Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Les figures retòriques

 1. 1. Les figures retòriques
 2. 2. Recursos fònics <ul><li>Al·literació </li></ul><ul><li>Paronomàsia </li></ul><ul><li>Onomatopeia </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 3. 3. Al·literació <ul><li>Repetició de certs fonemes d’articulació igual o semblant. </li></ul><ul><li>Dones a m ant m és que a m i m ateix. </li></ul><ul><li>Ausiàs March </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 4. 4. Paronomàsia <ul><li>Proximitat de paraules que sonen de la mateixa forma (homòfones) o semblant, bé perquè són de la mateixa família lèxica, bé perquè només es diferencien en un fonema. </li></ul><ul><li>He fet senyor del seny a mon voler. </li></ul><ul><li>Ausiàs March </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 5. 5. Onomatopeia <ul><li>Ning-nong, amor , </li></ul><ul><li>ning-nong –dic amb veu de campana </li></ul><ul><li>tatuada pel rou. </li></ul><ul><li>Agustí Bartra </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 6. 6. Recursos morfosintàctics <ul><li>Anàfora </li></ul><ul><li>Asíndeton </li></ul><ul><li>Polisíndeton </li></ul><ul><li>Hipèrbaton </li></ul><ul><li>Paral·lelisme </li></ul><ul><li>Epítet </li></ul><ul><li>Quiasme </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 7. 7. Anàfora <ul><li>Repetició del mateix mot o grups de mots al començament de determinats versos o estrofes per reforçar el sentit i donar-li simetria. </li></ul><ul><li>Doneu-me carbons durs i guixos lluminosos. </li></ul><ul><li>Doneu-me murs de nit a les ciutats lunars. </li></ul><ul><li>J.V.Foix </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 8. 8. Asíndeton <ul><li>Supressió de les partícules relacionants (especialment conjuncions copulatives). </li></ul><ul><li>Indecisa, rara, nova </li></ul><ul><li>ara comença la rosa. </li></ul><ul><li>Bartomeu Rosselló-Pòrcel </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 9. 9. Polisíndeton <ul><li>Repetició d’una conjunció per donar més força a l’expressió. </li></ul><ul><li>la gran ciutat que talla i ascla i serra, </li></ul><ul><li>i abat les fites en el món poruc... </li></ul><ul><li>JOSEP CARNER </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 10. 10. Hipèrbaton <ul><li>Alteració gramatical de l’ordre dels elements d’una oració. </li></ul><ul><li>Quan a la falda et miro de Montjuïc seguda. </li></ul><ul><li>Jacint Verdaguer </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 11. 11. Paral·lelisme <ul><li>Recurs sintàctic que consisteix a repetir una mateixa estructura en diverses frases seguides. </li></ul><ul><li>Té un revolar triomfal la vívida crinera </li></ul><ul><li>Té un cos de semidéu l’intrèpid conductor. </li></ul><ul><li>GABRIEL ALOMAR </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 12. 12. Epítet <ul><li>És l’adjectiu que expressa una qualitat inherent al substantiu. La seva funció és bàsicament expressiva. </li></ul><ul><li>On va aquella vela blanca </li></ul><ul><li>perduda en l’abisme blau? </li></ul><ul><li>MIQUEL COSTA I LLOBERA </li></ul><ul><li>  </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 13. 13. Quiasme <ul><li>Recurs literari que consisteix a construir una simetria sintàctica o semàntica mitjançant l'encreuament de dos parells de mots o d'oracions. </li></ul><ul><li>Busco en la petitesa infinitud com en la infinitud la petitesa. </li></ul><ul><li>Joan Brossa </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 14. 14. Recursos semàntics <ul><li>Comparació </li></ul><ul><li>Metàfora </li></ul><ul><li>Personificació </li></ul><ul><li>Antítesi </li></ul><ul><li>Hipèrbole </li></ul><ul><li>Sinècdoque </li></ul><ul><li>Metonímia </li></ul><ul><li>Sinestèsia </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 15. 15. Comparació <ul><li>Estableix una relació entre dos termes a partir d’una semblança real o imaginària. La relació entre ells és expressada amb un nexe gramatical (com, talment...) o bé amb sembla. </li></ul><ul><li>No hi ha cap llac tan clar com els teus ulls ni cap vent tan subtil com els teus dits. </li></ul><ul><li>Miquel Martí i Pol </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 16. 16. Metàfora <ul><li>Estableix relacions entre dos termes, però ho fa eliminant el vincle de la comparació. </li></ul><ul><li>In praesentia </li></ul><ul><li>La terra és una cambra </li></ul><ul><li>on no penetra el vent. </li></ul><ul><li>JOSEP SEBASTIÀ PONS </li></ul><ul><li>b. In absentia </li></ul><ul><li>la melangiosa i freda claror de la bola nocturna </li></ul><ul><li>BALTASAR PORCEL </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 17. 17. Personificació <ul><li>Consisteix a atribuir qualitats humanes a éssers no racionals, objectes, fenòmens naturals... </li></ul><ul><li>Escolta, Espanya, -la veu d'un fill </li></ul><ul><li>que et parla en llengua –no castellana; </li></ul><ul><li>parlo en la llengua –que m'ha donat </li></ul><ul><li>la terra aspra: </li></ul><ul><li>en aquesta llengua –pocs t'han parlat; </li></ul><ul><li>en l'altra, massa. </li></ul><ul><li>JOAN MARAGALL </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 18. 18. Antítesi <ul><li>Consisteix a oposar en una mateixa frase dos mots, pensaments, expressions, etc., de sentit contrari. </li></ul><ul><li>És quan dormo que hi veig clar. </li></ul><ul><li>J.V.FOIX </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 19. 19. Hipèrbole <ul><li>Figura que es fonamenta en una exageració evident </li></ul><ul><li>Tronen els canons i, </li></ul><ul><li>en la distància, </li></ul><ul><li>esquitxen tot l’espai </li></ul><ul><li>amb les desferres </li></ul><ul><li>d’un poble </li></ul><ul><li>commogut i esporuguit. </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 20. 20. Sinècdoque <ul><li>Es tracta d’estendre o restringir el significat d’un mot, prenent el tot per la part o la part pel tot; el gènere per l’espècie o l’espècie pel gènere; el singular pel plural o el plural pel singular, etc. </li></ul><ul><li>seré un cor dins la fosca; </li></ul><ul><li>porpra de nou amb l’alba. </li></ul><ul><li>(cor=home, vida) </li></ul><ul><li>CARLES RIBA </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 21. 21. Metonímia <ul><li>Consisteix a designar una cosa amb el nom d’una altra amb la qual manté alguna de les relacions següents: la causa per l’efecte; l’efecte per la causa; el continent pel contingut; el lloc d’origen pel producte; l’autor per l’obra; la marca pel producte; l’instrument per la persona que l’utilitza; els trets físics pels morals; el signe per la cosa significada. </li></ul><ul><li>La teva mà, un dring de glaç al vidre i un glop daurat. Fonem les hores lentes i apaivaguem la nit. </li></ul><ul><li>Un jorn, quin munt d’instants </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 22. 22. Sinestèsia <ul><li>És l’associació d’elements que provenen de camps sensorials diferents (visuals, auditius, olfactius, gustatius, tàctils) o l’associació entre els elements i les emocions. </li></ul><ul><li>De l’aigua sentia la música dolça </li></ul><ul><li>JOAN ALCOVER </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012

×