Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oració simple i complements verbals

77,826 views

Published on

Oració simple i complements verbals

 1. 1. L’ORACIÓ SIMPLE ESQUEMES
 2. 2. L’ENUNCIAT <ul><li>DEFINICIÓ </li></ul><ul><li>_ És la unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Ha de tenir les següents característiques: </li></ul><ul><li>_Comunicar sentit complet. </li></ul><ul><li>_No dependre d’una unitat sintàctica més gran. </li></ul><ul><li>_ Anar entre pauses marcades. </li></ul>CLASSES ORACIONALS NO ORACIONALS Consten de: _ Un Subjecte i _ Un Predicat No tenen subjecte i predicat
 3. 3. CLASSES D’ORACIONS D’acord amb el nombre de VERBS D’acord amb la CLASSE DE VERB Segons la MODALITAT <ul><li>Oració simple . </li></ul><ul><li>Un únic verb. </li></ul><ul><li>Oració composta. </li></ul><ul><li>Més d’un verb. </li></ul><ul><li>Predicat nominal. </li></ul><ul><li>(Ser, estar, semblar ) </li></ul><ul><li>Predicat verbal </li></ul><ul><li>- Actives </li></ul><ul><li>_ Passives </li></ul><ul><li>_ Passives reflexes </li></ul><ul><li>Enunciatives </li></ul><ul><li>Interrogatives </li></ul><ul><li>Exhortatives </li></ul><ul><li>Exclamatives </li></ul><ul><li>Desideratives </li></ul><ul><li>Dubitatives </li></ul>
 4. 4. CLASSES DE SINTAGMES SINTAGMA NOMINAL -Determinant _ Nucli (substantiu o pronom) _ Complement SINTAGMA VERBAL _Nucli(verb o perísfrasi verbal) _ Complements SINTAGMA PREPOSICIONAL _ Preposició _ SN SINTAGMA ADJECTIVAL _ Nucli (adjectiu) _Complements SINTAGMA ADVERBIAL _ Nucli (adverbi) _ Complements
 5. 5. ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL <ul><li>Sintagma Adjectival </li></ul><ul><li>Sintagma Preposicional </li></ul><ul><li>Sintagma Adverbial </li></ul><ul><li>Proposició Subordinada </li></ul><ul><li>NOM </li></ul><ul><li>PRONOM </li></ul><ul><li>Paraula substantivada </li></ul><ul><li>ARTICLE </li></ul><ul><li>DEMOSTRATIU </li></ul><ul><li>POSSESSIU </li></ul><ul><li>NUMERAL </li></ul><ul><li>INDEFINIT </li></ul><ul><li>INTERROGATIU </li></ul><ul><li>EXCLAMATIU </li></ul>COMPLEMENTS NUCLI DETERMINANT
 6. 6. FUNCIONS SINTÀCTIQUES DE L’ORACIÓ <ul><li>SUBJECTE </li></ul><ul><li>PREDICAT </li></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT DIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT INDIRECTE </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREPOSICIONAL O DE RÈGIM VERBAL </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT CIRCUNSTANCIAL </li></ul></ul><ul><ul><li>ATRIBUT </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT PREDICATIU </li></ul></ul><ul><ul><li>COMPLEMENT AGENT </li></ul></ul>
 7. 7. EL SUBJECTE DEFINICIÓ FORMES IDENTIFICACIÓ Persona, animal, cosa o concepte que realitza l’acció verbal (si és activa) o la pateix ( si és passiva) <ul><li>Sintagma Nominal </li></ul><ul><li>Subordinada Substantiva </li></ul>La concordança: si un verb en singular el passem al plural, el sintagma que haurem de canviar serà el subjecte.
 8. 8. EL PREDICAT DEFINICIÓ És l’acció verbal realitzada (verbs actius) o patida (verbs passius) pel subjecte VERB + COMPLEMENTS ESTRUCTURA CLASSES <ul><li>PREDICAT VERBAL </li></ul><ul><li>Verb Predicatiu </li></ul><ul><li>No porta atribut </li></ul><ul><li>PREDICAT NOMINAL </li></ul><ul><li>Verb copulatiu (ser, estar, semblar) </li></ul><ul><li>Atribut </li></ul>ACTIU PASSIU REFLEX PASSIU
 9. 9. EL COMPLEMENT DIRECTE <ul><li>Té forma de SN. Els alumnes han facturat les maletes </li></ul><ul><li> SN </li></ul><ul><li>No va introduït per la preposició a. </li></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><ul><li>_EL, LA, ELS, LES si el CD és determinat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els alumnes les han facturat. </li></ul></ul><ul><ul><li>EN si el CD és indeterminat o quantificat (tres, molts, alguns...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Han comprat camisetes. N’ han comprat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Va enviar tres missatges. En va enviar tres. </li></ul></ul><ul><ul><li>HO quan el CD és neutre (això, allò) </li></ul></ul><ul><ul><li>No expliquis això. No ho expliquis. </li></ul></ul><ul><ul><li>En una oració passiva el CD passa a ser el subjecte de l’oració. </li></ul></ul><ul><ul><li>ACTIVA: Els alumnes van facturar les maletes. </li></ul></ul><ul><ul><li>PASSIVA: Les maletes van ser facturades pels alumnes. </li></ul></ul>
 10. 10. EL COMPLEMENT INDIRECTE <ul><li>Té forma de Sprep. Va introduït per la preposició a </li></ul><ul><li>_ Donarem els diners a l’encarregat </li></ul><ul><li> Sprep </li></ul><ul><li>És una persona o animal als quals va destinada l’acció del verb o el CD. </li></ul><ul><ul><li>_ Comunicaré les notes als alumnes. </li></ul></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><li>_ LI (singular) </li></ul><ul><li>Entregarem el premi a l’alumne. Li entregarem el premi </li></ul><ul><li>_ ELS (plural ) </li></ul><ul><li>Enviaré les incidències als pares. Els enviaré les incidències . </li></ul>
 11. 11. COMBINACIÓ DE PRONOMS <ul><li>CI singular + CD determinat </li></ul><ul><li>Li + El, la, els, les </li></ul><ul><li>L’ </li></ul><ul><li>La hi </li></ul><ul><li>Els </li></ul><ul><li>Les </li></ul><ul><li>Van entregar el premi a l’alumne. L’hi van entregar. </li></ul><ul><li>Van entregar la nota a la seva mare . La hi van entregar. </li></ul><ul><li>Va retornar els llibres al seu company. Els hi van retornar. </li></ul><ul><li>Demanava les fotocòpies a la secretària. Les hi demanava </li></ul>
 12. 12. EL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL . <ul><li>Complement exigit per un verb i que sempre va precedit per una preposició: parlar de, fixar-se en, acostumar-se a, adonar-se de... </li></ul><ul><li>_ Mai s’havia fixat en els seus ulls. </li></ul><ul><li>_ S’havia acostumat als seus comentaris . </li></ul><ul><li>_ No va voler parlar del viatge a Itàlia . </li></ul><ul><li>Es pot substituir pels següents pronoms: </li></ul><ul><li>HI Complements introduïts per a, en, amb </li></ul><ul><li>_ Mai s’ hi havia fixat. </li></ul><ul><li>_ S ’hi havia acostumat. </li></ul><ul><li>EN Complements introduïts per de </li></ul><ul><li>No en va voler parlar. </li></ul>
 13. 13. COMPLEMENT ATRIBUTIU <ul><li>Acompanya els verbs ser, estar, semblar </li></ul><ul><li>Es substitueix pels següent pronoms: </li></ul><ul><ul><li>EL, LA, ELS, LES si l’atribut és determinat. </li></ul></ul><ul><ul><li>En Marc és el més gran. En Marc l ’és. </li></ul></ul><ul><ul><li>_ HO si l’atribut és indeterminat. </li></ul></ul><ul><ul><li>El grup estava enfadat . El grup ho estava. </li></ul></ul>
 14. 14. EL COMPLEMENT PREDICATIU <ul><li>Sol tenir la forma d’un S. Adjectival. </li></ul><ul><li>La Laura passejava tranquil·la per la platja. </li></ul><ul><li>Mai pot ser un S. Adverbial. </li></ul><ul><li>És un complement que estableix una doble concordança: amb el SN (que fa la funció de subjecte o de CD) i amb el verb de l’oració. </li></ul><ul><li>Els interessos bancaris es mantenen estables. </li></ul><ul><li>SN Subjecte C. Predicatiu </li></ul><ul><li>Ell considerava el seu amic intrèpid . </li></ul><ul><li> CD C. Predicatiu </li></ul><ul><li>És un complement que es pot substituir pel pronom HI </li></ul><ul><li>La Laura s’ hi passejava per la platja. </li></ul><ul><li>Els interessos bancaris s’ hi mantenen. </li></ul><ul><li>Ell l’ hi cosiderava. </li></ul>
 15. 15. EL COMPLEMENT AGENT <ul><li>El complement agent és el complement verbal que apareix en les construccions passives ( verb SER + Participi). </li></ul><ul><li>La manifestació fou convocada pels treballadors </li></ul><ul><li>És un complement introduït per la preposició PER. </li></ul><ul><li>En una construcció activa el complement agent passa a fer la funció de subjecte de l’oració. </li></ul><ul><li>El premi a la millor pel·lícula va ser entregat per Almodóvar .(Passiva) </li></ul><ul><li>C. Agent. </li></ul><ul><li>Almodóvar va entregar el premi a la millor pel·lícula. (Activa) </li></ul><ul><li>Subjecte </li></ul>
 16. 16. EL COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL <ul><li>Lloc on? Hi (prep. de EN) </li></ul><ul><li>Temps quan? no pronominalitza </li></ul><ul><li>Mode com? </li></ul><ul><li>Instrument amb què? </li></ul><ul><li>Companyia amb qui? Hi </li></ul><ul><li>Causa per què? </li></ul><ul><li>Quantitat quant? </li></ul>
 17. 17. EXEMPLES <ul><li>Escriu una carta a la Lluïsa </li></ul><ul><li>CD indet . </li></ul><ul><li> EN </li></ul><ul><li>Escriu una carta a la Lluïsa </li></ul><ul><li> CI sing. </li></ul><ul><li> LI </li></ul>
 18. 18. Anava de pressa cap a l’escola dissabte amb un amic CC Mode Lloc Temps Companyia Es va oblidar del llexiu // Pensava en l’encàrrec CPrep. CPrep. EN HI

×