cohesió poesia adequació text anàlisi literatura catalana lírica medieval origen català llengües romàniques matriu portfoli rúbrica avaluació blog portfolio portafolio propietats textuals comentari de text gramàtica textual literatura 1rbat variació diatòpica polifonia modalització exercicis referència dixi
See more