hem de felicitar el seu fill/a per: □ haver fet els deures □ haver respectat les normes de classe □ haver set un bon company Puig d’en Valls, ________, _____ de ________ de 20___ ADAPTACIONS: - Es poden enviar notes de felicitació mitjançant l’agenda perquè els pares la vegin. És més convenient enviar les notes positives, ja que està demostrat que quan enviam contínuament notes negatives informant del mal comportament de l’alumne o de la baixa implicació en els deures i en els estudis, els alumnes “s’acostumen” i no reaccionen. 83 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 84. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS ACTIVITAT 2 TÍTOL: ADVERTÈNCIES GRÀFIQUES A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 3 anys. QUÈ NECESSITAM?: Targetes de tres colors diferents i/o targetes amb expressions facials que es troben a l’annex. OBJECTIU: Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no és el més adequat. COM HO FAREM?: Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne, pot ser utilitzant targetes de colors: - la targeta groga com a advertència; - la targeta vermella com a confirmació de la sanció; - la targeta verda com a reconeixement a un canvi positiu. Hi ha diferents maneres de fer aquesta activitat. Es pot fer un mural que es penjarà a la classe amb el nom de tots els alumnes (o les fotos en el cas d’E.I). Es pot començar el dia amb tots els alumnes amb la targeta verda i, a mesura que canviï el seu comportament, es pot anar canviant la targeta. Les targetes poden anar amb velcro per poder aferrar-les. Si es vol fer més individualment s’explicarà molt bé la intenció d’aquesta activitat a alguns alumnes en concret. Aquesta estratègia se sol utilitzar molt amb alumnes amb TDAH. Començarem el dia aferrant-li, damunt la seva taula, la targeta de color verd. Si veiem que el seu comportament està empitjorant, anirem a la seva taula i li aferrarem la targeta groga, com a mena d’advertència (sense cridar-li l’atenció en veu 84 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 85. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS alta). Si torna a millorar, li canviarem la groga per la verda, i així segons com evolucioni el comportament. ADAPTACIONS: També es pot utilitzar targetes amb expressions facials dibuixades (cares): - la cara d’esglai com a advertència; - la cara trista com a confirmació de la sanció; - la cara contenta com a reconeixement a un canvi positiu. Exemple: VÉS AMB HAS DE MOLT BÉ COMPTE MILLORAR Es poden fotocopiar amb folis de colors perquè l’alumne identifiqui millor la consigna: - Vermell: la cara contenta. - Taronja o groc: la cara de sorpresa. - Verd: la cara trista. 85 CEIP PUIG D’EN VALLS
 • 86. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS ACTIVITAT 3 TÍTOL: DIÀLEG DIRIGIT: SUBSTITUIR SERMONS PER PREGUNTES A QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. A partir dels 6 anys. QUÈ NECESSITAM?: Res. OBJECTIU: Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que no és el més adequat mitjançant el diàleg. COM HO FAREM?: Les advertències llargues i moralitzants – “sermons” – solen tenir poca efectivitat: l’alumne desconnecta poc temps després de començar el discurs del mestre, aparentant una atenció totalment fictícia. El diàleg a base de preguntes dirigides no li permet desconnectar i l’obliga a participar tant en l’anàlisi del que ha passat com en la recerca de solucions. Convé centrar aquest diàleg dirigit en dos aspectes fonamentalment: - demanda d’explicacions; - demanda de solucions i compromisos. Es tracta d’implicar a l’alumne en la presa de decisions i en la conseqüència de les seves accions. ADAPTACIONS: 86 CEIP PUIG D’EN VALLS