Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Papamichael~lemon

370 views

Published on

Εργασία για το λεμόνι

Published in: Food
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Papamichael~lemon

 1. 1. ΦΤΣΗΚΌ ΠΡΟΪΌΝ 1
 2. 2. Ιστορικά στοιχεία της λεμονιάς 2 Σν γέλνο Citrus (Κίηξνο ή Κηηξέα) ηεο νηθνγέλεηαο Rutaceae, ζην νπνίν αλήθεη ε ιεκνληά, πεξηιακβάλεη ηα πεξηζζόηεξα από ηα γλσζηά καο εζπεξηδνεηδή. Ζ ιεκνληά θαηάγεηαη πηζαλώο από ηηο ππνηξνπηθέο πεξηνρέο ηεο ΝΑ Αζίαο θαη είλαη γλσζηή ζηνπο επηζηήκνλεο κε ηε ιαηηληθή νλνκαζία Citrus limon. Ζ θαιιηέξγεηά ηεο έθηαζε ζηε Μεζόγεην από ηνπο Αξαβεο κεηαμύ 1000 θαη 1200 κ.Υ. ΢ηηο κέξεο καο θαιιηεξγείηαη ζηηο παξακεζόγεηεο ρώξεο, ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Αξγεληηλή, ζηε Ν. Αθξηθή θαη αιινύ. Κάπνηνη επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε ιεκνληά πηζαλώο είλαη πβξίδην κεηαμύ ησλ Citrus medica (θηηξηά) θαη Citrus aurantiifolia. Οη ιεκνληέο είλαη δέληξα πνπ δελ μεπεξλνύλ ζε ύςνο ηα 6 κέηξα, έρνπλ θνληά θαη ηζρπξά αγθάζηα ζηνπο βιαζηνύο θαη βαζππξάζηλα θύιια. Σα εύνζκα άλζε ηνπο είλαη εξκαθξόδηηα (δηγελή) ή κόλν αξζεληθά, έρνπλ πνιπάξηζκνπο ζηήκνλεο θαη πέηαια ιεπθά εζσηεξηθά θαη θνθθηλσπά εμσηεξηθά. Ο θαξπόο ηεο ιεκνληάο, ην ιεκόλη, είλαη κία σνεηδήο ή επηκήθεο ξάγα, κε καζηνεηδή απόιεμε θαη θίηξηλν ρξώκα θαηά ηελ σξίκαλζε.
 3. 3. ΠΟΙΚΙΛΙΕ΢ ΛΕΜΟΝΙΟΤ Verna (Berna) : • Σα δέληξα ηεο είλαη κεγάια θαη δελ έρνπλ αγθάζηα. Δίλαη πνηθηιία δίθνξε κε θαξπνύο κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, πνπ έρνπλ ιίγα ζπέξκαηα θαη ρπκό ιηγόηεξν μηλό. Αδακνπνύινπ : • Ζ πνηθηιία απηή είλαη πνιύθνξε θαη έρεη θαξπό κεηξίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, κε ζάξθα ρσξίο ζπέξκαηα (θνπθνύηζηα), πινύζηα ζε ρπκό. 3 Τπάξρνπλ πνιιέο θαιιηεξγεηηθέο πνηθηιίεο ιεκνληάο, αιιά θαη πβξίδηά ηεο κε άιια είδε ηνπ γέλνπο Citrus. Πνηθηιίεο ιεκνληάο πνπ ζα βξείηε ζε ειιεληθά θπηώξηα είλαη νη παξαθάησ: Αδακνπνύινπ, Βαθάινπ, Εακπεηάθε, Μαγιήλε ή Μαγιελό, Υνλδξνιεκνληά, Eureka, Interdonato, Lisbon, Verna ή Berna θ.ά.
 4. 4. . • Πνιύ παξαγσγηθή πνηθηιία. Σα δέληξα ηεο έρνπλ πινύζην θύιισκα, πνιιά αγθάζηα θαη είλαη αλζεθηηθόηεξα ζην θξύν. Δρεη θαξπνύο κεγάινπο, κε ιίγα ζπέξκαηα θαη κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό. Lisbon : • Πξώηκε ηηαιηθή πνηθηιία ηεο νπνίαο ε ζπγθνκηδή αξρίδεη από ην ηέινο Απγνύζηνπ. Δίλαη κνλόθνξε, αξθεηά παξαγσγηθή θαη ζπλήζσο ρσξίο αγθάζηα. ‘Δρεη θαξπό κε ιίγα ζπέξκαηα, θπιηλδξηθό, ιείν θαη πινύζην ζε ρπκό. Interdonato : • Γεκηνπξγήζεθε ζηελ Καιηθόξληα γύξσ ζην 1850. Δίλαη πνηθηιία δίθνξε, ιηγόηεξν αλζεθηηθή ζην ςύρνο, αιιά πνιύ παξαγσγηθή. Σα δέληξα ηεο δελ έρνπλ αγθάζηα θαη νη θαξπνί ηεο είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, κε ιίγα ζπέξκαηα θαη πινύζηνη ζε ρπκό. Ζ ζπγθνκηδή αξρίδεη από ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα. Eureka : • Δίλαη δίθνξε θαη έρεη θαξπνύο κεηξίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, ρσξίο ζπέξκαηα, κε ρνλδξή γεπζηηθή θινύδα θαη πινύζην ρπκό. Υνλδξνιεκνληά : 4
 5. 5. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Θέζε: • Οη ιεκνληέο πξνηηκνύλ ειηόινπζηεο ζέζεηο, πνπ δελ εθηίζεληαη ζε ηζρπξνύο αλέκνπο. Δπδνθηκνύλ ζε όια ζρεδόλ ηα εδάθε, από ηα ακκώδε έσο ηα αξγηιώδε, αιιά πξνηηκνύλ ηα θαιά αεξηδόκελα, κε θαιή απνζηξάγγηζε, λνηεξά θαη κε αιαηνύρα εδάθε. Οη ιεκνληέο είλαη εππαζείο ζην θξύν θαη θαηαζηξέθνληαη από ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνλ παξαηεηακέλν παγεηό. Δπίζεο, είλαη επαίζζεηεο ζηηο παξαηεηακέλεο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, όηαλ ζπλνδεύνληαη από ρακειή πγξαζία. ΢ηε γιάζηξα: • Δίλαη θπηό πνπ κπνξεί λα επδνθηκήζεη θαη ζε κεγάιε γιάζηξα ζην κπαιθόλη. Ηδαληθέο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ζε γιάζηξα είλαη νη λάλεο πνηθηιίεο, ησλ νπνίσλ ην ύςνο δελ μεπεξλά ηα 2 κέηξα. 5
 6. 6. ΥΤΣΕΤΜΑ 6 ΢ηνλ θήπν: • Αξρηθά ζθάβεηε έλαλ ιάθθν κε πιάηνο δηπιάζην από ην πιάηνο ηεο γιάζηξαο ηνπ θπηνύ πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθπηέςεηε θαη κε βάζνο κέρξη κηάκηζε θνξά κεγαιύηεξν από ην ύςνο ηεο. • Σνπνζεηείηε ην θπηό ζηε κέζε ηνπ ιάθθνπ θαη, αλ ζέιεηε, γύξσ από ηελ κπάια ρώκαηνο πξνζζέηεηε κία ρνύθηα νξγαληθνύ ιηπάζκαηνο. • Αλακεηγλύεηε ην ρώκα πνπ βγάιαηε από ηνλ ιάθθν κε θνκπόζη ή θαιά ρσλεκέλε θνπξηά ζε αλαινγία 2 πξνο 1. • Γεκίδεηε ηνλ ιάθθν κε ην ρώκα κέρξη ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο. • Πεξηκεηξηθά ηνπ θνξκνύ αλπςώλεηε ην ρώκα θαη ζρεκαηίδεηε κηα θνηιόηεηα. • Γεκίδεηε ζηγά ζηγά ηελ θνηιόηεηα κε λεξό θαη πεξηκέλεηε κέρξη λα απνξξνθεζεί. • Δπαλαιακβάλεηε ηε δηαδηθαζία πνηίζκαηνο άιιεο δύν θνξέο. • Πνηίδεηε ην θπηό ηαθηηθά (1-2 θνξέο εβδνκαδηαίσο) ηηο πξώηεο έμη βδνκάδεο. • Αλ ε πεξηνρή έρεη θνθθηλόρσκα ή αιθαιηθά εδάθε κε θαθή απνζηξάγγηζε, επηιέγεηε ιεκνληέο εκβνιηαζκέλεο ζε ππνθείκελα λεξαληδηάο (Citrus aurantium) ή Citrus volkameriana γηαηί είλαη πην αλζεθηηθά.
 7. 7. ΥΤΣΕΤΜΑ 7 ΢ηε γιάζηξα: • Αλ ζέιεηε λα θπηέςεηε ιεκνληά ζην κπαιθόλη ζαο, δηαιέγεηε κία αξθεηά κεγάιε γιάζηξα. • Υξεζηκνπνηείηε είηε έηνηκν θπηόρσκα γηα νπσξνθόξα δέληξα είηε θνηλό ρώκα πνπ έρεηε αλακείμεη κε θνκπόζη. • Δκπινπηίδεηε ην ρώκα κε ιίπαζκα ηύπνπ 5-10-20 ή νξγαληθό ιίπαζκα. • ΢ηε βάζε ηεο γιάζηξαο βάδεηε ειαθξόπεηξα ή άιιν αδξαλέο πιηθό γηα θαιή απνζηξάγγηζε ηνπ ρώκαηνο. • Πξνζζέηεηε ην κηζό από ην ρώκα θαη πάλσ ηνπ ηνπνζεηείηε ην θπηό. ΢πκπιεξώλεηε ην ππόινηπν ρώκα έσο 10 εθαηνζηά από ην ρείινο ηεο γιάζηξαο. Πνηίδεηε θαιά.
 8. 8. 8 ΚΛΑΓΔΜΑ ΣΧΝ ΛΔΜΟΝΙΧΝ. Οη ιεκνληέο θιαδεύνληαη ζην ηέινο Φεβξνπαξίνπ θαη ηνλ Μάξηην. Καιό είλαη λα απνθεύγεηε ην ππεξβνιηθό θιάδεκα, ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ θιάδσλ θαη κπνξεί λα απνβεί ζε βάξνο ηεο θαξπνθνξίαο. Πεξηνξηζηείηε ζε θιάδεκα δηακόξθσζεο ή κνξθνπνίεζεο θαη ζηελ απνκάθξπλζε ησλ λεθξώλ θαη θαηεζηξακκέλσλ βιαζηώλ. ΢ην θιάδεκα δηακόξθσζεο δίλεηε ζην θπηό ζρήκα θππειινεηδέο, αθαηξώληαο ηνπο θιάδνπο πνπ θαηεπζύλνληαη πξνο ην εζσηεξηθό. Έηζη επηηπγράλεηαη ν θαιύηεξνο αεξηζκόο θαη θσηηζκόο ηνπ δέληξνπ. Πεξηνξίδεηε ην ύςνο ηνπ δέληξνπ γηα λα είλαη πην εύθνιε ε ζπγθνκηδή θαη νη άιιεο εξγαζίεο. Αθαηξείηε ηα μεξά, ζπαζκέλα ή πξνζβεβιεκέλα θιαδηά. Αθαηξείηε επίζεο όινπο ηνπο «ιαίκαξγνπο» βιαζηνύο, δειαδή ηα θιαδηά κε γξήγνξε, θαηαθόξπθε αλάπηπμε, γηαηί ζηεξνύλ από ην δέληξν ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη λεξό. Γηα ην θιάδεκα ρξεζηκνπνηείηε θιαδεπηήξη γηα ηα κηθξά θιαδηά θαη πξηόλη γηα ηα κεγαιύηεξα. Δπεηδή νη κεγάιεο ηνκέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία πξνζβνιήο ηνπ δέληξνπ, θξνληίζηε ηεο κε πάζηα επνύισζεο (ζε θαηαζηήκαηα γεσξγηθώλ εηδώλ). Πξηλ από ην θιάδεκα καδεύεηε ηνπο ώξηκνπο θαξπνύο. Σα άξξσζηα θιαδηά πνπ αθαηξέζαηε θαιό είλαη λα ηα θαηαζηξέςεηε θαίγνληάο ηα.
 9. 9. . Πνιιαπιαζηαζκόο ησλ ιεκνληώλ: • Οη ιεκνληέο πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεύκαηα αιιά ζπλεζέζηεξνο είλαη ν εκβνιηαζκόο (ελνθζαικηζκόο) ηεο επηζπκεηήο πνηθηιίαο ζε ππνθείκελα άιισλ εζπεξηδνεηδώλ, ζπλήζσο λεξαληδηάο. Πόηηζκα ησλ ιεκνληώλ: • Ζ πνζόηεηα ηνπ απαηηνύκελνπ λεξνύ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία, ηνπο αλέκνπο θαη ηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο, από ηελ πνζόηεηα θαη ηελ εηήζηα θαηαλνκή ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη από ηε ζύζηαζε ηνπ εδάθνπο. Σα λεαξά δέληξα πνηίδνληαη 2 θνξέο εβδνκαδηαίσο. Σα κεγάια δέληξα ιηγόηεξν ηαθηηθά αλάινγα κε ηελ επνρή. Σν θαινθαίξη πνηίδεηε θάζε 8-12 εκέξεο. Σνλ ππόινηπν ρξόλν, όηαλ ν θαηξόο είλαη πην ςπρξόο θαη πην πγξόο, αξαηόηεξα ή θαη θαζόινπ. Οη ιεκνληέο πνπ βξίζθνληαη ζε γιάζηξεο ρξεηάδνληαη ηαθηηθόηεξν πόηηζκα από απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο, αιιά απηό εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο (κέγεζνο γιάζηξαο, άλεκνη, ζεξκνθξαζία, απνζηξάγγηζε ηνπ ρώκαηνο). Δθείλν πνπ πξέπεη λα ζπκάζηε είλαη όηη ην ππεξβνιηθό πόηηζκα είλαη εμίζνπ επηβιαβέο κε ηελ μεξαζία. 9
 10. 10. ΣΑ ΘΡΕΠΣΙΚΑ ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΛΕΜΟΝΙΟΤ 10 Ο ρπκόο ηνπ ιεκνληνύ πεξηέρεη κεγάιε πνζόηεηα από Βηηακίλεο θαη θπξίσο βηηακίλε C. Παιηόηεξα ηνλ ρπκό ηνπ ιεκνληνύ ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ ζαλ αληηζθνξβνπηηθό. Πέξα από ηελ βηηακίλε C πεξηέρεη ζε βηηακίλεο Β1, Β2, Β3, Β6, ην ιεκόλη απνηειεί κηα κηθξή δηαηξνθηθή έθπιεμε, πινύζηα ζε πνιύηηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Αξθεί λα αλαθέξνπκε, πσο θάζε ιεκόλη πέξα από ηηο ζεκαληηθέο βηηακίλεο, πνπ πεξηέρεη, είλαη πινύζην θαη ζε πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο, θάιην, θαη αλόξγαλα άιαηα όπσο ην αζβέζηην , θώζθνξν, καγλήζην, ππξίηην, αζβέζηην θαζώο θαη ζε κεηαιιηθά άιαηα.
 11. 11. Η ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΛΕΜΟΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ. Γεληθά ην ιεκόλη, απνηειεί κηα πξαγκαηηθά επράξηζηε έθπιεμε γηα ηνλ νξγαληζκό, θαζώο πέξα από ην λα λνζηηκίδεη ην «άρξσκν» θαγεηό καο, ην ιεκόλη απνηειεί θαη έλα πξώηεο ηάμεσο θπζηθό «γηαηξηθό» γηα ηελ πξόιεςε κηαο ζεηξάο παζήζεσλ.  Οη αληηνμεηδσηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο, ην θαζηζηνύλ πξσηαγσληζηή ζηελ θαηαπνιέκεζε δηαθόξσλ εηδώλ θαξθίλνπ. Απηό νθείιεηαη ζηα ηζρπξά αληηθαξθηλνγόλα απνηειέζκαηά ηνπ θαη παξόιν πνπ ηνπ απνδίδνληαη πεξηζζόηεξεο ρεκηθέο ηδηόηεηεο, ην ζεκαληηθόηεξν όθεινο είλαη ε δξάζε ηνπ πάλσ ζηηο θύζηεηο θαη ηνπο όγθνπο. Ο ρπκόο απνηειεί κηα ζεξαπεπηηθή αγσγή γηα ηνλ θαξθίλν, δνθηκαζκέλν ζε θαξθίλνπο όισλ ησλ κνξθώλ. Σν ζπκπέξαζκα ησλ κειεηώλ ήηαλ πσο θαηαζηξέθεη ηα θαξθηλνγόλα θύηηαξα 12 ηύπσλ θαξθίλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εληέξνπ, ηνπ ζηήζνπο, ηνπ πξνζηάηε, ησλ πλεπκόλσλ θαη ηνπ παγθξέαηνο. Σν πιένλ ζεκαληηθό πνπ έδεημε ε έξεπλα είλαη όηη ν ρπκόο ιεκνληνύ θαηαζηξέθεη κόλνλ ηα θαξθηλνγόλα θύηηαξα ρσξίο λα επηδξά ζηα πγηή.  ΢ηελ πξνζηαζία ηεο θαξδηάο. Ο ρπκόο ηνπ ιεκνληνύ πεξηέρεη θάιην. Σν θάιην είλαη απνηειεζκαηηθό γηα ηε κείσζε ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γηα ηελ επάλνδν ηεο πςειήο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε θαλνληθά επίπεδα είλαη αθόκε απνηειεζκαηηθόηεξνο ν ζπλδπαζκόο πξόζιεςεο πεξηζζόηεξνπ θαιίνπ θαη ιηγόηεξνπ λαηξίνπ (αιαηηνύ). 11
 12. 12. .  Έρεη αληηππξεηηθή δξάζε ελώ ζεσξείηαη θαη έλα από ηα απνηειεζκαηηθόηεξα θπζηθά αληηκηθξνβηαθά γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηαθόξσλ ηώλ, ινηκώμεσλ θαη θιεγκνλώλ. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν, ην γεγνλόο όηη νη παιηόηεξεο γεληέο, ην ρξεζηκνπνηνύζαλ, γηα λα ζεξαπεύζνπλ ηα ηζηκπήκαηα από έληνκα, ηζνύρηξεο αιιά θαη λα «ξίμνπλ» ηνλ πςειό ππξεηό.  Σν Λεκόλη είλαη έλα άξηζην θξνύην πνπ βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ινηκώμεηο ηνπ ιαηκνύ,ηνλ πνλόιαηκν θαη ηελ ακπγδαιίηηδα θαη έρεη αληηβαθηεξηαθή δξαζε.  ΢ηε ξηλνξξαγία αλ βάιεηε κέζα ζην ξνπζνύλη έλα κηθξό θνκκαηάθη βακβάθη εκπνηηζκέλν κε κεξηθέο ζηαγόλεο ιεκόλη, ε αηκνζηαηηθή δξάζε ηνπ ιεκνληνύ ζα βνεζήζεη λα ζηακαηήζεη πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ αηκνξξαγία. 12
 13. 13. .. 13  Σν ιεµόλη ζπληζηάηαη ζε δίαηηεο θαηά ηεο ρνιεζηεξίλεο θαη γεληθά γηα ηελ θαιύηεξε πγεία ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήµαηνο.  Ζ πξόζιεςε ηνπ ρπκνύ ιεκνληνύ κπνξεί λα ζεξαπεύζεη ηε δπζθνηιηόηεηα. Δίλαη αθόκε γλσζηό όηη ζπκβάιεη ζηελ αλαθνύθηζε ηνπ ιόμηγθα όηαλ θαηαλαιώλεηαη σο ρπκόο.  Σέινο ην ιεκόλη ζπκβάιιεη ζηελ θαιή δηαηήξεζε ησλ αγγείσλ, σθειεί ηελ όξαζε θαη βνεζά ζηελ θαιύηεξε απνξξόθεζε ηνπ ζηδήξνπ. Κη επεηδή έρεη απνδεηρζεί, πσο δηαζέηεη δηνπξεηηθή θαη θπξίσο ιηπνδηαιπηηθή δξάζε, πνιινί ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ρπκό ηνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δίαηηαο. Σέινο, ν ρπκόο ιεκνληνύ δπλακώλεη ηα νύια θαη σθειεί ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα. Σν ιεκόλη, από κόλν ηνπ βνεζάεη θαη απηό ζηελ θαιύηεξε απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ.
 14. 14. ΣΥΝΤΑΓΗ- ΛΕΜΟΝΟΠΙΤΑ ΛΕΜΟΝΟΠΙΣΑ ΜΕ ΚΤΡΙΑΡΧΟ ΢Τ΢ΣΑΣΙΚΟ ΣΟ ΛΕΜΟΝΙ. Τιηθά: Για το παντεσπάνι • 300 γξ κπηζθόηα Digestive (Παπαδνπνύινπ, όηη γεύζε ζαο αξέζεη) • 150 γξ. Βνύηπξν Για την κρέμα • Υπκόο από 3 κεγάια ιεκόληα • Ξύζκα από 2 κεγάια ιεκόληα • 3 απγά (ρσξίδνπκε θξόθνπο θαη αζπξάδηα • 100 γξ. δάραξε άρλε • 2 θνπηαιηέο θνξλ θιάνπξ Για τη μαρέγκα • 3 θνπηαιάθηα δάραξε απιή 14
 15. 15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΕΚΤΕΛΕΣΗ. Για το παντεσπάνι • Πεξλάκε ηα κπηζθόηα κηα βόιηα ζην κνύιηη ή ηα ζξπκκαηίδνπκε κε ηα ρέξηα • Ληώλνπκε ην βνύηπξν ζε κπελ καξί θαη ην αλαθαηεύνπκε κε ηα κπηζθόηα • ΢ηξώλνπκε ην κείγκα ζε βνπηπξσκέλε ηαξηηέξα (γηα λα κελ καο θνιιήζεη), ην πηέδνπκε ώζηε λα θαιπθζεί όινο ν πάηνο ηεο, ελώ ζηαδηαθά αλαζεθώλνπκε ην κείγκα ζηα ηνηρώκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα ζηξόγγπιε θσιηά. Πξνζέρνπκε ην «παληεζπάλη» λα είλαη νκνηόκνξθν ζε πάρνο • Σν βάδνπκε ζην θνύξλν θαη ην ςήλνπκε γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά ζηνπο 150 βαζκνύο. Σν βγάδνπκε από ην θνύξλν θαη ην αθήλνπκε λα θξπώζεη Για την κρέμα • Βάδνπκε ζε θαηζαξνιάθη ζε κέηξηα θσηηά ην ρπκό ιεκνληνύ, ην μύζκα, ηελ άρλε δάραξε θαη ην θνξλ θιάνπξ αλαθαηεύνληαο ζπλερώο κε ζύξκα, κέρξη λα πήμεη ιίγν (λα κελ γίλεη όκσο πνιύ ζθηρηή) • Αθήλνπκε ηε θξέκα λα θξπώζεη γηα 5-10 ιεπηά • Υηππάκε θαιά ηνπο θξόθνπο ζε μερσξηζηό κπνι (θξαηάκε ηα αζπξάδηα γηα αξγόηεξα) θαη ηνπο ξίρλνπκε ζηελ θξέκα καο. Αλαθαηεύνπκε πνιύ θαιά κέρξη λα νκνγελνπνηεζνύλ ηα πιηθά καο • Απιώλνπκε θαιά ηε θξέκα καο πάλσ από ην παληεζπάλη Για τη μαρέγκα • Υηππάκε ηα αζπξάδηα ησλ απγώλ ζε καξέγθα (λα βγεη αξθεηά ζθηρηή). Αλ ηα απγά καο είλαη κηθξά, πξνζζέηνπκε αζπξάδη από έλα αθόκα απγό, γηα λα βγεί αξθεηή ε καξέγθα • Ρίρλνπκε ηα 3 θνπηαιάθηα δάραξεο θαη ρηππάκε ηε καξέγθα καο κέρξη λα αλαθαηεπζεί όιε ε δάραξε • Απιώλνπκε ηε καξέγθα πάλσ από ηελ θξέκα κε εηδηθή ζπάηνπια, αλαζεθώλνληάο ηελ ζε δηάθνξα ζεκεία. Αλ ζέινπκε, κπνξνύκε λα θξαηήζνπκε ιίγε θαη κε θνξλέ δαραξνπιαζηηθήο λα δεκηνπξγήζνπκε δηάθνξα ζρέδηα. • Φήλνπκε ζηνπο 180 βαζκνύο γηα 20-25 ιεπηά κέρξη λα ξνδίζεη ε καξέγθα θαη λα θηηάμεη κηα ειαθξηά θξνύζηα • Σελ αθήλνπκε λα θξπώζεη θαη ηελ βάδνπκε ζην ςπγείν γηα 2 ώξεο, πξηλ ηελ ζεξβίξνπκε 15
 16. 16. Στο βίντεο που ακολουθεί γίνεται περιγραφή Μηχανημάτων Συσκευασίας Λεμονιών. http://www.youtube.com/watch?v=ccjaHJw YCjU 16
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19

×