Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ζώα υπό εξαφάνιση

8,733 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ζώα υπό εξαφάνιση

 1. 1. ΕΙΔΗ ΤΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙ΢Η
 2. 2. ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΦΑΝΙ΢ΕΙ΢Δεθάδεξ είδε δώςκ θαη θοηώκ ελαθακίδμκηαη θαζεμενηκά. Αηηία, ε ακελέιεγθηεζοννίθκςζε ηςκ βημηόπςκ ημοξ, ημ πανάκμμμ θοκήγη, ε νύπακζε ηεξ αημόζθαηναξ θαη μηθιημαηηθέξ αιιαγέξ. Νμιιά από αοηά, δεκ έπμομε πνμιάβεη θακ κα ηα γκςνίζμομε.Όμςξ θάζε είδμξ πμο πάκεηαη, παίνκεη μαδί ημο θαη έκα θμμμάηη ηεξ γεκεηηθήξ θαηελειηθηηθήξ ηζημνίαξ εθαημκηάδςκ πνόκςκ, πμιύηημε πεγή γκώζεξ γηα ημκ άκζνςπμ.Ακηηπνμζςπεοηηθά είδε ημο πιακήηε, όπςξ ηα γηγάκηηα πάκηα, ακαγθάζηεθακ καπενημνηζημύκ ζηε μηζή έθηαζε από αοηή πμο θαηαιάμβακακ πνηκ μενηθέξ δεθαεηίεξ. Μηηίγνεηξ έπαζακ ζηε δηάνθεηα ημο εηθμζημύ αηώκα ημ 90% ημο πιεζοζμμύ ημοξ! Μηνηκόθενμη απεηιμύκηαη ζπεδόκ πενηζζόηενμ από θάζε άιιμ μεγάιμ ζειαζηηθό: ιίγεξδςδεθάδεξ έπμοκ απμμείκεη πηα. Μη ζαιάζζηεξ πειώκεξ ακηημεηςπίδμοκ έκα αβέβαημμέιιμκ θαη μη αθνηθακηθμί ειέθακηεξ απμδεθαηίδμκηαη γηα ημ πμιύηημμ ειεθακηόδμκημ ημοξ...Ούμθςκα με ηεκ Kόθθηκε Θίζηα Απεηιμύμεκςκ Γηδώκ ημο 2004, πμο δεμμζημπμίεζακ μηεπηζηήμμκεξ θαηά ηεκ έκανλε ημο παγθόζμημο ζοκεδνίμο γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξβημπμηθηιόηεηαξ, 15.589 γκςζηά είδε δώςκ θαη θοηώκ απεηιμύκηαη ζμβανά μεελαθάκηζε, ζε ζπέζε με 12.259 είδε πμο πενηιάμβακε ε ακηίζημηπε ιίζηα ημο 2003. Εαύλεζε αοηή, πμο μθείιεηαη θονίςξ ζηηξ ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ, μδεγεί πμιιμύξεπηζηήμμκεξ ζηεκ πεπμίζεζε όηη ε δςή ζηε Γε εηζένπεηαη ζε μηα πενίμδμ μαδηθήξελάιεηρεξ εηδώκ.
 3. 3. Ο ΑΓΡΙΟΓΑΣΟ΢Νημ μγθώδεξ θαη μεγαιόζςμμξ από ηεκ θαημηθίδηα γάηα, μ αγνηόγαημξ λεπςνίδεη θονίςξαπό ηε θμοκηςηή μονά ημο πμο έπεη μήθμξ γύνς ζηα 30 εθ., θανδαίκεη πνμξ ηεκ άθνεθαη ζημιίδεηαη με ζθμύνεξ νίγεξ. Πμ θεθάιη ημο είκαη επίζεξ πημ μγθώδεξ από ηεξγάηαξ. Πμ ηνίπςμά ημο έπεη πμηθηιία θαζηακόλακζςκ ηόκςκ. Κύπηα μοηενά, δόκηηαθμθηενά.Ωξ ηοπηθό ζανθμθάγμ, όια ημο ηα δόκηηα είκαη μλύαηπμα, θαηάιιεια γηα ημ ζθίζημμ ημοθνέαημξ. Δε μαζάεη ηεκ ηνμθή ημο, απιά ηεκ ηεμαπίδεη θαη ηεκ θαηαπίκεη. Όπςξ θαη ηαάιια αηιμονμεηδή πηάκεη ηε ιεία ημο με ηα κύπηα θαη ηεκ απμηειεηώκεη με μηα δαγθςκηάζημ ιαημό. Ηοκεγάεη ζοκήζςξ ημ βνάδο, ζηήκμκηαξ θανηένη έλς από ηηξ ηνύπεξ ηςκπμκηηθηώκ, θαμηά θμνά ζθανθαιςμέκμξ ζε θάπμημ δέκηνμ ή βνάπμ. Ε δηαηνμθή ημοβαζίδεηαη θαηά 90% ζε πμκηίθηα, εκώ εοθαηνηαθά ηνώεη μηθνά πμοιάθηα, βαηνάπηα,έκημμα, ζαιηγθάνηα, μογαιέξ, ιαγμύξ, ζθίμονμοξ, κ.ά. Μ αγνηόγαημξ είκαη είδμξ με πμιύεονεία θαηακμμή. Δεη ζε δάζε, ζαβάκεξ θαη ζηέπεξ από ηε δοηηθή Γονώπε ςξ ηε δοηηθήΗίκα θαη ηεκ θεκηνηθή Ζκδία θαζώξ θαη ζε όιε ηεκ Αθνηθακηθή ήπεηνμ. Ακαγκςνίδμκηαη 3οπμείδε. ημ εονςπασθό, ημ αζηαηηθό θαη ημ αναβηθό – αθνηθακηθό. Αοηό ημ ηειεοηαίμζεςνείηαη θαη μ άγνημξ πνόγμκμξ ηεξ γάηα. Οηεκ Γιιάδα, μ αγνηόγαημξ ελαπιώκεηαη ζεμεγάιμ μένμξ ηεξ βόνεηαξ θαη θεκηνηθήξ Γιιάδαξ, ζε πμηθηιία βηόημπςκ από ημ επίπεδμηεξ ζάιαζζαξ μέπνη θαη ηα 1.500 πενίπμο μέηνα. Μη θονηόηενεξ απεηιέξ γηα ημκαγνηόγαημ ζήμενα είκαη ε οπμβάζμηζε ηςκ βηόημπώκ ημο θαη ε δηαθμπή ηεξ επηθμηκςκίαξμεηαλύ επημένμοξ πιεζοζμώκ. Έκα άιιμ πνόβιεμα γηα ημοξ πιεζοζμμύξ ημοαγνηόγαημο, πμο ζοπκά είκαη ζοκέπεηα ηςκ πνμεγμύμεκςκ, είκαη ε δηαζηαύνςζή ημο μεηηξ θαημηθίδηεξ γάηεξ. Οε μνηζμέκεξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ, μ αγνηόγαημξ είκαη πηζακόκκα ελαθακίζηεθε από δειεηενηαζμέκα δμιώμαηα.
 4. 4. ΑΡΓΤΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟ΢Ναγθόζμηα απεηιμύμεκμ είδμξ, μ ανγονμπειεθάκμξ έπεη ζοκμιηθό πιεζοζμό από 12.330- 15.730, ζε 19 απμηθίεξ από ηεκ Γιιάδα μέπνη ηεκ Ηίκα. Οηεκ Γιιάδα,ανγονμπειεθάκμη θςιηάδμοκ πηα μόκμ ζηηξ Ννέζπεξ θαη θάπμημη ιηγόηενμη ζημκΑμβναθηθό. Ναιηόηενα οπήνπακ ζε όιε ζπεδόκ ηε πώνα, όμςξ με πνμηνμπή ηεξπμιηηείαξ, πμο επηθήνολε ημ είδμξ ςξ ηδηαίηενα ‘επηβιαβέξ ζήναμα’, θοκεγήζεθακαιύπεηα θαη ζπεδόκ απμδεθαηίζηεθακ.Όηακ ημ WWF Γιιάξ λεθίκεζε ημ πνόγναμμα πνμζηαζίαξ ημο ανγονμπειεθάκμο ζηεκΝνέζπα, ημ είδμξ ακήθε ζηα «θηκδοκεύμκηα», με πιεζοζμό πενίπμο 40-165 δεογάνηα.Οήμενα, μεηά από δεθαηνία πνόκηα επίμμκςκ πνμζπαζεηώκ, ε Ννέζπα θηιμλεκεί ηεμεγαιύηενε ζημκ θόζμμ απμηθία ανγονμπειεθάκςκ με πενηζζόηενα από 1.100 δεογάνηα!Πμ είδμξ είκαη πιέμκ ηδηαίηενα πνμζηαηεομέκμ βάζεη κόμμο.Πμ WWF Γιιάξ ζηενίδεη ημ ένγμ ηεξ Γηαηνίαξ Ννμζηαζίαξ Ννεζπώκ, γηα κα ζοκεπηζηείημ ζεμακηηθό ένγμ πνμζηαζίαξ ηεξ Ννέζπαξ. Πα μέηνα πνεηάδεηαη ηώνα κα εκηαζμύκ μεπημ απμηειεζμαηηθό έιεγπμ ημο θοκεγημύ, απμθογή θαηαζηνεπηηθώκ επεμβάζεςκ ζημκογνόημπμ θαη πνμγνάμμαηα εοαηζζεημπμίεζεξ ηόζμ ηςκ ρανάδςκ όζμ θαη ηςκ θαημίθςκηεξ πενημπήξ.
 5. 5. ΥΕΛΩΝΑ CARETTA – CARETTAΡπάνπεη ζηε γε από ηεκ επμπή ηςκ δεηκμζαύνςκ. Οήμενα θαη ηα επηά είδε ζαιάζζηαξπειώκαξ ακά ημκ θόζμμ απεηιμύκηαη με ελαθάκηζε. Οηε Ιεζόγεημ ζοκακηώκηαη ηνία είδεζαιάζζηαξ πειώκαξ, από ηα μπμία μόκμ έκα, ε Caretta caretta βνίζθεη θαηαθύγημ ζηηξειιεκηθέξ αθηέξ.Ννηκ 80 πνόκηα οπήνπακ παναιίεξ ςμημθίαξ ημο είδμοξ θαη ζε πμιιέξ άιιεξμεζμγεηαθέξ πώνεξ (Ζηαιία, Γαιιία, Ζζναήι). Μ πιεζοζμόξ ηεξ Caretta carettaλεπενκμύζε ηόηε ηηξ 50.000. Οήμενα, μεηά ηε ναγδαία ημονηζηηθή ακάπηολε, απμμέκμοκιηγόηενεξ από 4.000. Οηε Δάθοκζμ βνίζθμκηαη μη ζεμακηηθόηενεξ παναιίεξ γηα ηεκςμημθία ηεξ θανέηηα ζε όιε ηε Ιεζόγεημ. Γηδηθά ζηεκ παναιία ηςκ Οεθακίςκ γεκκμύκηα αογά ημοξ ημοιάπηζημκ μη μηζέξ από ηηξ πειώκεξ πμο θηάκμοκ ζημ κεζί γη’ αοηό ημζθμπό. Ακ θαη ημ μήθμξ ηεξ παναιίαξ δεκ λεπενκά ηα 500μ., μη θςιηέξ ζηα Οεθάκηαθομαίκμκηαη από 500-1.000, από ηηξ ορειόηενεξ ποθκόηεηεξ ςμημθίαξ ζημκ θόζμμ.Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη ζε ζύκμιμ 1.000 κεμζζώκ επηδεί μόκμ έκαξ.Πμ WWF Γιιάξ, πνμθεημέκμο κα πάνεη απμηειεζμαηηθά μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ημοείδμοξ, λεθίκεζε πακεονςπασθή εθζηναηεία θαη ημ 1993 με ηεκ οπμζηήνηλε πμιηηώκ απόόιε ηεκ Γ.Γ. αγόναζε ηεκ πενημπή πμο πενηβάιιεη ηεκ παναιία ηςκ Οεθακίςκ, βάδμκηαξηέιμξ ζε θάζε ημονηζηηθή ή άιιε εθμεηάιιεοζή ηεξ. Γπηπιέμκ, ημ 1999 μεηά απόεπίπμκεξ πνμζπάζεηεξ ημο WWF Γιιάξ θαη άιιςκ πενηβαιιμκηηθώκ μνγακώζεςκηδνύζεθε ημ Γζκηθό Θαιάζζημ Νάνθμ Δαθύκζμο θαη ηα Οεθάκηα μνίζηεθακ ςξ πενημπήαπόιοηεξ πνμζηαζίαξ. Μ θίκδοκμξ γηα ηεκ caretta caretta δείπκεη κα απμμαθνύκεηαηόιμ θαη πενηζζόηενμ, πνεηάδεηαη όμςξ πμιιή πνμζπάζεηα αθόμε, γηα κα απμζμβεζείηειείςξ θαη κα ανπίζεη ε ακάθαμρε ημο πιεζοζμμύ ηεξ.
 6. 6. ΓΙΓΑΝΣΙΟ ΠΑΝΣΑΘηγμζημί πιεζοζμμί ημο γηγάκηημο πάκηα επηδμύκ ζήμενα ζηα θαηαθενμαηηζμέκαδάζε μπαμπμύ ηεξ Ηίκαξ. Ηη όζμ μ βηόημπόξ ημοξ ζοννηθκώκεηαη, ηόζμαολάκεηαη ε απεηιή γηα ημ πημ δεμμθηιέξ ανθμοδάθη ζημκ θόζμμ, πμοεπηιέπζεθε θαη ςξ δηεζκέξ ζύμβμιμ ημο WWF.Ε δεθαεηία 1970 – 80 οπήνλε ίζςξ ε πημ θαηαζηνμθηθή γηα ημ είδμξ. Ε έθηαζεπμο θαηαιάμβακακ ηόηε ηα πενίπμο 1.000 πάκηα, μεηώζεθε από 30.000 ζε13.000 η.πμ.Πμ WWF λεθίκεζε δνάζε γηα ηεκ πνμζηαζία ημο είδμοξ ημ 1981 θαη ζήμενα ημπνόγναμμα πμο εθπμκείηαη ζε ζοκενγαζία με ηεκ θοβένκεζε ηεξ Ηίκαξπανμοζηάδεη ζεαμαηηθή πνόμδμ: ε πενημπή πμο πνμζηαηεύεηαη αολήζεθε θαηά25% θηάκμκηαξ ζηα 16.000 η.μ., εκώ ε ηειεοηαία εμπενηζηαηςμέκε ένεοκα πμοδεμμζημπμηήζεθε ημ 2004, έδεηλε ζεμακηηθή ακάθαμρε ημο πιεζοζμμύ ζε1.600 άημμα, γεγμκόξ πμιύ ειπηδμθόνμ γηα ημ μέιιμκ ηςκ πάκηα...
 7. 7. Η ΣΙΓΡΗ ΣΗ΢ ΢ΟΤΜΑΣΡΑΕ ηίγνεξ είκαη από ηα πημ επηβιεηηθά δώα ημο πιακήηε. Γίκαη από ηα πημ απεηιμύμεκα.Πμ 90% ημο παγθόζμημο πιεζοζμμύ ηςκ ηίγνεςκ πάζεθε ζηε δηάνθεηα ημο 20μο αηώκα.Γηδηθόηενα ε ηίγνεξ ηεξ Ομομάηναξ δεκ λεπενκά ζήμενα ηα 400 με 500 άημμα, εκώθάζε πνόκμ ζακαηώκμκηαη ημοιάπηζημκ πεκήκηα ηίγνεηξ γηα ημ εμπόνημ ηεξ γμύκαξ ηεξ.Ούμθςκα με έθζεζε ημο WWF ζημ δηάζηεμα 1998-2002 πέζακακ ζε παγίδεξ 253ηίγνεηξ, εκώ μ βηόημπόξ ηεξ μεηώζεθε από 130.000 ζε 42.000 η.πμ.Ιε βάζε έκα πμιοεηέξ ζπέδημ δνάζεξ (2002-2010), ε μνγάκςζε δίκεη έκα ζθιενόαγώκα γηα κα ελαζθαιηζηεί ε επηβίςζε ημο είδμοξ, αιιά θαη κα δηαηενεζμύκ μη ημπηθμίπιεζοζμμί, πμο ελανηώκηαη από ηεξ βηόημπμοξ ηεξ ηίγνεξ. Οε ζοκενγαζία με ηεξπενηβαιιμκηηθέξ μνγακώζεηξ, θαη ύζηενα από άζθεζε πίεζεξ ζηεκ θοβένκεζε ηεξΟμομάηναξ, ημ WWF πέηοπε κα ακαθενοπζεί ε πενημπή Tesso Nilo – από ηεξζεμακηηθόηενμοξ βηόημπμοξ ηεξ ηίγνεξ – ζε εζκηθό πάνθμ.«Μ πιεζοζμόξ ηεξ ηίγνεξ είκαη πηα ηόζμ μηθνόξ, πμο μη ειπίδεξ γηα βηςζημόηεηα ημοείδμοξ είκαη ειάπηζηεξ», θνμύμοκ ημκ θώδςκα ημο θηκδύκμο μη επηζηήμμκεξ ημο WWF.«Γάκ μη ανπέξ δεκ ιάβμοκ μέηνα εγθαίνςξ, γηα κα ζηαμαηήζεη ε ναγδαία απμρίιςζε ηςκδαζώκ θαη ε ακελέιεγθηε ιαζνμζενία, είκαη βέβαημ όηη ε ηίγνεξ ηεξ Ομομάηναξ πμιύγνήγμνα ζα έπεη ηεκ ίδηα ηύπε με ηεξ ζογγεκείξ ηεξ ζηε γεηημκηθή Ζάβα θαη ημ Ιπαιί,πμο ελαθακίζηεθακ με ηε δύζε ημο εηθμζημύ αηώκα».
 8. 8. ΓΤΠΕ΢Μη γύπεξ είκαη μεγάια πμοιηά πμο ηνέθμκηαη ζπεδόκ απμθιεηζηηθά με ρμθίμηα,μεζαίμο ή μεγάιμο μεγέζμοξ, ζειαζηηθώκ. Γ’ αοηό ε ζςμαηηθή ημοξ θαηαζθεοήδηαθένεη από ηςκ οπόιμηπςκ ανπαθηηθώκ πμο ζοιιαμβάκμοκ δςκηακή ηε ιείαημοξ. Πα πόδηα ημοξ δεκ είκαη ηζπονά μύηε ηα κύπηα ημοξ ηδηαίηενα γαμρά. Πμθεθάιη ημοξ είκαη ιίγμ – πμιύ γομκό ή ζθεπαζμέκμ με θμκηό πκμύδη, γηα κα μειενώκμκηαη. Μη γύπεξ, πανόιμ πμο ηνέθμκηαη με ρμθίμηα, θνμκηίδμοκ κα είκαηπάνα πμιύ θαζανμί. Ηαη μεηαλύ ημοξ θοζηθά έπμοκ δηαθμνέξ ζηε ζςμαηηθή ημοξθαηαζθεοή, ώζηε ημ θάζε είδμξ κα εθπιενώκεη έκα ζογθεθνημέκμ νόιμ. ΟηεκΓιιάδα θαη ηεκ Γονώπε ζοκακημύμε ηέζζενα είδε γοπώκ.
 9. 9. ΜασρόγσπαςΝμιύ μεγάιμ πμοιί με ζθμονόπνςμμ θηένςμα πμο από μαθνηά μμηάδεη μαύνμ. Δεημμκαπηθά, ζε παμειμύ ορμμέηνμο μένε, όπμο θςιηάδεη πάκς ζε μεγάια δέκηνα (θονίςξπεύθα). Έπεη πμιύ ηεηνάγςκεξ θηενμύγεξ θαη θμκηή, θάπςξ ηνηγςκηθή, μονά. Γίκαη μπημ δοκαηόξ εονςπασθόξ γύπαξ θαη αοηόξ πνώημξ ζθίδεη ημ ρμθίμη, παναμενίδμκηαξ ηαΌνκηα θαη ημοξ Αζπνμπάνεδεξ. Ννμηημάεη ηα ζθιενά μένε ημο πηώμαημξ πμο ηααπμζπάεη εύθμια με ημ δοκαηό νάμθμξ ημο.Ανπέξ ημο Ιάνηε γεκκάεη 1 αογό, πμο ημ θιςζάκε θαη μη δύμ γμκείξ.Γπεηδή ηα μένε όπμο δεη δέπμκηαη ιίγμ ή πμιύ ακζνώπηκεξ επεμβάζεηξ, ζήμενα είκαηαπό ηα πημ απεηιμύμεκα πμοιηά ηεξ Γιιάδαξ. Έηζη ιηγόηενα από 15 δεογάνηα θςιηάδμοκζήμενα ζηε πώνα μαξ, πμο απμηειμύκ θαη ημκ ηειεοηαίμ πιεζοζμό όιεξ ηεξ Κ.Α.Γονώπεξ.
 10. 10. ΌρνιοΝμιύ μεγάιμ. Λεπςνίδεη εύθμια όηακ πεηάεη από ημ θαθέ πνώμα ημο ζώμαηόξ ημο θαηηα ζθμύνα πηεηηθά θηενά. Μ μαθνύξ ιαημόξ θαη ημ θεθάιη είκαη θαιομμέκα μεαζπνόγθνηδμ πκμύδη. Φςιηάδεη θαηά απμηθίεξ ζε θμθημύξ θαη απόθνεμκμοξ βνάπμοξ. Παπμοιηά θεύγμοκ ανγά ημ πνςί απ’ ηηξ θμύνκηεξ ημοξ ράπκμκηαξ γηα ρμθίμηα. Δείπκεημεγάιε πνμηίμεζε ζηα εκηόζζηα ηςκ κεθνώκ δώςκ θαη η’ άιια μαιαθά ημοξ μένε. Θίγαμόκμ Όνκηα μπμνμύκ κα «θαζανίζμοκ» έκα μεγάιμ ρμθίμη ζε πμιύ μηθνό πνόκμ. Γεκκάεηέκα μόκμ αογό ζημ ηέιμξ ημο πεημώκα. Οηε πώνα μαξ, ημ Όνκημ βνίζθεηαη ζε παναθμή.Μ πημ ογηήξ πιεζοζμόξ ημο είδμοξ θςιηάδεη ζηεκ Ηνήηε, εκώ δεκ είκαη ζπάκημξ ζηαβμοκά ηεξ Η. θαη Β. Γιιάδαξ.
 11. 11. Γσπαετός (Κοκαλάς)Αζπνμθίηνηκμ θεθάιη, πμνημθαιμθίηνηκμ ζώμα, μαονηδενέξ θηενμύγεξ. ΢αναθηενηζηηθόημο πμοιημύ είκαη δομ ημύθεξ από μαθνηέξ μαύνεξ ηνίπεξ πμο βνίζθμκηαη θαη απ’ ηηξ δομπιεονέξ ημο νάμθμοξ θαη μμηάδμοκ με μμύζη. Γίκαη ημ μεγαιύηενμ πμοιί ηεξ Γονώπεξ.Γίκαη πημ εοέιηθημξ απ’ όιμοξ ημοξ γύπεξ θαη πάκηα θοθιμθμνεί μόκμξ ή ζε δεογάνηα.Φςιηάδεη ζε απόθνεμκα βνάπηα, αιιά ηεκ ηνμθή ημο ηεκ ακαδεηάεη ζε ιόθμοξ με αναηήβιάζηεζε. Γίκαη πηςμαημθάγμ πμοιί, αιιά ηεκ θύνηα ηνμθή ημο ηεκ απμηειμύκ ηαθόθαια πμο ηα θαηαπίκεη μιόθιενα ή ηα ζπάεη νίπκμκηάξ ηα από ρειά. Γεκκάεη μέζα ζημπεημώκα 2 αογά. Γίκαη έκα από ηα ζπακηόηενα πμοιηά ηεξ Γιιάδαξ, ακ θαη ζηε πώνα μαξθςιηάδεη μ μεγαιύηενμξ πιεζοζμόξ από θάζε άιιε εονςπασθή πώνα, ζηεκ Ηνήηε θαηπημ ζπάκηα ζηεκ Η. θαη Β. Γιιάδα.
 12. 12. ΑσπροπάρηςΜ μηθνόηενμξ γύπαξ. Πα εκήιηθα έπμοκ ιεοθό πνώμα με μαύνα θηενά ζηηξ θηενμύγεξθαη γη’ αοηό από μαθνηά μμηάδμοκ με πειανγμύξ. Οοπκά ηνώεη ζθμοπίδηα. Φςιηάδεη ζεβνάπηα. Γίκαη ζπεδόκ παμθάγμξ. Οηα μέζα ημο Απνίιε γεκκάεη 2 – 3 αογά, πμο ηαθιςζάκε θαη μη δομ γμκείξ. Μ Αζπνμπάνεξ είκαη θαιμθαηνηκόξ επηζθέπηεξ ζηε πώναμαξ. Πμκ ζοκακημύμε ζηε Β. Γιιάδα, όπμο μηα από ηηξ μεγαιύηενεξ απμηθίεξ ημοβνίζθεηαη ζηα Ιεηέςνα.
 13. 13. ΣΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΣΗ΢ ΜΕ΢ΟΓΕΙΟΤΔεθάδεξ πηιηάδεξ δειθηκηώκ ζακαηώκμκηαη θάζε πνόκμ ζηηξ ζάιαζζεξ ηεξ Ιεζμγείμο.Ακ θαη ηα πνμζθηιή αοηά είδε δεκ έπμοκ θοζηθμύξ επζνμύξ, ε έιιεηρε ηνμθήξ ιόγς ηεξοπεναιίεοζεξ, ε ζαιάζζηα νύπακζε, ε ζακάηςζή ημοξ από ρανάδεξ θαη θονίςξ εαηπμαιςζία ημοξ από δηάθμνα αιηεοηηθά ενγαιεία, όπςξ ηα αθνόδηπηα, μεηώκμοκ ημκπιεζοζμό ημοξ δναμαηηθά θάζε πνόκμ. Ούμθςκα με ακαθμνέξ ημο WWF, ε πνήζε ηςκαθνόδηπηςκ θμζηίδεη θάζε πνόκμ ηε δςή ζε ημοιάπηζημκ 4.000 θμηκά δειθίκηα ζηεκμηημδοηηθή Ιεζόγεημ, (πνόζθαηα ημ είδμξ ζομπενηιήθζεθε ζηε ιίζηα ηςκαπεηιμύμεκςκ), εκώ 13.000 αηπμαιςηίδμκηαη ζηα ζηεκά ημο Γηβναιηάν θαη ηε γύνς πενημπή.Πμ WWF ακαγκςνίδμκηαξ ημκ θνίζημμ νόιμ ηςκ δειθηκηώκ ζηε δηαηήνεζε ηεξμηθμιμγηθήξ ηζμννμπίαξ ημο ζαιάζζημο πενηβάιιμκημξ, έπεη ακαιάβεη δνάζε γηα ηεκπνμζηαζία ημοξ με πνμγνάμμαηα πμο ζημπεύμοκ ζηεκ εκεμένςζε θαη εοαηζζεημπμίεζεημο θμηκμύ θαη εηδηθά ηςκ επαγγειμαηηώκ ρανάδςκ, αιιά θαη πμιηηηθή πίεζε γηα μείςζεημοξ πνήζεξ αθνόδηπηςκ ζηηξ ζάιαζζεξ ημοξ Ιεζμγείμο.Πμ 2002 μιμθιενώζεθε θαη ημ πνώημ ενεοκεηηθό πνόγναμμα ημο WWF Γιιάξ με ηεζομμεημπή ημο θμηκμύ θαη ρανάδςκ πμο βμήζεζακ ημοξ επηζηήμμκεξ ζηε ζοιιμγήπμιύηημςκ πιενμθμνηώκ γηα ηεκ θαηάζηαζε ηςκ δειθηκηώκ ζηηξ ειιεκηθέξ ζάιαζζεξ.
 14. 14. ΜΕ΢ΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑΟηεκ Γιιάδα δεη θαη ακαπανάγεηαη έκα ζπάκημ είδμξ θώθηαξ, ε μεζμγεηαθή θώθηα ήθώθηα μμκαπόξ (monahus monahus).Ε μεζμγεηαθή θώθηα παιηόηενα δμύζε ζε όιε ηε μεζόγεημ, αιιά ζήμενα έπμοκ μείκεηπμιύ ιίγεξ θώθηεξ αοημύ ημο είδμοξ, πμο απεηιείηαη με ελαθάκηζε. Οηεκ Γιιάδα δμοκ μηπενηζζόηενεξ από αοηέξ πμο έπμοκ απμμείκεη, ζε ένεμεξ ζάιαζζεξ θαη ζπειηέξ.Δηαιέγμοκ απμμμκςμέκα θαη θαιά πνμθοιαγμέκα μένε, ώζηε κα μεκ εκμπιμύκηαη απόηεκ ακζνώπηκε πανμοζία.Ε μεζμγεηαθή θώθηα έπεη ζηαπηί ή θαθέ πνώμα, μπμνεί κα θηάζεη μέπνη θαη ηα 2,5μέηνα μήθμξ θαη δογίδεη 250 έςξ 300 θηιά. Πα κεμγέκκεηα έπμοκ μαύνμ ηνίπςμα, μήθμξέκα μέηνμ θαη δογίδμοκ 15 θηιά. Μη ζειοθέξ θώθηεξ γεκκάκε έκα μηθνό θάζε δομ πνόκηα.Ακ θαη ζηεκ Γιιάδα πνμζηαηεύμκηαη από ημ κόμμ, μ ανηζμόξ ημοξ μεηώκεηαη ζοκεπώξθαη είκαη ημ οπ’ ανηζμό έκα απεηιμύμεκμ με ελαθάκηζε είδμξ ζηεκ Γονώπε.Γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ μεζμγεηαθήξ θώθηαξ θαη ηςκ βηόημπςκ ζημοξ μπμίμοξ δεη έπεηηδνοζεί ε Γηαηνεία Ιειέηεξ θαη Ννμζηαζίαξ ηεξ Ιεζμγεηαθήξ Φώθηαξ. Οηηξδναζηενηόηεηέξ ηεξ πενηιαμβάκεηαη θαη ε πενίζαιρε ηναομαηηζμέκςκ δώςκ ήκεμγέκκεηςκ πμο μη μεηένεξ ημοξ ζθμηώζεθακ.
 15. 15. Η ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΤΔΑΕ θαθέ ανθμύδα (Ursus arctos)είκαη έκα από ηα μθηώ είδε πμο δμοκ ζημκ θόζμμ. Γίκαηδώμ μεγαιόζςμμ θαη δοκαηό, από ηε θύζε ημο με επηζεηηθό.Αθμύεη θαη μονίδεη πμιύ θαιά, βιέπεη ιηγόηενμ θαιά. μπμνεί κα ηνέλεη πμιύ γνήγμνα θαηέπεη δοκαηά πόδηα με μεγάια κύπηα, γηα κα μπμνεί κα ζθάβεη.Δεη 20 – 25 πνόκηα ζηα δάζε, ηνέθεηαη θονίςξ με θοηά, θνμύηα, θανπμύξ, πόνηα θαηβμιβμύξ. Πεξ ανέζεη πμιύ κα ηνώεη μέιη.Ε θαθέ ανθμύδα είκαη δώμ μμκαπηθό θαη θηκείηαη ηε κύπηα, ηεκ αογή θαη ημ ζμύνμοπμ,δειαδή ηηξ ώνεξ ηεξ μέναξ πμο ημ θςξ δεκ είκαη πμιύ δοκαηό, γηα κα θνύβεηαηθαιύηενα από ημκ άκζνςπμ.Ε θαθέ ανθμύδα ημ πεημώκα πέθηεη ζε πεημένημ ιήζανγμ. Πμ ζειοθό γεκκάεη θάζε 2 με3 πνόκηα, ζηα μέζα ημο πεημώκα ζηε θςιηά ηεξ θαη εκώ βνίζθεηαη ζε θαηάζηαζειήζανγμο, 1 ή 2 μηθνά θαη ζπακηόηενα 3. Πα μηθνά μέκμοκ θμκηά ζηε μεηένα ημοξ γηα 2πνόκηα πενίπμο. Αοηή ημοξ μαζαίκεη πώξ κα βνίζθμοκ ηεκ ηνμθή ημοξ θαη κααπμθεύγμοκ ημοξ θηκδύκμοξ. Οοκήζςξ μόκμ ημ έκα από ηα δύμ μηθνά ανθμοδάθηα επηδεί.Ε ανθμύδα πνεηάδεηαη μεγάιμ πώνμ γηα κα δήζεη, θαζώξ μεηαθηκείηαη ζοκεπώξακαδεηώκηαξ ηνμθή θαη εζοπία.Νμιύ παιηά ε θαθέ ανθμύδα δμύζε ζηα μνεηκά δάζε όιεξ ηεξ Γιιάδαξ. Οηηξ μένεξ μαξμη έκημκεξ ακζνώπηκεξ δναζηενηόηεηεξ ζηα δάζε, ημ πανάκμμμ θοκήγη θαη ε αηπμαιςζίαημοξ από ημκ άκζνςπμ με ζθμπό ηεκ εθμεηάιιεοζε (δςμιμγηθμί θήπμη, ηζίνθα,ανθμύδεξ πμνεύηνηεξ) έπμοκ πενημνίζεη ηηξ ανθμύδεξ ζηηξ μνμζεηνέξ ηεξ Νίκδμο θαηηεξ Ξμδόπεξ. Οηε πώνα μαξ έπμοκ απμμείκεη πενίπμο 150 ανθμύδεξ.Ε θαθέ ανθμύδα είκαη είδμξ πμο θηκδοκεύεη κα ελαθακηζηεί.

×